БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.01.2004 N 3
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2004 р.
за N 102/8701
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 372 (z1223-15) від 24.09.2015 )

Про затвердження Типової форми договору про закупівлю зерна за бюджетні кошти

З метою виконання пункту 9 доручення Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2003 року N 49226 НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типову форму договору про закупівлю зерна за бюджетні кошти, що додається.
2. Департаменту формування та функціонування аграрного ринку (Розгон А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій довести Типову форму договору до відома сільськогосподарських підприємств усіх форм власності для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Омельяненка Г.Г.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України
Голова державного комітету України
з державного матеріального резерву
Голова правління
ДАК "Хліб України"
С.Рижук
В.І.Хорошковський
М.Ф.Песоцький
М.І.Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
09.01.2004 N 3
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2004 р.
за N 102/8701

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ

ПРО ЗАКУПІВЛЮ ЗЕРНА ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ

 __________________    N ______   "____" ___________200_ р.
 ________________________________________________________________,
       (назва підприємства - власника зерна)
 далі - Продавець, в особі ______________________________________,
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 який діє на підставі _________________________________________, і
              (Статуту, Положення, договору,
                доручення, номер і дата)
 Державний агент (або уповноважений) із проведення інтервенційних
 операцій _______________________________________________________,
         (назва підприємства - покупця зерна)
 далі - Покупець, в особі _______________________________________,
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 який діє на підставі ___________________________________________,
                (Статуту, Положення,
              договору, доручення, номер і дата)
 далі - Сторони, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає і
оплачує _______________________________________ урожаю 200__ року,
          (назва зерна)
далі - Товар, на умовах цього Договору.

2. ЯКІСТЬ

   2.1. Якість Товару повинна відповідати вимогам Державного
стандарту ____________, підтверджуватися свідоцтвом про якість,
виданим зерновим складом, чи сертифікатом якості Державної хлібної
інспекції, далі - Держхлібінспекція, у тому числі:
- вологість, у % (не більше) _____        _________________
- засміченість, у % (не більше)___        _________________
- зернова домішка, у % (не більше)        _________________
- _______________________________        _________________
- _______________________________        _________________
- _______________________________        _________________
- _______________________________        _________________
   2.2. При  виникненні спору щодо якості Товару додаткове
визначення  проводиться  інспектором  Держхлібінспекції  або
незалежною  акредитованою лабораторією за погодженням Сторін.
Витрати, пов'язані з арбітражним визначенням якості, несе Сторона,
яка зажадала цього визначення.
   2.3. Продаж Товару із відхиленнями від показників, зазначених
у пункті 2.1 Договору,  може  здійснюватись  за  додатковим
погодженням Сторін.
   2.4. Покупець має право відмовитися від поставленого Товару
та повернути його за рахунок Продавця, якщо показники якості
Товару не відповідають вимогам, зазначеним у п. 2.1 Договору.

3. КІЛЬКІСТЬ

   3.1. Одиниця виміру - метричні тонни, далі - МТ.
   3.2. Маса Товару ________________________________________ МТ.
               (цифрами та літерами)

4. ЦІНА

   Ціна за 1 МТ Товару, що відповідає за якістю пункту 2.1
Договору, на умовах СРТ (EXW) __________________________ елеватор,
                (назва зернового складу
                 (елеватор, КХП, ХПП))
без врахування ПДВ становить ______ грн., крім того ПДВ ____ грн.,
разом із ПДВ _________ гривень.
   Загальна вартість Товару становить ___________ грн. без ПДВ,
крім  того  ПДВ   _______   грн.,   разом   із   ПДВ
_____________________________________________ гривень.
      (цифрами та літерами)

