БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            29.12.2003 N 473

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 січня 2004 р.
                   за N 101/8700


       Про затвердження Положення про порядок
     підготовки та видання підручників і навчальних
    посібників для аграрних вищих навчальних закладів

   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                     аграрної політики
    N 187 ( z0531-06 ) від 10.04.2006 )


   З метою поліпшення якості підготовки фахівців, упорядкування
видання та підготовки навчальної літератури  із  спеціальних
дисциплін  за  спеціальностями сільськогосподарського напряму,
відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ), "Про наукову і науково-технічну експертизу"
( 51/95-ВР ), Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Положення про порядок підготовки та видання
підручників і навчальних посібників для аграрних вищих навчальних
закладів (додається).

   2. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко  М.Ф.)  забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

   3. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки,
Науково-методичному  центру аграрної освіти (Іщенко Т.Д.) та
Навчально-методичному центру по підготовці молодших спеціалістів
(Хоменко М.П.):
   посилити контроль за якістю підготовки рукописів навчальної
літератури, відповідності їх змісту навчальним планам і програмам,
вимогам сучасного агропромислового виробництва.

   4. Ректорам, директорам аграрних вищих навчальних закладів
підготовку навчальної літератури із грифом Міністерства аграрної
політики України здійснювати згідно з вимогами Положення про
порядок підготовки та видання підручників і навчальних посібників
для аграрних вищих навчальних закладів.

   5. Науково-методичному  центру  аграрної  освіти   та
Навчально-методичному центру по підготовці молодших спеціалістів
забезпечити координацію і чітку роботу навчально-методичних і
предметних комісій викладачів аграрних вищих навчальних закладів
щодо визначення доцільності написання та видання  навчальної
літератури, виходячи із забезпеченості нею спеціальних дисциплін.

   6. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Мельника С.І.

 Міністр                          С.Рижук


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   29.12.2003 N 473

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 січня 2004 р.
                   за N 101/8700


              ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок підготовки та видання
        підручників і навчальних посібників
       для аграрних вищих навчальних закладів


           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Це Положення, розроблене згідно із Законами України "Про
освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про наукову і
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ), обгрунтовує порядок
підготовки та видання підручників і навчальних посібників для
аграрних вищих навчальних закладів, оцінки їх науково-методичного
рівня,  а  також  офіційного  підтвердження  доцільності  їх
використання в навчальному процесі в аграрних вищих навчальних
закладах (далі - ВНЗ).

   1.2. Потреба  в створенні нової та перевидання існуючої
навчальної літератури обумовлена концепцією створення засобів
навчання, державними стандартами освіти, освітньо-професійними
програмами (далі - ОПП), типовими переліками навчально-наочних
посібників  та  технічних  засобів навчання, а також рівнем
забезпеченості навчальних закладів навчальною літературою.

   1.3. Аграрні вищі навчальні заклади потребують при написанні
навчальної літератури врахування галузевих особливостей підготовки
фахівців і відповідних вимог до її складання.

   1.4. Основним замовником навчальної літератури є Міністерство
аграрної політики України в особі Науково-методичного центру
аграрної освіти та Навчально-методичного центру по підготовці
молодших спеціалістів Мінагрополітики України (далі - Центри).

   1.5. Грифи Міністерства аграрної політики України надаються
таким навчальним виданням з навчальних курсів, що є компонентою
галузевого стандарту:
   підручникам - навчальним  виданням,  які  систематизовано
відтворюють  зміст  навчального  предмета,  курсу, дисципліни
відповідно до  офіційно  затвердженої  або  експериментальної
навчальної програми;
   навчальним посібникам - виданням, які доповнюють або частково
замінюють  підручник у викладі навчального матеріалу, курсу,
дисципліни чи розділу (до навчальних посібників належать курси
лекцій).

        2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

   2.1. При створенні навчальної літератури необхідно виходити з
того, що вона повинна бути пов'язана з практичними завданнями, у
ній  повинні  бути чітко відображені міжпредметні зв'язки і
професійна орієнтація студентів.

   2.2. Підручник (навчальний посібник) повинен включати:
   зміст (перелік розділів);
   вступ (передмова);
   основний текст;
   питання, тести для самоконтролю;
   обов'язкові та додаткові завдання, приклади їх розв'язання;
   ілюстрації;
   бібліографічний опис, покажчики, терміни, додатки.

