БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
13.11.2018 № 120

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , Закону України "Про державну статистику" (2614-12) щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України, перелік яких додається.
3. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю.О.) довести до відома банків України та філій іноземних банків в Україні, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ-резидентів, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських фінансових установ, підприємств, організацій, фізичних осіб-підприємців, власників індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, національних операторів поштового зв'язку інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я.В.
5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.
Голова
Я.В. Смолій
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра фінансів України
Голова Державної служби статистики
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
О. Маркарова
І.Є. Вернер
І. Черкаський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.11.2018 № 120

ПРАВИЛА

організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

( У тексті Правил слова "Постачальник статистичної звітності", "постачальник статистичної звітності" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "Респондент (постачальник статистичної звітності)", "респондент (постачальник статистичної звітності)" у відповідних відмінках та числах згідно з Постановою Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України" (679-14) , "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , "Про державну статистику" (2614-12) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про валюту і валютні операції" (2473-19) .
( Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )
2. Ці Правила визначають загальні вимоги до складання статистичної звітності, порядок її підписання та подання до Національного банку України (далі - Національний банк).
3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях:
1) веб-портал Національного банку - єдине централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Національним банком;
2) дані статистичної звітності - інформація, отримана Національним банком від респондентів (постачальників статистичної звітності) у вигляді файлів з показниками статистичної звітності;
3) довідник - систематизований набір допустимих значень, які визначають характеристики показника;
4) ідентифікатор показника - лексична одиниця, яка присвоюється показнику у вигляді послідовності латинських букв та цифр;
5) метрика - вимірність показника (сума, кількість, відсоток, коефіцієнт, текстові величини щодо вимірності показника);
6) некласифікований реквізит показника - ознака, яка визначає характеристики показника з наперед визначеними властивостями, без переліку допустимих значень;
7) параметр - характеристика показника, для якої є перелік допустимих значень, систематизованих у довіднику;
8) показник статистичної звітності - інформація, яка використовується для кількісної та якісної характеристики економічних явищ і процесів;
9) респондент (постачальник статистичної звітності) - особи, визначені в пункті 4 розділу I цих Правил;
10) реєстр показників статистичної звітності (далі - Реєстр показників) - упорядкована та систематизована інформаційна система опису вимог до показників статистичної звітності, що подаються до Національного банку;
11) уповноважена особа - фізична особа, яка має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі - ЕП) на файл з показниками статистичної звітності;
12) JSON-схема - стандарт опису структур даних у форматі JSON;
13) XSD-схема - стандарт опису структур даних у форматі XML.
Термін "ЕП" у Правилах уживається в значенні, визначеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) та нормативно-правових актах Національного банку щодо застосування електронного підпису в банківській системі.
Термін "регіон" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів" (2850-15) .
Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються в значеннях, визначених у законах України, нормативно-правових актах Національного банку.
4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):
1) банків України та філій іноземних банків в Україні (далі - банки);
2) небанківських установ-резидентів/небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури);
( Підпункт 2 пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )
3) небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі - небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій);
( Підпункт 3 пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )
4) небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України (далі - власники рахунків, відкритих за межами України);
( Підпункт 4 пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )
5) операторів поштового зв'язку.
( Підпункт 5 пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )
5. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма респондентами (постачальниками статистичної звітності).
6. Респонденти (постачальники статистичної звітності) складають дані статистичної звітності з урахуванням правил бухгалтерського обліку, а також міжнародних стандартів щодо складання Національним банком грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації.
7. Національний банк використовує для складання:
1) грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації - дані статистичної звітності банків, небанківських установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, операторів поштового зв'язку;
( Підпункт 1 пункту 7 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )
2) статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу - дані статистичної звітності банків, які здійснюють операції з нерезидентами від власного імені та за дорученням клієнтів, небанківських установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, а також дані статистичної звітності власників рахунків, відкритих за межами України.
( Підпункт 2 пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )
8. Національний банк використовує отримані від респондентів (постачальників статистичної звітності) дані для забезпечення виконання ним регулятивних, наглядових функцій, валютного регулювання і нагляду відповідно до законодавства України.
9. Національний банк визначає форму статистичної звітності за показниками файла, що подається до Національного банку, яка наведена в додатку 1 до цих Правил.
Національний банк для цілей нагляду може формувати витяги з форми за окремими ідентифікаторами показника, параметрами, некласифікованими реквізитами показника.
10. Національний банк установлює вимоги до порядку формування показників статистичної звітності.
Опис цих вимог наведено в Реєстрі показників, який містить інформацію щодо ідентифікаторів та назв показників, метрик, одиниць виміру, параметрів, рівня консолідації, некласифікованих реквізитів показників, посилань на законодавчі акти, правил та особливостей формування показників, номерів файлів, періодичності та строку їх подання, респондентів (постачальників статистичної звітності), описів контролю.
Реєстр показників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності" (далі - Сторінка Реєстру показників).
Реєстр показників статистичної звітності (основні складові), який уключає ідентифікатори показників та їх назву, метрики, параметри, некласифіковані реквізити показника, номери файлів для надання показників, наведено в додатку 2 до цих Правил.

II. Формування показників статистичної звітності

11. Респонденти (постачальники статистичної звітності) для формування показників статистичної звітності використовують інформацію, яка розміщена на Сторінці Реєстру показників.
12. Для формування показників статистичної звітності використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку, дані про рух коштів та здійснені операції.
13. Кожний показник статистичної звітності має ідентифікатор показника та подається за метрикою в розрізі параметрів та/або некласифікованих реквізитів показника.
14. Ідентифікатор показника формується за таким принципом:
1) перший символ - тип показника (A - первинний або B - розрахунковий);
2) другий та третій символ - перші два символи імені файла, у якому надається показник (без літери X);
3) четвертий, п'ятий та шостий символи - номер показника у файлі.
15. Параметри та їх значення для формування показників статистичної звітності наведено у відповідних довідниках.
Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатку 3 до цих Правил.
Параметри та їх значення розміщено на Сторінці Реєстру показників.
16. Перелік метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності, та їх значення та Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатках 4, 5 до цих Правил.
17. Банки, небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури, небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, оператори поштового зв'язку подають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, та/або із застосуванням банкоматів на території регіону (крім файлу 20X).
( Абзац перший пункту 17 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )
Файл 20X подається банками України за зведеними даними з урахуванням усіх філій (за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) і філіями іноземних банків в Україні.
18. Вимоги до формування показників статистичної звітності та XSD-схеми розміщуються на Сторінці Реєстру показників не пізніше ніж за 30 днів до дати їх запровадження.

III. Підписання файлів, що подаються до Національного банку

19. Керівник респондента (постачальника статистичної звітності) або особа, яка виконує його обов'язки, відповідає за організацію подання до Національного банку даних статистичної звітності відповідно до вимог цих Правил.
20. Респондент (постачальник статистичної звітності) визначає у внутрішніх документах порядок створення, перевірки, підписання уповноваженими особами та зберігання файлів з показниками статистичної звітності.
Визначення осіб, уповноважених підписувати файли з показниками статистичної звітності, здійснюється залежно від розподілу їх функціональних обов'язків.
Також визначаються особи, які тимчасово виконують обов'язки з підписання файлів з показниками статистичної звітності на період відсутності уповноважених осіб.
21. Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку, з переліком уповноважених осіб, які накладають ЕП, наведено в додатку 6 до цих Правил.
22. Уповноважена особа, яка наклала ЕП на файл з показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до Національного банку.
23. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на файл з показниками статистичної звітності один із зазначених видів ЕП:
1) кваліфікований ЕП;
2) ЕП Національного банку.
24. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов'язкових реквізитів фізичної особи - підписувача, додатково повинен містити ідентифікаційні дані респондента (постачальника статистичної звітності), представником якого є ця уповноважена особа [повне або офіційне скорочене найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)].
25. Файли з показниками статистичної звітності з накладеними ЕП зберігаються респондентом (постачальником статистичної звітності) протягом строку, установленого нормативно-правовими актами Національного банку.

IV. Подання показників статистичної звітності у файлах у форматі XML до Національного банку

26. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають до Національного банку показники статистичної звітності у файлах у форматі XML (крім визначеної в розділі V цих Правил інформації, яка подається у форматі JSON).
27. Показники статистичної звітності групуються у файли за ознакою номера файла відповідно до колонки 7 додатка 2 до цих Правил та подаються в строки та час, визначені в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.
28. Для формування файлів у форматі XML використовуються XSD-схеми.
29. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають файли з показниками статистичної звітності через веб-портал Національного банку.
30. Технічні вимоги щодо формування файлів, накладання ЕП, завантаження файлів через веб-портал Національного банку розміщені на веб-порталі Національного банку за посиланням https://portal.bank.gov.ua.
31. Кожен із файлів, що подаються до Національного банку, мають містити ЕП тільки однієї уповноваженої особи.

V. Особливості формування, підписання, надання банками інформації у форматі JSON

32. Інформація про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою (далі - інформація про кредитні операції) надається до Національного банку у форматі JSON та має відповідати формалізованому опису, визначеному в JSON-схемі.
33. Національний банк розробляє JSON-схеми та розміщує їх на Сторінці Реєстру показників.
Опис типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, які необхідні для формування інформації про кредитні операції, наведено в додатку 7 до цих Правил.
34. Інформація про кредитні операції надається згідно з технічними умовами, які визначає Національний банк.
Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на веб-порталі Національного банку.
35. Для підтвердження автентичності та цілісності інформації про кредитні операції використовується ЕП, що накладається однією з уповноважених осіб, яка належить до керівників банку: голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники.
Вимоги до ЕП та відповідальності уповноважених осіб, які накладають ЕП на інформацію про кредитні операції, наведені в розділі III цих Правил.
36. Інформація про кредитні операції надається банками не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, за допомогою технології RESTFul веб-API.

