БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Р І Ш Е Н Н Я
25.12.2003 N 26
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 92/8691

Про затвердження змін і доповнень до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб

( Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою чинності Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 2 (z0241-02) від 12.02.2002, до якого вносились зміни )
Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (2740-14) адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002 N 2 (z0241-02) та зареєстрованого Міністерством юстиції України 11.03.2002 за N 241/6529, із змінами і доповненнями, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.
3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.
Голова
адміністративної ради
В.Кротюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
25.12.2003 N 26
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 92/8691

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб ( z0241-02 )

1. У пункті 3.4 розділу 3 останній абзац викласти в такій редакції: "Дані Списку на електронних носіях подаються у файлі з розширенням dbf або csv. Файл з розширенням dbf подається за визначеною структурою (додаток 2), файл з розширенням csv - заповнюється у відповідності до структури Списку (додаток 1)".
2. У пункті 4.2 розділу 4 третій абзац викласти в такій редакції: "Дані Реєстру на електронних носіях подаються у файлі з розширенням dbf або csv. Файл з розширенням dbf подається за визначеною структурою (додаток 5), файл з розширенням csv - заповнюється у відповідності до структури Реєстру (додаток 4)".
3. Пункт 4.6 розділу 4 доповнити:
абзацом п'ятим та шостим такого змісту:
"Якщо відшкодування має бути виплачено спадкоємцю - юридичній особі, до Фонду надсилається заява про сплату гарантованої суми відшкодування, викладена у письмовій формі, засвідчена підписом керівника та відбитком печатки цієї юридичної особи. У заяві зазначаються дані, що забезпечують ідентифікацію вкладника та спадкоємця, а також платіжні реквізити для перерахування коштів.
Переказ коштів фізичним особам може здійснюватися через банк-агент, відділення "Укрпошти" та на банківський рахунок за вказаними реквізитами, юридичним особам - на банківський рахунок за вказаними реквізитами".
4. У першому абзаці пункту 5.2 розділу 5 слова "протягом другого робочого дня" замінити на слова "на другий робочий день".
5. У четвертому абзаці пункту 5.4 розділу 5 вилучити слова "номер касового ордера та".
6. Пункт 5.5 розділу 5 вилучити.
7. У зв'язку з цим пункти 5.6-5.15 уважати пунктами 5.5-5.14.
8. Пункт 5.7 розділу 5 викласти у такій редакції:
"5.7. У філіях банку, де здійснюватимуться виплати, банк розміщує інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку, що ліквідується".
9. У пункті 5.9 розділу 5 вилучити слова "поточний".
10. У пункті 5.10 розділу 5 абзац третій вилучити.
11. Пункт 5.11 розділу 5 викласти у такій редакції:
"5.11. Банк-агент припиняє виплати відповідно до розпорядження Фонду і протягом трьох робочих днів здійснює наступні дії:
перераховує Фонду суму невиплачених коштів;
направляє остаточний звіт за встановленою формою (додаток 7) на паперових та електронних носіях;
направляє Перелік вкладників, складений у алфавітному порядку за прізвищами вкладників, з зазначенням суми та дати виплати відшкодування (далі - Перелік) (додаток 8) на паперових та електронних носіях.
Остаточний звіт та Перелік подаються на паперових носіях (прошиті, пронумеровані), засвідчені підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банку.
Дані на паперових та електронних носіях мають бути ідентичними".
12. Пункт 5.12 розділу 5 викласти у такій редакції:
"5.12. Звіти (періодичні та остаточний) та Перелік на електронних носіях надаються до Фонду у файлі з розширенням csv у відповідності до структури згідно з додатками 6, 7, 8 до цього Положення".
13. У пункті 5.13 розділу 5 слово "Реєстрів" замінити на слово "Переліку".
14. Додатки 2, 4, 5, 6, 7 до цього Положення викласти у нових редакціях, що додаються.
15. Доповнити це Положення додатком 8, що додається.
Начальник відділу організації
виплат та методології обліку
вкладних операцій
Т.П.Лінник

Додаток 2
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб,
затвердженого рішенням
адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2002 N 2
( z0241-02 )
(у редакції рішення
від 25.12.2003 N 26)

Опис структури dbf файлу "Список вкладників банку _______________, які мають право на отримання

(назва банку)

відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за станом на _____________"

N з/п Назва поля Тип даних Призначення
1 NPP Numeric (7,0) N з/п
2 FIO Character (70) Прізвище, ім'я та по батькові вкладника
3 TIN Character (10) Ідентифікаційний номер
4 CITY Character (50) Назва населеного пункту, де мешкає вкладник
5 REGION Character (30) Назва області
6 RAUON Character (50) Назва району
7 ADDRESS Character (100) Назва вулиці, N будинку, N квартири
8 PASSPORT Character (100) Документ, що засвідчує особу (серія, N, ким виданий, дата видачі)
9 SUM_COMP Numeric (9,2) Розрахункова сума за вкладами, з урахуванням відсотків, що підлягає відшкодуванню, але не більше визначеної чинним законодавством України гарантованої суми
Назва файлу формується за структурою:
RFXXXXDM.DBF, де:
RF - ознака файлу списку;
XXXX - електронна адреса банку згідно з довідником банків НБУ (RCUKRU.DBF поле HCKS);
D - дата формування файлу в тридцятишістковій системі числення;
М - місяць формування файлу в тридцятишістковій системі числення.