   2.3. Зміст (перелік розділів) - це перелік наведених у
навчальній літературі заголовків, рубрик. Заголовки змісту повинні
точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в
змісті або давати їх в іншій редакції порівняно із заголовками в
тексті не допускається.

   2.4. До змісту необхідно включати всі заголовки рукопису, за
винятком підзаголовків.

   2.5. Позначення ступенів прийнятої рубрикації ("частина",
"розділ", "параграф" та їхні порядкові номери) пишуться в один
рядок з відповідними заголовками і відділяються від них крапкою.

   2.6. Усі заголовки в змісті пишуться з великої літери без
крапки  на кінці. Останнє слово кожного заголовка з'єднують
крапками з відповідним номером сторінки в правому стовпчику
змісту.

   2.7. Номери  сторінок  змісту  рекомендується проставляти
простим олівцем.

   2.8. Вступ (передмова) у підручнику (посібнику)  повинен
відповідати  таким основним вимогам: характеризувати роль та
значення навчальної дисципліни і окремих її розділів у підготовці
фахівця, показуючи місце конкретного курсу (його частини) серед
інших дисциплін, містити формулювання мети та основних завдань, що
стоять перед студентом при вивченні дисципліни. Обсяг передмови -
0,1-0,2 авторських аркуша.

   2.9. Основний текст підручника (навчального посібника) - це
дидактично та методично оброблений і систематизований автором
навчальний матеріал.

   2.10. Викладення матеріалу в підручнику (посібнику) повинно
бути об'єктивним, науковим, чітким і логічним з урахуванням
міжпредметних зв'язків. Композиція підручника (посібника), терміни
та прийоми введення до тексту нових понять, їх визначення,
використання засобів наочності повинні бути спрямовані на те, щоб
передати студентові повну інформацію, навчити його самостійно
користуватися підручниками, викликати інтерес  до  навчальної
дисципліни, що вивчається.

   2.11. Питання,  тести  для самоконтролю, самоперевірки і
контролю засвоєння знань дадуть змогу забезпечити більш ефективне
опрацювання студентом навчального матеріалу в процесі самостійної
роботи. Такі контрольні питання та завдання, що розміщуються
наприкінці кожної структурної частини підручника (розділу), мають
сприяти засвоєнню практичних прийомів розв'язання завдань  і
набуттю навичок логічного мислення студентів.

   2.12. Обов'язкові  та  додаткові  завдання,  приклади їх
розв'язання. Методично правильна постановка завдань є запорукою
того, що процес засвоєння знань у ході самостійної роботи з
підручником приведе до їх практичного застосування. Тому у кожному
підручнику чи посібнику після кожного розділу мають бути завдання
та приклади їх вирішення.

   2.13. При написанні підручників  (навчальних  посібників)
головне завдання авторів полягає в тому, щоб зорієнтувати студента
на вироблення умінь розв'язувати задачі, привчати  його  до
самостійної творчої праці та активної пізнавальної діяльності.

   2.14. Ілюстрації у навчальній літературі дають змогу авторам
передати більш чітко, точно та образно програмні матеріали, що
викладаються.

   2.15. Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку ставить
перед собою автор.

   2.16. У бібліографічному описі мають бути наведені джерела,
звідки запозичений фактичний матеріал, що вказується у відповідних
посиланнях та в бібліографічному списку.

   2.17. У  розділі  "Бібліографічний  список"  підручника
(посібника)  необхідно  вказувати  основну  та  рекомендовану
літературу для поглибленого вивчення курсу.

   2.18. Основними елементами бібліографічного опису є прізвище
автора, назва твору, місце випуску, кількість (якщо це стаття -
номер) сторінок. Бібліографічні посилання необхідно давати на
останнє видання даного твору або зібрання джерел.

   2.19. Покажчики  є  обов'язковим  структурним  елементом
підручників та навчальних посібників, що полегшує користування. До
предметного  покажчика  необхідно включати основні терміни і
поняття, а до іменного - прізвища та ініціали  осіб,  які
зустрічаються  у  підручнику. Через кому проставляють номери
сторінок, де згадуються ці терміни та прізвища.