VI. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком

37. Перевірка даних файлів з показниками статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком, здійснюється за такими рівнями контролю:
1) первинний контроль (технологічний) - контроль, який здійснюється на рівні респондента (постачальника статистичної звітності) та Національного банку, реалізується в XSD-схемі;
2) вторинний контроль - контроль, який здійснюється на рівні Національного банку під час приймання файла з показниками статистичної звітності та передбачає надання інформації щодо результатів контролю;
3) експертний контроль - контроль за якістю отриманих даних статистичної звітності на їх цілісність, достовірність, узгодженість у часі, сумісність з даними інших джерел інформації, відповідність вимогам міжнародних стандартів статистики, який здійснюється структурними підрозділами Національного банку для визначення необхідності в перегляді даних.
38. Описи первинного та вторинного контролю розміщено на Сторінці Реєстру показників.
39. Респондент (постачальник статистичної звітності) в разі наявності в Національного банку зауважень до показників за результатами контролю, зобов'язаний надати пояснення на запит Національного банку.
Національний банк має право вимагати заміну файла з показниками статистичної звітності, якщо немає пояснень або в разі їх неприйняття.
40. Респондент (постачальник статистичної звітності) має право самостійно замінити файл з показниками статистичної звітності до настання строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.
41. Національний банк має право надати дозвіл на внесення змін до даних статистичної звітності з урахуванням відповідних пояснень та обґрунтувань, наданих респондентом (постачальником статистичної звітності), у разі виявлення Національним банком або респондентом (постачальником статистичної звітності) помилок у даних статистичної звітності.
42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється:
1) для щоденних файлів балансу, щоденних файлів розшифрування валютних рахунків, щоденних файлів для розрахунку економічних нормативів - не пізніше ніж через чотири години робочого дня;
2) для інших щоденних файлів - не пізніше ніж через шість годин робочого дня;
3) для щодекадних файлів - не пізніше наступного робочого дня після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файла 12X).
Заміна файла 12X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше 13.00 наступного робочого дня після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил;
4) для файлів, які не зазначені в підпунктах 1, 2, 3 пункту 42 розділу VI цих Правил, - протягом трьох робочих днів після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файлів 13X, D5X, I5X та 1PX).
Заміна файла 13X у разі виявлення помилок здійснюється протягом чотирьох робочих днів після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.
Заміна файлів D5X, I5X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше ніж через два робочих дні після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.
Заміна файла 1PX у разі виявлення помилок здійснюється на 12 робочий день місяця, наступного за звітним.
43. Дані статистичної звітності є недостовірними (неповними), тобто дані звітності не відповідають дійсності, у разі невиправлення респондентом (постачальником статистичної звітності) виявлених суттєвих помилок у строки, установлені в пункті 42 розділу VI цих Правил.
Надання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими, є порушенням порядку формування даних статистичної звітності.
Вимоги пункту 43 розділу VI цих Правил не поширюються на статистичну звітність про валютні операції та з питань фінансового моніторингу.
( Пункт 43 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )
44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо:
1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з економічних нормативів, установлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків України (z0841-01) , затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами) (які до виправлення помилок виконувалися), або
2) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, або
3) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності не надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), яка відповідно до вимог цих Правил підлягає відображенню, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів.
У файлі 13Х помилка є суттєвою, якщо вона впливає на викривлення емісійного результату та за касовими і позабалансовими показниками в сумах, що перевищують 10,0 тис. грн кожного конкретного символу кожної юридичної особи.
Обсяг усіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів банку визначається за даними файла 01Х або 02Х згідно з розрахунком, зазначеним у додатку 8 до цих Правил.
Поріг суттєвості за іншими величинами встановлюється в нормативно-правових актах Національного банку.
45. Надання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності після встановленого Національним банком строку є несвоєчасним.
46. Національний банк у разі порушення респондентами (постачальниками статистичної звітності) вимог законодавства України з питань надання даних статистичної звітності може прийняти рішення про застосування до респондентів (постачальників статистичної звітності) заходів впливу, санкцій відповідно до законодавства України.
47. Національний банк має право вимагати від респондента (постачальника статистичної звітності) подання виправлених даних статистичної звітності в разі визначення необхідності в перегляді даних за результатами експертного контролю.

VII. Унесення змін до цих Правил

48. Зміни до цих Правил уносяться двічі на рік за потреби.
49. Підставами для розгляду питання щодо позачергових змін до Правил можуть бути:
1) зміни до законів України;
2) зобов'язання Національного банку перед Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними організаціями з визначеними строками запровадження, які не збігаються з визначеними строками внесення змін до Правил;
3) термінове доручення Правління Національного банку, пов'язане з форс-мажорними обставинами на фінансових ринках.
50. Національний банк у разі потреби під час унесення змін до цих Правил установлює тестовий період для складання та подання файлів з показниками статистичної звітності зі щоденною та декадною періодичністю подання тривалістю до трьох місяців, з іншою періодичністю - до трьох звітних періодів, про що повідомляє в окремому листі.
51. Протягом тестового періоду вимоги щодо складання та подання файлів з показниками статистичної звітності, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення даних статистичної звітності не змінюються.
Заходи впливу за допущені помилки в даних статистичної звітності, які були подані впродовж тестового періоду, не застосовуються.
52. Зміна вимог щодо формування показників статистичної звітності, крім тих, що зазначені в додатках до цих Правил, здійснюється Національним банком не частіше одного разу на місяць шляхом розміщення їх на Сторінці Реєстру показників.
Зміна описів контролю здійснюється за потреби.
Повідомлення про внесення таких змін із зазначенням строку їх запровадження розміщується на веб-порталі Національного банку та надсилається банкам окремим листом.
53. Національний банк для складання статистики здійснює ведення та актуалізацію довідника суб'єктів ЄДРПОУ на підставі інформації щодо суб'єктів ЄДРПОУ, наданої Державною службою статистики України. Довідник суб'єктів ЄДРПОУ містить статистичну складову, що визначається Національним банком з використанням даних відповідних реєстрів, отриманих від органів державного регулювання ринків фінансових послуг та інших органів державного управління.

VIII. Оприлюднення даних статистичної звітності

54. Оприлюднення статистичних даних з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації здійснюється шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика".
55. Національний банк відповідно до статей Угоди Міжнародного валютного фонду подає до Міжнародного валютного фонду статистичну звітність з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, яка публікується в статистичній базі "Міжнародна фінансова статистика" на сайті Міжнародного валютного фонду.
Директор Департаменту
статистики та звітності
Ю.О. Половньов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України
Д.Р. Сологуб
Додаток 1
до Правил організації статистичної
звітності, що подається
до Національного банку України
(пункт 9 розділу I)
Ідентифікаційні дані респондента (постачальника
статистичної звітності)
______________________________________
(найменування, код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України)
Звітна дата ____________

ФОРМА

статистичної звітності за показниками файла _________

№ з/п
Ідентифікатор показника
Метрика
Значення показника
Параметр
Некласифікований реквізит показника
1
2
3
4
5
6
Уповноважена особа
________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки
платника податків, посада)
Дата відправлення файла респондентом (постачальником статистичної звітності) ____________.
Пояснення щодо заповнення форми статистичної звітності
Опис складових заповнення форми:
1. Колонка 1 - зазначається номер запису за переліком.
2. Колонка 2 - зазначається ідентифікатор показника відповідно до колонки 2 додатка 2 цих Правил.
3. Колонка 3 - зазначається метрика відповідно до колонки 4 додатка 2 цих Правил.
4. Колонка 4 - зазначається значення показника, сформоване згідно з вимогами, установленими цими Правилами, та інформацією, яка розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності/".
5. Колонка 5 - зазначається параметр (за наявності) відповідно до колонки 5 додатка 2 цих Правил та його значення згідно з довідником.
6. Колонка 6 - зазначається некласифікований реквізит показника (за наявності) відповідно до колонки 6 додатка 2 цих Правил та його значення.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )
Додаток 2
до Правил організації статистичної
звітності, що подається
до Національного банку України
(пункт 10 розділу I)

РЕЄСТР

показників статистичної звітності (основні складові)

