МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ ПРЕСИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

              Н А К А З

 N 20 від 29.02.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 червня 1996 р.
 vd960229 vn20            за N 309/1334


   Про утворення Робочої групи з впровадження в Україні
    міжнародної стандартної нумерації друкованих видань


   Беручи до уваги Положення про Міністерство України у справах
преси та інформації, затверджене Указом Президента України від
02.01.95 за N 9/95, та Угоду про співробітництво з Міжнародним
агентством ISBN в м.Берліні, підписану 13.01.96 Міністром України
у справах преси та інформації за Агентство ISBN в Україні,
Н А К А З У Ю:

   1. Утворити Робочу групу з впровадження в Україні міжнародної
стандартної нумерації друкованих видань.
   2. Затвердити склад Робочої групи з впровадження в Україні
міжнародної стандартної нумерації друкованих видань, що додається.
   3. Затвердити Положення про Робочу групу з впровадження в
Україні міжнародної стандартної нумерації друкованих видань, що
додається.
   4. Затвердити Інструкцію з надання ISBN суб'єктам видавничої
діяльності України, що додається.
   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України по пресі N 62 від 25.09.92 "Про створення
Національного агентства  в  Міжнародній  системі  стандартної
нумерації книг (ISBN) і Національного центру в міжнародній системі
даних серіальних видань (ISDS) України".

 Міністр                       М.Онуфрійчук

                       Затверджено
                   наказом Міністерства України
                   у справах преси та інформації
                   від 29.02.96 N 20

              Положення
   про Робочу групу з впровадження в Україні міжнародної
       стандартної нумерації друкованих видань

   1. Робоча  група  з  впровадження в Україні міжнародної
стандартної нумерації друкованих видань (далі - Робоча група) є
тимчасовим  позаштатним  утворенням Мінпресінформу України на
громадських засадах.
   2. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією
( 888-09 ) та законами України,  постановами  Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами  і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів України,
Положенням про Мінпресінформ України, Угодою про співробітництво з
Міжнародним агентством ISBN в м.Берліні, підписаною 13.01.96
Міністром України у справах преси та інформації, наказами Міністра
України у справах преси та інформації та цим Положенням.
   3. Діяльність  Робочої  групи  пов'язана  із  суб'єктами
підприємництва всіх форм власності (юридичними та  фізичними
особами), підрозділами міністерств і відомств, які здійснюють
видавничу діяльність (підготовку і випуск друкованих видань).

   4. Основними завданнями Робочої групи є:
   4.1. Проведення підготовчої та організаційної роботи щодо
створення відповідно до законів України "Про підприємництво"
( 698-12 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) Агентства
ISBN в Україні.
   4.2. Тимчасове, до створення Агентства ISBN в  Україні,
виконання його функцій, передбачених Угодою про співробітництво з
Міжнародним агентством ISBN в м.Берліні.
   4.3. Налагодження міжнародних контактів та вжиття заходів для
впровадження  в  Україні  Міжнародної  стандартної  нумерації
серіальних видань (ISSN).

   5. Відповідно до основних завдань Робоча група здійснює такі
функції:
   5.1. Розробляє та реалізує першочергові заходи, що мають
забезпечити впровадження міжнародних систем стандартної нумерації
друкованих видань в Україні у сфері книговидання і друкованих
засобів масової інформації.
   5.2. Контактує з Міжнародним Агентством ISBN та Міжнародним
центром ISSN.
   5.3. Визначає цифрові ідентифікатори суб'єктів видавничої
діяльності (далі - видавництв), контролює їх використання.
   5.4. Веде облік видавництв.
   5.5. Надсилає  інформативні  матеріали  щодо  правильного
використання кодів Міжнародному Агентству ISBN.
   5.6. Надає консультації щодо ISBN.
   5.7. Забезпечує  видавництва  комп'ютерним  виведенням на
принтер кодів ISBN.
   5.8. Інформує видавництва щодо неправильного або дублюючого
використання кодів ISBN, веде реєстр таких видань.
   5.9. Розробляє  та  контролює  виконання  нормативних та
інструктивних матеріалів з питань застосування системи ISBN.
   5.10. Забезпечує   видавництва   методично-інструктивними
матеріалами щодо ISBN.
   5.11. Створює  та  супроводжує  комп'ютерні  бази  даних
видавництв та випущених ними друкованих видань.
   5.12. Надає періодично або на запит Міжнародного агентства
ISBN перелік видавництв і їх префіксів ISBN для включення у
щорічний Міжнародний довідник "Видавці світу".
   5.13. Розробляє та впроваджує  штрих-кодове  маркірування
друкованих видань на основі ISBN та ISSN.
   5.14. Вивчає та узагальнює міжнародний досвід впровадження
міжнародної стандартної нумерації друкованих видань.
   5.15. Отримує  від  підрозділів  Мінпресінформу  України,
комітетів у справах преси та інформації, інших суб'єктів сфери
його функціонального управління необхідні відомості, документи,
статистичні дані щодо видавничої діяльності.
   5.16. Отримує, для ведення обліку присвоєння видавництвами
кодів ISBN книжковим виданням та включення до комп'ютерної бази
даних,  контрольні  примірники  видань,  що  надходять  до
Мінпресінформу України відповідно до його Положення.

   6. Інші  питання  діяльності  Робочої  групи регулюються
відповідними  нормативними  та  інструктивними  документами
Мінпресінформу України.
   7. До складу Робочої групи входять працівники Мінпресінформу
України. Очолює Робочу групу - керівник Робочої групи, який
підпорядковується Міністру України у справах преси та інформації.
Керівник Робочої групи, а також її склад, визначаються Міністром
України у справах преси та інформації. Члени Робочої групи
виконують усні та письмові доручення керівника Робочої групи
стосовно її функцій та відповідно до цього Положення.

   8. Керівник Робочої групи має право:
   8.1. Регулювати роботу членів Робочої групи, вносити Міністру
України у справах преси та інформації подання щодо їх заохочень та
дисциплінарних стягнень.
   8.2. Підписувати документи Робочої групи.
   8.3. Без доручення представляти інтереси та приймати рішення
від імені Робочої групи.

   9. Робоча група після виконання покладених на неї завдань
припиняє свою діяльність за наказом Міністра України у справах
преси та інформації.

                       Затверджено
                   наказом Міністерства України
                   у справах преси та інформації
                   від 29.02.96 N 20

            Склад Робочої групи
     з впровадження в Україні міжнародної стандартної
          нумерації друкованих видань

   1. Керуючий справами Приходько Ігор Степанович - Керівник
Робочої групи.
   2. Заступник начальника Управління міжнародних зв'язків та
організації книжкових ярмарків Хилюк Лариса Миколаївна - заступник
Керівника Робочої групи.
   3. Провідний редактор Головного управління книговидання та
книгорозповсюдження Беспалова Валентина Ларіонівна - член Робочої
групи.
   4. Консультант Головного інформаційно-аналітичного управління
Хіренко Алла Василівна - член Робочої групи.