   2.20. Додатки є важливим засобом збагачення змісту навчальної
літератури. У вигляді додатків доцільно давати різні матеріали, що
доповнюють або ілюструють основний текст. Додатки за  своїм
характером  та змістом повинні стосуватися всього підручника
(посібника) або його окремих частин, а не окремих часткових
питань.

         3. ОБСЯГ ПІДРУЧНИКА (ПОСІБНИКА)

   3.1. Обсяг підручника (навчального посібника) визначається в
авторських аркушах.

   3.2. Авторським  аркушем  називається  одиниця  обсягу
літературного твору, що вміщує 40 тис. друкованих знаків тексту
(друкованими знаками вважаються також і пробіли між словами).

   3.3. У практичній роботі орієнтовно за один авторський аркуш
приймається 24 сторінки машинописного тексту, надрукованого через
два інтервали на стандартному аркуші формату А4. Текст слід
друкувати, дотримуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і
нижній - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм.

   3.4. Обсяг  підручника  (посібника)  повинен  визначатися
загальною кількістю годин, передбачених навчальним планом на
вивчення даної навчальної дисципліни.

   3.5. Обсяг підручника (навчального посібника) рекомендується
визначати за формулою

   V = К х 0,14 (ta+tcm),

де  V -  обсяг в авторських аркушах підручника (навчального
посібника);
   К - коефіцієнт виду видання (підручник, навчальний посібник);
   для підручника К = 1, для навчального посібника К = 0,3-1;
   0,14 -  коефіцієнт, що враховує продуктивність засвоєння
одного авторського аркуша навчальної інформації студентом за одну
годину  самостійної роботи з літературою, розв'язання задач,
прикладів тощо;
   ta -  кількість  аудиторних  годин у навчальному плані,
відведених на дисципліну;
   tcm -  кількість годин навчального плану, відведених на
самостійну роботу студентів.

   3.6. Величина  коефіцієнта  К  навчального  посібника
визначається часткою навчальної програми, яку замінює або доповнює
навчальний посібник.
   Наприклад,  автор  планує  написати навчальний посібник,
який, на його думку, буде замінювати або доповнювати приблизно 50%
існуючого підручника. У цьому разі К = 0,5. Якщо підручника немає,
а автор створює навчальний посібник, що забезпечує 70% програми,
то К = 0,7 і т.ін. За наявності підручників з дисципліни навчальні
посібники слід випускати для доповнення або заміни на основі нових
методичних підходів будь-якої частини підручника, не допускаючи
його дублювання.

      4. ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ТА ПІДГОТОВКА ДО ВИДАННЯ
         НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЦЕНТРАМИ

   4.1. Рукописи майбутнього підручника (посібника) для надання
їм відповідного грифа представляються у Науково-методичний центр
аграрної освіти або Навчально-методичний центр по підготовці
молодших спеціалістів (відповідно до рівня акредитації навчального
закладу) незалежно від джерела фінансування.

   4.2. Підготовка, експертиза та видання навчальної літератури
здійснюються згідно з річним планом, який складається Центрами на
основі перспективного плану, затвердженого Міністерством аграрної
політики України. До річного плану видання можуть уноситись зміни
на основі відповідного обґрунтування Навчально-методичних комісій
науково-педагогічних працівників (далі - НМК) та за погодженням з
Міністерством аграрної політики України. ( Пункт 4.2 розділу 4 в
редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 187 ( z0531-06 )
від 10.04.2006 )

   4.3. У перспективному плані створення навчальної літератури
зазначаються назва,  автор,  вид  і  призначення  навчальної
літератури, передбачувані строки.

   4.4. Доцільність створення та внесення до перспективного або
річного плану навчальної літератури визначається на підставі
аналізу забезпеченості відповідною літературою фахового напряму та
висновків НМК відповідних напрямів. ( Пункт 4.4 розділу 4 в
редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 187 ( z0531-06 )
від 10.04.2006 )

   4.5. Для включення до  перспективного  плану  навчальної
літератури автор подає два примірники концепції, план-проспект
підручника чи навчального посібника, анотацію, завірену внутрішню
рецензію,  висновок  Навчально-методичної  комісії  разом  із
листом-клопотанням керівника закладу.