№ з/п
Ідентифікатор
Назва
Метрика
Параметр
Некласифікований реквізит показника
Номер файла
1
2
3
4
5
6
7
1
A01F20
Сума за готівковими коштами і депозитами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
01X
2
A01F30
Сума за борговими цінними паперами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
01X
3
A01F40
Сума за кредитами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
01X
4
A01F50
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
01X
5
A01F70
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
01X
6
A01F80
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
01X
7
A01N10
Сума за нефінансовими рахунками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
01X
8
A01N60
Сума за рахунками доходів
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
01X
9
A01N70
Сума за рахунками витрат
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
01X
10
A01N90
Сума за позабалансовими рахунками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
01X
11
A02F20
Сума за готівковими коштами і депозитами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
02X
12
A02F30
Сума за борговими цінними паперами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
02X
13
A02F40
Сума за кредитами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
02X
14
A02F50
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
02X
15
A02F70
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
02X
16
A02F80
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
02X
17
A02N10
Сума за нефінансовими рахунками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
02X
18
A02N60
Сума за рахунками доходів
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
02X
19
A02N70
Сума за рахунками витрат
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
02X
20
A02N90
Сума за позабалансовими рахунками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
02X
21
A07F31
Кількість боргових цінних паперів
T100
K040 (sup1#), K072 (sup1#), S130 (sup1#), S183 (sup1#), S240 (#), R030 (sup1#), T020 (#), R020 (#), R011(#)
Q130
07X
22
A07F32
Сума залишків за борговими цінними паперами
T100
K040 (sup1#), K072 (sup1#), S130 (sup1#), S183 (sup1#), S240 (sup1#), R030 (sup1#), T020 (sup1#), R020 (sup1#), R011
Q130
07X
23
A07F51
Кількість акцій та інших пайових цінних паперів
T100
K040 (sup1#), K072 (sup1#), S130 (sup1#), S183 (#), S240 (#), R030 (sup1#), T020 (#), R020 (#), R011 (#)
Q130
07X
24
A07F52
Сума залишків за капіталом і акціями інвестиційних фондів
T100
K040 (sup1#), K072 (sup1#), S130 (sup1#), S183 (#), S240 (#), R030 (sup1#), T020 (sup1#), R020 (sup1#), R011
Q130
07X
25
A07F82
Сума залишків за резервами під заборгованість за борговими цінними паперами
T100
K040 (sup1#), K072 (sup1#), S130 (sup1#), S183 (sup1#), S240 (sup1#), R030 (sup1#), T020 (sup1#), R020 (sup1#), R011
Q130
07X
26
A08F30
Сума залишків за випущеними борговими цінними паперами
T070
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
Немає
08X
27
A08F40
Сума залишків за кредитами
T070
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
Немає
08X
28
A08F50
Сума залишків за випущеними привілейованими акціями
T070
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
Немає
08X
29
A08F70
Сума залишків за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками
T070
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
Немає
08X
30
A08F80
Сума залишків за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю
T070
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
Немає
08X
31
A08N70
Сума залишків за рахунками витрат
T070
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
Немає
08X
32
A08N60
Сума залишків за рахунками доходів
T070
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183
Немає
08X
33
A12001
Надходження (переміщення) готівки
T070
D010 (02, 05, 12, 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39)
Немає
12X
34
A12002
Видача (переміщення) готівки
T070
D010 (40, 45, 46, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 72)
Немає
12X
35
A12003
Залишок операційної каси на початок звітного періоду
T070
D010 (35)
Немає
12X
36
A12004
Залишок операційної каси на кінець звітного періоду
T070
D010 (70)
Немає
12X
37
A13001
Надходження (переміщення) готівки
T070
D010 (02, 05, 12, 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39)
Немає
13X
38
A13002
Видача (переміщення) готівки
T070
D010 (40, 45, 46, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 72)
Немає
13X
39
A13003
Залишок операційної каси на початок звітного періоду
T070
D010 (35)
Немає
13X
40
A13004
Залишок операційної каси на кінець звітного періоду
T070
D010 (70)
Немає
13X
41
A13005
Безготівкові зарахування на рахунки за вкладами фізичних осіб
T070
D010 (84, 86, 87, 88)
Немає
13X
42
A13006
Безготівкові розрахунки
T070
D010 (93, 94, 95)
Немає
13X
43
A13007
Загальна сума надходжень готівки від небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків
T070
D010 (97)
Немає
13X
44
A1C001
Статус установи в платіжній системі
M001 (1, 2, 9)
Z230_1 (sup100, sup1#), Z272 (#), F006 (#), Z230_2 (#)
Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)
1CX
45
A1C002
Банк-спонсор
M001 (код банку, 0, 9)
Z230_1 (sup100, sup1#), Z272 (#), F006 (#), Z230_2 (#)
Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)
1CX
46
A1C003
Процесингова установа
M001 (1, 2, 3, 4, 5, 9)
Z230_1 (sup100, sup1#), Z272 (#), F006 (#), Z230_2 (#)
Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)
1CX
47
A1C004
Емісія електронних платіжних засобів
M001 (1, 2, 3, 4, 5, 9, не заповнюється)
Z230_1 (sup100, sup1#), Z272 (#), F006 (значення або #), Z230_2 (sup100)
Q007_1 (значення або не заповнюється), Q007_2 (значення або не заповнюється), K025 (значення або не заповнюється), Q001 (значення або не заповнюється)
1CX
48
A1C005
Еквайринг електронних платіжних засобів
M001 (1, 2, 3, 4, 5, 9)
Z230_1 (sup100, sup1#), Z272 (sup19), F006 (#), Z230_2 (#)
Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)
1CX
49
A1P001
Рух/залишок коштів за кореспондентськими рахунками, готівкової іноземної валюти (за операціями платіжного балансу)
T071, T080
R020, R030 (sup1 #), R040, K018, K040_1, K040_2, T023, B010, GLB_1, GLB_2
Q001, Q003_1, Q004, Q033, K020
1PX
50
A25F20
Сума за готівковими коштами і депозитами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
25X
51
A25F30
Сума за борговими цінними паперами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
25X
52
A25F40
Сума за кредитами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
25X
53
A25F50
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
25X
54
A25F70
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
25X
55
A25F80
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
25X
56
A25N10
Сума за нефінансовими рахунками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
25X
57
A25N60
Сума за рахунками доходів
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
25X
58
A25N70
Сума за рахунками витрат
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
25X
59
A25N90
Сума за позабалансовими рахунками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
25X
60
A26001
Сума залишків коштів, що розміщені в інших банках
T071, T070
K040 (sup1#), R020 (sup1#), R011, R013, R030 (sup1#), K190, K180, T020 (1, 2), F033, S181 (sup1#), S245, S580
Q001, K020, супутній параметр K021 (3, 4)
26X
61
A26002
Сума залишків коштів, що залучені від інших банків
T071, T070
K040 (sup1#), R020 (sup1#), R011, R013, R030 (sup1#), K190, K180, T020 (1, 2), F033, S181 (sup1#), S245, S580
Q001, K020, супутній параметр K021 (3, 4)
26X
62
A27001
Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками
T071
R020 (=2603, 1919, 2909), R030 (sup1980, #), F091 (=5, 6, 7, 8)
Немає
27X
63
A2B001
Інформація про структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу
T080 (=0)
B040, KU_1 (#), F005
Q001_1 (значення або не заповнюється), Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2 (значення або не заповнюється)
2BX
64
A2B002
Кількість відокремлених підрозділів банку (філії та відділення)
T080
B040, KU_1, F005 (#)
Q001_1 (не заповнюється), Q001_2 (не заповнюється), Q002 (не заповнюється), Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється)
2BX
65
A2F001
Кількість клієнтів юридичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (1), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
66
A2F002
Кількість клієнтів фізичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (3), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
67
A2F003
Кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (2), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
68
A2F004
Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (#), K019 (1), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
69
A2F005
Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (#), K019 (2), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
70
A2F006
Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (#), K019 (3), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
71
A2F007
Кількість клієнтів із низьким ризиком
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
72
A2F008
Кількість клієнтів із середнім ризиком
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
73
A2F009
Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
74
A2F010
Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
75
A2F011
Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
76
A2F012
Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу
T070_1,
T070_2,
T100
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
77
A2F013
Обсяг (сума) фінансових операцій із списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу
T070_1,
T070_2,
T100
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
78
A2F014
Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку
T070_1,
T070_2,
T100 (0)
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
79
A2F015
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
80
A2F016
Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
81
A2F017
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку
T070_1,
T070_2,
T100
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
82
A2F018
Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку
T070_1,
T070_2,
T100
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
83
A2F019
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030 (sup1980)
Немає
2FX
84
A2F020
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 (sup1980)
Немає
2FX
85
A2F021
Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу за межі України коштів з рахунків клієнтів
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU (#), R030
Немає
2FX
86
A2F022
Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU (#), R030
Немає
2FX
87
A2F023
Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
88
A2F024
Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використанням систем переказу коштів
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (2), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
89
A2F025
Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів, інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
90
A2F026
Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
91
A2F027
Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів
T070_1,
T070_2,
T100
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
92
A2F028
Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки
T070_1, T070_2,
T100
D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
93
A2F029
Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030
Немає
2FX
94
A2F030
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030 (sup1980)
Немає
2FX
95
A2F031
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти
T070_1,
T070_2,
T100
D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 (sup1980)
Немає
2FX
96
A2F032
Загальна кількість фінансових операцій
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
97
A2F033
Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
98
A2F034
Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
99
A2F035
Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу
T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100
D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)
Немає
2FX
100
A2H001
Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
M002
F100
Q006
2HX
101
A2J001
Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
102
A2J002
Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
103
A2J003
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу
T070, T080
D060, D050 (sup130138, 30603, 30606, 30701, 30702, 30703)
Немає
2JX
104
A2J004
Фінансові операції, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
105
A2J005
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України
T070, T080
D060, D050
Немає
2JX
106
A2J006
Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
107
A2J007
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
108
A2J008
Фінансові операції в розрізі кодів ознак, щодо проведення яких надано відмову
T070, T080
D060, D050
Немає
2JX
109
A2J009
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
110
A2J010
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
111
A2J011
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
112
A2J012
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою уведення в оману
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
113
A2J013
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неподанням клієнтом необхідних документів чи відомостей для вивчення
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
114
A2J014
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
115
A2J015
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
116
A2J016
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено
T070, T080
D060, D050
Немає
2JX
117
A2J017
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
118
A2J018
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України (2341-14)
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
119
A2J019
Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких було зупинено
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
120
A2J020
Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких було забезпечено моніторинг
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
121
A2J021
Фінансові операції, щодо яких були надіслані спеціально уповноваженому органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
122
A2J022
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації
T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
123
A2J023
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави
T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
124
A2J024
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань
T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
125
A2J025
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
126
A2J026
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської установи
T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
127
A2J027
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської установи
T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
128
A2J028
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)
T070, T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
129
A2J029
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції
T080
D060, D050 (#)
Немає
2JX
130
A2K001
Сума залишку коштів на рахунку санкційної особи та/або сума наміру здійснення фінансової операції
T070_1,
T070_2,
T070_3
F086, R030_1, F088, R030_2
Q003_1, Q001_1, Q002, K020_1, супутній параметр K021_1, Q003_2, Q003_3, Q030 (значення та ";"), Q006, Q003_4, Q007_1, Q007_2, Q031_1 (значення та ";" або не заповнюється), Q007_3, Q003_5 (значення, або "0", або не заповнюється), Q001_2, K020_2, супутній параметр K021_2, Q001_3, Q032, Q031_2 (значення та ";" або не заповнюється)
2KX
131
A2P001
Рух/залишок коштів за рахунком за межами України
T071, T080
KU, B010, K040_1, R030 (sup1#), R020 (2600), R040, K040_2, T023, GLB_1, GLB_2 (значення, 999, не заповнюється), K018 (S, B, U)
Q001, Q003, Q003_1, Q004, Q033, K020
2PX
132
A2R001
Сума отриманих від нерезидентів коштів в іноземній валюті, банківських металів за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та обсяг сформованих резервів
T071_1, T071_2
F104, R020, R030_1, R030_2
Q003, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6
2RX
133
A36001
Сума не повернених коштів вартості товарів, робіт, послуг у встановлений законодавством України строк
T070, T071
R030 (sup1 #), K112, K040 (sup1#), D070, F008, F019, F020, F021, K021 (=1, 2, 3, 6, C, G)
Q001_1, Q001_2, Q002, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020
36X
134
A39001
Купівля готівкової іноземної валюти
T071, T075
R030 (sup1980, #)
Немає
39X
135
A39002
Продаж готівкової іноземної валюти
T071, T075
R030 (sup1980, #)
Немає
39X
136
A3A3F2
Сума та вартість за рахунками депозитів з дебетовим оборотом
T070, T090
T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020
Немає
3AX
137
A3A3F4
Сума та вартість за рахунками кредитів з дебетовим оборотом
T070, T090
T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020
Немає
3AX
138
A3A4F2
Сума та вартість за рахунками депозитів з кредитовим оборотом
T070, T090
T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020
Немає
3AX
139
A3A4F4
Сума та вартість за рахунками кредитів з кредитовим оборотом
T070, T090
T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020
Немає
3AX
140
A3B001
Імовірність дефолту боржника банку
T100
F059, F060 (#), F061 (#), K111 (sup1#), K031 (sup1#), F063 (sup1#), F064 (sup1#), S190 (sup1#), F073 (sup1#), F003 (=0)
Q001, K020, Q026
3BX
141
A3B002
Нематеріальні активи боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
142
A3B003
Незавершені капітальні інвестиції боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
143
A3B004
Основні засоби боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
144
A3B005
Інвестиційна нерухомість боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
145
A3B006
Довгострокові біологічні активи боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
146
A3B007
Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
147
A3B008
Інші фінансові інвестиції боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
148
A3B009
Довгострокова дебіторська заборгованість боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
149
A3B010
Відстрочені податкові активи боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
150
A3B011
Гудвіл боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
151
A3B012
Відстрочені аквізиційні витрати боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
152
A3B013
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
153
A3B014
Інші необоротні активи боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
154
A3B015
Усього необоротних активів
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
155
A3B016
Запаси боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
156
A3B017
Поточні біологічні активи боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
157
A3B018
Депозити перестрахування боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
158
A3B019
Векселі, одержані боржником банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
159
A3B020
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
160
A3B021
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
161
A3B022
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
162
A3B023
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
163
A3B024
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
164
A3B025
Інша поточна дебіторська заборгованість боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
165
A3B026
Поточні фінансові інвестиції боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
166
A3B027
Гроші та їх еквіваленти боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
167
A3B028
Витрати майбутніх періодів боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
168
A3B029
Частка перестраховика в страхових резервах боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
169
A3B030
Інші оборотні активи боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
170
A3B031
Усього оборотних активів
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
171
A3B032
Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
172
A3B033
Баланс за активами
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
173
A3B034
