БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2020 р. № 892
Київ

Про проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України

На виконання вимог постанови Верховної Ради України від 25 серпня 2020 р. № 824-IX (824-20) "Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України (далі - конкурс).
2. Затвердити Положення про конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України, що додається.
3. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (далі - Оргкомітет) у складі згідно з додатком.
Оргкомітету в тижневий строк затвердити Положення про журі конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України та його склад.
4. Затвердити Положення про Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України, що додається.
5. Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити:
здійснення витрат на проведення конкурсу в межах бюджетних асигнувань, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики у Державному бюджеті України на 2020 рік;
суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба України;
подання до 1 грудня 2020 р. Міністерству юстиції пропозицій за результатами конкурсу для врахування їх під час розроблення проекту Закону України "Про державні символи України".
6. Міністерству юстиції забезпечити:
врахування результатів конкурсу під час розроблення проекту Закону України "Про державні символи України";
подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про державні символи України".
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2020 р. № 892

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України

1. Конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України (далі - конкурс) проводиться з метою визначення кращого ескізу великого Державного Герба України (далі - ескіз) для подальшого законодавчого встановлення великого Державного Герба України як одного із символів держави.
2. Для організації, проведення та підбиття підсумків конкурсу утворюється Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу (далі - Оргкомітет).
3. Оргкомітет обирає журі конкурсу.
4. Положення про журі конкурсу та його склад затверджуються Оргкомітетом.
5. Оголошення про проведення конкурсу доводиться до відома громадян через засоби масової інформації, офіційні веб-сайти Мін’юсту та МКІП.
6. Конкурс проводиться з 1 жовтня до 1 листопада 2020 року. Проекти ескізів, представлені після закінчення зазначеного строку, не розглядаються.
7. Визначення авторів кращих проектів ескізів конкурсу здійснює журі конкурсу.
8. Підбиття підсумків конкурсу здійснюється Оргкомітетом до 1 грудня 2020 року.
9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає до Держмистецтв такі документи (матеріали):
заяву, в якій зазначаються відомості про автора (авторів) проекту ескізу та інформація про те, що подані на конкурс проекти ескізів не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;
графічне зображення (діаметр - 150 мм) проекту ескізу в кольоровому та чорно-білому варіантах на планшеті на твердій основі формату А-3, до якого додаються растрове (у форматі jpeg розміром не більше 500 Кбайт) і векторне (у форматах eps, ai, cdr) зображення логотипа на електронних носіях (пояснення у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище). У верхньому правому куті планшета позначається девіз у вигляді шестизначного числа;
пояснювальну записку (до двох сторінок) - опис проекту ескізу (блазонування);
детальний опис проекту ескізу, супровідні документи;
заклеєний конверт з позначеним на ньому девізом у вигляді шестизначного числа.
У конверті повинна міститися така інформація про особу:
прізвище, ім’я, по батькові;
місце проживання;
номер контактного телефону;
ксерокопія першої сторінки паспорта або документа, що посвідчує особу;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
реквізити банківського рахунка та за наявності авторського колективу - погоджений авторами проекту ескізу відсотковий розподіл премії;
згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) .
10. Матеріали, подані з порушенням вимог пункту 9 цього Положення, Оргкомітетом не розглядаються.
11. Учасник конкурсу має право подати додаткові пропозиції щодо проекту ескізу.
12. Проекти ескізів подаються або надсилаються поштовими відправленнями з позначкою "На конкурс кращого ескізу великого Державного Герба України" на адресу: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.
У поштових відправленнях разом з проектами ескізів надсилається повідомлення із зазначенням номера і дати квитанції про відправлення.
13. Проекти ескізів та супровідні матеріали, відзначені преміями конкурсу, не повертаються їх авторам.
Не відзначені преміями конкурсу проекти ескізів повертаються їх авторам на їх вимогу протягом трьох тижнів після проведення конкурсу. Після закінчення зазначеного строку організатори конкурсу не несуть відповідальності за збереження проектів ескізів.
14. Нагородження авторів кращих проектів ескізів конкурсу здійснюється Оргкомітетом.
15. Для відзначення кращих проектів ескізів установлюються такі премії:
перша премія - 100000 гривень;
друга премія - 50000 гривень;
третя премія - 30000 гривень.
16. У разі коли за результатами конкурсу перша премія не присуджується, Оргкомітет інформує Кабінет Міністрів України про результати конкурсу та порушує питання щодо продовження строку проведення конкурсу.
17. Переможець конкурсу за згодою передає авторські майнові права на ескіз логотипа шляхом укладення відповідного договору з МКІП.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2020 р. № 892

СКЛАД

Організаційного комітету з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України

