БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.11.2018 № 1233
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2019 р.
за № 245/33216

Деякі питання наукових об’єктів, що становлять національне надбання

Відповідно до статті 16 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19) , пункту 4 Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 723 (723-2016-п) , підпункту 72 пункту 4 та підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (630-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок вирішення питань щодо утримання, збереження та розвитку наукових об’єктів, що становлять національне надбання;
Порядок вирішення питань щодо надання науковому об’єкту (позбавлення наукового об’єкта) статусу такого, що становить національне надбання (z0246-19) ;
Порядок ведення Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання (z0247-19) .
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2008 року № 741 (z0798-08) "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 вересня 2008 року за № 798/15489.
3. Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України (Хименко О.А.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
підготовку наказу щодо затвердження складу Комісії з питань наукових об’єктів, що становлять національне надбання.
4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення Міністерства освіти і науки України (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.
5. Цей наказ набирає чинності з дня визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 29 вересня 1999 року № 10/153/305 (z0044-00) "Про затвердження Порядку визначення обсягів фінансування наукових об’єктів, що становлять національне надбання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2000 року за № 44/4265, але не раніше дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В.
Міністр
Л.М. Гриневич
ПОГОДЖЕНО:
Президент Національної академії
аграрних наук України
В.о. президента Національної академії
медичних наук України
Президент Національної академії наук України
академік НАН України
Голова Державної регуляторної служби України
Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України з питань
європейської інтеграції
В.о. Міністра охорони здоров’я України
Я.М. Гадзало
М.Д. Тронько
Б.Є. Патон
К. Ляпіна
О. Трофімцева
У. Супрун
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
13 листопада 2018 року № 1233
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2019 р.
за № 245/33216

ПОРЯДОК

вирішення питань щодо утримання, збереження та розвитку наукових об’єктів, що становлять національне надбання

