СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління
НАКАЗ
03.08.2020 № 215
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2020 р.
за № 938/35221

Про внесення змін до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в системі Служби безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України" (2229-12) , статті 8 Закону України "Про судову експертизу" (4038-12) , з метою вдосконалення порядку призначення та проведення судових експертиз в системі Служби безпеки України НАКАЗУЮ:
1. Внести до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в системі Служби безпеки України (z0738-15) , затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 29 травня 2015 року № 371, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 738/27183, такі зміни:
абзац перший пункту 3 розділу III після слів "питання, які виносяться на проведення експертизи" доповнити словами та цифрою "відповідно до Переліку орієнтовних питань, які вирішуються експертами експертних підрозділів СБУ під час проведення судових експертиз та експертних досліджень (додаток 3)";
доповнити Інструкцію після додатка 2 новим додатком 3, що додається.
У зв’язку з цим додатки 3-5 вважати відповідно додатками 4-6. У тексті Інструкції посилання на додатки 3-5 замінити посиланнями відповідно на додатки 4-6.
2. Управлінню правового забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
І. Баканов
Додаток 3
до Інструкції про призначення
та проведення судових експертиз
та експертних досліджень
в системі Служби безпеки України
(пункт 3 розділу III)

ПЕРЕЛІК

орієнтовних питань, які вирішуються експертами експертних підрозділів СБУ під час проведення судових експертиз та експертних досліджень

I. Криміналістична експертиза
1. Почеркознавча та лінгвістична експертиза
Дослідження почерку і підписів (індекс експертної спеціальності 1.1)
Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?
Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?
Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?
Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа (назва документа та його реквізити, графа, рядок), у незвичайному стані (втома, стан збудження або гальмування, психічне захворювання та ін.)?
Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) навмисно зміненим почерком?
Особою якої статі виконано рукописний текст?
До якої групи за віком належить виконавець рукописного тексту?
Семантико-текстуальне дослідження писемного та усного мовлення (індекс експертної спеціальності 1.4)
Питання щодо досліджень писемномовленнєвих текстів та усних повідомлень, виступів тощо
Чи містяться в тексті (у промові, виступі тощо) заклики до повалення конституційного ладу, захоплення державної влади?
Чи містяться в тексті (у промові, виступі тощо) заклики до здійснення певних деструктивних дій?
Чи містяться в тексті (у промові, виступі тощо) заклики щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканність держави?
Чи містяться в тексті (у промові, виступі тощо) заклики до масових безпорядків (заворушень)?
Чи містяться в тексті (у промові, виступі тощо) погрози фізичною розправою, вбивством певній особі?
Чи містяться в тексті (у промові, виступі тощо) висловлювання, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності?
Чи міститься в тексті (у промові, виступі тощо) пропаганда насильства, війни, наркотиків, національної винятковості або нетерпимості тощо? (Ініціатор має виокремити те, що його цікавить)
Чи міститься в тексті (у промові, виступі тощо) негативна інформація стосовно певної особи? Якщо так, то у якій формі вона викладена - фактичних тверджень чи оціночних суджень?
Чи містять висловлювання автора тексту (промовця) негативну або позитивну оцінку певної особи та її діяльності?
Чи є цей вислів об’єктивно образливим? (Ініціатор має вказати, який саме вислів)
Чи містяться в тексті (у промові, виступі тощо) висловлювання, які принижують честь, гідність та ділову репутацію певної особи?
Чи містяться у змісті цього тексту (у промові, виступі тощо) логічні помилки і які саме?
Чи є смислова суперечність між змістом певних фрагментів вказаного тексту (у промові, виступі тощо)? (Ініціатор має вказати, яких саме фрагментів)
Які можливі мотиви складання цього писемномовленнєвого тексту або усного повідомлення, окрім тих, що декларуються?
Чи містить цей текст (чи містяться у промові, виступі тощо) порівняння, алегорії і де саме?
Чи однозначно тлумачиться цей вислів у тексті (у промові, виступі тощо)? Вкажіть усі ймовірні значення цього вислову за умов наявного контексту (Ініціатор має вказати, який саме вислів)
Яке значення мають певне слово, висловлювання в цьому тексті (у промові, виступі тощо)? Чи є воно однозначним? (Ініціатор має вказати, які саме слова, висловлювання)
Чи є це питання навідним? (Ініціатор має вказати, яке саме питання)
Чи містяться в тексті (у промові, виступі тощо) вказівки, настанови, накази, прохання, інші види спонукання, схиляння до вчинення певної дії?
Чи міститься в тексті (у промові, виступі тощо) пропозиція вчинити певну дію?
Чи містяться в тексті (у промові, виступі тощо) ознаки повідомлення однобічної, упередженої інформації щодо певних подій, діяльності певної партії і т.п.? (Ініціатор має вказати, щодо чого саме)
Питання щодо досліджень писемномовленнєвих текстів
Чи відповідає текст за своїм стилістичним оформленням стандартам офіційно-ділового листування?
Чи відповідає текст стилістичним стандартам складання певних нормативно-правових актів? (Ініціатор має вказати, про які саме нормативно-правові акти йдеться)
Чи відповідає цей текст стандартним вимогам до мовного оформлення зазначеного типу документів? (Ініціатор має вказати, про який тип документів йдеться)
Чи спостерігаються смислові протиріччя, суттєві змістовні відмінності між показаннями однієї й тієї ж особи у тексті протоколів допиту? (Ініціатор має вказати особу)
Чи є цей текст запозиченням як змістової, так і мовної сторін іншого наданого тексту? Де саме таке запозичення спостерігається?
Чи спостерігаються у цьому виданні ознаки редакторського виправлення наданого рукопису-оригіналу?
Чи використовувався під час складання цього тексту електронний варіант наданого іншого тексту?
__________
Примітка:
під словом "певний" у питаннях мається на увазі конкретна дія, конкретна особа тощо, визначені ініціатором.
Авторознавче дослідження писемного мовлення (індекс експертної спеціальності 1.5)
Чи є певна особа автором цього тексту?
Чи є певна особа автором декількох різних текстів?
Чи складені надані тексти одним і тим самим автором?
Чи є автор та виконавець цього тексту однією особою?
Чи є автор та виконавець тексту різними особами?
Чи створений текст документа під диктовку або шляхом переписування (передруку)?
Чи складений цей текст двома певними особами? Які саме фрагменти тексту складені кожним із певних авторів?
Чи складений цей текст кількома авторами?
Чи не є певна особа співавтором цього тексту?
Які риси соціально-демографічного портрету автора можна встановити за цим текстом?
Яка основна мова спілкування (чи рідна мова) певної особи-автора цього тексту?
Чи володіє певна особа-автор наданого тексту навичками складання документів цього виду?
Чи не брала участь у складанні цього тексту особа, яка володіє навичками відбору показань?
Чи не є автором заяви від імені підозрюваного, явки з повинною тощо співробітник правоохоронних органів?
Чи спостерігаються в цьому тексті ознаки незвичного психофізіологічного стану його автора?
У яких фрагментах цього тексту відбилася значна емоційна активація автора?
Чи спостерігається в цьому тексті суттєва руйнація його мовної та змістовної сторін внаслідок можливого незвичного психофізіологічного стану автора?
Чи спостерігаються в цьому тексті ознаки, притаманні передсмертним листам (запискам)?
Чи спостерігаються в цьому тексті ознаки наявності стійкої патології мовно-розумових процесів у його автора?
Чи спостерігається в тексті неадекватна до змісту мовна поведінка автора, у яких саме фрагментах і чим вона може бути викликана?
Чи не спостерігається в цьому тексті маскування авторства шляхом диктування тексту особі з менш розвинутими навичками писемного мовлення?
Чи не спостерігається в цьому тексті маскування авторства шляхом компіляції тексту?
Чи не спостерігається в цьому тексті навмисне викривлення писемного мовлення?
Чи не спостерігається в цьому тексті імітація стресового стану автора?
Чи не є цей текст імітацією передсмертного листа?
Чи не складений цей текст з імітацією мовлення певної особи?
__________
Примітка:
під словом "певний" у питаннях мається на увазі конкретна особа, яку вказує ініціатор.

