БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
               Угода
       між Національною радіокомпанією України
           і РДРК "Голос России"   Дата підписання:    28.01.2003
   Дата набрання чинності: 28.01.2003

   Національна радіокомпанія України, надалі - "Компанія", яка
заснована згідно із законодавством України і яку представляє
Президент Віктор Набруско, з одного боку, та Російська державна
радіомовна компанія "Голос России", надалі - "РДРК", яка заснована
згідно із законодавством Російської Федерації  і яку представляє
Голова Армен Оганесян, з іншого боку, уклали дану Угоду про
нижчезазначене:

   1. Предмет Угоди

   1.1. З метою зміцнення традиційної дружби між двома державами
і популяризації української і російської культур,  науки  і
економіки,  гуманітарних зв'язків  Сторони будуть здійснювати
взаємовигідні контакти у сфері радіомовлення:
   - Компанія транслює передачі РДРК на території України;
   - РДРК транслює передачі Компанії на країни СНД і далекого
зарубіжжя.
   1.2. Передачі транслюються щотижнево в обсязі 30 хвилин.

   2. Зобов'язання Сторін

   2.1. Компанія і РДРК зобов'язуються:
   здійснювати підготовку передач російською мовою на основі
власних матеріалів;
   розміщувати передачі на своїх частотах згідно з Розділом 1
цієї Угоди;
   забезпечувати  необхідні  технічні  умови для прийому і
трансляції передач;
   брати на себе юридичне забезпечення прийому передач в Україні
та Російській Федерації;
   розпочати трансляцію передач в ефірі на своїх частотах не
пізніше 01.03.2003 року.

   3. Відповідальність Сторін і порядок розв'язання спорів

   3.1. Усі спори між Сторонами, що виходять із цієї Угоди,
вирішуються ним шляхом переговорів.

   4. Інші умови

   4.1. У ході виконання даної Угоди Сторони узгоджують і
затверджують перелік передач і часові відрізки їх виходу в ефір на
частотах радіомовлення Компанії та РДРК, про що Сторони складають
Додаток до Угоди, що є невід'ємною її частиною.
   4.2. Цю Угоду складено на безоплатній основі без залучення
фінансів.
   4.3. Усі поправки та доповнення до цієї Угоди є чинними лише
за умови, що їх укладено у письмовій  формі  і  підписано
уповноваженими представниками Сторін.
   4.4. Жодна із Сторін не має права передавати будь-якій іншій
Стороні  права і обов'язки, що виходять з даної Угоди, за
відсутності письмової згоди на таку передачу двох інших Сторін.
   4.5. Після підписання цієї Угоди усі попередні домовленості
втрачають чинність.
   4.6. Сторони розглядатимуть питання про участь у спільних
культурно-інформаційних проектах за окремо узгодженими програмами.
   4.7. Компанія та РДРК розглянуть питання про можливість
обміну журналістами для їх стажування і підготовки радіоматеріалів
за проблематикою, що цікавить Сторони.

   5. Термін дії Угоди та умови її розірвання

   5.1. Ця  Угода  набуває чинності від дня її підписання
уповноваженими представниками Сторін і діє протягом одного року.
Чинність цієї Угоди автоматично продовжуватиметься щоразу ще на
один рік, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про свій
намір розірвати її за три місяці до закінчення терміну дії Угоди.
   5.2. Ця Угода може бути змінена або достроково розірвана за
взаємною згодою Сторін, а також у випадках, передбачених чинним
законодавством України та Російської Федерації.

   Цю Угоду укладено у  двох  примірниках  українською  та
російською мовами. Усі примірники є ідентичними і мають однакову
юридичну силу.

 28 січня 2003 р. м. Київ

 За Національну радіокомпанію        За Російську державну
 України                   радіокомпанію
                       "Голос России"

 Президент В. Набруско           Голова А. Оганесян