БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
13.12.2018 № 2201
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2019 р.
за № 366/33337

Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

Керуючись статтями 21, 22 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12) , статтями 15, 17, частиною другою статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (538/97-ВР) , Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору (z1294-10) , затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року № 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за № 1294/18589 (зі змінами), що додаються.
2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.
Голова
Ю. Артеменко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення
13 грудня 2018 року № 2201
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2019 р.
за № 366/33337

ЗМІНИ

до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

1. У розділі ІІ:
1) у главі 1:
пункт 1.3 викласти в такій редакції:
"1.3. НСТУ здійснює телевізійне мовлення на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі.";
пункт 1.7 виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.8-1.10 вважати відповідно пунктами 1.7-1.9;
пункт 1.9 викласти в такій редакції:
"1.9. З метою підтримання децентралізації, виробництва локального контенту, збільшення території охоплення сигналом програм Суспільного мовлення (UA:Українське радіо, UA:Радіо Промінь, UA:Радіо Культура) та програм військово-патріотичного спрямування, покриття телерадіопрограмами територій, не покритих сигналом мовлення, створення та розвитку системи оповіщення населення Національна рада сприяє розвитку:
місцевого мовлення;
мовлення територіальних громад.";
2) у главі 2:
у пункті 2.3 слова "Телерадіоорганізація, яка" замінити словами "Суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, який";
у пункті 2.4 слово "телерадіоорганізацій" замінити словами "суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення";
пункт 2.5 після слів "(за результатами відкритих конкурсів)" доповнити словами "та видачі дозволів на тимчасове мовлення";
після пункту 2.5 доповнити новими пунктами 2.6, 2.7 такого змісту:
"2.6. Забезпечення доступу населення до програм українських мовників на тимчасово окупованих територіях здійснюється, зокрема, шляхом видачі дозволів на тимчасове мовлення згідно із Законом України від 07 грудня 2017 року № 2244-VIII (2244-19) "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України" та відповідно до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу (z0368-18) (далі - Порядок видачі дозволу), затвердженого рішенням Національної ради від 01 березня 2018 року № 288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2018 року за № 386/31838.
2.7. Національна рада сприяє створенню та розвитку аудіо- та телеканалів мовлення, мереж мовлення військово-патріотичного спрямування.".
У зв’язку з цим пункти 2.6-2.9 вважати відповідно пунктами 2.8-2.11;
3) главу 3 викласти в такій редакції:
"3. Принципи та порядок переходу до цифрового ефірного телерадіомовлення
3.1. В Україні цифрове наземне ефірне теле- та радіомовлення реалізується у смугах радіочастот, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України (815-2006-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (далі - План використання радіочастотного ресурсу), у стандартах DVB-T, DVB-T2, DVB-H, DRM, Т-DAB.
3.2. З метою розповсюдження 32 телепрограм для публічного безкоштовного приймання діє загальнонаціональна мережа цифрового телемовлення у стандарті DVB-Т2 (MPEG-4), що складається з чотирьох цифрових багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5.
3.3. На підставі висновків УДЦР здійснюються заходи з реалізації проекту радіомовлення у цифровому стандарті DAB+ у м. Києві та в інших населених пунктах України з використанням потужностей державного оператора телекомунікацій Концерну РРТ.
3.4. Національна рада вивчає питання впровадження цифрового радіомовлення у стандарті DRM у діапазоні середніх хвиль.
3.5. Національна рада сприяє затвердженню національних стандартів для забезпечення подальшого розвитку цифрового наземного ефірного телевізійного мовлення у стандарті DVB-T2.
3.6. Національна рада аналізує інформацію щодо охоплення територій та населення цифровим сигналом, зони невпевненого прийому для покращення покриття цифровим сигналом на підставі вимірювань та/або розрахунків.
3.7. Вимкнення аналогового телебачення відбувається з урахуванням потреби:
захисту інформаційного простору України;
забезпечення безперервності мовлення телекомпаній та їх прийому населенням на всій території країни;
ефективного використання радіочастотного ресурсу, враховуючи технічні можливості стандарту DVB-T2.
