БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.04.2019 № 1191/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2019 р.
за № 396/33367

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України (228-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.
2. Директорату правової політики у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів (Черногоренко І.Л.) до 01 вересня 2019 року вжити заходів для підготовки концепції змін до нормативно-правових актів щодо удосконалення порядку допуску до професії приватного виконавця в частині запровадження онлайн-навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та порядку складання кваліфікаційного іспиту.
3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Глущенко С.В.
Міністр
П Петренко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. генерального директора державного
підприємства "Національні інформаційні
системи"
В. Легкий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
12 квітня 2019 року № 1191/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2019 р.
за № 396/33367

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У Порядку допуску до професії приватного виконавця (z1445-16) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 25 жовтня 2016 року № 3053/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2016 року за № 1445/29575:
1) у розділі III:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Стажування особи в органі державної виконавчої служби забезпечується Головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головне територіальне управління юстиції).
Стажування особи у приватного виконавця забезпечується Радою приватних виконавців регіону, а у разі, якщо у виконавчому окрузі Раду приватних виконавців регіону не сформовано,- Радою приватних виконавців України (далі - Рада приватних виконавців).";
у пункті 3 слова "управлінь державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "органів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції або приватний виконавець, строк здійснення діяльності якого становить більше одного року та до якого протягом останнього року не застосовувались дисциплінарні стягнення";
у пункті 4:
в абзаці першому слова "структурним підрозділом Міністерства" замінити словами "Головним територіальним управлінням юстиції, а у разі проходження стажування у приватного виконавця - Радою приватних виконавців";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Стажування у приватного виконавця можуть проходити одночасно не більше трьох осіб.";
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Для проходження стажування особи подають до Головного територіального управління юстиції або до Ради приватних виконавців заяву, до якої додаються копії:
документа, що посвідчує особу;
диплома про вищу юридичну освіту;
свідоцтва про проходження навчання.
Копії документів, які додаються до заяви, мають бути засвідчені підписом особи.";
пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Проходження стажування у приватного виконавця здійснюється на підставі рішення Ради приватних виконавців.";
пункти 8-10 викласти в такій редакції:
"8. Особою складається план проходження стажування (далі - план стажування), який затверджується керівником стажування.
План стажування складається особою на підставі типового плану про проходження стажування, який розробляється структурним підрозділом Міністерства та розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.
9. Подані особою документи формуються Головним територіальним управлінням юстиції, Радою приватних виконавців в особову справу особи, до якої долучаються наказ про проходження стажування (рішення), план стажування та документи за результатами проходження стажування. Особова справа зберігається в Головному територіальному управлінні юстиції, Раді приватних виконавців.
10. Під час проходження стажування особа може бути присутня при вчиненні заходів примусового виконання судових рішень та рішень інших органів.";
в абзаці сьомому пункту 11 слова "Головного територіального управління юстиції" виключити;
пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі проходження стажування у приватного виконавця свідоцтво про проходження стажування за поданням Ради приватних виконавців видається Головним територіальним управлінням юстиції за місцезнаходженням виконавчого округу приватного виконавця, у якого особа пройшла стажування.";
2) розділ IV після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев’ятим, десятим такого змісту:
"копію посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
заяву про надання згоди на обробку персональних даних у довільній формі;".
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий, десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим;
3) у розділі V:
пункт 3 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Особа, яка не має можливості з’явитися на кваліфікаційний іспит на дату, призначену Кваліфікаційною комісією, подає до Кваліфікаційної комісії заяву про перенесення дати іспиту.
У разі неявки на кваліфікаційний іспит без подання заяви про перенесення дати іспиту особа може бути допущена до складання іспиту в порядку, передбаченому розділом IV цього Порядку.";
у пункті 17:
в абзаці третьому слово "п’яти" замінити словом "трьох";
абзаци сьомий, восьмий виключити.
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять першим;
в абзаці двадцятому слово "п’ятнадцяти" замінити словом "дев’яти".
2. У Положенні про Дисциплінарну комісію приватних виконавців (z1442-17) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 27 листопада 2017 року № 3791/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2017 року за № 1442/31310:
1) пункт 12 доповнити новими абзацами такого змісту:
"На засідання Дисциплінарної комісії можуть бути запрошені та заслухані представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Асоціації приватних виконавців України та органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України, а також інші особи, у тому числі міжнародні експерти, за їхньою згодою.
Під час заслуховування осіб, зазначених в абзаці четвертому цього пункту, Дисциплінарна комісія за клопотанням таких осіб долучає до матеріалів дисциплінарної справи подані ними матеріали (документи).";
2) пункт 31 викласти в такій редакції:
"31. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, організацію документообігу та зберігання документів Дисциплінарної комісії здійснює Мін’юст.".
3. Пункт 24 Положення про Кваліфікаційну комісію приватних виконавців (z1443-17) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 листопада 2017 року № 3792/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2017 року за № 1443/31311, викласти в такій редакції:
"24. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, організацію документообігу та зберігання документів Кваліфікаційної комісії здійснює Мін’юст.".
Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпеки
О.М. Олійник