Зареєстрований (пайовий) капітал боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
174
A3B035
Капітал у дооцінках боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
175
A3B036
Додатковий капітал боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
176
A3B037
Резервний капітал боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
177
A3B038
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
178
A3B039
Неоплачений капітал боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
179
A3B040
Вилучений капітал боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
180
A3B041
Інші резерви боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
181
A3B042
Усього власного капіталу
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
182
A3B043
Відстрочені податкові зобов'язання боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060, F061 (#)F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
183
A3B044
Пенсійні зобов'язання боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
184
A3B045
Довгострокові кредити банків боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
185
A3B046
Інші довгострокові зобов'язання боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
186
A3B047
Довгострокові забезпечення боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
187
A3B048
Цільове фінансування боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
188
A3B049
Страхові резерви боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
189
A3B050
Інвестиційні контракти боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
190
A3B051
Призовий фонд боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
191
A3B052
Резерв на виплату джек-поту боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
192
A3B053
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/усього довгострокових зобов'язань, цільового фінансування та забезпечення боржника банку - суб'єкта малого підприємництва
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
193
A3B054
Короткострокові кредити банків боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
194
A3B055
Векселі, видані боржником банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
195
A3B056
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
196
A3B057
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
197
A3B058
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
198
A3B059
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
199
A3B060
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
200
A3B061
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
201
A3B062
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
202
A3B063
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
203
A3B064
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
204
A3B065
Поточні забезпечення боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
205
A3B066
Доходи майбутніх періодів боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
206
A3B067
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
207
A3B068
Інші поточні зобов'язання боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
208
A3B069
Усього поточних зобов'язань і забезпечення
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
209
A3B070
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
210
A3B071
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
211
A3B072
Баланс за пасивами
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
212
A3B073
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
213
A3B074
Чисті зароблені страхові премії боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
214
A3B075
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
215
A3B076
Чисті понесені збитки за страховими виплатами боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
216
A3B077
Валовий прибуток
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
217
A3B078
Валовий збиток
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
218
A3B079
Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов'язань боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
219
A3B080
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
220
A3B081
Інші операційні доходи боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
221
A3B082
Адміністративні витрати боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
222
A3B083
Витрати на збут боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
223
A3B084
Інші операційні витрати боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
224
A3B085
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
225
A3B086
Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
226
A3B087
Дохід від участі в капіталі боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
227
A3B088
Інші фінансові доходи боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
228
A3B089
Інші доходи боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
229
A3B090
Разом доходи
T100
F059 (=2), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
230
A3B091
Фінансові витрати боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
231
A3B092
Втрати від участі в капіталі боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
232
A3B093
Інші витрати боржника банку
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
233
A3B094
Разом витрати
T100
F059 (=2), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
234
A3B095
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
235
A3B096
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/фінансовий результат до оподаткування боржника банку - суб'єкта малого підприємництва
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
236
A3B097
Фінансовий результат до оподаткування (збиток)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
237
A3B098
Витрати (дохід) з податку на прибуток боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/податок на прибуток боржника банку - суб'єкта малого підприємництва
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
238
A3B099
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
239
A3B100
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування боржника банку
T100
F059 (=2), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
240
A3B101
Чистий фінансовий результат (прибуток) боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/чистий прибуток (збиток) боржника банку - суб'єкта малого підприємництва
T100
F059, F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
241
A3B102
Чистий фінансовий результат (збиток)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
242
A3B103
Амортизація боржника банку
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
243
A3B104
Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
244
A3B105
Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
245
A3B106
Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку, у тому числі податку на додану вартість (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
246
A3B107
Надходження коштів у результаті цільового фінансування боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
247
A3B108
Інші надходження у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
248
A3B109
Витрати боржника банку на оплату товарів, робіт, послуг (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
249
A3B110
Витрати боржника банку на оплату праці (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
250
A3B111
Витрати боржника банку у вигляді відрахувань на соціальні заходи (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
251
A3B112
Витрати боржника банку на зобов'язання з податків і зборів (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
252
A3B113
Інші витрати боржника банку в результаті операційної діяльності (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
253
A3B114
Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
254
A3B115
Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
255
A3B116
Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
256
A3B117
Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
257
A3B118
Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
258
A3B119
Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
259
A3B120
Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
260
A3B121
Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
261
A3B122
Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
262
A3B123
Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
263
A3B124
Надходження від деривативів боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
264
A3B125
Надходження від деривативів боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
265
A3B126
Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
266
A3B127
Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
267
A3B128
Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
268
A3B129
Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
269
A3B130
Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
270
A3B131
Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
271
A3B132
Виплати боржника банку за деривативами (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
272
A3B133
Виплати боржника банку за деривативами (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
273
A3B134
Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
274
A3B135
Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
275
A3B136
Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
276
A3B137
Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
277
A3B138
Надходження від власного капіталу боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
278
A3B139
Надходження від власного капіталу боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
279
A3B140
Надходження від отримання позик боржником банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
280
A3B141
Надходження від отримання позик боржником банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
281
A3B142
Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
282
A3B143
Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
283
A3B144
Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
284
A3B145
Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
285
A3B146
Витрати на погашення позик боржником банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
286
A3B147
Витрати на погашення позик боржником банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
287
A3B148
Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
288
A3B149
Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
289
A3B150
Витрати боржника банку на сплату відсотків (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
290
A3B151
Витрати боржника банку на сплату відсотків (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
291
A3B152
Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
292
A3B153
Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
293
A3B154
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
294
A3B155
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
295
A3B156
Залишок коштів боржника банку на початок року (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
296
A3B157
Залишок коштів боржника банку на початок року (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
297
A3B158
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
298
A3B159
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
299
A3B160
Залишок коштів боржника банку на кінець року (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
300
A3B161
Залишок коштів боржника банку на кінець року (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
301
A3B162
Прибуток (збиток) від звичайної операційної діяльності до оподаткування боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
302
A3B163
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
303
A3B164
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) забезпечень боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
304
A3B165
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
305
A3B166
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
306
A3B167
Зменшення (збільшення) оборотних активів боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
307
A3B168
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
308
A3B169
Грошові кошти від операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
309
A3B170
Сплачений податок на прибуток боржником банку (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
310
A3B171
Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за прямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
311
A3B172
Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за непрямим методом)
T100
F059 (=1, 3), F060 (sup1#), F061 (sup1#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)
Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)
3BX
312
A3D001
Сума залишку наданого кредиту Національного банку України та сума майна, переданого в заставу (крім майнових прав)
T070_1,
T070_2,
T070_3,
T070_4,
T070_5,
T070_6,
T070_7,
T070_8,
T070_9,
T090
F017_1, F018_1, KU_1, S031
K020_1, Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_4, Q005, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q014, Q015_1, Q015_2
3DX
313
A3E001
Сума залишку наданого кредиту Національного банку України та сума майна, переданого в заставу, майнові права, за яким є забезпеченням за кредитом
T070_10,
T071,
T070_11,
T070_12,
T070_13,
T070_14,
T070_18,
T070_19,
T070_20,
T080
F017_2, F018_2, F093, F094, F095, F096, K014, KU_2, R030, S031, S080_1, S080_2
K020_2, K020_3, Q001_4, Q001_5, Q001_6, Q002_4, Q002_5, Q002_6, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_5, Q007_1, Q007_2, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q015_3, Q015_4
3EX
( Рядок 314 виключено на підставі Постанови Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19)
)
314
A3G001
Купівля готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами у фізичних осіб
T075,
T071,
T080
B040, R030 (sup1980, #)
K020 (значення або не заповнюється), Q001 (значення або не заповнюється)
3GX
315
A3G002
Продаж готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами фізичним особам
T075,
T071,
T080
B040, R030 (sup1980, #)
K020 (значення або не заповнюється), Q001 (значення або не заповнюється)
3GX
316
A3H001
Сума залучених грошових коштів небанківськими фінансовими установами
T071
K030 (sup1#), R030 (sup1#), S185
Немає
3HX
317
A3H002
Сума наданих кредитів небанківськими фінансовими установами
T071
K030 (sup1#), R030 (sup1#), S185
Немає
3HX
318
A3K001
Сума купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти
T071
D100, F089, F091 (=3, 4), F092, S180, K021, K030 (sup1#), R030 (sup1980, #)
K020, Q001, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q024
3KX
319
A3M001
Сума надходження/переказу безготівкових коштів за операціями з нерезидентами
T071
F027, F02D, F089, F090, F091 (=5,6), K021, K030 (sup1#), K040 (sup1#), R030 (sup1#), B010
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q033, K020
3MX
320
A3P001
Заборгованість на початок звітного періоду
T071
K040 (sup1#), R030_1 (sup1#), R030_2 (sup1#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (sup1#), F047 (sup1#), F048 (sup1#), F050 (sup1#), F052 (sup1#), F054 (sup1#), F055 (sup1#), F070 (sup1#), S050 (=1, 2), S184 (sup1#)
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
3PX
321
A3P002
Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом
T071
K040 (sup1#), R030_1 (sup1#), R030_2 (sup1#), F009, F010, F011, F012, F014, F028 (=1), F036, F045 (sup1#), F047 (sup1#), F048 (sup1#), F050 (sup1#), F052 (sup1#), F054 (sup1#), F055 (sup1#), F070 (sup1#), S050 (=1), S184 (sup1#)
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
3PX
322
A3P003
Фактичні платежі за заборгованістю за договором із нерезидентом
T071
K040 (sup1#), R030_1 (sup1#), R030_2 (sup1#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (sup1#), F047 (sup1#), F048 (sup1#), F050 (sup1#), F052 (sup1#), F054 (sup1#), F055 (sup1#), F070 (sup1#), S050 (sup1#), S184 (sup1#)
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
3PX
323
A3P004
Реорганізовано зобов'язань
T071
K040 (sup1#), R030_1 (sup1#), R030_2 (sup1#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (sup1#), F047 (sup1#), F048 (sup1#), F050 (sup1#), F052 (sup1#), F054 (sup1#), F055 (sup1#), F070 (sup1#), S050 (=1, 2), S184 (sup1#)
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
3PX
324
A3P005
Заборгованість на звітну дату
T071
K040 (sup1#), R030_1 (sup1#), R030_2 (sup1#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (sup1#), F047 (sup1#), F048 (sup1#), F050 (sup1#), F052 (sup1#), F054 (sup1#), F055 (sup1#), F070 (sup1#), S050 (=1, 2), S184 (sup1#)
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
3PX
325
A3P006
Платежі майбутніх періодів
T071
K040 (sup1#), R030_1 (sup1#), R030_2 (sup1#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (sup1#), F047 (sup1#), F048 (sup1#), F050 (sup1#), F052 (sup1#), F054 (sup1#), F055 (sup1#), F070 (sup1#), S050 (=1, 2), S184 (sup1#)
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
3PX
326
A3P007
Відсоткова ставка
T071
K040 (sup1#), R030_1 (sup1#), R030_2 (sup1#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (sup1#), F047 (sup1#), F048 (sup1#), F050 (sup1#), F052 (sup1#), F054 (sup1#), F055 (sup1#), F070 (sup1#), S050 (#), S184 (sup1#)
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020
3PX
327
A3V001
Імовірність дефолту боржника банку
T100
F059, K111, K031, F063, F064, S190, F073, F003
Q001, K020, Q026 (значення або не заповнюється)
3VX
328
A42001
Дані за контрагентами, пов'язаними з банком особами, установами для розрахунку економічних нормативів
T070
F099
Q003_4
42X
329
A42002
Дані для розрахунку економічних нормативів
T070
F099
Q003_4 (0000)
42X
330
A48001
Участь у статутному капіталі
T070,
T080,
T090_1,
T090_2,
T090_3
K040, K110 (sup1#)
Q003, Q001, K020, супутній параметр K021 (sup1#,sup1B,sup1C,sup1D), Q002, Q008, Q029 (значення або не заповнюється)
48X
331
A4B001
Статутний капітал банківської групи/підгрупи
T070
F058
Q003_2
4BX
332
A4B002
Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи
T070
F058
Q003_2
4BX
333
A4B003
Вирахування суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи/підгрупи
T070
F058
Q003_2
4BX
334
A4B004
Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи без урахування страхових компаній
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
335
A4B005
Необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи
T070
F058
Q003_2
4BX
336
A4B006
Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
337
A4B007
Сукупні зобов'язання банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
338
A4B008
Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до одного року
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
339
A4B009
Сукупні зобов'язання банківської групи з кінцевим строком погашення до одного року
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
340
A4B010
Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів)
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
341
A4B011
Сума кредиту, що не включається до розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к) за банківською групою/підгрупою
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
342
A4B012
Сума всіх великих кредитних ризиків щодо всіх контрагентів (груп пов'язаних контрагентів) банківської групи/підгрупи
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
343
A4B013
Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо однієї пов'язаної особи
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
344
A4B014
Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
345
A4B015
Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
346
A4B016
Максимальна сума коштів банківської групи/підгрупи, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
347
A4B017
Сума коштів банківської групи/підгрупи, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами
T070
F058 (sup13)
Q003_2
4BX
348
A4C001
Дані про пов'язаних із банком осіб та про участь в їх капіталі інших осіб
T090_1,
T090_2,
T090_3
F068, F069, K040 (значення або "#"), K060
K020_1, K020_2, супутній параметр K021_1, супутній параметр K021_2, Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3 (значення або не заповнюється), Q025 (значення та ";"), Q028, Q029_1(значення або не заповнюється), Q029_2 (значення або не заповнюється)
4CX
349
A4D001
Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу
T070,
T080_1,
T080_2
