БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
22.04.2019 № 615

Про затвердження Інструкції з моніторингу нафтогазових ринків у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Відповідно до статті 20 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" (329-19) , пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 вересня 2017 року № 1120 (v1120874-17) "Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Інструкцію з моніторингу нафтогазових ринків у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додається.
Голова НКРЕКП
О. Кривенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.04.2019 № 615

ІНСТРУКЦІЯ

з моніторингу нафтогазових ринків у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до законів України "Про ринок природного газу" (329-19) , "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) та затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1120 (v1120874-17) Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, (далі - Порядок).
1.2. Ця Інструкція визначає процедуру та порядок здійснення моніторингу нафтогазових ринків (далі - моніторинг), зокрема встановлює:
1) перелік об’єктів та предметів моніторингу;
2) перелік індикаторів/показників для оцінки функціонування об’єктів та/або предметів моніторингу;
3) цільові (встановлені) значення або допустимий діапазон індикаторів/показників та методологічні підходи щодо їх визначення (у разі якщо застосовується);
4) період моніторингу певного об’єкта та предмета моніторингу;
5) перелік джерел даних (інформації), що використовуються для моніторингу об’єкта та предмета моніторингу, а також періоди (частота) їх збору/оновлення;
6) перелік інформації з обмеженим доступом;
7) методи реєстрації інформації, отриманої з відкритих джерел;
8) перелік результатів моніторингу, що підлягають оприлюдненню.

2. Процедура та порядок здійснення моніторингу

2.1. Проведення моніторингу включає такі етапи:
1) збір первинних даних (інформації) щодо стану функціонування нафтогазових ринків;
2) перевірка отриманих (зібраних) даних на повноту, достатність та достовірність (де застосовується);
3) обробка даних (приведення даних у відповідний формат та їх агрегування), необхідних для оцінки (розрахунку) індикаторів;
4) оцінка або розрахунок індикаторів із застосуванням математичних/статистичних методів, моделювання (де застосовується);
5) подальша обробка індикаторів (за потреби);
6) підготовка результатів моніторингу;
7) підготовка висновків, рекомендацій та проектів рішень для розгляду НКРЕКП (за необхідності);
8) оприлюднення результатів моніторингу.
2.2. Збір даних моніторингу здійснюється у порядку, визначеному цією Інструкцією та додатками до неї, з урахуванням положень Порядку.
Реєстрація (даних) інформації з відкритих джерел, у тому числі з мережі Інтернет, здійснюється протягом 10 робочих днів, починаючи з 1-го числа місяця, наступного за звітним періодом, з урахуванням вимог додатків 1-11 до цієї Інструкції.
2.3. Структурний підрозділ НКРЕКП, відповідальний згідно з Порядком за моніторинг нафтогазових ринків (далі - СП з моніторингу), у межах компетенції здійснює перевірку наявності, повноти, достовірності та своєчасності подання даних (інформації) моніторингу, передбачених главою 5 Порядку (v1120874-17) , та проводить їх обробку, аналіз.
З метою уточнення (підтвердження) наданих даних СП з моніторингу звертається до суб'єкта господарювання електронною поштою та/або телефоном. У разі неотримання відповіді та/або необхідності отримання додаткової інформації, документів та/або пояснень СП з моніторингу надсилає відповідний запит до суб'єкта господарювання за підписом члена НКРЕКП, який відповідно до розподілу обов'язків організовує роботу такого СП з моніторингу.
СП з моніторингу подає до структурного підрозділу НКРЕКП, на якого покладено функції державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - СП з контролю), за погодженням з членом НКРЕКП службову записку про проведення позапланової перевірки у разі виявлення у процесі здійснення моніторингу фактів недотримання ліцензіатом вимог чинного законодавства в нафтогазовій сфері та відповідних ліцензійних умов у частині неподання, несвоєчасного подання, подання недостовірних даних (інформації, документів).
2.4. СП з моніторингу здійснює обробку та аналіз даних моніторингу відповідно до завдань моніторингу.
Дані (інформація) моніторингу обробляються по кожному об'єкту та предмету моніторингу у формі, необхідній для проведення відповідного аналізу (первинні дані, агреговані дані).
Оброблені дані моніторингу використовуються СП з моніторингу для:
1) розрахунку індикаторів/показників моніторингу (де застосовується);
2) порівняння з встановленими (визначеними) вимогами чинного законодавства в нафтогазовій сфері індикаторами/показниками або допустимими межами відхилень (де застосовується).
2.5. За результатами аналізу даних моніторингу СП з моніторингу:
1) визначає величину та динаміку (тренд) зміни значень індикаторів/показників оцінки функціонування об'єктів та/або предметів моніторингу в залежності від окремих факторів;
2) виявляє відхилення індикаторів/показників та їх значень, отриманих (зібраних) у процесі моніторингу, від встановлених (визначених) вимогами чинного законодавства у відповідній сфері та/або від допустимих діапазонів значень (де застосовується);
3) узагальнює результати моніторингу.
2.6. На основі отриманих результатів моніторингу СП з моніторингу готує пропозиції щодо дій НКРЕКП згідно з главою 9 Порядку.
2.7. СП з моніторингу відповідно до глави 4 цієї Інструкції та додатків до неї, а також згідно з вимогами Порядку, забезпечує оприлюднення результатів моніторингу.

