БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2020 р. № 916
Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів та Державної митної служби стосовно реалізації протягом одного року з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності.
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності, що додається.
3. Національному агентству з питань державної служби надавати технічну та консультативно-методологічну підтримку Державній митній службі в організації та проведенні тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності.
4. Міністерству фінансів разом з Державною митною службою протягом трьох місяців після завершення реалізації експериментального проекту, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, підготувати звіт про результати його реалізації та пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2020 р. № 916

ПОРЯДОК

реалізації експериментального проекту щодо тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо тестування з питань кваліфікації та благонадійності посадових осіб територіальних органів Держмитслужби, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 895 (895-2020-п) "Деякі питання територіальних органів Державної митної служби" реорганізуються шляхом приєднання до Держмитслужби (далі - посадові особи), а також тестування на благонадійність посадових осіб митних органів, що включаються до складу комісій з проведення тестування з питань кваліфікації та благонадійності (далі - комісія).
2. Тестування посадових осіб з питань кваліфікації та благонадійності (далі - тестування) проводиться з метою підвищення ефективності діяльності митних органів, запровадження моніторингу та контролю кваліфікації та благонадійності та відповідного інформування суб’єкта призначення.
3. Тестування організовується та проводиться з дотриманням таких принципів:
1) поваги і дотримання прав та свобод людини і громадянина;
2) законності;
3) прозорості;
4) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
5) об’єктивності, неупередженості та запобігання конфлікту інтересів;
6) мінімізації впливу людського фактора.
4. Після затвердження штатного розпису територіального органу Держмитслужби, утвореного відповідно до статті 21-1 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (3166-17) , Мінфін приймає рішення про проведення тестування. Одночасно Мінфін приймає рішення про утворення робочої групи з організації тестування (далі - робоча група) та затвердження її складу.
5. Робоча група, зокрема:
1) готує пропозиції Держмитслужбі щодо персонального складу комісій;
2) організовує та проводить тестування на благонадійність посадових осіб митних органів, які відібрані робочою групою для формування персонального складу комісій;
3) готує пропозиції щодо переліку посадових осіб, які підлягають тестуванню, із зазначенням займаних ними посад;
4) готує проект плану-графіка проведення тестування;
5) забезпечує проведення організаційно-методичної підготовки до проведення тестування;
6) бере участь у моніторингу відеотрансляції процесу проходження тестування.
6. До складу робочої групи входять представники Мінфіну, Держмитслужби, а також за згодою представники міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, які реалізують проекти щодо переходу Держмитслужби до роботи у форматі єдиної юридичної особи, оцінки доброчесності та благонадійності, а також дипломатичних місій.
До складу робочої групи входять голова, заступник голови, секретар та інші члени робочої групи.
Голова робочої групи здійснює загальне керівництво та організовує діяльність робочої групи, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на робочу групу завдань.
У разі відсутності голови його обов’язки виконує заступник голови робочої групи.
Секретар робочої групи веде та оформляє протоколи засідань робочої групи, забезпечує інформування членів робочої групи щодо організаційних питань її діяльності, за дорученням голови робочої групи виконує іншу організаційну роботу.
У разі відсутності секретаря його обов’язки за дорученням голови робочої групи виконує інший член робочої групи.
7. Держмитслужба, зокрема:
1) утворює комісії та затверджує їх персональний склад;
2) затверджує перелік посадових осіб, які підлягають тестуванню, із зазначенням займаних ними посад;
3) затверджує план-графік проведення тестування;
4) здійснює матеріально-технічне забезпечення проведення тестування;
5) інформує Міністра фінансів про результати проведення тестування.
8. План-графік проведення тестування повинен визначати час, дату і місце проведення тестування і підлягає оприлюдненню в порядку, визначеному Законом України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) .
9. До складу комісії включаються посадові особи митних органів, які успішно пройшли тестування на благонадійність.
До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії.
У разі відсутності голови його обов’язки виконує заступник голови комісії.
Секретар комісії веде та оформляє протоколи засідань комісії, забезпечує інформування членів комісії щодо організаційних питань її діяльності, за дорученням голови комісії виконує іншу організаційну роботу.
У разі відсутності секретаря його обов’язки за дорученням голови комісії виконує інший член комісії.
Рішення комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
На засіданнях комісії можуть бути присутні представники міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, які реалізують проекти щодо переходу Держмитслужби до роботи у форматі єдиної юридичної особи, оцінки доброчесності та благонадійності, та дипломатичних місій.
10. Комісія, зокрема:
1) контролює дотримання посадовими особами вимог цього Порядку під час проведення тестування;
2) інформує посадових осіб про необхідність їх своєчасного прибуття для проходження тестування;
3) проводить тестування та фіксацію його результатів;
4) інформує посадових осіб та Держмитслужбу про результати тестування.
11. Комісія інформує посадових осіб про необхідність їх своєчасного прибуття для проходження тестування не пізніше ніж за сім днів до дати тестування, визначеної в плані-графіку проведення тестування.
