БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Р І Ш Е Н Н Я
25.12.2003 N 28
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 94/8693
( Рішення втратило чинність на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 6 (z1494-12) від 12.07.2012 )

Про затвердження Положення про порядок визначення банків - агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 35 (z0046-05) від 23.12.2004 N 12 (z0545-09) від 09.04.2009 N 1 (z0396-10) від 31.05.2010 )
Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (2740-14) адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок визначення банків - агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.
3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.
Голова
адміністративної ради
В.Кротюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
25.12.2003 N 28
(у редакції рішення
адміністративної ради
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
09.04.2009 N 12)
( z0545-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 94/8693

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визначення банків - агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (2740-14) та нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) з метою врегулювання відносин між Фондом і учасниками Фонду при визначенні банків - агентів Фонду.
2. Цим Положенням встановлюються порядок і умови визначення (за критеріями відбору з числа учасників Фонду) банків, які можуть виступати як банки - агенти Фонду з виплати гарантованих сум відшкодувань фізичним особам - вкладникам (далі - вкладники) учасників (тимчасових учасників) Фонду в разі недоступності вкладів.
3. Банк - агент Фонду - банк - учасник Фонду, через який здійснюється виплата Фондом гарантованої суми відшкодування вкладникам банків, філій іноземних банків, що були учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду, щодо яких здійснюється процедура ліквідації.