2. Технічна експертиза документів

Дослідження реквізитів документів (індекс експертної спеціальності 2.1)
Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?
Чи була заміна (переклейка) фотокартки (марки, ярлика) в документі?
Чи проводилась перепрошивка аркушів документа (паспорта, військового квитка тощо)?
Чи замінювались у документі (договорі, зошиті, книзі, медичній картці тощо) аркуші?
Який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) тексту?
Який зміст знебарвленого тексту?
Чи є в цьому документі (на аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то який саме?
Чи є на документі (аркуші паперу) вдавлені штрихи, утворені писальним приладом (знакодрукувальним пристроєм тощо)? Якщо є, то який зміст тексту, що утворений вдавленими штрихами?
Чи є на обгорілих аркушах який-небудь текст і (або) зображення? Якщо є, то який (яке) саме?
Яким чином виконаний підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові), текст документа (за допомогою технічних засобів чи писальним приладом)?
Писальним приладом якого типу виконано рукописні тексти (підписи) у наданому документі?
Чи виконані записи в документі писальним приладом (кульковою ручкою, ручкою з пером, олівцем тощо), наданим на дослідження?
У якій послідовності виконувалися реквізити цього документа (підпис, відбиток печатки тощо)? або - Що у наданих документах виконано раніше: оригінал тексту чи оригінал підпису (у місцях, де підпис перетинається з текстом)?
Чи становили раніше одне ціле надані на експертизу частини документа?
Чи належали надані на експертизу частини документа певному документу (бланку доручення, паспорту, накладній тощо)? Якщо так, то який зміст відновленого документа?
Чи не слугував наданий документ або його фрагменти оригіналом для виготовлення представлених на дослідження технічних зображень документів (копій)?
Чи не нанесене зображення реквізиту (підпис, відбиток печатки, текст) у копії документа № 1 та в копії документа № 2 з використанням одного і того самого зображення реквізиту (підпису, відбитку печатки, тексту)?
Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп’ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?
Чи використані для створення змонтованого документа документи, вилучені в особи (прізвище, ім’я, по батькові)?
Дослідження матеріалів документів (індекс експертної спеціальності 2.2)
До якого роду, виду (іншої класифікаційної категорії) належить матеріал документа (папір, клей, фарбувальна речовина штрихів записів тощо)?
Чи мають спільну родову (групову) належність матеріали цього примірника друкованої продукції або документа (папір, клей, картон, фарбувальна речовина тощо) з матеріалами, вилученими з певного місця (склад, цех, квартира тощо)?
Чи написано текст фарбою з цієї ємності?
Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів (індекс експертної спеціальності 2.3)
Яким способом виготовлено текст та всі реквізити бланку документа (грошової банкноти)?
Чи відповідає наданий на дослідження бланк документа зразку (зразкам) бланку документа?
Яким способом нанесений відбиток печатки (штампа, факсиміле) у наданому документі? (Ініціатор має вказати або повний текст, що наявний у відбитку, або назву організації, зазначеної у відбитку)
Чи нанесено відбиток печатки (штампа, факсиміле) в наданому документі наданим кліше печатки (штампу, факсиміле)? (Ініціатор має вказати або повний текст, що наявний у відбитку, або назву організації, зазначеної у відбитку)
Чи нанесено відбиток печатки (штампа, факсиміле) в наданому документі кліше печатки (штампу, факсиміле), експериментальні та (або) вільні зразки відбитків якої (якого) надані для порівняльного дослідження? (Ініціатор має вказати або повний текст, що наявний у відбитку, або назву організації, зазначеної у відбитку)
Чи нанесено відбитки печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах одним і тим самим кліше печатки (штампа, факсиміле)? (Ініціатор має вказати або повний текст, що наявний у відбитку, або назву організації, зазначеної у відбитку)
У який період часу нанесено відбиток печатки у наданому документі? (Ініціатор має вказати або повний текст, що наявний у відбитку, або назву організації, зазначеної у відбитку)
Чи відповідають надані на дослідження грошові банкноти номіналом _____ в кількості ____ одиниць з наступними серійними номерами: ______ на загальну суму ______ зразкам грошових банкнот __________ (країна), що випущені в обіг підприємством, яке здійснює офіційний випуск грошових знаків (або які знаходяться в офіційному грошовому обігу)? Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?
Чи відповідають марки акцизного податку з наступними серіями та номерами: ______ зразкам марок акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України? Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?
Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений наданий документ?
Чи виготовлено наданий документ за допомогою принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), зразки друку якого надані для порівняльного дослідження?
Чи виготовлено наданий документ за допомогою принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), наданого на дослідження?
Чи виготовлені надані документи (або його частини) на одному або різних принтерах (копіювальних апаратах, багатофункціональних пристроях)?
Друкарська машинка якого класу, типу, виду, марки, моделі використовувалася для виконання машинописного тексту?
На одній чи різних друкарських машинках виконані тексти документів?
Чи виконаний текст документа на тому ж знакодрукуючому (знакосинтезуючому) пристрої, що і надані зразки текстів?
Чи з одного набору (форми, кліше) надруковані надані документи?

3. Експертиза зброї

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (індекс експертної спеціальності 3.1)
Чи відноситься до категорії стрілецької вогнепальної зброї наданий на експертизу предмет, зовні схожий на зброю (пістолет, револьвер, автомат, карабін, гвинтівку, пістолет-кулемет тощо), який було вилучено під час слідчої дії (огляду місця події, обшуку, виїмки тощо) або добровільної здачі? (Ініціатор має вказати серію та номер зброї)
Яким чином (промисловим, кустарним чи саморобним) виготовлені частини, деталі та механізми наданої на експертизу зброї?
До якої моделі, типу та виду належить надана на експертизу зброя?
Чи придатна надана на експертизу зброя до проведення з неї неодноразових пострілів (стрільби) із забезпеченням стріляним метальним снарядам достатньої вражаючої здатності, необхідної для нанесення небезпечних для життя ушкоджень? Якщо ні, то з яких саме причин неможливо провести постріли (стрільбу) із наданої зброї?
Чи справна надана на експертизу зброя? Якщо ні, то у чому полягає її несправність?
Чи вносилися конструктивні зміни в надану на експертизу зброю? Якщо так, то які саме?
Чи впливають внесені конструктивні зміни на процес проведення пострілів (стрільби) з наданої на експертизу зброї? Якщо так, то яким чином?
Чи надають нових вогнепальних властивостей наданій на експертизу зброї внесені в неї конструктивні зміни? Якщо так, то яких саме?
Чи має надана на експертизу зброя будь-які пошкодження або дефекти? Якщо так, то які саме? Чи впливають вони на можливість проведення пострілів (стрільби)?
Чи можливо здійснювати постріли (стрільбу) із наданої на експертизу зброї за певних умов? (наприклад: із розкладеним прикладом, складеним, неповністю зафіксованим тощо)?
Чи відноситься до категорії бойових припасів стрілецької вогнепальної зброї наданий на експертизу предмет, зовні схожий на набій, який було вилучено під час слідчої дії (огляду місця події, обшуку, виїмки тощо) або добровільної здачі?
Чи відноситься до складової частини чи елемента набою наданий на експертизу предмет, зовні схожий на гільзу (капсуль-запальник, кулю, дріб, картеч, пиж, пиж-контейнер тощо), який було вилучено під час слідчої дії (огляду місця події, обшуку, виїмки тощо) або добровільної здачі?
Яким чином (промисловим, кустарним чи саморобним) виготовлена частина чи елемент наданого на експертизу набою?
У стрілецькій вогнепальній зброї якої моделі, типу та виду застосовується наданий на експертизу набій?
Чи придатний наданий на експертизу набій до здійснення пострілу (стрільби) із забезпеченням стріляним метальним снарядам достатньої вражаючої здатності, необхідної для нанесення небезпечних для життя ушкоджень? Якщо ні, то з яких саме причин неможливо провести постріл (стрільбу)?
Чи придатна до забезпечення проведення пострілу (стрільби) надана на експертизу частина чи елемент набою? Якщо ні, то в чому причина?
Чи вносилися конструктивні зміни в наданий на експертизу набій? Якщо так, то які саме?
Чи надають нових вогнепальних властивостей наданому на експертизу набою внесені в нього конструктивні зміни? Якщо так, то яких саме?
Чи має наданий на експертизу набій будь-які пошкодження або дефекти? Якщо так, то які саме? Чи впливають вони на можливість проведення пострілів (стрільби)?
Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу (індекс експертної спеціальності 3.2)
Чи міг з цієї зброї за певних умов (наприклад, при падінні її на ґрунт, підлогу тощо) відбутися постріл без натискання на спусковий гачок?
Чи вистріляний метальний снаряд (куля, шрот, картеч) з цього екземпляра зброї?
Чи відстріляні ці гільзи зі зброї, наданої для дослідження?
Чи вистріляні (відстріляні) ці кулі (гільзи) з одного екземпляра зброї?
З якої зброї (вид, система, модель) вистріляна ця куля?
Чи були надані куля і гільза до пострілу частинами одного набою?
Яким метальним снарядом (кулею, шротом, картеччю) зроблено останній постріл з гладкоствольної рушниці (обріза рушниці)?
З гладкоствольної зброї якого калібру відстріляний метальний снаряд (куля, шрот, картеч), вилучений під час слідчої дії (огляду місця події, обшуку, виїмки тощо)?
Чи є це пошкодження вогнепальним?
Кулею якого калібру, типу (оболонковою, напівоболонковою тощо) утворено пошкодження?
Яким є це пошкодження - вхідним чи вихідним?
У якому напрямку і з якої відстані зроблено постріл, що утворив пошкодження на об’єкті, який було вилучено під час слідчої дії (огляду місця події, обшуку, виїмки тощо)?
Яким було положення зброї відносно потерпілого (перешкоди)?
Дослідження холодної зброї (індекс експертної спеціальності 3.3)
Чи є цей предмет холодною зброєю?
Якщо є, то до якого виду холодної зброї він належить?
Яким способом виготовлено предмет?
До якого зразка належить наданий штик (кортик, шабля тощо)?

