НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
22.04.2019 № 586

Про затвердження Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2610 від 06.12.2019 (v2610874-19) )
Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про ринок електричної енер гії" (2019-19) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 липня 2017 року № 976 (v0976874-17) "Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України";
постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 липня 2017 року № 977 (v0977874-17) "Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України".
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур’єр".
Голова НКРЕКП
О.Кривенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.04.2019 № 586

ПОРЯДОК

формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на оператора системи передачі, який здійснює функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України (далі - ОЕС України) та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав (далі - суб’єкт господарювання), та застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), при встановленні тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, які використовуються при здійсненні діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України, що амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатації);
базовий рік - період тривалістю календарний рік, який передує прогнозному року;
встановлення (формування) тарифу - встановлення рівня тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління для суб’єкта господарювання, у тому числі його структури, за заявою суб’єкта господарювання на прогнозний рік;
заява - офіційне письмове звернення суб’єкта господарювання до НКРЕКП щодо встановлення тарифу;
заявник - суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з оперативно-технологічного управління ОЕС України та який подав заяву про встановлення або перегляд тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;
інвестиційна програма - план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов’язань суб’єкта господарювання на період її виконання щодо розвитку суб’єкта господарювання, джерела її фінансування, графік виконання та пояснювальну записку;
перегляд тарифу - зміна раніше встановленого тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління для суб’єкта господарювання серед прогнозного року за заявою суб’єкта господарювання або ініціативою НКРЕКП;
прогнозний рік - період тривалістю календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу;
прогнозований необхідний дохід (прогнозовані витрати) - сума доходу, який повинен отримати суб’єкт господарювання при провадженні діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України у прогнозному році відповідно до структури тарифу, встановленого НКРЕКП на прогнозний рік;
розрахунковий прибуток - розрахункова сума прибутку заявника від провадження діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України, включена до складу прогнозованого необхідного доходу відповідно до структури тарифу, встановленої НКРЕКП на прогнозний рік;
структура тарифу - складова економічно обґрунтованих витрат заявника на провадження господарської діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України, що групуються за економічними елементами і на основі яких розраховується та встановлюється тариф;
тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (далі - тариф) - розмір плати в розрахунку на одиницю обсягу передачі (споживання) електричної енергії електричними мережами, обсягу відпущеної електричної енергії виробниками електричної енергії, обсягів імпорту та експорту електричної енергії, що забезпечує відшкодування суб’єкту господарювання обґрунтованих витрат на провадження діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України, а також отримання прибутку.
( Абзац тринадцятий пункту 1.2 глави 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2610 від 06.12.2019 (v2610874-19) )
Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про ціни і ціноутворення" (5007-17) , "Про природні монополії" (1682-14) , "Про ринок електричної енергії" (2019-19) , Кодексі системи передачі (v0309874-18) , затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі - Кодекс системи передачі), Правилах ринку (v0307874-18) , затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Галузевих методичних рекомендаціях з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, розроблених АТ "ЛьвівОРГРЕС" та затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 20 вересня 2001 року № 447, Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (z0027-00) , затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 (далі - П(С)БО 16 "Витрати"), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248.
1.3. Питання щодо встановлення (перегляду) тарифу розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання (далі - засідання), з урахуванням вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (v0866874-17) , затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі - Порядок проведення відкритого обговорення).
НКРЕКП забезпечує доступ споживачів до інформації шляхом оприлюднення тарифу, його складових, операційних витрат, змін тарифу на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, у засобах масової інформації.
Під час засідання не оголошується інформація, що є конфіденційною для суб’єкта господарювання. Перелік конфіденційної інформації, у разі її наявності, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 1993 року № 611 (611-93-п) "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці" заявник подає до НКРЕКП за 5 днів до дня засідання.
1.4. Вартісні показники в розрахунках надаються в тис. грн з округленням до цілого числа, обсяги електричної енергії - у МВт•год з округленням до цілого числа, тариф - у грн/МВт•год з округленням до двох знаків після коми.
1.5. Розрахунок тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та всіх його складових здійснюється без урахування податку на додану вартість.
1.6. Суб’єкт господарювання, що провадить діяльність з оперативно-технологічного управління ОЕС України, зобов’язаний використовувати кошти, отримані від здійснення зазначеної діяльності, виключно на витрати, передбачені встановленою структурою тарифу.
1.7. Закупівля будь-яких товарів, виконання робіт та послуг, передбачених структурою тарифу, здійснюється на конкурсних засадах згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги до оформлення заяви та документів, що додаються до неї

