БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.04.2019 № 699

Про схвалення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств"

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 (1070/2011) , Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
постановила:
1. Схвалити доопрацьований проект розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств", що додається.
2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг забезпечити подання проекту розпорядження для погодження до заінтересованих органів.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.
Голова Комісії
І. Пашко
Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії
Протокол № 34 засідання
Комісії від 18.04.2019
Проект
СХВАЛЕНО
Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
18.04.2019 № 699

Про затвердження Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств

Відповідно до пункту 1 та пункту 4 частини першої статті 28 та статті 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 18, 20, 76 пункту 4 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 (1070/2011) , Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
постановила:
Затвердити Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств (далі - Положення), що додається.
2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це розпорядження набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.
4. Фінансовим установам, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення протягом трьох місяців після набрання чинності,
5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.
Голова Комісії
І. Пашко
Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії
Протокол № 34 засідання
Комісії від 18.04.2019
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
__________ № _______
Проект

ПОЛОЖЕННЯ

про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 та статті 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 18, 20, 76 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року№ 1070 (1070/2011) ,
2. Це Положення призначене для забезпечення стабільної діяльності фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, з метою забезпечення своєчасного та безумовного виконання ними зобов'язань перед клієнтами (кредиторами), а також запобігання можливим втратам власного капіталу через ризики, що притаманні такій,
3. Дія цього Положення поширюється на фінансові установи, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств (крім кредитних спілок) (далі - гаранти).
4. Цим Положенням встановлюються вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, та фінансові нормативи і порядок їх розрахунку на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням, та є обов'язковими для виконання всіма гарантами.
Гарант повинен виконувати на будь-яку дату такі обов'язкові фінансові нормативи:
1) норматив адекватності капіталу (К1);
2) норматив максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2);
3) норматив запасу ліквідності (КЗ).
4) вимоги щодо обмеження ризиків гаранта з фінансовими активами.
5. Визначення понять:
балансова вартість активів - це сума, за якою актив визнають у фінансовій звітності після вирахування будь-якої суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності відповідно до законодавства;
ліквідність - здатність гаранта забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань, а також сумами інших джерел і напрямів використання коштів гарантом;
прийнятні активи - активи гаранта, за виключенням сум, що стосуються коштів, використання яких обмежено, що включають грошові кошти та їх еквіваленти, цінні папери, емітовані або видані центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінні папери міжнародних фінансових організацій;
регулятивний капітал - власний капітал гаранта зменшений на суму довгострокових фінансових інвестицій (які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств та інші фінансові інвестиції), векселя, балансової вартості цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України).
Інші поняття, які вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значенні згідно із законодавством України.

II. Фінансові нормативи

1. Норматив адекватності капіталу (К1).
Норматив адекватності капіталу встановлюється для забезпечення своєчасного і в повному обсязі виконання гарантом своїх зобов'язань за виданими гарантіями та поручительствами.
Норматив адекватності капіталу (К1) визначається як співвідношення регулятивного капіталу гаранта, до балансової вартості активів гаранта, зважених за ступенем ризику, збільшеної на суму зобов'язань за всіма видами гарантій та поручительств, наданих гарантом, які обліковуються на позабалансових рахунках.
Значення нормативу адекватності капіталу (К1) має становити не менше ніж 7 відсотків.
Порядок розрахунку балансової вартості активів, зважених за ступенем ризику;
прийнятні активи (грошові кошти та їх еквіваленти, цінні папери, емітовані або видані центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінні папери міжнародних фінансових організацій) зважуються на 0%;
інші активи зважуються на 100%.
2. Норматив максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2) установлюється з метою обмеження ризиків гаранта, що виникають внаслідок невиконання окремими особами взятих на себе зобов'язань.
Норматив максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2) визначається як співвідношення суми вимог гаранта до особи або до групи пов'язаних осіб та фінансових зобов'язань, наданих гарантом щодо особи або групи пов'язаних осіб, до регулятивного капіталу гаранта.
Значення максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2) не має перевищувати 20 відсотків.
До вимог гаранта щодо особи або групи пов'язаних осіб уключаються:
надані кредити;
факторингові операції, фінансовий лізинг, боргові цінні папери;
дебіторська заборгованість за операціями з такими особами.
До фінансових зобов'язань, наданих гарантом щодо особи або групи пов'язаних осіб, уключаються гарантії, поручительства, що надані гарантом.
3. Норматив запасу ліквідності (КЗ).
Гаранти повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів та строковості, забезпечувати потрібне співвідношення між власними коштами та зобов'язаннями, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем ризику для виконання правомірних вимог за виданими гарантіями та поручительствами та інших кредиторів.
З цією метою гарант зобов'язаний формувати запас ліквідності шляхом зберігання частини своїх активів у прийнятих активах, визначених цим Положення.
Норматив запасу ліквідності (КЗ) виконується гарантом, якщо різниця між прийнятними активами гаранта та розрахунковим запасом ліквідності більше нуля.
Розрахунковий запас ліквідності гаранта складається з 10 відсотків поточних зобов'язань і забезпечень та суми зобов'язань за всіма видами гарантій та поручительств, наданих гарантом, які обліковуються на позабалансових рахунках.

III. Вимоги щодо обмеження ризиків гаранта з фінансовими активами

1. Гаранти зобов'язані мати затверджену органом управління внутрішню методику (положення) оцінки ризиків щодо надання гарантій та поручительств, та їх забезпечення, а також мати ефективні процедури своєчасного виявлення, розрахунку, оцінки, моніторингу, контролю та управління ризиками, повязаними з наданням гарантій та поручительств.
2. Гарант визначає пов'язаних осіб або групи пов'язаних осіб згідно з Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) .
3. Під час розрахунку нормативу максимального ризику на одну особу або групу пов'язаних осіб (К2) активні операції включаються за балансовою вартістю.
Директор департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг
Н. Лех
(Текст взято з сайту Нацкомфінпослуг України http://nfp.gov.ua)