KU (sup1#), F002, F004
Q001 (значення або не заповнюється), K020 (значення або не заповнюється)
4DX
350
A4E001
Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення
T071,
T080
D060 (sup1#), R030
K020, супутній параметр K021 (1, 3)
4EX
351
A4P001
Заборгованість на початок звітного періоду
T071
B040, R020, R030_1 (sup1 #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0,2,3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020
4PX
352
A4P002
Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом
T071
B040, R020, R030_1 (sup1 #), R030_2, K040, S050 (=1), S184, F028 (=1), F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020
4PX
353
A4P003
Планові платежі за звітний період за договором із нерезидентом
T071
B040, R020, R030_1 (sup1 #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020
4PX
354
A4P004
Фактичні платежі за звітний період за договором із нерезидентом
T071
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050 (sup1 #), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020
4PX
355
A4P005
Реорганізовано зобов'язань у рахунок погашення заборгованості
T071
B040, R020, R030_1 (sup1 #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (sup1#)
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020
4PX
356
A4P006
Заборгованість на звітну дату
T071
B040, R020, R030_1 (sup1 #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 (#)
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020
4PX
357
A4P007
Платежі майбутніх періодів
T071
B040, R020, R030_1 (sup1 #), R030_2, K040, S050 (=1, 2), S184, F028, F045, F046 (#), F047, F048 (#), F049 (#), F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 (#)
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012 (не заповнюється), Q013 (не заповнюється), Q021, Q022, K020
4PX
358
A6B001
Сума за кредитними операціями
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083, S031, F082 (sup13), F083 (=11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40)
Немає
6BX
359
A6B002
Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках, без оцінки ризику
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (=M), S083 (=0, 1), S031, F082 (=3), F083 (=11, 12, 40)
Немає
6BX
360
A6B003
Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (=M, N, O, P, Q), S083 (=1), S031, F082 (=3), F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
361
A6B004
Сума за операціями на міжбанківському ринку
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (=M, N, O, P, Q), S083 (=1), S031, F082 (=3), F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
362
A6B005
Сума за операціями банку з цінними паперами, без оцінки ризику
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (=A, M), S083 (=0, 1), S031, F082, F083 (=11, 12, 40)
Немає
6BX
363
A6B006
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (інвестиційні сертифікати)
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
364
A6B007
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (крім інвестиційних сертифікатів)
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
365
A6B008
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: боргові цінні папери
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
366
A6B009
Сума за цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
367
A6B010
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (інвестиційні сертифікати)
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
368
A6B011
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (крім інвестиційних сертифікатів)
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
369
A6B012
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: боргові цінні папери
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
370
A6B013
Сума за дебіторською заборгованістю, без оцінки ризику
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (=A, M), S083 (=0, 1), S031, F082, F083 (=11, 40)
Немає
6BX
371
A6B014
Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої перевищує три місяці
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 21, 30, 40)
Немає
6BX
372
A6B015
Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує три місяці
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (=K, L), S083 (=1, 2), S031, F082, F083 (=11, 12, 21, 30, 40)
Немає
6BX
373
A6B016
Сума за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (=K, L), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 21, 30, 40)
Немає
6BX
374
A6B017
Сума за похідними фінансовими активами
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 20, 21, 30)
Немає
6BX
375
A6B018
Сума фінансових зобов'язань, без оцінки ризику
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (=A, M), S083 (=0, 1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 40)
Немає
6BX
376
A6B019
Сума фінансових зобов'язань щодо наданих гарантій
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
377
A6B020
Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії більше трьох років
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
378
A6B021
Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії від одного до трьох років
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
379
A6B022
Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії до одного року
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
380
A6B023
Сума фінансових зобов'язань за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, а також іншими активами до отримання
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
381
A6B024
Сума за іншими видами фінансових зобов'язань
T070
R030 (sup1#), K030, S080 (sup1K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)
Немає
6BX
382
A6C001
Сума/відсоток участі юридичної особи - власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб'єкта господарської діяльності
T071_1,
T071_2,
T090_1,
T090_2,
T090_3
R030 (sup1#), K110 (sup1#)
Q001_1, Q002_1, Q001_2, Q002_2, K020, супутній параметр K021, Q003
6CX
383
A6E080
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
384
A6E081
Фактична сума роловера за кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
385
A6E082
Фактична сума лонгацій за кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
386
A6E083
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
387
A6E084
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
388
A6E085
Фактична сума роловера за іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
389
A6E086
Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
390
A6E087
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
391
A6E088
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
392
A6E089
Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
393
A6E090
Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
394
A6E091
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
395
A6E092
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, що надані за врахованими векселями
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
396
A6E093
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
397
A6E094
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
398
A6E095
Фактична сума роловера за кредитами суб'єктів господарської діяльності в поточну діяльність, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
399
A6E096
Фактична сума лонгацій за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
400
A6E097
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
401
A6E098
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
402
A6E099
Фактична сума роловера за іпотечними кредитами суб'єктів господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
403
A6E100
Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
404
A6E101
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
405
A6E102
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
406
A6E103
Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
407
A6E104
Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
408
A6E105
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
409
A6E106
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності, що надані за врахованими векселями
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
410
A6E107
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
411
A6E108
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
412
A6E109
Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
413
A6E110
Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
414
A6E111
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
415
A6E112
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
416
A6E113
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
417
A6E114
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
418
A6E115
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банкам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
419
A6E116
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
420
A6E117
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
421
A6E118
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за ними
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
422
A6E119
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями з деривативами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
423
A6E120
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
424
A6E121
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
425
A6E122
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
426
A6E123
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
427
A6E124
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
428
A6E125
Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт фізичним особам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
429
A6E126
Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
430
A6E127
Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
431
A6E128
Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
432
A6E129
Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
433
A6E130
Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
434
A6E131
Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт банкам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
435
A6E132
Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт банкам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
436
A6E134
Сума фактичних відпливів за кредитними лініями фізичним особам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
437
A6E135
Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
438
A6E136
Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
439
A6E137
Сума фактичних відпливів за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
440
A6E138
Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
441
A6E139
Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
442
A6E140
Сума фактичних відпливів за кредитними лініями банків
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
443
A6E141
Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
444
A6E142
Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
445
A6E143
Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
446
A6E144
Сума залишку за рахунками-ескроу фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
447
A6E145
Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу суб'єктів господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
448
A6E146
Сума залишку за рахунками-ескроу суб'єктів господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
449
A6E149
Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт фізичним особам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
450
A6E150
Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
451
A6E151
Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт банкам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
452
A6E152
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
453
A6E153
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими вкладами фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
454
A6E154
Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
455
A6E155
Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
456
A6E156
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарської діяльності (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
457
A6E157
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
458
A6E158
Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
459
A6E159
Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
460
A6E160
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що отримані від інших банків
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
461
A6E161
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
462
A6E162
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
463
A6E163
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
464
A6E164
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які були повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
465
A6E165
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
466
A6E166
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
467
A6E167
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
468
A6E168
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
469
A6E169
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
470
A6E170
Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
471
A6E171
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
472
A6E172
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
473
A6E173
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
474
A6E174
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
475
A6E175
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
476
A6E176
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
477
A6E177
Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
478
A6E178
Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
479
A6E179
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
480
A6E180
Сума за пролонгованими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
481
A6E181
Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
482
A6E182
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
483
A6E183
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
484
A6E184
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
485
A6E185
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
486
A6E186
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
487
A6E187
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
488
A6E188
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
489
A6E189
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за субординованим боргом
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
490
A6E190
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами суб'єктів господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
491
A6E191
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
492
A6E192
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт
T100
R030 (sup1#)
Немає
6EX
493
A6F001
Інформація про контрагента/пов'язану з банком особу
Немає
F084, K040 (sup1#), K110 (sup1#) , KU_1, K074, K140 (sup1#)
Q003_1 (значення або не заповнюється), K020, супутній параметр K021 (sup1#, E), Q029 (значення або не заповнюється), Q001, Q020 (значення та ";")
6FX
494
A6G001
Інформація за договором за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070_1
B040
Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, E), Q003_3, Q007
6GX
495
A6H001
Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070_2,
T100_1,
T100_2,
T100_3,
T090
R030 (sup1#), S210, S080_1, S080_2, S083, F074, F077, F078, F102
Q017 (значення або не заповнюється), Q027 (значення або не заповнюється), Q034 (значення або не заповнюється), Q035 (значення або не заповнюється), Q003_2, Q003_4, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е), Q007_1, Q007_2 (значення або не заповнюється)
6HX
496
A6I001
Основна сума боргу за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
497
A6I002
Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
498
A6I003
Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
499
A6I004
Сума нарахованих доходів за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
500
A6I005
Сума нарахованих доходів, які неотримані до 30 днів із дня нарахування та строк погашення яких згідно з договором не минув, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
501
A6I006
Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
502
A6I007
Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
503
A6I008
Сума неамортизованої премії/дисконту за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
504
A6I009
Сума переоцінки (дооцінка/уцінка) за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
505
A6I010
Сума визнаного зменшення корисності активу (резерви) за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
506
A6I011
Сума наданих банком фінансових зобов'язань за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
507
A6I012
Сума наданих банком фінансових зобов'язань, які є ризиковими та безвідкличними, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
508
A6I013
Сума списаної заборгованості за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (sup1#), R020 (sup1#), F081 (sup1#), S031 (#)
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
509
A6I014
Сума справедливої вартості забезпечення, що є прийнятним, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
510
A6I015
Сума справедливої вартості забезпечення, що включається до розрахунку кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
511
A6I016
Сума справедливої вартості забезпечення, яке зменшує обсяг кредитного ризику під час розрахунку нормативів кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами
T070
R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031
Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (sup1#, Е)
6IX
512
A6K001
Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у гривні
T100
R030 (=980)
Немає
6KX
513
A6K002
Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у гривні
T100
R030 (=980)
Немає
6KX
514
A6K003
Сукупні очікувані надходження грошових коштів у гривні
T100
R030 (=980)
Немає
6KX
515
A6K004
Чистий очікуваний відплив грошових коштів у гривні
T100
R030 (=980)
Немає
6KX
516
A6K005
Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у гривні
T100
R030 (=980)
Немає
6KX
517
A6K006
Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)
T100
R030 (=#)
Немає
6KX
518
A6K007
Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)
T100
R030 (=#)
Немає
6KX
519
A6K008
Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)
T100
R030 (=#)
Немає
6KX
520
A6K009
Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами)
T100
R030 (=#)
Немає
6KX
521
A6K010
Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRвв)
T100
R030 (=#)
Немає
6KX
522
A6K011
Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
523
A6K012
Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
524
A6K013
Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів
T100
R030 (sup1#, 980)
Немає
6KX
525
A6K014
Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів
T100
R030 (sup1#, 980)
Немає
6KX
526
A6K015
Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "АА-"/"Аа3"
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
527
A6K016
Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу
T100
R030 (sup1#, 980)
Немає
6KX
528
A6K017
Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу
T100
R030 (sup1#, 980)
Немає
6KX
529
A6K018
Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
530
A6K019
Сума строкових вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
531
A6K020
Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
532
A6K021
Сума інших строкових вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
533
A6K022
Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
534
A6K023
Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності, на які було накладено обмеження на розпорядження
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
535
A6K024
Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
536
A6K025
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
537
A6K026
Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
538
A6K027
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
539
A6K028
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
540
A6K029
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
541
A6K030
Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
542
A6K031
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку України
