Протокол
    між Державним комітетом у справах охорони державного
    кордону України і Департаментом прикордонних військ
    Республіки Молдова про взаємодію в інтересах охорони
      українсько-молдовського державного кордону


   Дата підписання:    21.02.2003
   Дата набрання чинності: 21.02.2003

   Державний комітет  у  справах охорони державного кордону
України і Департамент прикордонних військ Республіки Молдова,
іменовані надалі - "Сторони",
   керуючись положеннями Договору між Україною і Республікою
Молдова про державний кордон від 18 серпня 1999 року ( 498_046 ),
   з метою   забезпечення   національної   безпеки   на
українсько-молдовському  державному кордоні (далі - державний
кордон), координації зусиль органів охорони державного кордону з
протидії незаконному переміщенню через державний кордон осіб,
транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також вирішення
інших питань, які належать до компетенції Сторін,
   домовилися про наступне:

               Стаття 1

   Сторони, у межах своєї компетенції, з урахуванням взаємних
інтересів і відповідно до законодавства своїх держав організовують
взаємодію в сферах:
   a) боротьби з нелегальною міграцією, незаконним переміщенням
зброї, боєприпасів, наркотиків, вибухових, отруйних, психотропних
речовин та радіоактивних матеріалів через державний кордон;
   b) підтримання режиму державного кордону;
   c) розвитку інформаційних і технічних зв'язків.

               Стаття 2

   Взаємодія Сторін  здійснюється  у таких сферах службової
діяльності:
   a) обмін інформацією про стан режиму державного кордону і
незаконне його перетинання, про порушників кордону, незаконне
переміщення зброї, боєприпасів, наркотиків, вибухових, отруйних,
психотропних речовин та радіоактивних матеріалів через державний
кордон тощо;
   b) проведення розслідувань прикордонних інцидентів;
   c) обмін  нормативно-правовими  актами,  досвідом роботи,
сприяння в підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації
кадрів;
   d) проведення робочих зустрічей представників Сторін.

               Стаття 3

   1. Сторони, у межах своєї компетенції, з урахуванням взаємних
інтересів і відповідно до законодавства своїх держав, здійснюють
обмін інформацією про:
   a) факти порушення чи спроби порушення державного кордону;
   b) факти порушення режиму державного кордону плавзасобами чи
правил перельоту через державний кордон і незаконного перебування
на території держави другої Сторони повітряних суден та інших
літальних апаратів;
   c) нові способи в тактиці дій порушників державного кордону;
   d) проведення робіт у прикордонній смузі;
   e) дані, які пов'язані з охороною  державного  кордону,
підтриманням його режиму, що вимагають здійснення загальних дій і
таких, що становлять взаємний інтерес.
   2. Взаємообмін інформацією може здійснюватись і з інших
питань, які можуть впливати на охорону українсько-молдовського
державного кордону.
   3. Сторони  зобов'язуються  не  допускати  розголошення
конфіденційних даних та іншої інформації, що отримана в процесі
співробітництва, і не передавати їх третій стороні без письмової
згоди другої Сторони.
   4. Обмін інформацією, що є державною таємницею, здійснюється
в порядку, передбаченому законодавством держав Сторін.

               Стаття 4

   1. Робочі зустрічі представників Сторін проводяться у разі
потреби, але не рідше одного разу в півроку з метою розгляду стану
виконання домовленостей з питань охорони державного кордону,
підтримання прикордонного режиму та інших питань, що становлять
взаємний інтерес.
   2. Робочі  зустрічі  на  рівні  структурних  підрозділів
(територіальних управлінь, частин) проводяться щокварталу або за
необхідності для обміну даними  про  обстановку,  підготовки
конкретних заходів з посилення охорони державного кордону та
шляхів їх реалізації.
   3. Час, місце зустрічей, порядок денний і склад делегацій
попередньо узгоджуються, але не пізніше, ніж за 10 днів до
запропонованого  терміну  зустрічі. За результатами зустрічей
складається протокол у двох примірниках.

               Стаття 5

   Для реалізації положень цього Протоколу проводяться робочі
зустрічі, використовується листування та технічні засоби зв'язку.
   Сторони самостійно  відшкодовують  витрати  з  реалізації
положень цього Протоколу.

               Стаття 6

   Цей Протокол не зачіпає прав та зобов'язань Сторін з інших
міжнародних договорів та угод, учасниками яких вони є.

               Стаття 7

   1. Цей Протокол набуває чинності з дня його підписання.
   2. Цей Протокол втрачає чинність з дня набуття чинності
Договором про режим українсько-молдовського державного кордону.
Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Протоколу шляхом
направлення письмового повідомлення дипломатичними каналами, і в
цьому разі він втрачає свою чинність через 3 місяці з дня
одержання такого повідомлення.
   3. За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть бути
внесені зміни і доповнення, які оформлюються окремими протоколами,
і будуть складати невід'ємну частину цього Протоколу. Ці протоколи
набувають чинності в порядку, передбаченому пунктом першим цієї
статті.

   Вчинено в м. Одеса 21 лютого 2003 р. в двох оригінальних
примірниках, кожний українською, молдовською і російською мовами,
при цьому всі тексти є рівно автентичними. У випадку виникнення
розбіжностей при тлумаченні і  застосуванні  положень  цього
Протоколу текст російською мовою буде мати переважну силу.

 За Державний комітет         За Департамент прикордонних
 у справах охорони державного     військ Республіки Молдова
 кордону України