БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
    НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


                   РЕКОМЕНДОВАНО
                   Міністерством освіти
                   і науки України
                   (лист від 19.07.2004 р.
                   N 1/11-3648)


               ПРОГРАМА
      з української мови для професійних ліцеїв


           I. Пояснювальна записка

   Концепція мовної освіти в Україні спрямована на забезпечення
функціонування  української мови як державної в усіх сферах
суспільного життя. Культура мовлення набуває особливої ваги саме
тепер, коли українська мова отримала державний статус. Типовою
базовою структурою навчальних планів для професійно-технічних
навчальних  закладів  України  на  вивчення української мови
передбачено 140 годин.
   Реформування професійно-технічної   освіти,   створення
професійних ліцеїв потребує  нових  підходів  до  викладання
української мови та визначає особливу її роль у соціалізації
особистості. Тому виникла необхідність створення нової професійно
спрямованої Програми для ПТНЗ.
   Без знання  державної  мови  сьогодні  неможливо  стати
повноцінним громадянином, патріотом України, високоінтелігентною
людиною,  політиком,  державним  діячем,   кваліфікованим,
конкурентоспроможним фахівцем у будь-якій галузі виробництва.
Молода людина, яку б професію вона не обрала, має добре засвоїти
різноманітні мовленнєві особливості, вміти грамотно і по-сучасному
спілкуватися з  діловими  партнерами,  від  чого  залежатиме
встановлення офіційних, службових, ділових, партнерських контактів
та приватних стосунків з людьми.
   Самореалізація особистості  зумовлена  рівнем  загальної
культури та  духовності,  знанням  національної  історичної
та культурної  спадщини,  загальноприйнятих  норм  мовленнєвої
поведінки в різних життєвих та виробничих ситуаціях. Адже мова -
це дзеркало, в якому відображаються вікові, духовні, соціальні,
культурні, національно-етнічні та інші параметри особи.
   Мовна освіта має бути спрямована на збагачення рідного слова,
на необхідність знати інші мови і культури, на задоволення потреб
і культурних запитів особистості, на збереження пріоритету рідної
мови і здійснюватись у тісному  взаємозв'язку  з  духовними
надбаннями українського  народу  і народів, що живуть поруч,
з професією, яку набуває учень.
   Викладачам треба зосереджувати увагу на принципі гуманізації,
який визначає людину найвищою соціальною цінністю. Провідним його
напрямом  є відродження національної культури (в тому числі
мовної), що створює ґрунт для виховання патріотизму, усвідомлення
істинних людських  цінностей,  становлення  молодої  людини
як справжнього господаря своєї землі, фахівця високого гатунку.
   Головні завдання викладача полягають у тому, щоб широко
впроваджувати нові технології навчання, в тому числі систему
Інтернет; дати учням основні теоретичні відомості з української
мови, необхідні для вироблення мовних, мовленнєвих, орфографічних
та пунктуаційних умінь і навичок; збагатити словниковий запас
щодо обраної професії; навчити користуватися всіма багатствами
мовних і мовленнєвих засобів української мови, широко залучаючи
арсенали професійної лексики, вміщені у відповідних словниках
та системі  Інтернет;  забезпечити  засвоєння  орфоепічних
і граматичних норм української літературної мови, використовуючи
тексти   професійної  спрямованості,  слова-професіоналізми,
різноманітні термінологічні словники тощо; сформувати в учнів
уміння й навички комунікативно виправдано користуватися засобами
мови в різних ситуаціях, тісно пов'язаних з обраною професією;
вчити учнів аналізувати, зіставляти та узагальнювати мовні явища,
добирати потрібні приклади, користуючись відповідною професійною
лексикою, робити   висновки,  будувати  логічно  правильні
та композиційно завершені висловлювання, складати плани доповідей,
виступів, тези,   конспекти,   діалоги  тощо,  звертаючись
до відповідних сторінок (сайтів) мережі Інтернет; розкрити красу
і багатство  душі  українського  трудівника,  що  є  основою
багатогранної духовності українського народу; допомогти учням
усвідомити поняття "професійна культура", "конкурентоспроможний
кваліфікований робітник", "цивілізований розвиток суспільства".
   Українська мова є державним чинником, своєрідним духовним
національним кодом, який об'єднує всіх громадян України незалежно
від віку та національної належності. Необхідність підготовки нової
професійно спрямованої програми з української мови зумовлена
сучасними  вимогами  щодо  підготовки  конкурентоспроможних
працівників, здатних забезпечити високий духовний, технологічний,
матеріальний і культурний розвиток нашого суспільства, народу
незалежної держави - України. Теоретичні і практичні завдання на
заняттях з  української  мови  мають  бути  тісно  пов'язані
з професійною підготовкою за обраним  фахом  з  максимальним
впровадженням інноваційних комп'ютерних технологій.
   Згідно з  вимогами  Державного  стандарту,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року N 24
( 24-2004-п ), навчання української мови  в  ПТНЗ,  зокрема
в професійному  ліцеї,  полягає  у подальшому розвитку вмінь
і навичок у всіх видах мовленнєвої  діяльності  (аудіюванні,
читанні,  говорінні,  письмі),  у  формуванні  гуманістичного
світогляду особистості. Конкретні завдання, які стоять перед
викладачами, випливають з основних завдань освітньої галузі,
передбачених Державним стандартом, а саме: формування мотивації
до вивчення мови, духовного світу учнів, світоглядних уявлень,
загальнолюдських ціннісних орієнтирів;  пізнання  через  мову
історії, культури народу, естетичних та моральних цінностей;
розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати
власну  думку,  висловлювати  почуття  щодо  життєвих  явищ,
морально-етичних, естетичних, суспільних  та  інших  проблем,
розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними; подальший
розвиток  базових  лексичних,  граматичних,  стилістичних,
орфоепічних, правописних умінь і навичок, самостійної навчальної
діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.

       Структура і зміст навчальної програми
              (140 годин)

   Навчальна програма передбачає такі основні розділи:

   I. Пояснювальна  записка  (обґрунтування   необхідності
професійно спрямованої Програми з української мови для професійних
ліцеїв та головні завдання викладачів).

   II. Мовна лінія (спрямована на поглиблення і систематизацію
найважливіших відомостей з лексикології, фразеології, словотвору,
граматики, правопису, синтаксису, пунктуації та стилістики).
   Змістом освіти мають стати мовні засоби, засоби стилістики,
види мовних помилок та їх подолання, складні випадки орфографії
та пунктуації.

   III. Мовленнєва лінія (охоплює культуру мовлення, стилі мови,
жанри усного та писемного мовлення, різні види  мовленнєвої
діяльності, в тому числі й елементи практичної риторики).

   IV. Соціокультурна  лінія  (орієнтовні  теми  з розвитку
зв'язного мовлення, найважливіші світоглядні, етичні, естетичні
та інші  поняття,  ідеї, відомості, пов'язані з національною
та світовою культурою. Відображення у мові особливостей бачення
світу,  способу  життя  та  мислення,  особливостей культури
українського народу).

   V. Діяльнісна (стратегічна) лінія ("Учні повинні вміти",
"Учні повинні знати" - орієнтація на кінцевий результат). Учні
мають навчитися застосовувати загальнонавчальні, творчі вміння,
використовувати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях
спілкування,  користуватися   комунікативними   стратегіями,
стратегіями співпраці.

   VI. Орієнтовний навчальний план предмета "Українська мова"
(140 годин).
   До програми  додаються  "Критерії  оцінювання  навчальних
досягнень учнів професійних ліцеїв з української мови", адаптовані
до умов професійно-технічних навчальних закладів України.

             II. Мовна лінія
              (63 години)

   1) Вступ (три години)
   Українська мова: історія і сучасність. Українська мова як
державна. Закон України про мову
   Джерела української мови. Мова і етнос. Т.Г.  Шевченко -
фундатор української літературної мови
   Роль мови у формуванні і самовираженні особистості. Сучасні
проблеми української мови
   Основні розділи науки про мову
   Мовлення і спілкування
   Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння
і письмо). Функції мови. Мовні норми
   (Вказані вище теми можуть розглядатися за розсудом викладача,
передувати вивченню того чи іншого розділу програми)

