БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Фінансова установа

Фінансова установа

- юридична особа, яка проводить одну або кілька операцій, що можуть виконуватись банками, за винятком залучення вкладів.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Національний банк України (ст.1) м. Київ, 20 травня 1999 року N 679-XIV (679-14)

Фінансова установа

- юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (ст.1) м.Київ, 12 липня 2001 року N 2664-ІІІ (2664-14)

Фінансова установа

- установа, яка є фінансовою відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) , міжнародна фінансова організація, іноземна юридична особа, яка є іноземною фінансовою установою відповідно до законодавства держави її реєстрації та надала кредит, позику в іноземній валюті резиденту України на підставі договору, зареєстрованого Національним банком України.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про фінансову реструктуризацію (ст.1) м.Київ, 14 червня 2016 року № 1414-VIII (1414-19)

Фінансова установа

- юридична особа публічного права - фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ та внесення змін до розпорядження від 05.12.2003 N 152 (Положення, п.1.3) 07.07.2005 N 4300 (z0796-05)

Фінансова установа

- визначена замовником на конкурсних засадах банківська установа, що є учасником платіжної системи та здійснює емісію та обслуговування карток як електронного платіжного засобу (платіжного інструменту), з переліку уповноважених законодавством банківських установ.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка (Положення, п.2) 25.10.2013 № 1474 (z2245-13)

Фінансова установа

- це юридична особа, яка відповідно до закону надає фінансові послуги, внесена до відповідного реєстру, який ведеться національним регулятором у порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, корпоративні інвестиційні фонди, довірчі товариства, страхові компанії, установи недержавного пенсійного забезпечення, фінансові компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.
Сектор фінансових корпорацій складається з такої сукупності інституційних одиниць:
- усі фінансові корпорації (як вони визначені в СНР, а не тільки корпорації, зареєстровані як акціонерні товариства) незалежно від того, резидентами яких країн є їхні акціонери;
- дочірні підприємства корпорацій-нерезидентів, які надають фінансові послуги на території України тривалий період;
- усі НКО, які надають ринкові фінансові послуги.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України (Класифікація, розд.5) 03.12.2014 № 378 (v0378832-14)

Фінансова установа

- юридична особа, яка відповідно до законодавства України надає одну чи кілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо встановлених законодавством України, та внесена до відповідного реєстру в установленому законодавством України порядку.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ РІШЕННЯ Про затвердження Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (Публічна пропозиція, розд.1, п.6) 03.01.2017 № 2-рш (vr02-500-17)

Фінансова установа

- Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" та/або її регіональні управління.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла(Порядок, п.2) від 27 листопада 2019 р. № 980 (980-2019-п) м.Київ