1. Цей Порядок встановлює загальні засади вирішення організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інших питань щодо утримання, збереження та розвитку наукових об’єктів, що становлять національне надбання (далі - об’єкти НН), зокрема щодо:
збереження та запобігання руйнуванню об’єктів НН;
створення належних умов для утримання об’єктів НН та їх ефективного використання;
забезпечення розвитку та технічної модернізації об’єктів НН.
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19) , "Про вищу освіту" (1556-18) , Положенні про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання (723-2016-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 723 (далі - Положення).
3. Утримання, збереження та розвиток об’єктів НН передбачає здійснення заходів, спрямованих на:
приведення у належний стан приміщень, у яких розміщено об’єкти НН, у тому числі шляхом здійснення капітального та поточного ремонтів; підвищення енергоефективності; встановлення систем забезпечення спеціальними кліматичними умовами, сигналізації, відеоспостереження тощо, необхідність у яких підтверджена відповідними нормативними документами або експертними висновками;
постійне сервісне обслуговування та технічну модернізацію дослідних установок, апаратів, полігонів тощо, які є об’єктами НН безпосередньо або які є складовими елементами об’єктів НН, для забезпечення належного рівня їх функціональності та відповідності сучасним вимогам технічного забезпечення проведення наукових досліджень і розробок;
виконання реставраційних та підтримувальних робіт для збереження у належному стані музейних, архівних фондів, стародруків, особливо цінних та рідкісних видань, інших пам’яток історії та культури, наукових колекцій зоологічних музеїв, гербаріїв тощо;
виготовлення страхового фонду документації для збереження документів на об’єкт НН, визнаний в установленому порядку об’єктом культурної спадщини; створення електронних копій (оцифрування, створення тривимірних копій тощо) з метою забезпечення вільного доступу користувачів до об’єкта НН;
підтримання у життєздатному стані колекцій живих організмів, культур клітин та інших біологічних об’єктів, перевірку їхніх функціональних властивостей відповідно до паспортів, інструкцій чи інших документів;
підтримання та збереження унікальних екосистем природних та біосферних заповідників, національних природних парків, заказників, пам’яток природи, ботанічних садів, дендрологічних парків, інших природних територій та об’єктів, штучно створених об’єктів природно-заповідного фонду, включаючи ремонт і підвищення енергоефективності споруд, у яких розміщено частини таких об’єктів НН;
поповнення колекцій новими цінними зразками та експонатами в межах спеціальних експедицій, розвідок, відряджень тощо.
Утримання, збереження та розвиток об’єкта(ів) НН забезпечуватимуться відповідальною установою, визначеною відповідно до абзацу другого пункту 6 Положення (723-2016-п) .
4. Утримання, збереження та розвиток об’єктів НН здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Кошти державного бюджету, передбачені на утримання, збереження та розвиток об’єктів НН, є цільовими асигнуваннями, які не можуть бути використані відповідальними установами на будь-яку іншу мету. З урахуванням заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, вони можуть спрямовуватися на:
оплату праці штату наукових працівників та технічного персоналу, які безпосередньо забезпечують утримання та/або збереження, та/або розвиток об’єктів НН, організацію їх використання у наукових дослідженнях і розробках;
нарахування на заробітну плату;
придбання необхідних реактивів, матеріалів, засобів індивідуального захисту, запасних частин для устаткування тощо;
закупівлю палива та енергії для науково-виробничих цілей;
придбання спецустаткування для технічної модернізації об’єктів НН, а також підвищення ефективності робіт з утримання та збереження об’єктів НН;
закупівлю програмного забезпечення або послуг з розроблення програмного забезпечення для потреб ефективного використання об’єктів НН;
реставраційні, ремонтні, відновлювальні роботи, модернізацію та інші сервісні заходи, що проводяться відповідальною установою самостійно або із залученням сторонніх виконавців;
службові відрядження з метою організації експедицій зі збирання зразків, експонатів та інших цінних об’єктів, надання звітної документації відповідальному органу тощо;
інші витрати в межах чинного законодавства.
5. Відповідальна установа подає відповідальному органу, визначеному відповідно до абзацу другого пункту 6 Положення (723-2016-п) , пропозиції за статтями витрат щодо обсягів фінансування заходів з утримання, збереження та розвитку об’єкта(ів) НН за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, на плановий рік та два наступних за плановим роком бюджетних періоди згідно з галузевими нормативами із обов’язковим зазначенням часток фінансування з державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, та джерел як таких за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
6. Відповідальний орган, до сфери управління якого належить (у віданні якого перебуває) відповідальна за об’єкт(и) НН установа, на підставі пропозицій відповідальної установи відповідно до абзацу другого пункту 8 Положення (723-2016-п) планує обсяги коштів державного бюджету, необхідних для утримання, збереження та розвитку об’єктів НН, в установленому порядку включає зазначену потребу до відповідного бюджетного запиту під час підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету України на плановий рік, про що інформує МОН за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
7. Відповідальний орган після доведення йому розпису державного бюджету на поточний рік:
визначає своїм розпорядчим документом (наказом, розпорядженням, постановою, рішенням) обсяг коштів, що спрямовуються на утримання, збереження та розвиток об’єктів НН;
доводить ліміти про бюджетні асигнування до відповідальної установи;
по кожному об’єкту НН окремо укладає з відповідальною установою договір про виконання робіт з утримання, збереження та розвитку наукового об’єкта, що становить національне надбання, у поточному році (далі - Договір) за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку у межах виділених бюджетних асигнувань;
забезпечує моніторинг виконання відповідальною установою Договору, супровід, опрацювання, узагальнення та збереження поданих відповідно до пунктів 8, 9 цього Порядку документів та матеріалів.
8. Усі умови щодо вирішення питань про утримання, збереження та розвиток об’єкта НН, перелік документів, що подаються відповідальному органу відповідальною установою, визначаються у Договорі (додатковій угоді до Договору) (далі - додаткова угода) за формами згідно з додатками до Договору (додаткової угоди).
Відповідальна установа подає відповідальному органу:
після доведення відповідальним органом до відповідальної установи лімітної довідки щодо обсягу коштів, необхідних для утримання, збереження та розвитку об’єкта(ів) НН у поточному році,- Договір (додаткову угоду) з відповідними додатками на погодження та затвердження, техніко-економічне обґрунтування обсягів фінансування із загального фонду державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, заходів, необхідних для утримання, збереження та розвитку об’єкта національного надбання за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку та (за потреби) уточнене техніко-економічне обґрунтування обсягів фінансування заходів з утримання, збереження та розвитку об’єкта НН;
після завершення поточного року у строк, визначений Договором,- акт здавання-приймання робіт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з утримання, збереження та розвитку об’єкта національного надбання за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку; акт про стан і склад об’єкта національного надбання за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку; кошторис витрат за 20___ рік на виконання робіт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з утримання, збереження та розвитку об’єкта національного надбання за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку; акт про використання придбаних протягом звітного року матеріалів та використаних матеріалів (які не підлягають повторному використанню) за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку - за потреби; звіт про наукові результати, отримані з використанням об’єкта національного надбання, за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.
Кількість екземплярів документів, зазначених в абзацах третьому, четвертому цього пункту, визначається за потребою сторін.
У разі виконання умов Договору відповідальною установою відповідальний орган може або продовжувати його дію на наступний рік та подальші роки шляхом укладання додаткової угоди за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку, або укласти новий Договір відповідно до абзацу четвертого пункту 7 цього Порядку.
У разі невиконання умов Договору відповідальною установою відповідальний орган, до сфери управління якого належить (у віданні якого перебуває) відповідальна за об’єкт НН установа, вживає передбачених Договором (додатковою угодою) заходів та інформує про це МОН.
9. Відповідальна установа щороку до 01 березня разом із супровідним листом подає до МОН:
звіт про наукові результати, досягнуті з використанням об’єкта НН у звітному періоді, погоджений керівником (уповноваженою керівником особою) відповідального органу, до сфери управління якого вона належить (у віданні якого вона перебуває), до якого додаються копії Договору (додаткової угоди), укладеного (укладеної) відповідно до абзацу четвертого пункту 7 (абзацу шостого пункту 8) цього Порядку;
акт про стан і склад об’єкта НН.
10. МОН може ініціювати позбавлення об’єкта НН статусу такого, що становить національне надбання, або передання об’єкта НН іншій відповідальній установі відповідно до Порядку вирішення питань щодо надання науковому об’єкту (позбавлення наукового об’єкта) статусу такого, що становить національне надбання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 року № 1233, у разі:
реорганізації, ліквідації або приватизації відповідальної установи;
реорганізації (ліквідації) відповідального органу;
виявлення за результатами опрацювання та узагальнення поданих відповідно до пунктів 8, 9 цього Порядку документів та матеріалів ознак неналежного забезпечення відповідальною установою утримання, збереження, розвитку об’єкта НН.
Виконуючий обов’язки
директора департаменту
науково-технічного розвитку
О.А. Хименко
Додаток 1
до Порядку вирішення питань
щодо утримання, збереження
та розвитку наукових об’єктів,
що становлять національне надбання
(пункт 5)