   2) Поглиблення і систематизація найважливіших  відомостей
з лексикології, фразеології, словотвору, граматики, правопису,
синтаксису, пунктуації та стилістики (60 годин)
   Основні норми   української   літературної   вимови.
Слова-професіоналізми
   Слово, значущі частини слова, словосполучення. Професійна
лексика
   Словник сучасної української літературної мови. Професійна
лексика
   Термінологічні словники. Професійна термінологія. Культура
терміновживання
   Синонімічне багатство української мови. Синонімічний словник.
Синонімічні ряди професійної спрямованості
   Словотворення за  обраною  професією.  Стилістичні засоби
словотвору. Роль фразеологізмів у мовленні
   Складні випадки слововживання професійної лексики
   Споконвічна лексика української мови. Діалектизми. Запозичені
слова. Стилістичні засоби лексикології та фразеології
   Система частин мови. Спільне і відмінне в них. Систематизація
частин мови відповідно до обраної професії
   Орфограма. Принципи українського правопису.  Орфографічний
словник української мови
   Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м'якого
знака, апострофа (професійна лексика). Стилістичні засоби фонетики
   Основні орфограми  в  коренях,  префіксах  та  суфіксах
слів-професіоналізмів
   Складні випадки правопису різних частин мови, які вживаються
у  відповідній  професійній  діяльності.  Стилістичні  засоби
морфології
   Правопис не з різними частинами мови
   Правопис числівників. Складні випадки написання числівників.
Службові частини мови
   Синтаксис як розділ науки про мову. Словосполучення і речення
(синтаксичні одиниці). Синтаксичні зв'язки в них
   Граматична основа речення (речення професійного змісту)
   Прості речення, їх види. Розділові знаки в простому реченні
   Члени речення, способи їх вираження. Умовні позначення членів
речення
   Складні речення та їх види (речення мають розкривати зміст
обраної професії)
   Типи зв'язку між простими реченнями у складному
   Інтонування різних видів речень за метою висловлювання
   Стилістичні засоби синтаксису
   Пунктограми у простому і складному реченнях, при прямій мові,
професійно спрямованому діалозі
   Групи розділових знаків за їхніми функціями
   (Речення мають бути тісно пов'язані  з  професією,  яку
опановують учні)
   Будова тексту (пов'язаного з обраною професією)
   Типи мовлення  (розповідь,  опис,  роздум),  зміст  яких
професійно спрямований
   Стилі мовлення  (розмовний,  науковий,  офіційно-діловий,
публіцистичний, художній)
   Стильові жанри мовлення. Способи передачі чужого мовлення
   Вимоги щодо вживання мовних  засобів  у  власних  усних
і письмових висловлюваннях
   Види нотування: виписки, план, тези, конспект
   Реферат. Види рефератів

           III. Мовленнєва лінія
       Розвиток зв'язного мовлення (77 годин)

   Аудіювання, читання, говоріння, письмо
   Різновиди аудіювання і читання (тексти професійно спрямовані)
   Комунікативні якості культури мови: правильність, точність,
логічність, змістовність, стислість, ясність  і  доступність,
чистота, багатство, доречність, виразність, естетичність, дієвість
   Дотримання вимог до культури мовлення (змістовність, логічна
послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність,
доречність, правильність,   відповідність   до   орфоепічних
та інтонаційних норм)
   Аудіювання, читання текстів різних типів, стилів і жанрів
мовлення (за змістом пов'язаних з відповідною професією, яку
здобувають учні)
   Конспектування висловлювань  (про  конкретну обрану учнем
професію), що сприймаються на слух
   Тематичне конспектування  прочитаного  художнього  твору,
науково-популярної чи публіцистичної фахової статті
   Тези як спосіб запису прочитаного у фаховій газеті чи журналі
   Перекази із творчим завданням (фахова тематика)
   Створення власних  висловлювань  (діалог, виступ, відгук,
стаття до газети чи журналу про престиж тієї чи іншої обраної
учнем професії)
   Складання анотації до підручника чи навчального посібника
з обраної професії, бібліографії
   Ознайомлення з  діловими  паперами  (віза,  субсидія,
приватизаційний сертифікат, фінансова ідентифікаційна картка)
   Монологічні висловлювання різних  типів,  жанрів,  стилів
з урахуванням ситуації професійного чи ділового спілкування
   Професійний мовленнєвий  етикет  (екскурсовод,  менеджер,
торговий працівник, бармен, будівельник тощо)
   Відгук на твір мистецтва (книгу,  кінофільм,  спектакль,
картину тощо). Орієнтовна схема відгуку
   Діалогічне спілкування як важливий елемент
   Культура ділової телефонної розмови
   Діалог відповідно до запропонованої ситуації (у майстерні,
на будівництві, в магазині, музеї, кафе тощо). Визначення теми
і змісту діалогу. Культура діалогу
   Мовний етикет
   Виступ під час дискусії (виробнича тематика), на зборах,
семінарі
   Доповідь чи  реферат  із  залученням  фахових  видань,
науково-популярної літератури та професійної лексики
   Ділові папери: заява про працевлаштування, звіт про виконану
роботу, протокол  зборів  трудового колективу, офіційний лист
на адресу керівника підприємства, доручення, розписка. Культура
писемної ділової мови. Вимоги і правила оформлення професійних
документів
   Реклама професійного ліцею
   Твір (суспільна, морально-етична, професійна тематика)
   Робота над темами, що їх визначає викладач
   Складці випадки перекладу з російської мови  українською
і навпаки
   Елементи практичної  риторики  (виділені  години  увійшли
до мовленнєвої лінії)
   Виражальні засоби   риторики   (порівняння,   метафора,
протиставлення,  парадокс,  гіпербола,  риторичні  запитання,
подробиці, цитування)
   Основні вимоги  до  виступу перед аудиторією: інтонація,
звертання, взаємодія із слухачами, засоби виголошення промови,
темп і гучність виступу, поведінка під час виступу
   Техніка підготовки виступу (збір матеріалу, його обдумування,
конспект ключових слів, пов'язаних з обраною темою і професією)
   Структура виступу: тема, основне в змісті (об'єктивність,
ясність, образність, цілеспрямованість, кульмінація, повторення
основних думок, лаконізм, гумор, дотепи, іронія), план виступу,
стиль мовлення, вступ і закінчення
   (Зміст виступів, промов має бути пов'язаний з професією, яку
здобувають  учні конкретного професійно-технічного навчального
закладу)

           IV. Соціокультурна лінія

   Орієнтовна тематика текстів для використання на заняттях
з розвитку зв'язного мовлення
   Роль мови у формуванні особистості учня  -  майбутнього
конкурентоспроможного робітника
   Україна у світовому співтоваристві
   Основні віхи історичного шляху України
   Національні скарби і святині, їх творці
   Найвидатніші постаті вітчизняної та світової культури, науки,
виробництва
   Загальнолюдські етичні орієнтири
   Проблеми сучасної сім'ї та шляхи їх розв'язання
   Людина і  Всесвіт.  Природа  і  людина.  Роль  держави
у забезпеченні громадянських прав
   Сьогодення України
   Сучасні професії. Шляхи професійної майстерності
   Екологічна культура людини. Збереження природи
   Захоплення жінок (шиття, в'язання, вишивка, гаптування тощо),
жінка-бізнесмен
   Захоплення чоловіків (столярство, електротехніка, бізнес...)
   Духовна культура українців
   Народні традиції, свята та обряди. Професійні свята
   Усна народна творчість. Народна медицина
   Культура спілкування на виробництві і вдома
   Загальнолюдські етичні цінності
   Етика ділового спілкування
   Негативні моральні якості людини
   Професійні здобутки в різних галузях виробництва
   Герої України
   Київ - мій рідний дім
   Незабутні імена будівничих нашої столиці
   Орієнтовні теми з розвитку зв'язного мовлення для учнів
   Моє ставлення до рідної мови
   Статус рідної мови у моїй родині
   Державна незалежність у моєму розумінні
   Роль спорту в житті людини
   Моя улюблена професія та шляхи оволодіння нею
   Скарби мого рідного народу
   Загальнолюдські цінності. Які вони?
   Видатні люди нашої столиці
   Мій духовний провідник
   Що дасть мені обрана мною професія
   Я, моя родина і друзі
   Що таке здоровий спосіб життя
   Проблема забруднення довкілля
   Мої громадянські права і обов'язки
   Мій життєвий вибір
   Традиції моєї родини
   У чому сенс життя
   Духовна свідомість українця
   Україна - моя Батьківщина
   Мої захоплення
   Що забезпечує душевну гармонію і щастя
   Уроки історії та їх наслідки
   Моя участь у розв'язанні суспільних проблем