Фінансова установа

- будь-яка фізична чи юридична особа, яка провадить один чи декілька видів діяльності чи операцій для/або від імені клієнта, таких як:
1) прийняття від населення вкладів та інших коштів, які підлягають поверненню5;
2) надання позик6;
3) фінансовий лізинг7;
4) послуги з переказу грошей або цінностей8; _______________
5 У тому числі приватними банками.
6 Включаючи, зокрема, споживчий кредит, іпотечний кредит, факторинг з правом або без права регресу, та фінансування комерційних операцій (включаючи неустойки).
7 Це не стосується угод про фінансовий лізинг щодо споживчих товарів.
8 Це стосується фінансової діяльності як у формальному, так і у неформальному секторі, наприклад альтернативної діяльності щодо грошових переказів. Див. Пояснювальну записку до Спеціальної Рекомендації 6. Це не стосується будь-якої фізичної або юридичної особи, яка надає фінансовим установам можливість користуватися інформаційними чи іншими системами підтримки для переказу грошей. Див. Пояснювальну записку до Спеціальної Рекомендації 7.
5) випуск платіжних засобів і управління ними (наприклад кредитні і дебетні картки, чеки, дорожні чеки, грошові поштові перекази, тратти, електронні гроші);
6) фінансові гарантії або зобов'язання;
7) торгові операції з:
a) засобами грошового ринку (чеки, векселі, депозитні сертифікати, похідні від них тощо);
b) іноземною валютою;
c) обмінними інструментами, цінними паперами за банківськими відсотками та індексами;
d) переказними цінними паперами;
e) ф'ючерсна торгівля товарами;
8) участь у випуску цінних паперів і надання фінансових послуг, пов'язаних з їх випуском;
9) індивідуальне і колективне управління портфелем цінних паперів;
10) зберігання та адміністрування готівки або ліквідних цінних паперів від імені інших осіб;
11) інші види інвестування, адміністрування або управління фондами, грошима чи коштами від імені інших осіб;
12) організація страхування життя та інших видів страхування, пов'язаних з інвестиціями9; _______________
9 Це застосовується як до підприємств, які займаються страхуванням, так і до посередників, які займаються страхуванням (агенти та брокери).
13) обмін валюти і розмін грошей.
Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( розд. Глосарій) 24.09.2003 (див. текст) (835_001)
Термін "фінансова установа, що звітує" означає будь-яку фінансову установу держави-члена, яка не є фінансовою установою, що не звітує. Термін "фінансова установа держави-члена" означає: (i) будь-яку фінансову установу, яка є резидентом держави-члена, але за винятком будь-якої філії такої фінансової установи, яка розташована за межами відповідної держави-члена; та (ii) будь-яку філію фінансової установи, яка не є резидентом держави-члена, якщо така філія розташована на території відповідної держави-члена.
ДИРЕКТИВА РАДИ 2014/107/ЄС від 9 грудня 2014 року про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС стосовно обов'язкового автоматичного обміну інформацією у сфері оподаткування (додаток I, секція VIII, розд.A, п.1) м.Брюссель, 9 грудня 2014 року ( див. текст (984_010-14) )
"Фінансова установа" означає одну з таких юридичних осіб:
(a) кредитну установу або інвестиційну фірму, як визначено у пункті 1 статті 4(1) Директиви Європейського Парламенту і Ради 2004/39/ЄС (-5) або керуючого альтернативним інвестиційним фондом (КАІФ), як визначено у пункті (b) статті 4(1) Директиви Європейського Парламенту і Ради 2011/61/ЄС (-6), або установу колективного інвестування в обігові цінні папери (UCITS), як визначено в пункті (b) статті 2(1) Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/65/ЄС ( -7);
(b) страхову компанію, як визначено у пункті (1) статті 13 Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/138/ЄС (-8);
(c) перестрахувальну компанію, як визначено у пункті (4) статті 13 Директиви 2009/138/ЄС;
(d) установу професійного пенсійного забезпечення, на яку поширюється сфера застосування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2003/41/ЄС (-9), за винятком випадків, коли держава-член вирішує не застосовувати таку Директиву повністю або частково до такої установи відповідно до статті 5 вказаної Директиви або до делегованої особи установи пенсійного фонду відповідно до статті 19(1) вказаної Директиви;
(e) установи пенсійного забезпечення, що працюють за пенсійними схемами, які розглядаються як схеми соціального забезпечення, охоплені Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 883/2004 (-10 ) та Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 987/2009 (-11 ), а також будь-яку юридичну особу, створену з метою інвестування таких схем;
(f) альтернативний інвестиційний фонд (АІФ), управління яким здійснює керуючий альтернативним інвестиційним фондом (КАІФ), як визначено в пункті (b) статті 4(1) Директиви 2011/61/ЄС або альтернативний інвестиційний фонд, нагляд за яким здійснюється відповідно до застосовного національного законодавства;
(g) установу колективного інвестування в обігові цінні папери (UCITS) у значенні статті 1(2) Директиви 2009/65/ЄС;
(h) центрального контрагента, як визначено в пункті (1) статті 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 648/2012 (-12 );
(i) центрального депозитарія цінних паперів, як визначено в пункті (1) статті 2(1) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 909/2014 (-13).
ДИРЕКТИВА РАДИ (ЄС) 2016/1164 від 12 липня 2016 року про встановлення правил протидії практикам ухилення від сплати податків, які мають безпосередній вплив на функціонування внутрішнього ринку (ст.2) м.Брюссель, 12 липня 2016 року ( див. текст (984_022-16) )
Термін "фінансова установа" означає установу закритого типу, депозитарну установу, інвестиційну компанію чи визначену страхову компанію.
УГОДА між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) (ст.1) м.Київ, 7 лютого 2017 року ( див. текст (840_005-17) )