3.8. Завершення переходу від аналогового до цифрового мовлення здійснюється у строки, визначені Планом використання радіочастотного ресурсу (815-2006-п) . Суб’єкти господарювання, які використовують аналогові засоби мовлення, можуть припинити їхнє використання за власним бажанням раніше визначеного строку припинення використання радіотехнології "Аналогове телевізійне мовлення" та звернутися до Національної ради з відповідною заявою.
3.9. В останню чергу вимикаються визначені Національною радою телевізійні канали мовлення на територіях населених пунктів, що межують з Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями України, та телевізійні канали мовлення на територіях, де розповсюджуються програми НСТУ і телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення.
3.10. Використання каналів мовлення на територіях з особливим режимом мовлення відповідно до Закону України від 07 грудня 2017 року № 2244-XII (2244-19) "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України" здійснюється згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу (815-2006-п) .
3.11. Національна рада сприяє здійсненню мовлення ліцензіатами місцевої категорії мовлення, які використовують аналоговий стандарт, але не отримали ліцензії на цифрове мовлення, якщо таке мовлення не створює завад цифровому мовленню, шляхом створення місцевих цифрових каналів мовлення за наявності висновків УДЦР.
3.12. У разі надходження висновків УДЦР Національна рада розглядатиме питання про створення додаткових мультиплексів та добудову діючих.
3.13. Національна рада сприяє створенню місцевих цифрових каналів мовлення у стандарті DVB-Т/T2 з метою забезпечення цифровим телевізійним мовленням населення, що проживає на території тимчасово окупованого Криму та непідконтрольних органам державної влади України територіях Донецької та Луганської областей, а також створенню загальнонаціонального мультиплексу з використанням потужностей державного оператора телекомунікацій Концерну РРТ у смузі частот метрового діапазону (174-230 МГц).
3.14. За результатами перепланування частотних виділень, передбачених для цифрового телевізійного мовлення, з метою вивільнення смуги частот I цифрового дивіденду (790-862 МГц) створюватимуться мережі синхронного телевізійного мовлення у смузі частот 21-48 ТВК (470-694 МГц) після повного переходу на цифровий стандарт мовлення та припинення використання аналогових технологій.
3.15. З метою реалізації прав телерадіоорганізацій на переоформлення чинних ліцензій у зв’язку з упровадженням цифрового телебачення Національна рада звертається до УДЦР щодо визначення вільного радіочастотного ресурсу, придатного для створення місцевих цифрових каналів мовлення, у порядку, визначеному пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (1770-14) , відповідно до пропозицій, наданих місцевими телерадіоорганізаціями.
3.16. Національна рада за зверненням ліцензіатів переглядає розподіл програм у багатоканальних телемережах МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 для загальнонаціонального покриття.
3.17. За наявності вільних каналів, передбачених для розповсюдження 32 телепрограм для публічного безкоштовного приймання, згідно з пунктом 3.2 цієї глави Національна рада проводить конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення.
3.18. Конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу для цифрових каналів мовлення Національна рада оголошує відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12) .
Технічна розробка багатоканальних телемереж забезпечується визначеним Національною радою оператором багатоканальних телемереж відповідно до вимог законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс.
3.19. За наявності в багатоканальних телемережах цифрового мовлення MX-1, MX-2, MX-3, MX-5 вільного ресурсу, незадіяного для потреб телемовлення згідно з пунктом 3.2 цієї глави, провайдер програмної послуги цих мереж може надавати програмні послуги після внесення Національною радою відповідних змін до ліцензій.
3.20. З метою безперешкодного доступу до програм ефірного цифрового мовлення їх розповсюдження здійснюється у відкритому доступі без застосування систем кодування, за винятком систем цифрового платного мовлення.
3.21. Національна рада розглядає заяви мовників та ухвалює рішення про продовження ліцензій на ефірне мовлення з використанням аналогових телевізійних каналів. Строк дії таких ліцензій встановлюється відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12) з приміткою "До прийняття Національною радою окремого рішення про перехід на цифрове мовлення або вимкнення аналогового телевізійного мовлення у регіоні" з урахуванням кінцевого терміну застосування радіотехнології аналогового телевізійного мовлення, визначеного Планом використання радіочастотного ресурсу (815-2006-п) .
