МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.08.2020 № 1562

Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

Відповідно до абзацу першого пункту 9 та підпункту 16 пункту 13 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (зі змінами), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства:
відділ торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування;
відділ організації інституційного співробітництва;
відділ сприяння секторальному співробітництву;
відділ розвитку інтеграційних процесів.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.07.2016 № 1102 (v1102731-16) "Про затвердження Положення про управління співробітництва з Європейським Союзом у складі департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції";
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.09.2016 № 1526 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Державний секретар
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
К. Мар'євич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
16 серпня 2020 року № 1562

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

1. Загальні положення

1.1. Відділ торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування (далі - відділ) у складі управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (v0725915-19) , Положенням про управління співробітництва з Європейським Союзом, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
забезпечення і координація в межах своїх повноважень виконання українською стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС;
проведення моніторингу виконання розділу IV "Торгівля і питання, пов'язанні з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011) (далі - Угода про асоціацію між Україною та ЄС), з питань, що належать до компетенції відділу;
проведення моніторингу та аналізу стану торговельно-економічних відносин України та ЄС, а також розроблення на їх основі рекомендацій для поліпшення торговельно-економічних зв'язків між сторонами.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
бере участь у переговорах, спрямованих на розвиток договірних відносин з ЄС, зокрема в підготовці в межах компетенції позиції української сторони щодо розвитку договірних відносин з питань торговельного співробітництва між Україною та ЄС;
здійснює міжвідомчу координацію з питань упровадження заходів, спрямованих на імплементацію положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) , пов'язаних із функціонуванням режиму вільної торгівлі між сторонами;
бере участь у межах компетенції в координації діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання положень стратегічних домовленостей між Україною та ЄС у сфері торговельного співробітництва;
бере участь у встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна - ЄС, утворених у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) ;
бере участь у інформаційному та аналітичному забезпеченні діяльності Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі;
бере участь у інформаційно-аналітичному забезпеченні участі Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в засіданнях Ради асоціації Україна - ЄС;
бере участь у інформаційно-аналітичному забезпеченні участі заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торгового представника України в засіданнях Комітету асоціації Україна - ЄС;
забезпечує координацію та проведення торговельних переговорів, пов'язаних із трансформаційними процесами в ЄС;
бере участь у межах компетенції у інформуванні громадськості з питань співробітництва між Україною та ЄС;
бере участь у межах компетенції у підготовці проєктів міжнародних договорів щодо співробітництва з ЄС у сфері зовнішньої допомоги, інших стратегічних документів у сфері зовнішньої допомоги ЄС;
бере участь у межах компетенції у підготовці засідань двосторонніх органів, утворених відповідно до розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) , а саме: Підкомітету з питань митного співробітництва, Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами, Підкомітету з питань географічних зазначень, Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку;
забезпечує участь в межах компетенції представників управління в роботі двосторонніх та багатосторонніх органів формату Україна - держави - члени ЄС;
надає інформаційно-аналітичну допомогу з питань торговельно-економічних відносин між Україною та ЄС;
надає методичну та консультаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції;
бере участь у вивченні досвіду інших держав щодо співробітництва з ЄС, зокрема розвитку торговельних відносин, створення зон вільної торгівлі, процесів утворення митних союзів, здійснення координаційних заходів у рамках ЄС, у тому числі з питань функціонування єдиного ринку, процесів європейської Інтеграції країн - кандидатів на вступ до ЄС;
виконує функції контактного пункту для оперативного обміну інформацією в рамках реалізації положень розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) .
розробляє та опрацьовує проєкти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;
бере участь у розробці, розгляді та підготовці пропозицій до проєктів нормативно-правових актів, а також здійснення підготовки відповідних висновків за встановленою формою на предмет впливу реалізації актів на економічні та соціальні показники з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки з питань формування та реалізації державної політики в контексті співробітництва між Україною та ЄС;
організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;
участі у нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах інформаційного та публічного характеру з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління співробітництва з Європейським Союзом - начальник відділу торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління співробітництва з Європейським Союзом.
4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:
має заступника начальника відділу, який у разі відсутності заступника начальника управління - начальника відділу виконує його обов'язки.
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;
за дорученням директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства або заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом, відповідно до повноважень, наданих згідно із законодавством, приймає участь у переговорах з представниками інституцій ЄС, його держав-членів з питань компетенції відділу;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства, а також заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
організовує та координує підготовку проєктів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
відповідно до завдань та функцій, покладених на відділ, використовує в роботі відомості за окремими показниками про тактику ведення, засоби здійснення впливу на контрагентів, позиції щодо готовності йти на поступки (зміст та обсяг), мету (кінцеву або на проміжних стадіях) конкретних переговорів з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства та заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;
організовує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
бере участь у розробленні документів щодо формування та реалізації державної політики з питань економічного і торговельного співробітництва України з ЄС;
виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом в разі його тимчасової відсутності;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
16 серпня 2020 року № 1562

