БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2007 N 929

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах

Керуючись пунктом 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88 (z0168-95) , зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704, та з метою забезпечення методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, що додаються.
2. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи (Гаврилюк В.М.) забезпечити опублікування наказу на сайті міністерства та довести його до відома сільськогосподарських підприємств, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лузана Ю.Я.
Міністр
Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
21.12.2007 N 929

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах

1. Загальні положення

Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах (далі - Методичні рекомендації) розроблені з метою забезпечення методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах та відповідно до вимог:
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) ;
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 N 88 (z0168-95) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за N 168/704;
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 N 291 (z0892-99) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 за N 892/4185;
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (z0893-99) (далі - Інструкція), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 N 291 (z0892-99) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 за N 893/4186;
Наказу Міністерства статистики України від 11.03.1996 N 67 (v0067202-96) "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності";
Наказу Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 (v0193202-96) "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів";
Наказу Міністерства статистики України від 07.10.1996 N 291 (v0291202-96) "Про затвердження типової форми первинного обліку N М-2б";
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 N 246 (z0751-99) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за N 751/4044 (далі - П(С)БО 9);
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790 (z1456-05) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за N 1456/11736 (далі - П(С)БО 30).
Спеціалізовані форми первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах - це первинні документи, які застосовуються в окремих галузях, з врахуванням їх виробничої специфіки (виробництва).
Облік виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах - це один із елементів бухгалтерського обліку оперативного обліку господарських операцій по господарству в цілому.

