БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.09.2020 № 1827
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2020 р.
за № 972/35255

Про затвердження Положення про комісію з акредитації організацій колективного управління

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (2415-19) та Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2014 року № 459 (із змінами), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про комісію з акредитації організацій колективного управління, що додається.
2. Департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14 листопада 2019 року № 375 (z1203-19) "Про затвердження Положення про комісію з акредитації організацій колективного управління", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2019 року за № 1203/34174.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов’язків.
Міністр розвитку
економіки, торгівлі
та сільського
господарства України
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
18 вересня 2020 року № 1827
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2020 р.
за № 972/35255

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з акредитації організацій колективного управління

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок формування, строк повноважень та правила і процедури діяльності комісії з акредитації організацій колективного управління (далі - комісія), а також права та обов’язки її членів.
2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом Мінекономіки, що в межах повноважень, визначених Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (2415-19) , проводить відкритий конкурс на визначення акредитованої організації колективного управління.
3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР) , законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.
4. Строк повноважень комісії становить три роки з дня затвердження її складу.

II. Структура, склад і порядок формування комісії, права та обов’язки її членів

1. До складу комісії входять вісім членів комісії, а саме:
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (заступник Міністра) - голова комісії;
від Мінекономіки - одна особа;
від МКІП - одна особа;
від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення - одна особа;
від громадських об’єднань, асоціацій, що представляють користувачів,- одна особа;
від громадських об’єднань, асоціацій, творчих спілок, що представляють правовласників,- одна особа;
від міжнародних організацій у сфері авторського права або від міжнародних організацій у сфері суміжних прав - дві особи, які беруть участь у розгляді питань відповідно до їх компетенції.
2. Для визначення представників від МКІП та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Мінекономіки надсилає до цих органів запит з проханням надати кандидатуру до складу комісії із зазначенням інформації щодо кандидата (прізвище, ім’я, по батькові, посада).
Для визначення представників від громадських об’єднань, а також міжнародних організацій, визначених у пункті 1 цього розділу, Мінекономіки розміщує на офіційному вебсайті оголошення про прийом пропозицій щодо кандидатур до складу комісії із зазначенням початкової та кінцевої дати їх прийому та інформації щодо кандидата (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце роботи, посада та контактні дані), а також категорії представників, від якої подається кандидат.
Для можливості формування оптимального складу комісії з пропозиціями щодо кандидатур до складу комісії подаються додаткові відомості щодо:
досвіду роботи кандидата у відповідній сфері як представника правовласників, користувачів, міжнародної організації у сфері авторського права або міжнародної організації у сфері суміжних прав;
обсягів винагороди, яку сукупно отримують як правовласники всі члени організації, яка подала кандидатуру, та (або) кількісного показника використання в Україні відповідної категорії об’єктів авторського права та (або) суміжних прав, щодо яких члени організації, що подала кандидатуру, є правовласниками, якщо кандидатура подається від організації, яка представляє правовласників;
обсягів винагороди, яку сукупно сплачують як користувачі всі члени організації, яка подала кандидатуру, та (або) кількісного показника використання в Україні відповідної категорії об’єктів авторського права та (або) суміжних прав, які використовують члени організації, що подала кандидатуру, якщо кандидатура подається від організації, яка представляє користувачів;
членства організації, що подала кандидатуру, у міжнародних організаціях, які представляють правовласників або користувачів, а якщо кандидатура подається від міжнародної організації у сфері авторського права або від міжнародної організації у сфері суміжних прав,- щодо правовласників та (або) організацій колективного управління, інтереси яких представляє міжнародна організація.
3. Склад комісії формує Мінекономіки. Зміни до складу комісії вносяться за поданням голови комісії та затверджуються наказом Мінекономіки.
4. Голова комісії організовує її роботу, відповідає за виконання покладених на комісію завдань і функцій, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що підлягають розгляду. За відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.
5. Члени комісії мають право:
1) особисто ознайомлюватися із заявами про акредитацію і доданими до них відомостями, документами, поданими до Мінекономіки на розгляд комісії, у приміщенні Мінекономіки;
2) брати участь у засіданнях комісії та прийнятті нею рішень шляхом обговорення та голосування;
3) голосувати під час прийняття комісією рішень з урахуванням свого внутрішнього переконання, що ґрунтується на всебічному, повному та об’єктивному розгляді заяв про акредитацію, доданих до них відомостей і документів;
4) висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді, щодо рішень комісії з акредитації організацій колективного управління, яка подається не пізніше ніж на наступний робочий день після засідання комісії;
5) уносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.
Члени комісії, делеговані міжнародними організаціями у сфері авторського права або міжнародними організаціями у сфері суміжних прав, під час реалізації своїх прав, визначених підпунктами 1-5 цього пункту, можуть користуватися послугами перекладача.
6. Члени комісії зобов’язані:
1) брати участь у засіданнях комісії особисто без права делегування своїх повноважень щодо участі в засіданнях комісії та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам комісії. Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі;
2) особисто (без залучення сторонніх осіб, крім перекладача) ознайомлюватися, вивчати та перевіряти заяви про акредитацію і додані до них відомості, документи, не розголошуючи інформацію, що стала їм відома у зв’язку з участю в роботі комісії, і не використовуючи її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
3) виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови комісії.
7. У разі неналежного виконання членом комісії своїх обов’язків, що є підставою для виключення його зі складу комісії, голова комісії шляхом надіслання відповідного протоколу її засідання або витягу з нього повідомляє Мінекономіки про необхідність вирішення питання щодо заміни такого члена комісії.
Член комісії може подати заяву про добровільне припинення членства в комісії до голови комісії.
Орган державної влади, організація, що представляє правовласників, користувачів, міжнародна організація у сфері авторського права або міжнародна організація у сфері суміжних прав подають голові комісії інформаційний лист, якщо суб’єкт подання відповідної кандидатури більше не бажає делегувати її як свого представника або є інші причини, які унеможливлюють подання ним заяви про добровільне припинення членства в комісії.
Подання кандидатури на заміну члена комісії, якого виключено зі складу комісії, здійснюється в порядку, визначеному пунктом 2 цього розділу.