3. Індикатори/показники оцінки функціонування об’єктів та/або предметів моніторингу

3.1. Моніторинг базується на системі індикаторів/показників.
3.2. Індикатор/показник визначається по кожному предмету моніторингу із зазначенням (де застосовується) цільових (встановлених) значень або допустимого діапазону значень.
Принципи формування, порядок розрахунку, період моніторингу індикаторів/показників та інтерпретація результатів моніторингу, а також визначення допустимих меж відхилень значень або допустимих діапазонів значень індикаторів/показників здійснюється відповідальним СП з моніторингу відповідно до існуючих методологічних підходів та/або з використанням найкращих світових практик здійснення моніторингу нафтогазових ринків з урахуванням положень додатків 1-11 до цієї Інструкції.
Цільові (встановлені) значення індикаторів/показників визначаються чинним законодавством та рішеннями НКРЕКП або інших державних органів, прийнятими в межах наданих повноважень.
3.3. Для оцінки функціонування оптового ринку природного газу та з метою визначення індикаторів/показників, передбачених додатком 1 до цієї Інструкції, відповідальний СП з моніторингу здійснює моніторинг:
1) рівня оптових цін;
2) рівня конкуренції та ефективності відкриття оптового ринку;
3) рівня прозорості оптового ринку;
4) застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на оптовому ринку;
5) будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на оптовому ринку.
3.4. Для оцінки функціонування роздрібного ринку природного газу та з метою визначення індикаторів/показників, передбачених додатком 2 до цієї Інструкції, відповідальний СП з моніторингу здійснює моніторинг:
1) рівня роздрібних цін;
2) рівня конкуренції та ефективності відкриття роздрібного ринку;
3) статистики відключень;
4) рівня прозорості роздрібного ринку;
5) застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на роздрібному ринку;
6) будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на роздрібному ринку;
7) скарг споживачів, у тому числі побутових.
3.5. Для оцінки функціонування газосховищ та з метою визначення індикаторів/показників, передбачених додатком 3 до цієї Інструкції, відповідальний СП з моніторингу здійснює моніторинг:
1) рівня та ефективності відкриття;
2) рівня прозорості;
3) врегулювання перевантажень газосховищ.
3.6. Для аналізу транскордонних питань та з метою визначення індикаторів/показників, передбачених додатком 4 до цієї Інструкції, відповідальний СП з моніторингу здійснює моніторинг:
1) рівня конкуренції та ефективності відкриття;
2) врегулювання перевантажень міждержавних з’єднань газотранспортної системи;
3) технічного співробітництва з операторами газотранспортних систем інших договірних сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;
4) будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку;
5) рівня прозорості.
3.7. Для оцінки безпеки постачання природного газу та з метою визначення індикаторів/показників, передбачених додатком 5 до цієї Інструкції, відповідальний СП з моніторингу здійснює моніторинг:
1) диверсифікації поставок природного газу;
2) розвитку інфраструктури;
3) рівня страхового запасу.
3.8. Для оцінки відповідності діяльності з транспортування природного газу вимогам законодавства та з метою визначення індикаторів/показників, передбачених додатком 6 до цієї Інструкції, відповідальний СП з моніторингу здійснює моніторинг:
1) виконання плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років;
2) розробки та реалізації інвестиційної програми і заходів з інвестиційного планування;
3) застосування тарифів та інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газотранспортної системи;
4) застосування та забезпечення дотримання методик (порядків) визначення тарифів та платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газотранспортної системи;
5) відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи;
6) структури власності оператора газотранспортної системи;
7) виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності;
8) відсутності проявів перехресного субсидіювання;
9) дотримання ліцензійних умов;
10) рівня прозорості.
3.9. Для оцінки відповідності діяльності зі зберігання (закачування, відбору) природного газу вимогам законодавства та з метою визначення індикаторів/показників, передбачених додатком 7 до цієї Інструкції, відповідальний СП з моніторингу здійснює моніторинг:
1) виконання плану розвитку газосховищ на наступні 10 років;
2) розробки та реалізації інвестиційної програми і заходів з інвестиційного планування;
3) застосування тарифів та інших платежів, пов'язаних із доступом до газосховищ;
4) застосування та забезпечення дотримання методик (порядків) визначення тарифів та платежів, пов'язаних із доступом до газосховищ;
5) дотримання критеріїв для визначення режиму доступу, що застосовується оператором газосховищ до кожного конкретного газосховища;
6) відокремлення і незалежності оператора газосховищ;
7) структури власності оператора газосховищ;
8) виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності;
9) відсутності проявів перехресного субсидіювання;
10) дотримання ліцензійних умов;
11) рівня прозорості.
3.10. Для оцінки відповідності діяльності з розподілу природного газу вимогам законодавства та з метою визначення індикаторів/показників, передбачених додатком 8 до цієї Інструкції, відповідальний СП з моніторингу здійснює моніторинг:
1) виконання планів розвитку газорозподільних систем на наступні 10 років;
2) розробки та реалізації інвестиційних програм і заходів з інвестиційного планування;
3) застосування тарифів та інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газорозподільних систем;
4) застосування та забезпечення дотримання методик (порядків) визначення тарифів та платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газорозподільних систем;
5) відокремлення і незалежності операторів газорозподільних систем;
6) структури власності операторів газорозподільних систем;
7) виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності;
8) відсутності проявів перехресного субсидіювання;
9) дотримання ліцензійних умов;
10) рівня прозорості.
3.11. Для оцінки відповідності діяльності з постачання природного газу вимогам законодавства та з метою визначення індикаторів/показників, передбачених додатком 9 до цієї Інструкції, відповідальний СП з моніторингу здійснює моніторинг:
1) виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів;
2) скарг споживачів;
3) відсутності проявів перехресного субсидіювання;
4) виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку;
5) дотримання ліцензійних умов;
6) застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію;
7) будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку;
8) додержання положень статті 14 Закону України "Про ринок природного газу" (329-19) щодо зміни постачальника;
9) рівня прозорості;
10) структури власності постачальників.
3.12. Для оцінки відповідності діяльності з оптового продажу природного газу вимогам законодавства та з метою визначення індикаторів/показників, передбачених додатком 10 до цієї Інструкції відповідальний СП з моніторингу здійснює моніторинг:
1) виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів;
2) будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку.
3.13. Для оцінки відповідності діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом вимогам законодавства та з метою визначення індикаторів/показників, передбачених додатком 11 до цієї Інструкції, відповідальний СП з моніторингу здійснює моніторинг:
1) застосування тарифів та інших платежів, пов'язаних із доступом до трубопровідного транспорту;
2) дотримання ліцензійних умов.

