Новини Законодавства (2017-2018 р.р.)

Держпраці в Кіровоградській області нагадує, що ст. 22 КЗпП забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Відповідно до Конституції будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Довiдник квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв, затверджений наказом Мiнпрацi №336:

  • є нормативним документом, обов'язковим з питань управлiння персоналом на пiдприємствах, в установах i органiзацiях усiх форм власностi та видiв економiчної дiяльностi;
  • служить основою для розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їх обов'язки, права, відповідальність та кваліфікаційні вимоги

У Довiднику визначено перелiк основних робiт, якi притаманнi тiй або iншiй посадi, виходячи iз встановленого в галузях економiки подiлу i кооперацiї працi.

Довідник складається з Випусків і Розділів випусків, які згруповано за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт. Розділи Випусків співвідносні з Розділами класифікації професій за Класифікатором професій, а саме: "Керівники", "Професіонали", "Фахівці", "Технічні службовці". Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі Розділи: "Завдання та обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги". За необхідності може бути додатковий Розділ "Спеціалізація".

У Розділі "Завдання та обов'язки" наведено типові професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної посади, посилання на галузь необхідних знань.

У Розділі "Повинен знати" наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних для виконання відповідних типових завдань та обов'язків, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати під час виконання своїх професійних обов'язків.

У Розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено відповідно до певної посади вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, вимоги до післядипломної освіти і мінімальні вимоги до стажу роботи.

Таким чином, вимоги до кваліфікації працівника зазначаються у розділі "Кваліфікаційні вимоги" посадової інструкції, яким визначено відповідно до певної посади вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, вимоги до післядипломної освіти і мінімальні вимоги до стажу роботи.

Згідно з Науково-практичним коментарем до законодавства України про працю (автор Ротань В.Г. та інші), а саме коментаря до ст. 22 КЗпП необґрунтованою, за наявності вакантного робочого місця (посади), є відмова у прийнятті на роботу невмотивована чи мотивована посиланням на обставини, які не відносяться до ділових якостей працівника.

Таким чином, відмова у прийнятті на роботу, пов’язана із невідповідністю кваліфікації кандидата на посаду кваліфікаційним вимогам, зазначеним у посадовій інструкції, є обґрунтованою.

Ганна Масловська,

начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно - правових актів Держпраці в Кіровоградській області