        V. Діяльнісна (стратегічна) лінія

   Учні повинні  вміти:  визначати  особливості  правильного
мовлення;  самостійно  визначати  мету  власної  пізнавальної
діяльності, її структуру та план практичного досягнення кінцевого
результату;   аналізувати,   узагальнювати,   порівнювати,
конкретизувати,  експериментувати,  моделювати,  формулювати
висновки, добирати переконливі аргументи стосовно висловлених тез,
критично  оцінювати  отриману інформацію, спростовувати хибні
твердження, оперуючи лінгвістичними поняттями  і  уявленнями;
висловлюватись відповідно до норм культури мовлення; знаходити
орфограму, визначати її тип, принцип,  на  якому  базується
написання; робити повний орфографічний розбір; визначати лексичне
значення слів, робити лексичний розбір; знаходити фразеологізми
(зокрема професійні) та доцільно їх вживати в усному і писемному
мовленні; робити словотворчий розбір слів, утворених різними
способами, з'ясовувати етимологію деяких із них; розпізнавати
частини мови,  робити  повний   морфологічний,   морфемний
і словотворчий  їх розбір; вправно використовувати самостійні
і службові частини мови в усних і письмових висловлюваннях;
знаходити прості  і  складні  речення  в тексті; аналізувати
й конструювати їх; обґрунтовувати вживання розділових  знаків
у простих і складних реченнях, між частинами складного речення;
правильно і доречно використовувати складні речення у власному
мовленні відповідно до ситуації та умов спілкування; визначати
типи,  стилі,  жанри  українського  літературного  мовлення,
формулювати  думку  у всіх стилях і жанрах мовлення; уміло
користуватися необхідними  словниками  (тлумачним,  морфемним,
орфографічним,  фразеологічним,  термінологічним, синонімічним,
антонімічним, словотворчим,  етимологічним,  іншомовних  слів
та іншими); складати і редагувати життєво необхідні ділові папери;
правильно використовувати відмінкові форми числівника; ставити
розділові знаки при вставних і вставлених мовних конструкціях,
у простих і складних реченнях; правильно інтонувати  речення
зі вставними словами, словосполученнями і реченнями, звертаннями
тощо, сполучникові та безсполучникові складні речення; правильно
використовувати  стійкі  мовні  звороти  в  усному  діловому
спілкуванні, користуватися жестами і мімікою як  допоміжними
засобами усного  спілкування;  знаходити і виправляти помилки
в своїх і чужих текстах; якомога ширше використовувати професійну
лексику, готувати себе до професійної діяльності; підготувати
виступ і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування;
розрізняти  стилістичні  варіанти  мовних  засобів, визначати
доцільність їх використання в текстах різних стилів і жанрів
мовлення; розрізняти нормативне і ненормативне використання мовних
засобів; узгоджувати із засвоєними етичними, естетичними та іншими
цінностями свою мовленнєву і життєтворчу діяльність; користуватися
комунікативними стратегіями співпраці.
   Учні повинні знати: ознаки правильного мовлення, його стилів,
жанрів, їх  відмінностей;  принципи  і  правила  української
орфографії, типи орфограм, мовні помилки; правила вживання великої
літери, написання слів разом, окремо і через дефіс; написання
прізвищ і географічних назв, слів іншомовного походження; правила
переносу та графічного скорочення слів; відомості про лексичне
значення слова, однозначність і багатозначність; склад лексики
за походженням; джерела фразеологізмів (професійних); типи морфем,
основи слова, морфемний словник; способи словотвору, особливості
творення різних  частин  мови;  словотворчий,  етимологічний,
орфографічний,  фразеологічний,  термінологічний, синонімічний,
тлумачний та інші словники; самостійні частини мови, їх значення,
морфологічні особливості й синтаксичні функції; службові частини
мови; теоретичні основи побудови простих речень різних видів,
у тому числі ускладнених однорідними членами речення, звертаннями,
вставними словами і реченнями; правила розстановки розділових
знаків; особливості побудови складних речень різних видів; правила
вживання розділових знаків у складних реченнях різних видів;
найважливіші світоглядні,  етичні відомості, ідеї, відображені
у мові; загальнолюдські моральні цінності, їх вияв у національних
традиціях; особливості бачення світу, культури свого народу,
відображені у мові, враховувати їх у спілкуванні.

        Орієнтовний навчальний план предмета
       "Українська мова" для професійних ліцеїв
              (140 годин)