2. Організація документального оформлення виробничих запасів в місцях зберігання

Запаси сільськогосподарських підприємств зберігаються в центральних складах, коморах бригад, ферм та в інших місцях зберігання (овочесховищах, траншеях, буртах тощо). При віддаленості підприємств від залізничних станцій можуть створюватися експедиторські склади. В центральних складах зосереджено основні запаси паливного матеріалу, кормів, готової продукції для реалізації, запасних частин, мінеральних добрив, будівельних та інших матеріалів, закуплених у постачальників. Через центральні склади запаси розподіляються між виробничими підрозділами сільськогосподарського підприємства з обов'язковим документальним оформленням через центральний склад.
Матеріали на складах розміщують по секціях, а в них - за окремими групами і типами, сортами, розмірами, в штабелях, на стелажах, полицях і т.д. У зерно, насіннєсховищах тощо секції повинні бути відокремлені герметичною перегородкою, що виключає можливість змішування продукції різних видів, сортів і репродукцій.
У місцях зберігання прикріплюють спеціальні ярлики з назвою та характеристикою певного виду продукції й матеріалів, а в необхідних випадках - і призначенням, які виписуються безпосередньо комірником.
Нафтопродукти, включаючи відпрацьовані, зберігаються на спеціально обладнаних нафтоскладах чи стаціонарних пунктах заправки машин, мінеральні добрива - на складах відповідно до встановлених правил.
Облік руху виробничих запасів на складах (у коморах) здійснює матеріально відповідальна особа (завідувач складу, комірник та інші). Облік виробничих запасів ведеться згідно форми N М-12 "Картка N__ складського обліку матеріалів", затвердженої наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 (v0193202-96) , яку видають матеріально відповідальним особам під розписку. Картотека обліку виробничих запасів групується за обліковими групами, а всередині її - у порядку зростання номенклатурних номерів чи за алфавітом, групи та підгрупи.
Взаємовідносини, що виникають під час надходження матеріальних цінностей на сільськогосподарські підприємства від постачальників, регулюються на підставі договорів на постачання, оформляються розрахунковими документами: платіжними вимогами, рахунками-фактурами, платіжними вимогами з специфікацією, товарно-транспортними накладними на загальних підставах, які реєструються у формі N М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли", затвердженої наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 (v0193202-96) .
Для одержання матеріалів зі складу постачальника або транспортної організації довіреній особі (експедитору) бухгалтерія сільськогосподарського підприємства виписує на бланку суворої звітності за формою N М-2б "Довіреність", затверджену наказом Міністерства статистики України від 07.10.1996 N 291 (v0291202-96) . Довіреність підписується керівником підприємства, головним бухгалтером та засвідчується печаткою господарства. Довіреність реєструється в формі N М-3 "Журнал реєстрації довіреностей", затвердженої наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 (v0193202-96) . Бухгалтерія підприємства контролює використання бланків суворої звітності за формою N М-2б "Довіреність" шляхом відмітки в журналі в спеціальній графі про надходження матеріалів на склад або про анулювання форми N М-2б "Довіреність". Рекомендується не рідше одного разу в квартал із зазначенням нумерації і кількості анульованих бланків форми N М-2б "Довіреність" проводити їх списання. Операція по списанню оформляється за формою N М-2а "Акт списання бланків довіреностей", затвердженою наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193.
При завезенні мінеральних добрив завідувач складу або комірник розписується про одержання вантажу в Товарно-транспортній накладній, яку він потім повертає шоферу-експедитору, який доставив мінеральні добрива. Одночасно з цим, завідувач складу (комірник) одержує другий примірник Товарно-транспортної накладної і копію сертифіката на завезену партію добрив. Після оприбуткування вантажу документи передаються в бухгалтерію.
При доставці мінеральних добрив власними транспортними засобами із заводів представник сільськогосподарського підприємства пред'являє заводу-постачальнику Довіреність. Бухгалтерія заводу виписує Рахунок-фактуру типової форми в двох примірниках і видає сертифікат, який підтверджує якість відпущених мінеральних добрив.
Нафтопродукти, що надійшли до нафтоскладу підприємства від постачальників, приймає завідувач нафтоскладу від особи, яка доставила нафтопродукти в господарство, на підставі Товарно-транспортних накладних і паспорта якості нафтопродуктів, де вказується його найменування, якість, щільність, марка, технічні умови, яким відповідають нафтопродукти.
Виробничі запаси (насіння, гній, шкурки звірів і т. д.) можуть також надходити від підзвітних осіб у порядку їх закупки дрібними партіями за готівку в магазинах, на ринку, в фізичних осіб. Придбані виробничі запаси приймаються завідувачем складу (комірником) і оприбутковуються на підставі форми N М-7 "Акт про приймання матеріалів", затвердженої наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 (v0193202-96) .
Для оформлення надходження і використання виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах рекомендуємо використовувати типові форми облікових первинних документів, затверджені наказами Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 (v0193202-96) "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів", від 07.10.1996 N 291 (v0291202-96) "Про затвердження типової форми первинного обліку N М-2б", а також спеціалізовані форми первинних облікових документів виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах затверджених Мінагрополітики України.
Окремо від інших виробничих запасів ведуть облік біопрепаратів медикаментів і хімічних речовин, придбаних за рахунок власних коштів і бюджетних асигнувань.
У розпорядчому документі про облікову політику підприємства рекомендується визначити відповідальну особу для контролю за своєчасністю та якістю ведення складського обліку. Перевірку записів і виведення залишків по кожній операції відповідальна особа підтверджує своїм підписом. Матеріально відповідальні особи на вимогу відповідальної особи зобов'язані пред'являти для фактичної перевірки (в натурі) закріплені за ними матеріальні цінності.
Щомісяця (кварталу) матеріально відповідальні особи на підставі первинних документів складають "Матеріальний звіт" за формою N М-19, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 (v0193202-96) , в одному примірнику або у двох примірниках (якщо не ведеться картотека). Матеріальний звіт подається до бухгалтерії разом із документами, що підтверджують надходження та витрачання виробничих запасів та інших матеріалів. До Матеріального звіту включають лише ті види продукції й матеріалів, по яких був рух у звітному періоді. Працівники бухгалтерії перевіряють правильність складання та відповідність приходу і вибуття виробничих запасів.
В разі наявності значної кількості назв запасних частин і ремонтних матеріалів до тракторів, автомобілів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин за наявності твердих договірних цін, матеріально відповідальні особи можуть подати Матеріальний звіт про рух запасних частин і ремонтних матеріалів тільки в сумарному вираженні (без переліку назв цінностей). У Матеріальних звітах рекомендуємо запасні частини та деталі групувати за аналітичними рахунками: "Запасні частини до тракторів"; "Запасні частини до автомобілів" тощо.
2.1. Складання Лімітно-забірної картки на отримання матеріальних цінностей (форма N ВЗСГ-1) та Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин (форма N ВЗСГ-2)
Для оформлення відпуску матеріалів, кормів, насіння, продуктів мінеральних добрив, сировини, запасних частин та інших товарно-матеріальних цінностей рекомендуємо використовувати накопичувальні документи - спеціалізовані форми "Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей" (форма N ВЗСГ-1), згідно з додатком 1 та "Лімітно-забірну картку на отримання запасних частин" (форма N ВЗСГ-2), згідно з додатком 2, або типові форми, затверджені наказом Міністерства статистики Україні від 21.06.1996 N 193 (v0193202-96) : форма N М-8 "Лімітно-забірну картку", форма N М-9 "Лімітно-забірну картку", форма N М-28 "Лімітно-забірну картку N __" та форма N М-28а "Лімітно-забірну картку N __".
Лімітно-забірні картки служать підтвердним документом для списання матеріальних цінностей зі складів структурних підрозділів сільськогосподарських підприємств, допоміжних та промислових виробництв, а також для поточного контролю за додержанням встановлених лімітів відпуску матеріалів на виробничі потреби.
Лімітно-забірні картки виписуються бухгалтерією (відділом постачання або іншою відповідальною особою) на одне або декілька найменувань матеріалів у двох примірниках терміном на один місяць. Після реєстрації в Книзі обліку один примірник видається матеріально-відповідальним особам структурних підрозділів сільськогосподарського підприємства (агроному, зоотехніку, ветеринарному лікарю і т. д.), а другий - завідуючому складу (комори) чи інших складських приміщень.
Лімітно-забірні картки на відпуск насіння, добрив виписують в бухгалтерії у відповідності з планом сівби насіння та внесення добрив. В лімітно-забірних картках вказується площа висіву (внесення добрив) та норма висіву насіння (внесення добрив) на одиницю площі. В окремих випадках лімітно-забірна картка може відкриватися за окремим виробничим замовленням на виробництво сільськогосподарської продукції.
Відпуск товарно-матеріальних цінностей в виробництво здійснюється завідуючим складом при пред'явленні представником структурного підрозділу свого примірника лімітно-забірної картки.
Завідуючий складом відмічає в обох примірниках дату і кількість відпущених матеріальних цінностей і виводить залишок ліміту по номенклатурному номеру та ставить свій підпис про видачу а представник структурного підрозділу підписується в них за одержані матеріальні цінності. Після використання ліміту або після закінчення строку дії картки видача цінностей не проводиться.
Здача складом лімітно-забірних карток в бухгалтерію проводиться в кінці місяця разом зі Звітом про рух матеріальних цінностей.
Спеціалізовану форму "Лімітно-забірну картку на отримання запасних частин" (форма N ВЗСГ-2), згідно з додатком 2, застосовують для списання зі складу відпущених і одержаних запасних частин. Строк дії картки встановлено, як правило, не більше 15 днів і обов'язково в межах звітного місяця. Підставою для виписки бухгалтерією лімітно-забірної картки є "Відомість дефектів на ремонт машини" (форма N ВЗСГ-6), згідно з додатком 6.
При відсутності відомості дефектів на ремонт машин, а також при відпуску запасних частин і ремонтних матеріалів на ремонт у період польових робіт ліміт розраховують на підставі кошторису на ремонт і технічне обслуговування машин, затвердженого керівником підприємства.
При складанні "Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин" (форма N ВЗСГ-2), згідно з додатком 2, необхідно користуватися каталогами запасних частин до автомобілів і тракторної техніки, які передбачають типізацію запасних частин, їх призначення, ціну на запасні частини тощо.
2.2. Складання Акту N__ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин (форма N ВЗСГ-3)
Спеціалізована форма "Акт N___ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин" (форма N ВЗСГ-3), згідно з додатком 3, складається керівником структурного підрозділу та агрономом після внесення мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин по кожному полю в розрізі культур. В цьому Акті вказується площа, способи й строки внесення добрив (за видами), кількість внесених добрив під кожну культуру окремо в натуральних показниках і в переводі на діючу речовину. Підписують Акт керівник структурного підрозділу та агроном. Затверджується Акт керівником підприємства.
До Акта додаються лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей, накладні по яких отримано добрива та засоби хімічного захисту рослин, і разом передаються до бухгалтерії підприємства для перевірки та проведення записів в регістрах бухгалтерського обліку.
2.3. Складання Акту N __ витрати насіння і садивного матеріалу (форма N ВЗСГ-4)
Спеціалізована форма "Акт N___ витрати насіння і садивного матеріалу" (форма N ВЗСГ-4), згідно з додатком 4, рекомендовано використовувати сільськогосподарськими підприємствами для списання насіння і садивного матеріалу до витрат на вирощування відповідних сільськогосподарських культур.
Після завершення сівби (посадки) по окремих ділянках та полях сівозміни бригадиром та агрономом в двох примірниках складається "Акт N___ витрати насіння і садивного матеріалу" (форма N ВЗСГ-4), згідно з додатком 4. Записи здійснюються за назвами насіння (садивного матеріалу), в розрізі культур по окремих ділянках (номер поля), вказується площа та витрачене насіння (садивний матеріал) за нормою і фактичні витрати на 1 гектар та на всю площу. Ціна і сума визначається в залежності від обраного методу оцінки по списанню виробничих запасів згідно П(С)БО N 9 "Запаси" (z0751-99) та П(С)БО N 30 "Біологічні активи" (z1456-05) .
