БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
28.02.2019 № 481
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2019 р.
за № 323/33294

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) , з метою реалізації вимог абзацу другого частини третьої статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Внести до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна (z0353-16) , затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 лютого 2016 року № 138, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 березня 2016 року за № 353/28483, такі зміни:
1) розділ I доповнити новим пунктом такого змісту:
"3. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у таких значеннях:
дата продажу (реалізації) заставленого майна - дата укладання договору купівлі-продажу заставленого майна;
залишок оціночної вартості заставленого майна - оціночна вартість заставленого майна на відповідну дату, в якій враховано вибуття (у зв’язку з реалізацією (продажем) такого майна, погашенням кредиту) або набуття майна банком;
звітний період - період тривалістю не менше ніж 12 місяців, наступних за останнім місяцем попереднього розрахунку рівня витрат Фонду на утримання та продаж заставленого майна;
паспорт банку - форма звітності, яку подають банки до Фонду відповідно до внутрішнього розпорядчого документа Фонду;
фактичні витрати банку - сплачені витрати банку, відображені у звіті про виконання кошторису витрат, що подається відповідно до пункту 1.11 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2 (z1581-12) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893.";
2) у пункті 2 розділу II:
в абзаці першому підпункту 1 цифри "7,0" замінити цифрами "6,0";
в абзаці третьому підпункту 2 цифри "0,07" замінити цифрами "22,0";
у підпункті 3 цифру "7" замінити цифрами "6,0";
абзац четвертий підпункту 4 викласти в такій редакції:
"Зазначені рівні витрат Фонду з ініціативи Фонду щороку та додатково за потреби переглядаються Фондом на основі даних щодо реалізації майна Фондом (по кожному майну, що було реалізовано протягом звітного періоду, окремого неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) ) за рішенням виконавчої дирекції Фонду та відповідно до основних принципів, наведених у додатку до цього Положення.";
3) доповнити Положення додатком, що додається.
2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.
В.о. директора-розпорядника
А.Я. Оленчик
Додаток
до Положення про порядок здійснення
та розрахунку витрат Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на утримання та продаж заставленого
майна
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

розрахунку рівня витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна

1. Для розрахунку витрат на утримання та продаж заставленого банком майна (активу) до дати його продажу (реалізації) Фонд формує базу даних у розрізі такого майна (активів), яка містить:
1) найменування банку, який здійснив продаж (реалізацію) заставленого майна;
2) дату продажу (реалізації) заставленого майна;
3) вид заставленого майна;
4) суму витрат банку, розрахованих з початку введення тимчасової адміністрації та/або ліквідації до дати продажу конкретного заставленого майна. Інформація про такі витрати формується зі звітів про виконання кошторисів витрат, що подаються відповідно до пункту 1.11 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2 (z1581-12) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893;
5) суму витрат на заробітну плату уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію/ліквідацію банку;
6) суму витрат на проведення аудиту (комплексного аналізу неплатоспроможності) банку;
7) інші сплачені Фондом витрати, пов’язані з процедурою виведення банку з ринку або ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) ;
8) залишок оціночної вартості заставленого майна банку станом на 01 число місяця, в якому був здійснений продаж (реалізація) конкретного заставленого майна. Інформація про таку суму формується із паспортів банку;
9) оціночну вартість проданого (реалізованого) заставленого майна;
10) суму фактичного надходження коштів, отриманих від продажу (реалізації) заставленого майна згідно з договором купівлі-продажу по кожному банку.
2. Розрахунок суми витрат Фонду на утримання та продаж заставленого майна за індивідуально визначеним проданим майном (активом) здійснюється за такою формулою:
    Bij
ВФij = ----- x OBPAij,
    OBij
де
ВФij - витрати Фонду на утримання та продаж заставленого майна, розраховані для i-го активу в j-му банку;
Вij - фактичні витрати j-го банку за кошторисом витрат банку, що розраховуються накопичувальним підсумком за період з дати запровадження тимчасової адміністрації для неплатоспроможних банків або з дати ліквідації для банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , до 01 числа місяця, в якому було продане (реалізоване) заставлене майно. До витрат банку додаються витрати на заробітну плату уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію та/або ліквідацію, проведення аудиту (комплексного аналізу неплатоспроможності) банку, а також інші сплачені Фондом витрати, пов’язані з процедурою виведення банку з ринку або ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність";
ОВij - залишок оціночної вартості заставленого майна j-го банку на дату його продажу (реалізації). Інформація про залишок оціночної вартості заставленого майна формується із паспорта банку станом на 01 число місяця, в якому був здійснений продаж (реалізація) такого заставленого майна;
ОВРАij - оціночна вартість i-го проданого (реалізованого) заставленого майна в j-му банку.
Якщо витрати перевищують вартість реалізованих активів, такі витрати приймаються у розмірі 100 відсотків вартості реалізованих активів.
3. Розрахунок рівня витрат Фонду на утримання та продаж заставленого майна за звітний період здійснюється у відсотках як частка витрат Фонду в сумі коштів, отриманих від продажу (реалізації) заставленого майна, за такою формулою:
    Сума ВФij
РВЗ = ----------- x 100%
    Сума Р
де
РВЗ - розмір рівня витрат на утримання та продаж заставленого майна, що відшкодовуються Фонду, за звітний період;
СумаВФij - витрати Фонду на утримання та продаж заставленого майна по всіх банках, в яких був здійснений продаж (реалізація) заставленого майна, за звітний період;
СумаР - сума коштів, отриманих від продажу (реалізації) заставленого майна по всіх банках, в яких був здійснений продаж (реалізація) заставленого майна, за звітний період.
4. Окремо складаються два розрахунки за такими видами активів: основні засоби та права вимоги за кредитом. За результатами таких розрахунків обчислюється середнє арифметичне та округлюється за правилами математики. Отриманий результат приймається як рівень витрат, що відшкодовуються Фонду за реалізованими активами (основними засобами та правами вимоги за кредитом).
Розрахунки за іншими видами заставлених активів здійснюються окремо по кожному виду таких активів за умови продажу таких активів у звітному періоді. Отриманий результат округлюється за правилами математики.
5. Розрахований рівень витрат Фонду переглядається на основі даних щодо реалізації майна Фондом не менше ніж за 12 місяців, наступних за останнім місяцем попереднього розрахунку, затверджується рішенням виконавчої дирекції Фонду.