4. Оприлюднення результатів моніторингу

4.1. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному веб-сайті НКРЕКП у спеціалізованій рубриці "Моніторинг" не пізніше місячного строку після завершення періоду моніторингу у щоквартальних інформаційно-аналітичних матеріалах.
4.2. Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у звітному році (далі - Річний звіт) містить інформацію про результати моніторингу нафтогазових ринків за попередній рік.

5. Захист конфіденційної інформації

5.1. НКРЕКП забезпечує захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці, отриманої під час здійснення моніторингу, відповідно до положень Цивільного кодексу України (435-15) , Господарського кодексу України (436-15) , законів України "Про інформацію" (2657-12) , "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) , постанови НКРЕКП від 07 липня 2016 року № 1234 (z1090-16) "Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення" та інших актів законодавства. Така інформація може бути розголошена лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
5.2. До інформації з обмеженим доступом належить інформація, надана відповідним суб’єктом господарювання у нафтогазовій сфері, із грифом "комерційна таємниця" або "конфіденційна інформація", оформлена згідно з вимогами законодавства.
Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері
Т. Рябуха
Додаток 1
до Інструкції з моніторингу
нафтогазових ринків
у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ІНДИКАТОРИ/ПОКАЗНИКИ

для оцінки функціонування оптового ринку природного газу

№ з/п
Предмет моніторингу
Індикатор/ показник
Період моніторингу
Період (частота) збору/оновлення даних
Джерело інформації
Відповідальний СП з моніторингу
1
Рівень оптових цін
Оптова ціна
з початку кварталу до 28 числа другого місяця після закінчення кварталу (щоквартально)
щоквартально
форма звітності № 4 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (z1093-16)
"Звіт про оптові ціни на природний газ", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Ціна природного газу оптових продавців-імпортерів
з початку кварталу до 28 числа другого місяця після закінчення кварталу (щоквартально)
щоквартально
форма звітності № 4 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про оптові ціни на природний газ", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Ціна природного газу видобувників
з початку кварталу до 28 числа другого місяця після закінчення кварталу (щоквартально)
щоквартально
форма звітності № 4 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про оптові ціни на природний газ", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
2
Рівень конкуренції та ефективність відкриття
Динаміка кількості суб’єктів оптового ринку
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газотранспортної системи
Індекс Херфіндаля-Хіршмана
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6а -НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (z1090-16)
"Звіт про використання потужності газотранспортної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Частки найбільших суб'єктів оптового ринку природного газу в розрізі обсягів реалізації на оптовому ринку
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6а -НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) "Звіт про використання потужності газотранспортної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Частки найбільших суб'єктів оптового ринку природного газу в розрізі джерел надходження природного газу (імпорт/видобуток) на оптовий ринок
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6а -НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) "Звіт про використання потужності газотранспортної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Середньозважена торгова націнка оптових продавців
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 4 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (z1093-16)
"Звіт про оптові ціни на природний газ", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Кількість операцій та обсяги природного газу, купленого/проданого в газових сховищах, віртуальній торговій точці, газових біржах
з початку кварталу до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газотранспортної системи, форма звітності № 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) (z1090-16)
"Звіт про використання потужності газосховищ", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Обсяги небалансів, які були врегульовані шляхом надання послуг балансування оператором газотранспортної системи, та кількість замовників послуг транспортування, яким було надано такі послуги
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення кварталу (щоквартально)
щоквартально
форма звітності № 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (z1090-16)
"Звіт про балансування газотранспортної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
3
Рівень прозорості
Кількість порушень щодо надання до НКРЕКП передбаченої законодавством інформації
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно/ щоквартально
форми звітності НКРЕКП та інформація, яка надається до НКРЕКП за запитом
Департамент ліцензійного контролю. Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
4
Застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію
Кількість випадків, у яких виявлено порушення в укладених договорах купівлі-продажу природного газу
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
постійно
скарги суб’єктів оптового ринку природного газу, які надійшли до НКРЕКП
5
Будь-які практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Кількість випадків, що призвели до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
постійно
скарги суб’єктів оптового ринку природного газу, які надійшли до НКРЕКП
Додаток 2
до Інструкції з моніторингу
нафтогазових ринків
у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ІНДИКАТОРИ/ПОКАЗНИКИ

для оцінки функціонування роздрібного ринку природного газу

№ з/п
Предмет моніторингу
Індикатор/ показник
Період моніторингу
Період (частота) збору/оновлення даних
Джерело інформації
Відповідальний СП з моніторингу
1
Рівень роздрібних цін
Роздрібна ціна природного газу в розрізі категорій споживачів