4. Трасологічна експертиза

Дослідження слідів людини та слідів тварини (індекс експертної спеціальності 4.1)
Чи є на слідосприймаючих поверхнях об’єктів дослідження сліди людини (взуття, одягу, рукавичок, босих ніг тощо)? Якщо так, то які саме, скільки їх та яке їх місце розташування?
Який механізм слідоутворення виявлених (у процесі експертизи) або вилучених (під час слідчої дії) слідів людини? Чи мають сліди характерні особливості (розмір, ступінь зношуваності, особливості у "доріжці слідів" тощо)?
Чи придатні для ідентифікації виявлені та вилучені сліди людини? Якщо так, то чи залишені вони наданими об’єктами (взуттям, одягом, рукавичками тощо)?
Чи співпадають виявлені та вилучені сліди людини з наданими для порівняння зразками? Чи залишені вони одним об’єктом-носієм (людиною)?
Чи є на слідосприймаючих поверхнях об’єктів дослідження сліди ніг (лап, зубів, кігтів тощо) тварини? Якщо так, то які саме, скільки їх та яке їх місце розташування?
Який механізм слідоутворення виявлених та вилучених слідів ніг (лап, зубів, кігтів тощо) тварини?
Чи придатні для ідентифікації виявлені та вилучені сліди ніг (лап, зубів, кігтів тощо) тварини? Якщо так, то чи залишені вони ногами (лапами, зубами, кігтями тощо) цієї тварини?
Чи співпадають виявлені та вилучені сліди ніг (лап, зубів, кігтів тощо) тварини із наданими для порівняння зразками? Чи залишені вони однією твариною?
Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами (індекс експертної спеціальності 4.2)
Питання щодо досліджень слідів злому, інструментів, виробів масового виробництва
Чи є на слідосприймаючих поверхнях об’єктів дослідження сліди знаряддя злому? Якщо так, то які саме, скільки їх та яке їх місце розташування?
Який механізм слідоутворення виявлених (у процесі експертизи) та вилучених (під час слідчої дії) слідів злому? Чи мають сліди характерні особливості?
Чи придатні для ідентифікації виявлені та вилучені сліди злому? Якщо так, то чи залишені вони наданими інструментами (викруткою, кусачками, плоскогубцями тощо)?
Чи співпадають виявлені та вилучені сліди знаряддя з наданими для порівняння зразками? Чи залишені вони одним інструментом?
Чи виготовлено виріб за допомогою заводського обладнання?
Чи виготовлений(і) цей виріб (вироби) масового виробництва на певному агрегаті (прес-формі, штампі тощо)?
Знаряддям (інструментом) якого виду проведено обробку виробу?
Заводським чи саморобним способом закупорені пляшки?
Яким способом відкривали або закупорювали пляшки (іншу тару)?
Яким способом (заводським чи саморобним) наклеювали етикетки (контрольні марки)?
Чи переклеювали етикетки (контрольні марки)?
Питання щодо досліджень замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів)
Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому полягає несправність?
Чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками, підібраними або підробленими ключами)?
У який спосіб відімкнений (зламаний) замок?
Чи одним способом відімкнені (зламані) надані замки?
У якому стані (замкненому, відімкненому) був замок у момент його пошкодження?
Чи можливо відімкнути цей контрольний замок без пошкодження контрольного вкладиша?
Чи можливо відімкнути цей замок за допомогою інструмента (предмета), що був вилучений у певної особи?
Знаряддям якого виду зламано замок?
Чи зламано замок знаряддям, вилученим у певної особи?
Чи відмикався замок за допомогою цього ключа (відмички)?
Чи є на ключі-оригіналі ознаки, характерні для виготовлення його копії або зліпка?
Чи була обтиснена пломба пломбувальними лещатами, наданими на дослідження?
Чи одними пломбувальними лещатами були обтиснені пломби?
Чи було розкрито і обтиснено повторно пломбу після її обтиснення пломбувальними лещатами?
У який спосіб і за допомогою якого знаряддя було розкрито і повторно обтиснено пломбу?
Чи можливо з цієї пломби витягти матеріал, що використовувався при опломбуванні (дріт, шпагат, шнур), без порушення її цілісності?
Знаряддям якого виду було розкрито пломбу?
Який зміст цифрових і буквених знаків на контактних поверхнях пломби?
Чи не було розкрито пломбу наданим знаряддям?
Чи були додержані правила пломбування при накладенні цієї пломби?
У який спосіб відмикався (знімався) та повертався на місце цей контрольний пристрій?
Питання щодо досліджень цілого за частинами
Чи становили знайдені частини єдине ціле (чи є осколки скла частинами розсіювача фар цього автомобіля, чи відколота ця тріска від певного поліна тощо)?
Яким способом відокремлено від предмета його частину?
Який механізм відокремлення від предмета його частини (частин)?
Чи становили складно-складове ціле конструктивні частини об’єкта?
До якого виду належить предмет, частина якого вилучена з місця події?
Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків (індекс експертної спеціальності 4.4)
Чи піддавався зміні номер на наданому об’єкті дослідження (екземплярі зброї, металевому виробі тощо)?
Яким був первісний номер на об’єкті дослідження?
Яким способом був знищений або змінений номер (знак) на цьому об’єкті?
Чи були на цьому об’єкті маркувальні позначення?
Чи змінювали маркувальні позначення на цьому об’єкті?
Чи виконане маркування об’єкта із застосуванням конкретних засобів?
Дактилоскопічні дослідження (індекс експертної спеціальності 4.6)
Чи є на поверхнях наданого на експертизу об’єкта сліди папілярних узорів? Якщо так, то чи придатні вони для ідентифікації?
Чи залишені сліди папілярних узорів певною особою?
Чи однією особою залишені сліди папілярних узорів, вилучені в різних місцях?
Якою рукою і якими пальцями руки залишено сліди папілярних узорів?
Які особливості мають руки людини, що залишила надані на експертизу сліди папілярних узорів (відсутність пальців, наявність шрамів тощо)?
Якими структурними зонами долонної поверхні руки залишено сліди?

5. Вибухово-технічна експертиза

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу (індекс експертної спеціальності 5.1)
Чи є вказана речовина вибуховою? Якщо так, то якою саме?
Чи можуть використовуватися для виготовлення вибухівки ці речовини? Якщо так, то у якому сполученні?
Яким способом - промисловим чи саморобним - виготовлено цю вибухівку?
Чи є на предметі-носії (зазначається, на якому саме) сліди вибухових речовин? Якщо так, то яких саме?
Чи є на цьому предметі продукти розкладу вибухівки? Якщо так, то унаслідок розкладу якої вибухової речовини вони утворилися?
Чи мають ці вибухові речовини (зазначаються порівнювані об’єкти) спільну родову (групову) належність?
Чи становили раніше вибухові речовини, надіслані на дослідження, єдину масу?
Чи є на цьому предметі (зброї) продукти пострілу?
Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху (індекс експертної спеціальності 5.2)
Чи належить до вибухових пристроїв чи бойових припасів предмет, вилучений (указати - у кого або де)? Якщо так, то чи придатний він до використання за цільовим призначенням - до вибуху? Якщо не придатний, то з яких причин?
Які вражаючі фактори притаманні наданому пристрою (бойовому припасу)?
Чи підірвано в цьому місці вибуховий пристрій (бойовий припас)? Якщо так, то до якого виду пристроїв (бойових припасів) він належить (які особливості його конструкції, країна-виробник тощо)?
Чи є предмети, знайдені на місці події (у тілі потерпілого), частинами вибухового пристрою (бойового припасу)? Якщо так, то до якого виду пристроїв (бойових припасів) вони належать?
Яким способом - промисловим чи саморобним - виготовлено вибуховий пристрій (бойовий припас)?
Який спосіб підриву був застосований у цьому випадку?
Якщо підірвано бойовий припас, то до якого виду він належить (граната, міна, снаряд тощо)?
Чи містять надані експертові матеріали дані, що вказують на ступінь обізнаності особи з технологією виготовлення і використання вибухових пристроїв?
Оцінка можливих наслідків застосування вибухових пристроїв (індекс експертної спеціальності 5.3)
Чи була придатною до вибуху вибухова система?
Чи залежала можливість вибуху від дій (бездіяльності) певної особи (групи осіб)?
Чи могло бути ушкоджено об’єкт дослідження в результаті застосування вибухової системи (пристрою, боєприпасу тощо) в обумовлений спосіб її застосування?
Який радіус розльоту певних уламків (вражаючих елементів) у випадку застосування цієї вибухової системи (пристрою, боєприпасу тощо)?
Які руйнування чи пошкодження будинків, об’єктів інфраструктури можуть статися у випадку застосування цієї вибухової системи (пристрою, боєприпасу тощо)?
Чи можуть бути пошкоджені підземні комунікації у випадку застосування цієї вибухової системи (пристрою, боєприпасу тощо)? Якщо так, то на якій максимальній глибині?
Чи здатен виконувати свої функції об’єкт дослідження після впливу на нього факторів вибуху, якою мірою?
Які прогнозовані наслідки застосування вибухової системи (пристрою, боєприпасу тощо) в описаний спосіб?
Чи були передбачені та чи відповідали вимогам діючих нормативних актів заходи щодо забезпечення захисту об’єкта дослідження та якою мірою?
Дії (бездіяльність) яких осіб перебувають у причинному зв’язку з виникненням ризику ушкодження об’єкта дослідження в результаті впливу факторів вибуху?
Оцінка наслідків впливу технічних факторів диверсії (терористичного акту), іншої надзвичайної ситуації (індекс експертної спеціальності 5.5)
Чи могло бути завдано шкоди об’єкту дослідження (системі тощо) в результаті впливу технічних факторів диверсії (терористичного акту) іншої надзвичайної ситуації в обумовлений спосіб?
Чи здатен виконувати свої функції об’єкт дослідження (система тощо) після впливу на нього технічних факторів диверсії (терористичного акту) іншої надзвичайної ситуації та який ступінь впливу на функціонування об’єкта дослідження?
Які прогнозовані наслідки реалізації в установлений спосіб диверсії (терористичного акту, іншої надзвичайної ситуації) на об’єкті дослідження (в системі тощо)?
Чи були передбачені та чи відповідали вимогам діючих нормативних актів заходи щодо забезпечення необхідного ступеня захисту об’єкта дослідження (системи тощо) від впливу факторів диверсії (терористичного акту, іншої надзвичайної ситуації)?
Дії (бездіяльність) яких осіб перебувають у причинному зв’язку з виникненням загрози ушкодження об’єкта дослідження (системи тощо) в результаті впливу технічних факторів диверсії (терористичного акту) іншої надзвичайної ситуації?