До Акта додаються документи на підставі яких проводилася видача насіння і садивного матеріалу зі складу "Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей" (форма N ВЗСГ-1), згідно з додатком 1, "Накладна (внутрігосподарського призначення)" (форма N ВЗСГ-8), згідно з додатком 8, та інші документи, які підтверджують його сортову якість насіння (садивного матеріалу).
Акт затверджується керівником підприємства або уповноваженою особою (головним агрономом), після чого передається в бухгалтерію для відповідних записів в регістрах бухгалтерського обліку.
2.4. Складання Акту N__ на списання виробничого та господарського інвентарю (форма N ВЗСГ-5)
Спеціалізована форма первинного обліку "Акт N__ на списання виробничого та господарського інвентарю" форма N ВЗСГ-5, згідно з додатком 5, рекомендовано застосовувати для оформлення списання зношених і непридатних для подальшого використання виробничого та господарського інвентарю, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
Акт оформляється постійно-діючою комісією, склад якої затверджується наказом про облікову політику підприємства. До складу комісії включають керівника структурного підрозділу - голова комісії, матеріально-відповідальну особу, бухгалтера та інших працівників (бригадира, зоотехніка, виконроба, ветлікаря).
В Акті на списання виробничого та господарського інвентарю вказують назву малоцінних та швидкозношуваних предметів, які підлягають списанню, код синтетичного обліку, одиницю виміру, кількість, ціну, суму та причину непридатності, спосіб знищення предметів. На зворотній стороні проводиться Розрахунок результатів від ліквідації об'єкта. Акт складається комісією в одному примірнику. Після здачі списаних предметів в утиль, акт із розпискою комірника здається в бухгалтерію. На різні види малоцінних і швидкозношуваних предметів акти на списання складаються окремо.
2.5. Складання Відомості дефектів на ремонт машини (форма N ВЗСГ-6)
Спеціалізовану форму первинного обліку "Відомість дефектів на ремонт машини" форма N ВЗСГ-6, згідно з додатком 6, рекомендується застосовувати для обліку встановлених дефектів сільськогосподарської техніки (комбайнів, тракторів, сівалок, плугів тощо).
Запасні частини, ремонтні матеріали та інші матеріальні цінності для проведення ремонту (поліпшення стану) машин відпускаються завідуючим складом (завідуючим реммехмайстернею) тільки при пред'явленні примірника "Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин" (форма N ВЗСГ-2), згідно з додатком 2, або "Накладної (внутрішньогосподарського призначення" (форма N ВЗСГ-8), згідно з додатком 8.
"Відомість дефектів на ремонт машини" (форма N ВЗСГ-6), згідно з додатком 6, складається інженером-механіком на кожну машину з визначенням дефектів деталей, вузлів які підлягають заміні або реставрації. Для заповнення загальних показників про об'єкт, який підлягає ремонту використовують технічні паспорти, інвентарні картки.
"Відомість дефектів на ремонт машини" (форма N ВЗСГ-6), згідно з додатком 6, складається з 5 розділів. Перший розділ заповнюється при необхідності проведення ремонту двигуна. Другий розділ містить перелік та описання причин дефекту чи зносу деталей, які підлягають реставрації чи заміні. По цих же показниках проставляється дата постановки та фактична кількість поставлених на машину вузлів, деталей та запасних частин.
У третьому розділі "Витрата ремонтних матеріалів" формується вартісний показник витрачених ремонтних матеріалів в розрізі їх найменування за номенклатурними номерами в залежності від кількості витрачених матеріалів запасних частин та їх ціни. Перелік фактично витрачених матеріалів, запасних частин слід відображати по датам, коли вони фактично були поставлені на машину.
Розділ "Оплата праці на ремонтних та монтажних роботах" заповнюється згідно кошторису на проведення ремонту та первинних документів з оплати праці робітників, зайнятих на проведенні ремонтів в розрізі найменування робіт. В п'ятому розділі об'єднані витрати в розрізі статей витрат, пов'язаних з підтриманням об'єкта в робочому стані (капітальний та поточний ремонти) й включенням їх до складу витрат звітного періоду. Підставою для заповнення цього розділу слугує кошторис на ремонт машин, первинні документи на відпуск матеріалів, запасних частин, первинні документи з обліку загальновиробничих (цехових) витрат ремонтної майстерні.
Відомість підписується трактористом-машиністом, водієм, який здійснював ремонт, інженером-механіком, керівником структурного підрозділу (завідувачем ремонтною майстернею) та затверджується керівником господарства після чого передається до бухгалтерії для перевірки і включення до бухгалтерських регістрів обліку.
2.6. Складання Товарної накладної (форма N ВЗСГ-7)
Спеціалізовану форму "Товарна накладна" (форма ВЗСГ-7), згідно з додатком 7, рекомендується застосовувати для обліку відпуску (реалізації) продукції, матеріальних цінностей стороннім організаціям та підприємствам.
Товарна накладна виписується в бухгалтерії у двох примірниках на підставі договорів (контрактів), нарядів й інших відповідних документів та при пред'явленні одержувачем Довіреності (форма N М-2б) (v0291202-96) . Перший примірник Товарної накладної залишається на складі (коморі) чи іншому місці зберігання продукції у матеріально-відповідальної особи, яка провела відпуск продукції, матеріалів, другий в одержувача (покупця) продукції, матеріалів.
Товарна накладна підписується керівником підприємства, головним бухгалтером, особою, яка відпустила цінності, і одержувачем та засвідчується печаткою.
2.7. Складання Накладної (внутрігосподарського призначення) (форма N ВЗСГ-8)
Спеціалізовану форму "Накладна (внутрігосподарського призначення)" (форма N ВЗСГ-8), згідно з додатком 8, рекомендується застосовувати для відпуску продукції, товарно-матеріальних цінностей зі складів сільськогосподарських підприємств відділенням, фермам, бригадам та іншим виробничим підрозділам, при реалізації за готівку своїм працівникам, а також для оприбуткування продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, що надійшли з виробництва та придбані за готівку.
У Накладній (внутрігосподарського призначення) вказують назву продукції, код синтетичного обліку, одиницю виміру, кількість відпущених (прийнятих) цінностей, ціну, суму, підписи відповідальних осіб, які здійснили господарську операцію і т.д.
2.8. Складання Відомості витрати кормів (форма N ВЗСГ-9)
Спеціалізовану форму "Відомість витрати кормів" (форма N ВЗСГ-9), згідно з додатком 9, рекомендується застосовувати для оформлення та обліку щоденного відпуску кормів (зернових відходів, комбікормів, сіна, силосу сінажу та ін.) на тваринницькі ферми зі складів (токів, силосних ям, буртів тощо) та інших місць зберігання. Корми можуть підвозитися з поля до місць зимівлі тварин та передаватися на відповідальне зберігання безпосередньо на тваринницьких фермах під матеріальну відповідальність завідуючих ферм.
Відомість витрати кормів складає завідуючий фермою, зоотехнік або бригадир на підставі розрахунку потреби кормів (раціонів), які складаються з урахуванням стану тварин, їх продуктивності в межах наявності тих чи інших видів кормів. Раціони годування тварин розробляються й оформляються зоотехніками на місяць і затверджуються керівником господарства та головним бухгалтером.
Відомість витрати кормів виписується на кожну ферму (в двох екземплярах) та ведеться за кожним видом (групою) тварин, птиці, тощо. Перший примірник відомості передається завідуючому складу, комірнику або фуражирові для відпуску кормів із підписом одержувача кормів (завідувача фермою). Другий примірник - з підписом комірника (завідувача складом), фуражира про відпуск кормів знаходиться у завідуючого фермою й служить підставою для списання на витрати по утриманню відповідних груп тварин.
В графах - норма на одну голову, кг проставляється установлений ліміт щоденного відпуску, виходячи із затверджених норм годівлі наявності поголів'я тварин та птиці.
В графах - найменування та кількість використаних кормів, заповнюються щоденно протягом місяця фактично відпущені (згодовані) корми із розрахунку наявності поголів'я тварин та птиці.
Відпуск кормів проводиться на підставі лімітно-забірної картки яка використовується для щоденного обліку кормів, виданих на годівлю тварин. При цьому корми відпускаються під підпис робітників (телятницям, пташницям), які обслуговують тварин та птицю.
Обсяг використання силосу, сінажу ведеться за кожною силосною спорудою, буртом або курганом. В господарстві щомісячно на перше число перевіряють відповідність фактичної наявності силосу, сінажу з обліковими даними. Протягом першого місяця використання силосу та сінажу перевіряють чи відповідає приблизна вага 1 куб.м корму, яка визначалася при оприбуткуванні, фактичній вазі. Для цього вирізають шар на всю висоту корму завтовшки 0,5-1 м, заміряють його обсяг та визначають середню вагу корму в 1 куб.м.
При виявленні нестачі корму, складають Акт в якому вказують причини розбіжностей в вазі.
Скошену на корм худобі зелену масу трав, а також бадилля коренеплодів, капустяний лист завезені з поля обов'язково зважують при доставці їх до місць зберігання або на корм тваринам. Наприкінці дня завідуючий фермою згідно даних вагаря та Щоденника надходження сільськогосподарської продукції робить записи про згодований зелений корм у "Відомості витрати кормів" (форма N ВЗСГ-9), згідно з додатком 9.
Корми, згодовані тваринами без їх попереднього збирання (шляхом випасу), в первинних облікових документах не оприбутковуються. Кількість згодованих таким способом кормів визначають розрахунково за зоотехнічним або укісним методом.
Зоотехнічний метод полягає у визначенні потреби кормів за нормами на виробництво продукції. Від значення потреби віднімають показник фактичного витрачання кормів згідно з первинними документами. Одержана різниця буде становити вихід кормів із пасовища.
Укісний метод передбачає скошування трав на конкретних ділянках, які огороджено і на них не випасаються тварини. Кількість кормів, одержаних з викошених ділянок, перераховують на всю площу пасовища і встановлюють загальний вихід кормів.
Для оприбуткування кормів, згодованих шляхом випасу, складають Акт на приймання пасовищних кормів.
В кінці місяця зоотехнік або завідуючий фермою в "Відомості витрати кормів" (форма N ВЗСГ-9), згідно з додатком 9, підраховує фактичні витрати кормів в натуральних показниках по групі тварин, (птиці), визначає кількість кормо-днів та кількість кормових одиниць, а при наявності залишків кормів - дані про залишки.
Відомість витрати кормів затверджується головним зоотехніком й показники про фактичне використання кормів записуються до Журналу обліку витрати кормів та передають до бухгалтерії господарства.
Бухгалтер звіряє кількість кормів, показаних в "Відомості витрати кормів" (форма N ВЗСГ-9), згідно з додатком 9, та в Звітах про рух матеріальних цінностей на складах, кормокухні та встановлює відповідність кількості на кожне число звітного місяця поголів'ю, яке числиться по Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі.
В бухгалтерії у "Відомості витрати кормів" (форма N ВЗСГ-9), згідно з додатком 9, здійснюють оцінку в графах витрачених кормів які придбані за плату - за одним з обраних методів оцінки згідно П(С)БО N 9 "Запаси" (z0751-99) , а кормів власного виробництва - за справедливою вартістю, згідно П(С)БО N 9 "Запаси".
2.9. Книга складського обліку (форма N ВЗСГ-10)
Спеціалізовану форму "Книга складського обліку" (форма N ВЗСГ-10), згідно з додатком 10, рекомендується використовувати для забезпечення збереження сільськогосподарської продукції та інших товарно-матеріальних цінностей на складах, в коморах та інших місцях їх зберігання.
Облік сільськогосподарської продукції та запасів на складах (у коморах) рекомендується здійснювати матеріально-відповідальній особі (завідувачу складу, комірнику) за їх видами, сортами згідно з правилами їх зберігання.
Облік надходження й витрачання медикаментів (за винятком спирту та отруйних і сильнодіючих лікарських засобів) та інших лікувально-профілактичних засобів і матеріалів здійснюють у кількісному вираженні в "Книзі складського обліку" (форма N ВЗСГ-10), згідно з додатком 10.
Щомісяця спеціаліст ветеринарної служби на підставі первинних документів (накладних, рахунків, актів, рецептів тощо) складає і подає в бухгалтерію Звіт про рух біопрепаратів і ліків у кількісних та вартісних показниках.
Облік отруйних і сильнодіючих речовин рекомендується вести у кількісних показниках за спеціальними вказівками, розробленими Міністерством охорони здоров'я України. Для цього використовують "Книги складського обліку" (форма N ВЗСГ-10), згідно з додатком 10 пронумеровані, прошнуровані, скріплені сургучною печаткою підприємства і підписані головним лікарем ветеринарної медицини та головним бухгалтером. Отруйні і сильнодіючі речовини зберігаються окремо в спеціально обладнаних для цього місцях.
Облік бланків суворої звітності матеріально відповідальні особи здійснюють у Книзі складського обліку" (форма N ВЗСГ-10), згідно з додатком 10, по кожному найменуванню за кількістю і номінальною вартістю. Надходження та витрачання зазначених бланків оформляють, як і операції по надходженню і витрачанню коштів.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи
В.М.Гаврилюк