III. Правила і процедури роботи комісії

1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, зокрема з метою підготовки до проведення відкритого конкурсу з акредитації організацій колективного управління, у тому числі опрацювання заяв про акредитацію, доданих до них відомостей та документів, а також з метою проведення відкритого конкурсу з акредитації організацій колективного управління.
Засідання комісії з акредитації можуть проводитися в режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через мережу Інтернет шляхом відеоконференції для всіх учасників засідання.
2. Департамент розвитку сфери інтелектуальної власності повідомляє членів комісії, а також організацію колективного управління, що подала заяву про акредитацію, про дату, час і місце проведення засідання.
3. Під час визначення рівня репрезентативності організації колективного управління комісія враховує дані щодо використання об’єктів авторського права та (або) суміжних прав, що належать до каталогу організації, з урахуванням сфери, у якій організація колективного управління бажає отримати статус акредитованої.
4. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше як двох третин (не менше ніж шість) її членів. У разі рівного розподілу голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні.
5. Під час засідання комісії ведеться протокол засідання комісії.
У разі проведення засідань комісії в режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів цей факт фіксується у протоколі. Також у протоколі фіксується факт користування членами комісії, делегованими міжнародними організаціями у сфері авторського права та міжнародними організаціями у сфері суміжних прав, послугами перекладача.
6. Протокол засідання комісії підписується особою, яка головує на засіданні комісії.
7. Рішення комісії про акредитацію організації колективного управління повинно містити дату та висновок щодо акредитації організації колективного управління, у якому зазначаються сфера акредитації та повне найменування організації колективного управління, щодо якої прийнято рішення про визначення її акредитованою у відповідній сфері.
8. Мінекономіки на підставі протоколу засідання комісії приймає рішення про акредитацію організації колективного управління, яке затверджується наказом Мінекономіки.
9. Відкритість засідань комісії забезпечується шляхом вільного доступу представників громадських об’єднань, асоціацій, творчих спілок, що представляють користувачів і правовласників, без права виступу та голосу на засіданні комісії, під час якого проводиться відкритий конкурс для визначення акредитованої організації колективного управління.
Зазначені особи можуть бути присутніми на відповідному засіданні комісії за попередньою реєстрацією, що розпочинається за два робочих дні до проведення засідання та триває 24 години в режимі реального часу (онлайн) за посиланням, що розміщується на вебсайті Мінекономіки.
Якщо засідання комісії проводяться в режимі відеоконференції через мережу Інтернет, відкритість засідань забезпечується доступом громадськості через мережу Інтернет до перегляду відеотрансляції шляхом розміщення гіперпосилання в оголошенні з датою засідання комісії щодо відкритого конкурсу.
Учасникам засідання комісії повинна бути забезпечена можливість чути та бачити хід засідання комісії, а членам комісії та представникам організацій колективного управління, що беруть участь у відкритому конкурсі відповідно до поданих заяв про акредитацію,- також можливість ставити запитання і отримувати відповіді.
10. Організаційне забезпечення діяльності комісії, у тому числі повідомлення членів комісії про їх включення або виключення зі складу комісії, оголошення дати, часу і місця проведення засідань комісії, підготовку матеріалів для розгляду комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання комісії проєкту рішення комісії та проєкту наказу Мінекономіки здійснює департамент розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономіки.
Директор департаменту
розвитку сфери
інтелектуальної власності
А. Демчук