3.22. Національна рада здійснює консультації з органами державної влади з метою нормативного врегулювання питання щодо тарифів на телекомунікаційні послуги, що надаються для потреб телерадіомовлення з використанням радіочастотного ресурсу.
3.23. Вивільнення частотного ресурсу від засобів аналогового та цифрового мовлення для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління здійснюватиметься після повного переходу від аналогового до цифрового мовлення у строки, визначені Планом використання радіочастотного ресурсу (815-2006-п) , за наявності висновків УДЦР щодо вільного радіочастотного ресурсу для заміни діючих телевізійних каналів.
3.24. Національна рада в межах повноважень, передбачених законодавством, організовує заходи щодо обговорення технічних вимог до цифрового сигналу, технічної якості зображення телевізійних каналів, приймального телевізійного обладнання.
3.25. З урахуванням розвитку новітніх медіа-послуг Національна рада вивчає питання розвитку нових технологій, які сприяють створенню конкурентного середовища, дозволять реалізувати нові бізнес-можливості для мовників та провайдерів програмної послуги.";
4) у назві (z1294-10) глави 6 слова "Спрощення регулювання" замінити словом "Регулювання".
2. У розділі III:
1) у пункті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Регулювання у частині програмної концепції мовлення здійснюється відповідно до вимог Доктрини інформаційної безпеки України (47/2017) , затвердженої Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47, у межах компетенції Національної ради та складається із:";
у підпункті 5 слова "антитерористичної операції" замінити словами "здійснення операції Об’єднаних сил";
2) абзац сьомий підпункту 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
"освітні передачі - передачі, спрямовані на розумово-пізнавальну і творчу діяльність з отриманням знань, умінь і навичок або їх удосконаленням у різних галузях науки, техніки, культури, мистецтва тощо з метою максимального засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці;";
3) підпункт 3 пункту 3 після слова "соціально-політичні" доповнити словами "(у тому числі патріотичного спрямування)";
4) у пункті 5:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) моніторинг телерадіопрограм з метою здійснення нагляду за поширенням телерадіоорганізаціями об’єктивної інформації, а також запобігання поширенню інформації, яка містить заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини;";
доповнити пункт після підпункту 1 новим підпунктом 2 такого змісту:
"2) моніторинг телерадіопрограм з метою запобігання поширенню фільмів і передач, учасниками створення яких є особи, внесені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, передбаченого статтею 15 Закону України "Про кінематографію" (9/98-ВР) ;".
У зв’язку з цим підпункти 2-19 вважати відповідно підпунктами 3-20;
у підпункті 11 слова "антитерористичної операції" замінити словами "операції Об’єднаних сил";
підпункт 12 доповнити словами ", відповідно до статті 5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (1669-18) ;
підпункт 14 викласти в такій редакції:
"14) сприяння розвитку телерадіомовлення та телекомунікаційної інфраструктури на територіях з особливим режимом мовлення, на прикордонних територіях, а також організації мовлення на території Автономної Республіки Крим;".
3. У додатках до Плану розвитку (z1294-10) :
1) у додатку 1:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Залежно від території розповсюдження програм у сфері телевізійного мовлення створено 15 загальнонаціональних аналогових ефірних телемереж, 27 загальнонаціональних цифрових телемереж стандарту DVB-T2 у складі МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5, 42 регіональні аналогові ефірні телемережі, 79 регіональних цифрових телемереж, 138 місцевих телеканалів в аналоговому стандарті та 48 у цифровому стандарті DVB-T2.";
у пункті 5 цифри та слова "39 регіональну радіомережу, 232 місцевих радіоканали" замінити цифрами та словами "39 регіональних радіомереж, 264 місцевих радіоканали";
доповнити додаток після пункту 5новим пунктом 6 такого змісту:
"6. Багатоканальне ефірне радіомовлення у стандарті DAB+ у м. Києві здійснюється 14 телерадіоорганізаціями.".
У зв’язку з цим пункти 6-8 вважати відповідно пунктами 7-9;
у пункті 7 цифри "10" замінити цифрою "9";
у пункті 8 цифри "716", "201" замінити відповідно цифрами "674", "219";
у пункті 9 цифри та слово "97 телерадіоорганізацій, 3" замінити цифрами та словом "96 телерадіоорганізацій, 4";
2) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.
Начальник управління
радіочастотного ресурсу
та технічного контролю
Т. Мироненко
Додаток 2
до Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору
(пункт 1.5 розділу I)

