ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.10.2020 N 4119/ІПК/99-00-04-05-03-09
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування доходу у вигляді дарунку та інвестиційного прибутку і в межах компетенції повідомляє.
Платник податків у своєму зверненні повідомив, що на підставі договору дарування отримує від рідного брата частку у статутному капіталі юридичної особи у вигляді корпоративних прав, які в подальшому планує продати.
Враховуючи зазначене, платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо оподаткування доходу у вигляді дарунку та інвестиційного прибутку, а також порядок відображення вказаного доходу у податковій декларації про майновий стан і доходи.
Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором доходу у вигляді вартості дарунку та доходу у вигляді інвестиційного прибутку
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Кодексу (2755-17) , відповідно до п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Кодексу (2755-17) ).
Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав визначено ст. 174 Кодексу (2755-17) .
Відповідно до п. 174.6 ст. 174 Кодексу (2755-17) об'єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ст. 174 Кодексу (2755-17) , подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розділом IV для оподаткування спадщини.
Згідно з пп. "в" п. 174.1 ст. 174 Кодексу (2755-17) об'єктом дарування є, зокрема корпоративні права.
При цьому об'єкти дарування, що даруються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб (пп. "а" пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Кодексу (2755-17) ).
Згідно з пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV цього Кодексу вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.
Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розділу IV цього Кодексу (2755-17) вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки;
Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу (2755-17) не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою) (пп. 1.7 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) ).
Разом з тим за ставкою 18 відс., визначеною у п. 167.1 ст. 167 Кодексу (2755-17) , оподатковуються будь-які об'єкти дарування, що отримуються у дарунок обдаровуваним від дарувальника - нерезидента (пп. 174.2.2 п. 174.2 cт. 174 Кодексу (2755-17) ).
Також вказаний дохід є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) ).
Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) (пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) ).
Таким чином, дохід у вигляді вартості дарунку (корпоративних прав), отриманий платником податку (обдаровуваним), який є членом сім'ї дарувальника другого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою. Разом з тим вказаний дохід звільняється від оподаткування військовим збором.
Водночас зазначений дохід, отриманий обдаровуваним від фізичної особи - нерезидента (дарувальника), оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та військовим збором 1,5 відсотка.
Крім того, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (2755-17) (пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 Кодексу (2755-17) ).
Особливості оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку визначено п. 170.2 ст. 170 Кодексу (2755-17) , відповідно до пп. 170.2.2 якого інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами).
Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований платником податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв'язку з таким даруванням чи успадкуванням.
Відповідно до пп. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 Кодексу (2755-17) облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік за результатами якого платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (2755-17) .
Враховуючи викладене, дохід, отриманий фізичною особою - резидентом у вигляді інвестиційного прибутку від продажу інвестиційного активу (корпоративного права) включається до її загального річного оподатковуваного доходу та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс., встановленою п. 167.1 ст. 167 Кодексу (2755-17) , і військовим збором за ставкою 1,5 відс., визначеною пп. 1.3 п. 161підрозділу 10 розділу XX Кодексу.
При цьому зазначена фізична особа зобов'язана подати річну декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, що настає за звітним, та самостійно до 01 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.
Водночас юридична особа, яка здійснює нарахування (виплату) доходу, виконує функції податкового агента в частині відображення доходу від операцій з інвестиційними активами у податковому розрахунку за ф. N 1ДФ.
Щодо відображення фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи дохід у вигляді дарунку та дохід у вигляді інвестиційного прибутку
Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) передбачено ст. 179 Кодексу (2755-17) .
Крім того, п. 2 розділу II Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. N 859 (z1298-15) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 р. N 177 (z0728-19) ) (далі - Інструкція), передбачено, що у розділі II декларації "Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу" відображаються такі доходи, зокрема:
- у рядку 10.5 вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, розмір яких визначається згідно з п. 170.2 ст. 170 розділу IV Кодексу (2755-17) . У разі отримання таких прибутків разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф1 до декларації;
у графі 3 рядка 10.5 вказується значення рядка 3.1 додатка Ф1 до декларації;
у графах 4 та 5 рядка 10.5 вказується значення рядків 4.1 та 5.1 додатка Ф1 до декларації;
у графах 6 та 7 рядка 10.5 вказується значення рядків 4.2 та 5.2 додатка Ф1 до декларації;
- у рядку 10.6 вказується сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу, розмір якого визначається згідно зі ст. 174 розділу IV Кодексу (2755-17) ;
у графі 3 рядка 10.6 вказується сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню згідно з розділом IV Кодексу (2755-17) .
Відповідно до п. 174.8 ст. 174 розділу IV Кодексу (2755-17) у випадках отримання доходів у вигляді об'єктів спадщини/дарунків, що оподатковуються за ставкою іншою, ніж нульова, об'єктом оподаткування є оціночна вартість таких об'єктів, визначена згідно із законом;
у графі 4 рядка 10.6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно до нотаріального посвідчення договору;
у графі 5 рядка 10.6 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно до нотаріального посвідчення договору;
у графі 6 рядка 10.6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;
у графі 7 рядка 10.6 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) .
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.