---------------------------------------------------------------------
| N |       Тема       | Розвиток мовлення  |Кількість|
|п/п|               |           |     |
|  |               |           |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|  |   I. Вступ (3 год.)    |           |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|1. |Українська мова: історія і  |Читання вголос    |  1  |
|  |сучасність. Українська мова як|(мовчки) Закону    |     |
|  |державна. Закон України про  |України про мову.   |     |
|  |мову             |Конспектування.    |     |
|  |               |Перевірочний диктант |     |
|  |               |з метою діагностики  |     |
|  |               |знань, умінь і    |     |
|  |               |практичних навичок  |     |
|  |               |учнів         |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|  |Джерела вивчення української |Конспектування    |     |
|  |мови. Мова і культура. Т.Г.  |висловлювань, що   |     |
|  |Шевченко - фундатор      |сприймаються на    |     |
|  |української літературної мови |слух. Виражальні   |     |
|  |               |засоби риторики    |     |
|  |               |(цитування)      |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|2. |Роль мови у формуванні і   |Письмові       |  1  |
|  |самовираженні особистості.  |висловлювання про   |     |
|  |Сучасні проблеми української |мову         |     |
|  |мови Основні розділи науки  |(конспектування).   |     |
|  |про мову           |Творча робота (тема  |     |
|  |               |за вибором учня)   |     |
|  |               |Тематичні виписки   |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|3. |Мовлення і спілкування. Види |Сприймання текстів  |  1  |
|  |мовленнєвої діяльності.    |на слух. Основні   |     |
|  |Різновиди читання та     |вимоги до виступу   |     |
|  |аудіювання          |перед аудиторією.   |     |
|  |               |Навчальне аудіювання |     |
|-------------------------------------------------------------------|
|  Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей  з    |
| лексикології, етимології, словотвору, граматики, правопису,   |
|      синтаксису, пунктуації та стилістики          |
|             (60 годин)                |
|-------------------------------------------------------------------|
|  |II. Лексикологія, етимологія, |           |     |
|  |     словотвір      |           |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|4. |Основні норми української   |Усні та письмові   |  3  |
|  |літературної вимови.     |практичні вправи.   |     |
|  |Слова-професіоналізми     |Робота над      |     |
|  |               |створенням реклами  |     |
|  |               |ПТНЗ         |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|5. |Слово, значущі частини слова, |Робота над      |  4  |
|  |словосполучення. Професійна  |збагаченням      |     |
|  |лексика            |словникового запасу  |     |
|  |               |з використанням    |     |
|  |               |професійної лексики. |     |
|  |               |Робота з тлумачним  |     |
|  |               |словником       |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|6. |Словники сучасної української |Практична робота із  |  3  |
|  |літературної мови. Професійна |словником сучасної  |     |
|  |лексика            |української      |     |
|  |               |літературної мови.  |     |
|  |               |Відбір        |     |
|  |               |слів-професіоналізмів.|     |
|  |               |Твір-мініатюра з   |     |
|  |               |використанням     |     |
|  |               |професійної лексики  |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|7. |Термінологічні словники.   |Робота з       |  3  |
|  |Професійна термінологія.   |термінологічним    |     |
|  |Культура терміновживання   |словником. Загальний |     |
|  |               |опис обраної     |     |
|  |               |професії з      |     |
|  |               |використанням     |     |
|  |               |професійних термінів |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|8. |Синонімічне багатство     |Побудова       |  3  |
|  |української мови. Синонімічний|синонімічних рядів  |     |
|  |словник. Синонімічні ряди   |професійної      |     |
|  |професійної спрямованості   |спрямованості з    |     |
|  |               |використанням     |     |
|  |               |синонімічного     |     |
|  |               |словника       |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|9. |Складні випадки слововживання |Відбір складних    |  3  |
|  |професійної лексики      |слів-професіоналізмів,|     |
|  |               |використання їх у   |     |
|  |               |зв'язному тексті   |     |
|  |               |професійного змісту. |     |
|  |               |Творча робота     |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|10.|Споконвічна лексика      |Робота з текстом   |  3  |
|  |української мови. Діалектизми.|фахового змісту,   |     |
|  |Запозичені слова       |розрізнення власне  |     |
|  |               |українських слів,   |     |
|  |               |діалектизмів, слів  |     |
|  |               |іншомовного      |     |
|  |               |походження      |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|11.|Стилістичні засоби      |Творча робота на   |  3  |
|  |лексикології та фразеології  |запропоновану     |     |
|  |               |викладачем тематику  |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|12.|Тематичне оцінювання     |           |  1  |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|  | III. Морфологія, орфографія |           |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|13.|Словотворення за обраною   |Словотворення за   |  3  |
|  |професією. Стилістичні засоби |обраною професією з  |     |
|  |словотворення. Професійні   |використанням     |     |
|  |фразеологізми. Роль      |фразеологічного    |     |
|  |фразеологізмів у мовленні   |словника. Самостійна |     |
|  |               |творча робота з    |     |
|  |               |використанням     |     |
|  |               |професійних      |     |
|  |               |фразеологізмів.    |     |
|  |               |Аналіз творчих робіт |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|14.|Орфограма. Орфографічний   |Практична робота з  |  3  |
|  |словник української мови.   |орфографічним     |     |
|  |Принципи українського     |словником. Засвоєння |     |
|  |правопису           |правопису       |     |
|  |               |слів-професіоналізмів.|     |
|  |               |Перевірочний     |     |
|  |               |диктант        |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|15.|Контрольний диктант з     |Аналіз диктанту,   |  1  |
|  |граматичним завданням     |робота над помилками |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|16.|Стилістичні засоби фонетики  |Переказ із творчим  |  2  |
|  |               |завданням       |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|17.|Складні випадки правопису   |Практичні вправи з  |  3  |
|  |ненаголошених голосних,    |професійною лексикою |     |
|  |м'якого знака, апострофа   |           |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|18.|Тематичне оцінювання     |           |  1  |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|19.|Основні орфограми в коренях, |Практичні вправи на  |  3  |
|  |префіксах та суфіксах     |засвоєння правопису  |     |
|  |               |слів-професіоналізмів |     |
|  |               |з основними      |     |
|  |               |орфограмами. Читання |     |
|  |               |мовчки художнього   |     |
|  |               |тексту        |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|20.|Контрольний диктант з     |Аналіз контрольного  |  2  |
|  |граматичним завданням     |диктанту       |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|21.|Система частин мови. Спільне і|Систематизація    |  3  |
|  |відмінне в них        |частин мови за    |     |
|  |               |обраною професією   |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|22.|Складні випадки правопису   |Пояснювальний     |  4  |
|  |різних частин мови, вживаних у|диктант професійно  |     |
|  |відповідній професійній    |наближеного тексту  |     |
|  |діяльності          |зі складними     |     |
|  |               |випадками правопису  |     |
|  |               |іменників,      |     |
|  |               |прикметників,     |     |
|  |               |дієслів,       |     |
|  |               |прислівників.     |     |
|  |               |Докладний переказ   |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|23.|Стилістичні засоби морфології |Підготовка статті до |  3  |
|  |               |газети чи фахового  |     |
|  |               |журналу на обрану   |     |
|  |               |учнем тему з     |     |
|  |               |переліку тем,     |     |
|  |               |запропонованих    |     |
|  |               |викладачем      |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|24.|Правопис не з різними     |Робота з текстами.  |  4  |
|  |частинами мови: іменниками, |Вибірковий диктант.  |     |
|  |займенниками,  прикметниками,|Пояснювальний     |     |
|  |прислівниками,  дієсловами, |диктант. Аудіювання  |     |
|  |дієприкметниками,       |художнього тексту.  |     |
|  |дієприслівниками,       |Контрольна творча   |     |
|  |числівниками         |робота на       |     |
|  |               |запропоновану     |     |
|  |               |викладачем тему    |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|25.|Правопис числівників. Складні |Тренувальні вправи.  |  3  |
|  |випадки написання числівників |Творча робота на   |     |
|  |               |суспільну тематику з |     |
|  |               |використанням     |     |
|  |               |числівників      |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|26.|Службові частини мови     |           |  1  |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|27.|Тематичне оцінювання     |           |  1  |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|  |    IV. Синтаксис     |           |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|28.|Синтаксис як розділ науки про |Нотування. Практична |  3  |
|  |мову. Словосполучення і    |робота з текстами   |     |
|  |речення (синтаксичні одиниці).|професійного змісту. |     |
|  |Синтаксичні зв'язки в них   |Визначення      |     |
|  |               |синтаксичних     |     |
|  |               |зв'язків у реченнях  |     |
|  |               |і словосполученнях  |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|29.|Граматична основа речення   |Визначення      |  2  |
|  |(речення професійного змісту) |граматичних основ у  |     |
|  |               |реченнях тексту    |     |
|  |               |професійного змісту, |     |
|  |               |записаного під    |     |
|  |               |диктовку викладача  |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|30.|Прості, речення. Їх види.   |Тези (з        |  2  |
|  |Розділові знаки в простому  |використанням     |     |
|  |реченні            |простих речень)    |     |
|  |               |прочитаної газетної  |     |
|  |               |чи журнальної статті |     |
|  |               |професійного змісту. |     |
|  |               |Діалог з       |     |
|  |               |використанням     |     |
|  |               |простих речень    |     |
|  |               |(письмовий варіант)  |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|31.|Члени речення. Способи їх   |Розбір        |  2  |
|  |вираження. Умовні позначення |запропонованих    |     |
|  |членів речення        |текстів з умовним   |     |
|  |               |позначенням членів  |     |
|  |               |речення        |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|32.|Контрольний диктант      |Аналіз диктанту    |  2  |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|33.|Складні речення та їх види  |Відбір складних    |  3  |
|  |(зміст речень, пов'язаний з  |речень із газетної  |     |
|  |обраною професією)      |чи журнальної статті |     |
|  |               |професійного змісту. |     |
|  |               |Професійно      |     |
|  |               |спрямований діалог з |     |
|  |               |використанням     |     |
|  |               |складних речень    |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|34.|Тематичне оцінювання     |           |  1  |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|35.|Типи зв'язку між простими   |Відгук на посібник з |  3  |
|  |реченнями у складному     |обраної учнем     |     |
|  |               |професії. Практична  |     |
|  |               |робота щодо      |     |
|  |               |визначення типів   |     |
|  |               |зв'язку між простими |     |
|  |               |реченнями у складних |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|36.|Інтонування різних видів   |Елементи практичної  |  4  |
|  |речень за метою висловлювання |риторики. Структура  |     |
|  |               |виступу. Виступ на  |     |
|  |               |зборах, на семінарі  |     |
|  |               |(письмовий варіант  |     |
|  |               |виступу),       |     |
|  |               |розстановка      |     |
|  |               |розділових знаків   |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|  |    V. Стилістика     |           |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|37.|Стилістичні засоби синтаксису |Стаття до газети чи  |  3  |
|  |               |фахового журналу про |     |
|  |               |престиж обраної    |     |
|  |               |професії       |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|38.|Пунктограми у простому реченні|Тренувальні вправи.  |  2  |
|  |               |Робота з текстами   |     |
|  |               |різних стилів     |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|39.|Контрольний диктант з     |Аналіз контрольного  |  2  |
|  |граматичним завданням     |диктанту. Робота над |     |
|  |               |помилками       |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|40.|Пунктограми у складному    |Пояснювальний     |  3  |
|  |реченні            |диктант. Анотація до |     |
|  |               |підручника чи     |     |
|  |               |навчального      |     |
|  |               |посібника для ПТНЗ  |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|41.|Виражальні засоби риторики.  |Діалог (усний і    |  3  |
|  |Пунктограми при прямій мові, у|письмовий, варіанти  |     |
|  |професійно спрямованому    |телефонної розмови)  |     |
|  |діалозі. Діалогічне      |           |     |
|  |спілкування          |           |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|42.|Культура мовлення. Професійний|Конспект ключових   |  4  |
|  |мовленнєвий етикет. Техніка  |слів. Практична    |     |
|  |підготовки виступу      |робота над      |     |
|  |               |пунктограмами у    |     |
|  |               |діалозі. Стиль    |     |
|  |               |мовлення       |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|43.|Тематичне оцінювання     |Читання мовчки    |  1  |
|  |               |художнього тексту   |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|44.|Групи розділових знаків за  |Розстановка      |  3  |
|  |їхніми функціями       |розділових знаків у  |     |
|  |               |запропонованих    |     |
|  |               |викладачем текстах  |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|45.|Реферат. Структура реферату. |Реферат із      |  4  |
|  |Види рефератів        |залученням      |     |
|  |               |науково-популярної  |     |
|  |               |літератури та     |     |
|  |               |професійної лексики  |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|46.|Текст. Будова тексту     |Монологічні      |  4  |
|  |(пов'язаного з обраною    |висловлювання різних |     |
|  |професією). Структура виступу |типів, жанрів,    |     |
|  |               |стилів з урахуванням |     |
|  |               |ситуації       |     |
|  |               |професійного чи    |     |
|  |               |ділового       |     |
|  |               |спілкування.     |     |
|  |               |Аудіювання      |     |
|  |               |художнього тексту   |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|47.|Структура виступу. Типи    |Стаття. Виступ на   |  4  |
|  |мовлення: а) розповідь б)   |семінарі на      |     |
|  |опис в) роздум г) відгук,  |виробничу тематику,  |     |
|  |орієнтовна схема відгуку   |його структура та   |     |
|  |               |основні вимоги.    |     |
|  |               |Відгук на твір    |     |
|  |               |мистецтва. Роздум   |     |
|  |               |про майбутню     |     |
|  |               |професійну      |     |
|  |               |діяльність      |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|48.|Тематичне оцінювання     |           |  1  |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|49.|Контрольний диктант      |Аналіз диктанту    |  2  |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|50.|Ділові папери         |Практична робота над |  2  |
|  |               |діловими паперами   |     |
|  |               |(заявою,       |     |
|  |               |автобіографією,    |     |
|  |               |дорученням,      |     |
|  |               |розпискою)      |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|51.|Стилі мовлення        |Практична робота з  |  3  |
|  |               |текстами, визначення |     |
|  |               |стилів мовлення.   |     |
|  |               |Самостійна творча   |     |
|  |               |робота        |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|52.|Стильові жанри мовлення.   |Практична робота над |  3  |
|  |Основні вимоги до виступу   |протоколом зборів   |     |
|  |перед аудиторією       |трудового колективу, |     |
|  |               |офіційним листом на  |     |
|  |               |адресу керівника   |     |
|  |               |відповідного     |     |
|  |               |підприємства     |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|53.|Мовні засоби та вимоги щодо їх|Письмовий твір на   |  3  |
|  |вживання в усних і письмових |суспільну,      |     |
|  |висловлюваннях        |морально-етичну чи  |     |
|  |               |професійну теми    |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|54.|Види нотування. Тематичне   |Виписки, плани,    |  2  |
|  |конспектування        |тези. Конспектування |     |
|  |               |прослуханої лекції  |     |
|  |               |запрошеного      |     |
|  |               |професіонала за    |     |
|  |               |обраним учнями фахом |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|55.|Контрольний переказ із творчим|Аналіз контрольного  |  2  |
|  |завданням           |переказу       |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|56.|Підсумкове заняття за     |Повторення вивченого |  1  |
|  |результатами вивченого    |матеріалу       |     |
|  |предмета           |           |     |
|---+------------------------------+----------------------+---------|
|  |Всього            |           |  140  |
---------------------------------------------------------------------

   Розподіл годин може бути здійснений на розсуд викладача,
проте в межах виділеного часу.

     Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
       професійних ліцеїв з української мови

   З метою забезпечення об'єктивного оцінювання рівня навчальних
досягнень учнів введено 12-бальну систему, що охоплює чотири рівні
- початковий, середній, достатній і високий.
   Обов'язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів є
тематичне і підсумкове. Основною одиницею оцінювання є навчальна
тема. Тематичне оцінювання є обов'язковим і основним, тому поточне
оцінювання, у разі його застосування викладачем, має відігравати
допоміжну     роль     (заохочувальну,     стимулюючу,
діагностично-коригуючу).
   Підсумкове оцінювання  здійснюється  наприкінці  семестру
або навчального року. Підсумкова оцінка за семестр виставляється
за результатами тематичного оцінювання, а за рік - на основі
семестрових оцінок.
   Предметом оцінювання є знання, вміння й навички учнів, досвід
їх творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення до світу,
а критеріями - ступінь навчальних досягнень в оволодінні освітнім
змістом,  що  характеризується  такими  рисами,  як  рівень
самостійності учнів у пізнавальній діяльності, результати творчої
діяльності, ступінь естетико-етичного розвитку мовлення.
   Оскільки мовленнєва діяльність учнів розподіляється на чотири
види (аудіювання, мовлення, читання і письмо), то й оцінювання її
результатів здійснюється за вказаними видами.
   Водночас оцінюються також теми лінгвістичної змістової лінії,
що формують уявлення учнів про рідну мову.
   Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності

   I. Аудіювання (слухання - розуміння)

   1. Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме
за змістом висловлювання з одного прослуховування, розуміти: мету
висловлювання, фактичний зміст, причинно-наслідкові зв'язки, тему
і головну думку висловлювання, виражально-зображувальні засоби
прослуханого твору; уявляти наявні в тексті образи (якщо є);
оцінювати прослухане.
   Перевірка аудіювання учнів здійснюється фронтально за одним
із варіантів.

   I варіант. Викладач читає один раз незнайомий текст, а потім
пропонує серію запитань з варіантами відповідей. Учні повинні
мовчки вислухати кожне запитання, варіанти відповідей до нього,
обрати один із варіантів і записати поряд з номером запитання.

   II варіант. Учні одержують видрукувані запитання та варіанти
відповідей на них і відмічають галочкою правильний з їхнього
погляду варіант.

   III варіант. Учням пропонується десять завдань змішаного
типу: дев'ять з  вибірковими  відповідями  і  одне  завдання
з конструйованою  відповіддю,  що містить елементи творчості,
оцінки, аргументації. Щоб результати тестування були більш-менш
точними, варіантів відповідей на тестове завдання має бути не менш
як чотири. Запитання мають стосуватися всіх зазначених вище
характеристик висловлювання.

----------------------------------------------------------------
|  |           Критерії оцінювання         |
|---+----------------------------------------------------------|
|Бал|   тестових завдань з  |   тестових завдань із   |
|  |  вибірковими відповідями | конструйованими відповідями |
|---+---------------------------+------------------------------|
| 1 |Кількість неправильних   |Учень елементарно правильно  |
|  |відповідей 8 і більше   |відповідає лише на 1 - 2   |
|  |              |запитання           |
|---+---------------------------+------------------------------|
| 2 |7 неправильних відповідей |Учень спроможний правильно  |
|  |              |відповісти лише на деякі із  |
|  |              |запропонованих запитань.   |
|  |              |Відповіді дуже недосконалі  |
|---+---------------------------+------------------------------|
| 3 |6 неправильних відповідей |Відповіді учня засвідчують, що|
|  |              |більша частина почутого ним не|
|  |              |засвоєна, містять велику   |
|  |              |кількість помилок       |
|---+---------------------------+------------------------------|
| 4 |5 неправильних відповідей, |Кількість правильних     |
|  |решта - правильні     |відповідей більш як половина, |
|  |              |проте відповіді недостатньо  |
|  |              |усвідомлені, неповні, на   |
|  |              |низькому рівні (5/0; 4/2;   |
|  |              |3/4) (1)           |
|---+---------------------------+------------------------------|
| 5 |4 неправильні відповіді,  |Кількість правильних     |
|  |решта - правильні     |відповідей становить     |
|  |              |більшість, проте кількість  |
|  |              |неправильних і неповних    |
|  |              |відповідей значна, в тому   |
|  |              |числі і при визначенні теми й |
|  |              |основної думки (4/0; 3/2; 2/4)|
|---+---------------------------+------------------------------|
| 6 |3 неправильні відповіді,  |Учень в основному виявляє   |
|  |решта - правильні     |правильне розуміння      |
|  |              |прослуханого, в тому числі і |
|  |              |при визначенні теми й основної|
|  |              |думки, проте трапляються   |
|  |              |непоодинокі неправильні    |
|  |              |відповіді або ж значна    |
|  |              |кількість неповних відповідей |
|  |              |(3/0; 2/2; 1/4)        |
|---+---------------------------+------------------------------|
| 7 |2 неправильні відповіді,  |Учень здебільшого правильно і |
|  |решта - правильні     |більш-менш повно відповідає на|
|  |              |запитання, хоч помилки ще   |
|  |              |трапляються (2/0; 1/2)    |
|---+---------------------------+------------------------------|
| 8 |Усі відповіді правильні, за|Учень правильно і повно    |
|  |винятком однієї      |відповідає на запитання,   |
|  |              |допускаючи лише поодинокі   |
|  |              |огріхи, в основному правильно |
|  |              |оцінює поставлену проблему  |
|  |              |згідно із загальновідомими  |
|  |              |критеріями          |
|---+---------------------------+------------------------------|
| 9 |Усі відповіді правильні  |Учень правильно і повно    |
|  |              |відповідає на запитання,   |
|  |              |правильно оцінює поставлену  |
|  |              |проблему, повторюючи     |
|  |              |загальноприйняті аргументи  |
|---+---------------------------+------------------------------|
|10 |       -      |Учень правильно і повно    |
|  |              |відповідає на запитання,   |
|  |              |правильно оцінює поставлену  |
|  |              |проблему, виявляючи елементи |
|  |              |особистого ставлення до    |
|  |              |почутого           |
|---+---------------------------+------------------------------|
|11 |       -      |Учень правильно і повно    |
|  |              |відповідає на запитання,   |
|  |              |правильно оцінює поставлену  |
|  |              |проблему, засвідчуючи глибоке |
|  |              |розуміння суті прослуханого, і|
|  |              |в оцінці порушеної автором  |
|  |              |проблеми виявляє       |
|  |              |аргументоване, яскраво    |
|  |              |виражене особисте ставлення до|
|  |              |неї              |
|---+---------------------------+------------------------------|
|12 |       -      |Учень правильно і повно    |
|  |              |відповідає на запитання,   |
|  |              |правильно оцінює поставлену  |
|  |              |проблему, в розгорнутій,   |
|  |              |аргументованій оцінці проблеми|
|  |              |виявляє особисте ставлення, що|
|  |              |розходиться із        |
|  |              |загальноприйнятим, пропонує  |
|  |              |обґрунтоване нестандартне її |
|  |              |розв'язання          |
----------------------------------------------------------------

_______________
   (1) Перша цифра вказує на кількість неправильних відповідей,
а друга - на кількість неповних.

   Матеріал для  контрольного  завдання:  текст  добирається
відповідно до вимог програми.
   Орієнтовний обсяг тексту і тривалість звучання його:
   Кількість слів - 900 - 1200
                 } тексти художнього стилю
   Кількість хвилин - 9 - 12

   Кількість слів - 800 - 1100
                 } тексти інших стилів.
   Кількість хвилин - 8 - 11

   2. Одиниця  контролю:  відповіді  учнів  на  запитання
за прослуханим текстом, одержані в результаті виконання тестових
завдань (загальна орієнтовна їх кількість - 15 - 16).

   3. Оцінювання умінь аудіювання - один раз на семестр. За цей
вид діяльності учень може отримати від 1 бала (за роботу, яка
ще не дала належного результату) до 12 балів (за бездоганно
виконану роботу). Так, якщо обирається перший чи другий варіант
тестової перевірки, то відповіді на дев'ять завдань з вибірковими
відповідями оцінюються   аналогічно,   а   одне   завдання
з конструйованою відповіддю, що містить  елементи  творчості,
оцінки, аргументації, оцінюється балами від 0 до 3.