з початку кварталу до 28 числа другого місяця після закінчення кварталу (щоквартально)
щоквартально
форма звітності № 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (z1094-16)
"Звіт про діяльність постачальника природного газу", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Ціна постачання природного газу постачальником "останньої надії"
з початку кварталу до 28 числа другого місяця після закінчення кварталу (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
2
Рівень конкуренції та ефективність відкриття ринку
Частки найбільших постачальників на роздрібному ринку природного газу
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6а -НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (z1090-16)
"Звіт про використання потужності газотранспортної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Частки найбільших постачальників у розрізі категорій споживачів
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6а -НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) "Звіт про використання потужності газотранспортної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Динаміка кількості постачальників та споживачів природного газу (у розрізі категорій) на роздрібному ринку
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6а -НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (z1090-16)
"Звіт про використання потужності газотранспортної системи", форма звітності № 8а - НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (z1090-16)
"Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи", затверджені постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Динаміка кількості активних постачальників
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6а -НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) "Звіт про використання потужності газотранспортної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Середньозважена торгова націнка постачальників
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (z1094-16)
"Звіт про діяльність постачальника природного газу", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Кількість змін споживачами постачальників природного газу (у розрізі категорій споживачів та обсягів їх споживання)
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно/ щоквартально
форма звітності № 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу", форма звітності № 6а - НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) "Звіт про використання потужності газотранспортної системи", форма звітності № 8а - НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (z1090-16)
"Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи", затверджені постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Динаміка кількості змін споживачами постачальників природного газу
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно/ щоквартально
форма звітності № 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу", форма звітності № 6а - НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) "Звіт про використання потужності газотранспортної системи", форма звітності № 8а - НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) "Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи", затверджені постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Кількість звернень споживачів з виявленням наміру змінити постачальника (у розрізі категорій споживачів та обсягів їх споживання)
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Середня тривалість зміни споживачами постачальника
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Кількість випадків перевищення максимально допустимої тривалості зміни постачальника, дозволеної законодавством, та їх причини
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (z1094-16)
"Звіт про діяльність постачальника природного газу", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
3
Статистика відключень
Кількість відключень споживачів за неоплату послуг у розрізі категорій споживачів, приєднаних до газотранспортної системи та газорозподільних систем
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6а -НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (z1090-16)
"Звіт про використання потужності газотранспортної системи", форма звітності № 8а - НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (z1090-16)
"Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи", затверджені постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
4
Рівень прозорості
Наявність веб-сайтів у постачальників природного газу
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з постачання природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
Департамент ліцензійного контролю. Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Кількість порушень щодо публікації інформації, передбаченої законодавством, зокрема шляхом розміщення на офіційному веб-сайті
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
Кількість порушень щодо надання до НКРЕКП передбаченої законодавством інформації
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форми звітності НКРЕКП та інформація, яка надається до НКРЕКП за запитом
5
Застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію
Кількість випадків, у яких виявлено порушення в укладених договорах, зокрема умов договорів, що перешкоджають укладенню непобутовими споживачами декількох договорів одночасно
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з постачання природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
6
Будь-які практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Кількість випадків, що призвели до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
7
Скарги споживачів, у тому числі побутових
Кількість скарг та звернень, отриманих постачальниками природного газу (у розрізі побутових/ непобутових споживачів), та питань, порушених у скаргах та зверненнях
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (z1094-16)
"Звіт про діяльність постачальника природного газу", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері. Департамент ліцензійного контролю
Додаток 3
до Інструкції з моніторингу
нафтогазових ринків
у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ІНДИКАТОРИ/ПОКАЗНИКИ