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
543
A6K032
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
544
A6K033
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
545
A6K034
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
546
A6K035
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
547
A6K036
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
548
A6K037
Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані фізичним особам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
549
A6K038
Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані суб'єктам господарської діяльності, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та міжнародним фінансовим організаціям
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
550
A6K039
Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
551
A6K040
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
552
A6K041
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
553
A6K042
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
554
A6K043
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
555
A6K044
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
556
A6K045
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку України
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
557
A6K046
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
558
A6K047
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
559
A6K048
Сума простроченої заборгованості перед клієнтами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
560
A6K049
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
561
A6K050
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
562
A6K051
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
563
A6K052
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, що надані за врахованими векселями
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
564
A6K053
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
565
A6K054
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
566
A6K055
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
567
A6K056
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
568
A6K057
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб'єктами господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
569
A6K058
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності, що надані за врахованими векселями
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
570
A6K059
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
571
A6K060
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
572
A6K061
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
573
A6K062
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
574
A6K063
Сума за депозитами в Національному банку України, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
575
A6K064
Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
576
A6K065
Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
577
A6K066
Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку України
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
578
A6K067
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
579
A6K068
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банкам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
580
A6K069
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
581
A6K070
Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
582
A6K071
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
583
A6K072
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
584
A6K073
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
585
A6K074
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
586
A6K075
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
587
A6K076
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
588
A6K077
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
589
A6K078
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
590
A6K079
Вклади бюджетних установ, за якими було отримано повідомлення про їх повернення
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
591
A6K080
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
592
A6K081
Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRвв)
T100
R030 (=#)
Немає
6KX
593
A6K082
Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRів)
T100
R030 (=#)
Немає
6KX
594
A6K083
Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті
T100
R030 (=#)
Немає
6KX
595
A6K084
Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валюті
T100
R030 (=#)
Немає
6KX
596
A6K085
Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валюті
T100
R030 (=#)
Немає
6KX
597
A6K086
Чистий очікуваний відплив грошових коштів в іноземній валюті
T100
R030 (=#)
Немає
6KX
598
A6K087
Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRів)
T100
R030 (=#)
Немає
6KX
599
A6K088
Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку України)
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
600
A6K089
Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках України, які дотримуються LCRвв та LCRів та не віднесені до категорії неплатоспроможних
T100
R030 (sup1#, 980)
Немає
6KX
601
A6K090
Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках, які дотримуються LCR вв та LCR ів та не віднесені до категорії неплатоспроможних
T100
R030 (sup1#, 980)
Немає
6KX
602
A73001
Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти/маса увезених банком банківських металів
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
603
A73002
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
604
A73003
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
605
A73004
Сума отриманої готівкової іноземної валюти/маса отриманих із фізичною поставкою банківських металів у результаті обміну безготівкової іноземної валюти/безготівкових банківських металів
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
606
A73005
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів для зарахування на коррахунки інших банків
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
607
A73006
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
608
A73007
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
609
A73008
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі України
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
610
A73009
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чеки
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
611
A73010
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікати
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
612
A73011
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за ними
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
613
A73012
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов'язання
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
614
A73013
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у касі банку
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
615
A73014
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
616
A73015
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодами
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
617
A73016
Сума готівкової іноземної валюти/маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнями
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
618
A73017
Сума вивезеної готівкової іноземної валюти/маса вивезених банківських металів за межі України
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
619
A73018
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
620
A73019
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
621
A73020
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту/безготівкові банківські метали
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
622
A73021
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із коррахунків інших банків (фінансових установ)
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
623
A73022
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
624
A73023
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за ними
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
625
A73024
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказами
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
626
A73025
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чеками
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
627
A73026
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за ними
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
628
A73027
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредит
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
629
A73028
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
630
A73029
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через касу банку
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
631
A73030
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
632
A73031
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодами
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
633
A73032
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші цілі
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
634
A73033
Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)
T100
R030 (=#)
Немає
73X
635
A73034
Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод
T100
R030 (=#)
Немає
73X
636
A73035
Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)
T100
R030 (=#)
Немає
73X
637
A73036
Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод
T100
R030 (=#)
Немає
73X
638
A73037
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
639
A73038
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за операцією з обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал
T100
R030 (sup1980, #)
Немає
73X
640
A79001
Дані про залучений субординований борг для включення до капіталу банку
T070_1,
T070_2,
T070_3,
T070_4,
T090_1,
T090_2
K030, R030 (sup1#)
Q001, K020, супутній параметр K021 sup1 A, D, #), Q007_1, Q007_2, Q007_3 (значення або не заповнюється), Q003_1 (значення або не заповнюється), Q003_2, Q007_4, Q003_3
79X
641
A81F20
Сума за готівковими коштами і депозитами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
81X
642
A81F30
Сума за борговими цінними паперами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
81X
643
A81F40
Сума за кредитами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
81X
644
A81F50
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
81X
645
A81F70
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
81X
646
A81F80
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
81X
647
A81N10
Сума за нефінансовими рахунками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
81X
648
A81N60
Сума за рахунками доходів
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
81X
649
A81N70
Сума за рахунками витрат
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
81X
650
A81N90
Сума за позабалансовими рахунками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
81X
651
A88001
Дані ліквідаційної комісії банку
T070_1,
T070_2,
T070_3,
T070_4,
T070_5,
T070_6,
T070_7,
T070_8,
T080_1,
T080_2,
T080_3,
T080_4
F029
Немає
88X
652
A95001
Розмір статутного фонду афілійованої особи/відсоток участі в статутному фонді
T070,
T090_1,
T090_2,
T090_3,
T090_4
K030 (sup1#), F051
Q001, Q002, K020 (значення або не заповнюється), Q007, Q003
95X
653
A97001
Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів
T070,
T080
Z230 (sup100, sup1#), Z241, Z350 (sup1#), Z270 (sup1#), K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2
Немає
97X
654
A9A001
Середньооблікова кількість штатних працівників
T100
Немає
Немає
9AX
655
A9A002
Середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статі
T100
Немає
Немає
9AX
656
A9A003
Облікова кількість штатних працівників
T100
Немає
Немає
9AX
657
A9A004
Облікова кількість штатних працівників жіночої статі
T100
Немає
Немає
9AX
658
A9A005
Сума фонду основної заробітної плати штатних працівників
T100
Немає
Немає
9AX
659
A9A006
Сума фонду додаткової заробітної плати штатних працівників
T100
Немає
Немає
9AX
660
A9A007
Сума фонду заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівників
T100
Немає
Немає
9AX
661
A9A008
Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)
T100
Немає
Немає
9AX
662
A9A009
Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)
T100
Немає
Немає
9AX
663
A9A010
Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)
T100
Немає
Немає
9AX
664
A9A011
Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)
T100
Немає
Немає
9AX
665
A9A012
Середня кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості
T100
Немає
Немає
9AX
666
AA0001
Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засіб
T080
Z230 (sup1#), K014 (sup1#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)
Немає
A0X
667
AA0002
Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу
T080
Z230 (sup1#), K014 (sup1#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)
Немає
A0X
668
AA0003
Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився
T080
Z230 (sup1#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)
Немає
A0X
669
AA0004
Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими були здійснені видаткові операції
T080
Z230 (sup1#), K014 (#), F071 (sup1#), F006 (sup19, sup1#), Z275 (sup1#), Z272 (#), F023 (#)
Немає
A0X
670
AA0005
Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими були здійснені видаткові операції
T080
Z230 (sup1#), K014 (#), F071 (=2), F006 (sup19, sup1#), Z275 (=1), Z272 (#), F023 (#)
Немає
A0X
671
AA0006
Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими були здійснені видаткові безготівкові операції
T080
Z230 (sup1#), K014 (#), F071 (sup1#), F006 (sup19, sup1#), Z275 (sup1#), Z272 (#), F023 (#)
Немає
A0X
672
AA0007
Кількість пристроїв, за якими були здійснені видаткові операції
T080
Z230 (sup1#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (sup14, 9), F023 (#)
Немає
A0X
673
AA0008
Кількість торговців
T080
Z230 (sup1#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)
Немає
A0X
674
AA0009
Кількість суб'єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби
T080
Z230 (sup1#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (sup1#)
Немає
A0X
675
AA4F20
Сума за готівковими коштами і депозитами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
A4X
676
AA4F30
Сума за борговими цінними паперами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
A4X
677
AA4F40
Сума за кредитами
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
A4X
678
AA4F50
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
A4X
679
AA4F70
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
A4X
680
AA4F80
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
A4X
681
AA4N10
Сума за нефінансовими рахунками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
A4X
682
AA4N60
Сума за рахунками доходів
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
A4X
683
AA4N70
Сума за рахунками витрат
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
A4X
684
AA4N90
Сума за позабалансовими рахунками
T070, T071
T020, R020, R030, K040
Немає
A4X
685
AA7F20
Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, декадна)
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
Немає
A7X
686
AA7F30
Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, декадна)
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
Немає
A7X
687
AA7F40
Сума за кредитами (за списком рахунків, декадна)
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
Немає
A7X
688
AA7F50
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, декадна)
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
Немає
A7X
689
AA7F70
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, декадна)
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
Немає
A7X
690
AA7F80
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, декадна)
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
Немає
A7X
691
AA7N10
Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
Немає
A7X
692
AA7N90
Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240
Немає
A7X
693
AC5F20
Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)
T070
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580
Немає
C5X
694
AC5F30
Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)
T070
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580
Немає
C5X
695
AC5F40
Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)
T070
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580
Немає
C5X
696
AC5F50
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)
T070
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580
Немає
C5X
697
AC5F70
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)
T070
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580
Немає
C5X
698
AC5F80
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)
T070
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580
Немає
C5X
699
AC5N10
Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)
T070
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580
Немає
C5X
700
AC5N90
Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)
T070
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580
Немає
C5X
701
AD0001
Фінансові операції, інформацію про які внесено до реєстру фінансових операцій
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
702
AD0002
Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
703
AD0003
Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
704
AD0004
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу
T070, T080
D050 (sup130138, 30603, 30605, 30606, 30701, 30702, 30703), K014
Немає
D0X
705
AD0005
Фінансові операції, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
706
AD0006
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України
T070, T080
D050, K014
Немає
D0X
707
AD0007
Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
708
AD0008
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
709
AD0009
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
710
AD0010
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, щодо проведення яких надано відмову
T070, T080
D050, K014
Немає
D0X
711
AD0011
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
712
AD0012
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
713
AD0013
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
714
AD0014
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою введення в оману
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
715
AD0015
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неподанням клієнтом необхідних для його вивчення документів чи відомостей
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
716
AD0016
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
717
AD0017
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
718
AD0018
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено
T070, T080
D050, K014
Немає
D0X
719
AD0019
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
720
AD0020
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України (2341-14)
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
721
AD0021
Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
722
AD0022
Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких було зупинено
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
723
AD0023
Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких було забезпечено моніторинг
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
724
AD0024
Фінансові операції, щодо яких були надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)
T070, T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
725
AD0025
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації
T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
726
AD0026
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави
T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
727
AD0027
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань
T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
728
AD0028
Отримані від спеціально уповноваженого органу запити про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій)
T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
729
AD0029
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
730
AD0030
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку
T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
731
AD0031
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку
T080
D050 (#), K014
Немає
D0X
732
AD2001
