БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Уповноважений на зберігання

Уповноважений на зберігання
- юридична особа, яка забезпечує зберігання документів системи реєстру емітента без права внесення до неї змін у разі, з одного боку, - відмови реєстратора від ведення реєстру або неможливості здійснення ним цього виду діяльності, а з другого боку, - усунення емітента від забезпечення передачі реєстра новому реєстроутримувачу, визначеному в порядку, установленому цим Положенням.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (Положення, п.1.1) N 60 (z0767-01) від 26.05.98 м.Київ
Уповноважений на зберігання
- Центральний депозитарій цінних паперів, у якому Депозитарній установі відкритий рахунок у цінних паперах, а також який у разі припинення Діяльності депозитарної установи або припинення Депозитарної установи як юридичної особи забезпечує відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних у визначених цим Положенням випадках, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо тих її депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках, забезпечує відповідальне зберігання сум коштів, які надійшли/надійдуть до Депозитарної установи/уповноваженого на зберігання за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, до їх виплати в установленому законодавством порядку, може надавати інформацію щодо стану таких рахунків на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та сум невиплачених Депозитарною установою коштів після отримання запиту від осіб, що мають право отримувати таку інформацію згідно із законодавством, а також здійснює передбачені цим Положенням дії щодо цінних паперів та сум коштів за цінними паперами, облік яких належить до компетенції Національного банку України та які обліковуються в системі депозитарного обліку Національного банку України на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (Положення, п.2) 08.04. 2014 № 431 (z0459-14)