для оцінки функціонування газосховищ

№ з/п
Предмет моніторингу
Індикатор/ показник
Період моніторингу
Період (частота) збору/оновлення даних
Джерело інформації
Відповідальний СП з моніторингу
1
Рівень та ефективність відкриття
Динаміка кількості замовників послуг зберігання, зокрема нерезидентів
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 7 - НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) (z1090-16)
"Звіт про використання потужності газосховищ", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234, інша інформація оператора газосховищ
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Рівень заповнення газосховищ
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 7 - НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) "Звіт про використання потужності газосховищ", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234, інша інформація оператора газосховищ
2
Рівень прозорості
Своєчасність та повнота оприлюднення інформації, передбаченої законодавством, для прийняття рішень замовниками послуг зберігання щодо замовлення (використання) потужності газосховищ
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з постачання природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, інформація на офіційному веб-сайті оператора газосховищ
3
Врегулювання перевантажень газосховищ
Використання потужності
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 7 - НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) "Звіт про використання потужності газосховищ", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Застосування правил управління перевантаженнями в газосховищах
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 7 - НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) (z1090-16)
"Звіт про використання потужності газосховищ", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Розмір потужності газосховищ, яку було обмежено оператором газосховищ внаслідок фізичних перевантажень, а також дата та причини виникнення фізичних перевантажень
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 7 - НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) "Звіт про використання потужності газосховищ", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Додаток 4
до Інструкції з моніторингу
нафтогазових ринків
у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ІНДИКАТОРИ/ПОКАЗНИКИ