6. Експертиза фототехнічна, портретна та голографічних зображень

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення (індекс експертної спеціальності 6.1)
Чи відзнято наданий негатив цим фотоапаратом (кінознімальною камерою)?
Чи відзнято наданий фотознімок цим фотографічним пристроєм (фотоапаратом, фотокамерою смартфона тощо)?
Чи відзняті кадри наданих негативів одним і тим самим знімальним апаратом?
Чи відзняті надані фотознімки одним і тим самим фотографічним пристроєм (фотоапаратом, фотокамерою смартфона тощо)?
Апарат якого типу (моделі) застосовувався для виготовлення даного фотознімка (кінофільму, кінокадрів)?
Чи виготовлявся цей фотознімок (фотокопія мікрофільму) за допомогою наданих технічних засобів (збільшувача, кадрувальної рамки тощо)?
Чи застосовувалася певна апаратура (фотозбільшувач, фотоглянсувач, різак) при виготовленні цього фотознімка?
Чи виготовлено наданий фото- або кінодокумент з цього негатива?
Чи виготовлені ці знімки з одного негатива?
Чи виготовлено (походять) ці знімки від одного і того самого первинного зображення?
Чи є зображення наданих на дослідження фотознімків ідентичними?
Якого типу (марки) фотопапір (кіноплівка, фотоплівка) використовувався для виготовлення цього зображення?
Чи має спільну родову (групову) належність фотоплівка, використана для виготовлення цього негатива, та фотоплівка, знайдена в певної особи (за типом, місцем виготовлення, іншими характеристиками)?
Які характеристики (тип файла, роздільна здатність тощо) наданого на дослідження графічного файла?
Чи відповідають характеристики (тип файла, роздільна здатність тощо) наданого на дослідження графічного файла характеристикам фотознімків, отриманих за допомогою наданого на дослідження фотографічного пристрою (фотоапарата, фотокамери смартфона тощо)?
Той самий чи інший об’єкт (предмет, приміщення, ділянка місцевості тощо) зафіксовано на цих фотознімках (кінокадрах, відеозаписах), наданих для проведення експертизи?
Який вид зйомки використовувався для виготовлення цього фотознімка (натурний, репродукційний, комбінований)?
Чи виготовлено цей знімок із застосуванням фотомонтажу?
Який об’єктив застосовувався для зйомки цього об’єкта (нормальний, ширококутний, довгофокусний)?
З якої відстані знято зафіксований на фотознімку об’єкт?
При якому освітленні (природному або штучному) проводилася зйомка?
Чи виготовлено фотознімок із додержанням технології фотографічних процесів?
Чи використовувалися при виготовленні фотознімка ті чи інші технічні прийоми (глянсування, ретушування, тонування тощо)?
Чи містить фотознімок ознаки обробки (редагування, внесення змін) фотозображення? Якщо так, то ознаки якої саме обробки (редагування, внесення змін) присутні на фотознімку (фотомонтаж, ретушування, зміна кольору тощо)?
Які дата і час виготовлення фотознімка та дата і час його редагування?
Які розміри об’єктів, зафіксованих на фотознімку?
На якій відстані один від одного були два (декілька) зображених на знімку об’єкти?
Яке зображення було на пошкодженому (вицвілому, затертому тощо) фотознімку?
Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями (індекс експертної спеціальності 6.2)
Чи зображена на наданих фотознімках (у файлах) одна й та сама особа (за наявності на знімку декількох осіб зазначається та особа, стосовно якої необхідно провести дослідження)?
Чи зображена на цьому фотознімку особа, фотокартки якої надано в якості зразків?
Чи одна й та сама особа зображена на відеозаписі у файлі "_______" (зображення якої зафіксовано при показниках лічильника часу, наприклад, з 07 хв 09 с до 07 хв 45 с, з 15 хв 27 с до 15 хв 33 с, особа одягнена в білу сорочку та розташована в кадрі другою ліворуч) та на фотокартках, наданих у якості порівняльного матеріалу?
Чи одна й та сама особа зображена на відеозаписі у файлі "_______" (зображення якої зафіксовано при показниках лічильника часу, наприклад, з 07 хв 09 с до 07 хв 45 с, з 15 хв 27 с до 15 хв 33 с, особа одягнена в білу сорочку та розташована в кадрі другою ліворуч) та у відеофайлах "…", "….", наданих у якості порівняльного матеріалу (зображення Іванова І. І.)?
Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів (індекс експертної спеціальності 6.3)
Яким способом виготовлені голограми, надані для проведення експертизи?
Чи відповідають надані для проведення експертизи голограми зразкам і технічним описам голограм, внесеним до Єдиного реєстру виготовлення голографічних захисних елементів? Якщо не відповідають, то яким способом вони виготовлені?
Чи зазнали голограми, надані для проведення експертизи, будь-яких хімічних, механічних чи інших змін? Якщо так, то яких саме?
Яким способом на голограму нанесено індивідуальне маркування?

7. Експертиза відео-, звукозапису

Дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису (індекс експертної спеціальності 7.4)
Питання щодо монтажу відео-, звукозапису
Чи наявні ознаки монтажу в записі, зафіксованому в файлах (зазначаються імена файлів), що знаходяться на носієві інформації (зазначається назва, реєстраційний і/або серійний номер носія)?
Чи є записи, зафіксовані в файлах (зазначаються імена файлів), що знаходяться на носієві інформації (зазначається назва, реєстраційний і/або серійний номер носія), частинами одного безперервного запису?
Чи безперервним є запис, зафіксований у файлах (зазначаються імена файлів), що знаходяться на носієві інформації (зазначається назва, реєстраційний і/або серійний номер носія)?
Питання щодо оригінальності відео-, звукозапису
Оригіналом чи копією є запис, зафіксований у файлах (зазначаються імена файлів), що знаходяться на носієві інформації (зазначається назва, реєстраційний і/або серійний номер носія)?
Питання щодо засобу відео-, звукозапису
Чи за допомогою наданого засобу відео-, звукозапису проведено запис, зафіксований у файлах (зазначаються імена файлів), що знаходяться на носієві інформації (зазначається назва, реєстраційний і/або серійний номер носія)?
Додаткові питання (виносяться на вирішення експертизи, якщо відповіді на них мають значення для доказування)
Автономне чи мережеве джерело живлення засобу відео-, звукозапису використовувалося при записі?
У якому форматі зафіксовано запис?
Чи зумовлені спотворення звуку (відеозображення), які наявні в записі, несправностями засобу відео-, звукозапису?
За допомогою яких методів і засобів відео-, звукозапису здійснений монтаж запису?
За допомогою якої моделі або марки засобу відео-, звукозапису проведений запис?
__________
Примітка:
для проведення досліджень щодо монтажу та оригінальності запису необхідно надати експертам засіб відео-, звукозапису, за допомогою якого проводилися досліджувані записи. Якщо засіб відео-, звукозапису після проведення цих записів ремонтувався або було змінено програму відео-, звукозапису, про це необхідно зазначити в документі про призначення експертизи.
Дослідження голосу і усного мовлення технічними методами (індекс експертної спеціальності 7.5)
Чи наявні голос та усне мовлення особи (зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи) у розмові, зафіксованій у файлах (зазначаються імена файлів), що знаходяться на носієві інформації (зазначається назва, реєстраційний і/або серійний номер носія)? Якщо так, то які слова та фрази їй належать?
Додаткові питання (виносяться на вирішення експертизи, якщо відповіді на них мають значення для доказування)
Голос та усне мовлення скількох осіб є в розмові, зафіксованій у файлах (зазначаються імена файлів), що знаходяться на носієві інформації (зазначається назва, реєстраційний і/або серійний номер носія)?
Чи одній особі належить голос та усне мовлення в розмовах, зафіксованих у файлах (зазначаються імена файлів), що знаходяться на носієві інформації (зазначається назва, реєстраційний і/або серійний номер носія)? Якщо так, то які слова та фрази їй належать? (У разі надання протоколу зі стенограмою розмови (розмов) зазначається найменування, дата та реєстраційний номер протоколу та позначення мовлення особи в протоколі)
__________
Примітка:
для проведення досліджень необхідно надати експертам записи зразків голосу та усного мовлення особи, яку необхідно ідентифікувати, та протокол зі стенограмою розмови (розмов). Встановлення дослівного змісту розмов не є окремою експертною задачею. Дослівний зміст встановлюється тільки тоді, коли для цього необхідне застосування спеціальних знань та спеціального обладнання з метою покращення розбірливості усного мовлення, а також, якщо зміст розмови в протоколі встановлено з суттєвими помилками (якщо мовлення особи ідентифіковано).
Дослідження голосу і усного мовлення мовознавчими методами (індекс експертної спеціальності 7.6)
Чи наявні голос та усне мовлення особи (зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи) у розмові, зафіксованій у файлах (зазначаються імена файлів), що знаходяться на носієві інформації (зазначається назва, реєстраційний і/або серійний номер носія)? Якщо так, то які слова та фрази їй належать?
Додаткові питання (виносяться на вирішення експертизи, якщо відповіді на них мають значення для доказування)
Голос та усне мовлення скількох осіб наявні в розмові, зафіксованій у файлах (зазначаються імена файлів), що знаходяться на носієві інформації (зазначається назва, реєстраційний і/або серійний номер носія)?
Чи одній особі належить голос та усне мовлення в розмовах, зафіксованих у файлах (зазначаються імена файлів), що знаходяться на носієві інформації (зазначається назва, реєстраційний і/або серійний номер носія)? Якщо так, то які слова та фрази їй належать? (У разі надання протоколу зі стенограмою розмови (розмов) зазначається найменування, дата та реєстраційний номер протоколу та позначення мовлення особи в протоколі)
Чи є в усному мовленні особи ознаки іншої мови?
__________
Примітка:
для проведення досліджень необхідно надати експертам записи зразків голосу та усного мовлення особи, яку необхідно ідентифікувати, та протокол зі стенограмою розмови (розмов). Встановлення дослівного змісту розмов не є окремою експертною задачею. Дослівний зміст встановлюється тільки тоді, коли для цього необхідне застосування спеціальних знань та спеціального обладнання з метою покращення розбірливості усного мовлення, а також, якщо зміст розмови в протоколі встановлено з суттєвими помилками (якщо мовлення особи ідентифіковано).

