БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.09.2020 № 2136
Зареєстровано в Міністерстві.
юстиції України
30 вересня 2020 р.
за № 952/35235

Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я

Відповідно до підпункту 9 пункту 20 та пункту 21 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 (411-2018-п) , пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (267-2015-п) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою запровадження ведення медичних висновків про народження в електронній системі охорони здоров'я НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, що додається.
2. Затвердити Порядок формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я, що додається.
3. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України, що додаються.
4. Національній службі здоров'я України забезпечити створення Реєстру медичних висновків як складової центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я.
5. Установити, що за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров'я внесення медичних висновків до Реєстру медичних висновків відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених Міністерством охорони здоров'я України, є обов'язковим:
1) в частині медичних висновків про народження з 01 жовтня 2020 року для всіх закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю "акушерство та гінекологія" та надають медичну допомогу при пологах;
2) в частині медичних висновків інших видів для закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та в строки, що визначатимуться законодавством щодо формування та видачі таких висновків.
6. До виникнення технічної можливості щодо формування та внесення медичних висновків до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених Міністерством охорони здоров'я України, заповнюється медичне свідоцтво про народження ( ф. № 103/о (z1150-06) ).
7. Установити, що технічна можливість в електронній системі охорони здоров'я, передбачена пунктом 5 цього наказу, виникає з дати оприлюднення на вебсайті електронної системи охорони здоров'я інформації про підключені до центральної бази даних електронні медичні інформаційні системи та відповідне розширення їх функціональних можливостей, які передбачені технічними вимогами, що визначаються Національною службою здоров'я України відповідно до Положення про Національну службу здоров'я України (1101-2017-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101.
8. Установити, що відомості, що містяться в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, враховуються надавачами медичних послуг при складанні відповідних звітів та форм звітності, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.
9. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я (М. Карчевич) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Я. Кучера.
11. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
М. Степанов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
Голова Державної служби статистики України
Т. в. о. Голови
Державної регуляторної служби України
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
Тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Національної служби здоров’я України
Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини
Ю. Щиголь
І. Вернер
О. Мірошніченко
О. Вискуб
О. Мовчан
Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
18.09.2020 № 2136
Зареєстровано в Міністерстві.
юстиції України
30 вересня 2020 р.
за № 952/35235

ПОРЯДОК

ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я

1. Цей Порядок визначає перелік відомостей, що вносяться до Реєстру медичних висновків (далі - Реєстр) в електронній системі охорони здоров'я (далі - система), особливості ведення Реєстру, порядок його формування та надання інформації з Реєстру.
2. Дія цього Порядку поширюється на заклади охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - суб'єкти господарювання) та формують медичні висновки відповідного виду відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ, фізичних та юридичних осіб, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я і мають права доступу відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я (411-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411.
3. У цьому Порядку термін "медичний висновок" вживається у значенні електронного документа, що формується на підставі медичних записів в системі та містить висновок лікаря про тимчасову або постійну втрату працездатності, придатність до певних видів діяльності, про стан здоров'я пацієнта або щодо інших питань, визначених законодавством.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (2801-12) , Законі України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168-19) , Законі України "Про інформацію" (2657-12) , Законі України "Про захист персональних даних" (2297-17) , Законі України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , Законі України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я (411-2018-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього (328-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328.
4. Мета та порядок обробки персональних даних для кожного виду медичного висновку відповідно до законодавства визначається порядками формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затвердженими МОЗ.
5. Реєстр створюється та ведеться в центральній базі даних системи та формується з медичних висновків, що внесені до системи відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ. Медичні висновки, що внесені до Реєстру відповідно до цього Порядку, є первинною обліковою медичною документацією в електронній формі.
6. Медичні висновки, що вносяться до Реєстру, підписуються кваліфікованим електронним підписом лікаря.
7. Запис про медичний висновок в Реєстрі містить такі відомості:
1) номер запису в Реєстрі;
2) посилання на запис про пацієнта в Реєстрі пацієнтів;
3) посилання на запис про лікаря в Реєстрі медичних працівників, що сформував та підписав медичний висновок;
4) посилання на запис про суб'єкта господарювання в Реєстрі суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я;
5) дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;
6) вид медичного висновку;
7) суть висновку лікаря відповідно до виду медичного висновку;
8) строк дії медичного висновку або зазначення "безстроково";
9) відомості, передбачені відповідними порядками формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затвердженими МОЗ.
8. Персональні дані, які містяться в Реєстрі у формі посилань на записи в інших реєстрах системи, обробляються протягом строку, визначеного порядками ведення відповідних реєстрів. Після закінчення строку обробки персональних даних медичні висновки зберігаються у системі в знеособленому вигляді безстроково. Система забезпечує фіксацію та збереження інформації про всі операції, пов'язані з обробкою персональних даних і доступом до них.
Зміни до медичного висновку вносяться шляхом створення нового запису в Реєстрі з одночасним проставленням відмітки про відміну запису, до якого вносяться зміни. Початковий зміст інформації, що міститься у медичному висновку, зберігається у центральній базі даних та не підлягає зміні чи видаленню.
9. У разі виявлення технічної неточності у медичному висновку особою, яка його внесла до Реєстру, така особа повинна внести відповідні зміни до запису, а також повідомити про це пацієнта (його законного представника) телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв'язку протягом трьох днів з дня внесення таких змін.
У випадку, якщо пацієнт (його законний представник) або інша особа, яка має доступ до медичного висновку відповідно до наданих прав доступу, виявила технічну неточність або недостовірну інформацію у медичному висновку, пацієнт (його законний представник) або така особа мають право особисто, у тому числі засобами комунікацій, звернутись до особи, яка внесла такий запис до Реєстру, щодо внесення до системи відповідних змін. Зазначена особа обов'язково повідомляє про це пацієнта (його законного представника) телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв'язку протягом трьох днів з дня внесення таких змін.
Зміни до інформації, що міститься у Реєстрі, за заявою пацієнта (його законного представника) також здійснюються НСЗУ у порядку, передбаченому пунктом 26 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 (411-2018-п) .
10. На прохання пацієнта (його законного представника) медичний працівник з правом доступу до відповідних даних в системі повинен надати йому інформацію про цього пацієнта, що міститься в Реєстрі, у формі витягу з Реєстру, з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) .
11. Доступ користувачів до реєстрації медичних висновків та ознайомлення з відомостями в Реєстрі визначається відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я (411-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, та порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ.
12. Електронна взаємодія Реєстру з іншими державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) , Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я (411-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ.
Генеральний директор
Директорату з розвитку
цифрових трансформацій
в охороні здоров'я
М. Карчевич