БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.12.2003 N 452/335
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2004 р.
за N 118/8717
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 596/424 (z1325-11) від 04.11.2011 )

Про затвердження Положення про порядок проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств

На виконання вимог частини першої статті 6 Закону України "Про фермерське господарство" (973-15) та з метою встановлення єдиного порядку професійного відбору з питань створення фермерських господарств НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Положення про порядок проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств, що додається.
2. Міністерству агропромислового комплексу і Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства та головним управлінням праці та соціального захисту обласних державних адміністрацій довести зазначене Положення до відома керівництва регіональних органів та організацій, які входять до сфери управління Міністерства аграрної політики України та Міністерства праці та соціальної політики України.
3. Департаменту реформування сільського господарства Мінагрополітики (Куць О.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра аграрної політики Мельника С.І. та першого заступника Міністра праці та соціальної політики Гнибіденка І.Ф.
Міністр аграрної
політики України
Міністр праці та
соціальної політики
України
ПОГОДЖЕНО:
Президент Асоціації
фермерів та приватних
землевласників України
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
С.Рижук
М.Папієв
І.Томич
К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства праці та
соціальної політики України
17.12.2003  N 452/335
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2004 р.
за N 118/8717

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок і організацію проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств та поширюється на громадян України, які виявили бажання відповідно до вимог законодавства на створення фермерського господарства.
1.2. Проведення професійного відбору громадян, які виявили бажання створити фермерське господарство, здійснюється з метою реалізації права громадян на створення фермерського господарства як форми підприємницької діяльності.

2. Порядок організації професійного відбору

2.1. Для виконання організаційної роботи, пов'язаної з проведенням професійного відбору, районна (міська) рада формує і затверджує склад професійної комісії з питань створення фермерських господарств (далі - професійна комісія) відповідно до ст. 6 Закону України "Про фермерське господарство" (973-15) .
2.2. До складу професійної комісії входять представники управління (відділу) сільського господарства і продовольства, управління праці та соціального захисту населення місцевої державної адміністрації, інші представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представники Асоціації фермерів та приватних землевласників України і громадських організацій.
2.3. Громадяни, які виявили бажання створити фермерське господарство, подають до професійної комісії заяву, у якій зазначаються бажані розміри і місце розташування земельної ділянки та кількість членів фермерського господарства. До заяви додаються копії документів, завірених у встановленому порядку, які підтверджують їх досвід роботи в сільському господарстві, наявність необхідної кваліфікації або спеціальної підготовки, обґрунтування розмірів земельної ділянки і напряму діяльності фермерського господарства.
2.4. Подані до професійної комісії документи приймаються за описом, копія якого видається претенденту з відміткою про дату прийняття документів професійною комісією, за підписом відповідальної особи.
2.5. Під час вивчення поданих претендентами документів професійна комісія може проводити перевірку їх достовірності.
У разі виявлення недостовірної інформації або неналежним чином оформлених документів заява претендента залишається без розгляду.
2.6. Про залишення заяви без розгляду претендент повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав у 5-денний термін із дня отримання заяви.
2.7. Після усунення причин, що були підставою про залишення заяви без розгляду, претендент може повторно подати заяву, яка розглядається в установленому порядку.
2.8. Заява про участь у професійному відборі претендентів, які виявили бажання створити фермерське господарство, розглядається професійною комісією в місячний термін.
2.9. Інформація про час і місце проведення засідання професійної комісії з відбору претендентів на створення фермерського господарства, які подали заяви та інші необхідні документи, повідомляється за 5 днів до проведення відбору письмово або телеграмою і публікується в місцевих засобах масової інформації.

3. Умови проведення професійного відбору та участі в ньому

3.1. Проведення професійного відбору покладається на професійну комісію.
3.2. Професійна комісія скликається у разі потреби.
3.3. Професійна комісія в своїй діяльності керується Земельним кодексом України (2768-14) , Законами України "Про фермерське господарство" (973-15) , "Про охорону земель" (962-15) , "Про власність" (697-12) , "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (400-12) , Господарським (436-15) та Цивільним кодексами України (435-15) , іншими нормативно-правовими актами.
3.4. Очолює професійну комісію та організовує її роботу голова.
3.5. Рішення професійної комісії приймається на засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівності кількості голосів голос головуючого є ухвальним.
3.6. Рішення професійної комісії оформляється протоколом, який підписують головуючий та всі члени комісії, присутні на засіданні.
3.7. Висновок (рішення) професійної комісії (витяг з протоколу, завірений головою комісії) доводиться до претендента, який пройшов професійний відбір, письмово у 5-денний термін з дня проведення відбору.
3.8. Висновок професійної комісії про наявність у громадянина достатнього досвіду роботи в сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації є умовою для державної реєстрації фермерського господарства і надання (передачі) громадянину у власність або оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної і комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України (2768-14) .
3.9. У разі відмови на підставі виявлення недостовірних даних у поданих документах претендент має право подати до професійної комісії нову заяву не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову.
3.10. У разі відмови на підставі невідповідності вимогам щодо створення фермерського господарства претендент може подати до професійної комісії нову заяву тільки після усунення причин, що стали підставою для відмови.
3.11. Рішення професійної комісії у разі відмови може бути оскаржене претендентом у встановленому законодавством порядку.

4. Прикінцеві положення

Контроль за діяльністю професійної комісії з питань створення фермерських господарств здійснює районна (міська) рада.
Начальник
Департаменту реформування
сільського господарства
О.І.Куць