Кількість клієнтів банку
T070, T080
K013, F024 (#), R034 (#), F072 (sup1#), K030(sup1#)
Немає
D2X
733
AD2002
Кількість відкритих рахунків клієнтів банку
T070, T080
K013, F024 (sup1#), R034 (sup1#), F072 (#), K030(sup1#)
Немає
D2X
734
AD2003
Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційно
T070, T080
K013, F024 (#), R034 (#), F072 (#), K030(sup1#)
Немає
D2X
735
AD2004
Сума залишку коштів/кількість недіючих рахунків клієнтів банку
T070, T080
K013 (sup11), F024 (#), R034 (#), F072 (#), K030(sup1#)
Немає
D2X
736
AD4001
Зарахування коштів на коррахунок банку-нерезидента, відкритого в банку України
T071
F025, R030 (sup1 #), B010
Q006
D4X
737
AD4002
Списання коштів із коррахунку банку-нерезидента, відкритого в банку України
T071
F025, R030 (sup1 #), B010
Q006
D4X
738
AD51F2
Сума залишків за кредитами овердрафт
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048
Немає
D5X
739
AD51F4
Сума залишків за кредитами
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048
Немає
D5X
740
AD51F8
Сума залишків за резервами під заборгованість за кредитами, гарантіями та зобов'язаннями
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048
Немає
D5X
741
AD51N9
Сума залишків за позабалансовими рахунками (гарантії, акцепти, інші зобов'язання, надані банкам)
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048
Немає
D5X
742
AD52F2
Сума залишків за розміщеними депозитами
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048
Немає
D5X
743
AD52F8
Сума списання безнадійної заборгованості за рахунок спеціального резерву
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048
Немає
D5X
744
AD61F2
Сума залишків за депозитами
T070
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048
Немає
D6X
745
AD62F2
Сума залишків за депозитами на вимогу
T070
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048
Немає
D6X
746
AD9001
Участь у статутному капіталі контрагента банку
T090_1,
T090_2
K014 (sup1#), K040 (sup1#), KU_1, K110 (sup1#)
Q003_1, Q001_1, K020_1, супутній параметр K021_1 (sup12, 6, 7, A, B, D, E, #), Q029_1, (значення або не заповнюється), Q001_2, K020_2, супутній параметр K021_2 (sup1D, #), Q029_2 (значення або не заповнюється)
D9X
747
AE7001
Дані щодо заборгованості боржників банку, що ліквідується
T070_1,
T070_2,
T070_3,
T070_4,
T070_5
K014 (sup1#), K061
Q003_1, Q003_2, Q001_1, Q001_2, Q003_3, Q007_1, Q007_2, Q016, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q018, Q019, Q007_6 (значення або не заповнюється)
E7X
748
AE8001
Зобов'язання банку за пасивними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами (кредиторами)
T070_1,
T070_2,
T070_3,
T070_4,
T090
K040 (sup1#), KU_1 (значення або "#"), K014 (sup1#), K110 (sup1#), K074 (sup1#), R030 (sup1#), R020 (sup1#)
Q020 (значення та ";"), Q003_12, Q001, K020, супутній параметр K021 (sup1#), Q029 (значення або не заповнюється), Q003_1, Q003_2, Q007_1, Q007_2 (значення або не заповнюється)
E8X
749
AE9001
Внутрішньодержавні перекази коштів
T071, T080
D060_1 (sup1#), D060_2 (#), R030 (sup1#), K040_1 (804), K040_2 (804), KU_1 (sup1#), KU_2, F098 (#), F001 (sup1#)
K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)
E9X
750
AE9002
Транскордонні перекази, отримані в Україні
T071, T080
D060_1 (sup1#), D060_2 (#), R030 (sup1#), K040_1 (sup1804, #), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (sup1#), F098 (#), F001 (sup1#)
K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)
E9X
751
AE9003
Транскордонні перекази, відправлені з України
T071, T080
D060_1 (sup1#), D060_2 (#), R030 (sup1#), K040_1 (804), K040_2 (sup1804, #), KU_1 (sup1#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (sup1#)
K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)
E9X
752
AE9004
Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами
T071, T080
D060_1 (sup1#), D060_2 (sup1#), R030 (sup1#), K040_1 (sup1804, #), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (sup1#), F098 (#), F001 (sup1#)
K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)
E9X
753
AE9005
Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів
T071, T080
D060_1 (sup1#), D060_2 (#), R030 (sup1#), K040_1 (sup1804, #), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (sup1#), F098 (#), F001 (sup1#)
K020, Q001, супутній параметр K021 (1, 3)
E9X
754
AE9006
Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами
T071, T080
D060_1 (sup1#), D060_2 (sup1#), R030 (sup1#), K040_1 (804), K040_2 (sup1804, #), KU_1 (sup1#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (sup1#)
K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)
E9X
755
AE9007
Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів
T071, T080
D060_1 (sup1#), D060_2 (#), R030 (sup1#), K040_1 (804), K040_2 (sup1804, #), KU_1 (sup1#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (sup1#)
K020, Q001, супутній параметр K021 (1, 3)
E9X
756
AE9008
Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні системи переказу коштів, системи розрахунків та/або банки кореспонденти- нерезиденти, які за звітний період не брали участі в переказах коштів
T071 (=0),
T080 (=0)
D060_1 (sup1#), D060_2, R030 (980, #), K040_1 (804), K040_2 (804, #), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (sup1#)
K020, Q001 (значення або не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)
E9X
757
AE9009
Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем розрахунків, створених резидентами
T071, T080
D060_1 (sup1#), D060_2 (#), R030 (sup1#), K040_1 (804), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (sup1#), F001 (#)
K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)
E9X
758
AF0001
Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу
T070,
T080_1,
T080_2
D060 (sup1#), KU (sup1#), F002 (sup1#)
Немає
F0X
759
AF0002
Загальна кількість платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки
T070(=0),
T080_1,
T080_2(=0)
D060 (#), KU (#), F002 (sup1#)
Немає
F0X
760
AF0003
Інформація про платіжні системи, з якими укладені договори, але через які не проводилися операції з переказу коштів
T070(=0),
T080_1(=0),
T080_2(=0)
D060 (sup1#), KU (#), F002 (#)
Немає
F0X
761
AF1001
Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що внесено готівкою без зарахування на поточний рахунок клієнта
T071
K030, R030 (sup1980,#), K040 (sup1804, #)
Немає
F1X
762
AF1002
Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що списано з поточного рахунку
T071
K030, R030 (sup1980,#), K040 (sup1804, #)
Немає
F1X
763
AF1003
Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що видано готівкою через касу банку без її зарахування на поточний рахунок клієнта
T071
K030, R030 (sup1980,#), K040 (sup1804, #)
Немає
F1X
764
AF1004
Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що зараховано на поточний рахунок
T071
K030, R030 (sup1980,#), K040 (sup1804, #)
Немає
F1X
765
AF43F2
Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із дебетовим оборотом
T070, T090
T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020
Немає
F4X
766
AF43F4
Сума та процентна ставка за рахунками кредитів із дебетовим оборотом
T070, T090
T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020
Немає
F4X
767
AF44F2
Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із кредитовим оборотом
T070, T090
T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020
Немає
F4X
768
AF5001
Сума збитків від незаконних дій/кількість сумнівних операцій з платіжними картками
T070, T080
Z230 (sup100, 20, #), Z350 (sup1#), K045, Z130 (sup1#), Z140 (sup1#), Z150, KU(#)
Немає
F5X
769
AF5002
Кількість пристроїв через які здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток
T070, T080
Z230 (#), Z350 (#), K045 (=1), Z130 (#), Z140 (#), Z150 (=01, 03, 09), KU (sup127, 29, 196, #)
Немає
F5X
770
AF8001
Обсяг заборгованості/кількість кредитних договорів
T100
K111 (sup1#), S260, S032, S080 (sup1K, L, #), R030 (sup1#), S245, F034, F035
Немає
F8X
771
AF9001
Кількість установників/довірителів
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (#)
Q003
F9X
772
AF9002
Сума грошових коштів, залучених у довірче управління
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
773
AF9003
Сума цінних паперів, залучених у довірче управління
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
774
AF9004
Сума інших активів, залучених у довірче управління
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
775
AF9005
Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
776
AF9006
Доходи від операцій довірчого управління
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
777
AF9007
Сума вартості придбаних цінних паперів згідно з договорами про довірче управління
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
778
AF9008
Сума вартості придбаних банківських металів згідно з договорами про довірче управління
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
779
AF9009
Сума вартості придбаних інших активів згідно з договорами про довірче управління
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
780
AF9010
Вартість об'єктів нерухомості житлового призначення згідно з договорами про довірче управління
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
781
AF9011
Вартість інших об'єктів нерухомості згідно з договорами про довірче управління
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
782
AF9012
Сума невикористаних коштів, залучених у довірче управління
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
783
AF9013
Сума сформованого оперативного резерву
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
784
AF9014
Сума витрат за операціями довірчого управління
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
785
AF9015
Сума нарахованих доходів за активами, залученими або придбаними управителем
T100
K014 (sup1#), Z290, R030 (sup1#)
Q003
F9X
786
AI54N6
Сума визнаних процентних доходів (реальні кредитові обороти без урахування переоцінки курсової різниці)
T070
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048
Немає
I5X
787
AI5SF2
Сума середніх залишків за кредитами овердрафт та розрахована процентна ставка
T070, T090
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048
Немає
I5X
788
AI5SF4
Сума середніх залишків за кредитами та розрахована процентна ставка
T070, T090
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048
Немає
I5X
789
AI61F2
Сума середніх залишків за депозитами та розрахована процентна ставка
T070, T090
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048
Немає
I6X
790
AI62F2
Сума середніх залишків за депозитами на вимогу та розрахована процентна ставка
T070, T090
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048
Немає
I6X
791
AI63N7
Сума визнаних процентних витрат (реальні дебетові обороти без урахування переоцінки курсової різниці)
T070
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048
Немає
I6X
792
B20001
Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб на вимогу і кошти на поточних рахунках (у розрізі днів)
T100
R034 (sup1#)
Q007
20X
793
B20002
Кошти вкладів (депозитів) фізичних осіб на вимогу (у розрізі днів)
T100
R034 (sup1#)
Q007
20X
794
B20003
Строкові кошти і вклади (депозити) юридичних осіб (у розрізі днів)
T100
R034 (sup1#)
Q007
20X
795
B20004
Строкові кошти і вклади (депозити) фізичних осіб (у розрізі днів)
T100
R034 (sup1#)
Q007
20X
796
B20005
Сума залучених коштів (у розрізі днів)
T100
R034 (sup1#)
Q007
20X
797
B20006
Середньоарифметична сума залучених коштів
T100
R034 (sup1#)
Q007
20X
798
B20007
Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
799
B20008
Середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)
T100
R034 (#)
Q007
20X
800
B20009
Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
801
B20010
Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України
T100
R034 (#)
Q007
20X
802
B20011
Відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів для періоду утримання (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
803
B20012
Середньоарифметичне відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів для періоду утримання
T100
R034 (#)
Q007
20X
804
B20013
Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку банку щоденно (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
805
B20014
Середньоарифметична сума обов'язкових резервів, що мають зберігатися на коррахунку щоденно
T100
R034 (#)
Q007
20X
806
B20015
Відхилення для контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
807
B20016
Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками
T100
R034 (#)
Q007
20X
808
B20017
Випадок недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
809
B20018
Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками за період утримання
T100
R034 (#)
Q007
20X
810
B20019
Довідково: сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
811
B20020
Довідково: середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання
T100
R034 (#)
Q007
20X
812
B20021
Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
813
B20022
Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України в цілому за період утримання
T100
R034 (#)
Q007
20X
814
B20023
Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
815
B20024
Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України в цілому за період утримання
T100
R034 (#)
Q007
20X
816
B20025
Відхилення для контролю формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
817
B20026
Відхилення формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України за період утримання
T100
R034 (#)
Q007
20X
818
B20027
Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку банку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
819
B20028
Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі
T100
R034 (#)
Q007
20X
820
B20029
Кількість календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов'язкових резервів
T100
R034 (#)
Q007
20X
821
B20030
Сума форвардних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
822
B20031
Сума форвардних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
823
B20032
Сума ф'ючерсних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
824
B20033
Сума ф'ючерсних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
825
B20034
Сума коштів за валютними деривативами (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
826
B20035
Середньоарифметична сума коштів за валютними деривативами
T100
R034 (#)
Q007
20X
827
B20036
Сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
828
B20037
Середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база)
T100
R034 (#)
Q007
20X
829
B20038
Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
830
B20039
Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання
T100
R034 (#)
Q007
20X
831
B20040
Довідково: сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
832
B20041
Довідково: середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання
T100
R034 (#)
Q007
20X
833
B20042
Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)
T100
R034 (#)
Q007
20X
834
B20043
Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання
T100
R034 (#)
Q007
20X
835
B6D001
Розмір регулятивного капіталу банку (Н1)
T100
Немає
Q007
6DX
836
B6D002
Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)
T100
Немає
Q007
6DX
837
B6D003
Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) за звітний місяць
T100
Немає
Q007
6DX
838
B6D004
Фактичне значення нормативу миттєвої ліквідності (Н4)
T100
Немає
Q007
6DX
839
B6D005
Кількість порушень нормативу миттєвої ліквідності (Н4) за звітний місяць
T100
Немає
Q007
6DX
840
B6D006
Фактичне значення нормативу поточної ліквідності (Н5)
T100
Немає
Q007
6DX
841
B6D007
Кількість порушень нормативу поточної ліквідності (Н5) за звітний місяць
T100
Немає
Q007
6DX
842
B6D008
Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6)
T100
Немає
Q007
6DX
843
B6D009
Кількість порушень нормативу короткострокової ліквідності (Н6) за звітний місяць
T100
Немає
Q007
6DX
844
B6D010
Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)
T100
Немає
Q007
6DX
845
B6D011
Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)
T100
Немає
Q007
6DX
846
B6D012
Розрахункове значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)
T100
Немає
Q007
6DX
847
B6D013
Фактичне значення нормативу великих кредитних ризиків (Н8)
T100
Немає
Q007
6DX
848
B6D014
Кількість порушень нормативу великих кредитних ризиків (Н8) за звітний місяць
T100
Немає
Q007
6DX
849
B6D015
Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9)
T100
Немає
Q007
6DX
850
B6D016
Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) за звітний місяць
T100
Немає
Q007
6DX
851
B6D017
Фактичне значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)
T100
Немає
Q007
6DX
852
B6D018
Середньозважене значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) за місяць
T100
Немає
Q007
6DX
853
B6D019
Фактичне значення нормативу загальної суми інвестування (Н12)
T100
Немає
Q007
6DX
854
B6D020
Середньозважене значення нормативу загальної суми інвестування (Н12) за місяць
T100
Немає
Q007
6DX
855
B6D021
Фактичне значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1)
T100
Немає
Q007
6DX
856
B6D022
Кількість порушень лімітів загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1)
T100
Немає
Q007
6DX
857
B6D023
Фактичне значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2)
T100
Немає
Q007
6DX
858
B6D024
Кількість порушень лімітів загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2)
T100
Немає
Q007
6DX
859
B6D025
Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3)
T100
Немає
Q007
6DX
860
B6D026
Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу (Н3) за звітний місяць
T100
Немає
Q007
6DX
861
B6K001
Банкноти та монети
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
862
B6K002
Резерви за готівковими коштами, наявність яких непідтверджена
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
863
B6K003
Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
864
B6K005
Кошти фізичних осіб на вимогу
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
865
B6K006
Нараховані витрати за коштами фізичних осіб
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
866
B6K007
Кошти суб'єктів господарської діяльності на вимогу
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
867
B6K008
Кошти в розрахунках інших банків
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
868
B6K009
Нараховані витрати за коштами банків
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
869
B6K010
Поточні рахунки бюджетних установ
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
870
B6K011
Нараховані витрати за коштами бюджетних установ
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
871
B6K012
Кошти виборчих фондів та фонду референдуму
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
872
B6K013
Кошти на вимогу небанківських фінансових установ
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
873
B6K014
Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
874
B6K015
Кошти Національного банку України на вимогу
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
875
B6K016
Нараховані витрати за коштами Національного банку України
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
876
B6K017
Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших організацій
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
877
B6K018
Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
878
B6K019
Нараховані витрати за субординованим боргом
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
879
B6K020
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банкам
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
880
B6K021
Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
881
B6K022
Надходження за транзитними і кліринговими рахунками
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
882
B6K023
Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарської діяльності
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
883
B6K024
Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
884
B6K025
Сума за депозитними сертифікатами Національного банку України
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
885
B6K026
Сума за депозитами в Національному банку України до одного дня
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
886
B6K027
Нараховані витрати за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо
T100
R030 (sup1#)
Немає
6KX
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 49 від 18.03.2019 (v0049500-19) )
Додаток 3
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 15 розділу II)

