БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
14.08.2020 N 528-рш

Про внесення змін до Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку визначення відповідності керівників банків, керівників підрозділів внутрішнього аудиту і кандидатів на керівні посади в банках, філіях іноземних банків кваліфікаційним вимогам, установленим Національним банком України, Правління Національного банку України
вирішило:
1. Унести зміни до Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2016 року N 321 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) довести до відома банків України інформацію про прийняття цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України
12 травня 2016 року N 321
(у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 14 серпня 2020 року N 528-рш)

Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України

I. Загальні положення

1. Кваліфікаційна комісія Національного банку України (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим колегіальним органом, до повноважень якого належить проведення тестування та співбесід із керівниками банків (далі - керівники банків), кандидатами на керівні посади в банках (крім кандидатів на посаду голови правління), філіях іноземних банків та іншими особами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України (далі разом - кандидати).
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР) , Законами України "Про Національний банк України" (679-14) , "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) (далі - Закон про банки), "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (1702-18) , "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) , іншими законодавчими актами, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України (далі - Національний банк) і цим Положенням.
3. Основним завданням Комісії є надання пропозицій і рекомендацій Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду) щодо відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банків вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, погодження (відмови в погодженні) призначення кандидатів, визначення ділової репутації та професійної придатності кандидатів і з інших питань, передбачених нормативно-правовим и та розпорядчими актами Національного банку.

II. Повноваження Комісії

4. До повноважень Комісії належать:
1) проведення тестування та співбесіди з кандидатами;
2) надання пропозицій і рекомендацій Комітету з питань нагляду для подальшого прийняття ним рішень щодо погодження (відмови в погодженні) на посади керівників банків, призначення, визначення ділової репутації та/або професійної придатності кандидатів із урахуванням відповідних висновків структурних підрозділів центрального апарату Національного банку, результатів тестування та/або співбесід;
3) надання пропозицій і рекомендацій Комітету з питань нагляду із урахуванням відповідних висновків структурних підрозділів центрального апарату Національного банку, результатів тестування та/або співбесід щодо відповідності (невідповідності):
кандидатів кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та/або ділової репутації (включаючи визнання ділової репутації особи небездоганною, незастосування до особи ознак небездоганної ділової репутації), установленим законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку;
незалежного директора вимогам щодо його незалежності, установленим законодавством України, нормативно-правовим и актами Національного банку;
члена наглядової ради державного банку вимогам, установленим статтею 7 Закону про банки;
4) ініціювання проведення перевірки інформації, що стала відомою під час проведення співбесід із кандидатами, яка може вплинути на прийняття Комітетом з питань нагляду відповідних рішень;
5) прийняття рішень за результатами співбесіди з кандидатом щодо проведення тестування з ним для визначення відповідності рівня його професійних знань вимогам законодавства та проведення такого тестування;
6) прийняття рішень щодо проведення повторних тестувань і/або співбесід із кандидатами.
5. На Комісію можуть бути покладені інші повноваження, визначені розпорядчими актами Національного банку.
6. Комісія для реалізації своїх повноважень має право:
1) надавати доручення підрозділам і посадовим особам Національного банку в межах їх компетенції (далі - протокольні доручення);
2) отримувати інформацію, документи, роз'яснення та аналітичні матеріали від структурних підрозділів центрального апарату Національного банку з питань, що належать до їх компетенції, а також від банків, інших фізичних і юридичних осіб;
3) приймати рішення про запрошення на засідання Комісії осіб, які не є її членами.