8. Експертиза спеціальних технічних засобів (СТЗ) негласного отримання інформації

Дослідження СТЗ негласного аудіо-, відеоконтролю та спостереження за особою, річчю або місцем (індекс експертної спеціальності 7.7)
Чи відноситься наданий на дослідження технічний засіб до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації?
Якщо наданий на дослідження технічний засіб відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, то до якого виду?
Чи знаходиться наданий на дослідження технічний засіб у робочому стані?
Яке функціональне призначення наданого на дослідження технічного засобу?
Чи можливо за допомогою наданого на дослідження технічного засобу здійснювати негласне отримання інформації?
Яким способом виготовлено наданий на дослідження технічний засіб?
Які технічні характеристики наданого на дослідження технічного засобу?
Дослідження СТЗ негласного отримання інформації про місцезнаходження та/або переміщення особи, транспортних засобів чи іншого володіння особи, зокрема для негласного встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу зв’язку (індекс експертної спеціальності 7.8)
Чи відноситься наданий на дослідження технічний засіб до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації?
Якщо наданий на дослідження технічний засіб відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, то до якого виду?
Чи знаходиться наданий на дослідження технічний засіб у робочому стані?
Яке функціональне призначення наданого на дослідження технічного засобу?
Чи можливо за допомогою наданого на дослідження технічного засобу здійснювати негласне отримання інформації?
Яким способом виготовлено наданий на дослідження технічний засіб?
Які технічні характеристики наданого на дослідження технічного засобу?
Дослідження СТЗ негласного обстеження кореспонденції, предметів, матеріальних носіїв інформації (індекс експертної спеціальності 7.9)
Чи відноситься наданий на дослідження технічний засіб до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації?
Якщо наданий на дослідження технічний засіб відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, то до якого виду?
Чи знаходиться наданий на дослідження технічний засіб у робочому стані?
Яке функціональне призначення наданого на дослідження технічного засобу?
Чи можливо за допомогою наданого на дослідження технічного засобу здійснювати негласне отримання інформації?
Яким способом виготовлено наданий на дослідження технічний засіб?
Які технічні характеристики наданого на дослідження технічного засобу?
Дослідження СТЗ негласного проникнення на об’єкт (в публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи) шляхом відмикання механічних замикаючих пристроїв (індекс експертної спеціальності 7.10)
Чи відноситься наданий на дослідження технічний засіб до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації?
Якщо наданий на дослідження технічний засіб відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, то до якого виду?
Чи знаходиться наданий на дослідження технічний засіб у робочому стані?
Яке функціональне призначення наданого на дослідження технічного засобу?
Чи можливо за допомогою наданого на дослідження технічного засобу здійснювати негласне отримання інформації?
Яким способом виготовлено наданий на дослідження технічний засіб?
Які технічні характеристики наданого на дослідження технічного засобу?
Дослідження СТЗ негласного проникнення на об’єкт (в публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи) шляхом відмикання (вимкнення та вмикання) електронних засобів його охорони (індекс експертної спеціальності 7.11)
Чи відноситься наданий на дослідження технічний засіб до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації?
Якщо наданий на дослідження технічний засіб відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, то до якого виду?
Чи знаходиться наданий на дослідження технічний засіб у робочому стані?
Яке функціональне призначення наданого на дослідження технічного засобу?
Чи можливо за допомогою наданого на дослідження технічного засобу здійснювати негласне отримання інформації?
Яким способом виготовлено наданий на дослідження технічний засіб?
Які технічні характеристики наданого на дослідження технічного засобу?
Дослідження СТЗ негласного зняття інформації з телекомунікаційних мереж (індекс експертної спеціальності 7.12)
Чи відноситься наданий на дослідження технічний засіб до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації?
Якщо наданий на дослідження технічний засіб відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, то до якого виду?
Чи знаходиться наданий на дослідження технічний засіб у робочому стані?
Яке функціональне призначення наданого на дослідження технічного засобу?
Чи можливо за допомогою наданого на дослідження технічного засобу здійснювати негласне отримання інформації?
Яким способом виготовлено наданий на дослідження технічний засіб?
Які технічні характеристики наданого на дослідження технічного засобу?
Дослідження СТЗ негласного зняття інформації з електронних інформаційних систем (індекс експертної спеціальності 7.13)
Чи відноситься наданий на дослідження технічний засіб до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації?
Якщо наданий на дослідження технічний засіб відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, то до якого виду?
Чи знаходиться наданий на дослідження технічний засіб у робочому стані?
Яке функціональне призначення наданого на дослідження технічного засобу?
Чи можливо за допомогою наданого на дослідження технічного засобу здійснювати негласне отримання інформації?
Яким способом виготовлено наданий на дослідження технічний засіб?
Які технічні характеристики наданого на дослідження технічного засобу?
Дослідження програмних засобів негласного отримання інформації (індекс експертної спеціальності 7.14)
Чи має наданий на дослідження програмний засіб функції, які забезпечують виконання певних дій з негласного отримання інформації? Якщо так, то які саме?
Чи має наданий на дослідження програмний засіб функції, сукупність яких забезпечує негласне отримання інформації?
Чи відноситься наданий на дослідження програмний засіб до СТЗ?

9. Експертиза матеріалів, речовин та виробів

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (індекс експертної спеціальності 8.6)
Чи є на предметі-носії (зазначається, на якому саме) сліди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів? Якщо є, то яких саме?
Чи є надана на дослідження речовина наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх аналогом або прекурсором? Якщо так, то яким (якою) саме та яка його (її) маса?
Чи мають ці наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори спільну родову (групову) належність?
Чи мають ці наркотичні засоби, психотропні речовини спільне джерело походження за якісним і відносним кількісним складом?
Чи можуть надані на дослідження предмети (обладнання) та речовини застосовуватися для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів? Якщо так, то для виготовлення яких наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів вони можуть застосовуватися?
Дослідження металів і сплавів та виробів з них (індекс експертної спеціальності 8.9)
Чи є на об’єкті-носії (зазначається, на якому саме) сліди або мікрочастинки металу (сплаву) і якого (яких) саме?
З якого металу (сплаву) виготовлено цей об’єкт?
Чи мають ці металеві об’єкти (зазначається, які саме) спільну родову (групову) належність за матеріалом виготовлення?
Яка марка металу (сплаву) виготовленого виробу?
Чи виготовлена деталь промисловим способом чи в непромислових умовах?
Чи відповідає якісний і кількісний хімічний склад виробу технічним умовам (ТУ, ДСТУ)?
Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин (індекс експертної спеціальності 8.11)
Чи є на наданих на дослідження предметах (грошових купюрах, тампонах зі змивами тощо) нашарування спеціальних хімічних речовин?
Чи мають спеціальні хімічні речовини, виявлені на наданих на дослідження предметах, спільну родову належність?
Чи мають спеціальні хімічні речовини, виявлені на наданих на дослідження предметах, спільну родову належність з речовиною, зразок якої надано для порівняння?
Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин (індекс експертної спеціальності 8.13)
Чи є на предметі носії (зазначається, на якому саме) сліди сильнодіючих чи отруйних речовин?
Чи є надана на дослідження речовина сильнодіючою чи отруйною речовиною і якою саме?
Чи мають ці сильнодіючі чи отруйні речовини спільну родову (групову) належність?
Чи мають ці сильнодіючі чи отруйні речовини спільне джерело походження за якісним і відносним кількісним складом?
Дослідження провідників із ознаками короткого замикання (індекс експертної спеціальності 8.16)
Чи наявні на об’єктах дослідження (вказати яких, де вилучені) оплавлення, що відповідають наслідкам короткого замикання?
У яких температурних умовах середовища (розжареному чи нерозжареному) виникли наявні оплавлення короткого замикання?
У яких газових умовах середовища (вміст кисню в атмосфері навколо місця оплавлень) виникли наявні оплавлення короткого замикання?
Чи наявні в металі зони оплавлення провідника сторонні включення (кіптява, неметалеві частки тощо)?
Дослідження причини руйнування виробів з металів і сплавів (індекс експертної спеціальності 8.17)
Яка причина руйнування металевого виробу, деталі?
Чи наявні в його металі дефекти заводського (виробничого) походження?
Чи має металевий виріб, деталь дефекти експлуатаційного походження?
Чи можливо було виявити наявні дефекти в ході візуального огляду деталі?