Комісія визначає способи такого інформування з урахуванням визначених цим Порядком строків та можливості підтвердження факту отримання посадовою особою відповідної інформації. Оприлюднення плану-графіка проведення тестування відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) не вважається належним способом інформування.
12. За наявності поважних причин посадова особа письмово повідомляє комісії про неможливість проходження тестування в день, визначений планом-графіком проведення тестування, про причини такої неможливості та про період, протягом якого вона може пройти тестування. З урахуванням отриманої від посадової особи інформації комісія може визначити інший день проходження тестування посадовою особою.
Поважними причинами неможливості проходження посадовою особою тестування є обставини, настання яких не залежить від волі посадової особи і які перешкоджають участі посадової особи в тестуванні та підтверджуються відповідними документами. Прийняття рішень щодо проходження посадовою особою тестування поза часовими межами, визначеними рішенням Мінфіну про проведення тестування, не допускається.
Неявка посадової особи для проходження тестування без повідомлення комісії про неможливість проходження тестування в день, визначений планом-графіком проведення тестування, є підставою для ухвалення комісією рішення про непроходження такою посадовою особою тестування.
13. Тестування включає:
1) тестування рівня знань митного та антикорупційного законодавства (далі - тестування № 1);
2) тестування на загальні здібності (зокрема, абстрактне мислення, числове мислення, вербальне мислення) (далі - тестування № 2);
3) тестування на благонадійність (далі - тестування № 3), яке є психологічним тестом, призначеним оцінити особистісні фактори благонадійності та лояльності посадових осіб для виявлення посадових осіб із ризиками схильності до порушення встановлених правил та непродуктивної поведінки на робочому місці.
14. За поданням робочої групи Держмитслужба приймає рішення, в якому визначає:
1) перелік питань для тестування № 1 та тестування № 2;
2) тривалість кожного виду тестування та перерв між ними;
3) кількість питань для кожного виду тестування, які обираються для кожної посадової особи автоматично із загального переліку питань для відповідного виду тестування;
4) мінімально допустиму кількість балів, які повинні бути набрані для успішного проходження тестування № 1 та тестування № 2;
5) кількість варіантів відповіді та спосіб оцінювання правильної відповіді для тестування № 1 та тестування № 2;
6) рекомендації щодо тлумачення протоколів про проходження тестування № 3;
7) порядок надання комісії результатів тестування посадових осіб.
15. Перелік питань для тестування № 1 оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінфіну та Держмитслужби. Питання тестування № 2 та тестування № 3 є закритими та не підлягають оприлюдненню.
16. Тестування однієї посадової особи здійснюються в один день, а їх результати визначаються із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Посадова особа може завершити будь-який вид тестування достроково.
Тестування проходить із використанням комп’ютерної техніки у присутності членів комісії.
17. Держмитслужба забезпечує організацію фіксації процесу проходження тестування за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису, а також відеотрансляцію процесу проходження тестування в Держмитслужбу, про що попереджаються посадові особи та члени комісії.
18. Під час проходження тестування посадовим особам забороняється спілкуватися між собою, користуватися будь-якими джерелами інформації, засобами зв’язку, власними технічними пристроями, фотографувати тестові завдання (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування). Посадові особи, які порушують зазначені вимоги, відсторонюються від подальшого проходження тестування.
19. Після закінчення часу, відведеного на проходження тестування № 1 або тестування № 2, або після надання посадовою особою відповіді на останнє питання відповідного виду тестування таке тестування припиняється автоматично, а на екран виводиться результат тестування, що є автоматичним інформуванням посадової особи про результат проходження тестування.
20. У разі набрання посадовою особою за результатами проходження тестування № 1 та тестування № 2 кількості балів, яка дорівнює або є більшою мінімально допустимої кількості балів для відповідного виду тестування, посадова особа допускається до тестування № 3.
Посадова особа, яка за результатами проходження тестування № 1 та/або тестування № 2 набрала меншу кількість балів, ніж мінімально допустима, або була відсторонена від подальшого проходження тестування відповідно до пункту 18 цього Порядку, не допускається до проходження тестування № 3, а комісія приймає рішення про неуспішне проходження тестування. За бажанням такої посадової особи допускається ще один раз пройти тестування № 1 та/або тестування № 2, але не раніше ніж протягом одного місяця від дати проходження відповідного виду тестування, про що під підпис такої посадової особи робиться відмітка у протоколі засідання комісії.
21. Після закінчення часу, відведеного на проходження тестування № 3, або після надання посадовою особою відповіді на останнє питання тестування таке тестування припиняється автоматично, а результат тестування № 3 надається комісії.
22. Результати тестування фіксуються у протоколі засідання комісії, який підписують усі присутні члени комісії.
23. Про результати тестування комісія інформує суб’єкта призначення, який в установленому законом порядку приймає рішення щодо переведення посадової особи до територіального органу Держмитслужби, утвореного відповідно до статті 21-1 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (3166-17) .
24. Усі матеріали (на паперових та/або електронних носіях), пов’язані з роботою робочої групи та комісії, а також результатами проходження тестування, після завершення проведення тестування передаються до Держмитслужби на зберігання в установленому порядку.