        II. Говоріння та письмо (діалогічне
          й монологічне висловлювання)

   Під час перевірки складених учнями висловлювань (діалогів,
усних переказів та творів) враховується рівень повноти вираження
теми, самостійність виконання роботи, ступінь вияву  творчих
здібностей, особистого ставлення до змісту висловлювання.

            Діалогічне мовлення

   1. Перевіряється здатність учня:
   а) виявляти певний рівень обізнаності з обговорюваної теми;
   б) демонструвати  вміння:  складати  діалог  відповідно
до запропонованої  ситуації  й  мети  спілкування;  досягати
комунікативної мети;  використовувати репліки для стимулювання
й підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету; не відходити
від теми  спілкування;  дотримуватись  правил  спілкування
(не перебивати співрозмовника, заохочувати  його  висловлювати
власну думку, зацікавлено й доброзичливо вислуховувати його, вміти
заперечити думку іншого так, щоб не образити його,  тощо);
дотримуватись норм літературної мови;
   в) виражати особисту позицію щодо обговорюваної теми;
   г) аргументувати висловлені тези, спростовувати помилкові
твердження співрозмовника; демонструвати певний рівень вправності
у  провадженні  діалогу  (стислість,  логічність, виразність,
доречність, винахідливість тощо). Зазначені характеристики діалогу
- основні критерії для його оцінювання.
   Сформованість діалогічного  мовлення  перевіряється  так:
викладач пропонує двом учням протягом 3 - 5 хвилин обрати одну
із запропонованих тем чи мовленнєвих ситуацій різного  рівня
складності, обміркувати її та розіграти перед колективом учнів
у формі діалогу. Оцінка виставляється кожному з учнів.

   2. Матеріал для контрольних завдань добирається з урахуванням
рівня підготовленості  учнів. Перевірка здійснюється за одним
із двох можливих варіантів.

   I варіант. Для всіх учнів пропонується лише формулювання
теми.

   II варіант. Пропонується матеріал різних рівнів складності:
для першого рівня - завдання з готовим зразком; для другого - опис
ситуації з інструкцією та іншими матеріалами, що певною мірою
допомагають учням визначити зміст діалогу та особливості побудови
його; для третього і четвертого рівнів - лише формулювання теми
(передбачається самостійне визначення змісту та мовного оформлення
діалогу).

   3. Одиниця контролю: діалог, складений двома учнями.

   4. Оцінювання.

            Критерії оцінювання

   ------------------------------------------------------
   |    Рівень     |Бали|  Характеристика  |
   |            |  |  складених учнями  |
   |            |  |    діалогів    |
   |------------------------+----+----------------------|
   |Початковий (бали цього | 1 |Учень не спроможний  |
   |рівня одержують учні,  |  |підтримувати діалог  |
   |успіхи яких у      |  |навіть за наявності  |
   |самостійному складанні |  |зразка, відповідає на |
   |діалогу поки що     |  |запитання лише "так" |
   |незначні)        |  |чи "ні" або      |
   |            |  |аналогічними     |
   |            |  |уривчастими реченнями |
   |            |  |ствердного чи     |
   |            |  |заперечного характеру |
   |------------------------+----+----------------------|
   |            | 2 |Учень відповідає на  |
   |            |  |елементи запитання  |
   |            |  |короткими репліками, |
   |            |  |що містять недоліки  |
   |            |  |різного характеру, але|
   |            |  |сам досягти      |
   |            |  |комунікативної мети не|
   |            |  |може         |
   |------------------------+----+----------------------|
   |            | 3 |Учень бере участь у  |
   |            |  |діалозі за      |
   |            |  |найпростішою щодо   |
   |            |  |змісту мовленнєвою  |
   |            |  |ситуацією, може не  |
   |            |  |лише відповідати на  |
   |            |  |запитання       |
   |            |  |співрозмовника, а й  |
   |            |  |ставити деякі     |
   |            |  |запитання, допускаючи |
   |            |  |помилки різного    |
   |            |  |характеру, проте   |
   |            |  |комунікативної мети  |
   |            |  |досягає лише частково |
   |------------------------+----+----------------------|
   |Середній (бали цього  | 4 |Учень бере участь у  |
   |рівня ставлять учням  |  |діалозі нескладної  |
   |(слухачам), які досягли |  |щодо змісту теми, в  |
   |певних результатів у  |  |основному досягає мети|
   |складанні діалогу за  |  |спілкування, проте  |
   |двома - чотирма     |  |репліки його     |
   |показниками з нескладної|  |недостатньо вдалі,  |
   |теми, але за іншими   |  |оскільки належно не  |
   |критеріями результати  |  |враховують ситуації  |
   |поки що незначні)    |  |спілкування, не    |
   |            |  |відзначаються     |
   |            |  |послідовністю,    |
   |            |  |доказовістю; допускає |
   |            |  |чимало помилок у   |
   |            |  |доборі слів, побудові |
   |            |  |речень, їх інтонуванні|
   |            |  |тощо         |
   |------------------------+----+----------------------|
   |            | 5 |Учень бере участь у  |
   |            |  |діалозі за нескладною |
   |            |  |щодо змісту      |
   |            |  |мовленнєвою ситуацією,|
   |            |  |дотримується     |
   |            |  |елементарних правил  |
   |            |  |поведінки в розмові, |
   |            |  |загалом досягає    |
   |            |  |комунікативної мети, |
   |            |  |проте допускає    |
   |            |  |відхилення від теми, |
   |            |  |мовлення його     |
   |            |  |характеризується   |
   |            |  |стереотипністю,    |
   |            |  |недостатньою     |
   |            |  |різноманітністю і   |
   |            |  |потребує істотної   |
   |            |  |корекції тощо     |
   |------------------------+----+----------------------|
   |            | 6 |Учень успішно досягає |
   |            |  |комунікативної мети в |
   |            |  |діалозі з нескладної |
   |            |  |теми, його репліки  |
   |            |  |загалом змістовні,  |
   |            |  |відповідають основним |
   |            |  |вимогам ведення    |
   |            |  |розмови, нормам    |
   |            |  |етикету, проте бракує |
   |            |  |самостійності суджень,|
   |            |  |аргументації їх,   |
   |            |  |новизни, лаконізму в |
   |            |  |досягненні      |
   |            |  |комунікативної мети, |
   |            |  |наявна певна кількість|
   |            |  |помилок у мовному   |
   |            |  |оформленні реплік тощо|
   |------------------------+----+----------------------|
   |Достатній (балів цього | 7 |Діалогічне мовлення  |
   |рівня заслуговують учні,|  |учнів своїм змістом  |
   |які самостійно, у цілому|  |спрямовується на   |
   |вправно за більшістю  |  |розв'язання певної  |
   |критеріїв склали діалог |  |проблеми, загалом є  |
   |з теми, що містить певну|  |змістовним,      |
   |проблему,        |  |характеризується   |
   |продемонстрували належну|  |деякими рисами    |
   |культуру спілкування,  |  |невимушеності; наявні |
   |проте за деякими з   |  |елементи особистої  |
   |критеріїв (від 2-х до  |  |позиції щодо предмета |
   |4-х) їхнього мовлення ще|  |обговорення і в цілому|
   |є певні недоліки)    |  |дотримується правил  |
   |            |  |спілкування, але ще є |
   |            |  |істотні недоліки (за |
   |            |  |чотирма критеріями): |
   |            |  |невисокий рівень   |
   |            |  |самостійності та   |
   |            |  |аргументованості   |
   |            |  |суджень, трапляються |
   |            |  |відхилення від теми, |
   |            |  |помилки в мовному   |
   |            |  |оформленні реплік тощо|
   |------------------------+----+----------------------|
   |            | 8 |Учень загалом вправно |
   |            |  |бере участь у діалозі |
   |            |  |за ситуацією з певної |
   |            |  |проблеми, досягаючи  |
   |            |  |комунікативної мети, |
   |            |  |висловлює судження і |
   |            |  |певною мірою     |
   |            |  |аргументує їх за   |
   |            |  |допомогою       |
   |            |  |загальновідомих    |
   |            |  |фактів, у діалозі   |
   |            |  |використовує елементи |
   |            |  |оцінних характеристик,|
   |            |  |узагальнень з     |
   |            |  |використанням     |
   |            |  |прислів'їв і приказок,|
   |            |  |проте припускається  |
   |            |  |певних недоліків за  |
   |            |  |кількома критеріями  |
   |            |  |(трьома)       |
   |------------------------+----+----------------------|
   |            | 9 |Учні самостійно    |
   |            |  |складають діалог з  |
   |            |  |проблемної теми,   |
   |            |  |демонструючи загалом |
   |            |  |достатній рівень   |
   |            |  |вправності та культури|
   |            |  |мовлення (чітко    |
   |            |  |висловлюють думки,  |
   |            |  |виявляють уміння   |
   |            |  |сформулювати цікаве  |
   |            |  |запитання, дати влучну|
   |            |  |дотепну відповідь,  |
   |            |  |здебільшого виявляють |
   |            |  |толерантність,    |
   |            |  |стриманість,     |
   |            |  |коректність у разі  |
   |            |  |незгоди з думкою   |
   |            |  |співрозмовника), але |
   |            |  |припускаються певних |
   |            |  |недоліків за двома  |
   |            |  |критеріями, наприклад:|
   |            |  |нечітко виражають   |
   |            |  |особисту позицію, їхня|
   |            |  |аргументація не    |
   |            |  |відзначається     |
   |            |  |оригінальністю тощо  |
   |------------------------+----+----------------------|
   |Високий (балів цього  | 10 |Учні складають діалог |
   |рівня заслуговують учні,|  |за проблемною     |
   |які продемонстрували  |  |ситуацією,      |
   |високу культуру     |  |демонструючи належний |
   |спілкування, переконливо|  |рівень мовленнєвої  |
   |аргументуючи свої думки |  |культури, уміння   |
   |з проблемної теми, даючи|  |формулювати думки,  |
   |можливість висловитися |  |обґрунтовуючи власну |
   |співрозмовнику; змогли |  |позицію, виявляють  |
   |зіставити різні погляди |  |готовність уважно й  |
   |на той самий предмет,  |  |доброзичливо вислухати|
   |навести аргументи "за" і|  |співрозмовника, даючи |
   |"проти" в їх обговоренні|  |можливість висловитися|
   |тощо)          |  |співрозмовнику;    |
   |            |  |дотримуються правил  |
   |            |  |мовленнєвого етикету; |
   |            |  |структура діалогу,  |
   |            |  |мовне оформлення   |
   |            |  |реплік діалогу    |
   |            |  |відповідає нормам,  |
   |            |  |проте за одним із   |
   |            |  |критеріїв можливі   |
   |            |  |певні недоліки    |
   |------------------------+----+----------------------|
   |            | 11 |Учні складають діалог,|
   |            |  |самостійно обравши  |
   |            |  |аспект запропонованої |
   |            |  |теми (або ж самі   |
   |            |  |визначають проблему  |
   |            |  |для обговорення),   |
   |            |  |переконливо та    |
   |            |  |оригінально      |
   |            |  |аргументують свою   |
   |            |  |позицію, зіставляють |
   |            |  |різні погляди на один |
   |            |  |і той самий предмет, |
   |            |  |толеруючи при цьому  |
   |            |  |можливість інших   |
   |            |  |підходів до      |
   |            |  |обговорюваної     |
   |            |  |проблеми, виявляють  |
   |            |  |повагу до думки    |
   |            |  |іншого; структура   |
   |            |  |діалогу, мовне    |
   |            |  |оформлення реплік   |
   |            |  |діалогу відповідає  |
   |            |  |нормам        |
   |------------------------+----+----------------------|
   |            | 12 |Учні складають    |
   |            |  |глибокий за змістом і |
   |            |  |досконалий за формою |
   |            |  |діалог, самостійно  |
   |            |  |обравши аспект    |
   |            |  |запропонованої теми  |
   |            |  |(або визначивши    |
   |            |  |проблему для     |
   |            |  |обговорення),     |
   |            |  |демонструють уміння  |
   |            |  |уважно і доброзичливо |
   |            |  |вислухати       |
   |            |  |співрозмовника,    |
   |            |  |коротко, чітко,    |
   |            |  |оригінально      |
   |            |  |сформулювати свою   |
   |            |  |думку, дібрати цікаві,|
   |            |  |влучні, дотепні,   |
   |            |  |переконливі аргументи |
   |            |  |на захист своєї    |
   |            |  |позиції, у тому числі |
   |            |  |з власного життєвого |
   |            |  |досвіду, зіставити  |
   |            |  |різні погляди на один |
   |            |  |і той самий предмет; |
   |            |  |здатні змінити свою  |
   |            |  |думку в разі     |
   |            |  |незаперечних     |
   |            |  |аргументів іншого;  |
   |            |  |дотримуються правил  |
   |            |  |поведінки та     |
   |            |  |мовленнєвого етикету в|
   |            |  |розмові        |
   ------------------------------------------------------