10. Біологічна експертиза

Імунологічні дослідження (індекс експертної спеціальності 9.3)
Чи є на наданих на дослідження предметах сліди біологічного походження (кров, слина, сперма)?
Кому належить кров: людині чи тварині?
Яка групова приналежність об’єкта біологічного походження (крові, слини, сперми)?
Чи співпадає групова приналежність наданого об’єкта біологічного походження (крові, слини, сперми) з групою крові певної особи?
Цитологічні дослідження (індекс експертної спеціальності 9.4)
Чи є на наданих на дослідження предметах клітини крові, слини тощо?
Яка статева приналежність знайдених клітин крові, слини тощо?
Молекулярно-генетичні дослідження (індекс експертної спеціальності 9.5)
Встановлення генетичних ознак (ДНК-профілю) біологічного матеріалу людини, а саме: крові, сперми, клітин, волосся, тканин та органів.
Встановлення слідів біологічного походження конкретної особи у змішаних слідах (наприклад, при зґвалтуванні).
Встановлення ідентичності останків у випадках розчленування трупа та ідентифікації жертв катастроф, коли живі близькі родичі (батько, мати або діти).
Встановлення факту біологічного батьківства або материнства у випадках викрадення, заміни дітей, спірного батьківства.
ІІ. Інженерно-технічна експертиза

1. Інженерно-транспортна експертиза

Дослідження деталей транспортних засобів (індекс експертної спеціальності 10.3)
Встановити причину руйнування (деталі автомобіля певної марки).
Чи наявні в металі вказаної деталі дефекти заводського (виробничого) походження?
Чи має деталь дефекти експлуатаційного походження?
Чи можливо було виявити наявні дефекти в ході візуального огляду деталі?
Чи випромінювала світло лампа (фари, покажчика повороту тощо) на момент свого пошкодження?
Якщо так, то в якому режимі (ближнього чи дальнього світла)? (Для ламп головного світла)

2. Експертиза безпеки життєдіяльності

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці (індекс експертної спеціальності 10.5)
Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
Чи відповідає устаткування, що досліджується, вимогам правил електробезпеки?
Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми блокування устаткування (обладнання) від виникнення нештатних умов його функціонування?
Чи відповідно до вимог нормативних актів з питань охорони праці було введено в експлуатацію нове (або відремонтоване) устаткування?
Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці засоби належним чином випробувані?
Яка причина нещасного випадку, аварії та які обставини її обумовили?
Невиконання яких вимог нормативних актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває у причинному зв’язку з настанням події?
Дії (бездіяльність) яких осіб із технічної точки зору перебувають у причинному зв’язку з настанням події нещасного випадку (аварії тощо)?
Чи відповідає організація робіт на цій виробничій ділянці вимогам охорони праці?
Чи відповідають організація та проведення інструктажу конкретних працівників нормативним вимогам?
Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам?
Які заходи безпеки повинні бути вжиті в конкретній ситуації?
Які види навчання з охорони праці повинні проходити працівники, що виконують конкретну роботу?
Чи належить конкретна робота до категорії робіт із підвищеною небезпекою?
Чи належить об’єкт (підприємство, виробнича ділянка) до об’єктів з підвищеною небезпекою?
Чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?
На яку особу покладено забезпечення виконання тих чи інших правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
Чи відповідають умови застосування конкретних речовин і матеріалів вимогам промислової санітарії?
Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві?
Чи створює це технологічне устаткування шум або вібрацію, що перевищують допустимі норми?

3. Будівельно-технічна експертиза

Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів (індекс експертної спеціальності 10.6)
Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт із будівництва (ремонту, реконструкції)?
Яка вартість фактично виконаних робіт із будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів?
Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт із будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?
Чи відповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
Який вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) фактично виконаний на об’єкті?
Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?
Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об’єкта?
Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) об’єкта?
Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?
Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?
Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?
Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?
Яка вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
Який розмір завданої матеріальної шкоди об’єкту (будівлі, квартирі, приміщенню, оздобленню тощо) унаслідок його залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?
Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку; визначити порядок користування) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?
Які варіанти розподілу (виділення частки; визначення порядку користування) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?
Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд?

4. Земельно-технічна експертиза

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками (індекс експертної спеціальності 10.7)
Який фактичний порядок користування земельною ділянкою? Яка конфігурація, проміри та площа земельної ділянки, що перебуває в користуванні співвласника (співвласників)?
Чи відповідає фактичне розташування будівель, споруд та інших об’єктів відносно меж земельних ділянок технічній документації?
Чи є порушення меж (або накладання) земельних ділянок відповідно до правовстановлювальних документів та документації із землеустрою на ці земельні ділянки?
Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів розділити земельну ділянку (встановити порядок її користування) відповідно до часток співвласників (зазначити частки)?
Які варіанти розподілу земельної ділянки (порядку користування нею) можливі відповідно до часток співвласників (зазначити частки) та вимог нормативно-правових актів?
Які варіанти технічно можливі для влаштування проїзду (проходу) на земельну ділянку?
Чи є технічна можливість встановлення земельного сервітуту на ділянці? Якщо так, то надати варіанти встановлення земельного сервітуту.

5. Пожежно-технічна експертиза

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки (індекс експертної спеціальності 10.8)
Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
Яка причина виникнення пожежі?
Чи відповідав стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?
Який час тривала пожежа?
Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в цьому місці об’єкта?
Чи можливе займання цієї речовини (матеріалу) від цього джерела запалювання?
Чи можливе самозаймання цих речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?
Яка температура самозаймання цієї речовини (матеріалу)?
Яка максимальна температура горіння цих матеріалів?
Чи є причиною виникнення пожежі аварійний стан електричної мережі (коротке замикання, перевантаження тощо)?
Що було первинним: пожежа чи вибух?
З якої причини не спрацював автоматичний протипожежний пристрій?
Чи належним чином використовувалася протипожежна техніка під час гасіння цієї пожежі?
Де розміщувалися зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про речову обстановку місця пожежі?
Яке джерело запалювання зумовило займання наявного горючого середовища (матеріалу, речовини) у місці формування осередку пожежі?
Який механізм виникнення пожежі?
Які обставини події пожежі зумовили її наслідки?
Якими вибухо-, пожежонебезпечними властивостями характеризуються надані на дослідження матеріали (речовини)?

6. Комп’ютерно-технічна експертиза

Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів (індекс експертної спеціальності 10.9)
Чи міститься на цьому носії інформація (зазначити, яка інформація цікавить: вказати ключові слова та/або тип файла (наприклад, повідомлення електронної пошти)) і у якому вигляді?
Чи містить носій досліджуваного комп’ютера інформацію про певні дії користувача (зазначити, які саме)?
Чи піддавався досліджуваний накопичувач певним процедурам з метою знищення інформації?
Чи могла бути створена зазначена інформація на цьому комп’ютері чи вона перенесена з іншого носія?
Яка технологія та хронологія створення електронного документа (зазначити електронний документ та певний зміст)?
Які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення тощо) файлів, що містять певну інформацію? (Зазначити зміст інформації)
Чи містить накопичувач інформації комп’ютера, що досліджується, певне програмне забезпечення? (Зазначити, яке саме: встановлене, невстановлене)
Які функціональні несправності мають це комп’ютерне обладнання або його окремі складові та пристрої і як ці несправності впливають на роботу обладнання в цілому?
Чи можливе виконання певних дій за допомогою цього програмного продукту?
Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою цього програмного продукту?
Чи реалізовані в цьому програмному продукті (програмному коді) функції, передбачені технічним завданням на його розробку?

7. Оціночно-будівельна експертиза

Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд (індекс експертної спеціальності 10.10)
Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?
Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: 1/2, 1/4 тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?
Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна (зазначити об’єкт) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

8. Оціночно-земельна експертиза

Оцінка земельних ділянок (індекс експертної спеціальності 10.14)
Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) земельної ділянки?
Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: 1/2, 1/4 тощо) земельної ділянки?
Яка вартість права користування (зазначити право: постійного користування, оренди тощо) земельною ділянкою?
Чи відповідає виконана оцінка земельної ділянки (або права користування земельною ділянкою) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

9. Телекомунікаційна експертиза

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів (індекс експертної спеціальності 10.17)
Які тип, марка, модель телекомунікаційного засобу (системи)?
Чи в робочому стані знаходиться телекомунікаційний засіб (об’єкт)?
Які характеристики підключень до мережі має телекомунікаційний засіб?
Чи змінювалися користувачем телекомунікаційної мережі налаштування окремих пристроїв відносно стандартних (заводських) налаштувань, які їх значення?
Який загальний характер підключень до телекомунікаційної мережі виконував об’єкт (телекомунікаційна система, засіб)?
За допомогою яких програмних засобів здійснювалося підключення до телекомунікаційної мережі?
Яка топологія апаратних засобів, об’єднаних у телекомунікаційну систему?
Чи відповідає функціонування телекомунікаційного засобу (системи) технічній документації?
Які технічні характеристики (параметри) має телекомунікаційний засіб (система)?
Чи мав місце факт доступу до телекомунікаційної системи та в який спосіб?
Чи мав місце факт передачі (отримання) інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?
Чи є ознаки втручання в роботу телекомунікаційної системи?
Чи могли апаратні засоби об’єднуватися в телекомунікаційну мережу та за якими ознаками?
Які шляхи маршрутизації даних у телекомунікаційній системі?
Чи можливе використання телекомунікаційного засобу (обладнання) для вказаних цілей? (Вказати цілі)