Додаток 1
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік,
форма N ВЗСГ-1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
21.12.2007 N 929
 Сільгосппідприємство _________________ 
          ------------------- 
 Ідентифікаційний  |         | 
 код ЄДРПОУ     ------------------- 
 Структурний підрозділ_________________ 
                   "ЗАТВЕРДЖУЮ" 
                   _____________________ 
                    підпис керівника 
                   "___" ________ 20__р. 

Лімітно-забірна картка N____

на отримання матеріальних цінностей

за ___ _______ 20 ___р.

   Одержувач _____________  _______________________________ 
          посада     прізвище, ім'я, по батькові 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Найменуван-|       |       |       |       |       | _______________ | 
|  ня   |       |       |       |       |       |   посада   | 
| цінностей |       |       |       |       |       |         | 
|-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| _______________ | 
| Номенкла- |       |       |       |       |       |  ініціали та  | 
| турний  |       |       |       |       |       |   прізвище  | 
|  номер  |       |       |       |       |       |         | 
|-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| _____________ | 
| Одиниця |       |       |       |       |       |   підпис   | 
| виміру  |       |       |       |       |       |         | 
|-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|"___" _____ 20_р.| 
|Ліміт|Кіль-|       |       |       |       |       |         | 
|   |кість|       |       |       |       |       |         | 
|   |-----+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|         | 
|   |Сума |       |       |       |       |       |         | 
|-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| 
| Дата   | Кількість  | Кількість  | Кількість  | Кількість  | Кількість  |   Підпис   | 
|      |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| 
|      |видано|залишок|видано|залишок|видано|залишок|видано|залишок|видано|залишок|зав.  |одержувач| 
|      |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |складом|     | 
|-----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------| 
|Ви- |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|дано|------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------| 
|  |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|  |------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------| 
|  |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|  |------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------| 
|  |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|  |------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------| 
|  |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|  |------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------| 
|  |Разом |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|  |видано|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------| 
|По- |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|вер-|------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------| 
|нуто|   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|-----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------| 
|Разом   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|повернуто |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|-----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------| 
|Всього   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |Разом  | 
|видано з  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|урахуванням|------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------| 
|повернутого|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|Сума.......|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 
|-----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------- 
|Код |дебет |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    | 
|син-|------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| 
|те- |кредит|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    | 
|тич-|   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    | 
|ного|   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    | 
|об- |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    | 
|ліку|   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    | 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 "___"___________ 20__р.     Бухгалтер ______ ___________________________ 
                      підпис прізвище, ім'я, по батькові 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік,
форма N ВЗСГ-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
21.12.2007 N 929
 Сільгосппідприємство _________________ 
          ------------------- 
 Ідентифікаційний  |         | 
 код ЄДРПОУ     ------------------- 
 Структурний підрозділ_________________ 
                   "ЗАТВЕРДЖУЮ" 
                   _____________________ 
                    підпис керівника 
                   "___" ________ 20__р. 