2. Основні вимоги до банків - агентів Фонду

1. Банки - агенти Фонду повинні відповідати таким вимогам:
банк повинен бути зареєстрований в Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України, мати банківську ліцензію на право здійснення банківської діяльності та бути учасником Фонду;
протягом останніх шести місяців дотримуватися встановлених Національним банком України нормативів капіталу, формувати в повному обсязі спеціальні резерви за активними операціями;
мати позитивний аудиторський висновок відповідно до Національного стандарту аудиту за останній звітний рік;
належати за розподілом Національного банку України до I та II груп за розміром активів на поточний рік;
( Абзац п'ятий пункту 1 глави 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 1 (z0396-10) від 31.05.2010 )
мати регіональну мережу філій і відділень, представлену в населених пунктах України обласного підпорядкування, в Автономній Республіці Крим, та розширену мережу в населених пунктах районного підпорядкування;
володіти сучасними технологіями обслуговування грошових переказів у вигляді внутрішньобанківської системи термінових переказів коштів по Україні в національній валюті;
протягом останніх шести місяців: не бути об'єктом застосування Національним банком України заходів впливу щодо обмеження, зупинення операцій з приймання вкладів від фізичних осіб або заходів впливу за порушення економічних нормативів та порядку формування резервів під активні операції; не допускати порушень Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (2740-14) , нормативно-правових актів Фонду; не бути об'єктом застосування заходів впливу Фондом; не мати зауважень за результатами перевірок Фондом та за умови усунення банком порушень, що були виявлені Фондом під час попередніх перевірок.
2. Критеріями для оцінки фінансового стану банку є:
а) коефіцієнти достатності капіталу:
К1 - питома вага капіталу в пасивах, що свідчить про достатність капіталу для забезпечення надійності і стійкості банку.
              Капітал балансовий
           К1 = --------------------;
                Пасиви
К2 - коефіцієнт достатності капіталу - характеризує залежність банку від його засновників.
             Статутний капітал
          К2 = ---------------------;
             Балансовий капітал
К3 - співвідношення балансового капіталу до дохідних активів - генеральний коефіцієнт надійності - показує наскільки вкладення банку в ризиковані активи захищені капіталом банку, яким будуть сплачуватися можливі збитки у випадку неповернення активів.
             Капітал балансовий
          К3 = --------------------;
             Дохідні активи
К4 - співвідношення суми проблемних кредитів (прострочених та сумнівних) до балансового капіталу - характеризує здатність капіталу банку покрити ризик вкладень у проблемні активи.
           Сума проблемних кредитів
        К4 = -------------------------;
            Балансовий капітал
б) коефіцієнти якості активів:
А1 - співвідношення дохідних до сукупних активів - характеризує рівень продуктивного використання активів керівництвом банку.
             Дохідні активи
          А1 = -----------------;
             Сукупні активи
А2 - показник кредитної активності - характеризується співвідношенням кредитного портфеля до сукупних активів і свідчить про активність банку на ринку традиційних послуг та характеризує кредитну політику банку.
             Кредитний портфель
          А2 = ---------------------;
             Сукупні активи
А3 - рівень сумнівної та простроченої заборгованості в кредитному портфелі - характеризує якість активів та якість кредитного портфеля банку з точки зору проблематичності їх повернення.
       Сумнівна та прострочена заборгованість
     А3 = ----------------------------------------;
            Кредитний портфель
А4 - коефіцієнт співвідношення дебіторської заборгованості до недохідних активів - оцінює якість активів, що не приносять дохід.
            Дебіторська заборгованість
        А4 = -----------------------------;
              Недохідні активи
А5 - коефіцієнт співвідношення основних засобів до сукупних активів - характеризує ефективність розміщення коштів у активах.
             Основні засоби
           А5 = -----------------;
             Сукупні активи
в) коефіцієнти ефективності менеджменту:
М1 - коефіцієнт використання зобов'язань - призначений для оцінки здійснюваної банком політики з управління активно-пасивними операціями.
             Кредитний портфель
          М1 = ----------------------;
             Сукупні зобов'язання
М2 - питома вага вкладів громадян у зобов'язаннях - характеризує орієнтацію банку на ринку залучення коштів.
               Вклади громадян
          М2 = -----------------------;
              Сукупні зобов'язання
М3 - коефіцієнт доступності банку до зовнішніх джерел фінансування - призначений для оцінки доступу банку до міжбанківського сектору грошового ринку.
               МБК отримані
          М3 = -----------------------;
             Сукупні зобов'язання
М4 - коефіцієнт дієздатності банку - оцінює стабільність діяльності банку, ефективність інтегрованого управління активами і пасивами з точки зору прибутковості.
              Витрати банку
          М4 = ------------------;
              Доходи банку
М5 - показник співвідношення адміністративних витрат до сукупних активів - характеризує ефективність зазнаних витрат на утримання банку.
         Адміністративні витрати банку
      М5 = ------------------------------- х 100;
            Сукупні активи
М6 - мультиплікативний ефект капіталу полягає в ефективному залученні й використанні платних грошових коштів та дозволяє визначити можливості банку щодо подальшого залучення ресурсів, не порушуючи стійкої і дохідної роботи банку.
        Чистий прибуток + Процентні витрати
   М6 = (-------------------------------------- х 100 -
            Сукупні активи
     Процентні витрати          Сукупні активи
  - ---------------------------- х 100) х --------------------;
   Підпроцентні зобов'язання       Балансовий капітал
г) коефіцієнти ефективності:
Е1 - прибутковість активів - характеризує ефективність використання активів і є показником, який оцінює ефективність роботи керівництва банку.
             Чистий прибуток
         Е1 = -------------------- х 100;
             Сукупні активи
Е2 - прибутковість капіталу - характеризує ефективність використання капіталу.
             Чистий прибуток
        Е2 = --------------------- х 100;
            Балансовий капітал
Е3 - чиста процентна маржа - характеризує прибутковість основної діяльності банку.
       Процентні доходи - Процентні витрати
    Е3 = --------------------------------------- х 100;
             Сукупні активи
ґ) коефіцієнти ліквідності:
Л1 - коефіцієнт миттєвої ліквідності, який дозволяє оцінити частину зобов'язань банку, яка може бути погашена на першу вимогу за рахунок високоліквідних активів "першої черги" (грошових коштів та коштів на кореспондентських рахунках в НБУ).
             Ліквідні активи*
        Л1 = ------------------------------;
          Залишки на поточних рахунках**
_______________
* Кошти в касі, на кореспондентських рахунках в НБУ та інших банках.
** Залишки на поточних рахунках клієнтів.
Л2 - співвідношення високоліквідних активів та сукупних зобов'язань - характеризує можливості банку одночасно погасити всі його зобов'язання.
             Ліквідні активи
         Л2 = -----------------------;
             Сукупні зобов'язання
д) темпи приросту - визначаються в динаміці за квартал, півріччя та рік, характеризують ділову активність банку за приростом капіталу, зобов'язань та активів:
Т1 - відсоток зміни сукупних активів;
Т2 - відсоток зміни сукупних зобов'язань;
Т3 - відсоток зміни балансового капіталу.