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо обсягів фінансування заходів з утримання, збереження та розвитку об’єкта національного надбання у плановому році та у двох наступних за плановим роком бюджетних періодах за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством

( Див. текст (z0245-19F91) )
Додаток 2
до Порядку вирішення питань
щодо утримання, збереження
та розвитку наукових об’єктів,
що становлять національне надбання
(пункт 6)

ПРОПОЗИЦІЇ

на плановий рік та два наступні за плановим роком бюджетні періоди щодо обсягів фінансування за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, заходів з утримання, збереження та розвитку об’єктів національного надбання

( Див. текст (z0245-19F92) )
Додаток 3
до Порядку вирішення питань
щодо утримання, збереження
та розвитку наукових об’єктів,
що становлять національне надбання
(пункт 7)

ДОГОВІР

про виконання робіт з утримання, збереження та розвитку наукового об’єкта, що становить національне надбання

( Див. текст (z0245-19F93) )
Додаток 4
до Порядку вирішення питань
щодо утримання, збереження
та розвитку наукових об’єктів,
що становлять національне надбання
(пункт 8)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

обсягів фінансування із загального фонду державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, заходів, необхідних для утримання, збереження та розвитку об’єкта національного надбання

( Див. текст (z0245-19F94) )
Додаток 5
до Порядку вирішення питань
щодо утримання, збереження
та розвитку наукових об’єктів,
що становлять національне надбання
(пункт 8)

АКТ

здавання-приймання робіт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з утримання, збереження та розвитку об’єкта національного надбання

( Див. текст (z0245-19F95) )
Додаток 6
до Порядку вирішення питань
щодо утримання, збереження
та розвитку наукових об’єктів,
що становлять національне надбання
(пункт 8)

АКТ

про склад і стан об’єкта національного надбання

( Див. текст (z0245-19F101) )
Додаток 7
до Порядку вирішення питань
щодо утримання, збереження
та розвитку наукових об’єктів,
що становлять національне надбання
(пункт 8)

КОШТОРИС ВИТРАТ

на виконання робіт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з утримання, збереження та розвитку об’єкта національного надбання

( Див. текст (z0245-19F102) )
Додаток 8
до Порядку вирішення питань
щодо утримання, збереження
та розвитку наукових об’єктів,
що становлять національне надбання
(пункт 8)

АКТ

про використання придбаних протягом звітного року матеріалів та використаних матеріалів (які не підлягають повторному використанню) згідно з Додатковою угодою на виконання робіт з утримання, збереження та розвитку наукового об’єкта, що становить національне надбання

( Див. текст (z0245-19F98) )
Додаток 9
до Порядку вирішення питань
щодо утримання, збереження
та розвитку наукових об’єктів,
що становлять національне надбання
(пункт 8)

ЗВІТ

про наукові результати, отримані з використанням об’єкта національного надбання

( Див. текст (z0245-19F99) )
Додаток 10
до Порядку вирішення питань
щодо утримання, збереження
та розвитку наукових об’єктів,
що становлять національне надбання
(пункт 8)

ДОДАТКОВА УГОДА

до договору про виконання робіт з утримання, збереження та розвитку наукового об’єкта, що становить національне надбання

( Див. текст (z0245-19F100) )