Лімітно-забірна картка N____

на отримання запасних частин

за ___ _______ 20 ___р.

 Одержувач ________ _____________________________ 
      посада  прізвище, ім'я, по батькові 
 Об'єкт затрат __________________________________ 
 Ліміт на суму _____________________________ грн. 
 Вид ремонту_____________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------ 
| Дата  |Найменування|Номенкла-|Одиниця|Кількість| Ціна |Сума|  Підпис  | 
|     |матеріальних| турний |виміру |     |   |  |-------------| 
|     | цінностей | номер  |    |     |   |  |зав.  |одер-| 
|     |      | (N по  |    |     |   |  |складом|жувач| 
|     |      |каталогу)|    |     |   |  |    |   | 
|---------+------------+---------+-------+---------+------+----+-------+-----| 
|Ви- |  |      |     |    |     |   |  |    |   | 
|дано|----+------------+---------+-------+---------+------+----+-------+-----| 
|  |  |      |     |    |     |   |  |    |   | 
|  |----+------------+---------+-------+---------+------+----+-------+-----| 
|  |  |      |     |    |     |   |  |    |   | 
|  |----+------------+---------+-------+---------+------+----+-------+-----| 
|  |  |      |     |    |     |   |  |    |   | 
|  |----+------------+---------+-------+---------+------+----+-------+-----| 
|  |  |      |     |    |     |   |  |    |   | 
|  |----+------------+---------+-------+---------+------+----+-------+-----| 
|  |  |      |     |    |     |   |  |    |   | 
|  |----+------------+---------+-------+---------+------+----+-------+-----| 
|  |  |      |     |    |     |   |  |    |   | 
|---------+------------+---------+-------+---------+------+----+-------+-----| 
|Разом  |      |  х  |  х  |  х  | х  |  |    |   | 
|---------+------------+---------+-------+---------+------+----+-------+-----| 
|По- |  |      |     |    |     |   |  |    |   | 
|вер-|----+------------+---------+-------+---------+------+----+-------+-----| 
|ну- |  |      |     |    |     |   |  |    |   | 
|то |  |      |     |    |     |   |  |    |   | 
|---------+------------+---------+-------+---------+------+----+-------+-----| 
|Разом  |      |     |    |     |   |  |    |   | 
|повернуто|      |     |    |     |   |  |    |   | 
---------------------------------------------------+------+----+-------+-----| 
              Код синтетичного обліку|дебет |  |    |   | 
                          |------+----+-------+-----| 
                          |кредит|  |    |   | 
                          --------------------------- 
 "___"___________ 20__р.     Бухгалтер ______ ___________________________ 
                      підпис прізвище, ім'я, по батькові 

Додаток 3
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік,
форма N ВЗСГ-3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
21.12.2007 N 929
 Сільгосппідприємство _________________ 
          ------------------- 
 Ідентифікаційний  |         | 
 код ЄДРПОУ     ------------------- 
 Структурний підрозділ_________________ 
                   "ЗАТВЕРДЖУЮ" 
                   _____________________ 
                    підпис керівника 
                   "___" ________ 20__р. 

АКТ N_____

про використання мінеральних, органічних

і бактеріальних добрив та засобів хімічного

захисту рослин

за _________________ 20__р.

       Призначення і спосіб застосування добрив 
         (отрутохімікатів, гербіцидів) 
      __________________________________________ 
           основне, передпосівне 
      _________________________________________ 
       підживлення, суцільний, місцевий і т.д. 
   Внесено на землях ____________________________________ 
            зрошуваних, незрошуваних, осушених 
   Добрива внесені під урожай 20___ р. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Назва  | %  |   Код  |Оди-|Ціна|                  Номер поля, назва культури               | 
| добрив, |діючої|синтетичного|ниця|  |-------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  ядо-  | речо-|  обліку  | ви-|  |вне-|кіль- |у пе-|сума|вне-|кіль- |у пе-|сума|вне-|кіль- |у пе-|сума|вне-|кіль- |у пе-|сума| 
|хімікатів,| вини |------------|міру|  |сено|кість |реве-|  |сено|кість |реве-|  |сено|кість |реве-|  |сено|кість |реве-|  | 
|гербіцидів|   |дебет|кредит|  |  |на |(фізи-|денні|  |на |(фізи-|денні|  |на |(фізи-|денні|  |на |(фізи-|денні|  | 
|     |   |   |   |  |  |пло-|чна  |на  |  |пло-|чна  |на  |  |пло-|чна  |на  |  |пло-|чна  |на  |  | 
|     |   |   |   |  |  |щу, |вага) |діючу|  |щу, |вага) |діючу|  |щу, |вага) |діючу|  |щу, |вага) |діючу|  | 
|     |   |   |   |  |  |га |   |речо-|  |га |   |речо-|  |га |   |речо-|  |га |   |речо-|  | 
|     |   |   |   |  |  |  |   |вину |  |  |   |вину |  |  |   |вину |  |  |   |вину |  | 
|----------+------+-----+------+----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----| 
|     |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  | 
|----------+------+-----+------+----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----| 
|     |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  | 
|----------+------+-----+------+----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----| 
|     |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Удобрена фізична площа мінеральними добривами під урожай 20__ р. 
у перший раз _____га. 
   Додаток _____________________________ видаткових документів 
 Керівник 
 структурного підрозділу __________ _____________________________ 
              підпис  прізвище, ім'я та по батькові 
 Агроном         __________ ______________________________ 
              підпис  прізвище, ім'я та по батькові 
 Перевірив бухгалтер   __________ _____________________________ 
              підпис  прізвище, ім'я та по батькові 

Додаток 4
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік,
форма N ВЗСГ-4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
21.12.2007 N 929
 Сільгосппідприємство _________________ 
          ------------------- 
 Ідентифікаційний  |         | 
 код ЄДРПОУ     ------------------- 
 Структурний підрозділ_________________ 
                   "ЗАТВЕРДЖУЮ" 
                   _____________________ 
                    підпис керівника 
                   "___" ________ 20__р. 

АКТ N___

ВИТРАТИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

за ______________ 20___ р.