III. Склад Комісії

7. До складу Комісії входять постійні члени Комісії (уключаючи Голову Комісії та його заступника) та змінні члени Комісії.,
8. Головою Комісії є директор Департаменту методології регулювання діяльності банків.
9. Заступником голови Комісії є директор Департаменту ліцензування.
10. Постійними членами Комісії за посадою є:
1) директор Департаменту виїзних перевірок;
2) директор Департаменту банківського нагляду.
11. Змінними Членами Комісії за посадою є:
1) директор Департаменту фінансового моніторингу;
2) директор Департаменту бухгалтерського обліку;
3) директор Департаменту фінансової стабільності.
12. Змінні члени Комісії залучаються до участі в засіданні Комісії в таких випадках:
1) директор Департаменту фінансового моніторингу - у разі включення до порядку денного засідання Комісії питання щодо відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу;
2) директор Департаменту бухгалтерського обліку - у разі включення до порядку денного засідання Комісії питання щодо головного бухгалтера та/або кандидата на відповідну посаду;
3) директор Департаменту фінансової стабільності - у разі включення до порядку денного засідання Комісії питань щодо інших керівників банків і/або кандидатів на ці посади (крім головних бухгалтерів, відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу та/або кандидатів на ці посади).
13. Головуючим на засіданнях Комісії є голова Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови Комісії.
14. Головуючим на засіданні Комісії у разі відсутності голови та заступника голови Комісії є член Комісії, обраний більшістю голосів від присутніх осіб.
15. Обов'язки члена Комісії (з правом голосу) у разі його відсутності виконує заступник члена Комісії за посадою відповідно до розподілу функціональних обов'язків або особа за дорученням такого члена Комісії.
16. Член Комісії у разі наявності в нього конфлікту інтересів під час розгляду питання порядку денного делегує свої обов'язки (з правом голосу) іншій особі в порядку, визначеному в пункті 15 розділу III цього Положення.