ПЕРЕЛІК

довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності

№ з/п
Код довідника
Назва довідника
1
2
3
1
COMPVAL
Код підрозділу небанківської фінансової установи
2
D010
Код касового символу
3
D020
Розподіл суми оборотів за рахунком за визначеним критерієм
4
D050
Код ознаки операцій для фінансового моніторингу
5
D060
Код платіжної системи та системи розрахунків
6
D070
Код зовнішньоекономічної операції
7
D100
Код умови валютної операції
8
D110
Код форми розрахунку
9
DPTLIST
Код структурного підрозділу
10
F001
Код учасника переказу коштів
11
F002
Код засобу з приймання готівки для подальшого її переказу
12
F003
Код стану заборгованості
13
F004
Код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки
14
F005
Код порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу
15
F006
Код виду носія інформації
16
F008
Код змісту зовнішньоекономічної операції
17
F009
Код типу джерела фінансування
18
F010
Код типу угоди
19
F011
Код графіка погашення платежів
20
F012
Код типу форми власності
21
F014
Код виду подання звіту
22
F017
Стан майна за принципом завершеності
23
F018
Стан майна за результатом перевірки
24
F019
Код причини виникнення заборгованості
25
F020
Код відмітки про безнадійну заборгованість
26
F021
Код повідомлення
27
F023
Код типу суб'єкта господарювання
28
F024
Код типу рахунку
29
F025
Код змісту операції
30
F027
Код індикатора
31
F028
Код виду заборгованості
32
F029
Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації
33
F02D
Код за деякими операціями
34
F033
Код ознаки обтяженості коштів
35
F034
Код кількості та обсягу за кредитними договорами
36
F035
Код виду кредитних операцій
37
F036
Код використання процентної ставки за кредитом
38
F045
Код ознаки кредиту
39
F046
Код стану розрахунків за договором із нерезидентом
40
F047
Код виду позичальника
41
F048
Код типу процентної ставки
42
F049
Код пояснення щодо внесення змін до договору
43
F050
Код цілі використання кредиту
44
F051
Код відношення афілійованої особи до банку
45
F052
Код типу кредитора
46
F053
Код можливості дострокового погашення
47
F054
Код періодичності здійснення платежів
48
F055
Код типу кредиту
49
F056
Код підстави подання звіту
50
F057
Код виду запозичення
51
F058
Код підгрупи банківської групи
52
F059
Код розміру боржника
53
F060
Код типу періоду
54
F061
Код ознаки операції
55
F063
Код зміни стандарту складання звітності
56
F064
Код належності до групи юридичних осіб під спільним контролем
57
F067
Код проведеної операції
58
F068
Код ознаки ключової особи
59
F069
Код сутності зв'язку
60
F070
Код типу реорганізації
61
F071
Код типу держателя електронного платіжного засобу
62
F072
Код ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків
63
F073
Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту
64
F074
Код щодо належності контрагента/пов'язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов'язаних контрагентів
65
F075
Код ознак, які відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (v0351500-16)
, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі - Положення № 351), свідчать про високий кредитний ризик контрагента/пов'язаної з банком особи
66
F076
Код ознак, які відповідно до Положення № 351 (v0351500-16)
свідчать про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи
67
F077
Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом/пов'язаною з банком особою відповідно до пункту 59 Положення № 351 (v0351500-16)
68
F078
Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення № 351 (v0351500-16)
щодо контрагента/пов'язаної з банком особи - емітента цінних паперів
69
F079
Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення № 351 (v0351500-16)
, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи
70
F080
Код ознаки події дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи відповідно до пункту 166 Положення № 351 (v0351500-16)
, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає
71
F081
Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику
72
F082
Код типу боржника
73
F083
Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості
74
F084
Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення
75
F085
Код санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України
76
F086
Код стану рахунку
77
F087
Код стану застосування санкції щодо рахунку санкційної особи
78
F088
Код наміру проведення фінансової операції
79
F089
Код ознаки консолідації операції
80
F090
Код мети надход