 Спосіб висіву насіння (садіння) ______________________________________ 
 Висіяно (посаджено) на землях ________________________________________ 
                регулярно зрошуваних, умовно зрошуваних, 
                     осушених, богарних 
--------------------------------------------------------------------- 
|Назва |Назва|Номер |Площа,|Одиниця|    Витрати насіння    | 
|насін- |куль-|поля | га |виміру |   (садивного матеріалу)   | 
|ня (са-|тури |(діль-|   |    |-------------------------------| 
|дивного|   |ниці) |   |    |за нормою | фактично |ціна|сума| 
|матері-|   |   |   |    | (планом) |     |  |  | 
|алу)  |   |   |   |    |----------+----------|  |  | 
|    |   |   |   |    | на | на | на | на |  |  | 
|    |   |   |   |    |1 га| всю |1 га| всю |  |  | 
|    |   |   |   |    |  |площу|  |площу|  |  | 
|-------+-----+------+------+-------+----+-----+----+-----+----+----| 
|    |   |   |   |    |  |   |  |   |  |  | 
|-------+-----+------+------+-------+----+-----+----+-----+----+----| 
|    |   |   |   |    |  |   |  |   |  |  | 
|-------+-----+------+------+-------+----+-----+----+-----+----+----| 
|    |   |   |   |    |  |   |  |   |  |  | 
|-------+-----+------+------+-------+----+-----+----+-----+----+----| 
|    |   |   |   |    |  |   |  |   |  |  | 
|-------+-----+------+------+-------+----+-----+----+-----+----+----| 
|    |   |   |   |    |  |   |  |   |  |  | 
--------------------------------------------------------------------| 
                            Всього|   | 
                       ----------------+-----| 
Додаток _________ видаткових  Код синтетич- |дебет     |   | 
         документів  ного і аналі- |---------------+-----| 
                тичного обліку|кредит     |   | 
                       ----------------------- 
 Керівник 
 структурного підрозділу __________ _____________________________ 
              підпис  прізвище, ім'я та по батькові 
 Агроном         __________ ______________________________ 
              підпис  прізвище, ім'я та по батькові 
 Перевірив бухгалтер   __________ _____________________________ 
              підпис  прізвище, ім'я та по батькові 

Додаток 5
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік,
форма N ВЗСГ-5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
21.12.2007 N 929
 Сільгосппідприємство _________________ 
          ------------------- 
 Ідентифікаційний  |         | 
 код ЄДРПОУ     ------------------- 
 Структурний підрозділ_________________ 
                   "ЗАТВЕРДЖУЮ" 
                   _____________________ 
                    підпис керівника 
                   "___" ________ 20__р. 

Акт N ___

на списання виробничого та господарського

інвентарю

за "___"__________ 20__р.

----------------------------------------------------------------- 
|Назва|  Код   | Одиниця |Кількість|Ціна|Сума|  Причина  | 
|   |синтетичного| виміру  |     |  |  |непридатності| 
|   |  обліку  |     |     |  |  |       | 
|   |------------|     |     |  |  |       | 
|   |дебет|кредит|     |     |  |  |       | 
|-----+-----+------+----------+---------+----+----+-------------| 
|   |   |   |     |     |  |  |       | 
|-----+-----+------+----------+---------+----+----+-------------| 
|   |   |   |     |     |  |  |       | 
|-----+-----+------+----------+---------+----+----+-------------| 
|   |   |   |     |     |  |  |       | 
|-----+-----+------+----------+---------+----+----+-------------| 
|   |   |   |     |     |  |  |       | 
|-----+-----+------+----------+---------+----+----+-------------| 
|   |   |   |     |     |  |  |       | 
----------------------------------------------------------------- 
   Комісія встановила, що вищеперелічені предмети прийшли до 
стану, непридатного для подальшої експлуатації, і мають бути 
списані. Всі непридатні для використання у виробництві відходи 
знищені у присутності комісії шляхом _____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Голова комісії ________  ________  ___________________________ 
         посада   підпис   прізвище, ім'я, по батькові 
 Члени комісії ________  ________  ___________________________ 
         посада   підпис   прізвище, ім'я, по батькові 
 Матеріально- 
 відповідальна 
 особа     ________  ________  ___________________________ 
         посада   підпис   прізвище, ім'я, по батькові 
           Розрахунок результатів 
           від ліквідації об'єктів 
------------------------------------------------------------------ 
|   Затрати по ліквідації   |  Надійшло від ліквідації  | 
|---------------------------------+------------------------------| 
|  назва  |стаття затрат|сума |  назва  |  стаття  |сума| 
| документу |       |   | документу |  доходу  |  | 
|-------------+-------------+-----+------------+------------+----| 
|       |       |   |      |      |  | 
|-------------+-------------+-----+------------+------------+----| 
|       |       |   |      |      |  | 
|-------------+-------------+-----+------------+------------+----| 
|       |       |   |      |      |  | 
|-------------+-------------+-----+------------+------------+----| 
|       |       |   |      |      |  | 
|-------------+-------------+-----+------------+------------+----| 
|       |       |   |      |      |  | 
|-------------+-------------+-----+------------+------------+----| 
|Разом    |       |   |      |      |  | 
------------------------------------------------------------------ 
 Сума зносу _________________ грн. 
 Результати від ліквідації _________________ грн. 
 В картці (книзі) списання майна відмічено "___" _________ 20__ р. 
 Головний (старший) бухгалтер ________ ___________________________ 
                підпис прізвище, ім'я, по батькові 

Додаток 6
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік,
форма N ВЗСГ-6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
21.12.2007 N 929
 Сільгосппідприємство _________________ 
          ------------------- 
 Ідентифікаційний  |         | 
 код ЄДРПОУ     ------------------- 
 Структурний підрозділ_________________ 
 Майстерня ____________________________ 
                   "ЗАТВЕРДЖУЮ" 
                   _____________________ 
                    підпис керівника 
                   "___" ________ 20__р. 

ВІДОМІСТЬ

ДЕФЕКТІВ НА РЕМОНТ МАШИНИ

від _______________________ 20__ р.