ПЕРЕЛІКИ

телерадіоорганізацій

Перелік

телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне телевізійне мовлення

№ з/п
Телерадіоорганізація
Логотип
Наявність ліцензії на мовлення
аналогове (станом на 31.08.2018)
цифрове (DVB-T2)
1
2
3
4
5
1
ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", м. Київ
"UL: ПЕРШИЙ"
x
x
2
ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", м. Київ
"UL: КУЛЬТУРА"
x
3
ДП "Парламентський телеканал "Рада", м. Київ
"Рада"
x
4
ТОВ ТРК "Студія "1+1", м. Київ
"1+1"
x
x
5
ПрАТ "Телеканал "Інтер", м. Київ
"ІНТЕР"
x
x
6
ТОВ "Новий канал", м. Київ
"Н"
x
x
7
ТОВ "ТРК "Україна", м. Маріуполь Донецької області
"Україна"
x
x
8
ТОВ "ТРК "Україна", м. Маріуполь Донецької області
"Індиго TV"
x
9
ТОВ "ТРК "Україна", м. Маріуполь Донецької області
"НЛО.ТV"
x
10
ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ", м. Київ
"С-Можливо все!" (комбіноване)
x
x
11
ПрАТ "ТК "ТЕТ", м. Київ
"ТЕТ"
x
x
12
ТОВ "Телестудія "Служба інформації", м. Київ
"НТН"
x
x
13
ТОВ "Телеодин", м. Київ
"М1"
x
x
14
ТОВ "ТРК "Експрес-Інформ", м. Київ
"5 +"
x
15
Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ "ТРК "НБМ", м. Київ
"5"
x
x
16
ТОВ "ТРО "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ
"К1" в колі
x
x
17
ТОВ "МК ТРК "ICTV", м. Київ
"зображувальне позначення - асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці" та/або "зображувальне позначення - асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці, на контрастному фоні" та/або "комбіноване позначення, яке складається: з зображувального елемента - асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці, та з словесного елемента "ICTV" - виконаного оригінальним шрифтом. Зображувальний та словесний елементи розташовано поруч"
x
x
18
ТОВ "Телеканал "ПРЯМИЙ", м. Київ
"ПРЯМИЙ"
x
x
19
ТОВ "ТРК "Кіно ТВ", м. Київ
"Ентер-фільм"
x
20
ТОВ "Музичне телебачення", м. Київ
"ZOOM"
x
21
ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ
"М"
x
x
22
ТОВ "ТРК "Музика ТВ", м. Київ
"ПІКСЕЛЬ TV"
x
23
ТОВ "ТОТВЕЛЬД", м. Київ
"XSPORT"
x
24
ТОВ "Телеканал "К2", м. Київ
"К2"
x
25
ТОВ "РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ", м. Київ
"2+2"
x
26
ТОВ "ТРК "Нові комунікації", м. Львів
"Z ZIK"
x
27
ТОВ "Голдберрі", м. Київ
"ЕСПРЕСО"
x
28
ТОВ "АСПЕРА 2011", м. Київ
"ЕСКУЛАП-TV"
x