10. Електротехнічна експертиза

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування (індекс експертної спеціальності 10.18)
Чи відповідає виконання електрообладнання цьому середовищу?
Визначити технічні характеристики електрообладнання, що надане на дослідження?
Чи були електроустановка, електроприлад чи електромережа у справному стані? Якщо ні, то які причини несправності?
Чи виникли несправності внаслідок заводських дефектів, чи до несправностей призвела експлуатація з порушенням вимог заводу-виробника?
Чи суперечив стан електропроводки об’єкта нормативним вимогам?
Чи відповідає перетин жил електропроводів струмовому навантаженню та потужності об’єктів споживача?
Чи відповідають характеристики влаштувань електрозахисту (плавкого запобіжника, автоматичного вимикача тощо) нормативним вимогам?
Чи мають улаштування електрозахисту зміни та переробки конструкції? Якщо так, то як це позначилося на їх характеристиках?
У якому стані були на об’єкті пристрої заземлення та захисту від блискавки? Чи відповідали вони нормативним вимогам?
Чи мають струмопровідні частини електрообладнання ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмоперевантаження, короткого замикання тощо)?
Яка причина виникнення короткого замикання в електрообладнанні споживача?
Який механізм виникнення та розвитку аварійного режиму роботи електроустановки?
Чи спрацювало улаштування електрозахисту при аварійному режимі електроустановки? Якщо ні, то чим це спричинено?
Чи відповідають електромережа та підключення електролічильника споживача нормативним вимогам?
Чи дозволяла схема підключення споживача користуватися електроенергією поза приладом обліку?
Які межі відхилення напруги в мережі споживача допускаються нормативними документами?
Чи відповідає електрообладнання з існуючими елементами електрозахисту нормативним документам?

11. Експертиза з питань землеустрою

Дослідження з питань землеустрою (індекс експертної спеціальності 10.20)
Чи відповідає розроблена документація із землеустрою на земельну ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
Чи змінено та затверджено цільове призначення земельної ділянки відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою та землекористування? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?
Чи відповідає фактичне землекористування правовстановлювальним документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам?
Чи відповідає виконана нормативна грошова оцінка земель вимогам нормативно-правових актів?

12. Експертиза безпілотних літальних апаратів (БПЛА)

Дослідження безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які призначені для радіоконтролю і перехоплення систем мобільного зв’язку, фото-, відеоконтролю за об’єктами на місцевості (індекс експертної спеціальності 10.26)
Які технічні характеристики та функціональні можливості БПЛА?
Яке функціональне призначення БПЛА та його складових частин?
Чи міститься інформація на носіях інформації БПЛА? Якщо так, то якого характеру?
Чи в працездатному стані знаходиться корисне радіоелектронне навантаження БПЛА?

13. Експертиза радіоелектронного обладнання

Дослідження радіоелектронного обладнання прийому, обробки та передачі інформації (індекс експертної спеціальності 10.27)
Яке функціональне призначення технічного засобу?
Які технічні характеристики та функціональні можливості технічного засобу?
Чи в працездатному стані знаходиться наданий на дослідження технічний засіб?
Яким способом виготовлено технічний засіб?

14. Експертиза робототехнічних систем

Дослідження робототехнічних систем спеціального призначення (індекс експертної спеціальності 10.28)
Яке функціональне призначення технічного засобу?
Які технічні характеристики та функціональні можливості технічного засобу?
Виконання якого завдання забезпечує спеціальне програмне забезпечення, встановлене на технічний засіб?
Чи в працездатному стані знаходиться наданий на дослідження технічний засіб?
Яким способом виготовлено технічний засіб?
III. Економічна експертиза

1. Економічна експертиза

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності (індекс експертної спеціальності 11.1)
Чи підтверджується відображена в бухгалтерському обліку поставка товару (надання послуг) Постачальником (зазначається назва Постачальника) на користь Покупця (зазначається назва Покупця) первинними документами бухгалтерського обліку?
Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів Платником (зазначається назва Платника) на користь Отримувача (зазначається назва Отримувача)?
Чи підтверджується відображена в бухгалтерському обліку підприємства (зазначається назва підприємства) дебіторська/кредиторська заборгованість первинними документами бухгалтерського обліку?
Чи підтверджується документально розмір нестачі товарно-матеріальних цінностей на підприємстві (зазначається назва підприємства), встановлений в акті інвентаризації (зазначається дата та номер акта)?
Чи підтверджується документально оприбуткування/видача готівки по касі підприємства (зазначається назва підприємства) за певний період (зазначається період)? Якщо так, то на яку суму/ у якому розмірі?
Чи підтверджується документально встановлена контролюючим органом (зазначається орган, назва, номер та дата документа) нестача (надлишки) грошових коштів у касі підприємства (установи, організації) (зазначається назва підприємства (установи, організації)) на певну суму (зазначається сума) на певну дату (зазначається дата)?
Чи підтверджується документально введення в експлуатацію / списання основних засобів по підприємству (зазначається назва підприємства)?
Чи підтверджується документально та нормативно заниження податків, платежів та зборів (зазначається назва податку) на підприємстві (зазначається назва підприємства), що підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за період (зазначається податковий період), що встановлене у акті податкової перевірки, проведеної контролюючим органом (зазначається назва контролюючого органу, а також дата та номер акта)?
Чи підтверджується нарахування та виплата заробітної плати працівникам (зазначається прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний номер працівника, назва підприємства) за певний період (зазначається період)?
Чи підтверджується документально встановлений контролюючим органом (зазначається назва контролюючого органу, а також дата та номер акта) розмір безпідставно виплаченої підприємством (установою, організацією) (зазначається назва підприємства (установи, організації)) заробітної плати, інших виплат та надбавок за певний період (зазначається період) у певному розмірі (зазначається сума)?
Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій (індекс експертної спеціальності 11.2)
Чи підтверджується документально встановлений в акті перевірки контролюючого органу (зазначається назва контролюючого органу, а також дата та номер акта) розмір матеріальної шкоди (збитків) (зазначається сума), завданої ____________ (зазначається кому) внаслідок _____________ (зазначається причина)?
У якому розмірі документально підтверджується матеріальна шкода (збитки), завдана _________ (зазначається кому) внаслідок завищення вартості придбаних будівельних робіт / вартості придбаних товарів / придбання товарів неналежної якості та/або комплектації, з урахуванням висновків інших видів судових експертиз та/або звітів про оцінку майна?
Чи підтверджується документально встановлене в акті перевірки контролюючого органу (зазначається назва контролюючого органу, а також дата та номер акта) нецільове використання бюджетних коштів за період (зазначається період) у розмірі (зазначається сума), отриманих установою, організацією (зазначається найменування установи, організації) за бюджетною програмою (зазначається назва програми)?
Чи підтверджується документально заборгованість за поставлені підприємству (зазначається назва підприємства) товарно-матеріальні цінності, виконані роботи (надані послуги) за договором (зазначається номер та дата договору) станом на ______ (зазначається дата)? Якщо так, то в якому розмірі?
Які основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності, рентабельності) діяльності підприємства (зазначається назва підприємства) характеризують його фінансовий стан?
Чи мають показники фінансово-економічного стану підприємства (зазначається назва підприємства) на звітну дату (зазначається дата) ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства?
Чи підтверджується документально розмір (зазначається сума) внеску до статутного капіталу __________________ (зазначається назва підприємства або учасник) та розрахунок розміру частини майна, що підлягає поверненню учаснику (необхідно ідентифікувати учасника), який вибув зі складу засновників (зазначається дата виходу)?
Чи підтверджується документально придбання __________________ (зазначається назва підприємства або ідентифікація інвестора - фізичної особи) цінних паперів за договором (зазначається дата та номер договору) купівлі-продажу цінних паперів?
Чи підтверджується документально встановлений в акті перевірки контролюючого органу (зазначається назва контролюючого органу, а також дата та номер акта) фінансовий результат за операціями з цінними паперами / корпоративними правами підприємства (зазначається найменування підприємства) станом на певну дату (зазначається дата) у певному розмірі (зазначається сума)?
Чи підтверджується документально розмір заниження орендної плати (розмір заборгованості за орендними платежами) у сумі (зазначається сума) станом на певну дату (зазначається дата), визначений в акті перевірки контролюючого органу (зазначається назва контролюючого органу, а також дата та номер акта)?
Дослідження документів фінансово-кредитних операцій (індекс експертної спеціальності 11.3)
Чи відповідає перелік документів, наданих банку (зазначається назва банківської установи) юридичною або фізичною особою (зазначається назва ю/о, прізвище, ім’я, по батькові ф/о) для одержання кредиту (зазначаються реквізити договору), чинному Положенню про кредитування?
Чи відповідає метод нарахування банком (зазначається назва банківської установи) відсотків за кредитним договором (зазначаються реквізити договору)вимогам Положення про кредитування банку?
Який розмір суми грошових коштів перераховано Позичальником (зазначається назва Позичальника) на користь банку (зазначається назва банківської установи) у рамках здійснення операцій із погашення основної суми заборгованості за кредитом та нарахованих відсотків за кредитним договором (зазначаються реквізити договору) станом на певну дату (зазначається дата)?
Який розмір суми грошових коштів перераховано банком (зазначається назва банківської установи) на розрахунковий рахунок Позичальника (зазначається назва Позичальника) у рамках виконання умов кредитного договору (зазначаються реквізити договору)?
Чи підтверджується документально нецільове використання Позичальником (зазначається назва ю/о Позичальника) кредитних коштів, отриманих за кредитним договором (зазначаються реквізити договору)?
У якому розмірі документально підтверджується матеріальна шкода (збитки), завдана банку (зазначається назва банківської установи) внаслідок знецінення вартості активу (кредитного портфелю, портфелю цінних паперів, нерухомості, що перебуває в заставі тощо), з урахуванням висновків інших видів судових експертиз та/або звітів про оцінку майна?
Чи підтверджуються документально висновки, викладені в акті перевірки контролюючого органу (зазначається назва контролюючого органу, а також дата та номер акта), щодо відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій ________________ (зазначається назва банківської установи) з надання кредитів та нарахування відсотків за користування кредитними коштами Позичальником (зазначається назва ю/о Позичальника) за кредитним договором (зазначаються реквізити договору)?
Чи підтверджується документально за даними бухгалтерського обліку залишкова вартість активів (майна) (зазначається яких) у Позичальника (зазначається назва ю/о Позичальника) станом на __________ (зазначається дата), переданих в заставу банку (зазначається назва банківської установи) за кредитним договором (зазначаються реквізити договору)?
Чи підтверджується документально розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої банку (зазначається назва банківської установи) внаслідок необґрунтованої видачі та неповернення банку (зазначається назва банківської установи) кредитних коштів за кредитним договором (зазначаються реквізити договору) станом на ________ (зазначається дата), що встановлено в акті перевірки контролюючого органу (зазначається назва контролюючого органу, а також дата та номер акта)?
Чи підтверджуються документально висновки, викладені в акті перевірки контролюючого органу (зазначається назва контролюючого органу, а також дата та номер акта), щодо розміру матеріальної шкоди (збитків), завданої банку (зазначається назва банківської установи) у розмірі _____ (зазначається сума) в результаті необґрунтованого виведення майна з-під застави?
IV. Товарознавча експертиза