2.1. Для встановлення (перегляду) тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління заявник подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку) і такі документи у друкованій та електронній формах в одному примірнику:
1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення (перегляду) тарифу, що включає обґрунтування прогнозованих витрат за їх складовими;
2) розрахунок тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на прогнозний рік, що включає розрахунок необхідного доходу (прогнозованих витрат) суб’єкта господарювання на провадження діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України (за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку);
3) копію фінансової звітності за останній звітний період;
4) розрахунок витрат на оплату праці на прогнозний рік;
5) розрахунок амортизаційних відрахувань на прогнозний рік, здійснений згідно зі стандартами бухгалтерського обліку та відповідно до Податкового кодексу України (2755-17) , та інформацію щодо сум фактичних амортизаційних відрахувань за податковим та бухгалтерським обліками за базовий рік;
6) копію протоколу проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення (v0866874-17) ;
( Підпункт 6 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2610 від 06.12.2019 (v2610874-19) )
7) розшифровку статей виробничих послуг, сировини та матеріалів за базовий рік (очікуваний факт) та на прогнозний рік;
8) розрахунок прибутку на прогнозний рік;
9) копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження (при першому встановленні тарифу та/або на вимогу НКРЕКП);
10) прогнозований баланс електричної енергії;
11) джерела фінансування інвестиційної програми на прогнозний рік, визначені з урахуванням Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях (z0840-15) , затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за № 840/27285;
12) інші обґрунтовуючі матеріали.
2.2. Усі документи, що надаються заявником до НКРЕКП відповідно до вимог цього Порядку у друкованій формі, мають бути підписані керівником заявника (або особою, на яку покладені обов’язки керівника), а копії документів - завірені належним чином.
2.3. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе заявник.

3. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Для встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими главою 2 цього Порядку, та нормами Порядку проведення відкритого обговорення (v0866874-17) подаються до НКРЕКП не пізніше ніж до 01 жовтня базового року.
3.2. Для перегляду тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими главою 2 цього Порядку, подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 75 днів до запропонованої заявником дати набрання ним чинності.
3.3. У разі якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 цього Порядку, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє заявника протягом 20 робочих днів з дати реєстрації заяви.
3.4. У разі порушення термінів подачі заяви та доданих до неї документів згідно з положеннями, передбаченими главою 3 цього Порядку, НКРЕКП має право залишити заяву без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє заявника протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви.
( Главу 3 доповнено новим пунктом 3.4 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2610 від 06.12.2019 (v2610874-19) )
3.5. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам глави 2 цього Порядку НКРЕКП розглядає:
заяву та документи, подані для встановлення тарифу на прогнозний рік - у строк не більше 75 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП;
заяву та документи, подані для перегляду тарифу серед прогнозного року - у строк не більше 60 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.
3.6. У разі встановлення факту надання заявником до НКРЕКП недостовірної інформації щодо провадження діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України та в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами, НКРЕКП має право відмовити заявнику у встановленні тарифу або встановити тариф за власною ініціативою.
3.7. НКРЕКП може запросити у заявника письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.
Заявник має надати всі необхідні матеріали протягом 5 робочих днів від дати отримання письмового запиту НКРЕКП.