Перелік

телерадіоорганізацій, що здійснюють регіональне телевізійне мовлення

№ з/п
Суб’єкт інформаційної діяльності
Логотип
Наявність ліцензії на мовлення
аналогове
цифрове (DVB-T2, МХ-5)
1
2
3
4
5
1
ДП "Дитяче телевізійне агентство", м. Хмельницький
"33 канал"
x
2
ДП "ТРК "Аверс" ВАТ "Корпорація "Аверс", м. Луцьк
"АВЕРС"
x
3
ДП ТРК "Мукачево "М-студіо" виробничо-комерційного ТОВ "Продюсер", м. Мукачево Закарпатської області
"МS"
x
4
Івано-Франківське обласне телебачення "Галичина", м. Івано-Франківськ
"Галка в короні з печатки Ярослава Осмомисла"
x
5
КП "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради, м. Чернігів
"Одноголовий орел з мечем"
x
x
6
Міське КП інформаційно-телевізійне агентство "ВІТА", м. Вінниця
"Комбінований знак, який асоціюється із гербом міста Вінниці і має дві динамічні назви ВІТА ТБ VITA TV"
x
7
ОА "Вінницька громадська ТРК "Вінниччина", м. Вінниця
"Стилізована літера "В" на білому фоні та напис "Вінниччина"
x
8
ТОВ "Інформаційний телеканал "Репортер", м. Одеса
"РЕПОРТЕР"
x
9
ПрАТ "ТРК "Люкс", м. Львів
"24"
x
x
10
ПМП "ТРК "ДАНІО", с. Баранинці Ужгородського району Закарпатської області
"21 УЖГОРОД"
x
11
ПП "ТРК "Пирятин", м. Пирятин Полтавської області
"Пирятин"
x
x
12
ПП "ТРК "СМАЙЛ", м. Тернопіль
"ін тб (комбіноване)"
x
13
ТОВ "ОСТАННІЙ БАСТІОН", м. Полтава
"ОСТАННІЙ БАСТІОН"
x
14
ТОВ "ТРК "РАІ", м. Бурштин Івано-Франківської області
"РАІ"
x
15
ТОВ "МЕДІАГРУП АЛЕКС.ЮА", м. Запоріжжя
"стилізоване зображення - повернута під кутом велика об’ємна літера А у рамці з підписом латиницею ALEX.UA"
x
16
ТОВ "МЕДІА-ПРОСПЕКТ", м. Житомир
"СК1"
x
17
ПрАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська", м. Дніпро
"34"
x
18
ТОВ "Медіагруп "ФМ", м. Сімферополь
"ТВ FM"
x
19
ТОВ "TV-4", м. Тернопіль
"4tv"
x
x
20
ТОВ "Аріадна ТВ", м. Київ
ТОВ "АРІАДНА ТВ" емблема "112 Україна"
x
21
ТОВ "Лідер ТВ", м. Київ
ТОВ "ЛІДЕР ТВ" емблема "112 Україна"
x
22
ТОВ "Новий формат ТВ", м. Київ
ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" емблема "112 Україна"
x
23
ТОВ "Партнер ТВ", м. Київ
ТОВ "ПАРТНЕР ТВ" емблема "112 Україна"
x
24
ТОВ "ТВ Вибір", м. Київ
ТОВ "ТВ ВИБІР" емблема "112 Україна"
x
25
ТОВ "Гравіс", м. Київ
"ПЛЮСПЛЮС"
x
x
26
ТОВ "Гравіс-Кіно", м. Київ
"2+2"
x
27
ТОВ "Незалежна ТРК "ІРТА", м. Сєверодонецьк Луганської області
"ІРТА"
x
x
28
ТОВ "Місто ТБ", м. Чернівці
"Місто ТБ"
x
29
ТОВ "Запорізька незалежна ТРК "ТВ-5", м. Запоріжжя
"твоя стихія tv5"
x
x
30
ТОВ "Слово Волині", м. Луцьк