Додаток 4
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб,
затвердженого рішенням
адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2002 N 2
( z0241-02 )
(у редакції рішення
від 25.12.2003 N 26)
 Реєстр на ____ аркушах на загальну суму _______________ грн.
                     (сума літерами)

РЕЄСТР

одержувачів суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами, що розміщені в банку ___________________________________

(назва банку)

N з/п Пріз- вище, ім'я, по бать- кові вклад- ника Іден- тифі- ка- цій- ний номер Назва насе- леного пунк- ту, де мешкає вклад- ник Назва облас- ті Назва райо- ну Назва вули- ці, N бу- дин- ку, N квар- тири Доку- мент, що засвід- чує осо- бу (се- рія, N, ким ви- даний) Розрахункова сума вкладу, що підлягає відшкодуван- ню з ураху- ванням від- сотків (грн.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Директор-розпорядник Фонду
 Головний бухгалтер Фонду
 мп

Додаток 5
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб,
затвердженого рішенням
адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2002 N 2
( z0241-02 )
(у редакції рішення
від 25.12.2003 N 26)

Опис структури dbf файлу "Реєстр одержувачів суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами, що розміщені в банку __________________ " (назва банку)

Назва поля Тип даних Призначення
1 NPP Numeric (7,0) N з/п
2 FIO Character (70) Прізвище, ім'я та по батькові вкладника
3 TIN Character (10) Ідентифікаційний номер
4 CITY Character (50) Назва населеного пункту, де мешкає вкладник
5 REGION Character (30) Назва області
6 RAUON Character (50) Назва району
7 ADDRESS Character (100) Назва вулиці, N будинку, N квартири
8 PASSPORT Character (100) Документ, що засвідчує особу (серія, N, ким виданий, дата видачі)
9 SUM_COMP Numeric (9,2) Розрахункова сума за вкладами, з урахуванням відсотків, що підлягає відшкодуванню (грн.)
Назва файлу формується за структурою:
RAXXXXDM.DBF, де:
RA - ознака файлу реєстру;
XXXX - електронна адреса банку, що ліквідується, згідно з довідником банків НБУ (RCUKRU.DBF поле HCKS);
D - дата формування файлу в тридцятишістковій системі числення;
М - місяць формування файлу в тридцятишістковій системі числення.

Додаток 6
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб,
затвердженого рішенням
адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2002 N 2
( z0241-02 )
(у редакції рішення
від 25.12.2003 N 26)

ЗВІТ

банку-агента про виплату вкладникам ___________________________

(назва банку)

гарантованої суми відшкодувань за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за станом на _______________________ _____ року

(звітна дата)

(грн.)
N з\\п Назва регіону Сума коштів, одержаних банком для здійснення виплат Дані про виплати у розрізі регіональних підрозділів банку на звітну дату Невип- лачений залишок коштів
Кількість вкладників, які отримали кошти Фактично виплачена
1 2 3 4 5 6
х х
х х
Разом щодо банку:
 Керівник
 Головний бухгалтер
 мп

Додаток 7
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб,
затвердженого рішенням
адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2002 N 2
( z0241-02 )
(у редакції рішення
25.12.2003 N 26)

ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ

банку-агента про виплату вкладникам ______________________.

(назва банку)

гарантованої суми відшкодувань за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за станом на ____________________ _____ року

(звітна дата)

(грн.)
N з\\п Назва регіону Дата отриман- ня банком платіж- ного доручен- ня Сума коштів, одержаних банком для здійснен- ня виплат Дані про виплати у розрізі регіональних підрозділів банку Невиплачений залишок коштів
Кількість вкладників, яким випла- чено кошти Фактич- но вип- лачена сума повер- нена банком сума дата повер- нення коштів
1 2 3 4 5 6 7 8
x x x X
Разом щодо банку:
   Керівник
   Головний бухгалтер
   мп

Додаток 8
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб,
затвердженого рішенням
адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2002 N 2
( z0241-02 )
(у редакції рішення
25.12.2003 N 26)
 Список на ___ аркушах на загальну суму _________________грн.
                     (сума літерами)

ПЕРЕЛІК

вкладників ________, яким виплачені банком-агентом суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за станом на ___________________ _____ року.

(звітна дата)

N з/п Пріз- вище, ім'я, по бать- кові вклад- ника Іден- тифі- ка- цій- ний номер Назва населе- ного пункту, де меш- кає вкладник Наз- ва об- лас- ті Наз- ва ра- йону Назва вули- ці, N будин- ку, N квар- тири Доку- мент, що засвід- чує осо- бу (се- рія, N, ким ви- даний) Сума випла- ти (грн.) Дата одер- жання кош- тів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Керівник
 Головний бухгалтер
 мп