ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.06.2020 № 69

Про затвердження Положення та складу Науково-видавничої ради Державної архівної служби України

Відповідно до пункту 13 Положення про Державну архівну службу України (870-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, та у зв'язку з кадровими змінами, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Науково-видавничу раду Державної архівної служби України (далі - Науково-видавнича рада), що додається.
2. Затвердити склад Науково-видавничої ради, що додається.
3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Державної архівної служби України від 02 грудня 2014 року № 143 (v0143843-14) "Про Науково-видавничу раду Укрдержархіву", від 07 квітня 2016 року № 47 (v0047843-16) "Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 02 грудня 2014 року № 143 "Про Науково-видавничу раду Укрдержархіву" та від 06 грудня 2019 року № 111 "Про внесення змін до складу Науково-видавничої ради Державної архівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 02 грудня 2014 року № 143 "Про Науково-видавничу раду Укрдержархіву".
4. Управлінню цифрової трансформації Державної архівної служби України забезпечити розміщення на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України оновлену інформацію про Науково-видавничу раду.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова
А. Хромов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної
служби України
11.06.2020 № 69

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-видавничу раду Державної архівної служби

1. Науково-видавнича рада Державної архівної служби України (далі - Науково-видавнича рада) є дорадчим органом Укрдержархіву, створеним для розгляду:
наукових рекомендацій та пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку архівної справи, діловодства, обговорення найважливіших програм та інших питань;
питань публікації документів Національного архівного фонду, видання наукової, науково-популярної, навчальної, довідкової літератури, рекламно-інформаційних матеріалів з архівної справи, діловодства та інших питань діяльності архівних установ.
2. У своїй діяльності Науково-видавнича рада керується Положенням про Державну архівну службу України (870-2015-п) , наказами Укрдержархіву та цим Положенням.
3. Науково-видавнича рада розглядає матеріали і готує пропозиції з таких питань:
1) визначення основних напрямів наукових досліджень в галузі архівознавства, документознавства, археографії та інших спеціальних історичних дисциплін;
2) діяльність державних архівних установ як науково-методичних центрів з питань архівної справи, діловодства;
3) перспективне планування публікаційної та науково-дослідної роботи архівних установ у сфері архівної справи, документознавства, археографії, інших спеціальних історичних дисциплін;
4) перспективні та річні плани науково-публікаційної роботи державних архівних установ;
5) міжвідомча координація досліджень з проблем архівознавства, документознавства, археографії;
6) діяльності науково-дослідних установ у сфері архівної справи, документознавства;
7) вироблення концептуальних засад підготовки навчальних посібників, навчальних програм з архівознавчих і документознавчих дисциплін;
8) питання рекомендації до друку рукописів збірників архівних документів, путівників, довідників, каталогів, описів та іншої довідково-інформаційної літератури про склад і зміст Національного архівного фонду, документальних публікацій, монографій, видань, що продовжуються, а також іншої наукової, науково-популярної, навчальної, довідкової рекламно-інформаційної літератури, підготовленої працівниками державних архівних установ;
9) науково-організаційні питання публікації зазначених видань;
10) організація використання інформації документів Національного архівного фонду;
11) створення і розвиток автоматизованих інформаційно-пошукових систем на документи Національного архівного фонду та впровадження автоматизованих архівних технологій у діяльність державних архівних установ;
12) організація наукового співробітництва з іншими, в тому числі іноземними, архівними організаціями, а також інституціями культурологічного спрямування;
13) присудження заохочувальної премії імені Василя Веретенникова за кращі наукові дослідження в галузі архівознавства і документознавства;
14) висунення профільних визначних наукових праць на здобуття державних та інших нагород.
4. До Науково-видавничої ради входять провідні працівники Укрдержархіву, центральних державних архівів, представники науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів відповідного профілю.
Науково-видавничу раду очолює Голова Укрдержархіву.
Склад Науково-видавничої ради затверджується наказом Укрдержархіву.
5. Функції робочого апарату Науково-видавничої ради виконує відділ використання інформації документів НАФ та довідкового апарату управління комунікацій Укрдержархіву.
Відділ попередньо розробляє і вивчає питання, що виносяться на розгляд Науково-видавничої ради, залучаючи в разі потреби фахівців структурних підрозділів Укрдержархіву, державних архівних установ, наукових інституцій відповідного профілю як консультантів, експертів та рецензентів, що не входять до складу Науково-видавничої ради.
6. Засідання Науково-видавничої ради проводяться в міру необхідності, але не рідше, ніж раз на квартал.
7. Рішення Науково-видавничої ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Науково-видавничої ради, оформлюються протоколом за підписами голови і секретаря Ради, проводяться в життя, як правило, наказами Укрдержархіву.
8. Керівники архівних установ забезпечують дотримання вимог до видань, що подаються на розгляд Науково-видавничої ради:
1) до розгляду Науково-видавничою радою приймаються роздруковані оригінал-макети (рукописи) збірників архівних документів, путівників, довідників, каталогів, описів та іншої довідково-інформаційної літератури про склад і зміст Національного архівного фонду, документальних публікацій, монографій, видань, що продовжуються, а також іншої наукової, науково-популярної, навчальної, довідкової рекламно-інформаційної літератури, виконані в плановому або ініціативному порядку;
2) диск з файлом видання;
3) видання подаються щокварталу, до 20 числа завершення кожного кварталу разом з такими документами:
витягом з протоколу засідання науково-дорадчого органу архівної установи про розгляд видання та рекомендацію його до друку;
рецензією на видання;
листом-клопотанням від керівництва архівної установи.
За необхідності на засідання Науково-видавничої ради відряджається відповідальний за підготовку видання працівник архівної установи.
У разі прийняття Науково-видавничою радою рішення про необхідність доопрацювання рукопису, винесеного на розгляд, його повертають авторам чи упорядникам разом із зауваженнями і пропозиціями членів Науково-видавничої ради.
9. Особливі думки членів Науково-видавничої ради стосовно прийняття того чи іншого рішення заносяться до протоколу засідання чи додаються до нього.
10. Науково-видавнича рада співпрацює з іншими дорадчими органами Укрдержархіву, зокрема Громадською та Науково-експертною радами Укрдержархіву, Нормативно-методичною комісією Укрдержархіву.
11. Вирішення організаційних питань, пов'язаних з діяльністю Науково-видавничої ради, покладено на секретаря.
12. При Науково-видавничій раді можуть створюватися експертні комісії, групи консультантів, рецензентів.
Начальник управління
комунікацій
Ю. Прилепішева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
11.06.2020 № 69