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організації інституційного співробітництва управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

1. Загальні положення

1.1. Відділ організації інституційного співробітництва (далі - відділ) у складі управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (v0725915-19) , Положенням про управління співробітництва з Європейським Союзом, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та відповідними посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
координація діяльності та організаційне забезпечення проведення засідань Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі;
загальна координація діяльності двосторонніх органів асоціації Україна - ЄС з питань торговельно-економічного співробітництва: Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку, Підкомітету з питань географічних зазначень; Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами; Підкомітету з питань митного співробітництва;
забезпечення участі Міністерства у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна - ЄС та Україна - держави - члени ЄС, утворених у рамках чинних міжнародних договорів;
розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з інституціями ЄС;
розроблення проєктів нормативно-правових актів та участь в опрацюванні проєктів нормативно-правових актів з питань співробітництва між Україною та ЄС;
підготовка пропозицій до бюджетних програм, пов'язаних з виконанням завдань, покладених на управління.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
бере участь у встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна - ЄС, утворених у рамках чинних міжнародних договорів;
виконує функції секретаріату, здійснює інформаційне та організаційне забезпечення участі української сторони в діяльності Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі;
здійснює координацію заходів, пов'язаних з інформаційно-аналітичним забезпеченням участі Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в засіданнях Ради асоціації Україна - ЄС;
здійснює координацію заходів, пов'язаних з інформаційно-аналітичним забезпеченням участі заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торгового представника України в засіданнях Комітету асоціації Україна - ЄС;
забезпечує підготовку та проведення засідань Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі;
здійснює загальну координацію діяльності українських частин двосторонніх органів, утворених відповідно до розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011) (далі - Угода про асоціацію між Україною та ЄС), а саме: Підкомітету з питань митного співробітництва, Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами, Підкомітету з питань географічних зазначень, Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку;
забезпечує координацію участі представників Міністерства та їх інформаційно-аналітичне забезпечення у діяльності українських частин спеціальних підкомітетів, секторальних діалогах, утворених Комітетом асоціації Україна - ЄС у рамках розділу V "Економічне і галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) ;
бере участь у межах компетенції у інформуванні громадськості з питань співробітництва між Україною та ЄС;
бере участь у межах компетенції у підготовці проєктів міжнародних договорів щодо співробітництва з ЄС у сфері зовнішньої допомоги, інших стратегічних документів у сфері зовнішньої допомоги ЄС;
бере участь у підготовці пропозицій до формування бюджетного запиту та паспорту бюджетної програми КПКВК 1201030 "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках", за напрямами, пов'язаними з виконанням завдань, покладених на відділ, а також до звіту про його виконання з результативними та якісними показниками;
розробляє та опрацьовує проєкти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;
бере участь у розробці, розгляді та підготовці пропозицій до проєктів нормативно-правових актів, а також здійснює підготовку відповідних висновків за встановленою формою на предмет впливу реалізації актів на економічні та соціальні показники з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки з питань щодо формування та реалізації державної політики з питань співробітництва між Україною та ЄС;
отримання від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади інформації, документів і матеріалів з питань економічного та галузевого співробітництва між Україною та ЄС; взаємодії з іншими органами державної влади України, неурядовими організаціями, представниками дипломатичних установ України за кордоном та дипломатичних представництв в Україні, урядів країн - членів ЄС, інституцій ЄС, міжнародних організацій тощо;
організації та проведення в межах повноважень відділу нарад, експертних зустрічей, обговорень, семінарів, круглих столів тощо із залученням представників міністерств, інших органів виконавчої влади, неурядових організацій;
участі у круглих столах, семінарах, навчаннях тощо, у тому числі міжнародних, з питань співробітництва з Європейським Союзом для представників органів державної влади України.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління співробітництва з Європейським Союзом.
4.4. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства, а також заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
організовує та координує підготовку проєктів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях відділу та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;
організовує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні.
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства та заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
16 серпня 2020 року № 1562

