БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 1 жовтня 2020 року № 328

Про Положення про Секретаріат Центральної виборчої комісії

З метою забезпечення здійснення Центральною виборчою комісією та її членами повноважень, визначених Законами України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , "Про Державний реєстр виборців" (698-16) та іншими законами, а також на виконання положень Закону України від 16 липня 2020 року № 805-IX (805-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства", керуючись статтями 11 - 13, 33, 34 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Положення про Секретаріат Центральної виборчої комісії, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Центральної виборчої комісії від 26 травня 2007 року № 34 (v0034359-07) "Про Службу розпорядника Державного реєстру виборців";
постанову Центральної виборчої комісії від 23 квітня 2009 року № 25 (v0025359-09) "Про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 17 грудня 2007 року № 568 та від 26 травня 2007 року № 34";
постанову Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2013 року № 68 (v0068359-13) "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 травня 2007 року № 34";
постанову Центральної виборчої комісії від 19 червня 2015 року № 92 (v0092359-15) "Про Положення про Секретаріат Центральної виборчої комісії";
постанову Центральної виборчої комісії від 29 липня 2016 року № 351 (v0351359-16) "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 травня 2007 року № 34;
постанову Центральної виборчої комісії від 29 липня 2016 року № 352 (v0352359-16) "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 червня 2015 року № 92";
постанову Центральної виборчої комісії від 29 січня 2018 року № 12 (v0012359-18) "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 травня 2007 року № 34";
пункт 1 постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 245 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії";
пункти 2, 3 постанови Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2019 року № 1937 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії";
постанову Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 128 (v0128359-20) "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 травня 2007 року № 34";
постанову Центральної виборчої комісії від 18 вересня 2020 року № 282 (v0282359-20) "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 червня 2015 року № 92".
3. Установити, що штатний розпис членів Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії на 2020 рік, (v0019359-20) штатний розпис працівників Служби розпорядника Державного реєстру виборців на 2020 рік (v0019359-20) , затверджені постановою Центральної виборчої комісії від 29 січня 2020 року № 19, та штатний розпис членів Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії на 2020 рік (v0280359-20) , затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 18 вересня 2020 року № 280, діють до введення в дію відповідного штатного розпису, затвердженого розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 328

ПОЛОЖЕННЯ

про Секретаріат Центральної виборчої комісії

1. Секретаріат Центральної виборчої комісії (далі - Секретаріат Комісії) забезпечує діяльність Центральної виборчої комісії у здійсненні нею повноважень, у тому числі як розпорядника Державного реєстру виборців (далі - відповідно розпорядник Реєстру, Реєстр).
Секретаріат Комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених законами України.
Для забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Реєстру в структурі Секретаріату Комісії утворено Службу розпорядника Реєстру як самостійний структурний підрозділ Секретаріату Комісії.
2. Секретаріат Комісії в діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР) , Законами України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , "Про Державний реєстр виборців" (698-16) , іншими законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Комісії, цим Положенням, рішеннями Комісії, розпорядженнями Голови Комісії, наказами керівника Секретаріату Комісії.