   4.6. У концепції  обгрунтовується  актуальність  проблеми
(необхідність  видання  навчальної  літератури, її наявність,
відповідність сучасним вимогам), формулюється цільове призначення,
повідомляються  основні  використані  літературні  джерела,
визначається новизна та оригінальність запропонованого підручника,
наводяться результати практичної перевірки трактувань, на яких
грунтуватиметься подання  матеріалу,  характеризуються  форма,
загальний  обсяг, кількість ілюстрацій; повідомляються термін
готовності рукопису та відомості про наукову й  літературну
діяльність автора.

   4.7. У  плані-проспекті  реферативно повідомляється зміст
розділів та тем (параграфів) майбутнього видання з визначенням їх
обсягу.

   4.8. В анотації (обсягом не більше 600 друкарських знаків)
подаються відомості про автора; ознаки змісту, які характеризують
наукове та практичне значення видання, його відмінність від інших,
близьких за тематикою і цільовим призначенням; для кого призначене
видання.

   4.9. Після реєстрації документів у Центрах призначається
відповідальний виконавець, який, за наявності всіх необхідних
складових, визначає відповідність пропонованої літератури програмі
навчальної дисципліни та рівню її забезпеченості літературою.

   4.10. При неправильному  чи  неякісному  оформленні  або
некомплектності матеріали не розглядаються і повертаються автору.

   4.11. При дотриманні вищезазначених вимог рукопис Центрами
надсилається двом фахівцям на рецензування.

       5. РЕЦЕНЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

   5.1. Рецензент   визначається   Центрами   з   числа
висококваліфікованих  фахівців  галузі  й  дає розгорнутий і
мотивований висновок про придатність рукопису до опублікування.
Оцінюючи рукопис, рецензент повинен визначити:
   актуальність підручника (посібника) і доцільність видання,
переваги перед наявними або причини відхилення;
   науково-методичну цінність та ідейний рівень;
   повноту, послідовність,  логічність  викладення матеріалу,
чіткість формулювань та зв'язок між окремими частинами рукопису.

   5.2. Зауваження  і  побажання  рецензента  повинні  бути
принциповими, обгрунтованими, чітко сформульованими і спрямованими
на вдосконалення науково-методичного рівня рукопису.

   5.3. Рецензію необхідно подавати у двох примірниках.

   5.4. У кінці рецензії вказуються прізвище, ім'я та  по
батькові рецензента, посада, учений ступінь, звання.

   5.5. За умови отримання позитивних рецензій та врахування
автором рукопису зауважень Центри готують пропозицію про включення
пропонованого підручника (посібника) до плану видання.

   5.6. Висновок  про  доцільність  (недоцільність)  видання
пропонованої навчальної  літератури  приймається  відповідними
Центрами.

           6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРИФА

   6.1. Гриф навчальній літературі надається Мінагрополітики
України на підставі висновку відповідних Центрів.

   6.2. Гриф установлює призначення та вид навчальної літератури
і зазначається на титульній сторінці. На її звороті вказується ким
і коли прийнято рішення про надання грифа.

   6.3. Гриф "Затверджено  Міністерством  аграрної  політики
України..." надається Міністерством аграрної політики України за
результатами експертизи навчальній  літературі,  яка  пройшла
апробацію з циклу дисциплін навчального плану, що є галузевою
компонентою державного стандарту вищої освіти, і визнана як
установлена для використання у навчальному процесі навчальних
закладів галузі.

   6.4. Гриф "Рекомендовано Міністерством аграрної  політики
України..."  надається  навчальній  літературі,  навчальним
посібникам, навчально-наочним посібникам,  навчально-методичним
посібникам, практикумам тощо із спеціальних дисциплін, а також
спеціальним та пробним навчальним книгам, що створені в наукових
установах (центрах) та навчальних закладах на засадах замовлення
чи з ініціативи автора.

   6.5. Гриф "Схвалено Міністерством аграрної політики України
для  використання в навчально-виховному процесі..." надається
навчальній літературі, навчальним посібникам, навчально-наочним
посібникам, навчально-методичним посібникам, практикумам тощо із
спеціальних дисциплін, а також спеціальним та пробним навчальним
книгам, які допущені до апробації. ( Пункт 6.5 розділу 6 в
редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 187 ( z0531-06 )
від 10.04.2006 )

 Начальник Департаменту
 кадрової політики, аграрної
 освіти та науки                     М.Ф.Бойко