IV. Організаційні засади діяльності Комісії

17. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. Засідання Комісії можуть проводитись як чергово (не рідше одного разу на тиждень за умови наявності питань для розгляду), так і позачергово.
18. Формат засідання Комісії може бути очним (передбачає особисту участь членів Комісії в зазначених у порядку денному місці та час) або дистанційним (передбачає участь членів Комісії в засіданні шляхом аудіовізуального зв'язку).
Дистанційний формат засідання Комісії (в режимі відеоконференції) може використовуватися за неможливості членів Комісії в необхідному складі прибути на засідання Комісії (у разі прийняття Національним банком рішення про віддалений режим роботи працівників і проведення засідань Комісії в дистанційному форматі).
Під час проведення засідання Комісії в дистанційному форматі хід співбесід за безпосередньої участі кандидата, встановлення результатів голосування стосовно кожного питання порядку денного засідання Комісії фіксується за допомогою засобів аудіо- та/або відеозапису Національного банку за відома кандидата.
19. Позачергові засідання скликаються за дорученням голови Комісії, заступника голови Комісії або за ініціативою більшості її членів.
20. Засідання Комісії під час розгляду унесеного на засідання питання порядку денного є правомочним у разі присутності на розгляді такого питання не менше чотирьох членів Комісії.
21. Головуючий та члени Комісії не можуть передавати право голосу іншим членам Комісії.
22. Члени Правління Національного банку за власним бажанням можуть брати участь у засіданнях Комісії (з правом дорадчого голосу).
23. Голова Комісії, заступник голови Комісії та члени Комісії мають право запрошувати для участі в засіданнях Комісії:
1) керівників інших структурних підрозділів Національного банку (з правом дорадчого голосу);
2) працівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку, які є експертами у відповідних напрямах знань (без права голосу). Рішення про призначення представника підрозділу для участі в засіданні Комісії приймає керівник відповідного підрозділу Національного банку.
24. Комісія має право прийняти рішення про розгляд питання порядку денного засідання Комісії лише за присутності визначеної в пункті 20 розділу IV Положення кількості членів Комісії (включаючи Голову Комісії, його заступника), секретаря Комісії та запрошеного на засідання кандидата.
25. Засідання Комісії ведуться державною мовою.
26. Національний банк забезпечує засідання Комісії перекладачем у разі, якщо запрошений на засідання Комісії кандидат не володіє державною мовою.
27. Відповідальним за організацію діяльності Комісії є Департамент ліцензування.
28. Секретарем і заступником секретаря Комісії є представники Департаменту ліцензування, які призначаються Комісією на підставі пропозицій директора Департаменту ліцензування.
Заступник секретаря Комісії виконує обов'язки секретаря Комісії у разі його відсутності.
Посадові обов'язки працівників Департаменту ліцензування, пов'язані з виконанням функцій секретаря та/або заступника секретаря Комісії (далі за текстом - секретар Комісії), які не врегульовані цим Положенням, визначаються в посадових інструкціях цих працівників.
29. Секретар Комісії не є членом Комісії, не бере участі в голосуванні з питань порядку денного засідання Комісії.
Секретар Комісії має право брати участь у проведенні співбесіди, якщо його запрошено в якості експерта з відповідного напряму знань.
30. Секретар Комісії готує порядок денний засідання Комісії на підставі пропозицій голови та/або членів Комісії, та/або керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку.
31. Пропозиції до порядку денного та перелік структурних підрозділів центрального апарату Національного банку, до відома яких необхідно довести прийняті Комісією рішення, надаються секретареві Комісії не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання, а в разі проведення позачергового засідання - за один робочий день.
32. Матеріали з питань, що вносяться на розгляд Комісії згідно з порядком денним засідання Комісії, надаються секретареві Комісії в електронному вигляді [засобами корпоративної електронної пошти та/або засобами електронного документообігу АСКОД (далі - СЕД АСКОД)] або на паперовому носії (за потреби) структурними підрозділами центрального апарату Національного банку, які ініціюють унесення питання на розгляд Комісії, не пізніше ніж за один робочий день, а в разі проведення позачергового засідання - не пізніше, ніж за годину до проведення засідання Комісії.
33. Матеріали, що містять інформацію з обмеженим доступом, надаються секретареві Комісії на паперових носіях або надсилаються в зашифрованому вигляді засобами корпоративної електронної пошти згідно з вимогами нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку, що регулюють питання обігу інформації з обмеженим доступом.
34. Матеріали, що вносяться на розгляд Комісії, мають містити доповідну (пояснювальну) записку/інформацію з відповідними висновками структурних підрозділів центрального апарату Національного банку щодо питань, включених до порядку денного, а також іншу інформацію, документи та презентаційні матеріали (за потреби).
Матеріали на паперових носіях або в електронному вигляді мають бути підписані керівником структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, який ініціює внесення питання на розгляд Комісії.
