БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2004 N 7
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 січня 2004 р. 
за N 117/8716 

Про Порядок передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 672 (z1221-05) від 03.10.2005 N 416 (z0306-07) від 29.03.2007 )
Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України (2542-14) та статті 27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (1344-15) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету (додається).
2. Департаменту зведеного бюджету:
довести цей наказ до відома головних розпорядників бюджетних коштів;
про проведену передачу бюджетних призначень Державного бюджету України повідомляти Кабінет Міністрів України та Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України
М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
14.01.2004  N 7
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2004 р.
за N 117/8716

ПОРЯДОК

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів державного бюджету (далі - головний розпорядник) іншому головному розпоряднику, що передбачає внесення змін до розпису Державного бюджету України, відображення у звітності головного розпорядника та особливості закріплення кодів функціональної класифікації видатків.
Цей Порядок застосовується також при передачі бюджетних призначень за бюджетними програмами у системі головного розпорядника, передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками та при створенні нових міністерств або інших центральних органів виконавчої влади за рішенням Кабінету Міністрів України.
( Абзац другий пункту 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 672 (z1221-05) від 03.10.2005; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 416 (z0306-07) від 29.03.2007 )
1.2. Передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника іншому головному розпоряднику здійснюється, коли передбачається:
передача бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, що є частиною бюджетної програми головного розпорядника;
передача бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, що повністю складають бюджетну програму головного розпорядника.
( Абзац четвертий пункту 1.2 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 672 (z1221-05) від 03.10.2005 )
1.3. Підставою для передачі бюджетних призначень є відповідні норми законів України, інших актів Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.
1.4. При передачі бюджетних призначень за бюджетними програмами у системі головного розпорядника підставою для такої передачі є рішення головного розпорядника, прийняте у межах його компетенції.
При здійсненні передачі бюджетних призначень визначаються:
головний розпорядник та його відповідальний виконавець, від якого передається бюджетне призначення;
головний розпорядник та його відповідальний виконавець, якому передається бюджетне призначення;
функції або послуги в рамках бюджетної програми, відповідальність за виконання яких передається (або назва бюджетної програми, якщо її виконання передається повністю);
обсяг бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, які передаються.
За потреби можуть визначатися інші положення, які регламентують порядок передачі відповідальності за виконання функцій або надання послуг.
1.5. Передача затверджених бюджетних призначень від одного головного розпорядника іншому головному розпоряднику протягом бюджетного періоду проводиться за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету з попередньою подачею спільного листа цими головними розпорядниками до Мінфіну, з визначеним обсягом бюджетних призначень, які передаються.
( Пункт 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 416 (z0306-07) від 29.03.2007 )
1.6. Передача нерозподілених бюджетних призначень на визначену мету в законі про Державний бюджет України між головними розпорядниками здійснюється у порядку та обсягах, установлених Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.
( Розділ 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 672 (z1221-05) від 03.10.2005 )
1.7. При створенні за рішенням Кабінету Міністрів України нових міністерств або інших центральних органів виконавчої влади може змінюватися назва та/або код класифікації видатків та кредитування бюджету.
( Розділ 1 доповнено пунктом 1.7 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 416 (z0306-07) від 29.03.2007 )

2. Внесення змін до розпису Державного бюджету України у зв'язку з передачею бюджетних призначень

