БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Р І Ш Е Н Н Я
25.12.2003 N 25
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 91/8690
( Рішення втратило чинність на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 3 (z1430-12) від 09.07.2012 )

Про затвердження змін і доповнень до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (2740-14) адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни і доповнення до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.11.2002 N 13 (z0956-02) та зареєстрованої Міністерством юстиції України 06.12.2002 за N 956/7244 (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.
3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.
Голова адміністративної ради
В.Кротюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
25.12.2003 N 25
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 91/8690

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ( z0956-02 )

1. Абзац другий пункту 1.3 розділу 1 (z0956-02) після слова "Фонду" доповнити словами "як частина програмного комплексу автоматизації роботи банку".
2. Розділ 2 (z0956-02) викласти в такій редакції:
"2. Порядок формування банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду бази даних про вкладників - фізичних осіб
2.1. База даних банку про вкладників - фізичних осіб складається з інформації про вкладників, що занесена в базу відповідно до укладених з банком договорів на здійснення депозитних операцій у валюті України та іноземній валюті (гривневий еквівалент), згідно з вимогами чинного законодавства України.
2.2. У базі даних зазначаються такі дані про вкладника:
а) прізвище, ім'я та по батькові вкладника (особи, на користь якої відкрито рахунок);
б) номер, дата видачі та найменування органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу (дані паспорта або документа, що замінює його).
Документами, що засвідчують особу, є: для громадян України - паспорт громадянина України або документ, що його замінює; для малолітніх та неповнолітніх осіб, яким не виповнилось до 16 років - свідоцтво про народження; для іноземців та осіб без громадянства - паспортні документи з відмітками про наявність дозволу на постійне проживання та/або посвідки на постійне проживання, для біженців - посвідчення біженця;
в) місце проживання;
г) ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
ґ) дата договору (відкриття рахунку);
д) сума вкладу (депозиту);
е) сума нарахованих відсотків;
є) номер рахунку вкладника.
2.3. Дані про вкладника, зазначені в пункті 2.2 цієї Інструкції, мають бути занесені до бази одночасно з укладенням з вкладником договору та відкриттям відповідного рахунку, крім суми нарахованих відсотків.
Сума нарахованих відсотків (і ще не сплачених) включається до бази одночасно після їх нарахування. При цьому відображення в базі сум нарахованих відсотків ведеться в розрізі окремих рахунків кожного вкладника.
2.4. Якщо кошти внесені однією фізичною особою на користь іншої фізичної особи, то до набуття прав вкладника особою, на користь якої зроблено вклад (відкрито рахунок), до бази даних заносяться дані особи, яка зробила вклад (відкрила рахунок); після набуття прав вкладника особою, на ім'я якої зроблено вклад (відкрито рахунок), - дані в базі змінюються на дані особи, на користь якої зроблено вклад (відкрито рахунок).
2.5. Якщо договір укладається з фізичною особою, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то в базі даних ідентифікаційний номер цієї особи не зазначається, а до договору додається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою.
2.6. Якщо вклади залучаються банком після дати отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду, то в базі даних (у графі 14) має обов'язково зазначатися "0" - відмітка про те, що Фонд не гарантує відшкодування коштів за цими вкладами.
2.7. Інформаційна база даних банку про вкладників - фізичних осіб має формуватися з застосуванням програмно-апаратного комплексу.
2.8. Комплекс може функціонувати як автономно, так і у складі операційного дня банку (далі - ОДБ) та забезпечувати:
- ведення, перегляд та коригування інформаційних даних про вкладників - фізичних осіб;
- уніфікацію механізмів щоденного обміну інформацією про кількість вкладників та суми залишків на їх вкладах між філіями та головним банком (або між автономними автоматизованими системами з ведення вкладних операцій та програмно-апаратним комплексом у головному банку);
- забезпечення сумісності з ОДБ або іншими автоматизованими системами з ведення вкладних операцій фізичних осіб;
- консолідацію інформації про вкладників - фізичних осіб на рівні головного банку. Для цього в програмно-апаратному комплексі банку має бути передбачений інтерфейс обміну інформацією з ОДБ або автономними автоматизованими системами з ведення вкладних операцій фізичних осіб;
- формування інформації за зазначеними в пункті 2.2 цієї Інструкції ознаками та вивантаження її на електронні та паперові носії.
2.9. База даних банку про вкладників-фізичних осіб має бути сформована відповідно до базової структури згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, за прикладом, наведеним у додатку 2.
2.10. Банк розробляє внутрішній документ про порядок формування, ведення, підтримки та збереження бази даних про вкладників - фізичних осіб та наказом по банку визначає особу, відповідальну за введення інформації до бази даних та підтримку її в актуальному стані. Відповідальні особи призначаються щодо кожного відділення, філії і банку - юридичної особи".
3. Пункт 3.2 (z0956-02) викласти в такій редакції:
"3.2.Банк самостійно здійснює щоквартальну звірку (за станом на 1 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня) між даними бази та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади (депозити) фізичних осіб і нараховані за ними відсотки, що підлягають гарантуванню і оформляє результати звірки у вигляді акта з відображенням підсумкових значень сум залишків за вкладами (депозитами) та за нарахованими відсотками".
4. Викласти додаток 1 та додаток 2 в нових редакціях, що додаються.
Начальник відділу організації
виплат та методології обліку
вкладних операцій
Т.П.Лінник

