БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
26.01.2010 N 100

Про затвердження примірного переліку документів, які входять до номенклатури справ притулків для дітей служб у справах дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок)

Відповідно до Типового положення про притулок для дітей служби у справах дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. N 565 (565-97-п) , Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. N 87 (87-2004-п) , Типового положення про соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2005 р. N 1291 (1291-2005-п) , та Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. N 866 (866-2008-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити номенклатуру справ притулків для дітей служб у справах дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок), що додається.
2. Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, службам у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити ведення номенклатури справ у притулках для дітей служб у справах дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та соціально-реабілітаційних центрах (дитячих містечках).
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінсім'ядітимолоді від 16.12.2004 р. N 820 "Про затвердження примірного переліку документів, які входять до номенклатури справ притулків для неповнолітніх служби у правах неповнолітніх та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Кондратюк Т.В.
Міністр
Ю.О.Павленко

Додаток
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
26.01.2010 N 100

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

документів, які входять до номенклатури справ притулку для дітей служби у справах дітей, центру соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко)

1. Нормативні документи, які регламентують роботу притулку для дітей служби у справах дітей (далі - притулок), центру соціально-психологічної реабілітації дітей і соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) (далі - центр):
1.1. Розпорядження (рішення) про створення притулку (центру).
1.2. Положення про притулок (центр), затверджене службою у справах дітей.
1.3. Штатний розпис.
2. Колективний договір (правила внутрішнього трудового розпорядку, які регулюють трудові відносини між адміністрацією та працівниками притулку (центру)).
3. Посадові інструкції працівників притулку (центру).
4. Звітність про діяльність притулку (центру).
5. Накази з основної діяльності.
6. Накази з кадрової роботи.
7. Журнал обліку наказів з основної роботи.
8. Журнал обліку наказів з кадрової роботи.
9. Алфавітна книга.
10. Журнал обліку дітей.
11. Журнал щоденного руху дітей притулку (центру).
12. Журнал прийому та передачі зміни черговими з режиму (фіксується поіменний список дітей по групах, інформація про рух дітей, події, які мали місце за період зміни).
13. Журнал реєстрації вхідної документації.
14. Журнал реєстрації вихідної документації.
15. Листування з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, службами у справах дітей, іншими установами, підприємствами, організаціями та фізичними особами.
16. Плани дій посадових осіб при виникненні у притулку (центру) надзвичайних ситуацій (пожежі, злочину), які відповідно погоджуються з пожежною службою та відділом внутрішніх справ.
17. Матеріали з організації роботи працівників притулку (центру) (графіки чергувань).
18. Книга обліку виходу на роботу працівників притулку (центру).
19. Правила поведінки дітей у притулку (центрі), розпорядок дня, режим роботи закладу.
20. Книга відвідувань дітей у притулку (центрі).
21. Плани роботи (річні, квартальні, місячні).
22. Протоколи засідань педагогічної, громадської опікунської ради притулку (центру).
23. Особові справи дітей.
24. Матеріали перевірок роботи притулку (центру) різними відомствами (довідки, акти, подання).
25. Особові справи працівників притулку (центру).
26. Книга обліку трудових книжок.
27. Статистична звітність.
                   Зразки окремих видів
                   облікової документації
            ПРИТУЛОК ДЛЯ ДІТЕЙ
    (ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ,
    СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР (ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО)
    служби у справах дітей ___________________________
      обласної, районної державної адміністрації
             (міськвиконкому)
             ОСОБОВА СПРАВА N
   Прізвище ____________________________________________________
   Ім'я ___________________ По батькові ________________________
   Число, місяць та рік народження _____________________________
            УТОЧНЕНІ ВІДОМОСТІ
   Прізвище ____________________________________________________
   Ім'я ___________________ По батькові ________________________
   Число, місяць та рік народження _____________________________
                Поступив (ла) ____________ 20__ р.
