БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
               Угода
    між Державною податковою адміністрацією України і
    Міністерством з податків Азербайджанської Республіки
            про співробітництво


   Дата підписання:    14.02.2002
   Дата набрання чинності: 20.02.2003

   Державна податкова адміністрація України і Міністерство з
податків Азербайджанської Республіки, далі "Сторони",
   відповідно до відносин дружби і взаємного співробітництва між
нашими державами,
   надаючи великого значення розвитку і розширенню  ділових
зв'язків  між  Державною податковою адміністрацією України і
Міністерством з податків Азербайджанської Республіки,
   виражаючи бажання надавати один одному більш широке сприяння
з метою удосконалення національних податкових систем,
   домовилися про нижченаведене:

               Стаття 1

           Сфери застосування Угоди

   З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони в рамках своєї
компетенції, визначеної національним законодавством їхніх держав,
будуть надавати одна одній сприяння в питаннях оподатковування.
   Таке сприяння буде включати:
   а) обмін інформацією;
   б) обмін досвідом;
   в) надання взаємної допомоги в податкових питаннях;
   г) надання взаємної допомоги у боротьбі з ухиленнями від
сплати податків та з інших питань, які відносяться до компетенції
Сторін.

               Стаття 2

            Обмін інформацією

   1. Сторони будуть здійснювати обмін інформацією з питань
відносно:
   - національних податкових законодавств і поточних змін у них;
   - податкових режимів;
   - статистичних даних;
   - виконання положень Конвенції між Урядом України і Урядом
Азербайджанської   Республіки   про  уникнення  подвійного
оподатковування і попередження ухилень від сплати податків на
доходи і майно ( 031_023 ),
   а також інформацією з інших питань, що становлять інтерес для
кожної Сторони.
   2. Сторони домовляються встановити такі процедури обміну
інформацією:
   а) на запит, якщо це необхідно для виконання  положень
Конвенції ( 031_023 ) або національного законодавства держав
Сторін стосовно податків, на які поширюється Конвенція;
   б) автоматично,  стосовно  певних  категорій доходу, які
визначаються за погодженням Сторін; або
   в) спонтанно, стосовно інформації, яку отримують в ході
звичайного адміністрування.
   3. Запит на одержання інформації та відповідь на нього
складаються російською мовою.

               Стаття 3

             Обмін досвідом

   З метою сприяння одна  одній  у  розвитку  національної
податкової системи Сторони в рамках своєї компетенції будуть
обмінюватися досвідом з таких питань:
   вивчення національного податкового законодавства, структури і
принципів управління податкових служб;
   організації оподатковування і діяльності податкових служб;
   створення системи  контролю  за  дотриманням  податкового
законодавства;
   організації роботи і надання консультацій платникам податків,
створення загальноподаткової освіти;
   підготовки і добору податкових кадрів;
   створення і  використання надійної й оперативної системи
зв'язку й інформаційно-комп'ютерної мережі;
   розробки і  здійснення  відповідної освітньої програми з
підготовки податкових кадрів і підвищення їхнього професійного
рівня.

               Стаття 4

    Надання взаємної допомоги в питаннях щодо податків

   Сторони будуть надавати одна одній допомогу відповідно до
національного законодавства й у межах своєї компетенції.
   Сторони будуть  надавати  взаємну  допомогу  в  питаннях
дотримання  податкового  законодавства,  зокрема  обмінюватися
інформацією, вживати необхідних заходів для стягнення податкових
вимог і надавати відповідну документацію.
   Сторони також  будуть  здійснювати  спільні  заходи щодо
попередження, відвернення і ліквідації податкових порушень.
   Сторона, що надає допомогу, несе усі витрати, пов'язані з
наданням цієї допомоги на її території.

               Стаття 5

         Одночасні податкові перевірки

   Для досягнення більшої ефективності в обміні інформацією та
більш  ефективного  вирішення  проблем податкових ухилень чи
уникнення від сплати податків Сторони можуть проводити одночасні
податкові  перевірки  відібраних  платників податків чи груп
платників, які здійснюють діяльність як в Україні, так і в
Азербайджанській Республіці. Порядок проведення таких перевірок
визначається Сторонами додатково.

               Стаття 6

             Процедурні питання

   Сторони забезпечать усі необхідні умови  щодо  виконання
положень даної Угоди, зокрема:
   - щодо  приймання  делегацій,  які  складаються   з
експертів-фахівців іншої Сторони;
   - щодо надання відповідних документів та інформації.

               Стаття 7

           Консультації і зустрічі

   Сторони будуть проводити консультації з питань, що становлять
взаємний  інтерес  і  сприяють  розвитку  двостороннього
співробітництва держав Сторін.
   За попередньою домовленістю Сторони будуть проводити зустрічі
керівників Сторін щодо розгляду ходу реалізації цієї Угоди, а
також з інших питань, що становлять взаємний інтерес. Такі
зустрічі будуть проводитися по черзі на території кожної з держав
Сторін.

               Стаття 8

             Конфіденційність

   Інформація, що становить особливу державну важливість для
Сторони, а також, що стосується конкретних платників податків, є
конфіденційною і забезпечується режимом захисту відповідно до
вимог Сторін і на основі національних законодавств.
   Отримана інформація може бути використана Сторонами тільки в
цілях,  передбачених  цією  Угодою,  у  тому  числі  для
адміністративного чи судового розгляду. Для інших цілей інформація
може бути використана тільки за згодою Сторони, що  надала
інформацію.

               Стаття 9

       Інші міжнародні угоди або домовленості

   Можливості надання допомоги, передбачені цією Угодою, не
обмежують і не обмежені тими з них, що містяться в існуючих чи
майбутніх міжнародних угодах чи інших домовленостях між Сторонами,
чи інших документах, що відносяться  до  співробітництва  з
податкових питань.

              Стаття 10

             Виконання Угоди

   Відповідно до положень цієї Угоди конкретні форми і методи
співробітництва і надання Сторонами взаємної допомоги визначаються
і  здійснюються  шляхом  прямих контактів компетентних осіб,
призначуваних Сторонами. З цією метою Сторони призначають своїх
компетентних осіб та інформують про них одна одну.
   Усі спірні питання, що виникають у зв'язку із застосуванням
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між
Сторонами.
   За взаємною письмовою згодою Сторін в Угоду можуть вноситися
зміни і доповнення, які оформлюються окремим Протоколом, що
становить невід'ємну частину Угоди і набуває чинності відповідно
до положень статті 10.

              Стаття 11

      Набуття чинності Угодою і припинення її дії

   Ця Угода набуває чинності з  дня  одержання  останнього
повідомлення  Сторін  про  виконання ними внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття нею чинності.
   Ця Угода втрачає чинність після закінчення шести місяців з
дня письмового повідомлення однієї зі Сторін про свій намір
припинити її дію.
   Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання зобов'язань
Сторін  за статтею 8 цієї Угоди, якщо Сторони письмово не
домовилися про інше.

   Вчинено в м. Києві 14 лютого 2002 року в двох примірниках,
кожний українською, азербайджанською і російською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними.
   У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні і застосуванні
цієї Угоди Сторони будуть звертатися до тексту, викладеного
російською мовою.

 За Державну податкову         За Міністерство з податків
 адміністрацію України         Азербайджанської Республіки