4. Підстави для встановлення тарифу за ініціативою НКРЕКП

4.1. НКРЕКП може встановлювати тариф у випадку, передбаченому пунктом 3.5 глави 3 цього Порядку, відповідно до наявної в НКРЕКП інформації. При цьому необхідний дохід заявника (без урахування витрат на придбання допоміжних послуг) може за рішенням НКРЕКП бути зменшений на суму до 10 % від розрахованого з урахуванням ступеня завданої шкоди та потенційних наслідків.
4.2. НКРЕКП може ініціювати, у тому числі на підставі річної звітності та/або за зверненням заявника, встановлення тарифу як засіб державного регулювання у сфері енергетики:
1) у разі закінчення періоду, на який встановлювався тариф та його структура (або закінчення терміну врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу);
2) у разі невиконання інвестиційної програми та/або недотримання структури тарифу, та/або надання заявником недостовірних даних, та/або помилок при розрахунку необхідного доходу;
3) у разі зміни сумарних обсягів відпущеної електричної енергії виробниками електричної енергії, обсягів імпорту, експорту електричної енергії та обсягів передачі (споживання) електричної енергії відносно врахованих при розрахунку діючого тарифу більше ніж на 5 %;
4) за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (v1388874-17) , затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388 (далі - Ліцензійні умови);
5) у разі ненадання заявником звітності до НКРЕКП у терміни, встановлені нормативними актами та/або рішеннями НКРЕКП;
6) в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕКП.
( Пункт 4.2 глави 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2610 від 06.12.2019 (v2610874-19) )
4.3. У разі прийняття рішення щодо встановлення тарифу на підставі річної звітності з урахуванням пункту 4.2 цієї глави НКРЕКП може скоригувати тариф за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов (v1388874-17) .
( Главу 4 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2610 від 06.12.2019 (v2610874-19) )

5. Визначення прогнозованого необхідного доходу

5.1. Прогнозований необхідний дохід (прогнозовані витрати) заявника на провадження діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України на прогнозний рік (НД) розраховується за формулою
НД = ОВ + ФВ + РЧП, тис. грн,(1)
де
ОВ - операційні витрати на провадження діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України на прогнозний рік, тис. грн;
ФВ - фінансові витрати при провадженні діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України на прогнозний рік, тис. грн;
РЧП - прогнозований прибуток від провадження діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України на прогнозний рік, тис. грн.
З метою недопущення перехресного субсидіювання при розрахунку прогнозованого необхідного доходу (прогнозованих витрат) заявника не враховуються витрати та доходи заявника за іншими, крім діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України, видами діяльності.
5.2. Витрати суб’єкта господарювання на провадження діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України визначаються виходячи з фактичних витрат заявника у базовому році та його обґрунтованих пропозицій.
5.3. Визначення операційних витрат:
1) операційні витрати суб’єкта господарювання для забезпечення діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України на прогнозний рік (ОВ) визначаються за економічними елементами та їх окремими складовими і розраховуються за формулою
ОВ = МВ + ОП + ВС+ А + ПАР+ПАК+ВСО + ДП + ІВ + КВ, тис. грн, (2)
де
МВ - матеріальні витрати на провадження діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України на прогнозний рік, тис. грн, що розраховуються за формулою
МВ = СД + ПВ + ПС + Р + ЕГП + ВОП, тис. грн, (3)
де
СД - витрати на сировину і допоміжні матеріали для провадження діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України на прогнозний рік, тис. грн;
ПВ - витрати на послуги виробничого характеру на прогнозний рік, тис. грн;
Р - витрати на ремонт на прогнозний рік, тис. грн;
ПС - витрати на паливно-мастильні матеріали на прогнозний рік, тис. грн;
ЕГП - витрати на купівлю електричної енергії для господарських потреб на прогнозний рік, тис. грн;
ВОП - витрати на охорону праці на прогнозний рік, тис. грн;
ОП - витрати на оплату праці на прогнозний рік, тис. грн.
Витрати на оплату праці визначаються відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються в тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії (z1431-15) , затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876;
ВС - відрахування на соціальні заходи на прогнозний рік, тис. грн;
А - амортизація на прогнозний рік, тис. грн;
ПАР - витрати на здійснення функцій адміністратора розрахунків на прогнозний рік, тис. грн;
ПАК - витрати на здійснення функцій адміністратора комерційного обліку на прогнозний рік, тис. грн;
ВСО - витрати на врегулювання системних обмежень на прогнозний рік, тис. грн;
ДП - витрати на придбання допоміжних послуг на прогнозний рік (відповідно до методики розрахунку регульованих цін на допоміжні послуги, затвердженої НКРЕКП), тис. грн;
ІВ - інші операційні витрати на прогнозний рік, тис. грн;
КВ - коригування витрат (вилучення або компенсація суб’єкту господарювання за результатами діяльності суб’єкта господарювання) на прогнозний рік, тис. грн.
( Пункт 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2610 від 06.12.2019 (v2610874-19) )
5.4. До фінансових витрат заявника, що включаються до складу прогнозованого необхідного доходу (прогнозованих витрат) на прогнозний рік, можуть відноситися витрати на обслуговування залучених за погодженням з НКРЕКП кредитних коштів, у тому числі для реалізації інвестиційних програм, які здійснюються в межах діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України.
5.5. Визначення розрахункового прибутку здійснюється з урахуванням капітальних інвестицій, що спрямовуються на розвиток виробничої діяльності в межах діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України на прогнозний рік, вимог чинного законодавства щодо податку на прибуток та відрахувань частини прибутку на виплату дивідендів до державного бюджету, необхідності повернення у прогнозному році залучених кредитних коштів та інших витрат з прибутку.
( Пункт 5.5 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2610 від 06.12.2019 (v2610874-19) )
5.6. Заявник має вести окремий облік витрат та доходів господарської діяльності з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та інших видів господарської діяльності.

6. Розрахунок тарифу

Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на прогнозний рік (Т) розраховується за формулою
Т = НД / (Wп + Wг)х1000, грн/МВт•год,(4)
де
НД - прогнозований необхідний дохід (прогнозовані витрати) від провадження діяльності з оперативно-технологічного управління ОЕС України на прогнозний рік, тис. грн;
Wп - прогнозований обсяг передачі (споживання) електричної енергії електричними мережами, обсяг експорту електричної енергії у прогнозному році, МВт·год;
Wг - прогнозований обсяг відпущеної електричної енергії виробниками електричної енергії, обсяг імпорту електричної енергії у прогнозному році, МВт·год.
Прогнозовані обсяги передачі (споживання) електричної енергії, відпущеної електричної енергії виробниками електричної енергії, обсяги імпорту та експорту електричної енергії визначаються з урахуванням затвердженого Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергосистеми України на відповідний рік, Кодексу системи передачі (v0309874-18) , інформації, наданої заявником, щодо прогнозованих та/або очікуваних фактичних (у базовому році) відповідних обсягів.
Обсяг передачі (споживання) електричної енергії складається з:
обсягу розподіленої електричної енергії, обсягу купівлі електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на їх розподіл електричними мережами операторів систем розподілу та обсягу електричної енергії для господарчих потреб операторів систем розподілу;
обсягу спожитої електричної енергії споживачами, приєднаними до мереж оператора системи передачі.
Обсяг відпущеної електричної енергії виробниками електричної енергії складається з обсягу відпущеної електроенергії виробниками електричної енергії з генеруючими одиницями типу В, С, D.
( Глава 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2610 від 06.12.2019 (v2610874-19) )
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики
А. Гудаченко
Додаток 1
до Порядку формування тарифу на послуги
з диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління

ЗАЯВА

про встановлення (перегляд) тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

( Див. текст (v0586874-19F117) )
Додаток 2
до Порядку формування тарифу на послуги
з диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління

РОЗРАХУНОК

тарифу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

( Див. текст (v0586874-19F137) ) ( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2610 від 06.12.2019 (v2610874-19) )