Додаток 1
до Інструкції про порядок
формування бази даних про
вкладників - фізичних осіб
у банках - учасниках
(тимчасових учасниках)
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб,
затвердженої рішенням
адміністративної ради
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
14.11.2002 N 13
( z0956-02 )
(у редакції рішення
від 25.12.2003 N 25)

ІНФОРМАЦІЯ

щодо вкладників - фізичних осіб у банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду

за станом на ____________________ рік

  _____________________    ______________________________
    (назва банку)       (місцезнаходження банку)
---------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище, |Ідентифі-| Назва  | Назва |Назва | Назва |Документ, що |
|з/п|ім'я та по|каційний |населеного|області|району|вулиці, | засвідчує |
|  | батькові | номер  |пункту, де|    |   | номер |особу (номер,|
|  |вкладника |     | мешкає |    |   |будинку,|ким виданий, |
|  |     |     | вкладник |    |   | номер |дата видачі) |
|  |     |     |     |    |   |квартири|       |
|---+----------+---------+----------+-------+------+--------+-------------|
| 1 |  2   |  3  |  4   |  5  | 6  |  7  |   8   |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Усього:                                 |
---------------------------------------------------------------------------
                   Продовження таблиці
-------------------------------------------------------------------------------
|  Дата  |  Номер |Сума залишку|  Сума  |  Номер  |Гаранту-|Примітка|
|укладення |договору з| на рахунку |нарахованих|рахунку, на | вання |    |
|договору з|вкладником|  (коп.)  | відсотків |  якому  |вкладів |    |
|вкладником|     |      |  (коп.) |обліковують-|    |    |
|     |     |      |      | ся вкладні |    |    |
|     |     |      |      |  кошти  |    |    |
|----------+----------+------------+-----------+------------+--------+--------|
|  9   |  10  |   11   |   12  |   13   |  14 |  15  |
|---------------------+------------+-----------+------------------------------|
|           |      |      |               |
-------------------------------------------------------------------------------
   Роз'яснення до таблиці
   Дані про вкладника мають бути структуровані та відображатися
в окремих полях за визначеними в таблиці параметрами.
   При заповненні граф 2, 4-8 (прізвище, ім'я та по батькові;
назва населеного пункту, де мешкає вкладник; назва області; назва
району; назва вулиці, номер будинку, номер квартири; документ, що
засвідчує особу) мають використовуватися символи українського,
російського та латинського (для іноземців) алфавіту для системи
Windows (кодова сторінка 1251) або для системи DOS (кодова
сторінка 866).
   Записи в базі даних про прізвище, ім'я та по батькові
вкладника мають бути зроблені без скорочень.
   У записах інших даних про вкладника  допускаються  лише
загальноприйняті при написанні скорочення, наприклад:
   адреса: м.  Київ,  обл.  Вінницька,  р-н  Гайсинський,
с. Іванівка, вул. Поштова, буд. 1, кв.1;
   документ, що засвідчує особу: паспорт - АБ123456, виданий
Гайсинським РУГУ МВС України в м. Гайсин 01.01.2002.
   Опис реквізитів таблиці
   Графа 3   (ідентифікаційний   номер)  -  зазначається
ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників  податків  та інших обов'язкових платежів. У разі
відсутності ідентифікаційного номера ставиться "0".
   Графи 4, 5, 6, 7 (назва населеного пункту, де  мешкає
вкладник;  назва області; назва району; назва вулиці, номер
будинку, номер квартири) - зазначається місце проживання вкладника
(особи, на користь якої відкрито рахунок).
   Графа 8 (документ, що засвідчує особу, номер, ким виданий,
дата видачі) - зазначаються дані паспорта вкладника або документа,
що замінює його.
   Графа 9 (дата укладення договору з вкладником) - зазначається
дата укладення договору з вкладником на здійснення депозитних
операцій.
   Графа 10 (номер договору з вкладником) - зазначається номер
укладеного з банком договору про здійснення депозитних операцій.
   Графа 11 (сума залишку на рахунку) - зазначається сума
депозиту вкладника у валюті України та іноземній валюті (гривневий
еквівалент) відповідно до укладеного договору.
   Графа 12 (сума нарахованих відсотків) - зазначається сума
нарахованих за депозитом відсотків у разі несплати її вкладнику.
   Графа 13 (номер рахунку, на якому обліковуються вкладні
кошти) - зазначається номер  рахунка  вкладника,  на  якому
обліковуються вкладні кошти.
   Графа 14 (гарантування вкладів) - зазначається:
   1 - вклад гарантується;
   0 - вклад не гарантується.
   Графа 15 (примітка) - зазначаються дата і номер рішення про
переведення банку до категорії тимчасових учасників Фонду.
   Рядок "Усього" - зазначаються на кінець операційного дня
підсумки за графою 11 "Сума залишку на рахунку" та графою 12 "Сума
нарахованих відсотків".
Додаток 2
до Інструкції про порядок
формування бази даних про
вкладників - фізичних осіб
у банках - учасниках
(тимчасових учасниках)
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, затвердженої
рішенням адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
14.11.2002 N 13
( z0956-02 )
(у редакції рішення
від 25.12.2003 N 25)