                Вибув (ла) ____________ 20__ р.
                на ___________________ арк.
Примірний перелік
документів, які зберігаються в особовій справі дитини
1. Направлення служби у справах дітей або акт кримінальної міліції про доставлення дитини, або заява дитини.
2. Акт прийому дитини до притулку (центру).
3. Пояснення дитини (при самостійному зверненні дитини до притулку).
4. Обліково-статистична картка дитини.
5. Медичні довідки.
6. Картка психолого-педагогічного спостереження та індивідуально-виховної роботи з дитиною.
7. Акт обстеження житлово-побутових умов(*).
8. Копія свідоцтва про народження дитини.
9. Копії відповідей та інформацій від установ та закладів на запити та листи, направлені притулком (центром).
10. Копії актів про знайомство кандидатів в усиновлювачі, прийомні батькі, батьки-вихователі з дитиною(*).
11. Акт про факт передачі дитини.
12. Інші документи.
---------------
(*) - в разі їх наявності.
 ------------
 |     |
 |  ФОТО  |
 |     |
 |     |
 ------------
        ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА ДИТИНИ
   1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________
__________________________________________________________________
   2. Число, місяць, рік народження ____________________________
   3. Стать ____________________________________________________
   4. Адреса проживання (перебування) __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   5. Останнє місце перебування: _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   6. Прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи батьків або
осіб, які їх замінюють: __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   7. Місце навчання (школа, клас): ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   8. Характеристика сім'ї, умови проживання: __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   9. Причини влаштування дитини до притулку (центру): _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   10. Хто направив дитину до притулку (центру), підстава: _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   11. Наявність підстав для встановлення статусу дитини-сироти,
дитини, позбавленої батьківського піклування _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   12. Відомості про наявні у дитини майно та житло: ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   13. Повідомлено службу у справах дітей про прийняття дитини в
притулок (центр): ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   14. Повідомлено за місцем навчання(*): ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   15. Повідомлено батьків: ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   16. Повідомлено правоохоронні органи(*): ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   17. Статус дитини на час вибуття із притулку (центру): ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
---------------
(*) - тільки для притулку.
   18. Дитину направлено в: ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   19. Дитину забрали батьки, особи, які їх заміняють, або
посадові особи ___________________________________________________
                  (П.І.Б.)
__________________________________________________________________
         (документ, що посвідчує особу)
__________________________________________________________________
     (документ, на підставі якого передана дитина)
   20. Речі, які були у дитини при влаштуванні у притулок
(центр): _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   21. Речі, які видані дитині: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   РОБОТА ПРОВЕДЕНА З ДИТИНОЮ
   Медичні обстеження __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Оздоровлення ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування (за наявності підстав) __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Влаштування дитини __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Робота з батьками або особами, що їх заміняють, в разі
повернення дитини в сім'ю ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Додаткова інформація ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Завідувач притулку(*) ________________ __________________________
 (директор центру(*))   (підпис)    (прізвище та ініціали)
 М.П.
---------------
(*) - вказується повна назва притулку (центру).
Зберігається протягом 15 років після вибуття дитини із закладу.
            ПРИТУЛОК ДЛЯ ДІТЕЙ
    (ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ,
    СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР (ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО)
    служби у справах дітей _____________________________
      обласної, районної державної адміністрації
             (міськвиконкому)
                АКТ
        прийому дитини до притулку (центру)
 "___" ____________ 20__ р.         "____" год. "____" хв.
   Я, __________________________________________________________
         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
прийняв від(*) ___________________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
дитину ___________________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
         дата народження, домашня адреса)
__________________________________________________________________
направлену(*) ____________________________________________________
                   (ким)
у зв'язку з ______________________________________________________
           (причина направлення, самозвернення)
__________________________________________________________________
   Статус дитини _______________________________________________
   Наявність медичної довідки __________________________________
                      (ким видана)
   Наявність у  дитини  особистих речей, грошей, цінностей,
документів: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
   Примітки: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
   Підпис особи, що передала дитину(*) _________________________
   Підпис працівника притулку, що прийняв дитину _______________
---------------
(*) - не заповнюється у випадках самозвернення дитини.