2.1. При передачі бюджетних призначень відповідно до цього Порядку у місячний термін після прийняття відповідного рішення вносяться зміни до розпису Державного бюджету України в установленому порядку.
2.2. Для внесення змін до розпису Державного бюджету України головний розпорядник, від якого передається бюджетне призначення, та головний розпорядник, якому передається бюджетне призначення, у двотижневий термін з дня набрання чинності відповідного акта, зазначеного у пункті 1.3 цього Порядку, подають до Мінфіну України спільного листа, у якому викладено узгоджену позицію щодо такої передачі, зокрема з дотриманням положень, визначених у пункті 1.4 цього Порядку, обсягів помісячного розподілу бюджетних асигнувань загального фонду, назви бюджетної програми, обґрунтування необхідності перерозподілу бюджетних призначень за економічною класифікацією видатків бюджету, у разі наявності заборгованості - щодо обсягу такої заборгованості, причин її виникнення та шляхів погашення. За потреби до листа додаються інші документи, що обумовлюють передачу бюджетних призначень.
2.3. У процесі підготовки документів про внесення змін до розпису Державного бюджету України відповідні структурні підрозділи Мінфіну України узгоджують коди і назви бюджетних програм відповідно до структури програмної класифікації видатків державного бюджету в такому порядку:
2.3.1. У разі передачі відповідальності за виконання бюджетної програми повністю уточнюється назва такої бюджетної програми і визначається її код для головного розпорядника, якому передається бюджетне призначення (згідно із структурою програмної класифікації видатків державного бюджету та специфікою діяльності такого головного розпорядника або його відповідального виконавця);
2.3.2. У разі передачі відповідальності за виконання частини бюджетної програми:
а) якщо в державному бюджеті головному розпоряднику, якому передається бюджетне призначення, затверджено бюджетну програму, цільова спрямованість якої відповідає переданим функціям, то збільшується бюджетне призначення на цю бюджетну програму та за потреби уточнюється назва такої бюджетної програми;
б) якщо у державному бюджеті головному розпоряднику, якому передається бюджетне призначення, не затверджено бюджетної програми, цільова спрямованість якої відповідає переданим функціям, то вводиться нова бюджетна програма такому головному розпоряднику з визначенням її назви та коду (згідно із структурою програмної класифікації видатків державного бюджету та специфікою діяльності даного головного розпорядника або його відповідального виконавця);
в) якщо у системі головного розпорядника бюджетна програма була розподілена на декілька бюджетних програм, то вводяться нові бюджетні програми з відповідним визначенням кодів та назв нових бюджетних програм.
( Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 416 (z0306-07) від 29.03.2007 )
За потреби уточнюється назва бюджетної програми головного розпорядника, з якої були передані бюджетні призначення.
( Абзац п'ятий підпункту 2.3.2 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 416 (z0306-07) від 29.03.2007 )
2.3.3. У разі передачі нерозподілених призначень, затверджених у державному бюджеті:
а) щодо резервного фонду - для відповідного головного розпорядника визначаються назва бюджетної програми із резервного фонду, виходячи з напрямку виділення коштів, затвердженого відповідним рішенням Кабінету Міністрів України, та код такої бюджетної програми, виходячи із структури програмної класифікації видатків державного бюджету. (При цьому для відстеження всіх бюджетних програм із резервного фонду п'ятій цифрі коду таких програм присвоюється номер "7");
б) щодо державних капітальних вкладень - для відповідного головного розпорядника визначаються назва бюджетної програми, виходячи із напрямку виділення коштів, затвердженого відповідно до законодавства, та код бюджетної програми, виходячи із структури програмної класифікації видатків державного бюджету. (При цьому для відстеження усіх бюджетних програм, що складають капітальні вкладення, п'ятій цифрі коду таких програм присвоюється номер "8");
в) щодо інших нерозподілених бюджетних призначень - для відповідного головного розпорядника визначаються назва бюджетної програми, виходячи із напрямку виділення коштів, затвердженого законодавством, та код бюджетної програми, виходячи із структури програмної класифікації видатків державного бюджету.
2.4. При передачі бюджетних призначень зміни до розпису Державного бюджету України здійснюються у їх річному обсязі з урахуванням фактично проведених видатків для виконання функцій або надання послуг, що передаються, за винятком нерозподілених призначень.

3. Особливості закріплення кодів функціональної класифікації видатків та відображення у звітності при передачі бюджетних призначень

3.1. При визначенні нової бюджетної програми головного розпорядника, якому передається бюджетне призначення, за нею закріплюється код функціональної класифікації видатків за таким підрозділом класифікації, який відповідає коду функціональної класифікації бюджетної програми, за якою зменшені бюджетні призначення.
3.2. При визначенні нової бюджетної програми головного розпорядника, якому передаються нерозподілені призначення, за нею закріплюється код функціональної класифікації видатків, виходячи із напрямку використання коштів, затвердженого у відповідному законодавстві.
3.3. При передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника іншому головному розпоряднику, що не потребує визначення нової бюджетної програми, не змінюється код функціональної класифікації видатків, за яким закріплена бюджетна програма.
3.4. При передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника іншому головному розпоряднику фактичні видатки на виконання функцій або надання послуг, що передаються, мають відображатися у звітності того головного розпорядника, якому їх передано.
Директор Департаменту
зведеного бюджету
С.О.Рибак