СКЛАД

Науково-видавничої ради Державної архівної служби України

1.
Хромов
Анатолій Володимирович
-
Голова Державної архівної служби України (Голова науково-видавничої ради), кандидат історичних наук;
2.
Ємельянова
Тетяна Олександрівна
-
заступник Голови Державної архівної служби України, кандидат історичних наук;
3.
Бажан
Ольга Вікторівна
-
директор Центрального державного архіву громадських об'єднань України;
4.
Венгель
Геннадій Олександрович
-
директор Державного центру збереження документів НАФ;
5.
Верстюк
Владислав Федорович
-
завідувач відділу історії української революції (1917 - 1921 рр.) Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор (за згодою);
6.
Гаранін
Олександр Якович
-
директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства України, кандидат історичних наук;
7.
Демченко
Людмила Ярославівна
-
заступник директора Центрального державного історичного архіву України, м. Київ;
8.
Деркач
Валерія Геннадіївна
-
головний спеціаліст відділу використання інформації документів НАФ та довідкового апарату управління комунікацій (секретар ради);
9.
Железняк
Микола Григорович
-
директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, кандидат філологічних наук (за згодою);
10.
Маврін
Олександр Олександрович
-
заступник директора з наукової роботи Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, доктор історичних наук (за згодою);
11.
Мага
Ірина Миколаївна
-
директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки, кандидат історичних наук;
12.
Маковська
Наталія Василівна
-
заступник директора Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, кандидат історичних наук;
13.
Палієнко
Марина Геннадіївна
-
завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор (за згодою);
14.
Папакін
Георгій Володимирович
-
директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, доктор історичних наук (за згодою);
15.
Пиріг
Руслан Якович
-
головний науковий співробітник відділу історії української революції (1917 - 1921 рр.) Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор (за згодою);
16.
Прилепішева
Юлія Анатолівна
-
начальник управління комунікацій Державної архівної служби України, кандидат історичних наук;
17.
Щербак
Микола Григорович
-
Голова правління Спілки архівістів України, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор (за згодою).
( Текст взято з сайту Укрдержархіву http://www.archives.gov.ua )