БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 квітня 2019 р. № 361
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу (432-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 47, ст. 1641, № 62, ст. 2136), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2019 р. № 361

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу

( Див. текст Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу (432-2018-п) )
1. Пункт 4 після слова "аукціону" доповнити словами ", а у разі коли для участі в аукціоні не подано жодної заяви або подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, - в день закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні".
2. Пункт 20 викласти в такій редакції:
"20. Орган приватизації після укладення з оператором електронного майданчика договору про проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації через свій особистий кабінет опубліковує в реєстрі перелік об’єктів, що підлягають приватизації, та/або зміни до нього протягом п’яти робочих днів з дати його затвердження та/або внесення змін до такого переліку.".
3. Пункт 21 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі коли приватизацію об’єкта передбачається здійснити шляхом викупу відповідно до вимог статей 16 та 18 Закону (2269-19) , інформація про це обов’язково зазначається органом приватизації в реєстрі. Після укладення договору купівлі-продажу такого об’єкта, договір опубліковується органом приватизації в електронній торговій системі відповідно до вимог частини тринадцятої статті 26 Закону (2269-19) .".
4. У підпункті 2 пункту 23:
1) абзац двадцять перший після слів "передбачених законодавством" доповнити словами "(у такому разі в інформаційному повідомленні зазначається посилання на відповідні нормативно-правові акти, згідно з якими визначені такі додаткові умови)";
2) абзаци двадцять другий і двадцять третій замінити абзацом такого змісту:
"Приватизація пакетів акцій (часток) розміром менш як 50 відсотків статутного капіталу господарського товариства та/або пакетів акцій (часток) господарського товариства, балансова вартість активів якого за останній річний звітний період не перевищує 50 млн. гривень, здійснюється без додаткових умов, крім випадків визначення органом приватизації необхідності оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх залучення), пов’язаних із здійсненням заходів з проведення обов’язкового екологічного аудиту у випадках, передбачених законодавством.".
У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять п’ятим.
5. Абзац другий підпункту 2 пункту 24 після слів "час проведення аукціону" доповнити словами і цифрами ", визначений згідно з абзацом другим пункту 25 цього Порядку".
6. Пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:
"Після завершення періоду, визначеного абзацом першим цього пункту, електронна торгова система автоматично встановлюється окремо для кожного електронного аукціону час його проведення.".
7. Пункт 49 доповнити абзацами такого змісту:
"У разі коли заяву на участь в електронному аукціоні подано одним учасником, такий учасник підписує протокол про результати електронного аукціону та подає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано заяву на участь в аукціоні, протягом трьох робочих днів з дня його формування електронною торговою системою.
Оператор електронного майданчика підписує та надсилає органу приватизації протокол про результати електронного аукціону протягом чотирьох робочих днів з дня його формування електронною торговою системою.
Після надходження від оператора електронного майданчика, через який подано одну заяву на участь в електронному аукціоні, підписаного особою, що подала таку заяву, та оператором протоколу про результати електронного аукціону, орган приватизації опубліковує рішення про приватизацію шляхом викупу через особистий кабінет протягом п’яти робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, після чого опубліковує в електронній торговій системі такий протокол.".
8. Друге речення абзацу першого пункту 68 після слова "аукціону" доповнити словами "та надсилає його до органу приватизації".
9. Друге речення абзацу першого пункту 99 після слів "протокол про результати електронного аукціону" доповнити словами "та надсилає його до органу приватизації".
10. У пункті 112 слова і цифри "пунктами 64, 67, 95 і 96 цього Порядку" замінити словами і цифрами "пунктами 64, 95 цього Порядку, а також у випадках, передбачених пунктом 67 або 96 цього Порядку".