ПРИКЛАД

занесення інформації про вкладників - фізичних осіб у базу даних банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду

------------------------------------------------------------------------------
| N | Прізвище,  |Ідентифі- | Назва  | Назва |  Назва  | Назва вулиці,|
|з/п| ім'я та по | каційний |населеного| області | району  |номер будинку,|
|  | батькові  | номер  |пункту, де|     |      |номер квартири|
|  | вкладника  |     | мешкає |     |      |       |
|  |       |     | вкладник |     |      |       |
|---+-------------+----------+----------+---------+-----------+--------------|
| 1 |Іваненко Іван|1234567890|с.Іванівна|Вінницька|Гайсинський|вул. Поштова, |
|  | Іванович  |     |     |     |      |буд.1, кв.1  |
|---+-------------+----------+----------+---------+-----------+--------------|
| 2 |Іваненко Іван|1234567890|с.Іванівна|Вінницька|Гайсинський|вул. Поштова, |
|  | Іванович  |     |     |     |      |буд.1, кв.1  |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|Усього:                                   |
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Документ, що  |  Дата  | Номер  |  Сума  |  Сума  |Номер рахунку,|Гаранту-|Примітка|
| засвідчує особу  |укладення |договору з|залишку на|нарахованих|  на якому  | вання |    |
|(номер, ким виданий,|договору з|вкладником| рахунку | відсотків |обліковуються | вкладів|    |
|  дата видачі)  |вкладником|     | (коп.) | (коп.)  |вкладні кошти |    |    |
|--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+--------+--------|
|АБ 123456      |01.01.2001| 1 234  | 1200000 |  12000  |26201400007005|  1  |Дата та |
|Гайсинським РУ ГУ  |     |     |     |      |       |    | номер |
|МВС України у    |     |     |     |      |       |    | листа |
|Вінницькій області |     |     |     |      |       |    | Фонду |
|01.01.2000     |     |     |     |      |       |    |    |
|--------------------+----------+----------+----------+-----------+--------------+--------+--------|
|АБ 123456      |10.11.2001|  5678  | 120000 |  1200  |26301400007005|  0  |Дата та |
|Гайсинським РУ ГУ  |     |     |     |      |       |    | номер |
|МВС України у    |     |     |     |      |       |    | листа |
|Вінницькій області |     |     |     |      |       |    | Фонду |
|01.01.2000     |     |     |     |      |       |    |    |
|------------------------------------------+----------+-----------+--------------------------------|
|                     | 1320000 |  13200  |                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------