БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.04.2020 N 784
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
 08 травня 2020 р.
за N 427/34710

Про затвердження Правил застосування спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)

Відповідно до абзацу другого пункту 1 частини першої статті 6та частини п'ятої статті 11 Закону України "Про безпечність та гігієну кормів", пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (459-2014-п) (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила застосування спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), що додаються.
2. Директорату безпечності харчових продуктів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов'язків.
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
 від 24 квітня 2020 року N 784

ПРАВИЛА

застосування спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають сутність та умови застосування спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі - система НАССР), а також види потужностей, на яких він може застосовуватися.
2. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про безпечність та гігієну кормів" (2264-19) (далі - Закон), "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (771/97-ВР) .
3. Оператори ринку можуть застосовувати спрощений підхід до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, у всіх випадках, що дають змогу контролювати всі небезпечні фактори, які можуть бути під час виробництва та/або обігу кормів, з урахуванням видів (походження) технологічних процесів, які здійснює оператор ринку, та розмірів потужності.
4. Допускається не здійснювати розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи НАССР, якщо програми-передумови (незалежно від того, упроваджені вони з використанням настанов з належної практики виробництва чи без них) дають змогу контролювати небезпечні фактори в кормах і за умови виконання зобов'язання операторів ринку щодо випуску (реалізації) безпечних кормів.
5. Вимоги щодо розробки, упровадження та ефективного застосування процедур за спрощеним підходом повинні бути пропорційними ризику. Під час визначення можливості застосування спрощеного підходу до процедур, заснованих на принципах системи НАССР, ураховуються небезпечні фактори, пов'язані з технологічним процесом, харчовим продуктом та імовірністю їх впливу на безпечність кормів.
6. Під час розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, оператори ринку повинні враховувати такі фактори:
1) система НАССР стосується виключно безпечності кормів, а не їх якості;
2) система НАССР є запобіжним інструментом контролю небезпечних факторів;
3) можливість застосування спрощеного підходу залежно від виду технологічних процесів, видів кормів, застосування методичних настанов, належності потужності до категорії малих потужностей (потужності, які мають не більше п'яти осіб робочого персоналу);
4) невід'ємною частиною та основою системи НАССР є заходи контролю, що складаються з програм-передумов. Програми-передумови є обов'язковими та призначені для ефективного функціонування системи безпечності кормів та контролю за небезпечними факторами і повинні бути розроблені, задокументовані та повністю впроваджені операторами ринку перед застосуванням системи НАССР. Сфера застосування програм-передумов повинна охоплювати всі потенційні загрози безпечності, зокрема:
планування потужності, вимоги до приміщень та обладнання;
вимоги до сировини та постачальників;
безпечне поводження з кормами (включно з пакуванням, зберіганням та транспортуванням);
поводження з відходами;
процедури контролю шкідників;
прибирання та дезінфекція;
безпечність води;
дотримання температурних режимів (якщо це впливає на безпечність кормів);
здоров'я та гігієна персоналу, відвідувачів;
навчання;
5) методичні настанови із впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, розроблені об'єднаннями операторів ринку (далі - методичні настанови) відповідно до статті 13 Закону.
7. Методичні настанови можуть установлювати додаткові вимоги, які не передбачені законодавством про корми. Застосування методичних настанов операторами ринку є добровільним.
8. Оператори ринку можуть застосовувати методичні настанови повністю чи окремі їх положення, які краще відповідають особливостям потужності.

II. Умови та спосіб застосування спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР

1. Оператор ринку зобов'язаний забезпечити впровадження ним процедури спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, за таких умов:
1) визначення процесів, що мають вирішальне значення для безпечності кормів;
2) запровадження ефективних процедур контролю зазначених процесів;
3) здійснення перевірки процедур контролю оператором ринку з метою забезпечення їх ефективності.
2. У разі якщо за результатами проведеного аналізу небезпечних факторів (перший принцип НАССР) визначено відсутність критичних контрольних точок (другий принцип НАССР), усі небезпечні фактори, зокрема встановлення критичних меж, процедур моніторингу, корегування дій оператором ринку контролюються упровадженими програмами-передумовами.
3. Оператори ринку відповідно до пункту 2 цього розділу зобов'язані впровадити процедури верифікації та документування заходів, які стосуються реалізації принципів НАССР. Якщо під час внесення змін у процес або верифікацію встановлено наявність критичних контрольних точок - застосуванню підлягатимуть усі принципи НАССР.
4. Оператори ринку можуть застосовувати типові плани системи НАССР для певних галузей виробництва кормів, які містяться в методичних настановах та включають інформацію про характерні небезпечні фактори, програми-передумови, процедури в критичних контрольних точках та процедури ведення записів. Використання типового плану системи НАССР є можливим виключно в разі, якщо потужність відповідає опису, що міститься в методичних настановах. В іншому разі оператор ринку повинен запровадити додаткові процедури, що враховують особливості відповідної потужності.
5. Для потужностей, на яких не здійснюється виробництво, обробка або переробка кормів, усі небезпечні фактори можна контролювати шляхом упровадження визначених на основі оцінки ризику програм-передумов за умови використання методичних настанов, а саме:
1) проводиться аналіз небезпечних факторів (перший принцип НАССР) без застосування інших принципів НАССР;
2) описуються належні практики та контрольні заходи без деталізації походження небезпечних факторів і визначення контрольних критичних точок;
3) методичні настанови повинні охоплювати всі важливі для певних видів потужностей ризики, чітко визначати контрольні заходи та коригувальні дії, які потрібно вжити в разі невідповідностей.
6. Під час застосування підходів до впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР, згідно з пунктами 1 - 5 цього розділу оператори ринку повинні застосувати всі підготовчі етапи послідовного впровадження, що передують першому принципу НАССР:
1) визначити осіб, відповідальних за розроблення процедур - групу НАССР, яка повинна складатися не менш ніж із двох осіб;
2) описати корми (один документ може містити опис усієї групи кормів);
3) установити призначене використання кормів;
4) розробити та перевірити на потужності блок-схему технологічних процесів.
7. Під час упровадження оперативної документації із застосування принципів НАССР (далі - оперативна документація) як доказу їх виконання, оператори ринку самі обирають її кількість та форму відповідно до потреб і можуть застосовувати:
1) упровадження оперативної документації, якщо вона є в методичних настановах, які застосовує оператор ринку;
2) розроблення та впровадження власної системи оперативної документації;
3) під час застосування процедур візуального моніторингу записи ведуться лише в разі виявлення невідповідностей принципам НАССР. Такі записи повинні включати, у тому числі опис корегувальних дій;
4) на малих потужностях, на яких один працівник відповідає за велику кількість процесів, кількість оперативної документації повинна бути зменшена до мінімуму, а її форма повинна забезпечити спрощення процесу заповнення;
5) допускається ведення загальних денних звітів, об'єднаних форм.
8. Застосування спрощеного підходу до впровадження процедур, заснованих на принципах системи НАССР, повинно забезпечити виконання вимог законодавства про корми, надати операторам ринку необхідні засоби для контролю всіх небезпечних факторів, характерних для їх продукції, та процесів.
Генеральний директор директорату
безпечності харчових продуктів
М. Мороз