 Одержана від ____________________________________________________ 
              найменування замовника 
 Найменування машини ___________________ Марка ___________________ 
 Заводський N ______ інвентарний N ______ строк виконання ________ 
 Вид ремонту _____________________________________________________ 
             капітальний, поточний 
 До надходження до ремонту машина: 
 виробила від останнього ремонту ____________ (еталонних гектарів, 
 ткм, мотогодин) 
 одержала _______________________________ ремонт "___"______20__р. 
     останній, капітальний, поточний 
I. Характеристика колінчатого валу та циліндрів двигуна
(для спеціалізованих підприємств)
------------------------------------------------------------------ 
| Характеристика колінчатого валу | Характеристика циліндрів  | 
|----------------------------------|               | 
|         |корінні|шатунні|               | 
|         | шийки | шийки |               | 
|------------------+-------+-------+-----------------------------| 
|    А     |  1 |  2 |    А     |   1  | 
|------------------+-------+-------+------------------+----------| 
|Ремонтний розмір |    |    |Ремонтний розмір |     | 
|до шліфовки.......|    |    |до розточування  |     | 
|         |-------+-------|         |----------| 
|Еліпс до     |    |    |Еліпс до     |     | 
|шліфовки..........|    |    |розточування......|     | 
|         |-------+-------|         |----------| 
|Конус до     |    |    |Конус до     |     | 
|шліфовки..........|    |    |розточування......|     | 
|         |-------+-------|         |----------| 
|Ремонтний розмір |    |    |Ремонтний розмір |     | 
|після шліфовки  |    |    |після розточування|     | 
------------------------------------------------------------------ 
II. Описання дефектів деталей і вузлів та заміна запасних частин
------------------------------------------------------------------------------ 
|Пор.|Найменування|Описання|Підлягають |  Підлягають | Фактично |  Дата  | 
| N | деталей  |дефекту |реставрації|   заміні  |поставлено|постановки| 
|  |      |та зносу|(кількість)|        |на машину |     | 
|  |      |    |      |---------------+----------|     | 
|  |      |    |      |кіль-|ціна|сума|кіль-|сума|     | 
|  |      |    |      |кість|  |  |кість|  |     | 
|----+------------+--------+-----------+-----+----+----+-----+----+----------| 
| А |   Б   |  В  |   1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  Г   | 
|----+------------+--------+-----------+-----+----+----+-----+----+----------| 
|  |      |    |      |   |  |  |   |  |     | 
|----+------------+--------+-----------+-----+----+----+-----+----+----------| 
|  |      |    |      |   |  |  |   |  |     | 
|----+------------+--------+-----------+-----+----+----+-----+----+----------| 
|  |      |    |      |   |  |  |   |  |     | 
|----+------------+--------+-----------+-----+----+----+-----+----+----------| 
|  |      |    |      |   |  |  |   |  |     | 
|----+------------+--------+-----------+-----+----+----+-----+----+----------| 
|  |      |    |      |   |  |  |   |  |     | 
-------------------------------------------------------------+----+----------- 
                          Разом   |  | 
                               ------ 
III. Витрата ремонтних матеріалів
----------------------------------------------------------------------------- 
|Пор.|Найменування|Номенкла-|  Потрібно для ремонту  | Фактично  |Дата| 
| N | матеріалів |турний N |              | витрачено  |  | 
|  |      |     |---------------------------+--------------|  | 
|  |      |     |одиниця|кількість|ціна|сума|кількість|сума|  | 
|  |      |     | замін |     |  |  |     |  |  | 
|----+------------+---------+-------+---------+----+----+---------+----+----| 
| А |   Б   |  В  |  1  |  2  | 3 | 4 |  5  | 6 | Г | 
|----+------------+---------+-------+---------+----+----+---------+----+----| 
|  |      |     |    |     |  |  |     |  |  | 
|----+------------+---------+-------+---------+----+----+---------+----+----| 
|  |      |     |    |     |  |  |     |  |  | 
|----+------------+---------+-------+---------+----+----+---------+----+----| 
|  |      |     |    |     |  |  |     |  |  | 
|----+------------+---------+-------+---------+----+----+---------+----+----| 
|  |      |     |    |     |  |  |     |  |  | 
|----+------------+---------+-------+---------+----+----+---------+----+----| 
|  |      |     |    |     |  |  |     |  |  | 
|---------------------------+-------+---------+----+----+---------+----+----| 
|     Разом       |  Х  |  Х  | Х |  |  Х  |  | Х | 
----------------------------------------------------------------------------- 
Включається вартість матеріалів та запасних частин, які були здані на склад по накладній N _________ на суму _______ грн.
IV. Оплата праці на ремонтних та монтажних роботах
------------------------------------------------------------------ 
|Пор.| Найменування робіт | Трудомісткість |  Оплата праці  | 
| N |          |  людино-годин  |          | 
|  |          |------------------+-------------------| 
|  |          |за нормою|фактично|  за  |фактично| 
|  |          |     |    |кошторисом|    | 
|----+--------------------+---------+--------+----------+--------| 
|  |    А      |  1  |  2  |  3   |  4  | 
|----+--------------------+---------+--------+----------+--------| 
|1. |Розбирання,     |     |    |     |    | 
|  |збирання,      |     |    |     |    | 
|  |регулювання та   |     |    |     |    | 
|  |обкатка.............|     |    |     |    | 
|----+--------------------+---------+--------+----------+--------| 
|2. |Реставрація деталей.|     |    |     |    | 
|  |....................|     |    |     |    | 
|----+--------------------+---------+--------+----------+--------| 
|3. |Виготовлення    |     |    |     |    | 
|  |деталей.............|     |    |     |    | 
|----+--------------------+---------+--------+----------+--------| 
|4. |Інші................|     |    |     |    | 
|----+--------------------+---------+--------+----------+--------| 
|  |  Разом...........|     |    |     |    | 
------------------------------------------------------------------ 
V. Загальна вартість ремонту, грн.
------------------------------------------------------------------ 
| Пор. |     Статті витрат      |За кошторисом|Фактично| 
| N  |                 |       |    | 
|------+----------------------------------+-------------+--------| 
| А  |        Б         |       |    | 
|------+----------------------------------+-------------+--------| 
| 1. |Запасні частини та ремонтні    |       |    | 
|   |матеріали.........................|       |    | 
|------+----------------------------------+-------------+--------| 
| 2. |Затрати праці: людино-годин.......|       |    | 
|   |                 |-------------+--------| 
|   |        сума...............|       |    | 
|------+----------------------------------+-------------+--------| 
| 3. |Відрахування від оплати праці   |       |    | 
|------+----------------------------------+-------------+--------| 
| 4. |Нафтопродукти.....................|       |    | 
|------+----------------------------------+-------------+--------| 
| 5. |Інші..............................|       |    | 
|------+----------------------------------+-------------+--------| 
| 6. |Загальновиробничі (цехові) витрати|       |    | 
|   |ремонтної майстерні...............|       |    | 
|------+----------------------------------+-------------+--------| 
|   |     Всього..................|       |    | 
------------------------------------------------------------------ 
 Керівник 
 структурного підрозділу ________  _____________________________ 
              підпис   прізвище, ім'я, по батькові 
 Інженер-механік     ________  _____________________________ 
              підпис   прізвище, ім'я, по батькові 
 Тракторист-машиніст   ________  _____________________________ 
              підпис   прізвище, ім'я, по батькові 
 Перевірив бухгалтер   ________  _____________________________ 
 (шофер)          підпис   прізвище, ім'я, по батькові 

Додаток 7
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік,
форма N ВЗСГ-7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
21.12.2007 N 929
 Сільгосппідприємство _________________ 
          ------------------- 
 Ідентифікаційний  |         | 
 код ЄДРПОУ     ------------------- 

ТОВАРНА НАКЛАДНА N __

від "___"___________ 20 __ р.

   Через кого __________________  За довіреністю _____________ 
   Кому ________________________  від ________________________ 
   Платник _____________________  виданої ____________________ 
   прізвище, ім'я та по батькові 
   Відправник___________________ 
------------------------------------------------------------------ 
|Пор. N|Найменування|Одиниця виміру|Кількість |Ціна |Сума без ПДВ| 
|   |      |       |     | без |      | 
|   |      |       |     | ПДВ |      | 
|------+------------+--------------+----------+-----+------------| 
|   |      |       |     |   |      | 
|------+------------+--------------+----------+-----+------------| 
|   |      |       |     |   |      | 
|------+------------+--------------+----------+-----+------------| 
|   |      |       |     |   |      | 
|------+------------+--------------+----------+-----+------------| 
|   |      |       |     |   |      | 
|------+------------+--------------+----------+-----+------------| 
|   |      |       |     |   |      | 
|---------------------------------------------------+------------| 
|Всього                       |      | 
|---------------------------------------------------+------------| 
|Транспортні витрати                |      | 
|---------------------------------------------------+------------| 
|                          |      | 
|---------------------------------------------------+------------| 
|Податок на додану вартість             |      | 
|---------------------------------------------------+------------| 
|Разом                       |      | 
------------------------------------------------------------------ 
 Відпущено на суму _______________________________________________ 
                    прописом 
 __________________________________________________ грн. ____ коп. 
 Керівник ______ ______________ Відпустив ______ ______________ 
     підпис прізвище, ім'я      підпис прізвище, ім'я 
         та по батькові          та по батькові 
 Головний 
 бухгалтер ______ ______________  Отримав ______ ______________ 
      підпис прізвище, ім'я      підпис прізвище, ім'я 
          та по батькові          та по батькові 
 М.П. 