   Діалог за обсягом має становити 16 - 20 реплік

            Монологічне мовлення

   Усний/письмовий переказ, усний/письмовий твір
   1. Перевіряється здатність учня:
   а) виявляти  певний  рівень  обізнаності  з  теми,  що
розкривається (усно чи письмово);
   б) демонструвати  вміння:  будувати висловлювання певного
обсягу, добирати та систематизувати потрібний для реалізації
задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний
або прослуханий текст, епізод із кінофільму, сприйнятий (побачений
чи  почутий)  твір мистецтва, розповідь іншої людини тощо);
враховувати ситуацію спілкування, адресата мовлення; розкривати
тему висловлювання; чітко формулювати основну думку висловлювання,
диференціюючи матеріал на основний і другорядний;  викладати
матеріал  логічно,  послідовно;  використовувати мовні засоби
відповідно до  комунікативного  завдання,  дотримуючись  норм
літературної мови; забезпечувати стильову єдність;
   в) виражати своє ставлення  до  предмета  висловлювання,
розуміти можливість різних тлумачень однієї проблеми;
   г) виявляти певний рівень творчої  діяльності,  зокрема:
трансформувати її стисло, вибірково, своїми словами, змінювати
форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму висловлювання;
створювати  оригінальний  текст  певного стилю; аргументувати
висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові твердження;
викладати  матеріал  чітко, доречно, ощадливо використовувати
розмаїтість лексичних і граматичних засобів.
   Контроль здійснюється за одним із двох варіантів.

   I варіант. Усі учні виконують роботу самостійно.

   II варіант.  Учні  складають  висловлювання  на  основі
диференційованого підходу (для першого рівня пропонуються докладні
допоміжні матеріали, для другого - допоміжні матеріали загального
характеру, а третій і четвертий рівні передбачають самостійне
написання переказу чи твору).
   Здатність усно переказувати чи створювати текст перевіряється
індивідуально: викладач пропонує певне завдання (переказати зміст
матеріалу докладно, стисло,  вибірково;  самостійно  створити
висловлювання на відповідну тему) і дає учневі час на підготовку.
   Здатність письмово  переказувати  чи  створювати  текст
перевіряється фронтально: учням пропонується переказати прочитаний
викладачем (за традиційною методикою) текст чи інший матеріал
для переказу або самостійно написати твір.

   2. Матеріал для контрольного завдання.

   А. Переказ

   Матеріалом для переказу (усного/письмового) може бути текст,
що його читає викладач, або попередньо опрацьований учнями текст;
самостійно  прочитаний  матеріал  з  газети, журналу, епізод
кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні
події, народні звичаї тощо.
   Якщо матеріал читається безпосередньо  перед  контрольною
роботою, обсяг тексту для докладного переказу орієнтовно має бути
350 - 450 слів, для стислого чи вибіркового - в півтора - два рази
більший.
   Переказ із творчим  завданням  є  перехідним  різновидом
навчальної діяльності учня, що містить ознаки і переказу, і твору.
Матеріалом для цього виду роботи можуть бути: текст, що його читає
вчитель, або попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний
матеріал із газети, журналу, епізод кінофільму чи телепередачі,
розповідь іншої людини про певні події, народні звичаї тощо,
а також завдання, що передбачає  написання  творчої  роботи,
пов'язаної зі змістом переказу.
   Обсяг творчого завдання до переказу, виконаного письмово, -
350 - 400 і більше слів. Час звучання усного переказу - 3 - 5
хвилин.
   Орієнтовний обсяг тексту для докладного переказу - 350 - 450
слів, а творчих завдань для докладних, стислих,  вибіркових
переказів із творчим завданням - півтори сторінки і більше.

   Б. Твір

   Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема,
сформульована на основі попередньо обговореної проблеми, життєвої
ситуації, прочитаного  та  проаналізованого  художнього твору,
а також пропоновані для окремих учнів допоміжні матеріали (якщо
обирається варіант диференційованого підходу до оцінювання).

   3. Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання учнів

   Орієнтовний обсяг письмового твору, складеного учнем, - 3 -
3,5 сторінки.

   4. Оцінювання

   У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму
(мовне оформлення). За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять
одну оцінку - за зміст, а також якість мовного оформлення. Обсяг
усного переказу - 400 - 450 слів і більше.
   За письмове мовлення виставляють також одну оцінку: на основі
підрахунку змістових недоліків та помилок у мовному оформленні,
враховуючи їх співвідношення.