для аналізу транскордонних питань

№ з/п
Предмет моніторингу
Індикатор/ показник
Період моніторингу
Період (частота) збору/оновлення даних
Джерело інформації
Відповідальний СП з моніторингу
1
Рівень конкуренції та ефективність відкриття
Динаміка кількості замовників послуг транспортування, які використовують потужність на міждержавних з'єднаннях
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення кварталу (щоквартально)
щорічно/ щоквартально
форма звітності № 6а -НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (z1090-16)
"Звіт про використання потужності газотранспортної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234, інформація оператора газотранспортної системи
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Обсяги імпорту природного газу
з початку кварталу до 28 числа другого місяця після закінчення кварталу (щоквартально)
щорічно/ щоквартально
інформація оператора газотранспортної системи, форма звітності № 6а -НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) "Звіт про використання потужності газотранспортної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
2
Врегулювання перевантажень міждержавних з'єднань газотранспортної системи
Розмір потужності, яку було розподілено замовникам послуг транспортування, у тому числі шляхом аукціону
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6б -НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) "Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з’єднаннях", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Розмір аукціонної премії
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6б -НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) (z1090-16)
"Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з’єднаннях", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Розмір вільної (нерозподіленої) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6б -НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) "Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з’єднаннях", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Використання потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях газотранспортної системи
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6б -НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) "Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з’єднаннях", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Розмір потужності міждержавних з'єднань, яку було обмежено внаслідок фізичних перевантажень, а також дата та причини виникнення фізичних перевантажень
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6б -НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) (z1090-16)
"Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з’єднаннях", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
3
Технічне співробітництво з операторами газотранспортних систем інших договірних сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
Наявність нових угод про співпрацю оператора газотранспортної системи України з операторами газотранспортних систем договірних сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газотранспортної системи
Результати співпраці оператора газотранспортної системи України з операторами газотранспортних систем договірних сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газотранспортної системи
4
Будь-які практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Використання потужності міждержавних з'єднань газотранспортної системи в розрізі замовників послуг транспортування
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газотранспортної системи
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Кількість випадків, що призвели до спотворення або обмеження конкуренції на міждержавних з'єднаннях
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
скарги суб’єктів ринку природного газу, які надійшли до НКРЕКП, акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з транспортування природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
5
Рівень прозорості
Своєчасність та повнота оприлюднення інформації, передбаченої законодавством, для прийняття рішень замовниками послуг транспортування щодо замовлення (використання) потужності на міждержавних з'єднаннях
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з транспортування природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, інформація на офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи
Додаток 5
до Інструкції з моніторингу
нафтогазових ринків
у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ІНДИКАТОРИ/ПОКАЗНИКИ

для оцінки безпеки постачання природного газу

№ з/п
Предмет моніторингу
Індикатор/ показник
Період моніторингу
Період (частота) збору/оновлення даних
Джерело інформації
Відповідальний СП з моніторингу
1
Диверсифікація поставок природного газу
Кількість джерел надходження природного газу
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газотранспортної системи
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Індекс Херфіндаля-Хіршмана стосовно оптових продавців природного газу до кордону України
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 6а -НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (z1090-16)
"Звіт про використання потужності газотранспортної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
2
Розвиток інфраструктури
Стан реалізації інфраструктурних проектів, у тому числі транскордонних
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газотранспортної системи, оператора газосховищ, оператора установки LNG
3
Страховий запас
Розміри страхових запасів постачальників
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газосховищ
Додаток 6
до Інструкції з моніторингу
нафтогазових ринків
у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ІНДИКАТОРИ/ПОКАЗНИКИ

для оцінки відповідності діяльності з транспортування природного газу вимогам законодавства

№ з/п
Предмет моніторингу
Індикатор/ показник
Період моніторингу
Період (частота) збору/оновлення даних
Джерело інформації
Відповідальний СП з моніторингу
1
Виконання плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років
Відсоток фактичного виконання плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
додаток 6 до Кодексу ГТС (z1378-15)
, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
2
Розробка та реалізація інвестиційної програми і заходів з інвестиційного планування
Відсоток фактичного виконання інвестиційної програми
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
додаток 6 до Кодексу ГТС, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493
3
Застосування тарифів та інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газотранспортної системи
Дохід та витрати від діяльності з транспортування природного газу
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 4 - НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна) (z0554-16)
"Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного газу", затверджена постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1258
Дохід та витрати від здійснення приєднань до газотранспортної системи
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газотранспортної системи
4
Застосування та забезпечення дотримання методик (порядків) визначення тарифів та платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газотранспортної системи
Структура тарифів на транспортування природного газу
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 4 - НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна) (z0554-16)
"Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного газу", затверджена постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1258
Структура витрат, понесених оператором газотранспортної системи при здійсненні приєднань
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газотранспортної системи
Структура базової ціни природного газу
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 6в -НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (z1090-16)
"Звіт про балансування газотранспортної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
5
Відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи
Дотримання вимог щодо незалежності оператора газотранспортної системи
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газотранспортної системи
Управління ліцензування.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Виконання програми відповідності
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газотранспортної системи
6
Структура власності оператора газотранспортної системи
Зміни у структурі власності оператора газотранспортної системи
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газотранспортної системи
Управління ліцензування
7
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності
Кількість порушень зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, інша наявна інформація
Департамент ліцензійного контролю
Кількість порушень щодо публікації інформації, передбаченої законодавством, зокрема на офіційному веб-сайті
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, інформація на офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи
8
Відсутність проявів перехресного субсидіювання
Кількість порушень, що стосуються проявів перехресного субсидіювання
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
9
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
Типи порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
10
Рівень прозорості
Своєчасність та повнота оприлюднення інформації, передбаченої законодавством
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, (v0201874-17)
затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, інформація на офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Додаток 7
до Інструкції з моніторингу
нафтогазових ринків
у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ІНДИКАТОРИ/ПОКАЗНИКИ

