БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.03.2019 № 215
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2019 р.
за № 380/33351

Про затвердження Змін до Порядку формування та ведення особових справ поліцейських

Відповідно до частини другої статті 25 Дисциплінарного статуту Національної поліції України (2337-19) , з метою визначення порядку та строків унесення до особової справи поліцейського відомостей про застосовані до нього дисциплінарні стягнення та заохочення, а також удосконалення алгоритму формування та ведення особової справи поліцейського НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку формування та ведення особових справ поліцейських (z0828-16) , затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 року за № 828/28958, що додаються.
2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
А.Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної поліції України
генерал поліції першого рангу
С.М. Князєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
26 березня 2019 року № 215
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2019 р.
за № 380/33351

ЗМІНИ

до Порядку формування та ведення особових справ поліцейських

1. У пункті 1 розділу I слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти".
2. У розділі II:
1) у пункті 1:
в абзаці другому підпункту 2 слова "первинної професійної підготовки та" виключити;
абзац восьмий підпункту 3 викласти в такій редакції:
"документи, що підтверджують проходження первинної професійної підготовки;";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) у четвертій частині (архівні матеріали) - витяги з наказів, копії рішень поліцейських комісій, висновки дисциплінарних комісій, матеріали службових розслідувань (за потреби), копії наказів про застосування дисциплінарних стягнень з особистим підписом поліцейського про ознайомлення з цим наказом (оригінал акта про відмову особи від ознайомлення з наказом), документи про підтвердження окремих періодів проходження служби, копія розрахунку вислуги років для призначення пенсії, довідки про стан здоров’я, поранення, копії атестата і дипломів про освіту з додатками до них, свідоцтв про народження, укладення (розірвання) шлюбу, документів, що підтверджують статус ветерана війни, учасника бойових дій, учасника ліквідації аварії на ЧАЕС тощо, інші матеріали, визначені законом та іншими нормативно-правовими актами, що мають значення для характеристики особи та проходження нею служби, інформація про отримання особистих документів при звільненні зі служби в поліції;";
2) у пункті 2 слова "у спеціальній графі особової справи" замінити словами "у кінці особової справи унизу обкладинки".
3. У розділі III:
1) пункт 5 після слів "матеріалів особової справи" доповнити словами "(анкетних даних)";
2) доповнити розділ після пункту 5 новими пунктами 6, 7 такого змісту:
"6. Інформація про всі заохочення та дисциплінарні стягнення поліцейського вноситься до послужного списку в семиденний строк з дня її надходження до підрозділу кадрового забезпечення органу поліції згідно з цим Порядком.
7. У разі якщо керівник обмежився попередженням поліцейського про необхідність дотримання службової дисципліни або раніше застосованим до поліцейського дисциплінарним стягненням, інформація про це зазначається в пункті 15 послужного списку.".
У зв’язку з цим пункти 6-28 вважати відповідно пунктами 8-30;
3) у пункті 9 слово "обов’язків" замінити словом "інструкцій";
4) пункт 17 після слів "в інвентарній книзі" доповнити словами ", перевірка наявності трудової книжки, військово-облікового документа";
5) пункт 18 викласти в такій редакції:
"18. З оригіналів особових справ керівників територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, виготовляються їх копії.
Оригінали особових справ керівників територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, зберігаються в підрозділі кадрового забезпечення центрального органу управління Національної поліції України, а копії - у керівників підрозділів кадрового забезпечення цих органів (закладів, установ) у спеціально виділених металевих шафах.";
6) у пункті 19 слова "органів, установ поліції" замінити словами "органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України,";
7) пункт 20 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Особові справи поліцейських надсилаються виключно до органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України.";
8) у пункті 23 цифри "20" замінити цифрами "30";
9) у пункті 24 цифри "10" замінити цифрами "20";
10) пункт 25 викласти в такій редакції:
"25. У зв’язку з відрядженням (прикомандируванням) поліцейського до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, інших органів державної влади (закладів, установ) або органів місцевого самоврядування із залишенням на службі в поліції на їх адресу відповідно до запиту можуть бути надіслані завірені в установленому порядку підписом керівника кадрового підрозділу органу поліції фотокартка (розміром 9х12 см, зображення анфас, в однострої, що відповідає наявному спеціальному званню поліції), копії послужного списку, біографічної довідки, тексту Присяги поліцейського, контракту (за наявності), довідка про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" (1682-18) , та витяг з наказу органу поліції про відрядження (прикомандирування) поліцейського.".
4. У розділі IV:
1) у пункті 2 слова "на деякий час" замінити словами "на строк не більше 30 календарних днів";
2) у пункті 4 слова "військовий квиток" замінити словами "військово-обліковий документ".
5. Додатки 2, 4 до Порядку (z0828-16) викласти в новій редакції, що додаються.
Начальник Управління
взаємодії з Національною
поліцією Міністерства
внутрішніх справ України
О.О. Соколовський
Додаток 2
до Порядку формування та ведення
особових справ поліцейських
(підпункт 1 пункту 1 розділу II)

ПОСЛУЖНИЙ СПИСОК

( Див. текст (z0380-19F54) )
Додаток 4
до Порядку формування та ведення
особових справ поліцейських
(підпункт 3 пункту 1 розділу II)

АНКЕТА

( Див. текст (z0380-19F55) )