35. Доповідну (пояснювальну) записку та документи щодо питань, які включені до порядку денного засідання Комісії, готує відповідний підрозділ центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить відповідне питання.
36. Регламент засідання Комісії визначається головуючим на засіданні Комісії.
37. Результати засідання Комісії оформляються протоколом, який веде секретар Комісії.
38. У протоколі засідання Комісії коротко викладаються зміст виступів, пропозиції та сутність наданих рекомендацій, а також результати голосування.
39. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Якщо на засіданні Комісії присутня мінімальна кількість членів Комісії, за участю яких Комісія правомочна приймати рішення, для його прийняття необхідно не менше трьох голосів членів Комісії.
40. Голосування на очному засіданні Комісії з питань порядку денного проводиться з використанням іменних бюлетенів для голосування. З кожного питання порядку денного заповнюється окремий бюлетень.
Бюлетень для голосування має містити:
1) дату та час початку проведення засідання Комісії;
2) питання, унесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
3) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти");
4) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний членом Комісії із зазначенням прізвища та ініціалів.
41. Секретар Комісії перед початком голосування передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам Комісії.
42. Секретар Комісії після закінчення голосування здійснює підрахунок голосів.
Під час підрахунку голосів ураховуються голоси члена Комісії лише з тих питань, з яких членом Комісії в бюлетені для голосування обрано один варіант голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним, якщо член Комісії обрав у бюлетені кілька варіантів голосування з одного питання або не обрав жодного, або/та на ньому немає підпису члена Комісії.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
43. Бюлетені для голосування долучаються до матеріалів засідання Комісії, а підсумки голосування зазначаються секретарем у протоколі.
44. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом піднімання рук, якщо засідання Комісії проводиться в дистанційному форматі.
45. У протоколі засідання Комісії зазначається узгоджена позиція більшості членів Комісії щодо причин уважати результати співбесіди негативними, якщо за результатами голосування Комісія більшістю голосів дійшла висновку про негативні результати співбесіди з кандидатом.
46. За наявності заперечень членів Комісії щодо прийнятих рішень окремі думки членів Комісії та відповідні обґрунтування мають відображатися в протоколі / викладатися в письмовій формі з додаванням до протоколу засідання Комісії.
47. Прийняті Комісією рішення про надання пропозицій і рекомендацій Комітету з питань нагляду, надані доручення фіксуються в протоколі засідання Комісії.
У протоколі Комісії мають зазначатися запрошені та присутні на засіданні Комісії особи.
48. Протокол засідання підписує голова Комісії (у разі його відсутності - заступник голови Комісії або головуючий на засіданні Комісії) і секретар Комісії (після погодження членами Комісії, присутніми на відповідному засіданні). Підписання/погодження протоколу відбувається в паперовій формі (власноручними підписами) або в електронній формі (електронними цифровими підписами в СЕД АСКОД).
49. Оформлення протоколу Комісії (витягу з протоколу) здійснюється з урахуванням рекомендацій розпорядчого акта Національного банку з питань визначення уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів і бланків Національного банку. Протокол додатково має містити:
строки виконання протокольних доручень (за наявності);
перелік відповідальних виконавців (підрозділи, відповідальні за виконання протокольних доручень Комісії), якщо такі визначені.
50. Копія протоколу, витяг із протоколу засідання Комісії, протокольне доручення після підписання передаються/надсилаються засобами СЕД АСКОД та/або корпоративної електронної пошти, або на паперових носіях відповідному структурному підрозділу центрального апарату Національного банку, який ініціював розгляд питання на засіданні Комісії, та/або підрозділам, посадовим особам Національного банку, яким надані протокольні доручення.
51. Матеріали засідань Комісії включаються до номенклатури справ Департаменту ліцензування.
52. Оригінали протоколів засідань Комісії зберігаються протягом двох років у Департаменті ліцензування, після чого передаються на зберігання до архіву Національного банку.
53. Про проведення чергового засідання члени Комісії та запрошені особи мають бути повідомлені не пізніше ніж за два робочих дні, а про проведення позачергового засідання - за один календарний день до проведення засідання Комісії.
54. Повідомлення членів Комісії про призначення засідання, його порядок денний і надання секретареві Комісії зауважень до порядку денного засідання Комісії може здійснюватися за рішенням голови Комісії в інші строки, якщо встановлений регламентом строк призведе до порушення строків розгляду документів, установлених нормативно-правовими актами Національного банку.
55. Запрошення кандидата для проходження тестування та/або співбесіди на засіданні Комісії надсилається банку/філії іноземного банку або іншій юридичній особі із зазначенням дати, часу та місця його проведення не пізніше, ніж за один робочий день до дня проведення такого засідання засобами СЕД АСКОД або засобами електронної пошти (у разі неможливості надсилання такого повідомлення СЕД АСКОД).

