Новини Законодавства (2019 р.)
Інвестор при обліку фінінвестицій за методом участі в капіталі не здійснює коригування фінрезультату за пп. 140.4.1 ПКУ

ДФС у Закарпатській області нагадує інформацію стосовно застосування положень пп. 140.4.1 ПКУ в частині порядку оподаткування доходів від участі в капіталі та доходів у вигляді дивідендів, нарахованих за фінансовими інвестиціями в інститути спільного інвестування, які обліковуються за методом участі в капіталі.

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або М(С)ФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Механізм застосування різниць, які виникають згідно з ПКУ, передбачає коригування фінансового результату до оподаткування, зокрема щодо окремих доходів, врахованих в бухгалтерському обліку при його формуванні. Такі коригування необхідні, у тому числі, з метою усунення подвійного оподаткуванні, запобігання уникненню від оподаткування отриманих доходів тощо.

Так, різниці щодо доходів при здійсненні операцій з фінансовими інвестиціями, запроваджені у пп. 140.4.1 ПКУ, визначають, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку (крім інститутів спільного інвестування та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування).

Ідеологією запровадження зазначених різниць є необхідність, з одного боку, зменшення податкового навантаження на платника податку – інвестора, який, не одержуючи грошових коштів, збільшує відповідно до положень бухгалтерського обліку дохід на суму отриманого доходу від участі в капіталі, а з іншого – усунення подвійного оподаткування доходів, отриманих у вигляді дивідендів.

При цьому запровадження в ПКУ зазначених різниць обумовлено також особливостями бухгалтерського обліку фінансових інвестицій, який здійснюється за методом участі в капіталі відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», в частині, зокрема, порядку нарахування доходів у вигляді дивідендів за фінансовими інвестиціями, що обліковуються за методом участі в капіталі.

Так, відповідно до п. 12 П(С)БО 12 фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об’єктом інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування.

Водночас п. 7 П(С)БО 12 визначено, що дивіденди, які підлягають отриманню за фінансовими інвестиціями, відображаються як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу, встановленим П(С)БО 15 «Дохід». До таких випадків віднесено доходи у вигляді дивідендів, які нараховуються за фінансовими інвестиціями, що обліковуються за методом участі в капіталі (п. 7 П(С)БО 15).

Тож, зазначені особливості полягають в тому, що дохід від участі в капіталі враховується в бухгалтерському обліку інвестора через збільшення балансової вартості фінансових інвестицій та включається до складу доходу. Нарахування ж дивідендів за фінансовими інвестиціями, що обліковуються за методом участі в капіталі, в бухгалтерському обліку не включаються до складу доходу, а отже, не враховуються у фінансовому результаті до оподаткування платника податку – інвестора.

Порядок оподаткування дивідендів, запроваджений в ПКУ, передбачає оподаткування нерозподіленого прибутку на рівні підприємства – емітента корпоративних прав та розподіленого прибутку на рівні одержувачів дивідендів з відповідними нарахуваннями податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств на суму дивідендів відповідно до п. 57.1-1 ПКУ. При цьому пп. 57.1-1.6 зазначеного пункту ПКУ інститути спільного інвестування звільнені від обов’язку сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств у разі виплати дивідендів.

Ураховуючи вищезазначене, платник податку – інвестор, який здійснює облік фінансових інвестицій в інститут спільного інвестування за методом участі в капіталі, не здійснює коригування (зменшення) фінансового результату до оподаткування податком на прибуток підприємств відповідно до пп. 140.4.1 ПКУ на суму нарахованих доходів від участі в капіталі, що відображаються в бухгалтерському обліку збільшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Довідково. Вищезаначена інформація викладена у листі Мінфіну від 06.03.2019 р. №11210-09-5/6621.