            ПРИТУЛОК ДЛЯ ДІТЕЙ
    (ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ,
    СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР (ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО)
    служби у справах дітей _____________________________
      обласної, районної державної адміністрації
             (міськвиконкому)
            ПОЯСНЕННЯ ДИТИНИ(*)
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________ року народження, який (а) проживає за адресою ______
__________________________________________________________________
   Навчається __________________________________________________
               (якщо не навчається,
__________________________________________________________________
       коли і з якої причини залишив навчання)
   Відомості про батьків або осіб, що їх заміняють _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Інформація про найближче оточення ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Причини звернення до притулку _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Чи перебував раніше у притулках _____________________________
__________________________________________________________________
              (яких, коли)
   Додаткова інформація ________________________________________
   Пояснення записав ___________________________________________
             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 "___" ____________ 20_ року        ______________________
                          (підпис)
---------------
(*) - записується зі слів дитини.
                АКТ
           про факт передачі дитини
     ________________________________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
 "___" ____________ 20__ р.         "____" год. "____" хв.
   Адміністрація закладу, сім'я ________________________________
в особі __________________________________________________________
         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
у присутності ____________________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
      посада працівника служби у справах дітей)
передають дитину _________________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові дитини,
__________________________________________________________________
         число, місяць, рік народження)
на підставі ______________________________________________________
         (дата, номер висновку служби у справах дітей
__________________________________________________________________
    про доцільність повернення дитини в сім'ю, заклад)
__________________________________________________________________
       (П.І.Б. батьків чи одного з них, особи,
__________________________________________________________________
    що їх замінює, посадової особи, яка забирає дитину)
документ, що посвідчує особу ____________ серія ____ номер _______
коли і ким виданий _______________________________________________
   Стан здоров'я дитини ________________________________________
               (заповнюється лікарем закладу)
__________________________________________________________________
   Перелік документів та речей, які передаються: _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Керівник закладу, особа, ____________ __________________________
 у якої проживає дитина   (підпис)   (прізвище та ініціали)
 (потрібне підкреслити)
 Посадова особа служби   ____________ __________________________
 у справах дітей       (підпис)   (прізвище та ініціали)
 Мати, батько дитини,   ____________ __________________________
 особа, що їх замінює,    (підпис)   (прізвище та ініціали)
 посадова особа,
 яким передано дитину
 (потрібне підкреслити)
      КАРТКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
      ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДИТИНОЮ
      (заповнюється психологом притулку (центру)
   1. Відомості про дитину на момент прийняття до притулку
(центру)
   ---
   --- П.І.Б. __________________________________________________
   ---
   --- Дата прийняття __________________________________________
   ---
   --- Дата вибуття ____________________________________________
   ---
   --- Вік _____________________________________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Місце проживання (перебування) __________________________
__________________________________________________________________
   1.1. Причина влаштування (потрібне позначити)
   ---              ---
   --- вилучена з вулиці     --- підкинута
   ---              ---
   --- вилучена з сім'ї      --- загублена
   ---              ---
   --- залишилась без піклування --- самовільно залишила сім'ю
     батьків
   ---              ---
   --- безпритульна        --- самостійно звернулася
   ---
   --- самовільно залишила заклад для дітей-сиріт
     та дітей, позбавлених батьківських прав
   1. 2. Відомості про батьків або осіб, які їх замінюють
(потрібне позначити для кожного окремо)
------------------------------------------------------------------
|П.І.Б.             |П.І.Б.             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мати, усиновлювач, прийомна   |Батько, усиновлювач, прийомний |
|мати, мати-вихователька, опікун,|батько, батько-вихователь,   |
|піклувальник          |опікун, піклувальник      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|--- померла           |--- помер           |