V. Права, обов'язки та відповідальність

56. Голова Комісії має право:
1) приймати рішення про проведення засідання Комісії та включення питань до порядку денного засідання Комісії;
2) узгоджувати порядок денний засідання Комісії;
3) одержувати необхідні матеріали та інформацію від структурних підрозділів центрального апарату Національного банку з питань, що належать до повноважень Комісії;
4) скликати позачергові засідання Комісії;
5) приймати рішення про запрошення до участі в засіданні Комісії інших осіб;
6) зобов'язувати членів Комісії забезпечувати підготовку матеріалів, потрібних для розгляду питань згідно з порядком денним засідань Комісії;
7) переглядати до початку засідань підготовлені виконавцями для розгляду на засіданні Комісії матеріали та приймати рішення щодо їх повноти та якості. У разі неякісної та неповної підготовки матеріалів повертати їх на доопрацювання або знімати питання з порядку денного засідання, якщо є потреба в отриманні додаткових документів;
8) брати участь у обговоренні питань порядку денного, отримувати відповідні пояснення від запрошених осіб під час проведення з ними співбесід на засіданнях Комісії;
9) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Положенням, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку із питань, стосовно діяльності Комісії.
57. Голова Комісії зобов'язаний:
1) дотримуватися вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансових послуг, фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку та цього Положення під час підготовки та проведення засідань Комісії;
2) забезпечувати реалізацію завдань і виконання повноважень, покладених на Комісію, організовувати її роботу відповідно до цього Положення;
3) проводити засідання Комісії із дотриманням порядку денного засідань Комісії, голосувати з питань порядку денного;
4) координувати та контролювати роботу структурних підрозділів центрального апарату Національного банку щодо своєчасної та якісної підготовки матеріалів для розгляду на засіданні Комісії;
5) підписувати протоколи засідань Комісії.
58. Члени Комісії мають право:
1) уносити пропозиції щодо проведення засідань Комісії та розгляду відповідних питань, включення додаткових питань до порядку денного та запрошення до участі в засіданні Комісії інших осіб;
2) брати участь у обговоренні питань порядку денного, отримувати відповідні пояснення від запрошених осіб під час проведення з ними співбесід на засіданнях Комісії;
3) викладати в письмовій формі свою окрему думку в разі незгоди з пропозицією чи рекомендацією Комісії, що додається до протоколу засідання Комісії;
4) отримувати необхідні матеріали та інформацію від підрозділів Національного банку з питань, що належать до повноважень Комісії;
5) погоджувати протоколи засідань Комісії.
59. Члени Комісії зобов'язані:
1) брати участь у засіданнях Комісії, голосувати з питань порядку денного;
2) дотримуватися регламенту роботи Комісії;
3) забезпечувати своєчасну та якісну підготовку матеріалів підрозділами, які вони очолюють, для розгляду на засіданні Комісії;
4) попередньо ознайомлюватися з матеріалами щодо питань, уключених до порядку денного засідання Комісії;
5) дотримуватися вимог цього Положення.
60. Секретар Комісії має право:
1) підписувати протоколи, засвідчувати копії / витяги з протоколів засідань Комісії;
2) підписувати та надсилати запрошення кандидатам та іншим особам, визначеним цим Положенням, на засідання Комісії;
3) інформувати голову Комісії (або особу, яка виконує його обов'язки) та керівників відповідних структурних підрозділів центрального апарату Національного банку про несвоєчасне подання секретареві Комісії та/або неналежне оформлення матеріалів для розгляду Комісією.
61. Секретар Комісії зобов'язаний:
1) забезпечувати скликання та організацію проведення засідань Комісії відповідно до вказівки голови Комісії;
2) здійснювати підготовку засідань Комісії, формування порядку денного, підготовку/підрахунок бюлетенів для голосування;
3) розробляти порядок денний засідань Комісії відповідно до пропозицій голови та членів Комісії;
4) вести протоколи засідань Комісії та доводити протокольні доручення до відома членів Комісії, підрозділів і посадових осіб Національного банку для виконання;
5) вести календар засідань Комісії;
6) інформувати членів Комісії про місце (формат) і час проведення засідання та доводити до них порядок денний засідання Комісії;
7) інформувати запрошених на засідання Комісії представників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку про місце (формат) і час проведення засідання;
8) отримувати від членів Комісії пропозиції до порядку денного;
9) забезпечувати оформлення протоколів засідань Комісії та організовувати роботу з їх реєстрації та збереження;
10) запрошувати на засідання Комісії кандидатів;
11) забезпечувати організаційну роботу щодо проведення тестування та/або співбесід із запрошеними на засідання Комісії кандидатами;
12) забезпечувати надання/надсилання копій протоколів засідання Комісії та необхідних матеріалів відповідним структурним підрозділам центрального апарату Національного банку, які ініціювали розгляд питань на засіданні Комісії;
13) забезпечувати щоквартальне оновлення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку інформації про нормативно-правові акти та інші документи, за якими проводиться тестування;
14) дотримуватися вимог цього Положення.
62. Голова, члени Комісії та присутні на засіданні Комісії особи несуть відповідальність згідно із законодавством України за розголошення (розкриття) інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відома у зв'язку зі здійсненням ними повноважень відповідно до цього Положення.
63. Секретар Комісії несе відповідальність за своєчасну підготовку засідань та оформлення результатів проведення засідань, їх збереження згідно з вимогами, установленими нормативно-правовими актами Національного банку.
64. Структурні підрозділи центрального апарату Національного банку, які ініціюють унесення питання на розгляд Комісії, мають право підготувати орієнтовний перелік питань для запрошених кандидатів.
65. Керівники структурних підрозділів центрального апарату Національного банку та члени Комісії, які готують матеріали для розгляду на засіданні Комісії, відповідають за їх достовірність, об'єктивність, якість і своєчасність подання.