"12 канал"
x
31
ТОВ "Коледж преси та телебачення", м. Миколаїв
"ТАК ТV"
x
32
ТОВ "ТРК "Академ-ТV", м. Суми
"АТv"
x
33
ТОВ "ТРК "Відікон", м. Суми
"V" (Відікон)
x
x
34
ТОВ "ТРК "ВІККА", м. Черкаси
"ВІККА"
x
35
ТОВ "ТРК "Град", м. Чорноморськ Одеської області
"ГРАД"
x
x
36
ТОВ "ТРК "ІТВ", м. Сімферополь
"ИТВ"
x
x
37
ТОВ "ТРК "Регіональна телевізійна система", м. Луганськ
"ЛОТv24"
x
x
38
ТОВ "ТРК "Рівне 1", м. Рівне
"Рівне 1"
x
39
ТОВ "ТРК "Україна", м. Маріуполь Донецької області
"ДОНБАС "
x
x
40
ТОВ "ТРК ОНЮА "Академія", м. Одеса
"АКАДЕМІЯ (комбіноване)"
x
41
ТОВ "Чернівецький промінь", м. Чернівці
"Чернівецький промінь (комбіноване)"
x
42
ТОВ "Чорноморська телерадіокомпанія", м. Київ
"Стилізоване зображення сонця та хвилі"
x
x
43
ТОВ "ПРО МЕДІА ГРУПП", м. Городок Хмельницької області
"1 Подольский"
x
x
44
КП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ", м. Львів
"ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ"
x
45
ТОВ "РЕНОМЕ ІНЕТ", м. Одеса
"OLVIA"
x
46
ТОВ "Студія "Місто", м. Полтава
"МІСТО"/"Ц ЦЕНТРАЛЬНИЙ" (комбіноване)
x
x
47
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "МОЯ ОДЕСА", м. Одеса
"ДУМСКАЯ.TV"
x
48
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ОДЕСА 1", м. Київ
"ОДЕСА 1"
x
49
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ", м. Одеса
"ЮЖНАЯ ВОЛНА"
x
50
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КЛУБ-ТВ", м. Одеса
"GTV"
x
51
ТОВ "ТРК "Андсер", м. Одеса
"А1"
x
52
ТОВ "ТРК "Харків.1", м. Київ
"Харків.1"
x
53
ТОВ ТРК "Нова Одеса", м. Одеса
"1 ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ"
x
54
ТОВ "Балінформкомпанія", м. Балта Одеської області
"Б" "І" "К"
x
x
55
ТОВ "Ріак-інформ", м. Чорноморськ Одеської області
"7" (комбінована)
x
x
56
ТОВ "ТРК "ЗДОРОВ’Я", м. Одеса
напис літерами червоного кольору "Телеканал "Здоровье" у стилістиці журналу колишнього СРСР "Здоровье"
x
57
ТОВ" ТРК "Ільдана", м. Черкаси
"Ільдана"
x
58
ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", м. Київ
"UL: ВОЛИНЬ"
x
59
"UL: ВІННИЦЯ"
x
60
"UL: ДНІПРО"
x
61
"UL: ЖИТОМИР"
x
62
"UL: ЗАКАРПАТТЯ"
x
63
"UL: ЗАПОРІЖЖЯ"
x
64
"UL: КАРПАТИ"
x
65
"UL: КИЇВ"
x
66
"UL: КРОПИВНИЦЬКИЙ"
x
67
"КРЫМ"
x
x
68
"UL: ДОНБАС"
x
x
69
"UL: ЛЬВІВ"
x
x
70
"UL: МИКОЛАЇВ"
x
71
"UL: ОДЕСА"
x
72
"UL: ПОЛТАВА"
x
73
"UL: РІВНЕ"
x
74
"UL: СУМИ"
x
x
75
"UL: ТЕРНОПІЛЬ"
x
76
"UL: ХАРКІВ"
x
x
77
"UL: ХЕРСОН"
x
x
78
"UL: ПОДІЛЛЯ"
x
79
"UL: ЧЕРКАСИ"
x
80
"UL: БУКОВИНА"
x
81
"UL: ЧЕРНІГІВ"
x
x