3. Секретаріат Комісії відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює підготовку проєктів рішень, що ухвалюються Комісією, та проєктів розпоряджень Голови Комісії;
2) проводить фахову, у тому числі правову, експертизу проєктів актів Комісії та інших проєктів документів, зокрема договорів, а також проєктів актів, що надходять у встановленому порядку на погодження до Комісії, організовує в разі необхідності проведення наукової експертизи в наукових установах;
3) бере участь у підготовці проєктів календарних планів організаційних заходів з підготовки та проведення виборів та референдумів, а також планів роботи Комісії та аналітичних матеріалів про стан їх виконання;
4) забезпечує здійснення Комісією повноважень щодо консультативно-методичного забезпечення діяльності виборчих комісій та комісій з референдумів;
5) забезпечує організацію навчання членів виборчих комісій та комісій з референдумів;
6) забезпечує здійснення заходів щодо проведення просвітницької роботи, підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів;
7) забезпечує взаємодію Комісії з виборчими комісіями, комісіями з референдумів, іншими суб’єктами виборчого та референдумного процесів;
8) забезпечує здійснення Комісією контролю за дотриманням законодавства України про вибори і референдуми та однаковим його застосуванням на всій території України;
9) забезпечує аналіз практики застосування законодавства виборчими комісіями та комісіями з референдуму нижчого рівня, готує пропозиції, висновки, довідки, інші аналітичні матеріали з питань проведення виборів та референдумів;
10) забезпечує підготовку та систематизацію інформації щодо виборів та референдумів, а також упорядкування та підготовку до друку інформаційно-аналітичних і довідкових видань за їх результатами;
11) забезпечує аналіз та узагальнення практики застосування норм законодавства про вибори і референдуми, виявлення та аналіз причин і умов їх порушення, розробку заходів щодо їх усунення;
12) готує та узагальнює пропозиції щодо вдосконалення законодавства про вибори і референдуми;
13) здійснює моніторинг стану виконання актів Комісії;
14) забезпечує здійснення Комісією контролю за дотриманням вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" (698-16) під час ведення Реєстру, організаційного та технологічного функціонування Реєстру;
15) забезпечує достовірність даних Реєстру, захист Реєстру, у тому числі від несанкціонованого доступу, знищення, незаконного використання та копіювання даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами зв’язку;
16) забезпечує надання доступу до бази даних Реєстру в установленому Комісією відповідно до закону порядку;
17) забезпечує розробку та реалізацію заходів щодо експлуатації, розвитку і вдосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;
18) здійснює заходи щодо забезпечення Комісією органів ведення та адміністрування Реєстру обладнанням для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;
19) забезпечує встановлення та актуалізацію системних класифікаторів, необхідних для функціонування Реєстру;
20) забезпечує здійснення Комісією контролю за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю персональних даних Реєстру та ініціювання проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
21) забезпечує складення та надання статистичних відомостей Реєстру відповідно до вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" (698-16) , а також розміщує зазначені відомості на офіційному вебсайті Комісії у формі відкритих даних;
22) готує пропозиції щодо надання кількісних характеристик виборчого корпусу під час вирішення питань організації підготовки та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму;
23) забезпечує контроль за діяльністю органів ведення та адміністрування Реєстру;
24) організовує виконання рішень Комісії як розпорядника Реєстру та здійснює контроль за їх виконанням;
25) проводить правовий аналіз практики застосування судами норм законодавства про вибори та референдуми, а також норм процесуального законодавства щодо розгляду виборчих спорів;
26) забезпечує самопредставництво Комісії в судах України під час розгляду справ на всіх стадіях судового процесу через працівників юридичного управління Секретаріату Комісії, які без додаткового уповноваження беруть участь у справах з усіма правами, наданими Кодексом адміністративного судочинства України (2747-15) , Господарським процесуальним кодексом України (1798-12) , Цивільним процесуальним кодексом України (1618-15) , Кримінальним процесуальним кодексом України (4651-17) позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, без права відмови від позову, відкликання, відмови від апеляційних/касаційних скарг, визнання позову повністю або частково, укладання мирової угоди;
27) забезпечує здійснення заходів щодо організації публічних закупівель;
28) розробляє проєкти договорів, що укладаються Комісією, та забезпечує супроводження їх виконання;
29) забезпечує створення, запровадження та функціонування інформаційних (автоматизованих) та інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії;