для оцінки відповідності діяльності зі зберігання (закачування, відбору) природного газу вимогам законодавства

№ з/п
Предмет моніторингу
Індикатор/ показник
Період моніторингу
Період (частота) збору/оновлення даних
Джерело інформації
Відповідальний СП з моніторингу
1
Виконання плану розвитку газосховищ на наступні 10 років
Відсоток фактичного виконання плану розвитку газосховищ на наступні 10 років
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
додаток 5 до Кодексу газосховищ (z1380-15)
, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2495
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
2
Розробка та реалізація інвестиційної програми і заходів з інвестиційного планування
Відсоток фактичного виконання інвестиційної програми
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
додаток 5 до Кодексу газосховищ, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2495
3
Застосування тарифів та інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газотранспортної системи
Дохід та витрати від діяльності зі зберігання (закачування, відбору) природного газу
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 4 - НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) (z0555-16)
"Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу", затверджена постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1258
4
Застосування та забезпечення дотримання методик (порядків) визначення тарифів та платежів, пов'язаних із доступом до газосховищ
Структура тарифів на зберігання (закачування, відбір) природного газу
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 4 - НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу", затверджена постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1258
5
Дотримання критеріїв для визначення режиму доступу, що застосовується оператором газосховищ до кожного конкретного газосховища
Частка активного об'єму газосховищ кожного оператора газосховищ у загальному активному об'ємі всіх газосховищ
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 7 - НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) (z1090-16)
"Звіт про використання потужності газосховищ", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
6
Відокремлення і незалежність оператора газосховищ
Дотримання вимог щодо незалежності оператора газосховищ
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газосховищ
Управління ліцензування.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Виконання програми відповідності
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газосховищ
7
Структура власності оператора газосховищ
Зміни у структурі власності оператора газосховищ
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація оператора газосховищ
Управління ліцензування
8
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності
Кількість порушень зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
Департамент ліцензійного контролю
Кількість порушень щодо публікації інформації, передбаченої законодавством, зокрема на офіційному веб-сайті
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, інформація на офіційному веб-сайті оператора газосховищ
9
Відсутність проявів перехресного субсидіювання
Кількість порушень, що стосуються проявів перехресного субсидіювання
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
10
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
Типи порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
11
Рівень прозорості
Своєчасність та повнота оприлюднення інформації, передбаченої законодавством
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, інформація на офіційному веб-сайті оператора газосховищ
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Додаток 8
до Інструкції з моніторингу
нафтогазових ринків
у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ІНДИКАТОРИ/ПОКАЗНИКИ

для оцінки відповідності діяльності з розподілу природного газу вимогам законодавства

№ з/п
Предмет моніторингу
Індикатор/ показник
Період моніторингу
Період (частота) збору/оновлення даних
Джерело інформації
Відповідальний СП з моніторингу
1
Виконання планів розвитку газорозподільних систем на наступні 10 років
Відсоток фактичного виконання планів розвитку газорозподільних систем на наступні 10 років
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
додаток 10 до Кодексу ГРМ (z1379-15)
, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
2
Розробка та реалізація інвестиційних програм і заходів з інвестиційного планування
Відсоток фактичного виконання інвестиційних програм
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
додаток 10 до Кодексу ГРМ, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494
3
Застосування тарифів та інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газорозподільних систем
Дохід та витрати від діяльності з розподілу природного газу
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (z1090-16)
"Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Дохід та витрати від здійснення приєднань до газорозподільних систем
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 8а - НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (z1090-16)
"Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
4
Застосування та забезпечення дотримання методик (порядків) визначення тарифів та платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газорозподільних систем
Структура тарифів на розподіл природного газу
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (z1090-16)
"Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Структура витрат, понесених операторами газорозподільних систем при здійсненні приєднань
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація операторів газорозподільних систем
5
Відокремлення і незалежність операторів газорозподільних систем
Дотримання вимог щодо незалежності операторів газорозподільних систем
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація операторів газорозподільних систем, щорічні звіти відповідальної особи або органу операторів газорозподільних систем щодо виконання програми відповідності
Виконання програми відповідності
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
щорічні звіти відповідальної особи або органу операторів газорозподільних систем щодо виконання програми відповідності
6
Структура власності операторів газорозподільних систем
Зміни у структурі власності операторів газорозподільних систем
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
форма звітності № 8а - НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (z1090-16)
"Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Управління ліцензування
7
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності
Кількість порушень зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
Департамент ліцензійного контролю
Кількість порушень щодо публікації інформації, передбаченої законодавством, зокрема на офіційному веб-сайті
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, інформація на офіційних веб-сайтах операторів газорозподільних систем
8
Відсутність проявів перехресного субсидіювання
Кількість порушень, що стосуються проявів перехресного субсидіювання
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
9
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
Типи порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
10
Рівень прозорості
Своєчасність та повнота оприлюднення інформації, передбаченої законодавством
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, інформація на офіційних веб-сайтах операторів газорозподільних систем
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Додаток 9
до Інструкції з моніторингу
нафтогазових ринків
у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ІНДИКАТОРИ/ПОКАЗНИКИ