|---               |---              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|--- позбавлена батьківських   |--- позбавлений батьківських |
|--- прав            |--- прав           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|--- перебуває у місцях     |--- перебуває у місцях    |
|--- позбавлення волі      |--- позбавлення волі     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|--- перебуває у лікарні     |--- перебуває у лікарні    |
|--- на тривалому лікуванні   |--- на тривалому лікуванні  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|--- веде асоціальний спосіб   |--- веде асоціальний спосіб  |
|--- життя            |--- життя           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|--- конфліктує з дитиною    |--- конфліктує з дитиною   |
|---               |---              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|--- вчиняє насильство      |--- вчиняє насильство     |
|--- над дитиною         |--- над дитиною        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|--- не має постійного місця   |--- не має постійного місця  |
|--- проживання         |--- проживання        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|--- місце перебування      |--- місце перебування     |
|--- невідоме          |--- невідоме         |
------------------------------------------------------------------
   1.3. Відомості про інших членів сім'ї _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   1.4. Відомості про сім'ю (потрібне підкреслити)
   ---
   --- повна
   ---
   --- неповна (з матір'ю, з батьком)
   ---
   --- багатодітна
   ---
   --- сім'я опікуна, піклувальника
   ---
   --- прийомна сім'я
   ---
   --- дитячий будинок сімейного типу
   ---
   --- усиновлена
   1.5. Характеристика сім'ї: матеріальний стан, ставлення до
дитини батьків або осіб, які їх заміняють, ставлення дитини до
сім'ї (зі слів дитини та інформації інших осіб) __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   1.6. Додаткова інформація про найближче оточення дитини _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   1.7. Рівень освіти __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   1.8. Ставлення  до  навчального  закладу,  до  вчителів,
однолітків, з якими разом навчалась ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   2. Соціальний розвиток дитини (історія развитку, можливі
причини соціальної дезадаптації) _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   2.1. Особливості розвитку
   ---
   --- Особливості мовлення ____________________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Особливості розумового розвитку (з урахуванням вікових
критеріїв) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Засвоєння навчальної програми (школа, д/с), відповідність
віку рівню освіти ________________________________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Пізнавальна діяльність __________________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Мотивація до навчання ___________________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Успішність у засвоєнні нових знань ______________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Уміння застосовувати набуті знання ______________________
__________________________________________________________________
   2.2. Емоційно-вольова сфера
   ---
   --- Особливості настрою _____________________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Особливості реагування на труднощі ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Здатність контролювати свою поведінку ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Емоційна прихильність (члени сім'ї, діти в колективі,
персонал) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   2.3. Інтереси і нахили ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   3. Вихідні діагностичні дані
------------------------------------------------------------------
|     На час влаштування     |На час вибуття із закладу |
|-------------------------------------+--------------------------|
| 3.1 Стан фізичного та психічного  |             |
|       здоров'я        |             |
|----------------------------------------------------------------|
|--- Лікар                            |
|---                               |
|----------------------------------------------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|----------------------------------------------------------------|
|--- Психолог                          |
|---                               |
|----------------------------------------------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|----------------------------------------------------------------|
|--- Вихователь                         |
|---                               |
|----------------------------------------------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|----------------------------------------------------------------|
|--- Соціальний працівник                    |
|---                               |
|----------------------------------------------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|----------------------------------------------------------------|
|--- Лікар-психіатр (за потреби)                 |
|---                               |