Перелік

телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне радіомовлення

№ з/п
Телерадіоорганізація
Позивні
1
2
3
1
ПАТ "НСТУ" (УР-1), м. Київ
"Українське радіо"
2
ПАТ "НСТУ" (УР-2), м. Київ
"Радіо"Промінь"
3
ПАТ "НСТУ" (УР-3), м. Київ
"Радіо"Культура"
4
ТОВ "ТРК "НБМ-Радіо", м. Київ
"Ретро ФМ"
5
ТОВ "ТРК "Радіо-Ера", м. Київ
"Радіо НВ"
6
ДП "Новий обрій", м. Київ
"Радио Пятница"
7
ТОВ "ТРК "Медіа Маркет", м. Київ
"ХІТ ФМ"
8
ПрАТ "Наше радіо", м. Київ
"Наше радіо"
9
ТОВ "ТРО "Русское радио" - Україна", м. Київ
"Русское Радио"
10
ТОВ "ТРК "Клас", м. Київ
"Перець FM", "Стильное"
11
ТОВ "ТРК "Радіо Кохання", м. Київ
"Мелодія FM"
12
ДП "ТРО "Довіра", м. Київ
"АВТОРАДИО"
13
ПрАТ "ТРК "Люкс", м. Львів
"Люкс ФМ"
14
ПрАТ "РК "Гала", м. Київ
"Україномовне радіо країна ФМ"
15
Українська корпорація телебачення і радіомовлення "ЮТАР", м. Київ
"KISS FM"
16
ТОВ "ТРК "Шансон", м. Київ
"Радио Шансон"