Додаток 8
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік,
форма N ВЗСГ-8

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
21.12.2007 N 929
 Сільгосппідприємство _________________ 
          ------------------- 
 Ідентифікаційний  |         | 
 код ЄДРПОУ     ------------------- 
 Структурний підрозділ ________________ 

НАКЛАДНА N ___

(внутрігосподарського призначення)

за "____" _________ 20 __ р.

 Через кого (кому) _______________________________________________ 
 Призначення _____________________________________________________ 
---------------------------------------------------------------------- 
|Назва,|  Код   |Одиниця|     Кількість      |Ціна|Сума| 
|сорт, |синтетичного|виміру |               |  |  | 
|розмір|  обліку  |    |               |  |  | 
|   |------------|    |------------------------------|  |  | 
|   |дебет|кредит|    |затребувано|відпущено|прийнято|  |  | 
|------+-----+------+-------+-----------+---------+--------+----+----| 
|   |   |   |    |      |     |    |  |  | 
|------+-----+------+-------+-----------+---------+--------+----+----| 
|   |   |   |    |      |     |    |  |  | 
|------+-----+------+-------+-----------+---------+--------+----+----| 
|   |   |   |    |      |     |    |  |  | 
|------+-----+------+-------+-----------+---------+--------+----+----| 
|   |   |   |    |      |     |    |  |  | 
|------+-----+------+-------+-----------+---------+--------+----+----| 
|   |   |   |    |      |     |    |  |  | 
---------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------- 
|Назва,|  Шифр  |Одиниця|     Кількість      |Ціна|Сума| 
|сорт, |синтетичного|виміру |               |  |  | 
|розмір|   та   |    |               |  |  | 
|   |аналітичного|    |               |  |  | 
|   |  обліку  |    |               |  |  | 
|   |------------|    |------------------------------|  |  | 
|   |дебет|кредит|    |затребувано|відпущено|прийнято|  |  | 
|------+-----+------+-------+-----------+---------+--------+----+----| 
|   |   |   |    |      |     |    |  |  | 
|------+-----+------+-------+-----------+---------+--------+----+----| 
|   |   |   |    |      |     |    |  |  | 
|------+-----+------+-------+-----------+---------+--------+----+----| 
|   |   |   |    |      |     |    |  |  | 
|------+-----+------+-------+-----------+---------+--------+----+----| 
|   |   |   |    |      |     |    |  |  | 
|------+-----+------+-------+-----------+---------+--------+----+----| 
|   |   |   |    |      |     |    |  |  | 
---------------------------------------------------------------------- 
 Затребував ________ ________  _____________________________ 
       посада  підпис   прізвище, ім'я, по батькові 
 Дозволив  ________ ________  _____________________________ 
       посада  підпис   прізвище, ім'я, по батькові 
 Перевірив 
 бухгалтер ________ ________  _____________________________ 
       посада  підпис   прізвище, ім'я, по батькові 
 Відпустив ________ ________  _____________________________ 
       посада  підпис   прізвище, ім'я, по батькові 
 Прийняв  ________ ________  _____________________________ 
       посада  підпис   прізвище, ім'я, по батькові 
 Прийняв 
 від водія ________ ________  _____________________________ 
       посада  підпис   прізвище, ім'я, по батькові 

Додаток 9
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік,
форма N ВЗСГ-9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
21.12.2007 N 929
 Сільгосппідприємство _________________ 
          ------------------- 
 Ідентифікаційний  |         | 
 код ЄДРПОУ     ------------------- 
 Структурний підрозділ ________________ 
 Ферма ________________________________ 

ВІДОМІСТЬ

ВИТРАТИ КОРМІВ N _____

за ___________ 20__ р.

 Вид (група) тварин, птахів ______________________________________ 
 За ним закріплені тварини, птахи ________________________________ 
-------------------------------------------------------------------------- 
|Норма на одну голову,|   |   |  |  |  |  |Головний зоотехнік:| 
|    кг      |   |   |  |  |  |  |___________________| 
|---------------------+------------------------------|   підпис    | 
|Дата|Наявність тварин|  Найменування та кількість |          | 
|  |та птахів, гол. |   використаних кормів   |"___" ______ 20__р.| 
|  |        |------------------------------|          | 
|  |        |Дерть|Зелена|  |  |  |  | Корма використані | 
|  |        |   | маса |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 1 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 2 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 3 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 4 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 5 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 6 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 7 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 8 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 9 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 10 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 11 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 12 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 13 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 14 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 15 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 16 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 17 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 18 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 19 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 20 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 21 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 22 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 23 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 24 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 25 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 26 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 27 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 28 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 29 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 30 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|----+----------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
| 31 |        |   |   |  |  |  |  |          | 
|---------------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
|Кількість |Разом   |   |   |  |  |  |  |     Х     | 
|кормо-днів|     |   |   |  |  |  |  |          | 
|----------+----------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
|     |Ціна,   |   |   |  |  |  |  | Середньомісячне | 
|     |грн. коп. |   |   |  |  |  |  |   поголів'я   | 
|---------------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
|Сума.................|   |   |  |  |  |  |          | 
|---------------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
|Код     |дебет  |   |   |  |  |  |  |     Х     | 
|синтетичного|--------+-----+------+----+----+---+---|          | 
|обліку   |кредит |   |   |  |  |  |  |          | 
|---------------------+-----+------+----+----+---+---+-------------------| 
|Кількість кормо   |   |   |  |  |  |  |     Х     | 
|одиниць (ц.к.од.)....|   |   |  |  |  |  |          | 
-------------------------------------------------------------------------- 
 Зоотехнік ________  _______________________________ 
       підпис   прізвище, ім'я та по батькові 
 Керівник 
 структурного підрозділу ________  ______________________________ 
             підпис  прізвище, ім'я та по батькові 
 Відомість перевірив використання кормів відповідає ліміту 
 Бухгалтер ________  ______________________________ 
      підпис  прізвище, ім'я та по батькові 
 "___"__________ 20__ р 

Додаток 10
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік,
форма N ВЗСГ-10

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
21.12.2007 N 929
 Сільгосппідприємство _______________ 
 Ідентифікаційний 
 код за ЄДРПОУ ______________________ 
 Склад ______________________________ 

КНИГА

СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ

за ______________ 20__ р.

 Назва матеріалу _____________ Номенклатурний номер ______________ 
 Стелаж __________________________ Осередок ______________________ 
 Одиниця виміру _____________________ Ціна _______________________ 
------------------------------------------------------------------ 
|Дата | Номер  | Від кого |Прибуток|Видаток|Залишок| Контроль | 
|   |документа | надійшло |    |    |    |(підпис і | 
|   |     | або кому |    |    |    |  дата) | 
|   |     | видано  |    |    |    |     | 
|-----+----------+-----------+--------+-------+-------+----------| 
|   |     |      |    |    |    |     | 
|-----+----------+-----------+--------+-------+-------+----------| 
|   |     |      |    |    |    |     | 
|-----+----------+-----------+--------+-------+-------+----------| 
|   |     |      |    |    |    |     | 
|-----+----------+-----------+--------+-------+-------+----------| 
|   |     |      |    |    |    |     | 
|-----+----------+-----------+--------+-------+-------+----------| 
|   |     |      |    |    |    |     | 
------------------------------------------------------------------ 
                   В книзі всього пронумеровано 
                   ____________________сторінок 
                       прописом 
                   М.П. 
                   ______ ____________________ 
                   підпис   прізвище, ім'я, 
                         та по батькові