       Оцінювання орфографічних і пунктуаційних
              умінь учнів

   Основна форма  перевірки  орфографічної  та пунктуаційної
грамотності - контрольний текстовий диктант.
   Для контрольного текстового диктанту використовують текст,
доступний для учнів відповідного курсу. Обсяг диктанту - 180 - 190
слів  у  тексті (примітка. У тексті диктанту враховують як
самостійні, так і службові слова).
   Для контрольних  диктантів  беруть тексти, у яких кожне
з опрацьованих  протягом  семестру  правил  орфографії  та/чи
пунктуації представлене трьома - п'ятьма прикладами. Якщо диктант
супроводжується завданням, обсяг його можна скоротити приблизно на
10 - 20 слів.
   Одиниця контролю: текст, записаний учнем  під  диктовку.
Словниковий диктант орієнтовно має складатися з 35 - 40 слів.
   Оцінювання. Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких
критеріїв:  орфографічні  та  пунктуаційні помилки оцінюються
однаково; помилка в одному й тому самому слові, яке повторюється
в диктанті кілька разів, вважається однією помилкою, помилки
на одне й те саме правило, але в різних словах, вважаються
окремими помилками; розрізняють грубі і негрубі помилки.
   До негрубих належать такі помилки: у винятках з усіх правил;
у написанні  великої букви в складних власних найменуваннях;
у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках,
утворених від іменників з прийменниками; у разі, коли замість
одного знаку поставлено інший;  у  випадках,  що  вимагають
розрізнення НЕ і НІ; у пропуску одного із сполучуваних розділових
знаків або порушенні їхньої послідовності; при заміні українських
букв російськими.
   За наявності у контрольному  диктанті  більш  як  п'яти
виправлень оцінка знижується на один бал, але таке зниження
не повинно приводити до незадовільного оцінювання роботи учня.
   За контрольну  роботу,  що  складається  з  диктанту
та додаткового граматичного, орфографічного, лексичного завдання,
ставляться дві оцінки окремо за кожний вид роботи.

            Нормативи оцінювання
       ------------------------------------------
       |Бали|     Кількість помилок     |
       |----+-----------------------------------|
       | 1 |     19 - 20 і більше     |
       |----+-----------------------------------|
       | 2 |       17 - 18       |
       |----+-----------------------------------|
       | 3 |       15 - 16       |
       |----+-----------------------------------|
       | 4 |       13 - 14       |
       |----+-----------------------------------|
       | 5 |       11 - 12       |
       |----+-----------------------------------|
       | 6 |       9 - 10        |
       |----+-----------------------------------|
       | 7 |        7 - 8        |
       |----+-----------------------------------|
       | 8 |        5 - 6        |
       |----+-----------------------------------|
       | 9 |        3 - 4        |
       |----+-----------------------------------|
       | 10 |    1 + 1 (негруба) - 2    |
       |----+-----------------------------------|
       | 11 |      1 (негруба)      |
       |----+-----------------------------------|
       | 12 |      немає помилок      |
       ------------------------------------------


   Нормативи для 1 - 10 балів передбачають певну можливість
враховувати поступ кожного учня в навчанні правопису, охайність
оформлення роботи тощо.
   При оцінюванні диктанту виправляються, але не враховуються
так орфографічні  і  пунктуаційні  помилки:  на правила, які
не введені де програми; на ще не опрацьовані правила; у словах
з написанням, що не перевіряється, і над якими не проводилася
спеціальна робота; у передачі так званої авторської пунктуації.
Виправляються,  але  не враховуються помилки, що спотворюють
звуковий склад слова (докша замість дошка).

               Читання

   Уміння та якості особистості,  що  підлягають  перевірці
й оцінюванню:  читати вголос текст відповідно до орфоепічних
та інтонаційних норм; володіти різними видами читання: вивчаючим,
ознайомчим, вибірковим; читати мовчки незнайомий текст, адекватно
сприймаючи й усвідомлюючи прочитане - його фактичний зміст, тему
і основну думку, авторську позицію, структурно-композиційні, мовні
особливості тощо; здатність виражати особисте емоційно-ціннісне
ставлення до світу.
   Одиниця контролю: тексти різних стилів, типів і  жанрів
мовлення. Контроль і оцінювання здійснюються один раз на семестр.
   Обсяг тексту - 5 - 7 сторінок.
   Швидкість читання:  вголос - 90 - 130 слів за хвилину
(для вивчаючого читання); мовчки - 200 - 300 слів за 2,5 - 3,5
хвилини і більше.
   Тестові завдання,  що  використовуються  для  перевірки
мовчазного читання, можуть бути із: 1) вибірковими відповідями;
2) конструйованими  відповідями;  3)  відповідями  змішаного
характеру.
   Загальна кількість тестових завдань - 15 - 16.
   Обсяг текстів виразного читання напам'ять: поетичних строф -
9 - 10; прозового тексту - 80 - 100 слів.

      Виведення підсумкового (семестрового) бала

   Підсумковий бал ставиться  наприкінці  кожного  семестру.
Він узагальнено відображає підготовку учня з рідної мови.
   Підсумковий бал є результатом оцінювання досягнень  учня
в таких аспектах: слухання - розуміння (аудіювання); говоріння
(діалогічне мовлення; монологічне мовлення: усний переказ, усний
твір);  письмо (диктант, письмовий переказ, письмовий твір);
читання (вголос та мовчки); відомості про мову, мовні вміння;
ведення зошитів.
   Контрольну перевірку  здійснюють  як  фронтально,  так
і індивідуально.
   Фронтально оцінюють аудіювання, читання мовчки,  диктант,
письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання та вміння.
Індивідуально оцінюють: говоріння (діалог; усний переказ, усний
твір) та читання вголос.
   Для фронтальної та індивідуальної перевірок виділяють години,
зазначені  у відповідному орієнтовному плануванні тематичного
контролю за рівнем навчальних досягнень учнів з рідної мови.
   Мовні знання та вміння перевіряють за допомогою тестових
завдань, на їх виконання відводять 15 - 20 хвилин уроку.
   Решту часу контрольного уроку використовують на виконання
завдань з аудіювання, читання чи правопису (диктант).
   Говоріння, читання  вголос  оцінюють індивідуально шляхом
поступового нагромадження оцінок - з урахуванням того, щоб кожний
учень за семестр одержав не менш як по одній оцінці за виконання
завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору.
   Кількість контрольних робіт з чотирьох видів мовленнєвої
діяльності за період вивчення курсу української мови:

------------------------------------------------------------------
|   Форми |           Семестр            |
|  контролю|----------------------------------------------------|
|      |  1-й  |  2-й   |   3-й   |   4-й   |
|-----------+-----------+------------+-------------+-------------|
|аудіювання |   1   |   1   |   1   |   1   |
|-----------+-----------+------------+-------------+-------------|
|говоріння: |      |      |       |       |
|-----------+-----------+------------+-------------+-------------|
|діалог   |      |  1**   |       |   1**   |
|-----------+-----------+------------+-------------+-------------|
|переказ  |      |  1**   |       |   1**   |
|-----------+-----------+------------+-------------+-------------|
|твір    |      |  1**   |       |   1**   |
|-----------+-----------+------------+-------------+-------------|
|читання:  |      |      |       |       |
|-----------+-----------+------------+-------------+-------------|
|мовчки   |      |   1   |       |   1   |
|-----------+-----------+------------+-------------+-------------|
|письмо:  |      |      |       |       |
|-----------+-----------+------------+-------------+-------------|
|переказ  |   1   |   1   |   1   |   1   |
|-----------+-----------+------------+-------------+-------------|
|твір    |   1   |   1   |   1   |   1   |
------------------------------------------------------------------

_______________
   ** Говоріння  оцінюють  протягом  року,  підсумковий бал
виставляють наприкінці II семестру.

   Кожний учень має вести три зошити - два робочих та один
для контрольних робіт. Ведення зошитів оцінюють за 12-бальною
системою двічі за семестр. Під час перевірки зошитів враховують
наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння
правильно оформити роботу.
   Якщо викладач  має  можливість  додатково перевірити той
чи інший вид навчальної діяльності (наприклад, аудіювання - двічі
на семестр), то для виведення підсумкової оцінки беруть кращий
показник з відповідного виду роботи.
   Протягом семестру  учня  потрібно оцінити за визначеними
показниками, для кожного з яких у журналі відводиться окрема
колонка: "мова",  "диктант"  (кількість  колонок  залежить
від кількості тематичних блоків), "аудіювання", "діалог", "усний
переказ" та/чи "усний твір", "письмовий переказ" та/чи "усний
твір", "читання мовчки".
   Підсумкову оцінку виводять так: підсумовують кількість балів,
одержаних учнем з кожного виду перевірки, і загальну суму ділять
на кількість контрольних робіт.

   Програму підготовили:

   Завідувач сектору гуманітарної освіти відділу методичного
забезпечення   загальноосвітньої   підготовки   в   ПТНЗ
Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Міносвіти
і науки України З.І. Снісар

   Науковий консультант, доктор філологічних наук, дійсний член
АПН України, професор, завідувач кафедри стилістики української
мови НПУ ім. Михайла Драгоманова Л.І. Мацько

   Рецензенти:

   Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри відкритої освіти
Центрального інституту України післядипломної педагогічної освіти
АПН Л.Л. Ляхоцька

   Методист НМК професійно-технічної освіти (м. Кіровограда)
О.Д. Сімонова

   Викладач вищої категорії, старший викладач Кіровоградського
професійного ліцею Л.М. Титаренко

   Викладач вищої категорії, старший викладач Кіровоградського
професійного ліцею С.В. Яковенко