для оцінки відповідності діяльності з постачання природного газу вимогам законодавства

№ з/п
Предмет моніторингу
Індикатор/ показник
Період моніторингу
Період (частота) збору/оновлення даних
Джерело інформації
Відповідальний СП з моніторингу
1
Виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспіль-них інтересів
Відповідність рівня цін на роздрібному ринку природного газу статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" (329-19)
і законодавству про захист прав споживачів
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма № 2 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) (z1091-16)
"Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)",форма № 3 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) (z1092-16)
"Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії", форма № 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу", затверджені постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
2
Скарги споживачів
Кількість скарг за тематикою
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 5 -НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (z1094-16)
"Звіт про діяльність постачальника природного газу", затверджена постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
3
Відсутність проявів перехресного субсидіювання
Кількість порушень, що стосуються проявів перехресного субсидіювання
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
Департамент ліцензійного контролю
4
Виконання зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку
Кількість порушень зобов'язань, що стосуються ведення відокремленого бухгалтерського обліку
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
5
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
Типи порушень ліцензійних умов ліцензіатом НКРЕКП
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
6
Застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію
Кількість випадків, у яких виявлено порушення в укладених договорах, зокрема умов договорів, що перешкоджають укладенню непобутовими споживачами декількох договорів одночасно
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно/ щоквартально
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
7
Будь-які практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Кількість випадків, що призвели до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, скарги споживачів та/або інших суб’єктів ринку природного газу, які надійшли до НКРЕКП
8
Додержання положень статті 14 Закону України "Про ринок природного газу" (329-19)
щодо зміни постачальника
Кількість порушень зобов'язань щодо зміни постачальника
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно/ щоквартально
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
9
Рівень прозорості
Своєчасність та повнота оприлюднення інформації, передбаченої законодавством
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з постачання природного газу (v0201874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, інформація на офіційних веб-сайтах постачальників природного газу
10
Структура власності постачальників
Зміни у структурі власності постачальників
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
інформація постачальників природного газу
Управління ліцензування
Додаток 10
до Інструкції з моніторингу
нафтогазових ринків
у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ІНДИКАТОРИ/ПОКАЗНИКИ

для оцінки відповідності діяльності з оптового продажу природного газу

№ з/п
Предмет моніторингу
Індикатор/ показник
Період моніторингу
Період (частота) збору/оновлення даних
Джерело інформації
Відповідальний СП з моніторингу
1
Виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспіль-них інтересів
Дотримання вимог статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" (329-19)
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щомісячно
форма № 1 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) (z1090-16)
"Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо здійснення продажу природного газу власного видобутку", форма № 3 -НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) (z1092-16)
"Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії", затверджені постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
Департамент ліцензійного контролю.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
2
Будь-які практики, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
Кількість випадків, що призвели до спотворення або обмеження конкуренції на ринку
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
постійно
скарги суб’єктів оптового ринку природного газу, які надійшли до НКРЕКП
Додаток 11
до Інструкції з моніторингу
нафтогазових ринків
у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ІНДИКАТОРИ/ПОКАЗНИКИ

для оцінки відповідності діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом вимогам законодавства

№ з/п
Предмет моніторингу
Індикатор/ показник
Період моніторингу
Період (частота) збору/оновлення даних
Джерело інформації
Відповідальний СП з моніторингу
1
Застосування тарифів та інших платежів, пов'язаних із доступом до трубопровідного транспорту
Структура тарифів на транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щоквартально
форма звітності № 4 - НКРЕ-нафта (квартальна) (z1822-12)
"Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами", форма звітності № 4 - НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) (z1823-12)
"Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами", затверджені постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1258, додаток 7 до Порядку формування тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами (z0820-15)
, затвердженого постановою НКРЕКП від 18.06.2015 № 1786
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
2
Дотримання ліцензійних умов
Кількість порушень ліцензійних умов ліцензіатами НКРЕКП
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (v0202874-17)
, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 202
Департамент ліцензійного контролю
Типи порушень ліцензійних умов ліцензіатами НКРЕКП
з початку року до 28 числа другого місяця після закінчення року (щорічно)
щорічно
акти планових та позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 202