МАЛЮСЬКА
Денис Леонтійович
-
Міністр юстиції, співголова Оргкомітету
ТКАЧЕНКО
Олександр Владиславович
-
Міністр культури та інформаційної політики, співголова Оргкомітету
ГРЕЧИЛО
Андрій Богданович
-
голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук (за згодою)
ГРИГОРЕНКО
Галина Володимирівна
-
Голова Держмистецтв
ДРОБОВИЧ
Антон Едуардович
-
Голова Українського інституту національної пам’яті
ЄРМОЛИЧЕВ
Роман Володимирович
-
заступник Міністра фінансів
ЗАВІТІЙ
Богдан Дмитрович
-
експерт Інституту спеціальних історичних дисциплін при Музеї Шереметьєвих (за згодою)
КАРАНДЄЄВ
Ростислав Володимирович
-
перший заступник Міністра культури та інформаційної політики
КОРНІЄНКО
Олександр Сергійович
-
голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування державних символів та нагород Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України (за згодою)
ОНІЩЕНКО
Наталія Миколаївна
-
завідувач відділу Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук (за згодою)
ПОТУРАЄВ
Микита Русланович
-
голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України (за згодою)
СВИРИДЕНКО
Юлія Анатоліївна
-
перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
ТОМАЗОВ
Валерій В’ячеславович
-
завідувач сектору генеалогічних досліджень Інституту історії України Національної академії наук (за згодою)
ЧЕГУСОВА
Зоя Анатоліївна
-
президент Української секції Міжнародної асоціації арт-критиків АІСА під егідою ЮНЕСКО, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського Національної акдемії наук (за згодою)
ЧМИР
Микола Васильович
-
член Українського геральдичного товариства (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2020 р. № 892

ПОЛОЖЕННЯ

про Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України

1. Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (далі - Оргкомітет) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою забезпечення організації, підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (далі - конкурс).
2. Оргкомітет у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Оргкомітету є:
1) організаційне забезпечення підготовки та проведення конкурсу, визначення його переможців;
2) розподіл обов’язків серед членів Оргкомітету та затвердження програми та умов проведення конкурсу;
3) формування та затвердження персонального складу журі конкурсу.
4. Оргкомітет відповідно до покладених на нього завдань:
1) обирає членів журі конкурсу;
2) затверджує положення про журі конкурсу;
3) сприяє в установленому порядку висвітленню у засобах масової інформації ходу проведення конкурсу та оприлюдненню його результатів;
4) подає МКІП пропозиції щодо проведення виставки проектів ескізів великого Державного Герба України,
5) підбиває підсумки конкурсу;
6) інформує Кабінет Міністрів України про результати конкурсу;
7) здійснює інші функції, передбачені програмою та умовами проведення конкурсу.
5. Оргкомітет має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
3) утворювати журі конкурсу.
6. Оргкомітет провадить свою діяльність на засадах відкритості та гласності.
7. Діяльність Оргкомітету здійснюється на громадських засадах.
8. Персональний склад Оргкомітету затверджується Кабінетом Міністрів України.
9. Оргкомітет очолюють два співголови.
Секретар Оргкомітету призначається співголовами з числа членів Оргкомітету.
10. Секретар Оргкомітету:
1) здійснює організаційне забезпечення роботи Оргкомітету;
2) веде протоколи засідань Оргкомітету;
3) забезпечує взаємодію Оргкомітету з журі конкурсу.
11. Формою роботи Оргкомітету є засідання. Рішення про проведення засідання приймають співголови Оргкомітету.
12. Засідання Оргкомітету проводить один з його співголів. У разі відсутності співголів Оргкомітету засідання за дорученням одного із співголів проводить один із членів Оргкомітету.
Засідання Оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.
13. Члени Оргкомітету не мають права консультувати учасників конкурсу та брати участь у конкурсі.
14. Перед початком засідання всі члени Оргкомітету письмово засвідчують наявність або відсутність реального чи потенційного конфлікту інтересів, про що зобов’язані повідомити перед початком його проведення.
У разі коли під час проведення конкурсу член Оргкомітету дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, він зобов’язаний негайно повідомити про це одному із співголів Оргкомітету.
У разі виявлення фактів, що свідчать про наявність у члена Оргкомітету реального чи потенційного конфлікту інтересів, такий член Оргкомітету не бере участі в голосуванні.
15. Рішення Оргкомітету приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Оргкомітету. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Оргкомітету.
Рішення Оргкомітету щодо підсумків конкурсу приймається таємним голосуванням двома третинами голосів присутніх на засіданні членів Оргкомітету.
16. Рішення Оргкомітету оформляється протоколом, який підписують співголови, секретар та члени Оргкомітету, які брали участь у засіданні. Думка незалежних експертів у разі їх залучення, викладена у письмовому вигляді, додається в обов’язковому порядку до протоколу засідання Оргкомітету.
Протоколи засідань Оргкомітету та відомості про підсумки голосування зберігаються у МКІП протягом двох років.
17. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення діяльності Оргкомітету здійснюється Держмистецтв.