30) забезпечує кібербезпеку, кіберзахист та безпеку інформаційних технологій інформаційних (автоматизованих) та інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії;
31) формує пропозиції та реалізує заходи щодо стратегічного розвитку інформаційних технологій та систем інформаційної безпеки в Комісії;
32) упроваджує з урахуванням міжнародного досвіду новітні інформаційні технології під час проведення виборів та референдумів в Україні;
33) створює належні умови для використання в діяльності Комісії, членів Комісії систем зв’язку і комунікацій, у тому числі урядових, інших технічних засобів;
34) забезпечує організацію роботи щодо підготовки та проведення засідань Комісії;
35) вживає заходів щодо забезпечення підготовки для розгляду Голові Комісії, заступникам Голови Комісії та секретарю Комісії, іншим членам Комісії проєктів документів, що подаються їм на підпис, у тому числі тиражування відповідних матеріалів;
36) забезпечує документообіг та ведення діловодства відповідно до вимог законодавства та рішень Комісії;
37) забезпечує залучення в установленому порядку необхідних спеціалістів, технічних працівників на договірних засадах;
38) забезпечує ведення в Комісії бухгалтерського обліку та підготовку звітності, надання Голові Комісії повної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати фінансової діяльності та рух грошових коштів Комісії;
39) забезпечує ведення в Комісії складського обліку;
40) забезпечує здійснення в Комісії внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;
41) готує бюджетні запити, розрахунки до них, кошториси, паспорти бюджетних програм, пропозиції до річного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, помісячного плану асигнувань за бюджетними програмами, зведення показників спеціального фонду бюджету;
42) готує середні норми видатків виборчих комісій та комісій з референдумів;
43) здійснює підготовку фінансових звітів про витрати коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідно виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму, щорічного звіту про використання коштів Державного бюджету України, що подаються Комісією до Рахункової палати;
44) забезпечує здійснення контролю за правильним та цільовим використанням виборчими комісіями і комісіями з всеукраїнського референдуму бюджетних коштів, виділених Комісії на підготовку та проведення виборів і всеукраїнського референдуму;
45) забезпечує здійснення контролю виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких включені до виборчих списків;
46) забезпечує здійснення аналізу проміжних і остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких включені до виборчих списків;
47) забезпечує систематизацію та підтримання у контрольному стані постанов Комісії та розпоряджень Голови Комісії, здійснює облік спеціалізованої літератури Комісії;
48) забезпечує видання збірників, узагальнення практики застосування законодавства, інших довідкових матеріалів з питань виборів та референдумів, забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах;
49) забезпечує оприлюднення рішень Комісії та іншої інформації про її діяльність у випадках, порядку та строки, встановлені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) та іншими законами;
50) забезпечує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Комісії;
51) організовує розгляд звернень громадян, а також звернень виборчих комісій, комісій з референдумів, інших суб’єктів виборчого і референдумного процесів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організації незалежно від форм власності, іноземців та осіб без громадянства з питань, що належать до повноважень Комісії, здійснює облік таких звернень;
52) здійснює контроль за своєчасним надходженням документів, матеріалів та іншої інформації, витребуваних Комісією, членом Комісії.
53) забезпечує розгляд у встановленому порядку запитів народних депутатів України до Голови Комісії, депутатських звернень і звернень від комітетів Верховної Ради України, що надходять до Комісії;
54) забезпечує функціонування офіційного вебсайту Комісії;
55) забезпечує відкритість, прозорість та публічність діяльності Комісії, організовує її висвітлення на офіційному вебсайті Комісії, у соціальних мережах, на інтернет-ресурсах та у засобах масової інформації;
56) здійснює заходи щодо забезпечення об’єктивного і неупередженого інформування суспільства про діяльність Комісії, а також комунікаційні заходи та інформаційні кампанії, спрямовані на висвітлення позиції Комісії стосовно суспільно важливих питань, пов’язаних з її діяльністю;
57) забезпечує підготовку матеріалів, у тому числі аудіо- та відеоматеріалів, щодо діяльності Комісії для подальшого їх розміщення на зовнішніх і внутрішніх ресурсах;
58) бере участь у підготовці та розповсюдженні інформації про діяльність Комісії, забезпеченні акредитації представників засобів масової інформації, організації і проведенні пресконференцій, зустрічей та інших публічних заходів;
59) забезпечує взаємодію Комісії з дипломатичними представництвами іноземних держав та міжнародними організаціями, акредитованими в Україні, та дипломатичними представництвами України за кордоном;