|----------------------------------------------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|----------------------------------------------------------------|
|--- Дефектолог (за потреби)                   |
|---                               |
|----------------------------------------------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|----------------------------------------------------------------|
|    3.2. Наявність проблем та особливості поведінки     |
|----------------------------------------------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|----------------------------------------------------------------|
|           3.3. Статус дитини            |
|----------------------------------------------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|                   |             |
------------------------------------------------------------------
   4. Завдання  корекційно-реабілітаційної  роботи  на  час
перебування ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   5. Соціально-реабілітаційні заходи, які заплановано провести
у закладі ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   6. Особливості адаптації в закладі
   ---
   --- Спілкування з дорослими _________________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Спілкування з дітьми в групі ____________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Ставлення до правил внутрішнього розпорядку _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Соціально-побутові навички ______________________________
__________________________________________________________________
   ---
   --- Особливості поведінки ___________________________________
__________________________________________________________________
   7. Висновок про зміни, які відбулись на час вибуття дитини із
закладу __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   8. Рекомендована форма влаштування дитини
   8.1. Повернути
   ---
   --- біологічну сім'ю
   ---
   --- під опіку, піклування
   ---
   --- прийомну сім'ю
   ---
   --- дитячий будинок сімейного типу
   ---
   --- заклад для дітей-сиріт та дітей,
     позбавлених батьківського піклування
   8.2. Влаштувати
   ---
   --- під опіку, піклування
   ---
   --- в прийомну сім'ю
   ---
   --- дитячий будинок сімейного типу
   ---
   --- заклад для дітей-сиріт та дітей,
     позбавлених батьківського піклування
   ---
   --- підлягає усиновленню
   ---
   --- складено анкету
   8.3 Перевести (тільки для притулку)
   ---
   --- до центру соціально-психологічної реабілітації
   8.4. Направити
   ---
   --- до закладу охорони здоров'я
   ---
   --- на оздоровлення
   9. Рекомендації  щодо  подальшої психолого-педагогічної і
соціальної роботи з дитиною після вибуття із закладу (вказати
також кому надані ці рекомендації) _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Дата             Підпис психолога
 Погоджено:
 Завідувач притулку
 (директор центру)
            ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ДІТЕЙ
------------------------------------------------------------------------
|N| Дата | П.І.Б. |  Дата  | Адреса |Відомості|Рівень| Причини |
| |прибуття|    |народження|фактичного|  про  |освіти|влаштування|
| |    |    |     |  місця | батьків |   | дитини  |
| |    |    |     |проживання|або осіб,|   |      |
| |    |    |     |     | які їх |   |      |
| |    |    |     |     |заміняють|   |      |
|-+--------+--------+----------+----------+---------+------+-----------|
|1|  2  |  3  |  4   |  5   |  6  | 7  |  8   |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
|  Ким   | Направлено | Перебування | Статус |Вибуття з|Підстави |
|направлений |повідомлення | на лікуванні,| дитини |притулку |  для  |
|до притулку |       | оздоровленні |    |(центру) | вибуття |
| (центру)  |       |       |    |     |     |
|------------+-------------+--------------+--------+---------+---------|
|   9   |   10   |   11    |  12  |  13  |  14  |
------------------------------------------------------------------------
             АЛФАВІТНА КНИГА
------------------------------------------------------------------------
| N | П.І.Б. |  Дата  |  Місце  |  Дата  |  Дата  |   N  |
|  |    |народження |проживання,|прийняття | вибуття/ | особової |
|  |    |      |  або  |  до  |  куди  | справи |
|  |    |      |реєстрації | притулку |     | дитини |
|  |    |      |      | (центру) |     |     |
|----+--------+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| 1 |  2  |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |
------------------------------------------------------------------------
          ЖУРНАЛ ЩОДЕННОГО РУХУ ДІТЕЙ
------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Дата|Загальна |   Хлопці   |Всього|   Дівчата   |Всього|Перебувають |Примітка|
| |  |кількість|-----------------|   |-----------------|   |на лікуванні|    |
| |  | дітей  | 3-6 |7-14 |14-18|   | 3-6 |7-14 |14-18|   |оздоровленні|    |
| |  |     |років|років|років|   |років|років|років|   | (карантин) |    |
|-+----+---------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------------+--------|
|1| 2 |  3  | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |  12   |  13  |
------------------------------------------------------------------------------------------