Перелік

телерадіоорганізацій, що здійснюють регіональне ефірне радіомовлення

№ з/п
Телерадіоорганізація
Позивні
1
2
3
1
Дочірнє підприємство "ТРК "Центр", м. Сімферополь
"Лидер FM" (комбіноване)
2
ПГО "Громадське радіо" "ТРК "Громадське радіо", м. Київ
"Громадське радіо"
3
ПП "Компанія "Нова хвиля", м. Київ
"Power FM"
4
ПП "ТК "РАІ", м. Бурштин
"РАІ"
5
Центральна Телерадіостудія Міністерства оборони України, м. Київ
"Армія FM - військове радіо"
6
ПП "ТРО "Софія", м. Херсон
"Херсон ФМ"
7
ПП ТРК "Подільські комунікації", м. Ладижин
"ЛАДА"
8
ПП фірма "Лямін", м. Київ
"Радіо РОКС-Україна"
9
ПрАТ "Студія "Європозитив", м. Київ
"NRJ"
10
ТОВ "Євромюзік", м. Київ
"Радио Шансон"
11
ТОВ "Комунікаційне агентство "Сума технологій", м. Харків
"ПЕРЕЦЬ FM"
12
ТОВ "Телевізійний канал "Надія", м. Київ
"Радіо голос надії"
13
ТОВ "Мюзік радіо", м. Київ
"Легкое и спокойное радио RELAX"
14
ТОВ "Раді.О", м. Одеса
"Просто Радіо"
15
ТОВ "Радіо FM", м. Київ
"Радіо РОКС-Україна"
16
ТОВ "Радіо Тернопіль", м. Київ
"Мелодія FM"
17
ТОВ "Радіо Шарманка", м. Київ
"Power FM", "ЛЮБИМОЕ РАДИО"
18
ТОВ "РК "Ностальжі", м. Запоріжжя
"Радіо Мелодія", "KISS FM"
19
ТОВ "Студія Артекс", м. Cімферополь
"Транс-М-Радіо"
20
ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ", м. Сімферополь
"Радіо Мейдан 102,7 FM", "Радіо Мейдан"
21
ТОВ "Телеканал "ПРЯМИЙ", м. Київ
"ПРЯМИЙ FM"
22
ТОВ "ТРК "52 канал", м. Одеса
"Град"
23
ТОВ "ТРК "Галичина", м. Львів
"FM Галичина"
24
ТОВ "ТРК "Град", м. Чорноморськ
"FM 1 перше радіо"
25
ТОВ "ТРК "Даяна Мастер", м. Київ
"KISS FM"
26
ТОВ "ТРК "Еммануїл", м. Київ
"Радіо Еммануїл"
27
ТОВ "ТРК "ІФ Медіа-Груп", м. Київ
"Радіо Марія"
28
ТОВ "ТРК "Класик Радіо", м. Київ
"Радіо РОКС-Україна"
29
ТОВ "ТРК "Контакт", м. Запоріжжя
"Радио Шансон"
30
ТОВ "ТРК "Львівська хвиля", м. Львів
"Львівська хвиля - радіо нашого міста"
31
ТОВ "ТРК "Нота", м. Київ
"Best FM"
32
ТОВ "ТРК "Пілот-Україна", м. Одеса
"Радіо Next"
33
ТОВ ТРК "Радіо - Санна", м. Одеса
"Радио Шлягер"
34
ТОВ "ТРК "Онікс", м. Київ
"Легкое и спокойное радио Relax"
35
ТОВ "ТРК "Праймедіа", м. Львів
"МАКСИМУМ ФМ"
36
ТОВ Незалежна ТРК "ІРТА", м. Сєверодонецьк
"Ірта"
37
ТОВ ТРК "АРТА ПЛЮС", м. Ізюм
"Радио "Класс"
38
ТОВ фірма "Волинь", м. Київ
"Радіо Next"
39
ТОВ "ТРК "Можливість", м. Слов’янськ
"радіо М"

Перелік

телерадіоорганізацій, що здійснюють ефірне радіомовлення у стандарті DAB+

№ з/п
Телерадіоорганізація
Позивні
1
2
3
1
ТОВ "ТРК "ІФ МЕДІА-ГРУП", м. Київ
"Радіо Марія"
2
ТОВ "ВОЗДВИЖЕНКА АРТС ХАУЗ", м. Київ
"Old Fashioned Radio"
3
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕЙДЕЙАРТ", м. Київ
"Zemlya"
4
ТОВ "КОНСЕНСУС МЕДІА", м. Київ
"Hype radio"
5
ПрАТ "РАДІОКОМПАНІЯ "ГАЛА", м. Київ
"Україномовне радіо країна ФМ"
6
ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ "ПРЯМИЙ", м. Київ
"ПРЯМИЙ FM"
7
ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", м. Київ
"Українське радіо"
8
ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", м. Київ
"Радіо "Промінь"
9
ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", м. Київ
"Радіо Культура"
10
ТОВ "ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ "АТЛАНТ-СВ", м. Київ
"Радіо Мейдан"
11
Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України, м. Київ
"Армія FM - військове радіо"
12
ТОВ "ТРК "Бізнес-радіо", м. Київ
"Бизнес радио"
13
ТОВ "Українська радіо група", м. Київ
"DJ FM"
14
ПП "КОМПАНІЯ "НОВА ХВИЛЯ", м. Київ
"Power FM"