60) забезпечує взаємодію Комісії з міжнародними організаціями стосовно реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги з питань, що належать до її повноважень;
61) створює належні умови для проведення прийомів іноземних делегацій та інших офіційних заходів;
62) здійснює заходи, пов’язані з участю Голови Комісії, заступників Голови Комісії та секретаря Комісії, інших членів Комісії у протокольних заходах;
63) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо її співробітництва з органами адміністрування виборів іноземних держав;
64) здійснює заходи щодо підготовки візитів офіційних делегацій Комісії за кордон для обміну інформацією, досвідом роботи, участю у спостереженні за організацією та проведенням виборів і референдумів в іноземних державах;
65) забезпечує оформлення службових відряджень Голови Комісії, заступників Голови Комісії та секретаря Комісії, інших членів Комісії, державних службовців і працівників Секретаріату Комісії;
66) за дорученням Голови Комісії:
представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними органами, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами;
здійснює попередній розгляд заяв, поданих до Комісії, та готує відповіді на них за підписом керівника Секретаріату Комісії, якщо вони не стосуються реалізації повноважень Комісії;
готує висновки з окремих правових питань;
здійснює підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо європейської та світової практики регулювання відносин в процесі підготовки та проведення виборів та референдумів;
здійснює підготовку оглядово-аналітичних матеріалів;
67) забезпечує взаємодію Комісії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними органами, підприємствами, установами, організаціями, політичними партіями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації з питань, що належать до повноважень Комісії, одержання від них у встановленому законом порядку інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на Комісію повноважень;
68) забезпечує впровадження ефективних механізмів комунікацій між Комісією та інститутами громадянського суспільства;
69) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, контроль за її збереженням;
70) забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом у Комісії, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Секретаріату Комісії, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;
71) створює належні умови праці членів Комісії, працівників Секретаріату Комісії, патронатної служби Комісії;
72) забезпечує транспортне обслуговування членів Комісії, працівників Секретаріату Комісії, патронатної служби Комісії;
73) забезпечує належну експлуатацію приміщень Комісії, здійснення контролю за їх санітарно-технічним станом;
74) здійснює в установленому порядку заходи з охорони праці;
75) виконує інші функції для забезпечення здійснення Комісією її повноважень.
4. Секретаріат Комісії з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням;
2) здійснює добір персоналу в Секретаріат Комісії, організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців і працівників Секретаріату Комісії;
3) організовує планово-фінансову роботу в Секретаріаті Комісії, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку, ведення встановленої законодавством України звітно-облікової документації, складання фінансової, статистичної, податкової та іншої звітностей, аналіз виконання кошторисів видатків та виконання бюджетного законодавства;
4) організовує ведення діловодства та архівної справи відповідно до законодавства;
5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.
5. Секретаріат Комісії для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
1) одержувати інформацію, документи і матеріали від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
2) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державними, зокрема урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
3) залучати до участі у підготовці окремих питань науковців, фахівців та експертів, а також працівників установ і організацій, органів державного фінансового контролю;
4) проводити конференції, круглі-столи та інші заходи, створювати робочі групи.
6. Секретаріат Комісії у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами, а також із відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
7. Секретаріат Комісії очолює керівник Секретаріату Комісії, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Комісії відповідно до законодавства України про державну службу.
Керівник Секретаріату Комісії має заступників, у тому числі одного з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, які призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Комісії згідно із законодавством України про державну службу.
Розподіл обов’язків між заступниками керівника Секретаріату Комісії здійснюється Головою Комісії за пропозицією керівника Секретаріату Комісії. У разі відсутності керівника Секретаріату Комісії його повноваження виконує один із заступників або керівник самостійного структурного підрозділу, на якого тимчасове виконання обов’язків покладено відповідним розпорядженням Голови Комісії.
