БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Управління ризиками

Управління ризиками

- процес визначення заходів, які здійснюються з метою зменшення рівня ризику.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про карантин рослин ( ст.1) м.Київ, 30 червня 1993 року N 3348-XІІ (3348-12)

Управління ризиками

- заходи, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, із створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками, яка передбачає, зокрема, визначення (виявлення), оцінку (вимірювання), моніторинг, контроль ризиків, з метою їх зменшення.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ( ст.1) м. Київ, 14 жовтня 2014 року № 1702-VІІ (1702-18)

Управління ризиками

- заходи, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками, що передбачає, зокрема, визначення (виявлення), оцінку/переоцінку (вимірювання), моніторинг, контроль ризиків, з метою їх мінімізації.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ( ст.1) м. Київ, 6 грудня 2019 року № 361-IX (361-20)

Управління ризиками

- систематичний процес, завдяки якому банк виявляє (ідентифікує) власні ризики, оцінює їх величину, здійснює їх моніторинг, контролює свої ризикові позиції та бере до уваги відносини між різними категоріями ризику.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про схвалення Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України (Методичні рекомендації, п.1.12) 28.03.2007 N 98 (v0098500-07)

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

- процес вивчення та упередження можливості втрати бюджетних надходжень, а також удосконалення методів виявлення та усунення порушень податкового та валютного законодавства.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації проведення перевірок підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп, інших об'єднань та великих платників податків (Методичні рекомендації, розд. Визначення термінів) 16.07.2007 N 432 (v0432225-07)

Управління ризиками

- діяльність, пов'язана із ідентифікацією, аналізом ризиків та прийняттям рішень, які мінімізують негативні наслідки настання ризикових подій, метою якої є найбільш раннє виявлення можливих недоліків, порушень, неефективного використання ресурсів під час виконання Державним казначейством адміністративної, фінансовогосподарської, технологічної роботи.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Термінологічної бази системи внутрішнього контролю та аудиту Державного казначейства України (Термінологічна база, п.13) 07.10.2008 N 417 (v0417506-08)

Управління ризиками

- процес, що триває протягом здійснення державно-приватного партнерства і передбачає виявлення, оцінку ризиків, визначення шляхів запобігання їх виникненню, ліквідацію негативних наслідків і передачу ризиків (включаючи страхування), а також прийняття ризиків.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними (Методика, п.3) від 16 лютого 2011 р. N 232 (232-2011-п) м.Київ

Управління ризиками

- комплекс заходів, спрямованих на ідентифікацію та проведення оцінки ризиків, їх мінімізацію, а також на здійснення моніторингу рівня зазначених ризиків для зменшення витрат державного бюджету на виконання гарантійних зобов'язань
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками (Положення, п.3) від 23 лютого 2011 р. N 131 (131-2011-п) м.Київ

Управління ризиками

- процес, спрямований на виявлення, визначення, оцінку та врегулювання ризиків, а також контроль за дотриманням допустимих меж ризиків.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика (Вимоги, п.3) 04.02.2014 № 295 (z0344-14)

Управління ризиками

- систематичний процес виявлення, ідентифікації, оцінки, моніторингу та контролю ризиків.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України (Положення, розд.2, п.1) 29.12.2014 № 867 (v0867500-14)

Управління ризиками

- діяльність керівництва та працівників установи з ідентифікації ризиків, проведення їх оцінки визначення способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики, здійснення перегляду ідентифікованих та оцінених ризиків для виявлених нових та таких, що зазнали змін.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НАКАЗ Про затвердження Порядку з організації внутрішнього контролю в системі ДСНС (Порядок, п.3.1) 20.02.2019 № 112 (з основної діяльності) (з основної діяльності) ( v0112388-19)
"Управління ризиками" означає систематичне виявлення ризиків та виконання всіх заходів, необхідних, щоб обмежити виникнення цих ризиків. Охоплює такі заходи як збирання даних і інформації, аналіз і оцінювання ризиків, підготування та вжиття заходів, а також постійний моніторинг та перегляд процесу і його результатів на основі міжнародних джерел та стратегій, джерел та стратегій Союзу і національних джерел та стратегій.
РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄС) № 1224/2009 від 20 листопада 2009 року про встановлення контрольної системи Союзу для забезпечення дотримання правил спільної рибогосподарської політики та про внесення змін і доповнень до регламентів (ЄС) № 847/96, (ЄС) № 2371/2002, (ЄС) № 811/2004, (ЄС) № 768/2005, (ЄС) № 2115/2005, (ЄС) № 2166/2005, (ЄС) № 388/2006, (ЄС) № 509/2007, (ЄС) № 676/2007, (ЄС) № 1098/2007, (ЄС) № 1300/2008, (ЄС) № 1342/2008 та скасування регламентів (ЄС) № 2847/93, (ЄС) № 1627/94 та (ЄС) № 1966/2006 ( ст.4) 20.11.2009 ( див. текст (984_006-09) )