1. Товарознавча експертиза

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів (індекс експертної спеціальності 12.1)
Яка ринкова вартість товару (зазначається назва товару та його короткі характеристики) станом на певну дату (зазначається дата) з урахуванням його якісних показників?
Чи відповідає якість товару (зазначається назва товару та його короткі характеристики) вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними показниками?
Чи має дефекти товар (зазначається назва товару та його короткі характеристики)? У разі наявності дефектів, чи є ці дефекти істотними/суттєвими?
Чи можлива реалізація (експлуатація) товару (зазначається назва товару та його короткі характеристики) з урахуванням його фізичного/функціонального зношення?
Яке найменування та призначення товару (зазначається назва товару та його короткі характеристики)?
Чи були дотримані умови зберігання товару (зазначається назва товару та його короткі характеристики)?
Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам товару (зазначається назва товару та його короткі характеристики)?
Яким підприємством і коли виготовлено товар (зазначається назва товару та його короткі характеристики)? (За умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)
Яким характеристикам відповідає товар (зазначається назва товару) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності?
Якому коду згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідає товар (зазначається назва товару та його короткі характеристики)?
Дослідження грального обладнання (індекс експертної спеціальності 12.1.1)
Чи мають об’єкти дослідження сукупність конструктивних ознак, характерних для грального обладнання?
Яке призначення та сфера застосування об’єктів дослідження?
Чи відповідають конструктивні особливості та функціональні можливості об’єкта дослідження технічним характеристикам відомих аналогів грального обладнання або нормам, зазначеним у стандартах для грального обладнання?
До якої групи товарів грального обладнання (вид, модель, марка) належить об’єкт дослідження?
Чи придатний об’єкт дослідження для його подальшого застосування при здійсненні певного виду азартних ігор?

2. Транспортно-товарознавча експертиза

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу (індекс експертної спеціальності 12.2)
Яка ринкова вартість колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) (зазначаються марка, модель і реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, станом на яку визначається вартість)?
Яка вартість КТЗ (зазначаються марка, модель КТЗ, ідентифікаційний номер), його складових, що ввозяться на митну територію України, на дату оцінки (зазначається дата, станом на яку визначається його вартість)?
Яка ринкова вартість сільськогосподарської та будівельної техніки, обладнаної силовим агрегатом та самохідним шасі?
Яке значення становить величина втрати товарної вартості КТЗ на дату оцінки (зазначається дата, станом на яку оцінюється його вартість)?
Яка утилізаційна вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, станом на яку оцінюється його вартість)?
Яка скрапова вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, станом на яку оцінюється його вартість)?
Яка ліквідаційна вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, станом на яку оцінюється його вартість)?
Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завданого(-ої) власнику КТЗ (зазначаються прізвище, ім’я та по батькові власника, марка, модель КТЗ, його реєстраційний номер) унаслідок певної події (зазначається подія, що призвела до матеріальної шкоди), на дату оцінки (зазначається дата, станом на яку оцінюється вартість)?
Чи укомплектовано КТЗ відповідно до нормативно-технічної документації підприємства-виробника? Якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість?
Яка дата виготовлення цього КТЗ (його складової)?
До якого типу належить цей двигун, які його основні характеристики?
Чи можливо провести ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого КТЗ (його складових)? Якщо можливо, то який обсяг, характер і вартість цих робіт на дату оцінки (зазначається дата, станом на яку проводиться оцінка майна)?
Яке значення становить коефіцієнт фізичного зношення складових зазначеного КТЗ?
Яке значення становить процентний показник ринкової вартості КТЗ?
Чи відповідають виконані ремонтно-відновлювальні роботи нормативним вимогам?
Яким характеристикам певного типу відповідає КТЗ згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності?

3. Експертиза військового майна

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння (індекс експертної спеціальності 12.5)
Яка ринкова вартість об’єкта дослідження станом на певну дату (зазначається дата оцінки)?
Які дефекти та ушкодження має об’єкт дослідження? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива експлуатація об’єкта за призначенням за наявності виявлених дефектів? (Питання вирішується комплексно з відповідними фахівцями з ремонту та експлуатації подібного майна)
Яке найменування та призначення наданого на дослідження об’єкта?
Чи укомплектовано наданий на дослідження об’єкт відповідно до нормативно-технічної документації? Якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість або невідповідність?
Яким характеристикам та властивостям відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідає наданий на дослідження об’єкт?
Яким підприємством і коли виготовлений наданий на дослідження об’єкт? (За умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)
Який рік виготовлення наданого на дослідження об’єкта? (Питання вирішується комплексно з трасологічним дослідженням за умови наявності маркувальної інформації)
Який ступінь зношення наданого на дослідження об’єкта?
Який розмір матеріального збитку, завданий у результаті пошкодження об’єкта, у тому числі з урахуванням наданої у розпорядження експерта калькуляції відновлювального ремонту?
Чи були дотримані умови зберігання наданого на дослідження об’єкта (зазначаються назва об’єкта та його короткі характеристики)?
V. Експертиза у сфері інтелектуальної власності

1. Експертиза комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями (індекс експертної спеціальності 13.6)
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (зазначається номер) таким, що не мав розрізнювальної здатності на певну дату (зазначається дата)?
Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (зазначається номер) лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?
Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (зазначається номер) лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв’язку з ними?
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (зазначається номер) оманливим?
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (зазначається номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?
Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (зазначається номер) лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (зазначається номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (зазначається номер) настільки, що їх можна сплутати?
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (зазначається номер) тотожним або схожим з фірмовим найменуванням (зазначається назва) настільки, що їх можна сплутати?
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (зазначається номер) тотожним або схожим з кваліфікованим зазначенням походження товарів (зазначається назва)?
Чи є позначення (назва), нанесене(а) на _________ (вказати куди) або застосоване(а) у __________ (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (зазначається номер)?
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (зазначається номер) схожим із фірмовим найменуванням (зазначається назва) настільки, що їх можна сплутати?

2. Експертиза топографій інтегральних мікросхем

Дослідження, пов’язані з топографіями інтегральних мікросхем (індекс експертної спеціальності 13.7)
Чи містять фотографії кожного шару ІМС ознаки копіювання оригінальних матеріалів топографії, на які поширюється правова охорона?
Чи містять фотошаблони ІМС ознаки копіювання оригінальних матеріалів топографії, на які поширюється правова охорона?
Чи містять пошарові топографічні креслення ІМС ознаки копіювання оригінальних матеріалів топографії, на які поширюється правова охорона?
Чи містить збірне креслення топографії ІМС ознаки копіювання оригінальних матеріалів топографії, на які поширюється правова охорона?
VI. Гемологічна експертиза

1. Гемологічна експертиза дорогоцінного, напівдорогоцінного або декоративного каміння

Дослідження дорогоцінного каміння (індекс експертної спеціальності 17.1.1)
Дослідження діамантів (індекс експертної спеціальності 17.1.2)
Дослідження дорогоцінного каміння органогенного походження (індекс експертної спеціальності 17.1.3)
Дослідження напівдорогоцінного каміння (індекс експертної спеціальності 17.1.4)
Дослідження декоративного каміння (індекс експертної спеціальності 17.1.5)
Орієнтовні питання щодо досліджень дорогоцінного, напівдорогоцінного або декоративного каміння
Чи є каміння, зразки якого надано для дослідження, дорогоцінним, декоративним, природним, синтетичним чи імітацією?
Які якісні характеристики зразків каміння, наданого для дослідження?
Яким є походження зразків каміння, наданого для дослідження?
З якого родовища було видобуто декоративне каміння, надане для дослідження?
Чи піддавалися надані для дослідження зразки каміння облагородженню?
Яка вартість каміння, наданого для дослідження?
Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам каміння?
Чи відповідає якість виробу з каміння вимогам стандартів та технічних умов?