Керівник Секретаріату Комісії здійснює повноваження керівника державної служби (а саме повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Секретаріату Комісії).
8. До складу Секретаріату Комісії входять Служба розпорядника Реєстру, департаменти, управління, відділи та сектори, визначені його структурою, та спеціалісти, які виконують завдання за окремим напрямом діяльності та не входять до складу самостійних структурних підрозділів.
Служба розпорядника Реєстру та інші департаменти є самостійними структурними підрозділами Секретаріату Комісії. Управління, відділи та сектори можуть бути самостійними структурними підрозділами Секретаріату Комісії.
9. Керівництво Секретаріатом Комісії та організацію його роботи здійснює Голова Комісії.
10. Положення про Секретаріат Комісії, його структура, штат і штатна чисельність, зміни до них затверджуються Комісією за пропозицією Голови Комісії. Штатний розпис Секретаріату Комісії та зміни до нього затверджуються розпорядженням Голови Комісії.
11. Керівник та інші працівники Секретаріату Комісії (крім працівників патронатної служби та працівників, які відповідно до Закону України "Про державну службу" (889-19) виконують функції з обслуговування) є державними службовцями.
Працівники патронатної служби Комісії, які забезпечують організацію роботи Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії, є працівниками Секретаріату Комісії.
Працівники патронатної служби Комісії призначаються на посаду на строк повноважень особи, працівником патронатної служби якої вони призначені.
Працівники патронатної служби призначаються на посаду керівником Секретаріату Комісії за поданням відповідно Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії.
Трудові відносини з працівником патронатної служби припиняються в день припинення повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений. Акт про звільнення приймається керівником Секретаріату Комісії. Працівник патронатної служби може бути достроково звільнений з посади за ініціативою особи, працівником патронатної служби якої він призначений.
Права та обов’язки працівників Секретаріату Комісії визначаються законами України, цим Положенням, положеннями про відповідні структурні підрозділи Секретаріату Комісії та їх посадовими інструкціями.
12. Керівник Секретаріату Комісії:
1) здійснює безпосереднє керівництво Секретаріатом Комісії, організовує його роботу, координує діяльність усіх його структурних підрозділів, несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань;
2) представляє за дорученням Голови Комісії Секретаріат Комісії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними органами, підприємствами, установами та організаціями;
3) здійснює повноваження керівника державної служби стосовно державних службовців Секретаріату Комісії;
4) виконує функції роботодавця стосовно працівників Секретаріату Комісії, які не є державними службовцями;
5) затверджує положення про структурні підрозділи Секретаріату Комісії та посадові інструкції їх працівників;
6) забезпечує єдиний порядок проходження та опрацювання документів у Секретаріаті Комісії;
7) скликає і проводить наради з керівниками та іншими працівниками структурних підрозділів Секретаріату Комісії, у межах своїх повноважень дає їм доручення;
8) має право підпису документів, які надсилаються від імені Секретаріату Комісії;
9) за дорученням Голови Комісії або одного з його заступників здійснює попередній розгляд заяв, поданих до Комісії, та підписує відповіді на них, якщо такі заяви не стосуються реалізації повноважень Комісії;
10) візує підготовлені Секретаріатом Комісії проєкти рішень Комісії та розпоряджень Голови Комісії з питань діяльності Секретаріату Комісії;
11) створює належні для роботи працівників Секретаріату Комісії умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.
Керівник Секретаріату Комісії у межах своїх повноважень видає накази, дає доручення з питань організації діяльності Секретаріату Комісії та проходження державної служби.
13. Витрати, пов’язані з діяльністю Секретаріату Комісії, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
14. Умови оплати праці та соціально-побутового забезпечення працівників Секретаріату Комісії визначаються відповідно до законодавства України.
15. Секретаріат Комісії має печатку, що виготовляється в установленому порядку за зразком та описом, який затверджується розпорядженням Голови Комісії, та електронну печатку для забезпечення роботи з електронними документами в установленому порядку.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА