ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
18 вересня 2020 року № 2136
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2020 р.
за № 953/35236

ПОРЯДОК

формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я

1. Цей Порядок визначає механізм формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків (далі - Реєстр) в електронній системі охорони здоров'я (далі - система), перелік відомостей, що вносяться до Реєстру та права доступу до них.
2. Цей Порядок є обов'язковим для закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю "акушерство та гінекологія" та надають медичну допомогу при пологах (далі - суб'єкти господарювання).
3. У цьому Порядку термін "медичний висновок про народження" вживається у значенні електронного документа, що формується на підставі медичних записів в системі, містить висновок лікаря про факт народження дитини та є підставою для реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (2801-12) , Законі України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168-19) , Законі України "Про інформацію" (2657-12) , Законі України "Про захист персональних даних" (2297-17) , Законі України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , Законі України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, (411-2018-п) затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього (328-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328.
4. Формування та видача медичних висновків про народження в Реєстрі здійснюється з врахуванням Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 вересня 2020 року № 2136.
5. Обробка персональних даних в Реєстрі здійснюється з метою засвідчення лікарем факту народження дитини, забезпечення передачі відомостей для реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану народження дитини та забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров'я.
6. Кожен медичний висновок про народження повинен містити такі відомості:
1) номер запису в Реєстрі;
2) посилання на запис про новонародженого в Реєстрі пацієнтів;
3) посилання на запис про жінку, яка народила дитину, в Реєстрі пацієнтів;
4) посилання на запис про лікаря в Реєстрі медичних працівників, що сформував та підписав медичний висновок;
5) посилання на запис про суб'єкта господарювання в Реєстрі суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я;
6) повне найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) для фізичних осіб - підприємців);
7) адреса місця надання медичних послуг;
8) посилання на запис в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та електронних рецептів, на підставі якого здійснюється формування та видача медичного висновку про народження;
9) дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;
10) вид медичного висновку ("медичний висновок про народження");
11) категорію медичного висновку ("за результатом огляду пологів");
12) суть висновку лікаря:
дата народження дитини;
стать новонародженого;
13) строк дії медичного висновку визначається як безстроковий (дата завершення дії медичного висновку не зазначається).
7. Медичні висновки категорії "за результатом огляду пологів" вносяться до Реєстру на підставі медичних записів про медичний огляд, надання консультації або лікування в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та електронних рецептів (далі - медичні записи) щодо результатів первинного огляду новонародженого.
8. Право ознайомлення з медичними висновками про народження у Реєстрі мають користувачі системи, яким відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я (z0236-20) , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519, надано право на ознайомлення з тим медичним записом, на підставі якого зареєстровано відповідний медичний висновок.
9. Для забезпечення державної реєстрації народження дитини за запитом передаються:
1) електронний примірник медичного висновку про народження;
2) номер запису у Реєстрі;
3) дата народження дитини;
4) стать дитини.
Запит може бути направлений через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відомості від:
1) органу державної реєстрації актів цивільного стану шляхом автоматизованого обміну відомостями між інформаційними ресурсами НСЗУ та Мін'юсту;
2) Єдиного державного вебпорталу електронних послуг в процесі отримання комплексної послуги "єМалятко".
Запит на отримання відомостей про народження дитини з Реєстру повинен містити відомості, достатні для пошуку в Реєстрі відповідного медичного висновку про народження та однозначної ідентифікації системою жінки, яка народила дитину, посилання на запис в Реєстрі пацієнтів, про яку зазначені в такому медичному висновку.
Набори даних та порядок взаємодії визначається відповідно до чинного законодавства про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів.
НСЗУ публікує в форматі знеособлених відкритих даних не пізніше 7 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним, наявні у центральній базі даних ЕСОЗ статистичні показники (регіон, вік матері, черговість живонародження та інші відомості, визначені НСЗУ).
Генеральний директор
Директорату з розвитку
цифрових трансформацій
в охороні здоров'я
М. Карчевич