3. Порядок визначення банків - агентів Фонду

1. Для визначення банків - агентів Фонду Фонд, керуючись розподілом Національного банку України банків на групи за розміром активів на поточний рік, направляє до I та II груп банків повідомлення про можливість банків у поточному році стати банками - агентами Фонду для здійснення виплати відшкодувань у разі ліквідації банків, філій іноземних банків.
( Пункт 1 глави 3 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 1 (z0396-10) від 31.05.2010 )
2. Зацікавлені банки повинні до 15 лютого поточного року надати до Фонду таку інформацію:
звіт про дотримання економічних нормативів за формою N 611 (місячна) (za353-03) , затвердженою постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 (z0353-03, za353-03) , зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами), за останні 6 місяців;
про наявність філій і відділень (місцезнаходження та кількість);
про наявність сучасних технологій обслуговування грошових переказів у вигляді внутрішньобанківської системи термінових переказів коштів по Україні в національній валюті, яка повинна забезпечувати:
а) можливість виплати з транзитного рахунку банку - юридичної особи належних кожному вкладнику коштів у будь-якій його філії (відділенні);
б) можливість проведення операцій з виплати коштів на другий робочий день після їх зарахування на транзитний рахунок у банку;
в) наявність технічних можливостей щодо інформування на вимогу Фонду у вигляді подання електронних файлів про виплати коштів отримувачам у звітний період.
Банки, які невчасно та/або не в повному обсязі надали інформацію, передбачену цим пунктом, відхиляються як претенденти на участь у подальшому визначенні банків - агентів Фонду на поточний рік.
3. Фонд визначає перелік банків - агентів на поточний рік за вимогами та критеріями, визначеними у цьому Положенні, із числа учасників, які не були відхилені як претенденти на визначення банків - агентів Фонду на поточний рік відповідно до цього Положення. Виконавча дирекція Фонду до 1 березня поточного року подає на розгляд адміністративної ради Фонду пропозиції щодо затвердження визначених банків як банків - агентів Фонду на поточний рік.
4. Перелік банків - агентів Фонду затверджується адміністративною радою Фонду до 1 квітня поточного року, набуває чинності з моменту прийняття рішення та є чинним до моменту затвердження адміністративною радою Фонду нового переліку.
Фонд протягом 10 робочих днів після прийняття рішення адміністративною радою Фонду повідомляє банки, які брали участь у визначенні переліку банків-агентів на поточний рік, про відповідні результати.
5. Із банками, які затверджені адміністративною радою банками - агентами Фонду, укладаються договори щодо подальшого співробітництва з виплати гарантованих Фондом сум вкладникам ліквідованого банку, ліквідованої філії іноземного банку в разі недоступності вкладів.
6. У разі недоступності вкладів у учасника (тимчасового учасника) Фонду виконавча дирекція Фонду із числа банків - агентів визначає один або декілька банків (залежно від обсягу здійснення необхідних виплат та регіону), які на останню звітну дату найбільш повно відповідають визначеним вимогам, та укладає з уповноваженим банком (банками) відповідний договір.
( Положення в редакції Рішення Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 (z0545-09) від 09.04.2009 )
Головний економіст відділу
економічного аналізу та
поточного моніторингу
О.Л.Дещеня