БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Фінансова звітність

Фінансова звітність

- звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ( ст.1) м. Київ, 16 липня 1999 року N 996-XIV (996-14)

Фінансова звітність

підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ( ст.11) м. Київ, 16 липня 1999 року N 996-XIV (996-14)

Фінансова звітність

- бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", п.3) N 87 (z0391-99) від 31.03.99 м.Київ

Фінансова звітність

- бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ НАКАЗ Про затвердження Інструкції щодо здійснення фінансово-господарської діяльності відділеннями Національної служби посередництва і примирення в Автономній Республіці Крим та областях (Інструкція, п.1.3) N 87 (v0087299-01) від 28.03.2001 м.Київ
Звітність:
фінансова - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;
консолідована фінансова - фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ МЕТОДИКА визначення відносин контролю (розд.2) 24.12.2002 N 397-р (v397p226-02)

Фінансова звітність

- бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів емітента за певний звітний період. Склад і зміст фінансової звітності емітентів - небанківських фінансових установ визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 (z0391-99) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684(зі змінами). Фінансова звітність емітентів - банківських установ подається за формами, установленими відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (Положення, розд.1) 21.03.2006 N 187 (z0451-06)

Фінансова звітність

- бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про проведення пілотного проекту зі збирання й обробки звітності в електронній формі (Порядок подання звітності в електронній формі, п.2.1) 25.02.2009 N 69 (v0069202-09)

Фінансова звітність

- звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності суб'єкта державного сектору.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" (Національне положення (стандарт), п.4) 28.12.2009 N 1541 (z0103-10)

Фінансова звітність

- бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб'єкта державного сектору за звітний період.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" (розд.1, п.4) 24.12.2010 N 1629 (z0095-11)

Фінансова звітність

- бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та руху грошових коштів респондента за звітний період.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики (Порядок, п.2.1) 12.01.2011 N 3 (z0408-11)

Фінансова звітність

- бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України (Методичні рекомендації, розд.2) 14.06.2012 № 516 (v0516837-12)

Фінансова звітність

- звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (Національне положення (стандарт), п.3) 07.02.2013 № 73 (z0336-13)

Фінансова звітність

- звітність (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати).
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (Положення, п.2) 27.12.2013 № 2998 (z0171-14)

Фінансова звітність

- звітність (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати), яка складається зі:
звіту про фінансовий стан на кінець періоду;
звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за період;
звіту про зміни у власному капіталі за період;
звіту про рух грошових коштів за період;
приміток до фінансової звітності.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску (Положення, розд.1, п.2) 29.11.2016 № 1174 (z1711-16)

Фінансова звітність

– звітність (для банків – за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб – за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати).
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії (Порядок, розд.1, п.2) 23.03.2017 № 209 (z0525-17)

Фінансова звітність

- звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності банку.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України (Положення, розд.1, п.3) 4.07.2018 № 75 (v0075500-18)

Фінансова звітність

- звітність (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні дати), яка складається із:
звіту про фінансовий стан на кінець періоду;
звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіту про зміни у власному капіталі за період;
звіту про рух грошових коштів за період;
приміток до фінансової звітності.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів (Положення, розд.1, п.3) 21.06.2018 № 424 (z0837-18)

Фінансова звітність

- звітність (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами щодо складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати), яка складається зі:
звіту про фінансовий стан на кінець періоду;
звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіту про зміни у власному капіталі за період;
звіту про рух грошових коштів за період;
приміток до фінансової звітності.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу (Положення, розд.1, п.2) 21.06.2018 № 425 (z0843-18)

Фінансова звітність

- фінансова звітність, яка складається відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що використовуються емітентом.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (Положення, розд.1, п.2) 27.12.2019 N 801 (z0291-20)

Фінансова звітність

- звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати, яка складається з:
балансу (звіту про фінансовий стан);
звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід);
звіту про рух грошових коштів;
звіту про власний капітал;
приміток до фінансової звітності.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУРІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку(Положення, розд.1, п.2) 25.06.2020 N 319 (z0868-20)

Фінансова звітність

- звітність (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами щодо складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати), яка складається зі:
звіту про фінансовий стан на кінець періоду;
звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіту про зміни у власному капіталі за період;
звіту про рух грошових коштів за період;
приміток до фінансової звітності.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу (Положення, розд.1, п.2) 23.07.2020 N393 (z0885-20)