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ/ПРИЙМАННЯ

   5.1. Передача Товару проводиться на умовах _________________.
                 (EXW, CPT назва зернового складу)
   5.2. Термін передачі - не пізніше _______________ 200__ року.
   5.3. Оплату за Товар Покупець проводить на ____________
рахунок за фактично поставлену кількість Товару в заліковій вазі
(але не більше фізичної) протягом 3 (трьох) банківських днів з
моменту отримання Товару на підставі таких документів:
   - рахунка-фактури;
   - простого чи подвійного складського свідоцтва;
   - свідоцтва якості зерна /сертифіката якості;
   - тристороннього  акта  приймання-передачі  /складської
квитанції;
   - товарно-транспортної накладної.
   5.4. На кожну продану партію Товару Продавець в обмін на
довіреність Покупця, крім документів, указаних у пункті 5.3
Договору, надає:
   - видаткову накладну;
   - податкову накладну.
   5.5. Датою оплати (повернення коштів) вважати дату списання
банком грошових коштів із _____________ рахунку Покупця/Продавця.
   5.6. Право власності на Товар від Продавця до  Покупця
переходить після виконання Сторонами умов пункту 5.3 Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

   6.1. За  невиконання  умов  Договору  або зволікання із
переоформленням  його  Продавець  сплачує  пеню  в  розмірі
___________________ від вартості непереданого Товару за кожний
день затримки.
   6.2. За несвоєчасну оплату Товару Покупець сплачує пеню в
розмірі __________________ від вартості неоплаченого Товару за
кожний день затримки.
   6.3. За  невиконання  або  неналежне  виконання  умов,
передбачених  даним  Договором,  винна  Сторона несе майнову
відповідальність у розмірі фактично завданих  збитків  іншій
Стороні.
   6.4. При  невідповідності  ваги, вказаної у транспортних
накладних, кінцева вага встановлюється експертами чи комісією у
відповідності до діючих нормативно-правових актів.

7. ФОРС-МАЖОР

   7.1. Сторони  не  несуть відповідальності за невиконання
будь-яких положень цього Договору, якщо це спричинено діями сил,
що є за межами контролю Сторони, яка не виконала своїх обов'язків,
а саме: стихійне лихо, вкрай несприятливі погодні умови, пожежі,
війни, воєнні дії, страйки, громадські безпорядки, втручання
влади, ембарго, далі - форс-мажорні обставини.
   Даний перелік не є вичерпним. Сторона, яка через форс-мажорні
обставини не має змоги виконати свої обов'язки за Договором,
повинна повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі протягом
5 (п'яти) днів.
   7.2. Форс-мажорні обставини автоматично продовжують термін
виконання Договору.
   7.3. У  випадку якщо форс-мажорні обставини мають місце
більше 3 (трьох) місяців, будь-яка із Сторін може розірвати цей
Договір.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

   Усі суперечки  або розбіжності, що можуть виникнути при
виконанні Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі
якщо домовленість не буде досягнуто, спірне питання передається на
розгляд  господарського  суду  у  відповідності  до  чинного
законодавства України.

9. ІНШІ УМОВИ

   9.1. Договір  набирає  чинності  з дати підписання його
Сторонами і діє до _________________ 200_ р., а в  частині
розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
   9.2. Умови  Договору  можуть  змінюватися  за  письмовим
погодженням Сторін.
   9.3. Договір не може бути розголошеним третій стороні без
письмового погодження Сторін.
   9.4. Сторони не мають права передавати свої права і обов'язки
з виконання Договору третій стороні без письмової згоди іншої
Сторони цього Договору.
   9.5. Договір складено українською мовою у двох примірниках,
які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

10. АДРЕСА, БАНКІВСЬКІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ

------------------------------------------------------------------
|      ПРОДАВЕЦЬ:      |      ПОКУПЕЦЬ:     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|код               |код              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МФО               |МФО              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|індивідуальний податковий номер |індивідуальний податковий номер|
|--------------------------------+-------------------------------|
|номер свідоцтва         |номер свідоцтва        |
|платника податку        |платника податку        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|телефон             |телефон            |
------------------------------------------------------------------
      ЗА ПРОДАВЦЯ            ЗА ПОКУПЦЯ
 ________ ____________________    ________ ____________________
 (підпис) (прізвище, ініціали)    (підпис) (прізвище, ініціали)
 М.П.                М.П.