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ сприяння секторальному співробітництву управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

1. Загальні положення

1.1. Відділ сприяння секторальному співробітництву (далі - відділ) у складі управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (v0725915-19) , Положенням про управління співробітництва з Європейським Союзом, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та відповідними посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:
сприяння розвиткові секторального співробітництва з Європейським Союзом, у тому числі впровадженню заходів, спрямованих на імплементацію українською стороною відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011) (далі - Угода про асоціацію між Україною та ЄС);
забезпечення і координація в межах своїх повноважень виконання українською стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС;
забезпечення у межах компетенції взаємодії з інституціями ЄС з питань реалізації заходів та ініціатив, спрямованих на імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) ;
участь у діяльності українських частин спільних органів, спеціальних підкомітетів, секторальних діалогах, утворених у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
участь у розробленні та опрацюванні проєктів нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу;
участь у розробленні, розгляді та підготовці пропозицій до проєктів законодавчих та нормативно-правових актів, а також здійснення підготовки відповідних висновків за встановленою формою на предмет впливу реалізації актів на економічні та соціальні показники з питань, що належать до компетенції відділу.
Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:
здійснює міжвідомчу координацію з питань упровадження заходів, спрямованих на імплементацію положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) , а також інших домовленостей між Україною та ЄС у сфері секторального співробітництва;
забезпечує виконання функцій секретаріату, інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення української сторони у діяльності Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку.
бере участь у межах компетенції у діяльності українських частин спеціальних підкомітетів, секторальних діалогах, утворених Комітетом асоціації Україна - ЄС у рамках розділу V "Економічне і галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) ;
забезпечує представництво та участь України у заходах ініціативи ЄС "Східне Партнерство" з економічних питань;
здійснює розроблення проєктів нормативно-правових актів та бере участь в проведенні експертизи, підготовці пропозицій до проєктів нормативно-правових актів з питань співробітництва між Україною та ЄС, з питань, що належать до компетенції відділу;
бере участь у розробленні стратегічних та позиційних документів щодо співробітництва України з ЄС;
бере участь у межах компетенції у заходах, спрямованих на створення умов для спрощення торгівлі між Україною та ЄС та збільшення можливостей для преференційного експорту вітчизняних товарів;
бере участь у межах компетенції в інформуванні громадськості з питань співробітництва між Україною та ЄС;
бере участь у межах компетенції у підготовці проєктів міжнародних договорів щодо співробітництва з ЄС у сфері зовнішньої допомоги, інших стратегічних документів у сфері зовнішньої допомоги ЄС;
здійснює вивчення досвіду інших держав щодо питань, віднесених до компетенції відділу, зокрема стосовно економічного розвитку та поглиблення секторального співробітництва;
бере участь у підготовці пропозицій до формування бюджетного запиту та паспорту бюджетної програми КПКВК 1201030 "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках", за напрямами, пов'язаними з виконанням завдань, покладених на відділ, а також до звіту про його виконання з результативними та якісними показниками;
бере участь у межах компетенції у наданні методичної та консультаційної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки з питань щодо формування та реалізації державної політики з питань співробітництва між Україною та ЄС;
отримання від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади інформації, документів і матеріалів з питань економічного та галузевого співробітництва між Україною та ЄС;
взаємодії з іншими органами державної влади України, неурядовими організаціями, представниками дипломатичних установ України за кордоном та дипломатичних представництв в Україні, урядів країн-членів ЄС, інституцій ЄС, міжнародних організацій тощо;
організації та проведення в межах повноважень відділу нарад, експертних зустрічей, обговорень, семінарів, круглих столів тощо, із залученням представників міністерств, інших органів виконавчої влади, неурядових організацій;
участі у круглих столах, семінарах, навчаннях тощо, у тому числі міжнародних, з питань співробітництва з Європейським Союзом для представників органів державної влади України.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління співробітництва з Європейським Союзом - начальник відділу сприяння секторальному співробітництву (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.
4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління співробітництва з Європейським Союзом.
4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
за дорученням директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства або заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом, відповідно до повноважень, наданих згідно із законодавством, бере участь у переговорах з представниками інституцій ЄС, його держав-членів з питань компетенції відділу;
бере участь у розробленні документів щодо формування та реалізації державної політики з питань економічного та галузевого співробітництва між Україною та ЄС;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства, а також заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
організовує та координує підготовку проєктів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях відділу та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства та заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;
виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом в разі його тимчасової відсутності та тимчасової відсутності заступника начальника управління співробітництва з Європейським Союзом - начальника відділу торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування;
організовує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
16 серпня 2020 року № 1562

