БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
16 червня 2020 року № 460 (z0931-20)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2020 р.
за № 933/35216

ЗМІНИ

до Вимог щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість

1. У пункті 4:
в абзаці другому слова "внаслідок фізичного зношення або внаслідок пожежі, стихійного лиха, аварії" виключити;
абзац п'ятий після слова "виробок," доповнити словами "виведення з експлуатації їх окремих ділянок,";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"за судовим рішенням, що набрало законної сили";
доповнити новими абзацами такого змісту:
"встановлення під час проведення технічної інвентаризації факту відсутності як об'єктів нерухомого майна захисних споруд або будівель і споруд, до складу яких вони входили, через їх руйнування (знесення);
ліквідації цілісного майнового комплексу, до складу якого входять захисні споруди, під його демонтаж (розбирання) під час реалізації майна ліквідованих суб'єктів господарювання;
відсутності потреби в захисних спорудах через неможливість їх використання для укриття будь-яких категорій населення в разі відсутності або ліквідації балансоутримувачів і відсутності інших суб'єктів господарювання та населення на території в межах радіусів збору навколо таких захисних споруд, визначених відповідно до будівельних норм, а також відсутності намірів забудови відповідних територій згідно з належним чином затвердженою містобудівною документацією.";
2. В абзаці першому пункту 7 слова "За результатами обстеження технічного стану захисної споруди" замінити словами та цифрою "У разі встановлення неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд у випадках, передбачених пунктом 4 цих Вимог,";
3. Пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Додатково до вищезазначених матеріалів до акта додаються:
документи про причини виникнення дефектів і пошкоджень, через які захисна споруда набула аварійного стану, та встановлення осіб, з вини яких захисна споруда набула такого стану, або акти, складені уповноваженими органами у зв'язку з руйнуванням захисної споруди внаслідок пожежі, стихійного лиха, аварії (у випадках, передбачених абзацом другим пункту 4 цих Вимог);
інженерно-геологічний висновок щодо тривалого підтоплення території з визначенням причин підтоплення та/або обґрунтуванням щодо неможливості чи економічної недоцільності проведення заходів з водозниження (водовідведення) (у випадках, передбачених абзацом четвертим пункту 4 цих Вимог);
витяг з проєкту ліквідації балансоутримувача та техніко-економічного обґрунтування відповідно до вимог Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств (939-97-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 939, що підтверджує подальше використання основних фондів, завірені копії наказу про ліквідацію балансоутримувача та рішення органу місцевого самоврядування про узгодження плану балансоутримувача щодо ліквідації гірничодобувних (гірничопереробних) об'єктів, прийнятого відповідно до вимог підпункту 2 пункту "б" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР) , або розпорядчі документи (накази, розпорядження) про виведення з експлуатації окремих ділянок гірничих або шахтних виробок, у яких розташовано захисні споруди (у випадках, передбачених абзацом п'ятим пункту 4 цих Вимог);
документи, що підтверджують цільове призначення (зміну цільового призначення) земельної ділянки, на якій розташовано захисну споруду, плани балансоутримувача щодо використання вищезазначеної земельної ділянки для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення відкритим (кар'єрним) способом, завірена копія рішення органу місцевого самоврядування про узгодження плану балансоутримувача щодо використання вищезазначеної земельної ділянки для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення відкритим (кар'єрним) способом, прийнятого відповідно до вимог підпункту 2 пункту "б" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР) (у випадках, передбачених абзацом шостим пункту 4 цих Вимог);
судові рішення (у випадках, передбачених абзацом сьомим пункту 4 цих Вимог);
довідки, видані виконавцями робіт з технічної інвентаризації, про руйнування (знесення) захисної споруди або об'єкта нерухомого майна, до складу якого вона входила, та документи про встановлення та притягнення до відповідальності згідно із законодавством осіб, з вини яких захисна споруда зруйнована (знесена) (у випадках, передбачених абзацом восьмим пункту 4 цих Вимог);
документи, що підтверджують ліквідацію цілісного майнового комплексу (завершеного або не завершеного будівництвом), до складу якого входять захисні споруди, під його демонтаж (розбирання) під час реалізації майна ліквідованих суб'єктів господарювання (у випадках, передбачених абзацом дев'ятим пункту 4 цих Вимог).";
4. Пункт 16 викласти в такій редакції:
"16. У випадках, передбачених абзацом десятим пункту 4 цих Вимог, до акта додатково додаються документи, що підтверджують відсутність потреби в захисних спорудах та неможливість їх використання для укриття будь-яких категорій населення, а саме:
копії звернень державних органів приватизації, інших суб'єктів владних повноважень, арбітражних керуючих (ліквідаторів), до сфери управління яких належать захисні споруди, до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо передачі захисних споруд до сфери управління зазначених органів, визначення нових балансоутримувачів таких споруд, прийняття рішень про їх подальше використання, а також відповідей на такі звернення;
копії рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування про подальше використання захисних споруд, прийнятих за зверненнями державних органів приватизації, інших суб'єктів владних повноважень, арбітражних керуючих (ліквідаторів), до сфери управління яких належать захисні споруди, щодо передачі захисних споруд до сфери управління зазначених органів;
листи (довідки довільної форми) з інформацією щодо наявності (відсутності) суб'єктів господарювання і населення в межах визначених відповідно до будівельних норм радіусів збору навколо захисних споруд;
викопіювання з містобудівної документації відповідного рівня (детальних планів території, генеральних планів населених пунктів, схем планування території тощо) з інформацією щодо функціонального призначення та планів забудови територій у межах радіусів збору навколо захисних споруд.";
5. Пункт 17 виключити.
У зв'язку із цим пункти 18 - 21 уважати пунктами 17 - 20.
Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України
В. Скакун