ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
16 червня 2020 року № 460 (z0931-20)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2020 р.
за № 932/35215

ЗМІНИ

до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення паперового обліку фонду захисних споруд цивільного захисту

1. У заголовку слово "паперового" виключити;
2. Пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації ведуть обліки таких споруд на підставі даних обліків, що ведуться районними, районними в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання в паперовій та/або електронній формі.";
3. Доповнити новими пунктами такого змісту:
"8. Споруди подвійного призначення ставляться на облік після їх уведення в установленому порядку в експлуатацію на підставі документів, передбачених Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (461-2011-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, та технічного паспорта, складеного за результатами проведення їх технічної інвентаризації, як об'єктів нерухомого майна.
За бажанням власника також може бути поставлено на облік об'єкти іншого призначення, які експлуатуються, за умови визнання їх готовими або обмежено готовими за результатами проведення оцінки їх готовності до використання за призначенням у порядку, визначеному Вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (z0879-18) , затвердженими наказом МВС від 9 липня 2018 року № 579, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331, на підставі акта оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, складеного за формою згідно з додатком 11 до вищезазначених Вимог (z0879-18) , та технічного паспорта, складеного на відповідний об'єкт нерухомого майна (його окрему частину) як на споруду подвійного призначення.
9. Найпростіші укриття ставляться на облік на підставі акта оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, складеного за формою згідно з додатком 6 до цих Вимог, за результатами проведених міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання обстежень об'єктів, визначених пунктом 7 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку (138-2017-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, для встановлення можливості використання таких об'єктів для укриття населення.
10. Зняття захисних споруд, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів з обліку здійснюється шляхом унесення відповідних змін до документів, передбачених пунктами 4, 7 цих Вимог.
Споруди подвійного призначення знімаються з обліку в разі виведення об'єктів нерухомого майна, до складу якого вони входять, у встановленому законодавством порядку, з експлуатації або у випадках, передбачених пунктом 4 Вимог щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість (z0881-18) , затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (z0879-18) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 881/32333.
У разі встановлення факту неправомірної постановки на облік захисних споруд та споруд подвійного призначення зняття їх з обліку здійснюється за погодженням з ДСНС на підставі відповідних рішень органів, до повноважень яких належить ведення такого обліку.
11. У разі встановлення органами, до повноважень яких на відповідних територіях належать визначення потреби фонду захисних споруд та організація його обліку, відсутності в балансоутримувача потреби у сховищах за погодженням з ДСНС може бути прийнято рішення щодо зміни виду захисної споруди зі сховища на протирадіаційне укриття за результатами проведення його технічної інвентаризації, з унесенням відповідних змін до обліків фонду захисних споруд.".
4. У відмітках до додатків слово "паперового" виключити;
5. Доповнити Вимоги новим додатком 6, що додається.
Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України
В. Скакун
Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

( Див. текст (z0932-20F22) )