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ розвитку інтеграційних процесів управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

1. Загальні положення

1.1. Відділ розвитку інтеграційних процесів (далі - відділ) у складі управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (v0725915-19) , Положенням про управління співробітництва з Європейським Союзом, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та відповідними посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
забезпечення і координація в межах своїх повноважень виконання українською стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС;
проведення моніторингу виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечення у межах компетенції відділу взаємодії з інституціями ЄС з питань реалізації заходів та ініціатив, спрямованих на імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) ;
забезпечення координації заходів з проведення Діалогу Україна - ЄС з аграрних питань;
участь у діяльності українських частин спільних органів, спеціальних підкомітетів, секторальних діалогах, утворених у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) ;
розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з інституціями ЄС;
розроблення проєктів нормативно-правових актів та участь в опрацюванні проєктів нормативно-правових актів з питань співробітництва між Україною та ЄС;
підготовка пропозицій до бюджетних програм, пов'язаних з виконанням завдань, покладених на управління.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
бере участь у встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна - ЄС, утворених у рамках чинних міжнародних договорів;
здійснює підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів про стан виконання заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) та спільно визначених пріоритетів Порядку денного асоціації Україна - ЄС;
бере участь у межах компетенції у забезпеченні діяльності українських частин спеціальних підкомітетів, секторальних діалогах, утворених відповідно до розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" та розділу V "Економічне і галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) ;
забезпечує координацію участі представників Мінекономіки та їх інформаційне-аналітичне забезпечення у діяльності українських частин спеціальних підкомітетів, секторальних, діалогах, утворених Комітетом асоціації Україна - ЄС у рамках розділу V "Економічне і галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) .
бере участь у розробленні стратегічних та позиційних документів щодо співробітництва України з ЄС;
бере участь у межах компетенції у інформуванні громадськості з питань співробітництва між Україною та ЄС;
бере участь у межах компетенції у підготовці проєктів міжнародних договорів щодо співробітництва з ЄС у сфері зовнішньої допомоги, інших стратегічних документів у сфері зовнішньої допомоги ЄС;
бере участь у підготовці пропозицій до формування бюджетного запиту та паспорту бюджетної програми КПКВК 1201030 "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках", за напрямами, пов'язаними з виконанням завдань, покладених на відділ, а також до звіту про його виконання з результативними та якісними показниками;
здійснює розроблення проєктів нормативно-правових актів та бере участь у розробці, розгляді та підготовці пропозицій до проєктів нормативно-правових актів, а також здійснення підготовки відповідних висновків за встановленою формою на предмет впливу реалізації актів на економічні та соціальні показники з питань з питань співробітництва між Україною та ЄС, з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки з питань щодо формування та реалізації державної політики з питань співробітництва між Україною та ЄС;
отримання від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади інформації, документів і матеріалів з питань економічного та галузевого співробітництва між Україною та ЄС;взаємодії з іншими органами державної влади України, неурядовими організаціями, представниками дипломатичних установ України за кордоном та дипломатичних представництв в Україні, урядів країн - членів ЄС, інституцій ЄС, міжнародних організацій тощо;
організації та проведення в межах повноважень відділу нарад, експертних зустрічей, обговорень, семінарів, круглих столів тощо із залученням представників міністерств, інших органів виконавчої влади, неурядових організацій;
участі у круглих столах, семінарах, навчаннях тощо, у тому числі міжнародних, з питань співробітництва з Європейським Союзом для представників органів державної влади України.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.
4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління співробітництва з Європейським Союзом.
4.3. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства, а також заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
організовує та координує підготовку проєктів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях відділу та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;
організовує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства та заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )