МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.05.2007 N 363

Про Науково-методичну раду МОН і науково-методичні комісії з вищої освіти

З метою внесення змін і доповнень до положень про Науково-методичну раду МОН з питань освіти, Науково-методичну комісію з питань вищої освіти Науково-методичної ради, оновлення персонального складу Науково-методичної ради МОН, приведення структури Науково-методичних комісій з вищої освіти у відповідність до Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року N 1719 (1719-2006-п) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Положення про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки (додаток 1).
1.2. Положення про Науково-методичну комісію з вищої освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки (додаток 2).
1.3. Персональний склад Президії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки (додаток 3).
1.4. Персональний склад Відділення вищої освіти Науково-методичної ради (додаток 4).
1.5. Перелік та персональний склад науково-методичних комісій з вищої освіти (додаток 5).
2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Кудін А.В.):
2.1. Розмістити наказ на сайті міністерства та до 01.09.2007 року видати друком Довідник науково-методичних комісій і надіслати його до вищих навчальних закладів.
2.2. Надавати комісіям постійну допомогу в організації та науково-методичному забезпеченні їх роботи.
2.3. Внести пропозиції щодо відзначення голів науково-методичних комісій з вищої освіти, які завершили роботу на цих посадах.
3. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) виділити необхідні кошти для видання Довідника науково-методичних комісій та забезпечення ним вищих навчальних закладів.
4. Вважати такими, що втратили чинність накази МОН: від 12.09.2003 N 618, від 03.04.2006 N 259, від 06.06.2006 N 338, від 21.06.2006 N 473, від 18.10.2006 N 706 N 706, від 01.11.2006 N 736, від 07.02.07 N 93.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Шинкарука В.Д.
Міністр
С.М.Ніколаєнко

Додаток 1
до наказу МОН
08.05.2007 N 363

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-методичну раду з питань освіти міністерства освіти і науки України

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада з питань освіти Міністерства освіти і науки України (далі - Науково-методична рада) є дорадчо-консультативним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах України.
1.2. Головною метою діяльності Науково-методичної ради є:
- вироблення стратегічних напрямів розвитку та вдосконалення змісту навчання і виховання молоді для всіх освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів;
- встановлення відповідності державних стандартів освіти сучасним вимогам до загальноосвітньої, професійної і фахової підготовки учнівської і студентської молоді, а також оцінка якості навчально-методичного забезпечення щодо їх реалізації;
- визначення перспективних потреб науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу на різних рівнях освіти;
- експертиза освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів та навчального обладнання щодо можливості надання їм рекомендаційних грифів міністерства.
1.3. Науково-методична рада діє згідно з законодавством України, у своїй роботі керується цим Положенням, нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти і науки, що стосуються сфери її діяльності.

2. Основні завдання Науково-методичної ради

2.1. На Науково-методичну раду відповідно до її головної мети покладаються такі завдання:
2.1.1. Визначення перспективних напрямів розвитку змісту освіти в Україні, аналіз напрямів підготовки робітників і спеціалістів за різним професійним спрямуванням і на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях та вироблення пропозицій щодо впорядкування відповідного Переліку спеціальностей і робітничих професій.
2.1.2. Аналіз стану розробки та експертиза державних стандартів освіти для різних освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів, вироблення пропозицій щодо удосконалення та впорядкування їхніх складових.
2.1.3. Вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту і структури освіти на різних освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнях, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання молоді.
2.1.4. Аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в усіх ланках системи освіти та підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення навчальних закладів різних рівнів освіти.
2.1.5. Експертиза запропонованих нових концепцій освіти, навчальних планів і програм, заявок на проведення педагогічних експериментів та впровадження інновацій на державному (всеукраїнському) рівні та оцінка їх результатів за підсумками апробації; аналіз передового педагогічного досвіду і вироблення пропозицій щодо його запровадження у практику і форм поширення.
2.1.6. Вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованою молоддю, організації науково-дослідної роботи студентів, участь у проведенні відповідних практичних заходів (олімпіад, конкурсів, турнірів, студентських конференцій тощо).
2.1.7. Проведення експертизи підручників, навчальних і наочних посібників, іншої навчально-методичної літератури, дидактичних і програмних засобів та підготовка висновків про надання їм рекомендаційних грифів Міністерства освіти і науки України; вироблення пропозицій щодо висунення і присудження підручникам Державних премій України.
2.1.8. Проведення в окремих випадках за дорученням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України незалежної експертизи навчальної, наукової та методичної роботи викладачів, які представлені до присвоєння вчених звань доцента і професора.

3. Структура Науково-методичної ради

3.1. Керівним органом Науково-методичної ради є Президія, яка здійснює загальне керівництво діяльністю Науково-методичної ради та її відділень і координує їхню роботу з наскрізних проблем освіти.
3.2. Президію Науково-методичної ради очолює за посадою Міністр освіти і науки України. До її складу, крім голови ради, входять керівники відділень Науково-методичної ради як його заступники за напрямами роботи, вчений секретар, інші представники відділень.
Склад Президії Науково-методичної ради затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.
3.3. Основним структурним підрозділом Науково-методичної ради є відділення, напрям діяльності якого визначається відповідним освітнім чи освітньо-кваліфікаційним рівнем, а саме:
відділення дошкільної і загальної середньої освіти;
відділення професійно-технічної освіти;
відділення вищої освіти.
Відділення можуть поділятися на сектори, які об'єднують комісії за певним напрямом діяльності чи іншим принципом.
3.4. Відділення Науково-методичної ради складаються з науково-методичних, предметних і фахових комісій, до роботи в яких на добровільних засадах залучаються провідні фахівці системи освіти, науковці Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, вчителі і методисти, інші спеціалісти системи освіти та інших галузей.
Склад комісій Науково-методичної ради затверджується наказом Міністра освіти і науки України за поданням керівника відповідного відділення.
3.5. Відділення Науково-методичної ради очолюють заступники міністра, які за своїми функціональними обов'язками ведуть відповідні напрями роботи міністерства. Керівники відділень мають заступників, як правило, з числа керівників департаментів чи управлінь міністерства, функції яких пов'язані з відповідним напрямом діяльності відділення.
Керівники відділень у межах своєї компетенції приймають рішення відносно всіх питань діяльності відділення.
3.6. Для організації і планування поточної роботи відділень і координації роботи комісій створюється Бюро відділення, до якого крім керівника відділення входять його заступники, вчений секретар, делеговані до Бюро представники комісій. Кількісний склад Бюро відділення визначає його керівник.
3.7. Учені секретарі відділень здійснюють організаційне забезпечення діяльності відділення і координацію роботи комісій. Посади вчених секретарів відділень можуть бути введені до штатного розпису Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Комісії Науково-методичної ради формуються за галузями знань (навчальними предметами чи дисциплінами) або напрямами підготовки спеціалістів. При необхідності вони можуть мати підкомісії або секції.
3.8. Комісія Науково-методичної ради складається з працівників Міністерства освіти і науки України, науковців НАН і АПН України, провідних фахівців освіти, представників педагогічної громадськості (асоціацій вчителів, творчих спілок педагогів тощо), співробітників Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Їх очолюють провідні вчені і фахівці в даній галузі знань. Для організації роботи комісії запроваджується посада вченого секретаря.
При комісіях діють групи експертів, до роботи в яких на добровільних засадах залучаються провідні фахівці і науковці з відповідної галузі знань, кафедр вищих навчальних закладів, наукових підрозділів НАН і АПН України. Експерти науково-методичної комісії за її дорученням подають висновки щодо якості рецензованого матеріалу, доцільності його запровадження в навчально-виховний процес, формують пропозиції щодо удосконалення науково-методичного забезпечення освіти на відповідному освітньому або освітньо-кваліфікаційному рівні тощо. Експертизу поданих на розгляд комісії матеріалів можуть здійснювати також її члени.
3.9. У випадку розв'язання Науково-методичною радою комплексних проблем, що вимагають висновку кількох комісій, можуть створюватися науково-методичні об'єднання з цих питань. У таких випадках науково-методичні об'єднання створюються за рішенням керівника відділення і до них входять визначені ним комісії в повному складі або делеговані відповідними комісіями члени, які мають повноваження приймати рішення.

4. Організація роботи Науково-методичної ради

4.1. Для вироблення перспективних напрямів і планування своєї діяльності, підведення підсумків роботи і вирішення стратегічних питань розвитку системи освіти Науково-методична рада щорічно скликається на пленарне засідання. Його представництво визначає Президія Науково-методичної ради.
4.2. Президія Науково-методичної ради і Бюро відділень діють відповідно до своїх планів роботи і збираються на свої засідання щоквартально, розглядаючи завдання на перспективу та інші поточні питання.
4.3. Комісії Науково-методичної ради планують свою роботу відповідно до завдань, що покладені на них, і збираються на свої засідання в міру необхідності. Вони зобов'язані винести свої рішення не пізніше двомісячного терміну з дня отримання матеріалів, поданих на їх розгляд, або в інші терміни за погодженням сторін.
4.4. Міністерство освіти і науки України може покладати обов'язки щодо організації роботи Науково-методичної ради на підпорядковані йому організації та установи.
4.5. Планові та оперативні заходи Науково-методичної ради (експертизи, організація експериментів, проведення нарад, конференцій і семінарів тощо) організовує і проводить ІІТЗО, на який Міністерство освіти і науки України покладає обов'язки щодо організації її роботи, або базові навчальні заклади і установи, які визначені наказом міністерства. Відрядження членів Науково-методичної ради на засідання комісій здійснюються за рахунок коштів організації чи установи, де вони працюють.
4.6. З метою уникнення ситуацій необ'єктивного розгляду питання і упередженого прийняття рішення, коли у членів комісії або експертів існує певна зацікавленість у результаті (як фінансова, так і моральна) або в його оцінці виявлятиметься їхня суб'єктивна позиція (дружні стосунки, посадова підлеглість тощо), вони повинні перед засіданням заявити про це і не брати в ньому участі з зазначеного питання.
4.7. Робота в комісіях та експертних групах Науково-методичної ради фіксується в індивідуальних планах викладача та наукового співробітника в розділі "Науково-методична робота" і враховується навчальним закладом чи науковою установою у плануванні їх навантаження.

Додаток 2
до наказу МОН
08.05.2007 N 363

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-методичну комісію з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична комісія з вищої освіти (далі НМК) є складовою частиною і робочим органом Відділення вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
1.2. До роботи в НМК на добровільних засадах залучаються провідні фахівці та науковці вищих навчальних закладів, Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, працівники органів управління освітою, науково-методичних установ, представники інших галузей соціально-економічної сфери, що мають безпосереднє відношення до підготовки фахівців з вищою освітою.
1.3. Склад НМК формується Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (відділення змісту вищої освіти), погоджується з департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України та затверджується наказом Міністерства освіти і науки України за поданням керівника Відділення вищої освіти НМР. Очолюють НМК провідні вчені і фахівці з відповідних напрямів підготовки.
1.4. Головною метою діяльності НМК є:
- розробка концепції розвитку спеціальностей навчального напряму;
- визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем; узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій;
- проведення науково-методичної експертизи складових галузевих стандартів вищої освіти на їх відповідність сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців усіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів, науково-навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів;
- науково-методичне супроводження впровадження галузевих стандартів вищої освіти і стандартів вищої освіти.
1.5. В своїй діяльності НМК діє згідно з чинним законодавством України, законами України "Про освіту" (1060-12) , "Про вищу освіту" (2984-14) , Національною доктриною розвитку освіти України (347/2002) , керується постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документам Міносвіти і науки України, зокрема Положеннями про Науково-методичну раду з питань освіти , даним Положенням.

2. Основні завдання і функції НМК

2.1. Відповідно до головної мети діяльності НМК на неї покладаються такі завдання:
2.1.1. Удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження стандартів вищої освіти, сучасних методів навчання, передових освітніх та нових інформаційних технологій.
2.1.2. Визначення вимог до кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників.
2.2. Головними функціями НМК є:
2.2.1. Розробка рекомендацій стосовно вдосконалення навчальних планів з підготовки фахівців за спеціальностями та погодження навчальних планів при їх відповідності освітньо-професійним програмам.
2.2.2. Розробка рекомендацій та науково-методичних вимог до програм з нормативних навчальних дисциплін.
2.2.3. Розробка пропозицій до перспективних планів підготовки та видання підручників, навчальних посібників та методичної літератури, експертиза і рецензування рукописів на доцільність їх видання, створення авторських колективів для написання програм з нормативних навчальних дисциплін та підручників.
Проведення науково-методичної експертизи підручників, навчальних посібників та іншої запланованої до видання навчально-методичної літератури.
2.2.4. Розробка рекомендацій до навчально-методичного забезпечення роботи Державних екзаменаційних комісій, аналізу результатів державної атестації випускників.
2.2.5. Науково-методична експертиза засобів діагностики якості підготовки фахівців: комплексних кваліфікаційних завдань, комплексних контрольних робіт, тестів як поточного, так і підсумкового контролю якості навчання з відповідних спеціальностей.
2.2.6. Розробка рекомендацій щодо удосконалення організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, критеріїв оцінювання успішності навчання студентів.
2.2.7. Розробка пропозицій до планів та програм підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів.
2.2.8. Вивчення та розповсюдження досвіду підготовки фахівців у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах.
2.2.9. Здійснення порівняльного аналізу роботи ВНЗ та окремих кафедр з питань методичного забезпечення навчального процесу і впровадження новітніх технологій навчання. Взаємодія з установами Академії педагогічних наук з цих питань.
2.2.10. Участь членів НМК в експертних комісіях, які здійснюють ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів України.
2.2.11. Проведення за дорученням Атестаційної колегії незалежної експертизи навчальної, наукової та методичної роботи науково-педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння вчених звань доцента і професора.
2.2.12. Підготовка висновків щодо еквівалентності рівнів кваліфікацій з вищої освіти, вчених звань, отриманих за кордоном, при їх визнанні та нострифікації відповідних документів в Україні.

3. Структура і організація роботи НМК

3.1. НМК формується як правило за галузями знань, напрямами підготовки фахівців. При необхідності вона може утворювати президію, підкомісії або секції.
3.2. Загальне керівництво діяльністю НМК здійснює відділення вищої освіти НМР. Координує роботу НМК відділення змісту вищої освіти ІІТЗО.
3.3. Оперативне керівництво НМК здійснює голова НМК і представляє її в наукових та освітніх установах.
Для організації роботи НМК в її складі передбачається посада вченого секретаря.
3.4. НМК самостійно визначає регламент, план і форми своєї діяльності.
3.5. Засідання президії НМК проводиться у строки, які визначаються планом. При необхідності скликаються оперативні засідання НМК або Президії. Президія НМК має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні. НМК зобов'язана прийняти рішення не пізніше двомісячного терміну з дня отримання матеріалів, наданих на її розгляд, або в інші терміни за погодженням сторін.
3.6. Планові та оперативні заходи НМК здійснює за рахунок бюджетів закладів освіти, установ і організацій, при яких вони діють. Відрядження членів НМК на її засідання здійснюється за рахунок коштів закладів освіти, установ і організацій, в яких вони працюють.
3.7. Робота в Науково-методичній комісії фіксується в індивідуальних планах викладачів і наукових співробітників і враховується вищим навчальним закладом чи науковою установою при плануванні навантаження: 25 годин на навчальний рік для члена та 50 годин для голови комісії (підкомісії, секції), вченого секретаря.
3.8. В окремих випадках (рецензування, експертиза підручників, навчальних посібників тощо) оплата роботи членів НМК може здійснюватись погодинно на умовах трудового договору, укладеного в установленому порядку.
3.9. Один раз на рік (в кінці навчального року) НМК інформує ІІТЗО (відділення змісту вищої освіти) про проведену роботу.
3.10. За погодженням з головою НМК, заступники голови комісії можуть підписувати, (погоджувати) матеріали з питань, віднесених до їх компетенції. У необхідних випадках підпис голови НМК, його заступників завіряється печаткою навчального закладу, установи або організації, в яких вони працюють.

Додаток 3
до наказу МОН
08.05.2007 N 363

ПРЕЗИДІЯ

науково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти і науки України

------------------------------------------------------------------
|НІКОЛАЄНКО СТАНІСЛАВ   |Міністр освіти і науки України, голова|
|МИКОЛАЙОВИЧ       |Науково-методичної Ради з питань   |
|             |освіти                |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЖЕБРОВСЬКИЙ БОРИС    |перший заступник міністра, перший   |
|МИХАЙЛОВИЧ        |заступник голови           |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ТЕСЛЕНКО ВАЛЕНТИН    |заступник міністра, заступник голови, |
|ВІКТОРОВИЧ        |керівник відділення дошкільної і   |
|             |загальної середньої освіти      |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ШИНКАРУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ|заступник міністра, заступник голови, |
|             |керівник відділення вищої освіти   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|КУДІН АНДРІЙ       |директор Інституту інноваційних    |
|В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ      |технологій і змісту освіти, вчений  |
|             |секретар НМР             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЛИТВИН ВОЛОДИМИР     |віце-президент НАН України, доктор  |
|МИХАЙЛОВИЧ        |історичних наук, професор (за згодою) |
|-------------------------+--------------------------------------|
|САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА   |віце-президент АПН України, доктор  |
|ЯКІВНА          |педагогічних наук, академік АПН    |
|             |України (за згодою)          |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ПОЛЯНСЬКИЙ ПАВЛО     |директор департаменту загальної    |
|БРОНІСЛАВОВИЧ      |середньої та дошкільної освіти    |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ДЕСЯТОВ ТИМОФІЙ     |директор департаменту         |
|МИХАЙЛОВИЧ        |професійно-технічної освіти, заступник|
|             |голови, керівник відділення      |
|             |професійно-технічної освіти      |
|-------------------------+--------------------------------------|
|БОЛЮБАШ ЯРОСЛАВ ЯКОВИЧ  |директор департаменту вищої освіти,  |
|             |заступник керівника відділення вищої |
|             |освіти                |
|-------------------------+--------------------------------------|
|БУРЛАКОВ ОЛЕКСАНДР    |начальник Державної інспекції     |
|МИКОЛАЙОВИЧ       |навчальних закладів          |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЛЕВКІВСЬКИЙ КАЗИМИР   |заступник директора Інституту     |
|МИХАЙЛОВИЧ        |інноваційних технологій і змісту   |
|             |освіти                |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЗАВАЛЕВСЬКИЙ ЮРІЙ    |заступник директора Інституту     |
|ІВАНОВИЧ         |інноваційних технологій і змісту   |
|             |освіти                |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ГОЛОВІНОВА ВАЛЕНТИНА   |заступник директора Інституту     |
|ОЛЕКСІЇВНА        |інноваційних технологій і змісту   |
|             |освіти                |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до наказу МОН
08.05.2007 N 363

ВІДДІЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бюро:
------------------------------------------------------------------
| 1. |ШИНКАРУК ВАСИЛЬ   |д.філол.н., проф., заступник     |
|  |ДМИТРОВИЧ      |міністра, керівник відділення вищої |
|  |           |освіти                |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 2. |БОЛЮБАШ ЯРОСЛАВ   |директор департаменту вищої освіти, |
|  |ЯКОВИЧ        |заступник керівника відділення    |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 3. |ЛЕВКІВСЬКИЙ КАЗИМИР |к.іст.н., проф., заступник директора,|
|  |МИХАЙЛОВИЧ      |начальник відділення змісту вищої  |
|  |           |освіти Інституту інноваційних    |
|  |           |технологій і змісту освіти, заступник|
|  |           |керівника відділення         |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 4. |ШУСТ НАТАЛІЯ     |д.соціол.н., проф., заступник    |
|  |БОРИСІВНА      |директора департаменту вищої освіти |
|  |           |МОН, вчений секретар відділення   |
|----------------------------------------------------------------|
|            Члени відділення            |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |АНДРУЩЕНКО Віктор  |д.філос.н., проф., ректор Київського |
|  |Петрович       |національного педагогічного     |
|  |           |університету ім. М.Драгоманова    |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 2. |ВІТЕНКО Іван     |к.пс.н., проф., директор Центрального|
|  |Семенович      |методичного кабінету з вищої медичної|
|  |           |освіти                |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 3. |ДМИТРИЧЕНКО Микола  |д.т.н., проф., ректор Національного |
|  |Федорович      |транспортного університету (м. Київ) |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 4. |ЄРОХІН Сергій    |д.е.н., проф., ректор Національної  |
|  |Аркадійович     |академії управління (м. Київ)    |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 5. |ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло |д.т.н., проф., ректор Національного |
|  |Захарович      |технічного університету України   |
|  |           |"КПІ", академік НАН України     |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 6. |ЗЯЗЮН Іван Андрійович|д.ф.н., проф., директор Інституту  |
|  |           |педагогічної освіти і освіти для   |
|  |           |дорослих АПН України, академік АПН  |
|  |           |України               |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 7. |ЛУГОВИЙ Володимир  |д.п.н., проф., директор Інституту  |
|  |Іларіонович     |вищої освіти АПН України       |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 8. |МАЗАРАКІ Анатолій  |д.е.н., проф., ректор Національного |
|  |Антонович      |торговельно-економічного університету|
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 9. |Малахов Валерій   |д.т.н., проф., ректор Одеського   |
|  |Павлович       |національного політехнічного     |
|  |           |університету             |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|10. |МЕЛЬНИЧУК Дмитро   |д.б.н., проф., ректор Національного |
|  |Олексійович     |аграрного університету        |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|11. |НАУМЕНКО Микола   |директор Департаменту військової   |
|  |Іванович       |освіти та науки Міністерства оборони |
|  |           |України               |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|12. |ОЛІЙНИК Віктор    |д.п.н., проф., ректор Центрального  |
|  |Васильович      |інституту післядипломної педагогічної|
|  |           |освіти АПН України          |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|13. |ПАВЛЕНКО Анатолій  |д.е.н., проф., ректор Київського   |
|  |Федорович      |національного економічного      |
|  |           |університету             |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|14. |ПІВНЯК Геннадій   |д.т.н., проф., академік НАН, ректор |
|  |Григорович      |Національного гірничого університету |
|  |           |України (м. Дніпропетровськ)     |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|15. |ПОЛЯКОВ Микола    |д.т.н., проф., ректор        |
|  |Вікторович      |Дніпропетровського національного   |
|  |           |університету             |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|16. |ПОПЛАВСЬКИЙ Михайло |д.т.н., проф., ректор Національного |
|  |Михайлович      |університету культури і мистецтв   |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|17. |ПОХРЕСНИК Анатолій  |к.т.н., доц., директор Київського  |
|  |Костянтинович    |технікуму електронних приладів,   |
|  |           |голова ради директорів ВНЗ I-II   |
|  |           |рівнів акредитації          |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|18. |ПРОКОПЕНКО Іван   |д.пед.н., проф., ректор Харківського |
|  |Федорович      |національного педагогічного     |
|  |           |університету ім. Г.Сковороди     |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|19. |ТУГАЙ Анатолій    |д.т.н., проф., ректор Київського   |
|  |Михайлович      |національного технічного університету|
|  |           |будівництва та архітектури      |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|20. |ХОМЕНКО Микола    |директор Навчально-методичного центру|
|  |Павлович       |з підготовки молодших спеціалістів  |
|  |           |Мінагрополітики України       |
------------------------------------------------------------------
СЕКТОР З НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Президія
------------------------------------------------------------------
|1.  |ЯКИМЕНКО Юрій    |д.т.н., проф., перший проректор   |
|   |Іванович голова,  |Національного технічного      |
|   |236-20-82      |університету України "Київський   |
|   |          |політехнічний інститут"       |
|------+--------------------+------------------------------------|
|2.  |КАРТАВЦЕВ Валерій  |к.ю.н., проф., перший проректор   |
|   |Степанович заст.  |Національної академії Служби безпеки|
|   |голови, 263-31-22  |України, м. Київ          |
|------+--------------------+------------------------------------|
|3.  |КОТЕЛЬЧУК Ігор   |заст. начальника Департаменту    |
|   |Анатолійович заст. |спеціальних телекомунікаційних   |
|   |голови       |систем та захисту інформації Служби |
|   |          |безпеки України           |
|------+--------------------+------------------------------------|
|4.  |НОВИКОВ Олексій   |д.т.н., проф., директор       |
|   |Миколайович заст.  |Фізико-технічного інституту     |
|   |голови, 236-70-98  |Національного технічного      |
|   |          |університету України "Київський   |
|   |          |політехнічний інститут"       |
|------+--------------------+------------------------------------|
|5.  |СКРИПНИК Леонід   |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|   |Васильович заст.  |Спеціального факультету СБ України у|
|   |голови, 450-10-75  |складі Військового інституту    |
|   |          |телекомунікацій та інформатизації  |
|   |          |Національного технічного      |
|   |          |університету України "Київський   |
|   |          |політехнічний інститут"       |
|------+--------------------+------------------------------------|
|6.  |АРХИПОВ Олександр  |д.т.н., професор кафедри      |
|   |Євгенійович     |Фізико-технічного інституту     |
|   |секретар, 241-86-55 |Національного технічного      |
|   |          |університету України "Київський   |
|   |          |політехнічний інститут"       |
|------+--------------------+------------------------------------|
|7.  |ДЕМЕДЮК Юрій    |к.г.-м.н., зав. відділу Апарату   |
|   |Миколайович     |Ради національної безпеки і оборони |
|   |255-05-43      |України               |
|------+--------------------+------------------------------------|
|8.  |ЄВИЧ Юрій      |начальника відділу освіти військових|
|   |Володимирович    |формувань і правоохоронних органів |
|   |288-04-61      |Департаменту вищої освіти      |
|   |          |Міністерства освіти і науки України |
|------+--------------------+------------------------------------|
|9.  |МАЧУСЬКИЙ Євген   |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|   |Андрійович 226-23-96|Фізико-технічного інституту     |
|   |          |Національного технічного      |
|   |          |університету України "Київський   |
|   |          |політехнічний інститут"       |
|------+--------------------+------------------------------------|
|10.  |ПОГРЕБНЯК Віталій  |к.т.н., проф., начальник відділу  |
|   |Петрович 416-20-62 |інженерно-технічної освіти Інституту|
|   |          |інноваційних технологій і змісту  |
|   |          |освіти Міністерства освіти і науки |
|   |          |України               |
|------+--------------------+------------------------------------|
|11.  |ХОРОШКО Володимир  |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|   |Олексійович     |Національного авіаційного      |
|   |483-70-03      |університету, м. Київ        |
------------------------------------------------------------------
Члени сектору
------------------------------------------------------------------
|12.  |БЛІНЦОВ Володимир  |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|   |Степанович     |Національного морського технічного |
|   |          |університету ім. адмірала Макарова |
|   |          |(м. Миколаїв)            |
|------+--------------------+------------------------------------|
|13.  |БОГДАНОВ Олександр |д.т.н., проф., нач. кафедри     |
|   |Михайлович     |Спеціального факультету СБ України у|
|   |          |складі Військового інституту    |
|   |          |телекомунікацій та інформатизації  |
|   |          |Національного технічного      |
|   |          |університету України "Київський   |
|   |          |політехнічний інститут"       |
|------+--------------------+------------------------------------|
|14.  |ВАСЮКОВ Ігор    |начальник Спеціального факультету СБ|
|   |Васильович     |України у складі Військового    |
|   |          |інституту телекомунікацій та    |
|   |          |інформатизації Національного    |
|   |          |технічного університету України   |
|   |          |"Київський політехнічний інститут" |
|------+--------------------+------------------------------------|
|15.  |ГОРБЕНКО Іван    |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|   |Дмитрович      |Харківського національного     |
|   |          |університету радіоелектроніки    |
|------+--------------------+------------------------------------|
|16.  |ГУЛАК Геннадій   |начальник Головного управління   |
|   |Миколайович     |криптографічного захисту інформації |
|   |          |Департаменту спеціальних      |
|   |          |телекомунікаційних систем та захисту|
|   |          |інформації СБ України        |
|------+--------------------+------------------------------------|
|17.  |ДІХТЯРЕНКО Микола  |к.т.н., заст. начальника Головного |
|   |Данилович      |управління Департаменту спеціальних |
|   |          |телекомунікаційних систем та захисту|
|   |          |інформації Служби безпеки України  |
|------+--------------------+------------------------------------|
|18.  |ДУДИКЕВИЧ Валерій  |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|   |Богданович     |Національного університету     |
|   |          |"Львівська політехніка"       |
|------+--------------------+------------------------------------|
|19.  |ЖУКОВИЦЬКИЙ Ігор  |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|   |Володимирович    |Дніпропетровського державного    |
|   |          |технічного університету залізничного|
|   |          |транспорту             |
|------+--------------------+------------------------------------|
|20.  |ІВЧЕНКО Ірина    |к.ф.-м.н., доц., начальник     |
|   |Сергіївна      |управління захисту інформації    |
|   |          |Департаменту інформатизації     |
|   |          |Національного банку України, м. Київ|
|------+--------------------+------------------------------------|
|21.  |КОНОВЕЦЬ Олександр |д.і.н., проф. Кафедри Інституту   |
|   |Федорович      |журналістики Київського       |
|   |          |Національного університету ім.   |
|   |          |Тараса Шевченко, м. Київ      |
|------+--------------------+------------------------------------|
|12.  |КОРНЕЙКО Олександр |к.т.н., доц., заст. начальника   |
|   |Васильович     |факультету з навчальної та наукової |
|   |          |роботи Спеціального факультету СБ  |
|   |          |України у складі Військового    |
|   |          |інституту телекомунікацій та    |
|   |          |інформатизації Національного    |
|   |          |технічного університету України   |
|   |          |"Київський політехнічний інститут" |
|------+--------------------+------------------------------------|
|23.  |КУЗНЕЦОВ Георгій  |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|   |Віталійович     |Національного гірничого       |
|   |          |університету, м. Дніпропетровськ  |
|------+--------------------+------------------------------------|
|24.  |ТАЛАЛАЄВ Володимир |д.т.н., проф., 1-й заст. начальника |
|   |Опанасович     |Полтавського військового інституту |
|   |          |зв'язку               |
------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до наказу МОН
08.05.2007 N 363

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ З ВИЩОЇ ОСВІТИ

Комісія з педагогічної освіти (0101)
ПРЕЗИДІЯ
------------------------------------------------------------------
|1. |Андрущенко Віктор |д.ф.н., професор, академік АПН України, |
|  |Петрович, голова |ректор Національного педагогічного   |
|  |комісії 234-11-08 |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Зязюн Іван    |д.ф.н., професор, академік АПН України, |
|  |Андрійович,    |директор Інституту педагогіки і освіти |
|  |заступник голови |дорослих АПН України (м. Київ)     |
|  |440-63-88     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Грищенко Геннадій |к.ф.-м.н., професор, директор Інституту |
|  |Опанасович,    |фізико-математичної та інформатичної  |
|  |заступник голови |освіти і науки Національного      |
|  |239-30-91     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Яценко Світлана  |к.п.н., доц. кафедри математики та   |
|  |Євгенівна, вчений |методики викладання математики     |
|  |секретар,     |Національного педагогічного університету|
|  |239-30-91     |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Шкіль Микола   |д.ф.-м.н., професор, академік АПН    |
|  |Іванович     |України, радник ректора Національного  |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Болюбаш Ярослав  |доцент, директор департаменту вищої   |
|  |Якович      |освіти Міністерства освіти і науки   |
|  |         |України                 |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Бондар Володимир |д.п.н., професор, академік АПН України, |
|  |Іванович, голова |директор Інституту педагогіки і     |
|  |підкомісії з   |психології Національного педагогічного |
|  |дошкільної і   |університету імені М.П. Драгоманова   |
|  |початкової освіти |(м.Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Будак Валерій   |д.т.н., професор, член-кореспондент АПН |
|  |Дмитрович     |України, ректор Миколаївського     |
|  |         |державного університету імені      |
|  |         |В.О.Сухомлинського           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Булавін Леонід  |д.ф.-м.н., професор, академік НАНУ,   |
|  |Анатолійович   |декан фізичного факультету Київського  |
|  |         |національного університету імені Тараса |
|  |         |Шевченка                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Волинка Григорій |д.ф.н., професор, проректор       |
|  |Іванович     |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Даниленко     |к.ф.н., доцент, завідуючий відділом   |
|  |Володимир Іванович|педагогічної освіти і освіти дорослих  |
|  |         |Інституту інноваційних технологій і   |
|  |         |змісту освіти Міністерства освіти і   |
|  |         |науки України              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Капська Алла   |д.п.н., професор, директор Інституту  |
|  |Йосипівна, голова |соціальної роботи та управління     |
|  |підкомісії з   |Національного педагогічного університету|
|  |соціальної    |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|  |педагогіки    |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Коваленко Олена  |д.п.н., професор, ректор Української  |
|  |Едуардівна, голова|інженерно-педагогічної академії     |
|  |підкомісії з   |(м. Харків)               |
|  |професійної освіти|                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Кравець Володимир |д.п.н., професор, академік АПН України, |
|  |Петрович     |ректор Тернопільського національного  |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Володимира Гнатюка           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Максименко Сергій |д.психол.н., професор, академік АПН   |
|  |Дмитрович     |України, директор Інституту психології |
|  |         |АПН України               |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Парасюк Ігор   |д.ф.-м.н., професор, декан       |
|  |Остапович     |механіко-математичного факультету    |
|  |         |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|17. |Прокопенко Іван  |д.п.н., професор, академік АПН України, |
|  |Федорович     |ректор Харківського національного    |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Г.С.Сковороди              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|18. |Сидоренко Віктор |д.п.н., професор, член-кореспондент АПН |
|  |Костянтинович,  |України, директор Інституту       |
|  |голова підкомісії |професійно-технічної освіти АПН України |
|  |з технологічної  |(м. Київ)                |
|  |освіти      |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|19. |Синьов Віктор   |д.п.н., професор, академік АПН України, |
|  |Миколайович,   |директор Інституту корекційної     |
|  |голова підкомісії |педагогіки і психології Національного  |
|  |з корекційної   |педагогічного університету імені    |
|  |освіти      |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|20. |Степко Михайло  |к.ф.-м.н., професор, перший заступник  |
|  |Філімонович    |директора Інституту вищої освіти АПН  |
|  |         |України                 |
|----+------------------+----------------------------------------|
|21. |Чебикін Олексій  |д.психол.н., професор, академік АПН   |
|  |Якович      |України, ректор Південноукраїнського  |
|  |         |педагогічного університету       |
|  |         |ім.К.Д.Ушинського (м. Одеса)      |
|----+------------------+----------------------------------------|
|22. |Фоменко Микола  |к.п.н., нач.відділу моніторингу вищої  |
|  |Миколайович    |освіти МОН               |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з дошкільної освіти (010101) і початкової освіти (010102)
------------------------------------------------------------------
|1.  |Бондар Володимир  |д.п.н., професор, академік АПН    |
|   |Іванович, голова  |України, директор Інституту педагогіки|
|   |підкомісії     |і психології Національного      |
|   |486-58-94     |педагогічного університету імені   |
|   |          |М.П.Драгоманова (м. Київ)       |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|2.  |Шапошнікова Ірина |к.п.н., доцент, зав. кафедри     |
|   |Миколаївна,    |Національного педагогічного      |
|   |заступник голови  |університету імені М.П.Драгоманова  |
|   |482-35-82     |(м. Київ)               |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|3.  |Машовець Марина  |к.п.н., доцент, зав. відділення    |
|   |Анатоліївна,    |педагогіки дошкільної освіти     |
|   |заступник голови  |Національного педагогічного      |
|   |          |університету імені М.П.Драгоманова  |
|   |          |(м. Київ)               |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|4.  |Голота Наталія   |к.п.н., доцент кафедри Національного |
|   |Миколаївна,    |педагогічного університету імені   |
|   |секретар підкомісії|М.П.Драгоманова (м. Київ)       |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|5.  |Бєлєнька Ганна   |к.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Володимирівна   |Національного педагогічного      |
|   |          |університету імені М.П.Драгоманова  |
|   |          |(м. Київ)               |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|6.  |Богініч Ольга   |к.п.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Любомирівна    |Національного педагогічного      |
|   |          |університету імені М.П.Драгоманова  |
|   |          |(м. Київ)               |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|7.  |Винничук Олег   |к.п.н., доцент кафедри Тернопільського|
|   |Теофілович     |національного педагогічного      |
|   |          |університету імені Володимира Гнатюка |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|8.  |Волинець Катерина |к.п.н., директор Київського      |
|   |Іванівна      |педагогічного коледжу         |
|   |          |ім.К.Д.Ушинського           |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|9.  |Гавриш Наталія   |д.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Василівна     |Луганського національного       |
|   |          |педагогічного університету      |
|   |          |ім. Т.Г.Шевченка           |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|10. |Гейхман Зоя    |заступник директора з навчальної   |
|   |Леонідівна     |роботи Київського міського      |
|   |          |педагогічного коледжу         |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|11. |Доценко Ганна   |зав. сектора відділу педагогічної   |
|   |Василівна     |освіти і освіти дорослих Інституту  |
|   |          |інноваційних технологій і змісту   |
|   |          |освіти Міністерства освіти і науки  |
|   |          |України                |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|12. |Каніщенко Антоніна |к.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Пантелеймонівна  |Національного педагогічного      |
|   |          |університету імені М.П.Драгоманова  |
|   |          |(м. Київ)               |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|13. |Коваль Людмила   |к.п.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Вікторівна     |Бердянського державного педагогічного |
|   |          |університету             |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|14. |Мельничук Сергій  |д.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Гаврилович     |Кіровоградського державного      |
|   |          |педагогічного університету імені   |
|   |          |Володимира Винниченка         |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|15. |Науменко Віра   |к.п.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Орестівна     |Київського міського педагогічного   |
|   |          |університету ім. Бориса Грінченка   |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|16. |Поніманська Тамара |к.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Іллівна      |Рівненського державного гуманітарного |
|   |          |університету             |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|17. |Пономарьова Галина |к.п.н., ректор Харківського      |
|   |Федорівна     |гуманітарно-педагогічного університету|
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|18. |Телецька Людмила  |к.п.н., доцент кафедри Національного |
|   |Іванівна      |педагогічного університету імені   |
|   |          |М.П.Драгоманова (м. Київ)       |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|19. |Титова Тетяна   |к.п.н., доцент кафедри Національного |
|   |Іванівна      |педагогічного університету імені   |
|   |          |М.П.Драгоманова (м. Київ)       |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з технологічної освіти (010103)
------------------------------------------------------------------
| 1. |Сидоренко Віктор |д.п.н., професор, член-кореспондент АПН |
|  |Костянтинович,  |України, директор Інституту       |
|  |голова підкомісії |професійно-технічної освіти АПН України |
|  |239-30-46     |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 2. |Корець Микола   |к.ф.-м.н., доцент, директор Інституту  |
|  |Савович, заступник|гуманітарно-технічної освіти      |
|  |голови      |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 3. |Коберник Олександр|д.п.н., професор, директор Інституту  |
|  |Миколайович,   |технологічної освіти та         |
|  |заступник голови |природничо-математичних дисциплін    |
|  |         |Уманського державного педагогічного   |
|  |         |університету імені Павла Тичини     |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 4. |Удалова Олена   |методист вищої кваліфікаційної категорії|
|  |Юріївна, секретар |відділу педагогічної освіти та освіти  |
|  |підкомісії    |дорослих Інституту інноваційних     |
|  |425-39-05     |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 5. |Адабашев Бекір  |завідуючий навчальним відділом     |
|  |Велішайович    |Кримського державного          |
|  |         |інженерно-педагогічного університету  |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 6. |Гетта Василь   |к.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Григорович    |Чернігівського державного педагогічного |
|  |         |університету імені Т.Г.Шевченка     |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 7. |Мороз Василь   |директор Коростишівського педагогічного |
|  |Миколайович    |коледжу                 |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 8. |Гуревич Роман   |д.п.н., професор, директор Інституту  |
|  |Семенович     |перспективних технологій, економіки та |
|  |         |фундаментальних наук Вінницького    |
|  |         |державного педагогічного університету  |
|  |         |імені Михайла Коцюбинського       |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 9. |Дмитренко Петро  |к.п.н., професор, проректор       |
|  |Васильович    |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Оршанський Леонід |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Володимирович   |Дрогобицького державного педагогічного |
|  |         |університету імені Івана Франка     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Павх Степанія   |к.п.н., доцент Тернопільського     |
|  |Петрівна     |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Володимира Гнатюка        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Тверезовська Ніна |д.п.н., професор кафедри Національного |
|  |Трохимівна    |педагогічного університету імені М.П.  |
|  |         |Драгоманова, зав. лабораторії Інституту |
|  |         |професійно-технічної освіти АПН України |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Терещук Григорій |д.п.н., професор, перший проректор   |
|  |Васильович    |Тернопільського національного      |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Володимира Гнатюка           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Титаренко     |к.с-г.н., доцент, декан факультету   |
|  |Валентина Петрівна|технології та дизайну Полтавського   |
|  |         |державного педагогічного університету  |
|  |         |ім. В.Г. Короленка           |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з професійної освіти (за профілем ) (010104)
------------------------------------------------------------------
|1.  |Коваленко Олена  |д.п.н., професор, ректор Української  |
|   |Едуардівна, голова|інженерно-педагогічної академії    |
|   |підкомісії    |(м. Харків)              |
|   |733-79-44     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Лобунець Володимир|к.екон.н., професор кафедри Української|
|   |Іванович,     |інженерно-педагогічної академії    |
|   |заступник голови |(м. Харків)              |
|   |733-78-08     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Сидоренко Віктор |д.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Костянтинович,  |Національного педагогічного      |
|   |заступник голови |університету імені М.П. Драгоманова  |
|   |239-30-46     |(м. Київ), чл.-кор. АПН України,    |
|   |         |директор Інституту професійно-технічної|
|   |         |освіти АПН України           |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Удалова Олена   |методист вищої кваліфікаційної     |
|   |Юріївна, секретар |категорії відділу педагогічної освіти |
|   |425-39-05     |та освіти дорослих Інституту      |
|   |         |інноваційних технологій і змісту освіти|
|   |         |Міністерства освіти і науки України  |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Брюханова Наталія |к.п.н., доцент кафедри Української   |
|   |Олександрівна   |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|6.  |Каньковський Ігор |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Євгенович     |Хмельницького національного      |
|   |         |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|7.  |Макаров Роберт  |д.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Микитович     |Державної льотної академії України   |
|   |         |(м. Кіровоград)            |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|8.  |Тарасюк Анатолій |к.т.н., доцент, проректор з навчальної |
|   |Петрович     |роботи Української           |
|   |         |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|9.  |Щербак Ольга   |к.п.н., доцент, директор Київського  |
|   |Іванівна     |професійно-педагогічного коледжу імені |
|   |         |А.С.Макаренка             |
------------------------------------------------------------------
Секція енергетики, електротехніки та електроніки
------------------------------------------------------------------
|1.  |Артюх Станіслав  |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |едорович, голова |Української інженерно-педагогічної   |
|   |секції, (057)   |академії (м. Харків)          |
|   |733-78-17     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Журахівський   |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Анатолій     |Національного університету "Львівська |
|   |Володимирович   |політехніка"              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Іванов Олексій  |к.т.н., професор кафедри Національного |
|   |Борисович     |гірничого університету         |
|   |         |(м. Дніпропетровськ)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Кічак Василь   |д.т.н., професор, директор Інституту  |
|   |Мартинович    |радіоелектроніки Вінницького      |
|   |         |національного технічного університету |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Мазуренко Антон  |д.т.н., професор, завідувач кафедри,  |
|   |Станіславович   |директор Енергетичного інституту    |
|   |         |Одеського національного політехнічного |
|   |         |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|6.  |Сахацький Віталій |к.т.н., професор кафедри Української  |
|   |Дмитрович     |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
------------------------------------------------------------------
Секція машинобудування та транспорту
------------------------------------------------------------------
|1.  |Арпент'єв Борис  |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Михайлович, голова|Української інженерно-педагогічної   |
|   |секції, (057)   |академії (м. Харків)          |
|   |733-79-76     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Михайлов Олександр|д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Миколайович    |Донецького національного технічного  |
|   |         |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Резніченко Микола |к.т.н., доцент, проректор з навчальної |
|   |Кирилович     |роботи Української           |
|   |         |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Тулашвілі Юрій  |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Йосипович     |Луцького державного технічного     |
|   |         |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Федровська Наталія|к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Миколаївна    |Української інженерно-педагогічної   |
|   |         |академії (м. Харків)          |
------------------------------------------------------------------
Секція металургії, зварювання та гірництва
------------------------------------------------------------------
|1.  |Чигарев Валерій  |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Васильович, голова|Приазовського державного технічного  |
|   |секції      |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Єфименко Микола  |к.т.н., доцент кафедри Української   |
|   |Григорович    |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Жуков Сергій   |д.т.н., професор, проректор      |
|   |Олександрович   |Криворізького технічного університету, |
|   |         |завідувач відділенням гірничої освіти, |
|   |         |член-кореспондент академії гірничих  |
|   |         |наук України              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Кузьмич Олександр |к.т.н., доцент кафедри Української   |
|   |Костянтинович   |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Лузан Сергій   |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Олексійович    |Української інженерно-педагогічної   |
|   |         |академії (м. Харків)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|6.  |Романенко Віктор |к.т.н., доцент, декан гірничого    |
|   |Павлович     |факультету Української         |
|   |         |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
------------------------------------------------------------------
Секція легкої промисловості, сфери послуг, та дизайну
------------------------------------------------------------------
|1.  |Рябчиков Микола  |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Львович, голова  |Української інженерно-педагогічної   |
|   |секції (057)   |академії (м. Харків)          |
|   |733-79-69     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Баннова Ірина   |к.т.н., професор, член союзу дизайнерів|
|   |Моісеївна     |України, завідувач секцією дизайну   |
|   |         |кафедри Хмельницького державного    |
|   |         |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Дейнека Інна   |д.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Григорівна    |Східноукраїнського національного    |
|   |         |університету ім. Володимира Даля    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Ільдирова Світлана|к.т.н., доцент кафедри Донецького   |
|   |Клинентівна    |державного університету економіки та  |
|   |         |торгівлі ім. М. Туган-Барановського  |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Супрун Наталія  |к.т.н., доцент, заступник декана    |
|   |Петрівна     |факультету легкої промисловості    |
|   |         |Київського національного університету |
|   |         |технологій та дизайну         |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|6.  |Тархан Ленуза   |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Запаївна     |Кримського державного         |
|   |         |інженерно-педагогічного університету  |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|7.  |Щербань Юрій   |д.т.н., професор кафедри Київського  |
|   |Юрійович     |національного університету технологій |
|   |         |та дизайну               |
------------------------------------------------------------------
Секція комп'ютерних технологій та автоматизації
------------------------------------------------------------------
|1.  |Ашеров Аківа   |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Товійович, голова |Української інженерно-педагогічної   |
|   |секції (057)   |академії (м. Харків)          |
|   |733-79-38     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Барсов Валерій  |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Ігоревич     |Української інженерно-педагогічної   |
|   |         |академії (м. Харків)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Меняйленко    |к.т.н., доцент, проректор з питань   |
|   |Олександр     |інформаційних технологій Луганського  |
|   |Сергійович    |національного педагогічного      |
|   |         |університету ім. Тараса Шевченка    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Пушкарь Олександр |к.т.н., д.е.н., професор, завідувач  |
|   |Іванович     |кафедри Харківського національного   |
|   |         |економічного університету       |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Хоменко Віталій  |к.т.н., доцент, декан факультету    |
|   |Григорович    |комп'ютерних технологій та систем   |
|   |         |Бердянського державного педагогічного |
|   |         |інституту ім. П.Д.Осипенко       |
------------------------------------------------------------------
Секція економіки, підприємництва та менеджменту
------------------------------------------------------------------
|1.  |Войнаренко Михайло|д.е.н., професор, проректор      |
|   |Петрович, голова |Хмельницького національного      |
|   |секції      |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Гусаров Олександр |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Олександрович   |Української інженерно-педагогічної   |
|   |         |академії (м. Харків)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Пантелєєв Михайло |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Сергійович    |Української інженерно-педагогічної   |
|   |         |академії (м. Харків)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Темченко Анатолій |д.т.н., професор, проректор з     |
|   |Георгійович    |навчальної роботи, завідувач кафедри  |
|   |         |Криворізького технічного університету |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Хобта Валентина  |д.е.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Михайлівна    |Донецького державного технічного    |
|   |         |університету              |
------------------------------------------------------------------
Секція хімічної технології, екології та охорони праці
------------------------------------------------------------------
|1.  |Ілюха Микола   |д.х.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Григорович, голова|Української інженерно-педагогічної   |
|   |секції (057)   |академії (м. Харків)          |
|   |733-79-74     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Баранов Андрій  |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Миколайович    |Української інженерно-педагогічної   |
|   |         |академії (м. Харків)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Батлук Вікторія  |д.т.н., професор кафедри Національного |
|   |Арсеніївна    |університету "Львівська політехніка"  |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Вілков Сергій   |к.т.н., доцент, декан технологічного  |
|   |Михайлович    |факультету Української         |
|   |         |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Давиденко     |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Володимир     |Донецького державного технічного    |
|   |Андрійович    |університету              |
------------------------------------------------------------------
Секція сільського господарства
------------------------------------------------------------------
|1.  |Пастушенко Сергій |д.т.н., професор, декан факультету   |
|   |Іванович, голова |механізації сільського господарства  |
|   |секції      |Миколаївського державного аграрного  |
|   |         |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Бендера Іван   |к.т.н., доцент, директор Інституту   |
|   |Миколайович    |механізації та електрифікації     |
|   |         |сільського господарства Подільської  |
|   |         |державної аграрно-технічної академії  |
|   |         |(м. Кам'янець-Подільський)       |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Краснощок Юрій  |к.т.н., доцент кафедри Харківського  |
|   |Степанович    |державного технологічного університету |
|   |         |сільського господарства Мінагрополітики|
|   |         |України                |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Кузенко Дмитро  |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Васильович    |Миколаївського державного аграрного  |
|   |         |університету              |
------------------------------------------------------------------
Секція будівництва та архітектури
------------------------------------------------------------------
|1.  |Мироненко Віктор |д.арх., професор, завідувач кафедри  |
|   |Павлович, голова |Харківського державного технічного   |
|   |секції      |університету будівництва і архітектури |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Березок Анатолій |д.т.н., професор, перший проректор   |
|   |Миколайович    |Придніпровської державної академії   |
|   |         |будівництва і архітектури       |
|   |         |(м. Дніпропетровськ)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Пелевін Леонід  |д.т.н., професор, заступник декана   |
|   |Євгенович     |факультету автоматизації Київського  |
|   |         |національного університету будівництва |
|   |         |і архітектури             |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Чередник Дмитро  |к.т.н., доцент, проректор з навчальної |
|   |Леонідович    |роботи Харківського державного     |
|   |         |технічного університету будівництва і |
|   |         |архітектури              |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з корекційної освіти (за нозологіями) (010105)
------------------------------------------------------------------
| 1. |Синьов Віктор   |д.п.н., професор, академік АПН України, |
|  |Миколайович,   |директор Інституту корекційної     |
|  |голова підкомісії |педагогіки і психології Національного  |
|  |486-80-38     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 2. |Шеремет Марія   |д.п.н., професор, заступник директора, |
|  |Купріянівна,   |завідувач кафедри Національного     |
|  |заступник голови |педагогічного університету імені    |
|  |486-80-38     |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 3. |Мартиненко Ірина |ст.викладач кафедри Національного    |
|  |Володимирівна,  |педагогічного університету імені    |
|  |секретар     |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |підкомісії    |                    |
|  |486-23-02,    |                    |
|  |486-40-77     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 4. |Бондар Віталій  |д.п.н., професор, академік АПН України, |
|  |Іванович     |директор Інституту спеціальної     |
|  |         |педагогіки АПН України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Гаврилов Олексій |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Вікторович    |логопедії Кам'янець-Подільського    |
|  |         |державного університету         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Глоба Олександр  |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Петрович     |дефектології Луганського національного |
|  |         |педагогічного університету імені Тараса |
|  |         |Шевченка                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Дмитренко Лариса |зав.сектора відділу педагогічної освіти |
|  |Іванівна     |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Колесник Іван   |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Пантелійович   |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Липа Володимир  |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Олександрович   |Слов'янського державного педагогічного |
|  |         |університету              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Миронова Світлана |к.п.н., доцент Кам'янець-Подільського  |
|  |Петрівна     |державного університету         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Синьова Євгенія  |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Павлівна     |тифлопедагогіки Інституту корекційної  |
|  |         |педагогіки і психології Національного  |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Фомічова Людмила |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Іванівна     |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Шеремет Борис   |к.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Григорович    |Південноукраїнського державного     |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |К.Д.Ушинського (м. Одеса).       |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з соціальної педагогіки (010106)
------------------------------------------------------------------
|1. |Капська Алла   |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Йосипівна, голова |Національного педагогічного університету|
|  |підкомісії    |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|  |249-88-22     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Вайнола Рената  |к.п.н., доцент кафедри Національного  |
|  |Геннадіївна,   |педагогічного університету імені    |
|  |заступник голови |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |249-91-35     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Мірошниченко   |викладач кафедри соціальної педагогіки |
|  |Наталія      |Національного педагогічного університету|
|  |Олександрівна,  |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|  |секретар     |                    |
|  |підкомісії    |                    |
|  |249-88-22     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Барахтян Микола  |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Миколайович    |Київського міського педагогічного    |
|  |         |університету імені Бориса Грінченка   |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Вакуленко Олена  |к.п.н., доцент, вчений секретар     |
|  |Василівна     |Державного Інституту розвитку сім'ї та |
|  |         |молоді (м. Київ)            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Гусак Петро    |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Миколайович    |Волинського державного університету   |
|  |         |імені Лесі Українки (м. Луцьк).     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Дмитренко Лариса |зав. сектора відділу педагогічної освіти|
|  |Іванівна     |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Дмитренко Тамара |д.п.н., професор Харківського      |
|  |Олександрівна   |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Г.С.Сковороди           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Завацька Людмила |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Миколаївна    |Чернігівського державного педагогічного |
|  |         |університету ім. Т.Г.Шевченка      |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Ковчина Ірина   |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Михайлівна    |Інституту соціальної роботи та     |
|  |         |управління імені НПУ імені       |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Нагорний Юрій   |к.психол.н., завідувач кафедри     |
|  |Миколайович    |Харківського державного інституту    |
|  |         |культури                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Печенко Інна   |доцент, завідувач кафедри Уманського  |
|  |Петрівна     |державного педагогічного університету  |
|  |         |імені Павла Тичини           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Поліщук Юрій   |д.п.н., доцент кафедри Тернопільського |
|  |Йосипович     |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Володимира Гнатюка        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Харченко Сергій  |д.п.н., професор, проректор з наукової |
|  |Якович      |роботи завідувач кафедри Луганського  |
|  |         |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з підготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступенів
------------------------------------------------------------------
|1. |Грищенко Геннадій |к.ф.-м.н., професор, директор Інституту |
|  |Опанасович, голова|фізико-математичної та інформатичної  |
|  |підкомісії    |освіти і науки Національного      |
|  |239-30-91     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Гончаров Володимир|к.філол.н., професор, директор Інституту|
|  |Іванович,     |іноземної філології Національного    |
|  |заступник голови |педагогічного університету імені    |
|  |486-38-60     |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Рибалко Алла   |к.ф.-м.н., доцент Національного     |
|  |Вікторівна,    |педагогічного університету імені    |
|  |секретар     |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |підкомісії    |                    |
|  |239-30-71     |                    |
------------------------------------------------------------------
Секція психолого-педагогічної підготовки
------------------------------------------------------------------
|1. |Бех Володимир   |д.ф.н., професор, перший проректор   |
|  |Павлович, голова |Національного педагогічного університету|
|  |секції 239-30-19 |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Вовк Людмила   |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Петрівна,     |Національного педагогічного університету|
|  |заступник голови |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|  |486-31-49     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Лисянська Таїсія |к.психол.н., професор Національного   |
|  |Миколаївна,    |педагогічного університету імені    |
|  |секретар секції  |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |486-79-03     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Булах Ірина    |д.психол.н., професор Національного   |
|  |Сергіївна     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Гриньова Марина  |д.п.н., професор, декан природничого  |
|  |Вікторівна    |факультету, завідувач кафедри      |
|  |         |педагогічної майстерності Полтавського |
|  |         |державного педагогічного університету  |
|  |         |ім.В.Г. Короленка            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Долинська Любов  |к.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Василівна     |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Даниленко     |к.філос.н., доцент, завідуючий відділом |
|  |Володимир Іванович|педагогічної освіти і освіти дорослих  |
|  |         |Інституту інноваційних технологій і   |
|  |         |змісту освіти Міністерства освіти і   |
|  |         |науки України              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Дмитренко Лариса |зав. сектора відділу педагогічної освіти|
|  |Іванівна     |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Зінченко Людмила |к.психол.н., доцент, декан вечірнього  |
|  |Миколаївна    |факультету Національного педагогічного |
|  |         |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Киричок Віра   |к.п.н., ст. науковий співробітник    |
|  |Андріївна     |Інституту проблем виховання АПН України |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Кочубей Тетяна  |к.п.н., доцент, директор Інституту   |
|  |Дмитрівна     |соціальної і мистецької освіти     |
|  |         |Уманського державного педагогічного   |
|  |         |університету імені Павла Тичини     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Лозова Валентина |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Іванівна     |Харківського національного педагогічного|
|  |         |університету імені Г.С.Сковороди    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Мартиненко    |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Світлана     |Київського міського педагогічного    |
|  |Миколаївна    |університету ім. Бориса Грінченка    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Михайліченко   |начальник управління ліцензування,   |
|  |Микола Васильович |акредитації та нострифікації      |
|  |         |Міністерства освіти і науки України   |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Пєхота Олена   |д.п.н., професор, директор Інституту  |
|  |Миколаївна    |педагогічної освіти Миколаївського   |
|  |         |державного університету імені      |
|  |         |В.О.Сухомлинського           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Радул Валерій   |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Вікторович    |Кіровоградського державного       |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Володимира Винниченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|17. |Сисоєва Світлана |д.п.н., чл.-кор. АПН України, зав.   |
|  |Олександрівна   |лабораторії вищої освіти Інституту   |
|  |         |педагогічної освіти і освіти дорослих  |
|  |         |АПН України               |
|----+------------------+----------------------------------------|
|18. |Чайка Володимир  |д.п.н., професор, директор Інституту  |
|  |Мирославович   |педагогіки і психології Тернопільського |
|  |         |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Володимира Гнатюка        |
------------------------------------------------------------------
Секція історії, соціально-гуманітарної підготовки
------------------------------------------------------------------
|1. |Андрусишин Богдан |д.і.н., професор, директор Інституту  |
|  |Іванович, голова |політології, соціології, права     |
|  |секції 486-97-67 |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Борисенко     |к.і.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Володимир     |Національного педагогічного університету|
|  |Йосипович,    |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|  |заступник голови |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Дробот Іван    |д.і.н., професор, директор Інституту  |
|  |Іванович,     |філософії освіти Національного     |
|  |заступник голови |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Доценко Ганна   |зав. сектора відділу педагогічної освіти|
|  |Василівна,    |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |секретар секції  |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |425-39-05     |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Арцишевський Роман|д.ф.н., чл.-кор. АПН України, професор, |
|  |Антонович     |директор Інституту соціальних наук   |
|  |         |Волинського державного університету   |
|  |         |імені Лесі Українки (м. Луцьк)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Бабкіна Ольга   |д.політ.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Володимирівна   |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Бучма Олег    |к.ф.н., ст. науковий співробітник    |
|  |Васильович    |Інституту філософії імені Г. Сковороди |
|  |         |НАН України               |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Бут Олександр   |д.і.н., професор Донецького       |
|  |Микитович     |національного університету       |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Бондаренко Віктор |д.ф.н., професор, Голова Держкомрелігії |
|  |Дмитрович     |України, завідувач кафедри Національного|
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Волинка Григорій |д.ф.н., професор, проректор з наукової |
|  |Іванович     |роботи Національного педагогічного   |
|  |         |університету імені М.П. Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Губа Анатолій   |к.і.н., професор, проректор Харківського|
|  |Васильович    |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Г.С. Сковороди          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Гуз Анатолій   |к.і.н., доцент, начальник кафедри    |
|  |Михайлович    |Інституту захисту інформації      |
|  |         |Національної академії служби безпеки  |
|  |         |України                 |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Даниленко     |к.ф.н., доцент, завідуючий відділом   |
|  |Володимир Іванович|педагогічної освіти і освіти дорослих  |
|  |         |Інституту інноваційних технологій і   |
|  |         |змісту освіти Міністерства освіти і   |
|  |         |науки України              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Коваленко     |к.і.н., доцент, декан історичного    |
|  |Олександр     |факультету Чернігівського державного  |
|  |Борисович     |педагогічного університету імені    |
|  |         |Т.Г.Шевченка              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Ладиченко Тетяна |к.і.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |В'ячеславівна   |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Наумкіна Світлана |д.політ.н., професор          |
|  |Михайлівна    |Південноукраїнського державного     |
|  |         |педагогічного університету (м. Одеса)  |
|----+------------------+----------------------------------------|
|17. |Посохов Сергій  |к.і.н., доцент, декан історичного    |
|  |Іванович     |факультету Харківського національного  |
|  |         |університету імені В.Н.Каразіна     |
|  |         |(м. Харків)               |
|----+------------------+----------------------------------------|
|18. |Радченко Володимир|к.е.н., доцент Національного      |
|  |Васильович    |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|19. |Чернега Петро   |д.і.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Макарович     |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
------------------------------------------------------------------
Секція фізики та математики
------------------------------------------------------------------
|1. |Грищенко Геннадій |к.ф.-м.н., професор, директор Інституту |
|  |Опанасович, голова|фізико-математичної та інформатичної  |
|  |секції 239-30-91 |освіти і науки Національного      |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Яценко Світлана  |к.п.н., доцент кафедри математики та  |
|  |Євгенівна,    |методики викладання математики     |
|  |заступник голови |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Рибалко Алла   |к.ф.-м.н., доцент Національного     |
|  |Вікторівна,    |педагогічного університету імені    |
|  |секретар секції  |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |239-30-71     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Шкіль Микола   |д.ф.-м.н., професор, академік АПН    |
|  |Іванович     |України, завідувач кафедри Національного|
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Булавін Леонід  |д.ф.-м.н., професор, академік НАН    |
|  |Анатолійович   |України, декан фізичного факультету   |
|  |         |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Бурда Михайло   |д.п.н., професор, заступник директора  |
|  |Іванович     |Інституту педагогіки АПН України    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Доценко Ганна   |зав. сектора відділу педагогічної освіти|
|  |Василівна     |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Ляшенко Олександр |д.п.н., професор, академік АПН України, |
|  |Іванович     |академік-секретар АПН України      |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Руденко Олександр |д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Пантелеймонович  |Полтавського державного педагогічного  |
|  |         |університету ім. В.Г.Короленка     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Савченко Віталій |к.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Федорович     |Чернігівського державного педагогічного |
|  |         |університету імені Т.Г.Шевченка     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Сиротюк Володимир |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Дмитрович     |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Шут Микола    |д.ф.-м.н., професор, член-кореспондент |
|  |Іванович     |АПН України, завідувач кафедри     |
|  |         |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Яковець Василь  |д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Павлович     |Ніжинського державного університету   |
|  |         |імені Миколи Гоголя           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Бондаренко Сергій |к.ф-м.н., доц., головний спец.     |
|  |Іванович     |департаменту вищої освіти МОН      |
------------------------------------------------------------------
Секція інформатики
------------------------------------------------------------------
|1. |Жалдак Мирослав  |д.п.н., професор, академік АПН України, |
|  |Іванович, голова |завідувач кафедри Національного     |
|  |секції 234-89-43 |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Рамський Юрій   |к.ф.-м.н., професор Національного    |
|  |Савіянович,    |педагогічного університету імені    |
|  |заступник голови |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Чорноморець Інна |методист вищої кваліфікаційної категорії|
|  |Миколаївна,    |відділу педагогічної освіти і освіти  |
|  |секретар секції  |дорослих Інституту іноваційних     |
|  |425-39-05     |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Білоусова Людмила |к.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Іванівна     |Харківського національного педагогічного|
|  |         |університету імені Г.С. Сковороди    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Єремєєв Володимир |д.техн.н., професор, декан факультету  |
|  |Сергійович    |інформатики і математики        |
|  |         |Мелітопольського державного       |
|  |         |педагогічного університету       |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Маланюк Петро   |к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри  |
|  |Миронович     |Тернопільського національного      |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Володимира Гнатюка           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Меняйленко    |к.т.н., доцент, проректор з питань   |
|  |Олександр     |інформаційних технологій Луганського  |
|  |Сергійович    |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Морзе Наталія   |д.п.н., професор, проректор Академії  |
|  |Вікторівна    |праці та соціальних відносин (м. Київ) |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Триус Юрій    |д.п.н., професор, проректор з      |
|  |Васильович    |науково-методичної роботи та      |
|  |         |інформатизації Черкаського національного|
|  |         |університету імені Богдана Хмельницького|
------------------------------------------------------------------
Секція біології, хімії, географії
------------------------------------------------------------------
|1. |Чорний Іван    |к.б.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Борисович, голова |Національного педагогічного університету|
|  |секції 239-30-72 |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Толмачова     |к.х.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Валентина     |Національного педагогічного університету|
|  |Сергіївна,    |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|  |заступник голови |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Щабельська    |к.геогр.н., доцент, заступник директора |
|  |Валентина     |Інституту природничо-географічної освіти|
|  |Георгіївна,    |та екології Національного педагогічного |
|  |заступник голови |університету імені М.П. Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Пастернак Наталія |к.п.н., асистент кафедри Національного |
|  |Олексіївна,    |педагогічного університету імені    |
|  |секретар секції  |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Бровдій Василь  |д.б.н., професор кафедри Національного |
|  |Михайлович    |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Булава Леонід   |к.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Миколайович    |Полтавського державного педагогічного  |
|  |         |університету імені В.Г.Короленка    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Грищук Богдан   |к.х.н., доцент кафедри Тернопільського |
|  |Дмитрович     |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Володимира Гнатюка        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Заставецька Ольга |д.геогр.н., професор кафедри      |
|  |Володимирівна   |Тернопільського національного      |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Володимира Гнатюка           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Іонов Ігор    |д.б.н., професор, декан природничого  |
|  |Анатолійович   |факультету Харківського національного  |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Г.С.Сковороди              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Кошелев Олександр |д.б.н., професор кафедри        |
|  |Іванович     |Мелітопольського державного       |
|  |         |педагогічного університету       |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Куратова Тамара  |к.х.н., доцент кафедри Чернігівського  |
|  |Серапіонівна   |державного педагогічного університету  |
|  |         |імені Т.Г.Шевченка           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Мегалінська Ганна |к.б.н., доцент кафедри Національного  |
|  |Петрівна     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Мороз Іван    |к.б.н., професор кафедри Національного |
|  |Васильович    |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Плиска Олександр |д.мед.н., професор кафедри Національного|
|  |Іванович     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Скиба Юрій    |к.б.н., доцент кафедри Національного  |
|  |Андрійович    |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Тихонова Любов  |методист вищої кваліфікаційної категорії|
|  |Михайлівна    |відділу педагогічної освіти і освіти  |
|  |         |дорослих Інституту інноваційних     |
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|17. |Чорноморець Інна |методист вищої кваліфікаційної категорії|
|  |Миколаївна    |відділу педагогічної освіти і освіти  |
|  |         |дорослих Інституту інноваційних     |
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|18. |Ярошенко Ольга  |д.п.н., професор член-кор. АПН України, |
|  |Григорівна    |зав. кафедри Національного педагогічного|
|  |         |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|19. |Бабін Іван    |к.п.н., доц., зав. сектором департаменту|
|  |Іванович     |вищої освіти МОН            |
------------------------------------------------------------------
Секція української мови і літератури
------------------------------------------------------------------
|1. |Висоцький Анатолій|к.філол.н., професор, директор Інституту|
|  |Васильович, голова|філології Національного педагогічного  |
|  |секції 486-39-31 |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Погребенник    |д.філол.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Володимир     |Національного педагогічного університету|
|  |Федорович,    |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|  |заступник голови |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Савченко Ірина  |к.філол.н., доцент кафедри Національного|
|  |Віталіївна,    |педагогічного університету імені    |
|  |секретар секції  |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Бойко Надія    |д.філол.н., доцент, завідувач кафедри  |
|  |Іванівна     |Ніжинського державного педагогічного  |
|  |         |університету імені Миколи Гоголя    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 5. |Городенська    |д.філол.н., професор Інституту     |
|  |Катерина     |української мови Національної академії |
|  |Григорівна    |наук України              |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 6. |Караман Станіслав |д.п.н., професор, декан філологічного  |
|  |Олександрович   |факультету Київського міського     |
|  |         |педагогічного університету ім. Бориса  |
|  |         |Грінченка                |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 7. |Ковальчук     |д.філол.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Олександр     |Ніжинського державного педагогічного  |
|  |Герасимович    |університету імені Миколи Гоголя    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 8. |Козачук Ганна   |к.філол.н., професор кафедри української|
|  |Олександрівна   |мови Національного педагогічного    |
|  |         |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 9. |Корпанюк Микола  |д.філол.н., професор кафедри      |
|  |Павлович     |Переяслав-Хмельницького педагогічного  |
|  |         |університету              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Мацько Любов   |академік АПН України, д.філол.н.,    |
|  |Іванівна     |професор, завідувач кафедри       |
|  |         |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Мойсієнко Анатолій|д.філол.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Кирилович     |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Олексенко Олена  |к.філол.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Андріївна     |Харківського національного педагогічного|
|  |         |університету імені Г.С.Сковороди    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Плющ Марія Яківна |д.філол.н., професор кафедри української|
|  |         |мови Національного педагогічного    |
|  |         |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Степаненко Микола |д.філол.н., професор, декан       |
|  |Іванович     |філологічного факультету Полтавського  |
|  |         |державного педагогічного університету  |
|  |         |ім. В.Г.Короленка            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Стеценко Василь  |к.п.н., доцент, кафедри Національного  |
|  |Павлович     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Доценко Ганна   |зав.сектора відділу педагогічної освіти |
|  |Василівна     |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
------------------------------------------------------------------
Секція іноземної філології
------------------------------------------------------------------
|1. |Гончаров Володимир|к.філол.н., професор, директор Інституту|
|  |Іванович,     |іноземної філології Національного    |
|  |заступник голови |педагогічного університету імені    |
|  |486-38-60     |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Вінічук Ліна   |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Станіславівна,  |Національного педагогічного університету|
|  |заступник голови |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Януш Олег     |к.філол.н., доцент Національного    |
|  |Богданович,    |педагогічного університету імені    |
|  |заступник голови |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Плужнікова Тамара |к.філол.н., доцент Національного    |
|  |Іванівна, секретар|педагогічного університету імені    |
|  |секції      |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Доценко Ганна   |зав. сектора відділу педагогічної освіти|
|  |Василівна     |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Антонюк Наталія  |к.п.н., професор кафедри Київського   |
|  |Миколаївна    |національного університету імені Тараса |
|  |         |Шевченка                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Калініна Лариса  |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Вадимівна     |Житомирського державного педагогічного |
|  |         |університету імені Івана Франка     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Мірошниченко Леся |д.філол.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Федорівна     |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Романовська Юлія |к.філол.н., професор Національного   |
|  |Юріївна      |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Солдатова Світлана|к.філол.н., доцент кафедри Херсонського |
|  |Миколаївна    |державного університету         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Степанченко Іван |д.філол. н., професор завідувач кафедри |
|  |Іванович     |Харківського національного педагогічного|
|  |         |університету ім. Г.С.Сковороди     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Тезікова Світлана |к.п.н., доцент, декан факультету    |
|  |Володимирівна   |іноземних мов Ніжинського державного  |
|  |         |університету імені Миколи Гоголя    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Тучина Наталія  |к.філол.н., доцент, декан факультету  |
|  |Василівна     |іноземної філології Харківського    |
|  |         |національного педагогічного університету|
|  |         |ім. Г.С.Сковороди            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Титаренко Олена  |к.філол.н., доцент кафедри Національного|
|  |Юріївна      |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Фесенко Валентина |д.філол.н., професор Київського     |
|  |Іванівна     |національного лінгвістичного      |
|  |         |університету              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Яковлева Ольга  |к.філол.н., доцент кафедри       |
|  |В'ячеславівна   |Кам'янець-Подільського державного    |
|  |         |університету              |
------------------------------------------------------------------
Секція музики, хореографії та образотворчого мистецтва
------------------------------------------------------------------
| 1. |Болгарський    |к.п.н., професор, заступник директора  |
|  |Анатолій     |Інституту мистецтв Національного    |
|  |Георгійович,   |педагогічного університету імені    |
|  |голова секції   |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |486-89-95     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 2. |Завадська Тетяна |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Миколаївна,    |Інституту мистецтв Національного    |
|  |заступник голови |педагогічного університету імені    |
|  |486-89-95     |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 3. |Шевнюк Олена   |д.п.н., доцент кафедри Національного  |
|  |Леонідівна,    |педагогічного університету імені    |
|  |заступник голови |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |486-41-40     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 4. |Усенко Наталія  |методист Інституту мистецтв       |
|  |Вікторівна,    |Національного педагогічного університету|
|  |486-99-36 секретар|імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|  |секці ї      |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 5. |Бай Юрій     |к.мист., професор, завідувач кафедри  |
|  |Миколайович    |Мелітопольського державного       |
|  |         |педагогічного університету       |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 6. |Білошкурський   |заслужений працівник культури України, |
|  |Володимир     |доцент кафедри Інституту мистецтв    |
|  |Степанович    |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 7. |Вихованчук Наталія|доцент, завідувач кафедри Харківського |
|  |Василівна     |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Г.С.Сковороди           |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 8. |Кондратенко Ганна |зав. музичного відділення Київського  |
|  |Григорівна    |педагогічного коледжу імені       |
|  |         |К.Д.Ушинського             |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 9. |Коробецька    |к.мист., доцент, завідувач кафедри   |
|  |Світлана Юріївна |Інституту мистецтв Національного    |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Коротков Анатолій |професор, завідувач кафедри       |
|  |Єгорович     |Кіровоградського державного       |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Володимира Винниченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Різниченко Микола |д.п.н., доцент, декан          |
|  |Іванович     |художньо-графічного факультету,     |
|  |         |завідувач кафедри Південноукраїнського |
|  |         |державного педагогічного університету  |
|  |         |ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса)      |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Семешко Анатолій |заслужений діяч мистецтв України,    |
|  |Андрійович    |професор, завідувач кафедри Інституту  |
|  |         |мистецтв Національного педагогічного  |
|  |         |університету імені М.П. Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Смирнова Тетяна  |д.п.н., професор, декан         |
|  |Анатоліївна    |музично-педагогічного факультету    |
|  |         |Харківського національного педагогічного|
|  |         |університету імені Г.С.Сковороди    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Солом'яний Микола |к.п.н., професор кафедри Державної   |
|  |Федорович     |академії керівних кадрів культури і   |
|  |         |мистецтв                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Станішевський Юрій|д.мист., професор, завідувач кафедри  |
|  |Олександрович   |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Тихонова Любов  |методист вищої кваліфікаційної категорії|
|  |Михайлівна    |відділу педагогічної освіти та освіти  |
|  |         |дорослих Інституту інноваційних     |
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|17. |Щолокова Ольга  |к.п.н., професор Національного     |
|  |Пилипівна     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
------------------------------------------------------------------
Секція фізичного виховання і здоров'я людини
------------------------------------------------------------------
| 1. |Круцевич Тетяна  |д.фіз.вих., професор, завідувач    |
|  |Юріївна, голова  |кафедри, Національного університету  |
|  |секції 227-46-24  |фізичного виховання і спорту України  |
|  |          |(м. Київ)               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |Тимошенко Олексій |к.фіз.вих., доцент, директор Інституту |
|  |Валерійович,    |фізичного виховання Національного   |
|  |заступник голови  |педагогічного університету імені    |
|  |          |М.П.Драгоманова (м. Київ)       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 3. |Страшко Станіслав |к.б.н., доцент, завідувач кафедри   |
|  |Васильович,    |Національного педагогічного      |
|  |заступник голови  |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |216-41-40     |(м. Київ)               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 4. |Андреєва Олена   |к.фіз.вих., ст.викладач Національного |
|  |Валеріївна,    |університету фізичного виховання і   |
|  |секретар секції  |спорту України (м. Київ)        |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 5. |Ареф'єв Валерій  |к.п.н., професор кафедри Національного |
|  |Георгійович    |педагогічного університету імені    |
|  |          |М.П.Драгоманова (м. Київ)       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 6. |Бахтін Анатолій  |полковник, начальник кафедри військової|
|  |Михайлович     |підготовки Миколаївського державного  |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 7. |Босенко Анатолій  |к.б.н., професор, завідувач кафедри  |
|  |Іванович      |анатомії і фізіології         |
|  |          |Південноукраїнського державного    |
|  |          |педагогічного університету       |
|  |          |ім. К.Д.Ушинського           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 8. |Волков Леонід   |д.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|  |Вікторович     |Переяслав-Хмельницького державного   |
|  |          |педагогічного університету ім. Григорія|
|  |          |Сковороди               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 9. |Гавриленко Олексій |д.мед.н., професор кафедри Киівського |
|  |Федосійович    |національного лінгвістичного      |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |Животовська Людмила|к.б.н., доцент, ст. науковий      |
|  |Анатоліївна    |співробітник Інституту інноваційних  |
|  |          |технологій і змісту освіти Міністерства|
|  |          |освіти і науки України         |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12. |Іванова Ірина   |к.мед.н., доцент, завідувач кафедри  |
|  |Вадимівна     |Одеського національного університету  |
|  |          |ім. І.І.Мечнікова           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|13. |Єфімова Валентина |к.б.н., доцент кафедри Таврійського  |
|  |Михайлівна     |національного університету       |
|  |          |ім. В.І.Вернадського          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|14. |Максименко Георгій |д.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|  |Миколайович    |Луганського національного педагогічного|
|  |          |університету ім. Т.Г.Шевченка     |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|15. |Мечетний Юрій   |д.мед.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Миколайович    |Східноукраїнського національного    |
|  |          |університету імені Володимира Даля   |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|16. |Плахтій Петро   |к.б.н., професор, завідувач кафедри  |
|  |Данилович     |Кам'янець-Подільського державного   |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|17. |Похоленчук Юрій  |д.п.н., професор Національного     |
|  |Тимофійович    |педагогічного університету імені    |
|  |          |М.П.Драгоманова (м. Київ)       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|18. |Удалова Олена   |методист вищої кваліфікаційної     |
|  |Юріївна      |категорії відділу педагогічної освіти і|
|  |          |освіти дорослих Інституту інноваційних |
|  |          |технологій і змісту освіти Міністерства|
|  |          |освіти і науки України         |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|19. |Шиян Богдан    |д.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|  |Михайлович     |Тернопільського державного       |
|  |          |педагогічного університету імені    |
|  |          |Володимира Гнатюка           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|20. |Язловецький    |к.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|  |Валентин Сергійович|Кіровоградського державного      |
|  |          |педагогічного університету імені    |
|  |          |Володимира Винниченка         |
------------------------------------------------------------------
Секція з післядипломної педагогічної освіти
------------------------------------------------------------------
| 1. |Кудін Анатолій   |д.ф.-м.н., професор, академік Академії |
|  |Петрович, голова  |вищої школи України, проректор з    |
|  |секції 486-89-16  |дистанційної освіти та інноваційних  |
|  |          |технологій навчання Національного   |
|  |          |педагогічного університету імені    |
|  |          |М.П.Драгоманова            |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 2. |Мележик Віктор   |к.т.н, доцент, завідувач сектора    |
|  |Петрович, секретар |відділу педагогічної освіти і освіти  |
|  |секції 425-39-05  |дорослих Інституту інноваційних    |
|  |          |технологій і змісту освіти Міністерства|
|  |          |освіти і науки України         |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |Іванова Тетяна   |д.п.н., ст. науковий співробітник   |
|  |Вікторівна     |Інституту педагогічної освіти і освіти |
|  |          |дорослих АПН України          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |Лисянська Таїсія  |к.психол.н, професор, заступник    |
|  |Миколаївна     |директора з дистанційної освіти та   |
|  |          |інноваційних технологій навчання    |
|  |          |Національного педагогічного      |
|  |          |університету імені М.П.Драгоманова   |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |Покроєва Любов   |к.п.н., доцент, заслужений працівник  |
|  |Денисівна     |освіти, ректор Харківського обласного |
|  |          |науково-методичного інституту     |
|  |          |безперервної освіти          |
------------------------------------------------------------------
Комісія з фізичного виховання, спорту і здоров'я людини (0102)
ПРЕЗИДІЯ
------------------------------------------------------------------
|1. |ШКРЕБТІЙ Юрій   |д.н. фіз. вих. і спорту, проф.,    |
|  |Матвійович, голова |проректор з навчальної та       |
|  |комісії 287-02-85 |науково-методичної роботи Національного|
|  |          |університету фізичного виховання і   |
|  |          |спорту України             |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |ДУТЧАК Мирослав  |к.п.н., доц., проректор з       |
|  |Васильович,    |навчально-виховної роботи Національного|
|  |заступник голови  |університету фізичного виховання і   |
|  |287-54-52     |спорту України             |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |КРУЦЕВИЧ Тетяна  |д.н. фіз. вих. і спорту., проф., зав. |
|  |Юріївна, заступник |кафедри теорії і методики фізичного  |
|  |голови 287-46-24  |виховання, рекреації та оздоровчої   |
|  |          |фізичної культури Національного    |
|  |          |університету фізичного виховання і   |
|  |          |спорту України             |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |СТРАШКО Станіслав |к.б.н, проф., зав. кафедри       |
|  |Васильович,    |медико-біологічних і валеологічних   |
|  |заступник голови  |основ життя і здоров'я Національного  |
|  |537-70-91     |педагогічного університету       |
|  |          |ім. М.П.Драгоманова          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |КАНІШЕВСЬКИЙ    |к.п.н., проф., зав. кафедри фізичного |
|  |Станіслав     |виховання і спорту Київського     |
|  |Михайлович,    |національного університету будівництва |
|  |заступник голови  |і архітектури             |
|  |248-30-25     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |ХАРЧЕНКО Лариса  |зав. навчально-методичним відділом   |
|  |Аркадіївна,    |Національного університету фізичного  |
|  |секретар комісії  |виховання і спорту України       |
|  |287-55-35     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |ДЕНІСОВА Валентина |нач. відділу фізичного виховання ВНЗ  |
|  |Іванівна 286-62-19 |I-IV рівнів акредитації Комітету з   |
|  |          |фізичного виховання і спорту      |
|  |          |Міністерства освіти і науки України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |ДЕХТЯР Володимир  |доц., зав. кафедри фізичного виховання |
|  |Дмитрович 543-95-94|Київського університету туризму,    |
|  |          |економіки і права           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |ЛЕЩЕНКО Сергій   |к.п.н., доц., нач. відділу навчальних |
|  |Сергійович     |закладів управління кадрової роботи  |
|  |289-97-91     |Мінсім'їмолодьспорту України      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |ТРЕТЬЯКОВ Микола  |к.п.н., доц., зав. сектором фізичного |
|  |Олександрович   |виховання і спорту Інституту      |
|  |425-03-73     |інноваційних технологій і змісту освіти|
|  |          |Міністерства освіти і науки України  |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з фізичного виховання (010201)
------------------------------------------------------------------
|1. |КРУЦЕВИЧ Тетяна  |д.н. фіз. вих. і спорту., проф., зав. |
|  |Юріївна, голова  |кафедри теорії і методики фізичного  |
|  |підкомісії     |виховання, рекреації та оздоровчої   |
|  |287-46-24,     |фізичної культури Національного    |
|  |287-64-05     |університету фізичного виховання і   |
|  |          |спорту України             |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |АРЕФ'ЄВ Валерій  |к.п.н., проф., зав. кафедри теорії і  |
|  |Георгійович,    |методики фізичного виховання      |
|  |заступник голови  |Національного педагогічного      |
|  |486-16-98     |університету ім. М.П.Драгоманова    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |АНДРЄЄВА Олена   |к.н. фіз. вих. і спорту., доц., кафедри|
|  |Валеріївна,    |теорії і методики фізичного виховання, |
|  |секретар підкомісії|рекреації та оздоровчої фізичної    |
|  |287-46-24,     |культури Національного університету  |
|  |287-64-05     |фізичного виховання і спорту України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |ВАЦЕБА Оксана   |к.п.н., проф., проректор з наукової  |
|  |Михайлівна (80322) |роботи Львівського державного     |
|  |72-68-00      |університету фізичної культури і спорту|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |ВОЛКОВ Леонід   |д.п.н., проф., зав. кафедри теорії і  |
|  |Вікторович     |методики фізичного виховання      |
|  |8-267-5-45-99   |Переяслав-Хмельницького державного   |
|  |          |педагогічного університету       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |КУЦ Олександр   |д.п.н., проф. кафедри теорії і методики|
|  |Сергійович (0322) |фізичного виховання Львівського    |
|  |74-11-04      |державного університету фізичної    |
|  |          |культури                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |МУЗИКА Федір    |к.п.н., доц., проректор з навчальної  |
|  |Васильович (0322) |роботи Львівського державного     |
|  |72-70-42      |університету фізичної культури     |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |МОСКАЛЕНКО Наталія |к.п.н., доц., проректор з наукової   |
|  |Василівна (0562)  |роботи Дніпропетровського державного  |
|  |46-05-52      |інституту фізичної культури і спорту  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |КОЗЛОВА Клавдія  |к.п.н., проф. кафедри теорії і методики|
|  |Пилипівна     |фізичного виховання інституту фізичної |
|  |          |культури і спорту Вінницького     |
|  |          |державного педагогічного університету |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |МУЛІК В'ячеслав  |д.н. фіз. вих. і спорту, проф.,    |
|  |Володимирович   |проректор з навчально-методичної роботи|
|  |          |Харківської державної академії фізичної|
|  |          |культури                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|11. |РОТЕРС Тетяна   |д.п.н., проф., зав. кафедри теорії і  |
|  |Тихонівна     |методики фізичного виховання      |
|  |          |Луганського національного педагогічного|
|  |          |університету ім. Т.Г.Шевченка     |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12. |ШАМАРДІН Валерій  |к.п.н., проф., проректор з навчальної |
|  |Миколайович (0562) |роботи Дніпропетровського державного  |
|  |46-64-46      |інституту фізичної культури і спорту  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|13. |ШИЯН Богдан    |д.п.н., проф., зав. кафедри теорії і  |
|  |Михайлович (0352) |методики фізичного виховання      |
|  |23-32-73      |Тернопільського національного     |
|  |          |педагогічного університету імені    |
|  |          |Володимира Гнатюка           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|14. |ТУРКОВСЬКИЙ Ярослав|директор Івано-Франківського коледжу  |
|  |Олександрович   |фізичної культури           |
|  |3-11-92      |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|15. |ЧІБІСОВ Віктор   |директор Дніпродзержинського коледжу  |
|  |Іванович 7-00-75  |фізичного виховання          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|16. |СИЧОВ Сергій    |к.п.н., доц., декан факультету     |
|  |Олександрович   |фізичного виховання і спорту, зав.   |
|  |236-51-71     |кафедри теорії та методики фізичного  |
|  |          |виховання НТУУ "КПІ"          |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія зі спорту (010202)
------------------------------------------------------------------
|1. |ШКРЕБТІЙ Юрій   |д.н. фіз. вих.. і спорту, проф.,    |
|  |Матвійович, голова |проректор з навчальної та       |
|  |підкомісії     |науково-методичної роботи Національного|
|  |287-02-85     |університету фізичного виховання і   |
|  |          |спорту України             |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |МАТВЄЄВ Сергій   |к.п.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Федорович,     |олімпійського та професійного спорту  |
|  |заступник голови  |Національного університету фізичного  |
|  |287-61-38;     |виховання і спорту України       |
|  |287-62-91     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |ФРАНЦЕВА Олена   |методист навчально-методичного відділу |
|  |Леонідівна,    |Національного університету фізичного  |
|  |секретар підкомісії|виховання і спорту України       |
|  |287-55-35     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |ДРАГУНОВ Леонід  |к.п.н., проф., зав. кафедри теорії та |
|  |Олександрович   |методики спортивної підготовки і    |
|  |          |резервних можливостей спортсменів   |
|  |          |Національного університету фізичного  |
|  |          |виховання і спорту України       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |ДЬЯЧЕНКО Андрій  |д.н. фіз. вих. і спорту, доц. кафедри |
|  |Юрійович      |теорії та методики спортивної     |
|  |          |підготовки і резервних можливостей   |
|  |          |спортсменів Національного університету |
|  |          |фізичного виховання і спорту України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |МІЧУДА Юрій    |к.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту|
|  |Петрович      |і економіки Національного університету |
|  |          |фізичного виховання і спорту України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |ЛИНЕЦЬ Михайло   |к.п.н., доц. кафедри олімпійського і  |
|  |Михайлович     |професійного спорту Львівського    |
|  |          |державного університету фізичної    |
|  |          |культури і спорту           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |БРИСЬКІН Юрій   |к.психол.н., доц. кафедри олімпійського|
|  |Аркадійович    |і професійного спорту Львівського   |
|  |          |державного університету фізичної    |
|  |          |культури і спорту           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |РОВНИЙ Анатолій  |д.н. фіз. вих. і спорту, проф. кафедри |
|  |Степанович     |фізіології Харківської державної    |
|  |          |академії фізичної культури       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |ШИНКАРУК Оксана  |к.п.н., проф., директор        |
|  |Анатоліївна    |Науково-дослідного інституту проблем  |
|  |          |фізичної культури і спорту       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|11. |ШАХЛІНА Лариса   |д.м.н., проф., декан медичного     |
|  |Генріхівна     |факультету Національного університету |
|  |          |фізичного виховання і спорту України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12 |СЕРГІЄНКО Леонід  |д.п.н., проф., Миколаївського     |
|  |Прокопович     |корабельно-будівельного університету  |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія зі здоров'я людини (010203)
------------------------------------------------------------------
|1. |ДУТЧАК Мирослав  |к.п.н., доц., проректор з        |
|  |Васильович, голова|навчально-виховної роботи Національного |
|  |підкомісії    |університету фізичного виховання і   |
|  |287-54-52     |спорту України             |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |СТРАШКО Станіслав |к.б.н, проф., зав. кафедри       |
|  |Васильович,    |медико-біологічних і валеологічних основ|
|  |заступник голови |життя і здоров'я Національного     |
|  |537-70-91     |педагогічного університету       |
|  |         |ім. М.П.Драгоманова           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |ЖИВОТОВСЬКА    |к.б.н., доц., старший науковий     |
|  |Людмила      |співробітник Інституту інноваційних   |
|  |Анатоліївна,   |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |секретар 425-05-32|освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |БАШКІН Ігор    |д.м.н., проф., зав. кафедри фізичної  |
|  |Миколайович    |реабілітації Національного університету |
|  |         |фізичного виховання і спорту України  |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |БОСЕНКО Анатолій |к.б.н., проф., зав. кафедри анатомії і |
|  |Іванович     |фізіології Південноукраїнського     |
|  |         |державного педагогічного університету  |
|  |         |ім. К.Д.Ушинського           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |ВОВКАНИЧ Андрій  |к.б.н., доц., зав. кафедри фізичної   |
|  |Степанович    |реабілітації Львівського державного   |
|  |         |університету фізичної культури     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |ВОЛКОВА Світлана |к.п.н., проф., декан факультету     |
|  |Степанівна    |фізичного виховання і здоров'я     |
|  |         |Гуманітарного університету "Запорізький |
|  |         |інститут державного та муніципального  |
|  |         |управління"               |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |ГАВРИЛЕНКО Олексій|д.м.н., проф., зав. кафедри основ    |
|  |Федосійович    |медичних знань і охорони здоров'я дітей |
|  |         |Київського національного лінгвістичного |
|  |         |університету              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |ГРИНЬОВА Марина  |д.пед.н., проф, декан природничого   |
|  |Вікторівна    |факультету Полтавського державного   |
|  |         |педагогічного університету       |
|  |         |ім. В.Г.Короленка            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |ЗЕМЦОВА Вікторія |к.н. фіз. вих. і спорту, доц. кафедри  |
|  |Йосипівна     |теорії і методики фізичного виховання, |
|  |         |рекреації та організації фізичної    |
|  |         |культури Національного університету   |
|  |         |фізичного виховання і спорту України  |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |ІВАНОВА Ірина   |к.м.н., доц., зав. кафедри основ    |
|  |Вадимівна     |медичних знань і безпеки життєдіяльності|
|  |         |Одеського національного університету  |
|  |         |ім.І.І.Мечникова            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |ЄФІМОВА Валентина |к.б.н., доц. кафедри фізіології людини і|
|  |Михайлівна    |тварин Таврійського національного    |
|  |         |університету ім. В.І.Вернадського    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |КЛАПЧУК Василь  |д.м.н., проф., зав. кафедри фізичної  |
|  |Васильович    |реабілітації Дніпропетровського     |
|  |         |державного інституту фізичної культури |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |МЕЧЕТНИЙ Юрій   |д.м.н., проф., зав. кафедри проблем   |
|  |Миколайович    |людини та філософії здоров'я      |
|  |         |Східноукраїнського національного    |
|  |         |університету імені Володимира Даля   |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |ПОВ'ЯКЕЛЬ Надія  |д.психол.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Іванівна     |психології Національного педагогічного |
|  |         |університету ім. М.П.Драгоманова    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |ПЛАХТІЙ Петро   |к.б.н., проф., зав. кафедри анатомії,  |
|  |Данилович     |фізіології і валеології         |
|  |         |Кам'янець-Подільського державного    |
|  |         |університету              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|17. |ПОПАДЮХА Юрій   |к.т.н., доц., зав. кафедри фізичної   |
|  |Андрійович    |реабілітації НТУУ "КПІ"         |
|  |241-68-19     |                    |
------------------------------------------------------------------
Секція фізичного виховання вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------
|1. |КАНІШЕВСЬКИЙ    |к.п.н., проф., зав. кафедри фізичного |
|  |Станіслав     |виховання і спорту Київського     |
|  |Михайлович, голова |національного університету будівництва |
|  |секції 248-30-25  |і архітектури             |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |КРАСНОВ Валерій  |к.п.н., проф., зав. кафедри фізичного |
|  |Павлович, заступник|виховання Національного аграрного   |
|  |голови 527-84-17  |університету              |
|  |527-85-21     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |ПРИСЯЖНЮК Станіслав|к.н. фіз. вих. і спорту, доц. кафедри |
|  |Іванович, секретар |фізичного виховання Національного   |
|  |секції 527-85-21  |аграрного університету         |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |АРХИПОВ Олександр |к.п.н., доц., зав. кафедри реабілітації|
|  |Анатолійович    |Відкритого міжнародного університету  |
|  |532-82-63     |розвитку людини "Україна"       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |КРАВЧЕНКО Леонід  |к.п.н., доц., зав. кафедри фізичного  |
|  |Свиридович     |виховання Національного університету  |
|  |425-32-01     |"Києво-Могилянська академія"      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |ПУЗДИМІР Микола  |засл. тренер України, доц., зав.    |
|  |Іванович      |кафедри фізичного виховання Вінницького|
|  |          |державного аграрного університету   |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |ФЕСЕЧКО Павло   |доц., зав. кафедри фізичного виховання |
|  |Прокопович     |Луганського національного аграрного  |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |ГРЕБНЯК Валентин  |д.м.н., проф., директор центру здоров'я|
|  |Петрович 334-28-35 |Донецького національного технічного  |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |РАЄВСЬКИЙ Рем   |к.п.н., проф. кафедри фізичного    |
|  |Трохимович 28-88-68|виховання Одеського національного   |
|  |          |політехнічного університету      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |РИБКОВСЬКИЙ    |к.п.н., проф., зав. кафедри фізичного |
|  |Анатолій      |виховання і спорту Донецького     |
|  |Георгійович 305  |національного університету       |
|  |-20-33       |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|11. |РИМАР Микола    |к.п.н., проф., зав. кафедри фізичного |
|  |Павлович 59-45-14 |виховання та здоров'я з ЛФК та спорт. |
|  |          |медицини Української медичної     |
|  |          |стоматологічної академії        |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12. |ФІЛІНКОВ Володимир |к.п.н., доц., зав. кафедри фізичного  |
|  |Ілліч 59-291    |виховання Донбаської державної     |
|  |          |машинобудівної академії        |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|13. |АНДРІАНОВ Вадим  |доц., зав. кафедри фізичного виховання |
|  |Євстахієвич    |Криворізького державного педагогічного |
|  |71-57-34      |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|14. |ФРАНКІВ Станіслав |к.п.н., доц., зав. кафедри фізичного  |
|  |Миколайович    |виховання Рівненського державного   |
|  |26-74-68      |гуманітарного університету       |
------------------------------------------------------------------
Секція фізичного виховання вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------
|1. |ТУПИЦЯ Юрій    |керівник фізичного виховання Київського|
|  |Іванович, голова  |педагогічного коледжу         |
|  |секції 555-17-15  |ім. К.Д.Ушинського           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |БАРОНОВ Володимир |керівник фізичного виховання Київського|
|  |Михайлович,    |промислово-економічного коледжу    |
|  |заступник голови  |Національного авіаційного університету |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |ЦИПОРЕНКО Ядвига  |керівник фізичного виховання Київського|
|  |Іванівна, секретар |радіомеханічного технікуму       |
|  |секції 556-13-91  |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |АНДРІЙЧЕНКО    |керівник фізичного виховання      |
|  |Анатолій Андрійович|Дніпропетровського           |
|  |          |технолого-економічного технікуму    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |ГОЛОВЕЙ Василь   |керівник фізичного виховання      |
|  |Георгійович    |Ужгородського комерційного коледжу   |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |ЗАЯЦ Георгій    |керівник фізичного виховання Київського|
|  |Миколайович    |технікуму легкої промисловості     |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |КОПИЛЬЦЕВ Богдан  |керівник фізичного виховання      |
|  |Дмитрович 2-30-41 |Кам'янець-Подільського медичного    |
|  |          |училища                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |ОДНОКОПИЛОВ Іван  |керівник фізичного виховання Київського|
|  |Іванович      |коледжу ресторанного господарства   |
|  |          |Національного університету харчових  |
|  |          |технологій               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |ШАФРАНСЬКИЙ    |викладач фізичного виховання Галицького|
|  |Володимир     |коледжу                |
|  |Михайлович     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |ШПИНЬОВ Олександр |керівник фізичного виховання      |
|  |Євгенович     |Дніпропетровського політехнікуму    |
|  |          |зв'язку                |
------------------------------------------------------------------
Науково-методична комісія з культури і туризму (0201)
Президія
------------------------------------------------------------------
|1. |Поплавський Михайло  |д.п.н., професор, заслужений діяч |
|  |Михайлович, голова   |мистецтв України, ректор Київського|
|  |комісії 529-98-33   |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |Антоненко Володимир  |д.г.н., професор, зав. каф.    |
|  |Степанович, заступник |міжнародного туризму Київського  |
|  |голови 529-98-24    |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|3. |Безклубенко Сергій   |д.ф.н., професор, проректор    |
|  |Данилович, заступник  |Київського національного      |
|  |голови 529-28-01    |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|4. |Каністратенко Микола  |к.і.н., професор, проректор    |
|  |Миколайович, заступник |Харківської державної академії   |
|  |голови         |культури              |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|5. |Кірсанов Володимир   |к.п.н., професор, перший проректор |
|  |Володимирович,     |Київського національного      |
|  |заступник голови    |університету культури і мистецтв  |
|  |529-93-37       |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|6. |Петрова Людмила    |д.п.н., професор, зав.каф.     |
|  |Григорівна, заступник |книгознавства та інформаційних   |
|  |голови 528-04-41    |ресурсів, директор Інституту    |
|  |            |культури Київського національного |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|7. |Скнарь Олександр    |к.п.н., професор, проректор    |
|  |Іванович, вчений    |Київського національного      |
|  |секретар 529-93-32   |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|8. |Левчук Лариса     |д.ф.н., проф. каф. етики, естетики |
|  |Тимофіївна       |та теорії культури Київського   |
|  |            |національного університету імені  |
|  |            |Тараса Шевченка          |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|9. |Полусмяк Олександр   |начальник відділу аналізу та    |
|  |Миколайович      |прогнозування діяльності навчальних|
|  |            |закладів Департаменту мистецтва і |
|  |            |регіональної політики Міністерства |
|  |            |культури і туризму України     |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Чернець Василь Гнатович|д.ф.н., професор, ректор Державної |
|  |            |академії керівних кадрів культури і|
|  |            |мистецтв              |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|11. |Шейко Василь      |д.п.н., професор, ректор      |
|  |Миколайович      |Харківської державної академії   |
|  |            |культури              |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з культурології (020101)
------------------------------------------------------------------
|1. |Кірсанов Володимир   |к.п.н., професор, перший проректор |
|  |Володимирович, голова |Київського національного      |
|  |підкомісії 529-93-37  |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |Виткалов Володимир   |к.п.н., професор, зав. каф.    |
|  |Григорович, заступник |культурології Рівненського     |
|  |голови підкомісії   |державного гуманітарного      |
|  |            |університету            |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|3. |Яремченко Валентина  |к.п.н., доцент Київського     |
|  |Дмитрівна, секретар  |національного університету культури|
|  |підкомісії       |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|4. |Афанасьєв Юрій Львович |д.ф.н., професор Державної академії|
|  |            |керівних кадрів культури і мистецтв|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|5. |Безклубенко Сергій   |д.ф.н., професор, проректор    |
|  |Данилович       |Київського національного      |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|6. |Бітаєв Валерій     |к.ф.н., професор, проректор    |
|  |Анатолійович      |Державної академії керівних кадрів |
|  |            |культури і мистецтв        |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|7. |Карпова Людмила    |к.п.н., професор каф. теорії та  |
|  |Олександрівна     |історії культури Київського    |
|  |            |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|8. |Кравченко Олександр  |к.і.н., доцент, декан факультету  |
|  |Васильович       |культурології Харківської державної|
|  |            |академії культури         |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|9. |Розковшенко Ірина   |к.п.н., професор Державної академії|
|  |Анатоліївна      |керівних кадрів культури і мистецтв|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Скнарь Олександр    |к.п.н., професор, проректор    |
|  |Іванович        |Київського національного      |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
------------------------------------------------------------------
Секція з теорії, історії культури, етики та естетики
------------------------------------------------------------------
|1. |Безклубенко Сергій   |д.ф.н., професор, проректор     |
|  |Данилович, голова   |Київського національного      |
|  |секції 529-98-01    |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|2. |Левчук Лариса     |д.ф.н., проф. каф. етики, естетики |
|  |Тимофіївна, заступник |та теорії культури Київського    |
|  |голови секції     |національного університету імені  |
|  |            |Тараса Шевченка           |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|3. |Пархоменко Тетяна   |д.ф.н., професор Київського     |
|  |Сергіївна, секретар  |національного університету культури |
|  |секції         |і мистецтв             |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|4. |Оживан Микола     |д.ф.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Андрійович       |філософії Київського національного |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|5. |Гриценко Валентина   |доцент кафедри етики, естетики та  |
|  |Степанівна       |теорії культури Київського     |
|  |            |національного університету імені  |
|  |            |Тараса Шевченка           |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|6. |Бровко Микола     |д.ф.н., професор Київського     |
|  |Миколайович      |національного університету культури |
|  |            |і мистецтв             |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|7. |Мовчан Віра Серафимівна|д.ф.н., професор, зав. каф.     |
|  |            |філософії Дрогобицького       |
|  |            |педагогічного університету     |
|  |            |ім. І.Франка            |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|8. |Оніщенко Олена     |д.ф.н., професор, зав. каф.     |
|  |Григорівна       |соціальних дисциплін Київського   |
|  |            |національного університету театру, |
|  |            |кіно і телебачення         |
|  |            |ім. Карпенка-Карого         |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|9. |Шульга Раїса Петрівна |д.ф.н., провідний науковий     |
|  |            |співробітник Інституту соціології  |
|  |            |НАН України             |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії (020102)
------------------------------------------------------------------
|1. |Петрова Людмила    |д.п.н., професор, зав. каф.    |
|  |Григорівна, голова   |книгознавства та інформаційних   |
|  |підкомісії 528-04-41  |ресурсів, директор Інституту    |
|  |            |культури Київського національного |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |Кушнаренко Наталія   |д.п.н., професор, проректор    |
|  |Миколаївна, заступник |Харківської державної академії   |
|  |голови підкомісії   |культури              |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|3. |Загуменна Віра     |к.і.н., професор Державної академії|
|  |Вікторівна, секретар  |керівних кадрів культури і мистецтв|
|  |підкомісії       |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|4. |Долбенко Тетяна    |к.п.н., професор, декан факультету |
|  |Олексіївна       |довузівської та післядипломної   |
|  |            |освіти Київського національного  |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|5. |Ільганаєва Валентина  |д.п.н., професор, проректор    |
|  |Олександрівна     |Харківської державної академії   |
|  |            |культури              |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|6. |Ківшар Таїсія Іванівна |д.і.н., професор Київського    |
|  |            |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|7. |Медведєва Валентина  |к.п.н., професор, проректор    |
|  |Миколаївна, голова   |Київського національного      |
|  |секції         |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|8. |Скнарь Валентина    |к.п.н., професор, зав. каф.    |
|  |Кирилівна       |бібліотекознавства та інноваційних |
|  |            |технологій Державної академії   |
|  |            |керівних кадрів культури і мистецтв|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|9. |Шевцова-Водка Олена  |к.і.н., професор каф.       |
|  |Миколаївна       |бібліотекознавства Рівненського  |
|  |            |державного гуманітарного      |
|  |            |університету            |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Шевченко Ірина     |к.п.н., доцент, начальник відділу |
|  |Олександрівна     |аналізу та прогнозування діяльності|
|  |            |бібліотек Департаменту мистецтва і |
|  |            |регіональної політики Міністерства |
|  |            |культури і туризму України     |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з музейної справи та охорони пам'яток історії і культури (020103) та народної художньої творчості (020104)
------------------------------------------------------------------
| 1.|Каністратенко Микола  |к.і.н., професор, проректор     |
|  |Миколайович, голова  |Харківської державної академії   |
|  |підкомісії       |культури              |
|---+-----------------------+------------------------------------|
| 2.|Ключко Юлія Миколаївна,|к.п.н., зав. каф. музейної справи  |
|  |заступник голови    |Київського національного      |
|  |підкомісії 528-04-41  |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
| 3.|Безугла Руслана    |к. мистецтвознавства, доцент    |
|  |Іванівна, секретар   |Київського національного      |
|  |підкомісії 285-85-55  |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
| 4.|Дубаїн Валерій Павлович|директор Інституту пам'яткоохоронних|
|  |            |досліджень Міністерства культури і |
|  |            |туризму України           |
|---+-----------------------+------------------------------------|
| 5.|Ольговський Сергій   |к.і.н., професор кафедри музейної  |
|  |Якович         |справи Київського національного   |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
| 6.|Панькова Світлана   |завідуюча історико-меморіальним   |
|  |Михайлівна       |музеєм ім. М.Грушевського      |
|---+-----------------------+------------------------------------|
| 7.|Русяєва Марина     |к.мистецтвознавства, доцент     |
|  |Вікторівна       |Київського національного      |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з документознавства та інформаційної діяльності (020105)
------------------------------------------------------------------
|1. |Поплавський Михайло  |д.п.н., професор, заслужений діяч |
|  |Михайлович, голова   |мистецтв України, ректор Київського|
|  |підкомісії 529-98-33  |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |Бездрабко Валентина  |к.і.н., доцент, декан факультету  |
|  |Василівна, заступник  |державного управління Київського  |
|  |голови підкомісії   |національного університету культури|
|  |528-93-81       |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|3. |Гайсинюк Наталія    |к.п.н., доцент Київського     |
|  |Анатоліївна, секретар |національного університету культури|
|  |підкомісії 528-93-81  |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|4. |Власова Галина     |к.і.н., доцент, декан гуманітарного|
|  |Вікторівна       |факультету Державної академії   |
|  |            |керівних кадрів культури і мистецтв|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|5. |Грінберг Лариса    |к.і.н., доцент Київського     |
|  |Феліксівна       |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|6. |Крулькевич Михайло   |д.т.н., професор, зав.каф.     |
|  |Іванович        |інформаційних систем управління  |
|  |            |Донецького національного      |
|  |            |університету            |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|7. |Кушнаренко Наталія   |д.п.н., професор, проректор    |
|  |Миколаївна       |Харківської державної академії   |
|  |            |культури              |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|8. |Микитаєва Надія    |к.ф.н., доцент, зав. каф.     |
|  |Дмитрівна       |документознавства та        |
|  |            |інформаційно-аналітичної діяльності|
|  |            |Європейського університету     |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|9. |Морозюк Ірина     |к.філол.н., доцент, зав. каф.   |
|  |Анатоліївна      |документознавства Одеського    |
|  |            |державного університету      |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Нікітіна Тетяна    |к.соц.н., професор, проректор   |
|  |Володимирівна     |Черкаської академії менеджменту  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|11. |Сілкова Галина     |к.п.н., доцент, зав.каф.      |
|  |Василівна       |документознавства Рівненського   |
|  |            |державного гуманітарного      |
|  |            |університету            |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|12. |Слободяник Михайло   |д.і.н., професор Державної академії|
|  |Семенович       |керівних кадрів культури і мистецтв|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|13. |Терно Валерій     |к.п.н., доцент Міжрегіональної   |
|  |Віталійович      |академії управління персоналом   |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з менеджменту соціокультурної діяльності (020106)
------------------------------------------------------------------
|1. |Кірсанов Володимир   |к.п.н., професор, перший проректор |
|  |Володимирович, голова |Київського національного      |
|  |підкомісії 529-93-37  |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|2. |Кравченко Олександр  |к.і.н., доцент, декан факультету  |
|  |Васильович, заступник |культурології Харківської державної |
|  |голови підкомісії   |академії культури          |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|3. |Дихнич Людмила     |к.і.н., доцент, зав. каф. модельного|
|  |Петрівна, секретар   |бізнесу Київського національного  |
|  |підкомісії 529-98-28  |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|4. |Бровко Микола     |д.ф.н., професор Державної академії |
|  |Миколайович      |керівних кадрів культури і мистецтв |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|5. |Кузнєцова Людмила   |к.і.н., професор, проректор     |
|  |Василівна       |Київського національного      |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|6. |Лєщенко Лілія Юріївна |к.і.н., доцент Київського      |
|  |            |національного університету культури |
|  |            |і мистецтв             |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|7. |Матюхін Володимир   |професор кафедри економічної    |
|  |Петрович        |історії, теорії та менеджменту   |
|  |            |Харківської державної академії   |
|  |            |культури              |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з туризму
------------------------------------------------------------------
|1. |Антоненко Володимир  |д.г.н., професор, завідувач кафедри|
|  |Степанович, голова   |міжнародного туризму Київського  |
|  |підкомісії 529-98-24  |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |Любіцева Ольга     |д.г.н., професор, завідувач кафедри|
|  |Олександрівна,     |країнознавства та туризму     |
|  |заступник голови    |Київського національного      |
|  |підкомісії       |університету ім. Тараса Шевченка  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|3. |Панкова Євгенія    |к.і.н., професор кафедри      |
|  |Вікторівна, секретар  |міжнародного туризму Київського  |
|  |підкомісії       |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|4. |Бейдик Олександр    |д.г.н., доцент кафедри       |
|  |Олексійович      |країнознавства та туризму     |
|  |            |Київського національного      |
|  |            |університету ім. Тараса Шевченка  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|5. |Данильчук Валентин   |д.т.н., ректор Донецького інституту|
|  |Федорович       |туристичного бізнесу        |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|6. |Головкіна Олена Яківна |д.е.н., професор, проректор з   |
|  |            |наукової роботи Ялтинського    |
|  |            |університету менеджменту і туризму |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|7. |Короткова Алла Яківна |к.г.н., доцент кафедри міжнародного|
|  |            |туризму Київського національного  |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|8. |Попович Сергій Іванович|к.і.н., проректор Інституту туризму|
|  |            |Федерації профспілок України    |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|9. |Сапєлкіна Злата    |к.і.н., доцент кафедри міжнародного|
|  |Петрівна        |туризму Київського національного  |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Стеченко Дмитро    |д.е.н., професор кафедри      |
|  |Миколайович      |міжнародної економіки Національного|
|  |            |технічного університету України  |
|  |            |"Київський політехнічний інститут" |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|11. |Смірнов Ігор      |д.г.н., доцент кафедри       |
|  |Георгійович      |країнознавства та туризму     |
|  |            |Київського національного      |
|  |            |університету ім. Тараса Шевченка  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|12. |Дмитрук Олександр   |д.г.н., зав. каф. географії України|
|  |Юрійович        |Київського національного      |
|  |            |університету ім. Тараса Шевченка  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|13. |Устименко Леся     |к.п.н., доцент кафедри міжнародного|
|  |Миколаївна       |туризму Київського національного  |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
------------------------------------------------------------------
Комісія з мистецтва (0202)
Президія
------------------------------------------------------------------
|1. |Чебикін Андрій Володимирович,|академік АМУ, ректор     |
|  |голова комісії        |Національної академії    |
|  |272-15-40          |образотворчого мистецтва і  |
|  |               |архітектури, Президент    |
|  |               |Академії мистецтв України  |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Титов Микола Федорович,   |проф., проректор з науково- |
|  |перший заступник голови   |методичної роботи      |
|  |212-19-67          |Національної академії    |
|  |               |образотворчого мистецтва і  |
|  |               |архітектури         |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Кравчук Петро Іванович,   |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |заступник голови       |проректор Київського     |
|  |272-11-42          |державного університету   |
|  |               |театру, кіно і телебачення  |
|  |               |ім. Карпенка-Карого     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Рожок Володимир Іванович,  |д. мистецтвознавства, проф., |
|  |заступник голови       |ректор Національної музичної |
|  |229-73-44          |академії ім. П.І.Чайковського|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Брояко Надія Богданівна,   |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |заступник голови       |декан факультету музичного  |
|  |529-97-90          |мистецтва Київського     |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Абизов Вадим Адільєвич,   |д. архітектури, проф., зав. |
|  |заступник голови       |каф. дизайну середовища   |
|  |529-97-94          |Київського державного    |
|  |               |інституту дизайну та     |
|  |               |декоративно-прикладного   |
|  |               |мистецтва ім.М.Бойчука    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Ніколаєва Тетяна Вадимівна, |к.т.н., доц., зав. каф.   |
|  |секретар комісії       |моделювання Київського    |
|  |256-21-26          |державного університету   |
|  |               |технологій та дизайну.    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Безгін Олексій Ігоревич   |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |               |ректор Київського державного |
|  |               |університету театру, кіно і |
|  |               |телебачення ім. Карпенка-  |
|  |               |Карого            |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Бокотей Андрій Андрійович  |академік АМУ, ректор     |
|  |               |Львівської національної   |
|  |               |академії мистецтв      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Ільченко Олександр      |д. мистецтвознавства,    |
|  |Олександрович        |професор Миколаївської філії |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Воєводін В'ячеслав Васильович|академік, ректор Донецької  |
|  |               |музичної академії      |
|  |               |ім. С.Прокоф'єва       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Рехвіашвілі Аніко Юріївна  |заслужена артистка України, |
|  |               |проф., зав. каф. сучасної  |
|  |               |класичної хореографії    |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Деменко Борис Вадимович   |д. мистецтвознавства,    |
|  |               |професор каф. теорії музики |
|  |               |та музичного виховання    |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Іванов Олександр Кузьмич   |професор, директор      |
|  |               |Миколаївської філії     |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Полусмяк Олександр      |начальник відділу аналізу і |
|  |Миколайович         |прогнозування діяльності   |
|  |               |навчальних закладів     |
|  |               |Департаменту мистецтва і   |
|  |               |регіональної політики    |
|  |               |Міністерства культури і   |
|  |               |туризму України       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Чуніхін Олександр Натанович |доцент, директор Київського |
|  |               |державного коледжу естрадного|
|  |               |та циркового мистецтва з   |
|  |               |навчальної роботи      |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з театрального, естрадно-циркового та кіно-, телемистецтва (020201, 020203, 020209)
------------------------------------------------------------------
|1. |Кравчук Петро Іванович,   |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |голова підкомісії      |проректор Київського     |
|  |272-11-42          |державного університету   |
|  |               |театру, кіно і телебачення  |
|  |               |ім. І. Карпенка-Карого    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Стрільчук Вікторія      |к. п. н., доцент, зав. каф. |
|  |Олександрівна,        |театрального мистецтва,   |
|  |заступник голови підкомісії |директор інституту кіно і  |
|  |528-05-33          |телебачення Київського    |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Майкут Ніна Василівна,    |начальник навчального відділу|
|  |секретар підкомісії     |Київського державного    |
|  |272-11-42          |університету театру, кіно і |
|  |               |телебачення ім. І. Карпенка- |
|  |               |Карого            |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Богомаз-Бабій Григорій    |голова циклової комісії   |
|  |Феодосійович         |майстерності актора     |
|  |               |Дніпропетровського обласного |
|  |               |театрально-художнього коледжу|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Ботунова Галина Яківна    |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |               |проректор з наукової роботи |
|  |               |та театральної освіти    |
|  |               |Харківського державного   |
|  |               |університету мистецтв    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Гусакова Ніна Миколаївна   |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |               |зав каф. режисури і     |
|  |               |майстерності актора     |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Деркач Світлана Миколаївна  |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |               |зав. каф. режисури естради і |
|  |               |масових свят Київського   |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Захаревич Михайло Васильович |нар. артист України, ген.  |
|  |               |директор Національного    |
|  |               |академічного драматичного  |
|  |               |театру ім. Івана Франка   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Ільєнко Вадим Герасимович  |нар. артист України, проф., |
|  |               |зав. каф. операторської   |
|  |               |майстерності Київського   |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Ілляшенко Василь Васильович |зав. каф. телережисури    |
|  |               |Київського державного    |
|  |               |університету театру, кіно і |
|  |               |телебачення ім. І. Карпенка- |
|  |               |Карого            |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Рязанцев Лев Васильович   |проф., зав. каф.       |
|  |               |звукорежисури Київського   |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Слободян Микола Іванович   |директор інституту естрадних |
|  |               |мистецтв Київського     |
|  |               |державного університету   |
|  |               |театру, кіно і телебачення  |
|  |               |ім. І. Карпенка-Карого    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Суд'їн Володимир Миколайович |проф., каф. режисури та   |
|  |               |майстерності актора     |
|  |               |Київського державного    |
|  |               |університету театру, кіно і |
|  |               |телебачення ім. І.Карпенка- |
|  |               |Карого            |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з музичного мистецтва (020204) та хореографії (020202)
------------------------------------------------------------------
|1. |Рожок Володимир Іванович,  |д. мистецтвознавства, проф., |
|  |голова підкомісії      |ректор Національної музичної |
|  |229-73-44          |академії ім. П.І.Чайковського|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Брояко Надія Богданівна,   |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |заступник голови       |декан факультету музичного  |
|  |529-97-90          |мистецтва Київського     |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Касьянова Олена Василівна,  |к. мистецтвознавства,    |
|  |заступник голови       |професор Київського     |
|  |429-98-32          |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Рехвіашвілі Аніко Юріївна,  |заслужена артистка України, |
|  |заступник голови       |проф., зав. каф. сучасної  |
|  |529-93-07          |класичної хореографії    |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Семенова Наталія Миколаївна, |к. мистецтвознавства, доц.  |
|  |секретар підкомісії     |каф. теорії музики      |
|  |229-73-44          |Національної музичної    |
|  |               |академії ім. П.І.Чайковського|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Давидов Микола Андрійович  |д. мистецтвознавства, проф., |
|  |               |зав. каф. народних      |
|  |               |інструментів Національної  |
|  |               |музичної академії      |
|  |               |ім. П.І.Чайковського     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Болгарський Анатолій     |к.п.н., професор, заст.   |
|  |Георгійович         |директора Інституту мистецтв |
|  |               |Національного педагогічного |
|  |               |університету         |
|  |               |ім. М.П.Драгоманова     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Волков Сергій Миколайович  |к. мистецтвознавства,    |
|  |               |директор Київського     |
|  |               |державного вищого музичного |
|  |               |училища ім. М.Глієра     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Драч Ірина Степанівна    |д.мистецтвознавства,     |
|  |               |проректор Харківського    |
|  |               |університету мистецтв    |
|  |               |ім. І.Котляревського     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Калустьян Олександр     |проф., зав. каф. естрадної  |
|  |Варткесович         |музики Рівненського     |
|  |               |державного гуманітарного   |
|  |               |університету         |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Котляревський Іван      |д. мистецтвознавства,    |
|  |Арсентійович         |професор, зав. каф. теорії  |
|  |               |музики Національної музичної |
|  |               |академії ім. П.І.Чайковського|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Кушнір Мирон Орестович    |проректор з навчальної роботи|
|  |               |Львівської державної музичної|
|  |               |академії ім. М.В.Лисенка   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Деменко Борис Вадимович   |д. мистецтвознавства,    |
|  |               |професор каф. теорії музики |
|  |               |та музичного виховання    |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Іванов Олександр Кузьмич   |професор, директор      |
|  |               |Миколаївської філії     |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Олексюк Ольга Миколаївна   |д.п.н., професор, зав. каф. |
|  |               |теорії музики та музичного  |
|  |               |виховання Київського     |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Самойленко Олександра    |д. мистецтвознавства, проф., |
|  |Іванівна           |проректор з наукової роботи |
|  |               |Одеської державної академії |
|  |               |ім. А.В.Нєжданової      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Скрипник Олексій Вікторович |засл. діяч мистецтв України, |
|  |               |професор, проректор з    |
|  |               |навчальної роботи Донецької |
|  |               |музичної академії ім. С.   |
|  |               |Прокоф'єва          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18. |Суховерський Володимир    |засл. діяч мистецтв України, |
|  |Михайлович          |директор Чернігівського   |
|  |               |музичного училища      |
|  |               |ім. Л.Ревуцького       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19. |Цвєткова Лариса Юріївна   |професор, декан факультету  |
|  |               |хореографічного мистецтва  |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з дизайну (020207)
------------------------------------------------------------------
|1. |Абизов Вадим Адільєвич,   |д. архітектури, проф., зав. |
|  |голова підкомісії      |каф. дизайну середовища   |
|  |529-97-94          |Київського державного    |
|  |               |інституту дизайну та     |
|  |               |декоративно-прикладного   |
|  |               |мистецтва ім. М.Бойчука   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Білякович Ліана Миколаївна, |к. т. н., доцент, зав. каф. |
|  |заступник голови підкомісії |дизайну           |
|  |285-67-73          |одягу Київського       |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Кротова Тетяна Федорівна,  |к. п. н., доцент Київського |
|  |секретар підкомісії     |національного університету  |
|  |529-97-93          |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Жирнов Анатолій Дмитрович  |к. с.-г. н., доцент Державної|
|  |               |академії керівних кадрів   |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Дихнич Людмила Петрівна   |к. мистецтвознавства, зав.  |
|  |               |каф. дизайну та індустрії  |
|  |               |моди Київського національного|
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Коновал Віктор Павлович   |д. т. н., проф., зав. каф.  |
|  |               |моделювання Київського    |
|  |               |національного університету  |
|  |               |технологій і дизайну     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Куцевич Вадим Володимирович |д. архітектури, доцент,   |
|  |               |головний науковий      |
|  |               |співробітник, заст. директора|
|  |               |інституту з наукової роботи |
|  |               |Київського зонального НДІ  |
|  |               |експериментального      |
|  |               |проектування         |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Лоліна Надія Анатоліївна   |к. мистецтвознавства, доцент |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Ніколаєва Тетяна Вадимівна  |к. т. н., проф., художнього |
|  |               |моделювання костюму     |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету технологій   |
|  |               |дизайну           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Лісняк Володимир Іванович  |к. мистецтвознавства, проф. |
|  |               |каф. графічного дизайну   |
|  |               |Харківської державної    |
|  |               |академії дизайну та мистецтв |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Мигаль Станіслав Павлович  |к. архітектури, проф. каф.  |
|  |               |дизайну меблів Українського |
|  |               |державного лісотехнічного  |
|  |               |університету         |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Поліщук Ольга Іванівна    |к. т. н., доцент Київського |
|  |               |національного університету  |
|  |               |технологій і дизайну     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Шостя Віталій Костянтинович |проф., декан творчого    |
|  |               |факультету дизайну      |
|  |               |Національної академії    |
|  |               |образотворчого мистецтва і  |
|  |               |архітектури         |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з образотворчого, декоративно-прикладного, фотомистецтва та реставрації творів мистецтв (020205,020206,020208,020210)
------------------------------------------------------------------
|1  |Титов         |проф., проректор з науково-    |
|   |Микола Федорович,   |методичної роботи Національної  |
|   |голова підкомісії   |академії образотворчого      |
|   |272-14-21       |мистецтва і архітектури      |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|2.  |Голод         |к. мистецтвознавства.,      |
|   |Ігор Васильович,    |проректор з навчальної роботи   |
|   |заступник голови    |Львівської академії мистецтв   |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|3.  |Нерезов        |ст. викладач по спеціальному   |
|   |Сергій Нілович     |фото Національної академії    |
|   |            |образотворчого мистецтва і    |
|   |            |архітектури            |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|4.  |Сивко         |доц., проректор Київського    |
|   |Віталій Йосипович   |державного інституту       |
|   |            |декоративно-прикладного      |
|   |            |мистецтва ім. М.Бойчука      |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|5.  |Откович        |директор Львівського коледжу   |
|   |Василь Петрович    |декоративно-ужиткового      |
|   |            |мистецтва ім. І.Труша       |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|6.  |Максименко       |проф. каф. монумент. мистецтва  |
|   |Альфред Віталійович  |Львівської академії мистецтв   |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|7.  |Одрехівський      |к. мистецтвознавства, проф.,   |
|   |Володимир Васильович  |зав. каф. скульптури       |
|   |            |Львівської національної      |
|   |            |академії мистецтв         |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|8  |Проць         |доц. каф. реставрації творів   |
|   |Іванна Омелянівна   |мистецтва Львівської       |
|   |            |національної академії мистецтв  |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|9.  |Небесник        |к. п н. , ректор Закарпатського  |
|   |Іван Іванович     |художнього інституту       |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|10. |Стельмах        |заст. дир. з навчально-мет.    |
|   |Богдан Михайлович   |роб. Львівського коледжу     |
|   |            |декоративно-ужиткового      |
|   |            |мистецтва             |
|   |            |ім. І.Труша            |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|11  |Чернета        |викладач Дніпропетровського    |
|   |Григорій Олександрович |обласного театрально-художнього  |
|   |            |коледжу              |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|12  |Лопухова        |заслужений художник України,   |
|   |Наталія Олександрівна |ст. викл. кафедри графіки НТУУ  |
|   |8-097-557-87-32    |"КПІ"               |
------------------------------------------------------------------
Комісія з філософії (020301)
Президія
------------------------------------------------------------------
|1.  |Конверський Анатолій   |д.філос.н., проф., декан    |
|   |Євгенович, голова комісії,|філософського факультету    |
|   |8-044-239-41-18      |Київського національного    |
|   |             |університету імені Тараса   |
|   |             |Шевченка            |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|2.  |Бугров Володимир     |к.філос.н., доц. кафедри    |
|   |Анатолійович, заст.    |історії філософії Київського  |
|   |голови, 8-044-239-31-81  |національного університету   |
|   |             |імені Тараса Шевченка     |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|3.  |Ярошовець Володимир    |д.філос.н., проф., зав.    |
|   |Іванович, заст. голови,  |кафедрою історії філософії   |
|   |8-044-239-32-81      |Київського національного    |
|   |             |університету імені Тараса   |
|   |             |Шевченка            |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|4.  |Руденко Сергій      |к.філос.н., викладач кафедри  |
|   |Валерійович, вчений    |української філософії та    |
|   |секретар, 8-044-239-41-18 |культури Київського      |
|   |             |національного університету   |
|   |             |імені Тараса Шевченка     |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|5.  |Бондаренко Віктор     |д.філос.н., проф., зав.    |
|   |Дмитрович         |кафедрою культурології     |
|   |             |Національного педагогічного  |
|   |             |університету ім. М. П.     |
|   |             |Драгоманова 8-044-234-11-08  |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|6.  |Горський Вілен Сергійович |д.філос.н., проф. кафедри   |
|   |             |філософії та релігієзнавства  |
|   |             |Національного університету   |
|   |             |"Києво-Могилянська академія"  |
|   |             |8-044-417-84-61        |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|7.  |Гусєв Валентин Іванович  |к.філос.н., зав. кафедрою   |
|   |             |філософії та релігієзнавства  |
|   |             |Національного університету   |
|   |             |"Києво-Могилянська академія"  |
|   |             |8-044-463-59-28        |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|8.  |Лубський Володимир Іонович|д.філос.н., проф., зав.    |
|   |             |кафедрою релігієзнавства    |
|   |             |Київського національного    |
|   |             |університету імені Тараса   |
|   |             |Шевченка 8-044-239-41-18    |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|9.  |Мовчан Олександр     |к.філос.н., доц., зав. відділом|
|   |Мартинович        |Інституту інноваційних     |
|   |             |технологій і змісту освіти   |
|   |             |Міністерства освіти і науки  |
|   |             |України 8-044-417-80-74    |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|10. |Новіков Борис       |д.філос.н., проф., декан    |
|   |Володимирович       |факультету соціології     |
|   |             |Національного технічного    |
|   |             |університету України "Київський|
|   |             |політехнічний інститут"    |
|   |             |8-044-441-12-47        |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|11. |Суханцева Вікторія    |д.філос.н., проф., декан    |
|   |Костянтинівна       |філософського факультету    |
|   |             |Східноукраїнського       |
|   |             |національного університету   |
|   |             |ім. Даля 8-0642-55-16-36    |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|12. |Мельник Володимир Петрович|д.філос.н., проф., декан    |
|   |             |філософського факультету    |
|   |             |Львівського національного   |
|   |             |університету імені Івана Франка|
|   |             |8-0322-74-30-67        |
------------------------------------------------------------------
Секція з філософії
------------------------------------------------------------------
|1.  |Лой Анатолій Миколайович, |д.філос.н., проф., зав.    |
|   |голова секції,      |кафедрою філософії Київського |
|   |             |національного університету   |
|   |             |імені Тараса Шевченка     |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|2.  |Русин Мирослав Юрійович, |д.філос.н., проф., зав.    |
|   |заст. голови,       |кафедрою української філософії |
|   |             |та культури Київського     |
|   |             |національного університету   |
|   |             |імені Тараса Шевченка     |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|3.  |Пипич Анатолій Іванович, |к.філос.н., доц. кафедри    |
|   |секретар,         |філософії та методології науки |
|   |             |Київського національного    |
|   |             |університету імені Тараса   |
|   |             |Шевченка            |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|4.  |Бондарчук Інна Анатоліївна|д.філос.н., проф., зав.    |
|   |             |кафедрою філософії Київського |
|   |             |національного лінгвістичного  |
|   |             |університету          |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|5.  |Волинка Григорій Іванович |д.філос.н., проф., проректор  |
|   |             |Національного педагогічного  |
|   |             |університету          |
|   |             |ім. М.П.Драгоманова      |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|6.  |Добронравова Ірина    |д.філос.н., проф., зав.    |
|   |Серафимівна        |кафедрою філософії та     |
|   |             |методології науки Київського  |
|   |             |національного університету   |
|   |             |імені Тараса Шевченка     |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|7.  |Первак Віктор Іванович  |д.філос.н., проф., Зав.кафедрою|
|   |             |гуманітарних дисциплін     |
|   |             |Медичного інституту (м. Київ) |
|   |             |Української асоціації народної |
|   |             |медицини            |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|8.  |Причепій Євген Миколайович|д.філос.н., проф., зав.    |
|   |             |кафедрою філософії Київського |
|   |             |національного університету   |
|   |             |технології та дизайну     |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|9.  |Рижко Володимир Антонович |д.філос.н., проф., директор  |
|   |             |Центру гуманітарної освіти НАН |
|   |             |України            |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|10. |Чекер Валерій Миколайович |д.філос.н., проф., зав.    |
|   |             |кафедрою філософії Луганського |
|   |             |національного аграрного    |
|   |             |університету          |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|11. |Шоркін Олексій Давидович |д.філос.н., проф., декан    |
|   |             |філософського факультету    |
|   |             |Таврійського національного   |
|   |             |університету          |
|   |             |ім. В.І.Вернадського      |
|----------------------------------------------------------------|
|          Секція з релігієзнавства          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Лубський Володимир Іонович,|д.філос.н., проф., зав.    |
|  |голова секції       |кафедрою релігієзнавства    |
|  |              |Київського національного    |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2. |Колодний Анатолій     |д.філос.н., проф., керівник  |
|  |Миколайович, заст. голови, |відділу релігієзнавства    |
|  |              |Інституту філософії НАН України|
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3. |Кондратьєва Ірина     |к.філос.н., доц. кафедри    |
|  |Владиславівна, секретар  |релігієзнавства Київського   |
|  |              |національного університету   |
|  |              |імені Тараса Шевченка     |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4. |Глушак Анатолій Степанович |д.філос.н., проф.       |
|  |              |Севастопольського національного|
|  |              |технічного університету    |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5. |Закович Микола Михайлович |д.філос.н., проф. кафедри   |
|  |              |культурології Національного  |
|  |              |педагогічного університету   |
|  |              |ім. М.П.Драгоманова      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6. |Саух Петро Юрійович    |д.філос.н., проф., ректор   |
|  |              |Житомирського державного    |
|  |              |університету ім. І.Франка   |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|7. |Яроцький Петро       |д.філос.н., проф. відділу   |
|  |Лаврентійович       |релігієзнавства Інституту   |
|  |              |філософії НАН України     |
------------------------------------------------------------------
Секція з богослов'я (теології)
------------------------------------------------------------------
|1. |Бондаренко Віктор     |зав. кафедрою культурології  |
|  |Дмитрович, голова,     |Національного педагогічного  |
|  |              |університету          |
|  |              |ім. М.П.Драгоманова      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2. |Балух Василь Олексійович, |д.іст.н., проф., декан     |
|  |заст. голови        |філософсько-теологічного    |
|  |              |факультету, зав. кафедрою   |
|  |              |релігієзнавства та теології  |
|  |              |Чернівецького національного  |
|  |              |університету ім. Ю. Федьковича |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3. |Смирнова Галина Юріївна,  |к.філос.н., доц. кафедри    |
|  |секретар          |релігієзнавства Київського   |
|  |              |національного університету   |
|  |              |імені Тараса Шевченка     |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4. |Головащенко Сергій Іванович|к.філос.н., доц. кафедри    |
|  |              |філософії та релігієзнавства  |
|  |              |Національного університету   |
|  |              |"Києво-Могилянська Академія"  |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5. |Добко Тарас Дмитрович   |проректор з навчальної роботи |
|  |              |Українського католицького   |
|  |              |університету          |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6. |Кралюк Петро Михайлович  |д.філос.н., проф., проректор з |
|  |              |наукової роботи Національного |
|  |              |університету "Острозька    |
|  |              |Академія"           |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|7. |Степовик Дмитро Васильович |д. мист, проф. Київської    |
|  |              |духовної академії УПЦ     |
|  |              |Київського патріархату     |
------------------------------------------------------------------
Комісія з історії (020302)
ПРЕЗИДІЯ:
------------------------------------------------------------------
|1. |Колесник Віктор |д.і.н., проф., декан історичного     |
|  |Федорович, голова|факультету, зав. кафедрою давньої та нової|
|  |комісії тел.   |історії України Київського національного |
|  |239-32-12    |університету імені Тараса Шевченка    |
|  |234-10-57 2   |                     |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|2. |Пивовар Сергій  |к.і.н., доцент історичного        |
|  |Федорович,    |факультету Київського           |
|  |заступник голови |національного університету імені Тараса  |
|  |тел. 239-32-89  |Шевченка                 |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|3. |ПИЖИК Андрій   |к.і.н., доцент історичного факультету   |
|  |Миколайович,   |Київського національного університету   |
|  |вчений секретар |імені Тараса Шевченка           |
|  |тел. 234-09-71  |                     |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|4. |МОРДВІНЦЕВ    |д.і.н., проф., зав. кафедрою історії Росії|
|  |В'ячеслав    |Київського національного університету   |
|  |Михайлович тел. |імені Тараса Шевченка           |
|  |239-33-17    |                     |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|5. |ПОСОХОВ Сергій  |к.і.н., проф., декан історичного     |
|  |Іванович тел.  |факультету Харківського національного   |
|  |(61077) 707-52-51|університету ім. В.Н. Каразіна      |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|6. |ШУСТ Роман    |к.і.н., доц., декан історичного факультету|
|  |Мар'янович тел. |Львівського національного університету  |
|  |(032)296-41-36  |імені Івана Франка            |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|7. |КОПИЛОВ Сергій  |д.і.н., проф., декан історичного     |
|  |Анатолійович тел.|факультету Кам'янець-Подільського     |
|  |(038) 49-25057  |державного університету          |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|8. |Добров Петро   |д.і.н., проф., декан історичного     |
|  |Васильович    |факультету Донецького національного    |
|  |тел.(0622)    |університету               |
|  |999-747 (0622)  |                     |
|  |93-60-58     |                     |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|  |         |                     |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|9. |ЗАШКІЛЬНЯК Леонід|д.і.н., професор, завідувач кафедри    |
|  |Опанасович    |історії слов'янських країн Львівського  |
|  |тел.(0322)    |національного університету імені Івана  |
|  |96-41-54     |Франка                  |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|10.|Капелюшний    |д.і.н., професор, зав. кафедрою етнології |
|  |Валерій Петрович |Київського національного університету   |
|  |тел.239-33-18  |імені Тараса Шевченка           |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|11.|КИРИЧЕНКО Петро |завідувач сектору соціально-гуманітарної, |
|  |Васильович тел. |мистецької освіти Інституту інноваційних |
|  |425-03-73    |технологій і змісту освіти МОН України  |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|12.|ТЕРПИЛОВСЬКИЙ  |д.і.н., проф., зав. кафедрою археології та|
|  |Ростислав    |музеєзнавства Київського національного  |
|  |Всеволодович тел.|університету імені Тараса Шевченка    |
|  |239-32-92    |                     |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|13.|Щербак Микола  |д.і.н., проф., зав. кафедрою       |
|  |Григорович тел. |архівознавства та спеціальних галузей   |
|  |239-32-24    |історичної науки Київського національного |
|  |         |університету імені Тараса Шевченка    |
------------------------------------------------------------------
Секція історії України
------------------------------------------------------------------
|1. |Колесник Віктор |д.і.н., проф., зав. кафедрою давньої та |
|  |Федорович, голова|нової історії України Київського     |
|  |секції      |національного університету імені Тараса |
|  |         |Шевченка                 |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|2. |Дробот Іван   |д.і.н., проф., проректор Київського   |
|  |Іванович     |національного педагогічного університету |
|  |         |ім. М. Драгоманова            |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|3. |КОЦУР Анатолій  |д.і.н., професор, зав. кафедрою     |
|  |Петрович     |української історії та етнополітики   |
|  |         |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|4. |Сокірко Олексій |к.і.н., доц. історичного факультету   |
|  |Григорович    |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|5. |Посохов Сергій  |к.і.н., проф., декан історичного     |
|  |Іванович     |факультету Харківського національного  |
|  |         |університету ім. В.Н. Каразіна      |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|6. |Турченко Федір  |д.і.н., проф., декан історичного     |
|  |Григорович    |факультету, зав. кафедрою історії України|
|  |         |Запорізького державного університету   |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|7. |Верба Ігор    |д.і.н., проф. історичного факультету   |
|  |Володимирович  |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|8. |Даниленко Віктор |д.і.н., зав. відділом Інституту історії |
|  |Михайлович    |України НАН України           |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|9. |Шуст Роман    |к.і.н., декан історичного факультету   |
|  |Мар'янович    |Львівського національного університету  |
|  |         |імені Івана Франка            |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|10. |Пижик Андрій   |к.і.н., доц. історичного факультету   |
|  |Миколайович   |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|11 |КАЛІНІЧЕНКО   |к.і.н., проф., зав кафедри історії    |
|  |Володимир    |історичного факультету Харківського   |
|  |Вікторович    |національного університету        |
|  |         |ім. В.Н.Каразіна             |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|12 |ЯКОВЕНКО Наталія |д.і.н., проф., зав. кафедри історії   |
|  |Миколаївна    |Національного університету        |
|  |         |"Києво-Могилянська академія"       |
------------------------------------------------------------------
Секція всесвітньої історії
------------------------------------------------------------------
|1. |Мордвінцев    |д.і.н., проф., зав. кафедри історії   |
|  |В'ячеслав     |Росії Київського національного     |
|  |Михайлович, голова|університету імені Тараса Шевченка   |
|  |секції      |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Яровий Валерій  |д.і.н., проф. історичного факультету  |
|  |Іванович     |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Хижняк Ігор    |д.і.н., проф., зав. кафедри загальної  |
|  |Антонович     |історії Національного педагогічного   |
|  |         |університету ім. М.П. Драгоманова    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |КОМАРЕНКО     |к.і.н., доц. історичного факультету   |
|  |Олександр Юрійович|Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Крапивін Олександр|д.і.н., проф., зав. кафедрою нової та  |
|  |Васильович    |новітньої історії Донецького      |
|  |         |національного університету       |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Ставнюк Володимир |к.і.н, доц. кафедри стародавнього світу |
|  |Володимирович   |та середніх віків Київського      |
|  |         |національного університету імені Тараса |
|  |         |Шевченка                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Гончар Борис   |д.і.н., проф., зав. кафедри нової та  |
|  |Михайлович    |новітньої історії зарубіжних країн   |
|  |         |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Карліна Оксана  |к.і.н., доц., завідувач кафедри історії |
|  |Миколаївна    |стародавнього світу й середніх віків  |
|  |         |Волинського державного університету   |
|  |         |імені Лесі Українки           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |БАРАН Зоя     |к.і.н, доц. кафедри нової і новітньої  |
|  |Анатоліївна    |історії, заст. декана історичного    |
|  |         |факультету Львівського Національного  |
|  |         |університету імені Івана Франка     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |ГОМАН Юрій    |к.і.н., доц., заст. декана історичного |
|  |Олексійович    |факультету Київського національного   |
|  |         |університету імені Тараса Шевченка   |
------------------------------------------------------------------
Секція етнології
------------------------------------------------------------------
|1. |Капелюшний Валерій  |д.і.н., професор, зав. кафедрою    |
|  |Петрович, голова   |етнології Київського національного  |
|  |секції        |університету імені Тараса Шевченка  |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|2. |Скрипник Ганна    |д.і.н., член-кореспондент НАН України,|
|  |Аркадіївна      |директор Інституту мистецтвознавства, |
|  |           |фольклористики та етнології      |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|3. |Павлюк Степан    |д.і.н., директор Інституту      |
|  |Петрович       |народознавства НАН України, м. Київ  |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|4. |Третяк Кирило    |к.і.н., доц. історичного факультету  |
|  |Олегович       |Київського національного університету |
|  |           |імені Тараса Шевченка         |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|5. |Пилипенко Віктор   |к.і.н., доц. історичного факультету  |
|  |Володимирович    |Київського національного університету |
|  |           |імені Тараса Шевченка         |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|6. |Курочкін Олександр  |к.і.н, провідний науковий співробітник|
|  |Володимирович    |Інституту мистецтвознавства,     |
|  |           |фольклористики та етнології НАН    |
|  |           |України                |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|7. |СІЛЕЦЬКИЙ Роман   |к.і.н., доц., зав. кафедрою етнології |
|  |Богданович      |Львівського національного університету|
|  |           |імені Івана Франка          |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|8. |БОРИСЕНКО Валентина |д.і.н., професор кафедри етнології та |
|  |Кирилівна      |краєзнавства Київського національного |
|  |           |університету імені Тараса Шевченка  |
------------------------------------------------------------------
Секція археології
------------------------------------------------------------------
|1. |ТЕРПИЛОВСЬКИЙ   |д.і.н., проф., зав. кафедрою археології |
|  |Ростислав     |та музеєзнавства Київського       |
|  |Всеволодович,   |національного університету імені Тараса |
|  |голова секції   |Шевченка                |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|2. |Рижов Сергій    |к.і.н., доц., кафедри археології та   |
|  |Миколайович    |музеєзнавства Київського національного |
|  |          |університету імені Тараса Шевченка   |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|3. |Залізняк Леонід  |д.і.н., проф., завідуючий відділом   |
|  |Львович      |кам'яної доби Інституту археології НАН |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|4. |Івакін Гліб    |д.і.н.., заст. директора Інституту   |
|  |Юрійович      |археології НАН             |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|5. |Гаврилюк Надія   |ді.н., начальник польового комітету   |
|  |Оксентіївна    |Інституту археології НАН        |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|6. |Филипчук Михайло  |к.і.н., директор Інституту археології  |
|  |Андрійович     |Львівського національного університету |
|  |          |імені Івана Франка           |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|7. |Моця Олександр   |д.і.н., професор секції "Археологія"  |
|  |Петрович      |кафедри історії Національного      |
|  |          |університету "Києво-Могилянська     |
|  |          |академія"                |
------------------------------------------------------------------
Секція архівознавства
------------------------------------------------------------------
|1. |Щербак Микола    |д.і.н., проф., зав. кафедрою      |
|  |Григорович, голова |архівознавства та спеціальних галузей |
|  |секції       |історичної науки Київського      |
|  |          |національного університету імені Тараса|
|  |          |Шевченка                |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|2. |Войцехівська Ірина |д.і.н., проф. історичного факультету  |
|  |Нінелівна      |Київського національного університету |
|  |          |імені Тараса Шевченка         |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|3. |Музичук Ольга    |к.і.н., директор Центрального     |
|  |Володимирівна    |державного історичного архіву, м. Київ |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|4. |Маковська Наталія  |к.і.н., директор Центрального     |
|  |Василівна      |державного архіву вищих органів влади |
|  |          |та управління             |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|5. |Лозицький Володимир |к.і.н., директор Центрального     |
|  |Сергійович     |державного архіву громадських об'єднань|
|  |          |України                |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|6. |КМЕТЬ Василь    |к.і.н., доц., кафедри давньої історії |
|  |Федорович      |України та спеціальних історичних   |
|  |          |дисциплін Київського національного   |
|  |          |університету імені Івана Франка    |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|7. |СОРОКА Юрій     |к.і.н., доц., кафедри архівознавства та|
|  |Михайлович     |спеціальних галузей історичної науки  |
|  |          |Київського національного університету |
|  |          |імені Тараса Шевченка         |
------------------------------------------------------------------
Секція воєнної історії
------------------------------------------------------------------
|1. |Чайковський    |д.і.н., професор, академік Української |
|  |Анатолій      |академії історичних наук, проректор  |
|  |Степанович, голова |Національної академії внутрішніх справ |
|  |секції тел.    |України                |
|  |563-37-64     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |Галаган Валентина |д.і.н., професор, зав. кафедри     |
|  |Яківна, заст.   |гуманітарних наук Київського      |
|  |голови тел.    |університету економіки і технологій  |
|  |481-15-57     |транспорту               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |Король Віктор   |д.і.н., професор історичного факультету|
|  |Юхимович тел.   |КНУ імені Тараса Шевченка, академік  |
|  |430-50-98     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |Кочерга Леонід   |к.і.н., доцент Національного технічного|
|  |Кузьмич, секретар |університету "КПІ", заст. голови    |
|  |тел. 454-97-84   |Товариства сприяння оборони України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |Трохименко Ніна  |методист вищої категорії Інституту   |
|  |Василівна     |інноваційних технологій і змісту освіти|
|  |тел.425-04-27   |МОН України              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |Хижняк Володимир  |к.т.н., начальник воєнно-наукового   |
|  |Віталійович    |управління Збройних Сил України    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |Сташкевич Віталій |д.і.н., професор, зав. кафедри історії |
|  |Вікторович     |України Криворізького технічного    |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |Сидоров Сергій   |к.і.н., докторант Академії Збройних Сил|
|  |Вікторович     |України), начальник кафедри, полковник |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |Ананьїн Валерій  |д.ф.н., професор, зав. кафедри     |
|  |Афанасійович    |філософії військового інституту НТУУ  |
|  |          |"КПІ"                 |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |Ветров Ігор    |к.і.н., доцент, заст. директора    |
|  |Георгійович    |історичного інституту НПУ імені Михайла|
|  |          |Драгоманова              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|11. |Бережинський    |к.і.н., доцент, полковник запасу    |
|  |Володимир     |                    |
|  |Григорович     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12. |Сокирко Олександр |к.і.н., доцент КНУ імені Тараса    |
|  |Григорович     |Шевченка                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|13. |Бондаренко Андрій |к.ф.н., співробітник газети "Народна  |
|  |Олександрович   |Армія"                 |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|14. |Романенко Ігор   |начальник Центрального         |
|  |Сергійович     |науково-дослідного інституту, доктор  |
|  |          |техн. наук, генерал-майор       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|15. |Щербак Віталій   |д.і.н., професор, декан історичного  |
|  |Олексійович    |ф-ту Національного університету    |
|  |          |"Києво-Могилянська академія"      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|16. |Гужвій Олександр  |заст. голови міської організації    |
|  |Олексійович    |Товариства сприяння оборони України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|17. |Богунов Сергій   |начальник відділу галузевого державного|
|  |Миколайович    |архіву України (Служба безпеки),    |
|  |          |полковник               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|18. |Дьятленко Сергій  |ст. спеціаліст з військового фізичного |
|  |Миколайович    |виховання в середніх школах      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|19. |Сімоненко Рем   |д.і.н., професор, Республіканська Рада |
|  |Григорович     |ветеранів Великої Вітчизняної війни  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|20. |Яцько Борислав   |к.і.н., доцент, Республіканська Рада  |
|  |Олексійович    |ветеранів Великої Вітчизняної війни  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|21. |Лазебник Віктор  |Співробітник відділу гуманітарного   |
|  |Іванович      |розвитку Департаменту виховної роботи |
|  |          |Міністерства оборони України      |
------------------------------------------------------------------
КОМІСІЯ З ФІЛОЛОГІЇ (020303)
ПРЕЗИДІЯ
------------------------------------------------------------------
|1. ШИНКАРУК     |д.ф.н., професор, заступник Міністра освіти|
|Василь Дмитрович,  |і науки України              |
|голова комісії   |                      |
|486-28-80      |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|2. СЕМЕНЮК     |д.ф.н., проф., директор Інституту філології|
|Григорій Фокович,  |Київського національного університету імені|
|заступник голови  |Тараса Шевченка              |
|тел. 239-33-02   |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|3. КОЧЕРГАН     |д.ф.н., професор кафедри загального та   |
|Михайло Петрович,  |українського мовознавства Київського    |
|заступник голови  |національного лінгвістичного університету |
|287-23-84      |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|4. КИЯК       |д.ф.н., професор, зав. кафедри теорії та  |
|Тарас Романович,  |практики перекладу німецької мови,     |
|заступник голови  |Інституту філології київського       |
|239-31-68      |національного університету імені Тараса  |
|          |Шевченка                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|5. ГАПЧЕНКО     |к.ф.н., доц., кафедри сучасної української |
|Олена Анатоліївна, |мови Інституту філології          |
|вчений секретар   |Київського національного університету імені|
|тел. 239-33-49   |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|6. АСТАФ'ЄВ     |д.ф.н., проф., кафедри теорії літератури і |
|Олександр Григорович|компаративістики Київського національного |
|тел. 239-32-34   |університету імені Тараса Шевченка     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|7. БЄЛОВА      |д.ф.н., проф., зав. кафедри англійської  |
|Алла Дмитрівна   |філології, заступник директора Інституту  |
|тел. 239-33-61   |філології Київського національного     |
|          |університету імені Тараса Шевченка     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|8. БЕХ       |к.ф.н., проф., зав. кафедри методики    |
|Петро Олексійович  |навчання іноземних мов і прикладної    |
|тел. 235-20-82   |лінгвістики Інституту філології Київського |
|          |національного університету імені Тараса  |
|          |Шевченка                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|9. КИРИЧЕНКО    |к.ф.н, завідувач сектору          |
|Петро Васильович  |соціально-гуманітарної, мистецької освіти |
|тел. 425-03-73   |Інституту інноваційних технологій та змісту|
|          |освіти МОН України             |
|--------------------+-------------------------------------------|
|10. МОЙСІЄНКО    |д.ф.н., проф., зав. кафедри сучасної    |
|Анатолій Кирилович |української мови Інституту філології    |
|          |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|11. ТЕЛЕКИ     |к.ф.н., доц.., головний спец. Державної  |
|Марія Михайлівна  |акредитаційної комісії МОН         |
|--------------------+-------------------------------------------|
|12. ЗВОНСЬКА    |к.ф.н., доц., зав. каф. класичної та    |
|Леся Степанівна   |новогрецької філології Київського     |
|          |національного лінгвістичного університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|13. КУЗНЄЦОВ    |д.ф.н., директор видавництва "Педагогічна |
|Юрій Борисович   |преса"                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|13. ВИСОЦЬКИЙ    |к.ф.н., доц., директор Інституту      |
|Анатолій Васильович |української філології Національного    |
|          |педагогічного унів-ту           |
|          |ім. М.П.Драгоманова            |
|--------------------+-------------------------------------------|
|14. ГРЕЩАК     |д.ф.н., професор кафедри української мови |
|Василь Васильович  |Прикарпатського національного унів-ту   |
|          |ім. В.Стефаника              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|15. ОЖОГАН     |д.ф.н., проф. зав. кафедри української мови|
|Василь Михайлович  |Кіровоградського державного педагогічного |
|          |унів-ту                  |
|          |ім. В.Винниченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|16. ПЛЮЩ      |д.ф.н., проф., зав. каф. української мови |
|Марія Яківна    |Інституту української філології      |
|          |Національного педагогічного унів-ту    |
|          |ім. М.П.Драгоманова            |
|--------------------+-------------------------------------------|
|17. СТЕПАНЕНКО   |д.ф.н., проф., зав. каф. української мови |
|Микола Іванович   |Полтавського державного педагогічного   |
|          |унів-ту ім. В.Г.Короленка         |
------------------------------------------------------------------
ПІДКОМІСІЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ, СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
------------------------------------------------------------------
|1. ШИНКАРУК   |д.ф.н., професор, заступник Міністра освіти і |
|Василь Дмитрович,|науки України                 |
|голова підкомісії|                       |
|486-28-80    |                       |
------------------------------------------------------------------
Секція української мови
------------------------------------------------------------------
|2. МОЙСІЄНКО    |д.ф.н., проф., зав. кафедри сучасної    |
|Анатолій Кирилович, |української мови Інституту філології    |
|голова секції    |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|3. ПЛЮЩ       |к.ф.н., доц., кафедри сучасної української |
|Надія Прокопівна,  |мови Інституту філології Київського    |
|          |національного університету імені Тараса  |
|          |Шевченка                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|4. ГАПЧЕНКО     |к.ф.н., доц., кафедри сучасної української |
|Олена Анатоліївна  |мови Інституту філології          |
|тел. 239-33-49   |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|5. БІЛОНОЖЕНКО   |д.ф.н., проф., зав. кафедри української  |
|Петро Іванович   |мови Запорізького державного університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|6. ҐРЕЩУК      |д.ф.н., проф., зав. кафедри української  |
|Василь Васильович  |мови Прикарпатського державного      |
|          |університету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|7. РАБАНЮК     |к.ф.н., доцент кафедри української мови  |
|Любов Степанівна  |Чернівецького національного університету  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|8. ДАНИЛЮК     |к.ф.н., доц., кафедри української мови   |
|Ніна Іванівна    |Волинського державного університету    |
|--------------------+-------------------------------------------|
|9. СТЕПАНЕНКО    |д.ф.н., проф., зав. каф. української мови |
|Микола Іванович   |Полтавського державного педагогічного   |
|          |унів-ту ім. В.Г.Короленка         |
|--------------------+-------------------------------------------|
|10. КАЛАШНИК    |д.ф.н., проф., зав. кафедри української  |
|Володимир Семенович |мови Харківського національного      |
|          |університету ім. В.П.Каразіна       |
|--------------------+-------------------------------------------|
|11. ПЛЮЩ      |д.ф.н., проф., зав.каф. української мови  |
|Марія Яківна    |Інституту української філології      |
|          |Національного педагогічного унів-ту    |
|          |ім. М.П.Драгоманова            |
|--------------------+-------------------------------------------|
|12. КОЗАЧУК     |к.ф.н., професор кафедри української мови |
|Ганна Олександрівна |Національного педагогічного університету  |
|          |імені М.П.Драгоманова           |
|--------------------+-------------------------------------------|
|14. МАЦЬКО     |д.ф.н., професор Національного       |
|Любов Іванівна   |педагогічного університету         |
|          |імені М.П.Драгоманова           |
|--------------------+-------------------------------------------|
|15. МОЙСІЄНКО    |д.ф.н., проф., зав. кафедри сучасної    |
|Анатолій Кирилович |української мови Київського національного |
|тел. 239-33-49   |університету імені Тараса Шевченка     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|16. ПАЛАМАР     |д.п.н., професор кафедри української    |
|Лариса Максимівна  |філології неспеціальних факультетів    |
|          |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|17. ПОНОМАРІВ    |д.ф.н., професор кафедри елліністики    |
|Олександр Данилович |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|18. РЕГУШЕВСЬКИЙ  |к.ф.н., доцент кафедри української мови  |
|Євген Семенович   |Сімферопольського університету       |
|--------------------+-------------------------------------------|
|19. ТАРАНЕНКО    |д.ф.н., професор, зав. кафедри української |
|Олександр Онисимович|мови Київського державного лінгвістичного |
|          |університету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|20. ТЕРЛАК     |к.ф.н., доцент кафедри української мови  |
|Зіновій Михайлович |Львівського національного університету   |
|          |імені Івана Франка             |
|--------------------+-------------------------------------------|
|21. ТКАЧЕНКО    |к.ф.н., доц., зав. кафедри української   |
|Лариса Олександрівна|філології неспеціальних факультетів    |
|тел. 239-34-23   |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|22. ШЕВЧЕНКО    |д.ф.н., проф., зав. кафедри історії    |
|Лариса Іванівна   |української мови Київського національного |
|          |університету імені Тараса Шевченка     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|23. ЮЩУК      |к.ф.н., професор Міжнародного університету |
|Іван Пилипович   |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|24. ГРЕБНИЦЬКИЙ   |к.п.н., доц., заступник директора     |
|Григорій Михайлович |адміністративно-господарського департаменту|
|          |МОН                    |
------------------------------------------------------------------
СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
------------------------------------------------------------------
|1. АСТАФ'ЄВ     |д.ф.н., професор кафедри теорії літератури|
|Олександр Григорович,|і компаративістики Київського       |
|голова секції    |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|2. ГАЄВСЬКА     |к.ф.н., професор кафедри української   |
|Надія Марківна    |літератури XX ст. Інституту філології   |
|           |Київського національного університету   |
|           |імені Тараса Шевченка           |
|---------------------+------------------------------------------|
|3. ГЕРАСИМ      |к.ф.н., доц., декан філологічного     |
|Ярослав Іванович   |факультету Львівського національного   |
|           |університету імені Івана Франка      |
|---------------------+------------------------------------------|
|4. ГРИЦИК      |д.ф.н., проф., зав. кафедри теорії    |
|Людмила Василівна  |літератури і компаративістики Інституту  |
|           |філології Київського національного    |
|           |університету імені Тараса Шевченка    |
|---------------------+------------------------------------------|
|5. ДЕНИСЮК      |д.ф.н., проф., кафедри української    |
|Іван Оксентійович  |літератури Львівського національного   |
|           |університету імені Івана Франка      |
|---------------------+------------------------------------------|
|6. ЗАДОРОЖНА     |д.ф.н., проф., зав. кафедри історії    |
|Людмила Михайлівна  |української літератури і шевченкознавства |
|тел. 239-34-30    |Інституту філології Київського      |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|7. КЛОЧЕК      |д.ф.н., професор, зав. кафедри української|
|Григорій Дмитрович  |літератури, ректор Кіровоградського    |
|           |державного педагогічного університету   |
|           |імені В.Винниченка            |
|---------------------+------------------------------------------|
|8. КОВАЛЬЧУК     |д.ф.н., професор, зав. кафедри української|
|Олександр Герасимович|літератури Ніжинського          |
|           |державного педагогічного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|9. КУЗЬМЕНКО     |д.ф.н., професор, зав. кафедри філології |
|Володимир Іванович  |Слов'янського університету        |
|---------------------+------------------------------------------|
|10. МОНАСТИРЕЦЬКИЙ  |к.ф.н., проф., зав. кафедри української  |
|Леонід Семенович   |літератури Житомирського педагогічного  |
|           |інституту                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|11. ПОГРЕБЕННИК   |д.ф.н., професор, зав. кафедри української|
|Володимир Федорович |літератури Національного педагогічного  |
|           |університету імені М.П.Драгоманова    |
|---------------------+------------------------------------------|
|12. ПОПОВИЧ     |к.ф.н., доцент кафедри української    |
|Олександр Орестович |літератури Чернівецького національного  |
|           |університету імені Юрія Федьковича    |
|---------------------+------------------------------------------|
|13. ПРОСАЛОВА    |доцент кафедри української літератури   |
|Віра Андріївна    |Донецького національного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|14. СТРЮК      |к.ф.н., професор кафедри української   |
|Лариса Борисівна   |літератури Криворізького державного    |
|           |педагогічного університету        |
|---------------------+------------------------------------------|
|15. ТКАЧУК      |д.ф.н., проф., зав. кафедри історії    |
|Микола Платонович  |української літератури Тернопільського  |
|           |державного університету імені В.Гнатюка  |
|---------------------+------------------------------------------|
|16. ХОРОБ      |к.ф.н., зав. кафедри української     |
|Степан Васильович  |літератури Прикарпатського державного   |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|17. ЧЕРНОІВАНЕНКО  |д.ф.н., професор кафедри теорії та    |
|Євген Михайлович   |методики викладання літератури Одеського |
|           |національного університету імені     |
|           |І.І.Мечнікова               |
------------------------------------------------------------------
СЕКЦІЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
------------------------------------------------------------------
|1. КОЧЕРГАН   |д.ф.н., професор кафедри загального та    |
|Михайло Петрович,|українського мовознавства Київського     |
|голова секції  |національного лінгвістичного університету   |
------------------------------------------------------------------
Підсекція мови
------------------------------------------------------------------
|2. ПАЛАМАРЧУК    |к.ф.н., доц., зав. кафедри слов'янської  |
|Ольга Леонідівна,  |філології Інституту філології Київського |
|заст. голови секції |національного університету імені Тараса  |
|тел.239-33-73    |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|3. ЗУБОВ       |к.ф.н., доц., зав. кафедри загального і  |
|Микола Іванович   |слов'янського мовознавства Одеського   |
|           |національного університету імені     |
|           |І.І.Мечнікова               |
|---------------------+------------------------------------------|
|4. КОВАЛЬ-КОСТИНСЬКА |к.ф.н., доцент кафедри слов'янської    |
|Оксана Володимирівна |філології Інституту філології Київського |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|5. МАНАКІН      |д.ф.н., проф., декан факультету      |
|Володимир Миколайович|журналістики Запорізького державного   |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|6. МЕДВЕДЄВА     |к.ф.н., доцент кафедри російської мови  |
|Людмила Олександрівна|Інституту філології Київського      |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|7. МУСІЄНКО     |д.ф.н., проф., зав. кафедри загального та |
|Валентина Павлівна  |російського мовознавства Черкаського   |
|           |державного університету імені       |
|           |Б.Хмельницького              |
|---------------------+------------------------------------------|
|8. НІКОЛАЄВА     |к.ф.н., доц., зав. кафедри української та |
|Наталя Сергіївна   |російської мов як іноземних Інституту   |
|           |філології Київського національного    |
|           |університету імені Тараса Шевченка    |
|---------------------+------------------------------------------|
|9. СЛУХАЙ      |д.ф.н., професор кафедри російської мови |
|Наталія Віталіївна  |Інституту філології Київського      |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|10. СНИТКО      |д.ф.н., проф., зав. кафедри російської  |
|Олена Степанівна,  |мови Інституту філології Київського    |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|11. ФЕДИК      |ст. викладач кафедри слов'янської     |
|Любов Степанівна   |філології Львівського національного    |
|           |університету імені Івана Франка      |
|---------------------+------------------------------------------|
|12. ЧУЧКА      |д.ф.н., професор кафедри слов'янського  |
|Павло Павлович    |мовознавства Ужгородського державного   |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|13. ЧЕРНИШ      |д.ф.н., доц. кафедри полоністики Інституту|
|Тетяна Олександрівна |філології Київського національного    |
|           |університету імені Тараса Шевченка    |
------------------------------------------------------------------
ПІДСЕКЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ
------------------------------------------------------------------
|1. РАДИШЕВСЬКИЙ   |д.ф.н., проф., зав. кафедри полоністики  |
|Ростислав Петрович, |Інституту філології національного     |
|голова секції,   |університету імені Тараса Шевченка     |
|          |Київського                 |
|--------------------+-------------------------------------------|
|2. МЕРЕЖИНСЬКА   |д.ф.н., проф., зав. кафедри історії    |
|Ганна Юріївна    |російської літератури Інституту філології |
|          |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|3. ГУСЄВ      |д.ф.н., проф., зав. кафедри російської   |
|Віктор Андрійович  |літератури Дніпропетровського національного|
|          |університету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|4. МОТОРНИЙ     |д.ф.н., проф., зав. кафедри слов'янської  |
|Володимир Андрійович|філології Львівського національного    |
|          |університету імені Івана Франка      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|5. НІКОЛЕНКО    |д.ф.н., проф., зав. кафедри зарубіжної   |
|Ольга Миколаївна  |літератури Полтавського державного     |
|          |педагогічного університету імені      |
|          |В.Короленка                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|6. ОЛЕАНДР     |д.ф.н., професор кафедри історії зарубіжної|
|Луїза Костянтинівна |літератури Волинського державного     |
|          |педагогічного університету імені      |
|          |В.Короленка                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|7. ОРЄХОВА     |д.ф.н., професор кафедри російської    |
|Людмила Олексіївна |літератури Таврійського національного   |
|          |університету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|8. Силантьєва    |д.ф.н., проф., зав. кафедри зарубіжної   |
|Валентина Іванівна |літератури Одеського національного     |
|          |університету імені І.І.Мечнікова      |
------------------------------------------------------------------
СЕКЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
------------------------------------------------------------------
|1. МОСЕНКІС     |д.ф.н., доц., зав. кафедри сучасної    |
|Юрій Леонідович,  |української мови Інституту філології    |
|голова секції    |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|2. ЗВОНСЬКА     |к.ф.н., доц., зав. каф. класичної та    |
|Леся Леонідівна   |новогрецької філології Київського     |
|          |національного лінгвістичного університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|3. ІВАНЕНКО     |ст. викладач кафедри зарубіжної літератури |
|Тамара Олексіївна  |Дніпропетровського національного      |
|          |університету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|4. КЛИМЕНКО     |д.ф.н., проф. кафедри елліністики Інституту|
|Ніна Федорівна   |філології Київського національного     |
|          |університету імені Тараса Шевченка     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|5. КОРЖ       |к.ф.н., доц. кафедри зарубіжної літератури |
|Наталія Григорівна |Харківського національного університету  |
|          |ім. В.Н.Каразіна              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|6. МАЙСТРЕНКО    |д.ф.н., проф. кафедри класичної та     |
|Мирослава Іллівна  |іспанської філології Одеського       |
|          |національного університету імені      |
|          |І.І.Мечнікова               |
|--------------------+-------------------------------------------|
|7. ОЛІЩУК      |к.ф.н., доц. кафедри класичної філології  |
|Роксолана Леонідівна|Львівського національного університету   |
|          |імені Івана Франка             |
|--------------------+-------------------------------------------|
|8. ОРОС       |к.ф.н., доц. кафедри загального      |
|Михайло Григорович |мовознавства і слов'янського мовознавства |
|          |Ужгородського державного університету   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|9. ПАВЛЕНКО     |к.ф.н., доц. кафедри грецької мови     |
|Леонід Васильович  |Таврійського національного університету  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|10. СЕНІВ      |д.ф.н., проф. кафедри зарубіжної літератури|
|Михайло Григорович |Донецького національного університету   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|11. СОБУЦЬКИЙ    |д.ф.н., проф. кафедри культурології    |
|Михайло Анатолійович|Національного університету         |
|          |"Києво-Могилянська академія"        |
|--------------------+-------------------------------------------|
|12. ШИНКАРУК    |д.ф.н., професор, заступник Міністра освіти|
|Василь Дмитрович  |і науки України              |
------------------------------------------------------------------
СЕКЦІЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
------------------------------------------------------------------
|1. МАЛИНСЬКА    |д.ф.н., в. о. зав. кафедри фольклористики |
|Наталія Анатоліївна,|Інституту філології Київського       |
|голова секції    |національного університету імені Тараса  |
|          |Шевченка                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|2. КОПАНИЦЯ     |д.ф.н., проф. кафедри фольклористики    |
|Любов Миколаївна  |Інституту філології Київського       |
|          |національного університету імені Тараса  |
|          |Шевченка                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|3. БУДІВСЬКИЙ    |д.ф.н., проф. кафедри української     |
|Петро Олексійович  |літератури Луганського педагогічного    |
|          |університету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|4. БУРЯК      |д.ф.н., в. о. професора Дніпропетровського |
|Володимир Дмитрович |національного університету         |
|--------------------+-------------------------------------------|
|5. ІВАНОВСЬКА    |к.ф.н., доц. проф. кафедри фольклористики |
|Олена Петрівна   |Інституту філології Київського       |
|          |національного університету імені Тараса  |
|          |Шевченка                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|6. КЕЙДА      |д.ф.н., проф., зав. кафедри української  |
|Федір Федорович   |мови та літератури Маріупольського     |
|          |гуманітарного інституту при Донецькому   |
|          |національному університеті         |
|--------------------+-------------------------------------------|
|7. СКРИПНИК     |д.іст.н., проф.. кафедри етнології     |
|Ганна Аркадіївна  |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка, директор ІМФЕ НАНУ    |
|--------------------+-------------------------------------------|
|8. ШЕВЧУК      |к.ф.н., доц., проректор Рівненського    |
|Степан Іванович   |гуманітарного університету         |
|--------------------+-------------------------------------------|
|9. ЯНКОВСЬКА    |к.ф.н., доцент кафедри української     |
|Жанна Олександрівна |літератури Національної Острозької академії|
|--------------------+-------------------------------------------|
|10. ЯРМОЛЕНКО    |к.ф.н., доцент Черкаського державного   |
|Наталія Миколаївна |університету                |
------------------------------------------------------------------
ПІДКОМІСІЯ З ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ (020305)
------------------------------------------------------------------
|1. КИЯК     |д.ф.н., професор, зав. кафедри теорії та   |
|Тарас Романович, |практики перекладу німецької мови, Інституту |
|голова підкомісії|філології київського національного      |
|         |університету імені Тараса Шевченка      |
------------------------------------------------------------------
СЕКЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ, ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
------------------------------------------------------------------
|2. КИЯК       |д.ф.н., професор, зав. кафедри теорії та  |
|Тарас Романович,  |практики перекладу німецької мови,     |
|голова секції    |Інституту філології київського       |
|          |національного університету імені Тараса  |
|          |Шевченка                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|3. БЕХ       |д.ф.н., професор, зав. кафедри методики  |
|Петро Олексійович  |навчання                  |
|          |іноземних мов та прикладної лінгвістики,  |
|          |Інституту філології київського       |
|          |національного університету імені Тараса  |
|          |Шевченка                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|4. ДЕРКАЧ      |д.псих.н., проф., зав. кафедри психології |
|Лідія Миколаївна  |менеджменту та мовної підготовки      |
|          |Дніпропетровського національного гірничого |
|          |університету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|5. ЗОРІВЧАК     |д.ф.н., проф., зав. кафедри перекладу імені|
|Роксолана Петрівна |Г.Кочура Львівського національного     |
|          |університету імені Івана Франка      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|6. ПЕТРЕНКО     |к.ф.н., доцент, декан факультету      |
|Олександр Дем'янович|романо-германської філології Таврійського |
|          |національного університету         |
|          |імені В.І.Вернадського           |
|--------------------+-------------------------------------------|
|7. ГЕТЬМАН     |д.ф.н., проф., кафедри іспанської та    |
|Зоя Олексіївна   |італійської філології, Інституту філології |
|тел. 239-33-91   |київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|8. ПАСИНОК     |д.п.н., професор, декан факультету     |
|Валентина Григорівна|іноземних мов Харківського національного  |
|          |університету імені В.Н. Карамзіна     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|9. БОНДАРЕНКО    |д.ф.н., професор, зав. кафедри китайської, |
|Іван Петрович,   |корейської та японської філології,     |
|          |заступник директора Інституту філології  |
|          |київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|10. ЧЕРНОВАТИЙ   |д.п.н., професор, декан факультету     |
|Леонід Миколайович |іноземних мов Харківського національного  |
|          |університету імені В.Н. Каразіна      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|11. ГУДМАНЯН    |д.ф.н., проф., директор гуманітарного   |
|Артур Грантович   |інституту Київського національного     |
|          |авіаційного університету          |
|--------------------+-------------------------------------------|
|12. ЛЕВИЦЬКИЙ    |д.ф.н., проф., зав. кафедри граматики та  |
|Андрій Едуардович  |історії англійської мови Київського    |
|          |національного лінгвістичного університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|13. Латишева    |к.філол.н., доц., начальник кафедри    |
|Наталія Єфремівна  |іноземних мов Національної академії СБУ  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|12. Саєнко     |к.пед.н., доц.., зав. кафедри англійської |
|Наталія Семенівна  |мови технічного спрямування, декан ф-ту  |
|241-68-99      |лінгвістики НТУУ "КПІ"           |
|--------------------+-------------------------------------------|
|13. Гладуш     |к.філол.н., проф., проректор з наукової  |
|Надія Федорівна   |роботи Київського національного      |
|          |лінгвістичного університету        |
------------------------------------------------------------------
СЕКЦІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР
------------------------------------------------------------------
|1. БЄЛОВА       |д.ф.н., професор, зав. кафедри     |
|Алла Дмитрівна,    |англійської філології, заступник    |
|голова секції     |директора Інституту філології київського|
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|2. СМУЩИНСЬКА     |д.ф.н., професор кафедри французької  |
|Ірина Вікторівна    |філології, Інституту філології     |
|            |київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|3. КАЛІУЩЕНКО     |д.ф.н., професор, декан факультету   |
|Володимир Дмитрович  |іноземних мов Донецького національного |
|            |університету              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|4. ПРИХОДЬКО      |д.ф.н., проф. кафедри Київського    |
|Анатолій Миколайович  |міжнародного університету        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|5. КОРБОЗЕРОВА     |д.ф.н., професор, зав. кафедри     |
|Ніна Миколаївна    |іспанської та італійської філології,  |
|            |Інституту філології київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|6. КОЛЄГАЄВА      |д.ф.н., професор, зав. кафедри     |
|Ірина Миколаївна    |лексикології і стилістики англійської  |
|            |мови Одеського національного      |
|            |університету імені І.І. Мечнікова    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|7. БУРБЕЛО       |д.ф.н., професор кафедри французької  |
|Валентина Броніславівна|філології, Інституту філології     |
|            |київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|8. ПОПОВИЧ       |д.ф.н., професор Чернівецького     |
|Михайло Михайлович   |національного університету імені Юрія  |
|            |Федьковича               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|9. ВАСЬКО       |к.філ.н., доц., декан ф-ту англійської |
|Роман Володимирович  |мови Київського національного      |
|            |лінгвістичного університету       |
------------------------------------------------------------------
СЕКЦІЯ СХІДНИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР
------------------------------------------------------------------
|1. МАЛЕНЬКА     |к.ф.н., доцент, зав. кафедри Близького  |
|Тетяна Федорівна,  |сходу Інституту філології Київського   |
|голова секції    |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|2. БИКОВА      |к.ф.н., доцент, зав. кафедри східних мов |
|Ірина Алімжанівна  |Інституту мов Харківського національного |
|           |університету імені Григорія Сковороди   |
|---------------------+------------------------------------------|
|3. БОНДАРЕНКО    |д.ф.н., професор, зав. кафедри китайської,|
|Іван Петрович    |корейської та японської філології,    |
|тел. 559-55-59    |заступник директора Інституту філології  |
|           |Київського національного університету   |
|           |імені Тараса Шевченка           |
|---------------------+------------------------------------------|
|4. ІСАЄВА      |к.ф.н., доцент, кафедри китайської,    |
|Наталія Станіславівна|корейської та японської філології,    |
|           |Інституту філології київського      |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|5. КОМІСАРОВ     |к.ф.н., доцент, кафедри китайської,    |
|Костянтин Юрійович  |корейської та японської філології,    |
|           |Інституту філології київського      |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|6. ЛІПІНА      |д.ф.н., професор кафедри порівняльної   |
|Вікторія Іванівна  |філології східних мов та англомовних країн|
|           |факультету української та іноземної    |
|           |філології та мистецтвознавства      |
|           |Дніпропетровського національного     |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|7. ПІДВОЙНИЙ     |к.ф.н., доцент, зав. кафедри тюркології, |
|Володимир Миколайович|Інституту філології київського      |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|8. СОРОКІН      |к.ф.н., доцент, зав. кафедри мов і    |
|Сергій Володимирович |цивілізацій Близького та Середнього сходу |
|           |Київського національного лінгвістичного  |
|           |університету               |
------------------------------------------------------------------
Комісія з соціології (030101)
------------------------------------------------------------------
|1.  |Євтух Володимир   |доктор історичних наук, професор,  |
|   |Борисович, голова  |декан факультету соціології та   |
|   |комісії (8-044)   |психології Київського національного |
|   |239-31-64      |університету імені Тараса Шевченка |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|2.  |Судаков Володимир  |доктор соціологічних наук, професор,|
|   |Іванович, заст.голови|завідувач кафедри теорії та історії |
|   |(8-044) 239-34-86  |соціології факультету соціології та |
|   |           |психології Київського національного |
|   |           |університету імені Тараса Шевченка |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|3.  |Чепак Валентина   |кандидат соціологічних наук, доцент |
|   |Василівна, секретар |кафедри загальної соціології    |
|   |комісії, (8-044)   |факультету соціології та психології |
|   |239-32-67      |Київського національного      |
|   |           |університету імені Тараса Шевченка |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|4.  |Бакіров Віль     |доктор соціологічних наук, професор,|
|   |Савбанович (8-0572) |ректор Харківського національного  |
|   |45-72-55       |університету ім. В.Н.Каразіна,   |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|5.  |Ручка Анатолій    |доктор філософських наук, старший  |
|   |Олександрович    |науковий співробітник Інституту   |
|   |(8-044)291-61-67   |соціології НАН України,       |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|6.  |Хмелько Валерій   |доктор філософських наук, професор, |
|   |Євгенович (8-044)  |завідувач кафедри соціології    |
|   |409-30-87      |Національного університету     |
|   |           |"Києво-Могилянська академія"    |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|7.  |Ніколаєвський Валерій|доктор соціологічних наук, професор,|
|   |Миколайович (8-0572) |декан соціологічного факультету   |
|   |45-72-55       |Харківського національного     |
|   |           |університету ім. В.Н.Каразіна    |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|8.  |Скідін Олег     |доктор соціологічних наук, професор |
|   |Леонідович      |кафедри соціології та соціальної  |
|   |(8-0612)68-54-54   |роботи Гуманітарного університету  |
|   |           |"Запорізький інститут державного та |
|   |           |муніципального управління"     |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|9.  |Димитрова Людмила  |доктор філософських наук, професор, |
|   |Михайлівна (8-044)  |завідувач кафедри політології та  |
|   |441-19-46      |соціології Національного технічного |
|   |           |університету "Київський       |
|   |           |політехнічних інститут"       |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|10. |Тарасенко Валентин  |доктор соціологічних наук, професор |
|   |Іванович (8-044)   |кафедри теорії та історії соціології|
|   |239-34-86      |факультету соціології та психології |
|   |           |Київського національного      |
|   |           |університету імені Тараса Шевченка |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|11. |Хижняк Лариса    |доктор соціологічних наук, професор |
|   |Михайлівна (8-0572) |кафедри прикладної соціології    |
|   |45-72-55       |Харківського національного     |
|   |           |університету ім. В.Н.Каразіна    |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|12. |Подшивалкіна     |доктор соціологічних наук, професор,|
|   |Валентина Іванівна  |завідувач кафедри загальної та   |
|   |(8-0482) 71-78-974  |соціальної психології Одеського   |
|   |           |національного університету імені  |
|   |           |І.Мечникова             |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|13. |Цимбалюк Наталія   |д.соц.н., доцент, кафедри галузевої |
|   |Миколаївна      |соціології Київського національного |
|   |           |університету імені Тараса Шевченка |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|14. |Шуст Наталія     |д.соц.н., проф., заст. дир.     |
|   |Борисівна      |департаменту вищої освіти МОН    |
------------------------------------------------------------------
Комісія з психології та практичної психології (030102, 030103)
ПРЕЗИДІЯ:
------------------------------------------------------------------
|1. |Бурлачук Леонід   |чл-кор. АПН України, д.п.н., проф., |
|  |Фокіч, голова комісії|зав. кафедри психодіагностики та   |
|  |239-34-72      |медичної психології Київського    |
|  |           |національного університету імені   |
|  |           |Тараса Шевченка           |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|2. |Чепелєва Наталія   |д.псих.н., професор, заступник    |
|  |Василівна, зас.   |директора з наукової роботи Інституту|
|  |голови        |психології АПН України        |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|3. |Бондаренко Олександр |д.п.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Федорович,      |психології Київського національного |
|  |заст.голови 277-14-25|лінгвістичного університету     |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|4. |Васьківська Світлана |к.п.н., доцент кафедри        |
|  |Василівна, секретар |психодіагностики та медичної     |
|  |239-34-72      |психології Київського національного |
|  |           |університету імені Тараса Шевченка  |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|5. |Дараган Тетяна    |зав. сектором фізико-математичної та |
|  |Петрівна 425-03-73  |технологічної освіти ІІТЗМ      |
|  |           |Міністерства освіти і науки України |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з психології (030102)
------------------------------------------------------------------
|6. |Бурлачук Леонід   |чл-кор.АПН України, д.п.н., проф.,  |
|  |Фокіч, голова    |зав. кафедри психодіагностики та   |
|  |підкомісії 239-34-72 |медичної психології Київського    |
|  |           |національного університету імені   |
|  |           |Тараса Шевченка           |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|7. |Васьківська Світлана |к.п.н., доцент кафедри        |
|  |Василівна, секретар |психодіагностики та медичної     |
|  |239-34-72      |психології Київського національного |
|  |           |університету імені Тараса Шевченка  |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|8. |Трофімов Юрій    |д.п.н., проф., зав. кафедри загальної|
|  |Леонідович 239-32-25 |та інженерної психології Київського |
|  |           |національного університету імені   |
|  |           |Тараса Шевченка           |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|9. |Третьяченко Вікторія |д.п.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Віталіївна      |психології Східноукраїнського    |
|  |           |національного університету      |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|10. |Моргун Володимир   |к.п.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Федорович      |психології Полтавського державного  |
|  |           |педагогічного університету      |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|11. |Кочарян Олександр  |д.п.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Суренович      |психотерапії Харківського      |
|  |           |національного університету      |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія з практичної психології (030103)
------------------------------------------------------------------
|12. |Чепелєва Наталія   |чл-кор.АПН України, д.п.н., проф.,  |
|  |Василівна, голова  |заступник директора НДІ психології  |
|  |підкомісії      |ім. Г.С.Костюка АПН України     |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|13. |Марков Сергій    |к.п.н., доцент, зав. кафедри     |
|  |Леонтійович, секретар|психології університету "Крок"    |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|14. |Грищенко Генадій   |д.п.н., проф., декан ф-ту психології |
|  |Васильович      |Миколаївського державного      |
|  |           |університету імені          |
|  |           |В.О.Сухомлинського          |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|15. |Радчук Гали на    |Зав.каф. практичної психології    |
|  |           |Тернопільського національного    |
|  |           |педагогічного університету імені   |
|  |           |Володимира Гнатюка          |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|16. |Коваленко Алла    |д.п.н., проф., кафедри соціальної  |
|  |Борисівна      |психології Київського національного |
|  |           |університету імені Тараса Шевченка  |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|17. |Панок Віталій    |к.п.н., директор Українського    |
|  |Григорович      |науково-методичного центру практичної|
|  |           |психології і соціальної роботи    |
------------------------------------------------------------------
Комісія з політології (030104)
------------------------------------------------------------------
| 1. |Цвих Володимир   |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Федорович, голова  |завідувач кафедри політології     |
|  |комісії 239-33-83  |Київського національного університету |
|  |          |імені Тараса Шевченка         |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 2. |Салтовський     |доктор політичних наук, професор   |
|  |Олександр Іванович, |кафедри політичних наук Київського  |
|  |заступник голови  |національного університету імені   |
|  |239-34-14      |Тараса Шевченка            |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 3. |Неліпа Дмитро    |кандидат політичних наук, асистент  |
|  |Васильович, вчений |кафедри політології Київського    |
|  |секретар 239-33-83 |національного університету імені   |
|  |          |Тараса Шевченка            |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 4. |Бабкіна Ольга    |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Володимирівна    |завідувач кафедри політології     |
|  |          |Національного педагогічного      |
|  |          |університету імені М.П.Драгоманова  |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 5. |Габриелян Олег   |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Аршавірович     |завідувач кафедри політології     |
|  |          |Таврійського національного      |
|  |          |університету ім. В.І.Вернадського   |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 6. |Горбатенко Володимир|доктор політичних наук, професор,   |
|  |Павлович      |завідувач Центру енциклопедичних   |
|  |          |юридичних видань Інституту держави та |
|  |          |права ім. В.М.Корецького НАН України |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 7. |Денисенко Валерій  |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Миколайович     |завідувач кафедри теорії та історії  |
|  |          |політичних наук Львівського      |
|  |          |національного університету імені Івана|
|  |          |Франка                |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 8. |Калініченко     |кандидат економічних наук, старший  |
|  |Володимир Іванович |науковий співробітник Інституту    |
|  |          |інноваційних технологій і змісту   |
|  |          |освіти Міністерства науки і освіти  |
|  |          |України                |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 9. |Коваль Вікторія   |старший лаборант кафедри політології |
|  |Валеріївна Секретар |Київського національного університету |
|  |239-33-83      |імені Тараса Шевченка         |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|10. |Кресіна Ірина    |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Олексіївна     |завідувач відділу правових проблем  |
|  |          |політології Інституту держави і права |
|  |          |ім. В.М. Корецького НАН України    |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|11. |Наумкіна Світлана  |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Михайлівна     |завідувач кафедри політичних наук   |
|  |          |Південноукраїнського педагогічного  |
|  |          |університету ім. К.Д.Ушинського    |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|12. |Обушний Микола   |доктор політичних наук, професор   |
|  |Іванович      |кафедри політології Київського    |
|  |          |національного університету імені   |
|  |          |Тараса Шевченка            |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|13. |Остапець Юрій    |кандидат політичних наук, доцент,   |
|  |Олександрович    |декан факультету суспільних наук   |
|  |          |Ужгородського національного      |
|  |          |університету             |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|14. |Примуш Микола    |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Васильович     |завідувач кафедри політології     |
|  |          |Донецького національного університету |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|15. |Сазонов Микола   |доктор філософських наук, професор,  |
|  |Іванович      |завідувач кафедри політології     |
|  |          |Харківського національного      |
|  |          |університету імені В.Н.Каразіна    |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|16. |Тупиця Олег     |кандидат історичних наук, доцент,   |
|  |Леонідович     |завідувач кафедри політології     |
|  |          |Дніпропетровського національного   |
|  |          |університету             |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|17. |Хилько Микола    |доктор філософських наук, професор  |
|  |Іванович      |кафедри політології Київського    |
|  |          |національного університету імені   |
|  |          |Тараса Шевченка            |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|18. |Шляхтун Петро    |доктор філософських наук, професор,  |
|  |Панасович      |завідувач кафедри політичних наук   |
|  |          |Київського національного університету |
|  |          |імені Тараса Шевченка         |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|19. |Шульга Марина    |доктор політичних наук, доцент кафедри|
|  |Андріївна      |політології Київського національного |
|  |          |університету імені Тараса Шевченка  |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|20. |Чемшит Олександр  |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Олександрович    |завідувач кафедри філософських і   |
|  |          |соціальних наук Севастопольського   |
|  |          |національного технічного університету |
------------------------------------------------------------------
КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (0302)
------------------------------------------------------------------
|ГУБЕРСЬКИЙ Леонід   |д.філос.наук, професор, академік НАН  |
|Васильович, голова   |України, директор Інституту міжнародних |
|комісії 483-09-90   |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|КРИЖАНІВСЬКИЙ Володимир|д.істор.наук, професор, заступник    |
|Прокопович, заступник |директора Інституту міжнародних відносин|
|голови 481-44-40    |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МІНГАЗУТДІНОВ Ігор   |к.істор.наук, доцент кафедри міжнародних|
|Олександрович, секретар|відносин і зовнішньої політики Інституту|
|481-45-57       |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАНЖОЛА Володимир   |д.істор.наук, професор, завідувач    |
|Андрійович 481-45-21  |кафедри міжнародних відносин і     |
|            |зовнішньої політики Інституту      |
|            |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ФІЛІПЕНКО Антон    |д.економ. наук, професор, завідувач   |
|Сергійович 481-45-12  |кафедри світового господарства і    |
|            |міжнародних економічних відносин    |
|            |Інституту міжнародних відносин     |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ВЕРГУН Володимир    |д.економ.наук, професор, завідувач   |
|Антонович 483-08-15  |кафедри управління зовнішньоекономічною |
|            |діяльністю Інституту міжнародних    |
|            |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ГОНДЮЛ Валерій Петрович|к.техн.наук, професор, завідувач кафедри|
|483-91-14       |міжнародної інформації Інституту    |
|            |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАЛЬСЬКИЙ Маркіян   |д.ек.наук, проф., завідувач кафедри   |
|Зіновійович      |міжнародних відносин і дипломатичної  |
|0322-72-79-73     |служби, декан факультету міжнародних  |
|            |відносин Львівського національного   |
|            |університету імені Івана Франка     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ЗАДОРОЖНІЙ Олександр  |к.юр.наук, доцент, завідувач кафедри  |
|Вікторович 481-45-19  |міжнародного права Інституту міжнародних|
|            |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ПОСТОЛОВСЬКИЙ Руслан  |к.істор.наук, проф., ректор Рівненського|
|Михайлович       |державного університету         |
|8050-375-08-61     |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|КАЛІНІЧЕНКО Володимир |к.економ.наук, доцент Державної наукової|
|Іванович 425-03-73   |установи "Інститут інноваційних     |
|            |технологій і змісту освіти" Міністерства|
|            |освіти і науки України         |
------------------------------------------------------------------
Секція з міжнародних відносини
------------------------------------------------------------------
|МАНЖОЛА Володимир   |д.істор.наук, проф., завідувач кафедри |
|Андрійович, голова   |міжнародних відносин і зовнішньої    |
|секції 481-45-21    |політики Інституту міжнародних відносин |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАЛЬСЬКИЙ Маркіян   |д.ек.наук, проф., завідувач кафедри   |
|Зіновійович, заступник |міжнародних відносин і дипломатичної  |
|голови 0322-72-79-73  |служби, декан факультету міжнародних  |
|            |відносин Львівського національного   |
|            |університету імені Івана Франка     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|КОПІЙКА Валерій    |д.політ.наук, професор кафедри     |
|Володимирович, секретар|міжнародних відносин і зовнішньої    |
|481-45-57       |політики Інституту міжнародних відносин |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ГЛІБОВ Віктор     |к.істор.наук, доц, зав. відділення   |
|Вікторович 45-40-73  |міжнародних відносин, заст. декана   |
|            |історичного факультету Одеського    |
|            |національного університету       |
|            |ім. І.Мечникова             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|КРАПІВІН Олександр   |д.істор.наук, проф., зав. кафедри    |
|Васильович       |міжнародних відносин та зовнішньої   |
|            |політики Донецького національного    |
|            |університету              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ФІСАНОВ Володимир   |д.істор.наук, професор кафедри     |
|Петрович        |міжнародних відносин Чернівецького   |
|            |національного університету       |
|            |ім. Ю.Федьковича            |
------------------------------------------------------------------
Секція з міжнародного права
------------------------------------------------------------------
|ЗАДОРОЖНІЙ Олександр  |к.ю.н., доц, зав. кафедри міжнародного |
|Вікторович, голова   |права Інституту міжнародних відносин  |
|секції 481-45-19    |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ДОВГЕРТ Анатолій    |д.ю.н., проф., зав. кафедри міжнародного|
|Степанович, заступник |приватного і митного права Інституту  |
|голови 481-44-31    |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ГНАТОВСЬКИЙ Микола   |к.ю.н., доцент кафедри міжнародного   |
|Миколайович 481-45-19 |права Інституту міжнародних відносин  |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МУРАВЙОВ Віктор    |д.ю.н., проф., завідувач кафедри    |
|Іванович 481-45-14   |порівняльного та європейського права  |
|            |Інституту міжнародних відносин     |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МИЦИК Всеволод     |д.ю.н., професор кафедри міжнародного  |
|Всеволодович 481-45-19 |права Інституту міжнародних відносин  |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|РЕПЕЦЬКИЙ Василь    |к.ю.н., проф., зав. кафедри міжнародного|
|Миколайович      |права факультету міжнародних відносин  |
|8067-711-04-32     |Львівського національного університету |
|            |імені Івана Франка           |
------------------------------------------------------------------
Секція з міжнародних економічних відносин
------------------------------------------------------------------
|ФІЛІПЕНКО Антон    |д.економ.наук, проф., завідувач кафедри |
|Сергійович, голова   |світового господарства і міжнародних  |
|секції 481-45-12    |економічних відносин Інституту     |
|            |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|РОГАЧ Олександр    |д.економ.наук, проф., завідувач кафедри |
|Ігорович заступник   |міжнародних валютно-кредитних і     |
|голови 481-44-06    |фінансових відносин Інституту      |
|            |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ЗАБЛОЦЬКА Рита     |к.економ.наук, доцент кафедри світового |
|Олександрівна, секретар|господарства і міжнародних економічних |
|481-45-12       |відносин Інституту міжнародних відносин |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ШНИРКОВ Олександр   |д.економ.наук, професор кафедри     |
|Іванович 484-69-03   |світового господарства і міжнародних  |
|            |економічних відносин, заступник     |
|            |директора Інституту міжнародних відносин|
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ГРАБИНСЬКИЙ Ігор    |д.економ.наук, проф., зав. кафедри   |
|Михайлович 322-96-47-81|міжнародних економічних відносин    |
|            |факультету міжнародних відносин     |
|            |Львівського національного університету |
|            |імені Івана Франка           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ГАМОВ Микола Семенович |к.техн.наук, доц., зав. кафедри     |
|0612-64-20-78     |міжнародних економічних відносин    |
|            |Запорізького державного технічного   |
|            |університету              |
------------------------------------------------------------------
Секція з міжнародної інформації
------------------------------------------------------------------
|ГОНДЮЛ Валерій     |к.техн.наук, проф., зав. кафедри    |
|Петрович, голова секції|міжнародної інформації Інституту    |
|483-91-14       |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ТИХОМИРОВА Євгенія   |д.політ.наук, проф., зав. кафедри    |
|Борисівна заступник  |міжнародної інформації Рівненського   |
|голови 036-263-16-63  |інституту слов'янознавства Київського  |
|            |славістичного університету       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|РИЖКОВ Микола     |к.істор.наук, доцент кафедри міжнародної|
|Миколайович, секретар |інформації Інституту міжнародних    |
|481-45-09       |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАЛИГІН Олександр   |к.техн.наук, доц., зав. кафедри     |
|Вікторович,      |міжнародної інформації ТУП       |
|0382-72-61-28     |(м.Хмельницький)            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАКАРЕНКО Євгенія   |д.політ.наук, проф., зав. кафедри    |
|Анатоліївна 481-44-68 |міжнародних комунікацій і зв'язків з  |
|            |громадськістю Інституту міжнародних   |
|            |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ПОСТОЛОВСЬКИЙ Руслан  |к.істор.наук, проф., ректор Рівненського|
|Михайлович       |державного університету         |
|8050-375-08-61     |                    |
------------------------------------------------------------------
Секція з країнознавства
------------------------------------------------------------------
|КРИЖАНІВСЬКИЙ Володимир|д.істор.наук, проф., завідувач кафедри |
|Прокопович, голова   |країнознавства Інституту міжнародних  |
|секції 481-44-02    |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ДОРОШКО Микола Савович,|д.істор.наук, професор кафедри     |
|заступник голови    |країнознавства Інституту міжнародних  |
|481-45-32       |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|СЕРБІНА Наталя     |к.істор.наук, доцент кафедри      |
|Федорівна, секретар  |країнознавства Інституту міжнародних  |
|481-45-32       |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАТВІЄНКО Віктор    |д.істор.наук, проф., завідувач кафедри |
|Михайлович, 481-45-91 |міжнародних організацій і дипломатичної |
|            |служби, заступник директора Інституту  |
|            |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ТРОХИМЧУК Степан    |к.геогр.наук, професор кафедри     |
|Васильович       |міжнародного туризму та країнознавства |
|            |Львівського національного університету |
|            |імені Івана Франка           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ТРОЯН Сергій      |д.істор.наук, проф., зав. кафедри    |
|Станіславович     |міжнародних відносин і країнознавства  |
|            |Рівненського інституту слов'янознавства |
|            |Київського славістичного університету  |
------------------------------------------------------------------
Секція з міжнародного бізнесу
------------------------------------------------------------------
|ВЕРГУН Володимир    |д.економ.наук, проф., зав. кафедри   |
|Антонович, голова   |управління зовнішньоекономічною     |
|секції 481-45-02    |діяльністю Інституту міжнародних    |
|            |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ПАНЧЕНКО Євген     |д.економ.наук, проф. кафедри      |
|Григорович, заступник |міжнародного менеджменту Київського   |
|голови 456-24-47    |національного економічного університету |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ГОЛУБІЙ Ігор Євгенович,|к.економ.наук, доцент кафедри управління|
|секретар 481-45-02   |зовнішньоекономічною діяльністю     |
|            |Інституту міжнародних відносин     |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|АНТОНЮК Наталія    |д.і.н., проф., зав.каф. країнознавства |
|Володимирівна     |і міжнародного туризму Львівського   |
|            |національного унів-ту імені І.Франка  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|КРЕДІСОВ Анатолій   |д.економ.наук, проф., ректор      |
|Іванович, 242-58-97  |Міжгалузевого інституту управління   |
|            |(м. Київ)                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ЛУЦИШИН Зоряна     |д.економ.наук, професор кафедри     |
|Орестівна 481-45-12  |світового господарства і міжнародних  |
|            |економічних відносин Інституту     |
|            |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАКОГОН Юрій      |д.економ.наук, проф., зав. кафедри   |
|Володимирович     |міжнародної економіки Донецького    |
|062-338-42-54     |національного університету       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МОКІЙ Анатолій Іванович|д.економ.наук, проф., зав. кафедри   |
|0322-79-76-53     |міжнародних економічних відносин    |
|            |Львівської комерційної академії     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ТРОЯН Сергій Степанович|д.і.н., проф., зав.каф. міжнародних   |
|            |відносин і країнознавства Рівненського |
|            |інституту слов'янознавства Київського  |
|            |славістичного унів-ту          |
------------------------------------------------------------------
Комісія з журналістики та інформації (0303)
Президія:
------------------------------------------------------------------
|1. |Різун Володимир      |д.філол.н., проф., директор  |
|  |Володимирович, голова   |Інституту журналістики     |
|  |комісії (044) 481-44-01  |Київського національного    |
|  |              |університету ім. Тараса    |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2. |Приступенко Тетяна     |к.іст.н., проф., завідувач   |
|  |Олегівна, заступник голови |кафедри періодичної преси   |
|  |комісії (044) 481-44-01  |Інституту журналістики     |
|  |              |Київського національного    |
|  |              |університету ім. Тараса    |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3. |Корнєєв Віталій Михайлович,|к.філол.н., асистент кафедри  |
|  |секретар комісії (044)   |теорії масової комунікації   |
|  |481-45-75         |Інституту журналістики     |
|  |              |Київського національного    |
|  |              |університету ім. Тараса    |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4. |Сидоренко Наталя      |д.філол.н., проф., завідувач  |
|  |Миколаївна, член президії |кафедри історії літератури та |
|  |комісії (044) 481-45-65  |журналістики Інституту     |
|  |              |журналістики Київського    |
|  |              |національного університету   |
|  |              |ім. Тараса Шевченка      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5. |Тимошик Микола Степанович, |д.філол.н., проф., завідувач  |
|  |член президії комісії (044)|кафедри видавничої справи та  |
|  |481-45-36         |редагування Інституту     |
|  |              |журналістики Київського    |
|  |              |національного університету   |
|  |              |ім. Тараса Шевченка      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6. |Іванов Валерій Феліксович, |д.філол.н., проф., завідувач  |
|  |член президії комісії (044)|кафедри реклами та зв'язків з |
|  |481-45-63         |громадськістю Інституту    |
|  |              |журналістики Київського    |
|  |              |національного університету   |
|  |              |ім. Тараса Шевченка      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|7. |Кириченко Петро      |к.ф.н., завідувач сектору   |
|  |Васильович (044) 425-25-73 |соціально-гуманітарної,    |
|  |              |мистецької освіти Інституту  |
|  |              |інноваційних технологій і   |
|  |              |змісту освіти МОН України   |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія із журналістики (030301)
------------------------------------------------------------------
|1. |Приступенко Тетяна     |к.іст.н., проф., завідувач   |
|  |Олегівна, голова підкомісії|кафедри періодичної преси   |
|  |(044) 481-45-81      |Інституту журналістики     |
|  |              |Київського національного    |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2. |Бондаренко Вікторія    |асистент кафедри періодичної  |
|  |Володимирівна, секретар  |преси Інституту журналістики  |
|  |підкомісії (044) 481-45-81 |Київського національного    |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3. |Демченко Володимир     |д.ф.н., проф., декан факультету|
|  |Дмитрович         |систем і засобів масової    |
|  |              |комунікації Дніпропетровського |
|  |              |національного університету   |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4. |Манакін Володимир     |д.ф.н., проф., завідувач    |
|  |Миколайович        |кафедри видавничої справи та  |
|  |              |редагування, декан факультету |
|  |              |журналістики Запорізького   |
|  |              |державного університету    |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5. |Квіт Сергій Миронович   |д.ф.н., проф., керівник    |
|  |              |магістерської програми з    |
|  |              |журналістики Національного   |
|  |              |університету "Києво-Могилянська|
|  |              |академія"           |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6. |Бідзіля Юрій Михайлович,  |к.ф.н., доцент, завідувач   |
|  |              |кафедри журналістики      |
|  |              |Ужгородського національного  |
|  |              |університету          |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|7. |Богданович Галина Юріївна |д.ф.н., професор, декан    |
|  |              |факультету слов'янської    |
|  |              |філології та журналістики   |
|  |              |Таврійського національного   |
|  |              |університету імені       |
|  |              |В.І.Вернадського        |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|8. |Буряк Володимир Дмитрович |д.ф.н., проф., директор    |
|  |              |інституту журналістики і    |
|  |              |масової комунікації      |
|  |              |Гуманітарного університету   |
|  |              |"ЗІДМУ"            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|9. |Михайлин Ігор Леонідович, |д.ф.н., проф., завідувач    |
|  |              |кафедри журналістики      |
|  |              |Харківського національного   |
|  |              |університету імені       |
|  |              |В.Н.Каразіна          |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|10. |Лубкович Ігор Маркіянович |к.ф.н., доц. декан факультету |
|  |              |масової комунікації та     |
|  |              |інформаційних технологій    |
|  |              |Рівненського міжнародного   |
|  |              |економіко-гуманітарного    |
|  |              |університету імені Степана   |
|  |              |Дем'янчука           |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|11. |Ткаченко Олена Григорівна |к.філол.н., доц., завідувач  |
|  |              |кафедри журналістики та    |
|  |              |філології Сумського державного |
|  |              |університету          |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|12. |Безчотнікова Світлана   |к.ф.н., доц., завідувач кафедри|
|  |Володимирівна       |журналістики Маріупольського  |
|  |              |державного гуманітарного    |
|  |              |інституту           |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|13. |Лубченко Ігор Федорович  |голова національної спілки   |
|  |              |журналістів України      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|14. |Набруско Віктор Іванович  |к.політ.наук, президент    |
|  |              |національної радіокомпанії   |
|  |              |України,            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|15. |Пасак Віктор Володимирович |генеральний директор КДТРК   |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|16. |Квурт Костянтин Семенович |виконавчий директор МГО    |
|  |              |"Інтерньюз-Україна"      |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія із реклами та зв'язків з громадськістю (030302)
------------------------------------------------------------------
|1. |Іванов Валерій Феліксович |д.ф.н., проф., завідувач    |
|  |голова підкомісії     |кафедри реклами та зв'язків з |
|  |8(044)481-45-35      |громадськістю Інституту    |
|  |              |журналістики Київського    |
|  |              |національного університету   |
|  |              |ім. Тараса Шевченка      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2. |Дмитрієва Наталя      |лаборант кафедри реклами та  |
|  |Володимирівна, секретар  |зв'язків з громадськістю    |
|  |підкомісії 8(044)481-45-35 |Інституту журналістики     |
|  |              |Київського національного    |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3. |Артамонова Іннеса     |к.ф.н., доц., завідувач кафедри|
|  |Михайлівна,        |журналістики Донецького    |
|  |              |національного університету   |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4. |Шабліовський Володимир   |к.ф.н., доц. кафедри реклами та|
|  |Євгенович         |зв'язків з громадськістю    |
|  |              |Інституту журналістики     |
|  |              |Київського національного    |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5. |Сіманський Дмитро     |директор з розвитку МГО    |
|  |Альбертович        |"Інтерньюз-Україна"      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6. |Хобта Ярослав Петрович   |президент компанії       |
|  |              |"Комунікаційна група PRT"   |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|7. |Біденко Артем Ігоревич   |голова координаційної ради   |
|  |              |Асоціації зовнішньої реклами  |
|  |              |України            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|8. |Лазебник Максим Миколайович|виконавчий директор      |
|  |              |Всеукраїнської рекламної    |
|  |              |коаліції; виконавчий директор |
|  |              |Громадської Ради з реклами;  |
|  |              |директор Київського      |
|  |              |Міжнародного Фестивалю реклами |
------------------------------------------------------------------
Підкомісія із видавничої справи та редагування (030303)
------------------------------------------------------------------
|1. |Тимошик Микола Степанович, |д.ф.н., проф., завідувач    |
|  |голова підкомісії     |кафедри видавничої справи та  |
|  |8(044)481-45-36      |редагування Інституту     |
|  |              |журналістики Київського    |
|  |              |національного університету   |
|  |              |імені Тараса Шевченка     |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2. |Онкович Артем Дмитрович,  |к.п.н., асистент кафедри    |
|  |секретар підкомісії    |видавничої справи та      |
|  |8(044)481-45-36      |редагування Інституту     |
|  |              |журналістики Київського    |
|  |              |національного університету   |
|  |              |імені Тараса Шевченка     |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3. |Зелінська Надія Віталіївна,|к.ф.н., проф., завідувач    |
|  |              |кафедри видавничої справи та  |
|  |              |редагування Української    |
|  |              |академії друкарства (Львів)  |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4. |Александров Олександр   |д.ф.н., проф., завідувач    |
|  |Васильович,        |кафедри журналістики Одеського |
|  |              |державного університету    |
|  |              |ім. І.І.Мечникова       |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5. |Кричун Людмила Петрівна  |к.ф.н., доц., декан факультету |
|  |              |філології та журналістики   |
|  |              |Кіровоградського державного  |
|  |              |педагогічного університету   |
|  |              |імені Володимира Винниченка  |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6. |Бондаренко Тетяна     |к.ф.н., доц., завідувач кафедри|
|  |Григорівна         |журналістики Черкаського    |
|  |              |державного університету    |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|7. |Тріщук Ольга Володимирівна |к.ф. н., доц. кафедри     |
|  |              |видавничої справи та      |
|  |              |редагування          |
|  |              |Видавничо-поліграфічного    |
|  |              |інституту Національного    |
|  |              |Технічного Університету України|
|  |              |"КПІ"             |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|8. |Галич Валентина Миколаївна |д.ф.н., професор завідувач   |
|  |              |кафедри журналістики і     |
|  |              |видавничої справи Луганського |
|  |              |національного педагогічного  |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|9. |Паславський Ігор Іванович |доцент кафедри української   |
|  |              |преси Львівського національного|
|  |              |університету імені Івана    |
|  |              |Франка, директор видавництва  |
|  |              |"Паїс"             |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|10. |Теремко Василь Іванович  |директор видавництва "Академія"|
|----+---------------------------+-------------------------------|
|11. |Клічак Василь Йосипович  |директор видавничого центру  |
|  |              |"Просвіта"           |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|12. |Карасьов Володимир Іванович|к.е.н. директор видавництва  |
|  |              |"Знання"            |
------------------------------------------------------------------
КОМІСІЯ З ПРАВА (0304)
Президія
------------------------------------------------------------------
|1. |Андрейцев Володимир|доктор юридичних наук, професор, декан |
|  |Іванович, голова  |юридичного факультету Київського    |
|  |комісії тел.: 8  |національного університету імені Тараса|
|  |(044) 239-32-37  |Шевченка, Член Вищої Ради юстиції   |
|  |          |України                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |Фролов Максим   |к.ю.н., доцент, заступник декана    |
|  |Олександрович,   |юридичного факультету Київського    |
|  |перший заступник  |національного університету імені Тараса|
|  |голови тел.: 8   |Шевченка                |
|  |(044) 234-12-88  |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |Бобкова Антоніна  |д.ю.н., професор, заступник декана   |
|  |Григорівна,    |економіко-правового факультету     |
|  |заступник голови  |Донецького Національного університету |
|  |тел.: 8 (062)   |                    |
|  |337-19-45     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |Каракаш Ілля    |к.ю.н., професор, проректор Одеської  |
|  |Іванович, заступник|національної юридичної академії    |
|  |голови тел.: 8   |                    |
|  |(048) 719-88-03  |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |Комаров В'ячеслав |к.ю.н., професор, проректор      |
|  |Васильович,    |Національної юридичної академії імені |
|  |заступник голови  |Ярослава Мудрого            |
|  |тел.: 8 (057)   |                    |
|  |704-11-55     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |Левківський Богдан |к.ю.н., доцент юридичного факультету  |
|  |Казимирович, вчений|КНУ імені Тараса Шевченка       |
|  |секретар тел.: 8  |                    |
|  |(044) 220-83-91  |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |Антипов Володимир |к.ю.н., професор, проректор      |
|  |Іванович      |Національної академії податкової служби|
|  |          |України                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |Козловський Антон |д.ю.н., проф., проректор з наукової  |
|  |Антонович     |роботи Науково-технічного університету |
|  |          |(м. Київ)               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |Мовчан Олександр  |к.ф.н., доцент, завідуючий відділом  |
|  |Мартинович тел.: 8 |Інституту інноваційних технологій і  |
|  |(044) 417-80-74  |змісту навчання            |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |Строков Ігор    |начальник відділу науки та       |
|  |Васильович     |організаційної роботи управління освіти|
|  |254-78-27     |та науки Департаменту роботи з     |
|  |          |персоналом МВС України         |
------------------------------------------------------------------
Члени комісії
------------------------------------------------------------------
|1. |Басай Віктор    |д.ю.н., професор, директор юридичного |
|  |Давидович     |інституту Прикарпатського національного|
|  |          |університету ім. В.Стефаника      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |Бойко Андрій    |к.ю.н., доцент, декан юридичного    |
|  |Михайлович     |факультету Львівського національного  |
|  |          |університету імені Івана Франка    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |Гетьман Анатолій  |д.ю.н., проф., проректор з навчальної |
|  |Павлович      |роботи Юридичної академії імені    |
|  |          |Ярослава Мудрого            |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |Голосніченко Іван |д.ю.н., професор, завідуючий кафедрою |
|  |Пантелійович    |Національного транспортного      |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |Блошицький Юрій  |к.ю.н., доцент, в.о. ректора Київського|
|  |Ладиславович    |університету права НАН України     |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |Лазор Лідія    |д.ю.н., професор, директор       |
|  |Іванівна      |Історико-юридичного інституту     |
|  |          |Східноукраїнського національного    |
|  |          |університету (Луганськ)        |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |Олуйко Віталій   |д.д.у., професор, ректор Хмельницького |
|  |Миколайович    |університету управління і права    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |Омельчук Василь  |к.ю.н., доц., зав. спеціальною кафедрою|
|  |Андрійович     |Національної академії СБУ       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |Опришко Віталій  |д.ю.н., професор, чл. кор. НАН України,|
|  |Федорович     |декан юридичного факультету КНЕУ    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |Погрібний Олексій |д.ю.н., професор, Академік АПрН    |
|  |Олексійович    |України, перший проректор Харківського |
|  |          |національного університету внутрішніх |
|  |          |справ                 |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|11. |Перепелиця     |к.ю.н., доц.., директор Інституту   |
|  |Олександр Іванович |підготовки слідчих кадрів НЮА     |
|  |          |ім.Я.Мудрого              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12. |Розовський Борис  |д.ю.н., професор, проректор Луганського|
|  |Григорович     |інституту внутрішніх справ       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|13. |Тимощук Олександр |д.ю.н., професор, декан юридичного   |
|  |Валентинович    |факультету Таврійського національного |
|  |          |університету (Сімферополь)       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|14. |Якушев Ігор    |к.ю.н., доцент, декан юридичного    |
|  |Михайлович     |факультету Волинського державного   |
|  |          |університету імені Лесі Українки    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|15. |Андріїв Василь   |к.ю.н., доцент, ректор Чернігівського |
|  |Михайлович     |державного інституту права соціальних |
|  |          |технологій та праці          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|16. |Пацурківський Петро|д.ю.н., професор, декан юридичного   |
|  |Станіславович   |факультету Чернівецького Національного |
|  |          |університету ім. Ю. Федьковича     |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|17. |Стрельцов Євген  |д.ю.н., професор, проректор Одеського |
|  |Львович      |національного університету імені    |
|  |          |Мечнікова               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|18. |Коломієць Тетяна  |д.ю.н., декан юридичного факультету  |
|  |Олександрівна   |Запорізького національного університету|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|19. |Пігач Ярослав   |к.ю.н., доцент, декан юридичного    |
|  |Михайлович     |факультету Тернопільського       |
|  |          |національного економічного університету|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|20. |Токарєва Лілія   |декан юридичного факультету      |
|  |Леонідівна     |Полтавського інституту економіки і   |
|  |          |права (приватний ВНЗ)         |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|21. |Фатхудінова Олена |к.ю.н., доцент, декан юридичного    |
|  |Василівна     |факультету Університету управління,  |
|  |          |туризму і права            |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|22. |Ведерніков Юрій  |к.ю.н., доцент, проректор з      |
|  |Анатолійович    |науково-методичної роботи Української |
|  |          |академії зовнішньої торгівлі      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|23. |Шакун Василь    |д.ю.н., перший проректор Національної |
|  |Іванович      |Академії Внутрішніх справ України   |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|24. |Ярема Василь    |проф., декан юридичного факультету   |
|  |Іванович      |Ужгородського національного      |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|25. |Тузов Анатолій   |д.ю.н., проф., декан ф-ту права НТУУ  |
|  |Павлович      |"КПІ"                 |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|26. |Негодченко     |ректор Дніпропетровського державного  |
|  |Олександр     |університету внутрішніх справ     |
|  |Володимирович   |                    |
------------------------------------------------------------------
Комісія з економіки та підприємництва (0305)
Президія
----------------------------------------------------------------------
|1. |Павленко Анатолій Федорович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |голова комісії т.р. 456-50-55 |кафедри маркетингу, ректор    |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|2. |Колот Анатолій Михайлович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |заступник голови т.р.     |кафедри управління персоналом,  |
|  |459-63-63           |проректор Київського       |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|3. |Мазаракі Анатолій Антонович, |д.е.н., професор, ректор     |
|  |заступник голови голова    |Київського національного     |
|  |підкомісії т.р. (044)     |торговельно-економічного     |
|  |531-49-49           |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|4. |Оболенська Тетяна Євгенівна, |д.е.н., професор, проректор   |
|  |заступник голови т.р.     |Київського національного     |
|  |458-00-73           |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|5. |Степаненко Сергій Васильович, |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |заступник голови т.р.     |кафедри історії економічних учень|
|  |456-52-58           |та економічної історії, проректор|
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|6. |Чистов Сергій Миколайович,  |к.е.н., доцент кафедри      |
|  |вчений секретар т.р. 456-51-58|макроекономіки та державного   |
|  |               |управління Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
----------------------------------------------------------------------
Члени президії:
----------------------------------------------------------------------
|7. |Гриценко Андрій Андрійович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 230-18-72        |кафедри економічної теорії та  |
|  |               |економічних методів управління  |
|  |               |Харківського національного    |
|  |               |університету ім. Каразіна    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|8. |Герасимчук Зоряна Вікторівна, |д.е.н., професор, проректор з  |
|  |т.р. 531-49-49        |науково-педагогічної та     |
|  |               |методичної роботи Київського   |
|  |               |національного торговельно -   |
|  |               |економічного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|9. |Данюк Василь Макарович, т.р. |к.е.н., професор кафедри     |
|  |456-56-10; 459-61-75     |управління персоналом Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|10.|Звєряков Михайло Іванович,  |д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. (0481) 723-61-58     |Одеського державного економічного|
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|11.|Загородній Анатолій      |к.е.н., проф., завідувач кафедри |
|  |Григорович, т.р. (0322)    |обліку та аналізу, проректор з  |
|  |58-24-99           |науково-педагогічної роботи   |
|  |               |Національного університету    |
|  |               |"Львівська політехніка"     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|12.|Кардаш Віктор Якович, т.р.  |к.е.н., професор, декан     |
|  |456-73-08           |факультету маркетингу Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|13.|Копич Іван Михайлович, т.р.  |к.ф.-мат.наук, професор, ректор |
|  |(0322) 75-66-32 т.ф. (0322)  |Львівської комерційної академії |
|  |75-65-50           |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|14.|Кужельний Микола Васильович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 459-62-41; 456-52-56   |кафедри обліку підприємницької  |
|  |               |діяльності Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|15.|Лисенко Юрій Григорович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(062) 335-89-22; 381-30-17  |кафедри економічної кібернетики |
|  |т.ф. (062) 337-19-45     |Донецького національного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|16.|Лук'яненко Дмитро Григорович, |д.е.н., професор, декан     |
|  |т.р. 458-00-69        |факультету міжнародної економіки |
|  |               |і менеджменту, завідувач кафедри |
|  |               |міжнародного менеджменту     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|17.|Манцуров Ігор Германович, т.р.|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |537-07-40(41) т.д. 248-74-64 |кафедри статистики Київського  |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|18.|Мельник Петро Володимирович, |д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. (297) 60-301       |Державного університету ДПС   |
|  |               |України             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|19.|Мазаракі Анатолій Антонович, |д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. 531-49-49        |Київського національного     |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|20.|Наливайко Анатолій Петрович, |д.е.н., професор, декан     |
|  |т.р. 456-24-19; 455-60-26   |факультету економіки та     |
|  |               |управління, завідувач кафедри  |
|  |               |стратегії підприємств Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|21.|Нестуля Олексій Олексійович  |д.істор.н., професор, завідувач |
|  |т.р. (0532) 50-91-70 т.ф.   |кафедри філософії та політології,|
|  |(0532) 50-02-22        |ректор Полтавського університету |
|  |               |споживчої кооперації України   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|22.|Поддєрьогін Анатолій     |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |Микитович, т.р. 455-69-04,  |кафедри фінансів підприємств   |
|  |459-62-68           |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|23.|Пономаренко Володимир     |д.е.н., професор, ректор     |
|  |Степанович, т.р. (057)    |Харківського національного    |
|  |702-05-25; т.ф. (057)     |економічного університету    |
|  |702-03-04           |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|24.|Смовженко Тамара Степанівна, |д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. 462-53-42 т. моб. 8.050. |Університету банківської справи |
|  |370-25-64           |Національного банку України   |
|  |               |(м.Київ)             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|25.|Соболь Сергій Миколайович,  |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 458-00-71; 459-61-80   |кафедри менеджменту Київського  |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|26.|Сухомлін Лідія Євтихіївна,  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. 417-84-70        |сектором економіки, бізнесу та  |
|  |               |права Інституту інноваційних   |
|  |               |технологій та змісту освіти   |
|  |               |Міністерства освіти і науки   |
|  |               |України             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|27.|Черниченко Геннадій      |д.е.н., професор, декан     |
|  |Олександрович, т.р. (062)   |економічного факультету     |
|  |305-51-10 т.ф. (062) 337-19-45|Донецького національного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|28.|Шарапов Олександр Дмитрович, |к.т.н., професор, декан     |
|  |т.р. 537-07-30; 537-07-31   |факультету інформаційних систем і|
|  |               |технологій, завідувач кафедри  |
|  |               |інформатики Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|29.|Шинкарук Лідія Василівна   |к.е.н., доц., заст. начальника  |
|  |               |відділу економічного зростання та|
|  |               |структурних змін в економіці   |
|  |               |Інституту економіки та      |
|  |               |прогнозування НАН України    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|30.|Янчева Ліана Миколаївна, т.р. |к.е.н., професор, проректор   |
|  |(0572) 36-89-79; 36-88-44   |Харківського державного     |
|  |               |університету харчування та    |
|  |               |торгівлі             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|31.|Шубін Олександр Олександрович,|д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. (062) 337-79-94 т.ф.   |Донецького національного     |
|  |(062) 305-45-38        |університету економіки і торгівлі|
|  |               |ім. М. Туган-Барановського    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|32.|Юрій Сергій Ілліч т.р. (0352) |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |43-61-33           |кафедри фінансів, ректор     |
|  |               |Тернопільського національного  |
|  |               |економічного університету    |
----------------------------------------------------------------------
Підкомісія з економічної теорії (030501)
----------------------------------------------------------------------
|1. |Гриценко Андрій Андрійович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |голова підкомісії т.р.    |кафедри економічної теорії та  |
|  |230-18-72           |економічних методів управління  |
|  |               |Харківського національного    |
|  |               |університету ім. В.Каразіна   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|2. |Малий Іван Йосипович,     |д.е.н., професор кафедри     |
|  |заступник голови підкомісії  |політичної економії       |
|  |т.р. 456-03-64; 459-61-49 моб.|обліково-економічного факультету |
|  |8(050) 357-56-45       |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|3. |Галабурда Микола       |к.е.н., доцент кафедри політичної|
|  |Костянтинович, секретар    |економії обліково-економічного  |
|  |підкомісії т.р. 489-09-50 т.д.|факультету Київського      |
|  |552-69-96 моб. 8 (066)    |національного економічного    |
|  |732-34-44           |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
----------------------------------------------------------------------
Члени підкомісії
----------------------------------------------------------------------
|4. |Бажал Юрій Миколайович, т.р. |д.е.н., професор кафедри     |
|  |416-60-33; 416-45-16;     |економічної теорії, декан    |
|  |463-67-83           |факультету економічних наук   |
|  |               |Національного університету    |
|  |               |"Києво-Могилянська академія"   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|5. |Базилевич Віктор Дмитрович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.ф. 266-39-70; 259-04-00   |кафедри економічної теорії, декан|
|  |               |економічного факультету     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |університету ім. Т.Шевченка   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|6. |Башнянін Григорій Іванович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0322) 79-76-38;     |кафедри економічної теорії    |
|  |79-76-97 т.ф. (0322) 75-65-50 |Львівської комерційної академії |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|7. |Бодров Володимир Григорович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 456-42-58; 456-31-51   |кафедри економічної теорії    |
|  |               |Академії державного управління  |
|  |               |при Президентові України     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|8. |Буян Іван Васильович, т.р.  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(0352) 33-50-41; 33-39-67;  |кафедри економічної теорії    |
|  |53-39-84           |Тернопільського національного  |
|  |               |економічного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|9. |Ватаманюк Зіновій Григорович, |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0322) 72-98-44 т.ф.   |кафедри економічної теорії    |
|  |(0322) 97-00-85 т.д. (0322)  |Львівського національного    |
|  |74-30-68 моб. 8 (067)     |університету ім. І.Франка    |
|  |996-29-62           |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|10.|Довбенко Михайло       |д.е.н., директор Інституту    |
|  |Володимирович, т.р. 521-68-16 |відкритої політики        |
|  |т.д. 522-94-61        |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|11.|Задоя Анатолій Олександрович, |д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. (056) 370-36-26 т.ф.   |Дніпропетровського університету |
|  |(056) 778-05-28        |економіки і права        |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|12.|Звєряков Михайло Іванович,  |д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. (0482) 23-61-58     |Одеського державного економічного|
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|13.|Кваснюк Борис Євгенович, т.р. |член-кор. НАН України, д.е.н.,  |
|  |254-28-26           |заступник директора Інституту  |
|  |               |економіки і прогнозування НАН  |
|  |               |України             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|14.|Лагутін Василь Дмитрович, т.р.|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |544-74-14; 544-39-74;     |кафедри економічної теорії    |
|  |513-23-09           |Київського національного     |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|15.|Ніколенко Сергій Степанович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (05322) 2-09-29; т.ф.  |кафедри економічної теорії    |
|  |(05322) 7-45-42        |Полтавського університету    |
|  |               |споживчої кооперації України   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|16.|Панчишин Степан Михайлович,  |к.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р.(0322) 72-98-44, 74-30-68 |економічної теорії, декан    |
|  |т.ф. (0322) 74-12-62     |економічного факультету     |
|  |               |Львівського національного    |
|  |               |університету імені Івана Франка |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|17.|Потєєв Артур Тихонович, т.р. |д.е.н., проф., завідувач кафедри |
|  |(0652) 23-03-26;       |економічної теорії Таврійського |
|  |23-39-80; т.ф. (0652) 23-22-00|національного університету    |
|  |               |ім. В.І.Вернадського       |
|  |               |(м. Сімферополь)         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|18.|Шинкарук Лідія Василівна   |к.е.н., доц., заст. начальника  |
|  |               |відділу економічного зростання та|
|  |               |структурних змін в економіці   |
|  |               |Інституту економіки та      |
|  |               |прогнозування НАН України    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|19.|Савчук Володимир Сафронович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 459-61-09; 459-62-08   |кафедри політичної економії   |
|  |               |обліково-економічного факультету,|
|  |               |проректор з наукової роботи   |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|20.|Савченко Анатолій Григорович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 456-51-58; 459-61-82   |кафедри макроекономіки та    |
|  |               |державного управління Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|21.|Семенов Анатолій Григорович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (062) 304-35-47     |кафедри економічної теорії    |
|  |               |Донецького національного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|22.|Степаненко Сергій Васильович, |к.е.н., професор, проректор з  |
|  |т.р. 459-61-10; 458-02-05 т.ф.|навчальної роботи, завідувач   |
|  |456-52-58           |кафедри історії економічних вчень|
|  |               |та економічної історії Київського|
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|23.|Тарасевич Віктор Миколайович |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. (0562) 40-92-65;     |економічної теорії        |
|  |47-12-57; 47-42-42 т.ф. (0562)|Дніпропетровської національної  |
|  |45-31-56           |металургійної академії      |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|24.|Тютюннікова Світлана     |д.е.н., професор кафедри     |
|  |Володимирівна, т.р. (057)   |економічної теорії та економічних|
|  |707-55-50; 707-54-04     |методів управління Харківського |
|  |т.ф.(057) 705-12-47      |національного університету    |
|  |               |ім. В.Каразіна          |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|25.|Хохлов Микола Пантелеймонович,|д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. (057) 702-18-32 т.ф.   |економічної теорії Харківського |
|  |(057) 702-03-04        |національного економічного    |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|26.|Чугунов Ігор Якович, т.р.   |д.е.н., професор, директор    |
|  |537-32-24           |Науково-дослідного фінансового  |
|  |               |інституту при Міністерстві    |
|  |               |фінансів України         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|27.|Яременко Олег Леонідович, т.р.|д.е.н., професор, заступник   |
|  |230-18-48; 230-18-87     |керівника експертно-аналітичного |
|  |               |центру з питань грошово-кредитної|
|  |               |політики Ради НБУ        |
----------------------------------------------------------------------
ПІДКОМІСІЯ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ (030502)
----------------------------------------------------------------------
|1. |Лисенко Юрій Григорович,   |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |голова підкомісії т.ф. (062) |кафедри економічної кібернетики |
|  |381-30-18 моб. 8-067-624-22-64|Донецького національного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|2. |2. Шарапов Олександр     |к.т.н., професор, декан     |
|  |Дмитрович, заступник голови  |факультету інформаційних     |
|  |підкомісії т.р. 537-07-29;  |технологій, завідувач кафедри  |
|  |537-07-30           |інформатики Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|3. |Вовк Володимир        |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |Михайлович, заступник голови |кафедри економічної кібернетики |
|  |підкомісії т.р. (0322)    |Львівського національного    |
|  |70-71-53; 79-44-86      |університету ім. І.Франка    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|4. |Вітлінський          |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |Вальдемар Володимирович,   |кафедри економіко-математичних  |
|  |секретар підкомісії т.р.   |методів Київського національного |
|  |537-07-35; 537-07-36     |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|  |Члени підкомісії       |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|5. |Андрієнко Володимир      |д.е.н., професор кафедри     |
|  |Миколайович, т.р. (062)    |економічної кібернетики     |
|  |381-30-16 т.ф. (062) 381-30-18|Донецького національного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|6. |Благун Іван Семенович, т.р.  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(0342) 59-60-13        |кафедри економічної кібернетики, |
|  |               |обліку і аудиту Прикарпатського |
|  |               |державного університету     |
|  |               |ім. В.Стефаника         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|7. |Ващук Федір Григорович, т.р. |д.т.н., професор, ректор     |
|  |(03122) 5-15-03        |Ужгородського державного     |
|  |               |інституту інформатики, економіки |
|  |               |і права             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|8. |Галіцин Володимир       |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |Костянтинович, т.р. 537-07-42;|кафедри інформаційного      |
|  |537-07-43           |менеджменту Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|9. |Геєць Валерій Михайлович, т.ф.|д.е.н., професор, академік НАН  |
|  |280-12-34           |України, директор інституту   |
|  |               |економіки і прогнозування НАН  |
|  |               |України             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|10.|Діордіца Станіслав Григорович,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0482) 23-61-58; 23-23-60|кафедри обчислювальної техніки та|
|  | т.ф. (0482) 23-21-39;    |інформаційних систем Одеського  |
|  |23-44-24           |державного економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|11.|Дергунов Сергій Генадійович, |к.е.н., перший зам. голови    |
|  |т.р. (90622) 90-76-01     |Донецької обласної адміністрації |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|12.|Заруба Віктор Якович, т.р.  |д.е.н., професор, декан     |
|  |(057) 707-66-12; 706-32-24  |факультету управління бізнесу,  |
|  |т.ф. (057) 700-15-64     |завідувач кафедри економічної  |
|  |               |кібернетики та маркетингового  |
|  |               |менеджменту Національного    |
|  |               |технічного університету     |
|  |               |"Харківський політехнічний    |
|  |               |інститут"            |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|13.|Клебанова Тамара Семенівна,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (057) 702-18-31 т.ф.   |кафедри економічної кібернетики |
|  |(057) 702-03-04        |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|14.|Ковальчук Костянтин Федорович,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0562) 41-03-84; 47-14-98|кафедри економічної кібернетики |
|  |               |Національної металургійної    |
|  |               |академії України         |
|  |               |(м. Дніпропетровськ)       |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|15.|Капустян Володимир Омелянович,|д.фіз.-мат. наук, професор,   |
|  |т.р. 241-95-59        |завідувач кафедри математичного |
|  |               |моделювання економічних систем  |
|  |               |Національного технічного     |
|  |               |університету України "Київський |
|  |               |політехнічний інститут"     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|16.|Максишко Наталія       |к.ф-.м.н., доцент, зам.     |
|  |Костянтинівна, т.р. (0612)  |завідувача кафедри економічної  |
|  |41-03-84; 47-14-98      |кібернетики Запорізького     |
|  |               |державного університету     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|17.|Матвєєв В'ячеслав Васильович, |к.е.н., доцент, завідувач кафедри|
|  |т.р. 497-51-51 т.ф. 408-30-27 |фінансів та економічної     |
|  |               |кібернетики Національного    |
|  |               |авіаційного університету     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|18.|Порохня Василь Михайлович,  |д.т.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0612) 60-12-26     |кафедри економічної кібернетики |
|  |               |та статистики Гуманітарного   |
|  |               |університету "Запорізького    |
|  |               |інституту державного та     |
|  |               |муніципального управління"    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|19.|Рамазанов Султан Курбанович, |д.т.н., професор, декан     |
|  |т.р. (0642) 47-22-33,     |факультету управління завідувач |
|  |47-12-44 т.ф. (0642) 41-22-25 |кафедри економічної кібернетики |
|  |               |Східноукраїнського національного |
|  |               |університету ім. В.Даля     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|20.|Рогоза Микола Єгорович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(0532) 50-92-05; (0509)    |кафедри економічної кібернетики, |
|  |46-52-19           |проректор з навчальної роботи  |
|  |               |Полтавського університету    |
|  |               |споживчої кооперації України   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|21.|Стасюк Валерій Петрович, т.р. |д.е.н., директор з        |
|  |(0564) 40-00-49        |зовнішньоекономічних зв'язків,  |
|  |               |маркетингу та збуту       |
|  |               |Металургійного комбінату     |
|  |               |"Криворіжсталь"         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|22.|Черняк Олександр Іванович,  |д.е.н., доцент, завідувач кафедри|
|  |т.р. 259-70-43        |економічної кібернетики     |
|  |               |Київського університету     |
|  |               |ім. Т.Шевченка          |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|23.|Харченко Олександр      |к.тех.н., проф., завідувач    |
|  |Анатолійович, т.р. 531-49-56 |кафедри економічної кібернетики |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|24.|Чубукова Ольга Юріївна, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |256-84-82; 256-21-00 т.ф.   |кафедри економічної кібернетики |
|  |290-05-12           |Київського національного     |
|  |               |університету технологій та    |
|  |               |дизайну             |
----------------------------------------------------------------------
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ
----------------------------------------------------------------------
|25.|Григорків Василь Степанович, |д.фіз.-мат.н., професор, завідувач|
|  |голова секції т.р. (03722)  |кафедри економіко-математичного  |
|  |2-68-47 т.д. (0372) 51-49-88 |моделювання Чернівецького     |
|  |               |національного університету імені |
|  |               |Ю.Федьковича           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|26.|Макаренко Олександр Іванович,|к.фіз.-мат.н., професор, завідувач|
|  |заступник голови секції   |кафедри вищої математики     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|27.|Верченко Петро Іванович,   |к.фіз.-мат.н., доцент кафедри   |
|  |заступник голови секції т.р. |вищої математики Київського    |
|  |537-07-36          |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|28.|Джалладова Ірада Агаверди,  |к.фіз.-мат.н., доцент кафедри   |
|  |секретар секції т.р.     |вищої математики Київського    |
|  |489-09-27          |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|  |Члени секції         |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|29.|Бондарчук Юрій Вікторович,  |к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач |
|  |т.р. 416-43-08        |кафедри вищої математики     |
|  |               |Національного університету    |
|  |               |"Києво-Могилянська академія"   |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|30.|Вітлінський Вольдемар    |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |Володимирович, т.р.     |кафедри економіко-математичних  |
|  |537-07-35; 537-07-36     |методів Київського національного |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|31.|Королюк Володимир Семенович, |д. фіз.-мат.н., академік НАН   |
|  |т.р. 234-55-63 т.д. 235-40-46|України, ІМ НАН України      |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|32.|Лопатін Олексій       |д.фіз.-мат.н., професор, завідувач|
|  |Костянтинович, т.р. 246-24-31|кафедри інформаційних технологій |
|  |т.ф. 246-24-49        |та математики Національної    |
|  |               |Академії управління        |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|33.|Луківський Іван       |д. фіз.-мат.н., академік НАН   |
|  |Олександрович, т.р. 234-02-95|України, ІМ НАН України      |
|  |т.д. 569-05-04        |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|34.|Ляшенко Ігор Миколайович,  |д.фіз.-мат.н., професор кафедри  |
|  |т.моб. 8.050.238-76-94    |економіко-економіко-математичних |
|  |               |методів Київського національного |
|  |               |університету імені Т.Г.Шевченка  |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|35.|Мартиненко Віталій      |к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач |
|  |Степанович, т.р. 544-21-42  |кафедри вищої математики     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|36.|Мацкул Валерій Миколайович, |д-р. екон. наук, доцент кафедри  |
|  |т.р. (0482) 23-29-80 т.ф.  |математичних методів та      |
|  |(0482) 42-40-20       |економічного аналізу Одеського  |
|  |               |державного економічного      |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|37.|Манцуров Ігор Германович,  |д.е.н., доктор, завідувач кафедри |
|  |т.р. 537-07-40(41) т.д.   |статистики Київського       |
|  |248-74-64          |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|38.|Наконечний Степан Ількович, |к.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 537-07-35, 537-07-36  |економіко-математичних методів  |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|39.|Наливайко Анатолій Петрович, |д.е.н., професор, декан факультету|
|  |т.р. 456-24-19; 459-61-54  |економіки та управління, завідувач|
|  |               |кафедри стратегії підприємств   |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|40.|Пілявський Анатолій Іванович,|д. фіз.-мат.н., професор,     |
|  |т.р. (0322) 79-76-88 т.ф.  |завідувач кафедри вищої математики|
|  |(0322) 75-65-50       |Львівської комерційної академії  |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|41.|Пеніна Галина Геннадіївна,  |к.е.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |т.р. (0622) 95-33-89 т.ф.  |вищої математики Донецького    |
|  |(062) 337-90-40       |національного університету    |
|  |               |економіки і торгівлі       |
|  |               |ім. М.Туган-Барановського     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|42.|Румянцев Микола Васильович, |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. (062)381-30-17     |математики і математичних методів |
|  |               |Донецького національного     |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|43.|Савченко Анатолій Григорович,|д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 456-51-58; 459-61-82  |кафедри макроекономіки та     |
|  |               |державного управління Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|44.|Ткаченко Іван Семенович, т.р.|д.е.н., професор, завідувач    |
|  |(0352) 33-50-79       |кафедри економіко-математичних  |
|  |               |методів і моделей Тернопільського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|45.|Шарапов Олександр Дмитрович, |к.тех.н., професор., декан    |
|  |т.р. 537-07-29, 537-07-30  |факультету інформаційних систем і |
|  |               |технологій, завідувач кафедри   |
|  |               |інформатики Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|46.|Шинкарик Микола Іванович,  |к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач |
|  |т.р. (0352) 33-50-79;    |кафедри вищої математики     |
|  |33-11-78           |Тернопільського національного   |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|47.|Шурдук Андрій Іванович, т.р. |к.фіз.-мат.н, доцент, завідувач  |
|  |(05322) 2-09-48; 2-16-47   |кафедри вищої математики     |
|  |               |Полтавського університету     |
|  |               |споживчої кооперації України   |
----------------------------------------------------------------------
ПІДКОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ (030503)
----------------------------------------------------------------------
|1. |Лук'яненко Дмитро Григорович,|д.е.н., професор, декан факультету|
|  |голова підкомісії, т.р.   |міжнародної економіки і      |
|  |458-00-69; 456-19-39     |менеджменту, зав. кафедри     |
|  |               |міжнародного менеджменту     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|2. |Макогон Юрій Володимирович, |д.е.н., професор, зав. кафедри  |
|  |заступник голови підкомісії, |міжнародної економіки Донецького |
|  |т.р. (062) 333-05-93 т.р.  |національного університету    |
|  |(062) 338-42-54       |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|3. |Кальченко Тимур Валерійович, |к.е.н., доцент, заст.завідувача  |
|  |секретар підкомісії т.р.   |кафедри міжнародного менеджменту |
|  |456-24-47; 459-61-46     |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|  |Члени підкомісії       |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|4. |Антонюк Лариса Леонтіївна,  |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 456-58-47        |міжнародної економіки Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|5. |Бойцун Наталія Євгенівна,  |д.тех.н., професор, проректор   |
|  |т.р. 585-02-72        |Міжнародного інституту менеджменту|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|6. |Бузько Ірина Романівна,   |д.е.н., професор, проректор з   |
|  |т.р./ф. (0642) 50-05-04   |науково-педагогічної роботи,   |
|  |               |завідувач кафедри міжнародної   |
|  |               |економіки Східноукраїнського   |
|  |               |національного університету    |
|  |               |ім. В.Даля            |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|7. |Герасимчук Василь Гнатович, |д.е.н., професор, декан факультету|
|  |т.р. 236-96-73; 241-77-11  |менеджменту і маркетингу,     |
|  |               |завідувач кафедри міжнародної   |
|  |               |економіки Національного технічного|
|  |               |університету України "КПІ"    |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|8. |Джаман Михайло Олексійович, |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0532) 50-91-70 т.ф.  |кафедри міжнародної економіки   |
|  |(0532) 50-02-22       |Полтавського університета     |
|  |               |споживчої кооперації України   |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|9. |Захожай Валерій Борисович,  |д.е.н., професор, директор    |
|  |т.р. 524-90-64 т.ф. 524-95-11|Інституту міжнародної економіки і |
|  |               |фінансів Міжрегіональної академії |
|  |               |управління персоналом       |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|10.|Козак Юрій Георгійович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |(0482) 23-53-70; 23-62-24  |кафедри міжнародних економічних  |
|  |т.ф. (0482) 32-04-46     |відносин Одеського державного   |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|11.|Кузьмін Олег Євгенович, т.р. |д.е.н., професор, директор    |
|  |(0322) 72-16-33; 72-47-33  |Інституту економіки і менеджменту |
|  |т.ф. (0322) 72-56-80     |Національного університету    |
|  |               |"Львівська політехніка"      |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|12.|Луцишин Зоряна Орестівна т.р.|д.е.н., професор кафедри світового|
|  |481-45-12          |господарства і міжнародних    |
|  |               |економічних відносин Інституту  |
|  |               |міжнародних відносин Київського  |
|  |               |національного університету імені |
|  |               |Тараса Шевченка          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|13.|Ложачевська Олена Михайлівна,|д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 497-51-51 т.ф. 408-30-27|кафедри міжнародної економіки   |
|  |               |Національного авіаційного     |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|14.|Мозговий Олег Миколайович,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 458-02-03; 459-61-39  |кафедри міжнародних фінансів   |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|15.|Макуха Володимир Олексійович,|к.е.н., ст.наук. співробітник,  |
|  |т.р. 238-15-17; 238-15-89  |Міністр економіки України     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|16.|Новицький Валерій Євгенович, |д.е.н., професор, зав. відділом  |
|  |т.р. 239-66-89        |зовнішньоекономічних досліджень  |
|  |               |Інституту світової економіки і  |
|  |               |міжнародних відносин НАН України |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|17.|Панченко Євген Григорович,  |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 456-24-47        |міжнародного менеджменту     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|18.|Піддубний Іван Олександрович,|к.е.н., професор, декан факультету|
|  |т.р. (057) 702-18-32 т.ф.  |міжнародних економічних відносин, |
|  |(057) 702-07-17       |завідувач кафедри міжнародної   |
|  |               |економіки і менеджменту      |
|  |               |зовнішньоекономічної діяльності  |
|  |               |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|19.|Плотніков Олексій      |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |Віталійович, т.р. 239-64-66 |відділом валютно-фінансових    |
|  |               |проблем Інституту світової    |
|  |               |економіки і міжнародних відносин |
|  |               |НАН України            |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|20.|Поручник Анатолій Михайлович,|д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 205-54-64        |кафедри міжнародної економіки   |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|21.|Рокоча Віра Володимирівна,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 456-71-91 (+ дод.2-22, |кафедрою міжнародної економіки  |
|  |2-31)            |Інституту економіки та права   |
|  |               |УКРОКФ              |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|22.|Руденко Лариса Володимирівна,|д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 459-61-39        |міжнародних фінансів Київського  |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|23.|Румянцев Анатолій Павлович, |д.е.н., професор кафедри світового|
|  |т.р. 481-45-12        |господарства і міжнародних    |
|  |               |економічних відносин Інституту  |
|  |               |міжнародних відносин Київського  |
|  |               |національного університету ім.  |
|  |               |Тараса Шевченка          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|24.|Савельєв Євген Васильович,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0352) 43-61-73 т.ф.  |кафедри міжнародної економіки   |
|  |(0352) 43-52-45       |фінансово-кредитних відносин і  |
|  |               |маркетингу Тернопільського    |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|25.|Сазонець Ігор Леонідович т.р.|д.е.н., професор, декан факультету|
|  |8.056. 246-92-99       |міжнародної економіки       |
|  |               |Дніпропетровського національного |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|26.|Циганкова Тетяна Михайлівна, |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 456-24-47        |кафедри міжнародної торгівлі   |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|27.|Чернега Оксана Богданівна,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0622) 95-34-47; (062) |кафедри міжнародної економіки   |
|  |384-96-55 т.ф. (062)     |Донецького національного     |
|  |305-06-73          |університету економіки і торгівлі |
|  |               |ім. М.Туган-Барановського     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|28.|Чернецький Юрій       |д.соц.н., к.е.н., доцент,     |
|  |Олександрович, т.р. (057)  |завідувач кафедри міжнародної   |
|  |707-54-55; 707-54-04 т.ф.  |економіки Харківського      |
|  |(057) 705-12-47       |національного університету    |
|  |               |ім. В.Каразіна          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|29.|Чужиков Віктор Іванович, т.р.|д.е.н., професор кафедри     |
|  |456-58-47          |міжнародної економіки Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|30.|Школа Ігор Миколайович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |(0372) 52-24-24; 52-27-55  |кафедри міжнародної економіки та |
|  |               |економіки підприємства      |
|  |               |Чернівецького           |
|  |               |торговельно-економічного інституту|
|  |               |КНТЕУ               |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|31.|Стеченко Дмитро Миколайович |д.е.н., професор кафедри     |
|  |454-98-60, 236-96-73     |міжнародної економіки НТУУ "КПІ" |
----------------------------------------------------------------------
ПІДКОМІСІЯ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА (030504)
----------------------------------------------------------------------
|1. |Наливайко Анатолій Петрович, |д.е.н., професор, декан факультету|
|  |голова підкомісії, т.р.   |економіки та управління, завідувач|
|  |456-24-19; 459-61-54;    |кафедри стратегії підприємств   |
|  |455-60-26          |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|2. |Грещак Михайло Григорович,  |к.е.н., професор кафедри стратегії|
|  |заступник голови підкомісії |підприємств Київського      |
|  |т.р. 459-61-54; 455-60-26  |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|3. |Гребешкова Олена Миколаївна, |к.е.н., доцент кафедри стратегії |
|  |секретар підкомісії т.р.   |підприємств Київського      |
|  |459-61-54; 455-60-26     |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|  |   Члени підкомісії    |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|4. |Афанасьєв Микола Васильович, |к.е.н., професор, проректор,   |
|  |т.р. (057) 715-50-38;    |завідувач кафедри економіки    |
|  |702-18-34; 702-18-35     |підприємств та менеджменту    |
|  |               |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|5. |Власюк Валерій Григорович,  |к.е.н., начальник         |
|  |т.р. 442-71-97        |планово-виробничого відділу АНТК |
|  |               |ім. Антонова           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|6. |Гуляєва Наталія Миколаївна, |к.е.н., професор, декан факультету|
|  |т.р. 513-33-48 т.ф.     |економіки, менеджменту та права  |
|  |544-39-74; 544-74-14     |Київського національного     |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|7. |Данилюк Микола Олексійович, |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (03422) 4-23-08;    |кафедри економіки підприємства  |
|  |4-22-53 т.ф. (03422) 4-21-39 |Івано-Франківського національного |
|  |               |технічного університету нафти і  |
|  |               |газу               |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|8. |Загородніх Олександр     |к.е.н., доцент, зам. генерального |
|  |Анатолійович, т.р. 278-51-90 |директора ЗАТ           |
|  |               |"Консюмерс-Скло-Зоря"       |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|9. |Дикань Володимир Леонідович, |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0572) 21-28-82     |кафедри економіки, організації і |
|  |               |управління підприємством     |
|  |               |Української державної академії  |
|  |               |залізничного транспорту      |
|  |               |(м. Харків)            |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|10.|Кіор Борис Антонович, т.р.  |к.т.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |(0562) 47-46-70 т.ф. (0562) |економіки промисловості та    |
|  |47-33-16           |організації виробництва      |
|  |               |Українського державного      |
|  |               |хіміко-технологічного університету|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|11.|Кіндрацька Галина Іванівна, |к.е.н., доцент кафедри менеджменту|
|  |т.р. (0322) 58-21-75     |організацій Національного     |
|  |               |університету "Львівська      |
|  |               |політехніка"           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|12.|Круш Петро Васильович, т.р. |к.е.н., професор кафедри економіки|
|  |241-77-08          |і підприємництва Національного  |
|  |               |технічного університету України  |
|  |               |"Київський політехнічний інститут"|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|13.|Козак Людмила Степанівна,  |к.е.н., професор кафедри економіки|
|  |т.р. 280-30-16; 280-38-76  |Київського національного     |
|  |               |транспортного університету    |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|14.|Лігоненко Лариса       |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |Олександрівна, т.р. 513-33-48|кафедри економіки підприємства  |
|  |т.ф. 544-39-74; 544-74-14  |Київського національного     |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|15.|Леліков Сергій Володимирович,|к.е.н., доцент, декан факультету |
|  |т.р. (0482) 23-61-58;    |економіки та управління Одеського |
|  |23-23-60           |державного економічного      |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|16.|Мар'єнко Аліна Василівна,  |к.е.н., старший науковий     |
|  |т.р. 254-22-36        |співробітник, провідний науковий |
|  |               |співробітник Інституту економічних|
|  |               |прогнозів НАН України       |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|17.|Михасюк Іван Романович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |(0322) 96-44-66       |кафедри економіки підприємств   |
|  |               |Львівського національного     |
|  |               |університету ім. І.Франка     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|18.|Мікловда Василь Петрович,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р.(01322) 3-23-67     |кафедри економіки, менеджменту та |
|  |               |маркетингу Ужгородського     |
|  |               |національного університету    |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|19.|Огуй Наталія Іванівна, т.р. |к.е.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |(05322) 2-18-31       |економіки підприємств Полтавського|
|  |               |університету споживчої кооперації |
|  |               |України              |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|20.|Орлов Олівер Олексійович,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0382) 72-86-85     |кафедри економіки Технологічного |
|  |               |університету Поділля       |
|  |               |(м. Хмельницький)         |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|21.|Орлов Петро Аркадійович, т.р.|д.е.н., професор, завідувач    |
|  |(057) 702-02-65       |кафедри економіки і маркетингу  |
|  |               |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|22.|Осипов Василь Іванович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |(0482) 23-84-03       |кафедри економіки та організації |
|  |               |промислового виробництва Одеського|
|  |               |державного економічного      |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|23.|Петрович Йосип Михайлович,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0322) 39-81-75     |кафедри економіки та організації |
|  |               |машинобудування Національного   |
|  |               |університету "Львівська      |
|  |               |політехніка"           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|24.|Парсяк Володимир Никифорович,|д.е.н., професор, академік    |
|  |т.р. (0512) 32-45-85;    |академії економічних наук,    |
|  |34-41-07           |завідувач кафедри економіки і   |
|  |               |організації виробництва      |
|  |               |Національного університету    |
|  |               |кораблебудування імені Адмірала  |
|  |               |Макарова (м. Миколаїв)      |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|25.|Савченко Анатолій Григорович,|д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 456-51-58; 459-61-82  |кафедри макроекономіки та     |
|  |               |державного управління Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|26.|Садєков Алімжан Абдуллович, |д.е.н., завідувач кафедри     |
|  |т.р. (062) 342-01-44 т.ф.  |економіки підприємств, проректор з|
|  |(0622) 92-83-16       |наукової роботи Донецького    |
|  |               |національного університету    |
|  |               |економіки і торгівлі       |
|  |               |ім. М.Туган-Барановського     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|27.|Фролова Лариса Володимирівна,|д.е.н., професор кафедри економіки|
|  |т.р. 337-90-40 т.ф. 304-83-16|підприємств, директор Інституту  |
|  |               |економіки і управління Донецького |
|  |               |національного університету    |
|  |               |економіки і торгівлі імені    |
|  |               |М.Туган-Барановського       |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|28.|Харів Петро Степанович, т.р. |к.е.н., професор кафедри економіки|
|  |(0352) 43-61-67       |підприємств і корпорацій     |
|  |               |Тернопільського національного   |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|29.|Хобта Валентина Михайлівна, |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (062) 304-55-94;    |кафедри економіки підприємств   |
|  |291-03-26          |Донецького національного     |
|  |               |технічного університету      |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|30.|Цал-Цалко Юзеф Сигізмундович |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0412) 24-14-21     |кафедри економіки Житомирського  |
|  |               |національного технологічного   |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|31.|Швиданенко Генефа      |к.е.н., професор, завідувач    |
|  |Олександрівна, т.р. 456-00-62|кафедри економіки підприємств   |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|32.|Яковлев Анатолій Іванович,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (057) 707-61-22;    |кафедри економіки підприємств   |
|  |707-66-01          |Харківського національного    |
|  |               |технічного університету      |
----------------------------------------------------------------------
ПІДКОМІСІЯ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ (030505)
----------------------------------------------------------------------
|1. |Данюк Василь Макарович,   |к.е.н., професор кафедри управління|
|  |голова підкомісії, т.р.   |персоналом Київського національного|
|  |459-62-12; 459-61-75;    |економічного університету імені  |
|  |456-56-10 т.ф. 226-25-73  |Вадима Гетьмана          |
|  |т.д. 236-93-72       |                  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|2. |Колот Анатолій Михайлович, |д.е.н., професор, проректор,    |
|  |заступник голови підкомісії,|завідувач кафедри управління    |
|  |т.р. 456-70-00; 459-62-76; |персоналом Київського національного|
|  |455-59-91 т.д. 419-52-19  |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|3. |Петюх Василь Миколайович,  |к.е.н., професор, заступник    |
|  |т.р. 455-59-91; 459-61-75; |завідувача кафедри управління   |
|  |456-56-10 т.д. 426-00-14  |персоналом Київського національного|
|  |              |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|4. |Бабін Світлана Михайлівна, |завідувач навчально-методичним   |
|  |секретар підкомісії, т.р.  |кабінетом кафедри управління    |
|  |459-61-75; 456-56-10 т.д.  |персоналом Київського національного|
|  |563-05-35          |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|  |   Члени підкомісії   |                  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|5. |Бандур Семен Іванович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач відділу|
|  |238-08-85,т.д. 433-72-79  |Ради з вивчення продуктивних сил  |
|  |              |НАН України            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|6. |Васильченко Віталій     |к.е.н., професор кафедри управління|
|  |Сергійович, т.р. 459-61-75; |персоналом Київського національного|
|  |456-56-10 т.д. 517-55-39  |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|7. |Гуменюк Віталій Якович, т.р.|д.е.н., професор, завідувач кафедри|
|  |(0362) 23-61-07; 23-00-95  |трудових ресурсів і підприємництва |
|  |т.каф. (0362) 23-63-18 т.д. |Українського національного     |
|  |(0362) 23-12-51       |університету водного господарства |
|  |              |та природокористування (м. Рівне) |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|8. |Євтушенко Анатолій     |к.е.н., професор, проректор,    |
|  |Григорович, т.ф. (057)   |завідувач кафедри управління    |
|  |706-29-07 (міні АТС) т.д.  |персоналом і менеджменту      |
|  |(057) 711-74-37       |Харківського інституту бізнесу і  |
|  |              |менеджменту            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|9. |Залуцький Іван Романович,  |к.е.н., доцент кафедри управління |
|  |т.р. (0322) 59-31-71 т.ф.  |персоналом і економіки праці    |
|  |(0322) 59-33-85       |Львівського регіонального інституту|
|  |              |державного управління при     |
|  |              |Президентові України        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|10.|Кулаковська Людмила     |к.е.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |Петрівна, т.р. (0412)    |управління персоналом і економіки |
|  |24-09-93 т.д. (0412)    |праці Житомирського національного |
|  |22-62-39          |технологічного університету    |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|11.|Комар Юрій Миколайович, т.д.|к.е.н., доцент, ст. наук.     |
|  |563-29-09 т.моб.      |співробітник, професор кафедри   |
|  |8-050-132-84-54       |менеджменту у невиробничій сфері  |
|  |              |Донецького державного університету |
|  |              |управління             |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|12.|Качан Євген Петрович, т.р. |к.е.н., професор, завідувач кафедри|
|  |(0352) 43-60-78 т.ф. (0352) |управління трудовими ресурсами та |
|  |43-61-33 т.д. (0352)    |розміщення продуктивних сил    |
|  |25-18-90, 43-18-38 т.моб.  |Тернопільського національного   |
|  |8-067-307-95-86       |економічного університету     |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|13.|Лук'янченко Наталія     |д.е.н., професор, завідувач кафедри|
|  |Дмитрівна, т.р. (062)    |управління персоналом і економіки |
|  |304-74-82 т.д. (062)    |праці Донецького національного   |
|  |313-17-53 моб.       |університету            |
|  |8-050-634-67-44       |                  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|14.|Латік Валентина Вікторівна, |директор департаменту стратегії  |
|  |т.р. 289-86-41       |соціального розвитку Міністерства |
|  |              |праці та соціальної політики    |
|  |              |України              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|15.|Мороз Валентин Євменович,  |к.т.н., професор, заступник декана |
|  |т.р. (0522) 59-75-93;    |економічного факультету      |
|  |55-92-66          |Кіровоградського національного   |
|  |              |технічного університету      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|16.|Назарова Галина       |д.е.н., професор, завідувач кафедри|
|  |Валентинівна, т.р. (0572)  |управління персоналом Харківського |
|  |58-77-23 (+дод.3-27, 4-27) |національного економічного     |
|  |т.ф. (057) 702-03-04 т.д.  |університету            |
|  |(057) 337-96-15       |                  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|17.|Никифоренко Валерій     |к.е.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |Григорович, т.р. (048)   |управління персоналом і економіки |
|  |721-03-38 т.ф. (0482)    |праці Одеського державного     |
|  |32-04-46 т.д. (0482)    |економічного університету     |
|  |34-49-20          |                  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|18.|Покрищук Валерій      |к.е.н., ст. наук. співробітник,  |
|  |Олександрович, т.р.     |завідувач відділу         |
|  |235-13-82          |Науково-дослідного інституту праці |
|  |              |та зайнятості населення      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|19.|Сумцов Віктор Григорович,  |к.е.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |т.р. (0642) 47-24-35 т.ф.  |управління персоналом і економічної|
|  |(0642) 47-24-89 т.д. (0642) |теорії Східноукраїнського     |
|  |47-51-17          |національного університету     |
|  |              |ім. В.Даля             |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|20.|Тупик Іван Якович, т.р.   |начальник відділу розвитку     |
|  |(06264) 7-81-09; 7-09-58  |персоналу ЗАО НКМЗ (м. Краматорськ)|
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|21.|Тельнов Анатолій Сергійович,|к.е.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |т.р. (0382) 72-73-03 т.д.  |управління персоналом і економіки |
|  |(0382) 55-89-86       |праці Хмельницького національного |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|22.|Фільштейн Леонід Михайлович,|д.е.н., професор, завідувач кафедри|
|  |т.р. (0522) 59-74-66;    |економіки праці та менеджменту   |
|  |59-75-84 т.д. (0522)    |Кіровоградського національного   |
|  |23-07-44          |технічного університету      |
----------------------------------------------------------------------
ПІДКОМІСІЯ З ПРИКЛАДНОЇ СТАТИСТИКИ (030506)
----------------------------------------------------------------------
|1. |Манцуров Ігор Германович,   |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |голова підкомісії, т.р.    |кафедри статистики Київського  |
|  |537-07-40(41) т.д. 248-74-64 |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|2. |Герасименко Сергій Сергійович,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |заступник голови підкомісії, |кафедри обліку, аудиту та    |
|  |т.р. 246-24-37        |статистики Національної академії |
|  |               |управління            |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|3. |Єріна Антоніна Михайлівна,  |д.е.н., професор кафедри     |
|  |секретар підкомісії, т.р.   |статистики Київського      |
|  |537-07-41; 537-07-40     |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|4. |Члени підкомісії       |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|5. |Васєчко Ольга Олександрівна, |д.е.н., генеральний директор   |
|  |               |Науково-технічного комплексу   |
|  |               |статистичних досліджень     |
|  |               |Держкомстату України т.р.    |
|  |               |227-33-78            |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|6. |Головач Анатолій       |д.е.н., професор кафедри     |
|  |Варфоломійович, т.р.     |статистики Київського      |
|  |537-07-41; 537-07-40     |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|7. |Єлісєєва Оксана Костянтинівна,|к.е.н., доцент, зам. завідувача |
|  |               |кафедри статистики        |
|  |               |Дніпропетровського національного |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|8. |Карпов Володимир Іванович,  |к.е.н., доцент, завідувач кафедри|
|  |т.р. 544-25-37; 531-47-19   |статистики Київського      |
|  |               |національного          |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|9. |Матковський Семен Олексійович,|к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0322) 74-42-20; 96-41-68|кафедри статистики Львівського  |
|  |т.ф. (0322) 74-12-62     |національного університету ім.  |
|  |               |І.Франка, начальник Львівського |
|  |               |обласного управління статистики |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|10.|Парфенцева Неля Олексіївна,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 213-09-68        |кафедри економічної статистики  |
|  |               |Державної академії статистики,  |
|  |               |обліку та аудиту Держкомстату  |
|  |               |України             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|11.|Підгорний Анатолій Захарович, |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0482) 23-03-89 т.ф.   |кафедри статистики Одеського   |
|  |(0482) 23-61-58        |державного економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|12.|Сєрова Ірина Анатоліївна, т.р.|к.е.н., доцент, завідувач кафедри|
|  |(057) 702-18-31; 702-07-12  |економічної статистики      |
|  |               |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|14.|Сідорова Антоніна Василівна, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (062) 335-83-01     |кафедри статистики Донецького  |
|  |               |національного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|15.|Чупріна Олена Анатоліївна,  |к.е.н., професор, зам. завідувача|
|  |т.р. (057) 707-53-31;     |кафедри статистики Харківського |
|  |707-54-04 т.ф. (057) 705-12-47|національного університету    |
|  |               |ім. В.Н.Каразіна         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|16.|Швець Віктор Григорович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |259-00-32           |кафедри обліку та аудиту     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |університету ім. Т.Шевченка   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|17.|Шост Іван Михайлович, т.р.  |к.е.н., доцент кафедри статистики|
|  |(0352) 33-11-02 т.ф.(0352)  |Тернопільського національного  |
|  |43-61-33           |економічного університету    |
----------------------------------------------------------------------
ПІДКОМІСІЯ З МАРКЕТИНГУ (030507)
----------------------------------------------------------------------
|1. |Кардаш Віктор Якович, голова |к.е.н., професор кафедри     |
|  |підкомісії, т.р. 456-73-08  |маркетингу Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|2. |Гребньов Микола Георгійович, |к.е.н., доцент, заступник    |
|  |заступник голови підкомісії, |завідувача кафедри маркетингу  |
|  |т.р. 456-98-73        |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|3. |Пилипчук Володимир Петрович, |к.е.н., професор кафедри     |
|  |заступник голови підкомісії, |маркетингу Київського      |
|  |т.р.459-61-55; 456-98-73   |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|4. |Куденко Наталія Володимирівна,|д.е.н, професор кафедри     |
|  |секретар підкомісії т.р.   |маркетингу Київського      |
|  |456-98-73           |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|  |Члени підкомісії       |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|5. |Азарян Олена Михайлівна, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(0622) 95-34-86, т.ф. (062)  |кафедри маркетингу і комерційної |
|  |337-90-40           |справи Донецького національного |
|  |               |університету економіки і торгівлі|
|  |               |ім. М.Туган-Барановського    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|6. |Бєлявцев Михайло Іванович,  |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0622) 55-05-17,     |кафедри маркетингу Донецького  |
|  |338-46-04           |національного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|7. |Баширов Іслам Халідович т.р. |к.е.н., професор, декан     |
|  |8.062. 95-34-34 т.моб. 8.067. |факультету маркетингу, торгівлі |
|  |620-03-77           |та митної справи Донецького   |
|  |               |національного університету    |
|  |               |економіки і торгівлі       |
|  |               |ім. М.Туган-Барановського    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|8. |Войчак Анатолій Володимирович,|д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 456-08-50; 456-43-63   |маркетингу Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана, директор Міжнародного |
|  |               |Християнського університету   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|9. |Виноградський Микола     |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |Данилович, т.р. 543-78-47   |кафедри управління розвитком   |
|  |(153)             |туризму і маркетингу Київського |
|  |               |університету туризму, економіки і|
|  |               |права              |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|10.|Воробйов Валерій Миколайович, |к.е.н., доцент кафедри маркетингу|
|  |т.р. (062) 338-46-04 т.ф.   |Донецького національного     |
|  |(062) 337-19-45        |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|11.|Ворона Олександр Іванович,  |головний бухгалтер Кабінету   |
|  |т.р. 226-30-24        |Міністрів України        |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|12.|Герасимчук Василь Гнатович,  |д.е.н., професор, декан     |
|  |т.р. 236-96-73; 241-77-11   |факультету менеджменту і     |
|  |               |маркетингу, завідувач кафедри  |
|  |               |міжнародної економіки      |
|  |               |Національного технічного     |
|  |               |університету України "КПІ"    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|13.|Карпенко Наталія       |к.е.н., доцент, завідувач кафедри|
|  |Володимирівна, т.р. (0532)  |маркетингу Полтавського     |
|  |50-91-73           |університету споживчої кооперації|
|  |               |України             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|14.|Карпенко Юрій Михайлович,   |к.е.н., доцент, завідувач кафедри|
|  |               |менеджменту і маркетингу     |
|  |               |Чернігівського інституту     |
|  |               |менеджменту і підприємництва   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|15.|Кочерга В'ячеслав Кононович, |начальник відділу поставок    |
|  |т.р. 594-76-81        |металовиробів          |
|  |               |"Укрнафтогазкомплект"      |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|16.|Корольчук Олександр Петрович, |к.е.н., доцент кафедри маркетингу|
|  |т.р. 513-77-18 т.ф. 544-39-74;|і комерційної діяльності, перший |
|  |544-74-14           |проректор Київського       |
|  |               |національного          |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|17.|Крикавський Євген Васильович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0322) 58-26-25     |кафедри логістики Національного |
|  |               |університету "Львівська     |
|  |               |політехніка"           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|18.|Окландер Михайло Анатолійович,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0482) 22-22-11     |кафедри маркетингу Одеського   |
|  |               |державного економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|19.|Ортинська Валентина Василівна,|к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 531-48-37; 531-48-38   |кафедри маркетингу та комерційної|
|  |               |діяльності Київського      |
|  |               |національного          |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|20.|Орлов Петро Аркадійович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(057) 702-02-65 (дод.3-66 або |кафедри економіки та маркетингу |
|  |4-39) т.ф. (057) 702-03-04  |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|21.|Павленко Анатолій Федорович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 456-50-55        |кафедри маркетингу, ректор    |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|22.|Пелішенко Валентин Павлович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 456-88-02        |кафедри маркетингу Київського  |
|  |               |економічного інституту      |
|  |               |менеджменту           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|23.|Решетилова Тетяна Борисівна, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (056) 744-62-10 т.ф.   |кафедри маркетингу Національної |
|  |(0562) 46-40-62        |гірничої академії України    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|24.|Решетнікова Ірина Леонідівна, |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 459-62-10        |маркетингу Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|25.|Савел'єв Євген Васильович,  |д.е.н,, професор, проректор   |
|  |т.р. (0352) 43-61-73     |Тернопільськго національного   |
|  |               |економічного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|26.|Скибінський Станіслав     |д.е.н., професор, проректор   |
|  |Володимирович, т.р. (0322)  |Львівської комерційної академії |
|  |75-65-50           |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|27.|Старостіна Алла Олексіївна,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 266-38-68        |кафедри міжнародної економіки  |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |університету ім. Т.Шевченка   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|28.|Сагаль Сергій Захарович, т.р. |к.т.н., директор інституту    |
|  |457-16-98; 457-16-97     |"Укргіпромеблі"         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|29.|Зозулев Олександр Вікторович |к.е.н., доцент кафедри      |
|  |т.р. 244-77-05; 454-98-62   |промислового маркетингу     |
|  |               |Національного технічного     |
|  |               |університету України "Київський |
|  |               |політехнічний інститут"     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|30.|Шульга Людмила Михайлівна,  |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 513-33-48 т.ф. 544-39-74;|маркетингу та комерційної    |
|  |544-74-14           |діяльності Київського      |
|  |               |національного          |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|31.|Яковлєв Анатолій Іванович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0572) 400-600 т.ф.   |кафедри економіки і маркетингу  |
|  |(0572) 400-601        |Національного технічного     |
|  |               |університету "Харківський    |
|  |               |політехнічний інститут"     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|32.|Романенко Лариса Федорівна  |д.е.н., професор, перший     |
|  |               |проректор Відкритого міжнародного|
|  |               |унів-ту розвитку людини "Україна"|
----------------------------------------------------------------------
ПІДКОМІСІЯ З ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ (030508)
----------------------------------------------------------------------
|1. |Поддєрьогін Анатолій Микитович,|к.е.н., професор, завідувач   |
|  |голова підкомісії, т.р.    |кафедри фінансів підприємств  |
|  |459-62-68;455-69-04      |Київського національного    |
|  |                |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|2. |Мороз Анатолій Миколайович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |заступник голови підкомісії,  |кафедри банківської справи   |
|  |т.р. 456-98-15         |Київського національного    |
|  |                |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|3. |Кондратюк Сергій Якович,    |к.е.н., доцент кафедри фінансів |
|  |секретар підкомісії, т.р.   |Київського національного    |
|  |456-36-35           |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|  |Члени підкомісії        |                |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|4. |Алексєєв Ігор Валентинович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 258-21-93; (0322) 72-88-69|кафедри фінансів, заступник   |
|  |                |директора Інституту економіки і |
|  |                |менеджменту Національного    |
|  |                |університету "Львівська     |
|  |                |політехніка"          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|5. |Боронос Володимир Миколайович, |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0542) 33-53-83 т.ф.   |кафедри фінансів Сумського   |
|  |(0542) 33-00-24        |державного університету     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|6. |Васюренко Олег Володимирович, |д.е.н., професор, проректор   |
|  |т.м. 8.050. 423 99 07     |Університету банківської справи |
|  |                |Національного банку України   |
|  |                |(м. Київ)            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|7. |Вожжов Анатолій Павлович, т.р. |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(0692) 24-45-30; 24-35-90   |кафедри фінансів і кредиту   |
|  |                |Севастопольського національного |
|  |                |технічного університету     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|8. |Вовчак Ольга Дмитрівна,    |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |                |кафедри банківської справи   |
|  |                |Львівської комерційної академії |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|9. |Галушко Ольга Сергіївна т.р.  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(056) 744-61-61        |кафедри економічного аналізу та |
|  |                |фінансів Національного гірничого|
|  |                |університету м. Дніпропетровськ |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|10.|Грушко Віктор Іванович, т.р.  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |455-56-90           |кафедри фінансів Інституту   |
|  |                |економіки і права "КРОК"    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|11.|Говорушко Тамара Андріївна,  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. 289-95-55 т.ф. 289-01-02 |кафедри фінансів Національного |
|  |                |університету харчових технологій|
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|12.|Гуцал Ігор Степанович,     |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |                |кафедри банківського аналізу  |
|  |                |Тернопільського національного  |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|13.|Дзюблюк Олександр Валерійович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0352) 23-60-29 т.ф.   |кафедри банківської справи   |
|  |(0352) 43-61-33        |Тернопільського національного  |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|14.|Диба Михайло Іванович, т.р.  |д.е.н., професор, декан     |
|  |455-69-07; 456-40-83      |факультету банківської справи  |
|  |                |Київського національного    |
|  |                |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|15.|Дмитренко Микола Гаврилович  |к.е.н., професор, ректор,    |
|  |т.р. 64-41-66; 64-43-44    |завідувач кафедри банківської  |
|  |                |справи Черкаського банківського |
|  |                |інституту Університету     |
|  |                |банківської справи Національного|
|  |                |банку України          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|16.|Булгакова Світлана Олексіївна, |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 513-33-48 т.ф. 544-39-74; |кафедри фінансів Київського   |
|  |544-74-14           |національного          |
|  |                |торговельно-економічного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|17.|Єгоров Петро Володимирович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (062) 335-85-95, 338-41-17|кафедри фінансів і банківської |
|  |т.ф. (062) 338-42-42      |справи Донецького національного |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|18.|Іванов Юрій Борисович, т.р.  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(057) 702-18-35 т.ф. (057)   |кафедри оподаткування      |
|  |702-03-04           |Харківського національного   |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|19.|Костирко Лідія Андріївна, т.р. |д.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(0642) 41-13-59; 41-95-53   |кафедри фінансів        |
|  |                |Східноукраїнського національного|
|  |                |університету ім. В.Даля,    |
|  |                |(м.Луганськ)          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|20.|Крамаренко Галина       |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |Олександрівна, т.р. 8-(056)  |кафедри фінансів та банківської |
|  |778-32-17           |справи Дніпропетровського    |
|  |                |університету економіки і права |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|21.|Крупка Михайло Іванович, т.р. |д.е.н, професор, завідувач   |
|  |(0322) 72-27-42 т.ф. (0322)  |кафедри фінансів, грошового   |
|  |74-12-62            |обігу і кредиту Львівського   |
|  |                |національного університету   |
|  |                |ім. І.Франка          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|22.|Кузнецова Людмила Вікторівна, |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. (0482) 23-61-58      |кафедри банківської справи   |
|  |                |Одеського державного      |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|23.|Кудряшов Василь Павлович,   |д.е.н., професор, заступник   |
|  |т.р.529-20-38         |директора НДФІ при Міністерстві |
|  |                |фінансів України        |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|24.|Кириленко Ольга Павлівна, т.р. |д.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(0352) 53-39-69        |кафедри казначейської справи  |
|  |                |Тернопільського національного  |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|25.|Крисоватий Андрій Ігорович,  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. (0352) 53-45-09 т.ф.   |кафедри податків і фіскальної  |
|  |(0352) 43-61-33        |політики Тернопільського    |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|26.|Лютий Ігор Олексійович, т.р.  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |259-70-62           |кафедри фінансів, грошового   |
|  |                |обігу та кредиту Київського   |
|  |                |національного університету   |
|  |                |ім. Тараса Шевченка       |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|27.|Міщенко Володимир Іванович,  |д.е.н., професор, директор   |
|  |т.р. 230-17-59         |Центру наукових досліджень   |
|  |                |Національного банку України   |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|28.|Мних Євген Володимирович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |513-33-48 т.ф. 544-39-74;   |кафедри фінансового аналізу і  |
|  |544-74-14           |контролю Київського       |
|  |                |національного торговельно -   |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|29.|Омелянович Лідія Олександрівна,|д.е.н., професор, перший    |
|  |т.р.(062) 337-79-94 т.ф. (062) |проректор, завідувач кафедри  |
|  |305-45-38           |фінансів Донецького       |
|  |                |національного університету   |
|  |                |економіки і торгівлі      |
|  |                |ім. М.Туган-Барановського    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|30.|Осадець Семен Степанович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |459-62-84; 455-69-04      |кафедри страхування Київського |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|31.|Пересада Анатолій Анатолійович,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 459-62-65         |кафедри банківських інвестицій |
|  |                |Київського національного    |
|  |                |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|32.|Примостка Людмила Олексіївна, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |                |кафедри менеджменту банківської |
|  |                |діяльності Київського      |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|33.|Рогов Георгій Костянтинович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0512) 35-91-48 т.ф.   |кафедри фінансів Національного |
|  |(0512) 39-73-26        |університету кораблебудування  |
|  |                |ім. Адмірала Макарова      |
|  |                |(м. Миколаїв)          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|34.|Савлук Михайло Іванович, т.р. |д.е.н., професор кафедри    |
|  |456-32-93           |банківської справи Київського  |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|35.|Смовженко Тамара Степанівна,  |д.е.н., професор, ректор    |
|  |т.р. 462-53-42 т.моб. 8.050.  |Університету банківської справи |
|  |370-25-64           |Національного банку України   |
|  |                |(м. Київ)            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|36.|Смолін Ігор Валентинович, т.р. |д.е.н., професор, декан     |
|  |513-33-48 т.ф. 544-39-74;   |факультету банківської справи  |
|  |544-74-14           |Київського національного    |
|  |                |торговельно-економічного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|37.|Сало Іван Васильович,     |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |                |кафедри банківської справи   |
|  |                |Української академії банківської|
|  |                |справи (м. Суми)        |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|38.|Федосов Віктор Михайлович, т.р.|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |456-36-35; 455-69-06      |кафедри фінансів Київського   |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|39.|Хлівний Володимир Кирилович,  |к.е.н., доцент, декан      |
|  |т.р. 456-04-64; 459-62-80   |фінансово-економічного     |
|  |                |факультету Київського      |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|40.|Цвєткова Людмила Олексіївна,  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. (05322) 51-91-71     |кафедри фінансів Полтавського  |
|  |                |університету споживчої     |
|  |                |кооперації України       |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|41.|Чернявський Олександр Павлович,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0482) 23-33-88      |кафедри фінансів Одеського   |
|  |                |державного економічного     |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|42.|Шульга Наталія Петрівна, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |513-33-48 т.ф. 544-39-74;   |кафедри банківської справи   |
|  |544-74-14           |Київського національного    |
|  |                |торговельно-економічного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|43.|Юрій Сергій Ілліч, т.р. (0352) |д.е.н., професор, ректор,    |
|  |43-61-33; 33-30-33 т.ф. (0352) |завідувач кафедри фінансів   |
|  |43-61-33            |Тернопільського національного  |
|  |                |економічного університету    |
----------------------------------------------------------------------
ПІДКОМІСІЯ З ОБЛІКУ І АУДИТУ (030509)
----------------------------------------------------------------------
|1. |Кужельний Микола Васильович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |голова підкомісії, т.р.    |кафедри обліку підприємницької |
|  |456-52-56; 459-62-41      |діяльності Київського      |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|2. |Кіндрацька Любомира Максимівна,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |заступник голови підкомісії,  |кафедри обліку в кредитних і  |
|  |т.р. 456-52-56; 459-62-39   |бюджетних установах та     |
|  |                |економічного аналізу Київського |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|3. |Петрик Олена Анатоліївна,   |д.е.н., професор, заступник   |
|  |заступник голови підкомісії,  |завідувача кафедри аудиту    |
|  |т.р. 456-52-56; 459-62-39   |Київського національного    |
|  |                |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|4. |Небильцова Оксана       |к.е.н., доцент, заступник    |
|  |Володимирівна, секретар    |завідувача кафедри обліку    |
|  |підкомісії т.р. 459-62-37   |підприємницької діяльності   |
|  |                |Київського національного    |
|  |                |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|  |    Члени підкомісії    |                |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|5. |Бачинський Василь Іванович,  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.ф. (0322) 79-76-78      |кафедри бухгалтерського обліку |
|  |                |Львівської комерційної академії |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|6. |Ворона Олександр Іванович, т.р.|головний бухгалтер, завідуючий |
|  |226-30-24 т.ф. 293-00-92    |відділом бухгалтерського обліку |
|  |                |Кабінету Міністрів України   |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|7. |Губачова Ольга Марківна, т.р. |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(05322) 2-06-55        |кафедри бухгалтерського обліку |
|  |                |Полтавського університету    |
|  |                |споживчої кооперації      |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|8. |Гринько Алла Павлівна, т.р.  |к.е.н., професор кафедри обліку |
|  |(0572) 30-05-34 т.ф. (0572)  |і аудиту, декан факультету   |
|  |36-89-79            |менеджменту Харківського    |
|  |                |державного університету     |
|  |                |харчування та торгівлі     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|9. |Давидов Григорій Миколайович, |д.е.н., професор, декан     |
|  |т.р.(0522) 55-92-34 т.ф. (0522)|економічного факультету     |
|  |55-92-53            |Кіровоградського національного |
|  |                |технічного університету     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|10.|Дем'яненко Микола Якович,   |д.е.н., професор, заступник   |
|  |т.р.266-05-66 т.д. 266-08-90  |директора інституту аграрної  |
|  |                |економіки УААН         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|11.|Даньків Йосип Якимович, т.р.  |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |(0312) 61-43-83        |кафедри бухгалтерського обліку і|
|  |                |аудиту Ужгородського      |
|  |                |національного університету   |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|12.|Загородній Анатолій Григорович,|к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0322) 72-47-33 т.ф.   |кафедри обліку та аналізу,   |
|  |(0322) 72-56-80        |проректор з науково-педагогічної|
|  |                |роботи Національного      |
|  |                |університету "Львівська     |
|  |                |політехніка"          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|13.|Калюга Євгенія Василівна, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(297) 60-301          |кафедри бухгалтерського обліку |
|  |                |Державного університету ДПС   |
|  |                |України             |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|14.|Крупка Ярослав Дмитрович, т.р. |д.е.н., професор, директор   |
|  |(0352) 43-61-67 т.ф. (0352)  |інституту обліку і аудиту    |
|  |43-61-33            |Тернопільського національного  |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|15.|Лисенко Любов Іванівна, т.р.  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(0692) 54-62-88; 54-13-55 т.ф. |кафедри обліку і аудиту     |
|  |(0692) 24-35-90        |Севастопольського національного |
|  |                |технічного університету     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|16.|Левицька Світлана Олексіївна, |д.е.н., професор, декан     |
|  |т.р. (0362) 22-23-30 т.ф.   |факультету економіки і     |
|  |(0362) 28-08-43        |підприємництва Національного  |
|  |                |університету водного      |
|  |                |господарства та         |
|  |                |природокористування (м. Рівне) |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|17.|Мних Євген Володимирович т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(044) 513-63-18        |кафедри аудиту і аналізу    |
|  |                |Київського національного    |
|  |                |торговельно-економічного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|18.|Мержвинська Анна Миколаївна,  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. 497-51-51 т.ф. 408-30-27 |кафедри обліку і аудиту     |
|  |                |Національного авіаційного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|19.|Нападовська Любов Василівна,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 513-33-48 т.ф. 544-39-74; |кафедри бухгалтерського обліку |
|  |544-74-14           |Київського національного    |
|  |                |торговельно-економічного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|20.|Орлова Валентина Кузьмінічна, |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0342) 24-01-37 т.ф.   |кафедри обліку і аудиту     |
|  |(0342) 24-21-39        |Івано-Франківського       |
|  |                |національного технічного    |
|  |                |університету нафти і газу    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|21.|Приходько Володимир Сергійович,|к.е.н., доцент, фінансовий   |
|  |т.р. 555-08-46 т.ф. 559-14-23 |директор - головний бухгалтер  |
|  |                |МТСБУ              |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|22.|Погорєлова Олена Володимирівна,|к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. (0512) 35-91-48 т.ф.   |кафедри бухгалтерського обліку |
|  |(0512) 39-73-26        |та аудиту Національного     |
|  |                |університету кораблебудування  |
|  |                |ім. Адмірала Макарова      |
|  |                |(м. Миколаїв)          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|23.|Титенко Лариса Василівна, т.р. |голова правління Державної   |
|  |244-28-76 т.ф. 244-30-12    |акціонерної компанії "Ліки   |
|  |                |України" Кабінету Міністрів   |
|  |                |України             |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|24.|Садовська Ірина Борисівна, т.р.|к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(03322) 6-44-10        |кафедри обліку і аудиту Луцького|
|  |                |державного технічного      |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|25.|Сидюк Ольга Вікторівна, т.р.  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(062) 338-42-63 т.ф. (062)   |кафедри обліку і аудиту     |
|  |337-19-45           |Донецького національного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|26.|Смоленюк Петро Степанович, т.р.|к.е.н., професор, ректор    |
|  |(0382) 72-89-25 т.д. (0382)  |Хмельницького економічного   |
|  |74-30-41            |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|27.|Сухарєва Любов Олексіївна, т.р.|к.е.н., професор, завідувач   |
|  |(062) 305-21-38 т.ф. (062)   |кафедри контролю і аналізу   |
|  |305-06-73           |Донецького національного    |
|  |                |університету економіки і    |
|  |                |торгівлі ім. М.         |
|  |                |Туган-Барановського       |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|28.|Ульянченко Михайло Васильович, |голова правління ЗАТ      |
|  |т.р. 524-48-02 т.д. 456-74-89 |"Транснафтопереробка"      |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|29.|Чернелевський Леонід      |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |Миколайович, т.р. 284-31-13  |кафедри обліку і аудиту     |
|  |т.д. 410-29-63         |Національного університету   |
|  |                |харчових технологій (м. Київ)  |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|30.|Чабанова Наталія Володимирівна,|к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0572) 21-28-73; 20-69-23 |кафедри обліку та аудиту    |
|  |                |Харківської державної академії |
|  |                |залізничного транспорту     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|31.|Швець Віктор Григорович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |259-00-32 т.д. 290-83-55    |кафедри обліку і аудиту     |
|  |                |Київського національного    |
|  |                |університету ім. Т.Шевченка   |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|32.|Шевчук Володимир Олександрович,|д.е.н., професор, проректор   |
|  |т.р. 255-05-64 т.д. 295-05-10 |Державної академії статистики, |
|  |                |обліку та аудиту при      |
|  |                |Держкомітеті статистики України |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|33.|Шеремет Олег Олексійович, т.р. |к.е.н., доцент, декан факультету|
|  |289-95-55 т.ф. 289-01-02    |обліку, фінансів та       |
|  |                |підприємницької діяльності   |
|  |                |Національного університету   |
|  |                |харчових технологій       |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|34.|Яценко Володимир Микитович,  |д.е.н., професор, проректор   |
|  |т.р. (0472) 32-24-78 т.д.   |Черкаського державного     |
|  |(0472) 45-32-08        |технологічного університету   |
----------------------------------------------------------------------
ПІДКОМІСІЯ З ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (030510)
----------------------------------------------------------------------
|1. |Мазаракі Анатолій Антонович,|д-р екон. наук, проф., ректор   |
|  |голова підкомісії, заступник|Київського національного      |
|  |голови НМК, т.р. (044)   |торговельно-економічного      |
|  |531-49-49          |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|2. |Притульська         |д-р техн. наук, проф.,       |
|  |Наталія Володимирівна,   |декан товарознавчого факультету,  |
|  |заступник голови підкомісії,|зав. кафедри товарознавства та   |
|  |т.р. (044) 531-47-71    |експертизи продовольчих товарів  |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|3. |Калиновська Лариса     |канд. екон. наук, доцент, начальник|
|  |Євгенівна, вчений секретар |навчального відділу Київського   |
|  |підкомісії, т.р. (044)   |національного           |
|  |531-47-51          |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|4. |Грачова Людмила       |методист вищої кваліфікаційної   |
|  |Іванівна т.р (044) 417-84-70|категорії Інституту        |
|  |              |інноваційних технологій та змісту |
|  |              |освіти МОН України         |
----------------------------------------------------------------------
Секція товарознавства
----------------------------------------------------------------------
|5. |Притульська Наталія     |д-р. техн. наук, проф., декан   |
|  |Володимирівна, голова секції|товарознавчого факультету, зав.  |
|  |т.р. (044) 531-47-94    |кафедри товарознавства та     |
|  |              |експертизи продовольчих товарів  |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|6. |Тищенко Євгенія Василівна, |канд. техн. наук, доцент кафедри  |
|  |заступник голови секції   |товарознавства та експертизи    |
|  |              |продовольчих товарів Київського  |
|  |              |національного           |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|7. |Белінська Світлана     |канд. техн. наук, заступник декана |
|  |Омелянівна, секретар секції |товарознавчого факультету     |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|8. |Антоник Ольга Василівна,  |канд. філолог. наук, доцент, зав. |
|  |              |кафедри товарознавства та     |
|  |              |організації книжкової торгівлі   |
|  |              |Української академії друкарства  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|9. |Артюх Тетяна Миколаївна,  |канд. техн. наук, доцент, заст.  |
|  |              |завідувача кафедри товарознавства |
|  |              |та експертизи непродовольчих    |
|  |              |товарів Київського національного  |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|10.|Байдакова Людмила Іванівна, |д-р. техн. наук, проф. Луцького  |
|  |              |державного технічного університету |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|11.|Бенчук Олександр Петрович, |канд. техн. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри товарознавства і експертизи|
|  |              |Рівненського інституту       |
|  |              |слов'янознавства Київського    |
|  |              |славістичного університету     |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|12.|Бідаш Валентин Іванович,  |канд. техн. наук, доцент,     |
|  |              |Луганського національного     |
|  |              |педагогічного університету     |
|  |              |ім. Т.Шевченка           |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|13.|Войнаш Лідія Герасимівна,  |начальник управління кадрової   |
|  |              |політики кооперативної освіти і  |
|  |              |науки, директор          |
|  |              |Навчально-методичного центру    |
|  |              |"Укоопосвіта" Укоопспілки     |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|14.|Дубініна Антоніна      |канд. техн. наук, проф., зав.   |
|  |Анатоліївна,        |кафедри товарознавства та     |
|  |              |експертизи Харківського державного |
|  |              |університету харчування та торгівлі|
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|15.|Дудла Іраїда Олександрівна, |д-р. техн. наук, зав. кафедри   |
|  |              |товарознавства та комерційної   |
|  |              |діяльності Чернігівського     |
|  |              |державного технологічного     |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|16.|Дюкарева Галина Іванівна,  |канд. техн. наук , доцент , зав.  |
|  |              |кафедри товарознавства в митній  |
|  |              |справі Харківського державного   |
|  |              |університету харчування та торгівлі|
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|17.|Ємченко Ірина Володимирівна |канд. техн. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри експертизи товарів та   |
|  |              |послуг Львівської комерційної   |
|  |              |академії              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|18.|Жук Валентина Анатоліївна, |канд. техн. наук, доцент, зав.   |
|  |т.р. 2-15-00        |кафедри товарознавства продовольчих|
|  |              |товарів Полтавського університету |
|  |              |споживчої кооперації України    |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|19.|Захарченко петро      |д-р. техн. наук, зав. кафедри   |
|  |Володимирович,       |товарознавства і комерційної    |
|  |              |діяльності Національного      |
|  |              |університету будівництва і     |
|  |              |архітектури, м. Київ        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|20.|Кисляк Надія Кирилівна,   |-канд. техн. наук, доцент кафедри |
|  |              |товарознавства та експертизи    |
|  |              |непродовольчих товарів Київського |
|  |              |національного           |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|21.|Коломієць Тетяна Миколаївна,|канд. техн. наук, доцент кафедри  |
|  |              |товарознавства та експертизи    |
|  |              |непродовольчих товарів Київського |
|  |              |національного           |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|22.|Косаріна Валентина Петрівна,|канд. екон. наук, проф., перший  |
|  |т.р. (0532) 50-91-36    |проректор Полтавського університету|
|  |              |споживчої кооперації України    |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|23.|Лойко Дмитро Петрович, т.р. |канд. техн. наук, проф., зав.   |
|  |95-33-86          |кафедри товарознавства, митної   |
|  |              |справи та експертизи непродовольчих|
|  |              |товарів Донецького національного  |
|  |              |університету економіки та торгівлі |
|  |              |ім. М. Туган-Барановського     |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|24.|Малигіна Валентина     |канд. техн. наук, доцент, зав.   |
|  |Дмитрівна, т.р. (0622)   |кафедри товарознавства і експертизи|
|  |95-34-73          |продовольчих товарів, Донецького  |
|  |              |національного університету,    |
|  |              |економіки і торгівлі ім.      |
|  |              |Туган-Барановського        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|25.|Мережко Ніна Василівна,   |д-р. техн. наук, проф. кафедри   |
|  |              |товарознавства та експертизи    |
|  |              |непродовольчих товарів Київського |
|  |              |національного           |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|26.|Одарченко Микола Семенович, |канд. техн. наук, проф., декан   |
|  |              |товарознавчого факультету     |
|  |              |Харківського державного      |
|  |              |університету харчування та торгівлі|
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|27.|Омельченко Наталія     |канд. техн. наук, доцент, зав.   |
|  |Володимирівна, т.р. 2-17-75 |кафедри товарознавства та     |
|  |              |експертизи непродовольчих товарів |
|  |              |Полтавського університету споживчої|
|  |              |кооперації України         |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|28.|Павлова Валентина Андріївна,|канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри товарознавства та     |
|  |              |комерційної діяльності, декан   |
|  |              |факультету економіки і управління |
|  |              |бізнесу Дніпропетровського     |
|  |              |університету економіки та права  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|29.|Полікарпов Іван Степанович, |канд. техн. наук, проф., зав.   |
|  |т.р. 79-76-22        |кафедри товарознавства       |
|  |              |непродовольчих товарів Львівської |
|  |              |комерційної академії        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|30.|Пугачевський Григорій    |д-р. техн. наук, проф. кафедри   |
|  |Федорович,         |товарознавства непродовольчих   |
|  |              |товарів Київського національного  |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|31.|Семенов Василь Федорович,  |д-р екон. наук, професор, зав.   |
|  |              |кафедри екології розміщення    |
|  |              |продуктивних сил та технології   |
|  |              |Одеського державного економічного |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|32.|Сердюк Людмила Василівна,  |д-р техн. наук, проф., зав. кафедри|
|  |              |товарознавства та експертизи    |
|  |              |товарів Одеської національної   |
|  |              |академії харчових технологій    |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|33.|Сіренко Світлана      |канд. техн. наук, доцент,     |
|  |Олександрівна,       |зав. кафедри            |
|  |              |товарознавства та маркетингу    |
|  |              |Вінницького            |
|  |              |торговельно-економічного інституту |
|  |              |КНТЕУ               |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|34.|Сирохман Іван Васильович,  |д-р. техн. наук, проф., зав.    |
|  |т.р. 9-76-46        |кафедри товарознавства продовольчих|
|  |              |товарів Львівської комерційної   |
|  |              |академії              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|35.|Скоро багатий Ярослав    |канд. хім. наук, проф., декан   |
|  |Петрович, т.р. 76-44-08   |товарознавчо-комерційного     |
|  |              |факультету Львівської комерційної |
|  |              |академії              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|36.|Тихонова Надія Петрівна,  |канд. техн. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри товарознавства та     |
|  |              |експертизи непродовольчих товарів |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|37.|Трішкіна Ніна Іванівна   |канд. екон. наук, викладач вищої  |
|  |              |категорії, зав. товарознавчого   |
|  |              |відділення Хмельницького      |
|  |              |економічного коледжу КНТЕУ     |
----------------------------------------------------------------------
СЕКЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
----------------------------------------------------------------------
|38.|Гуляєва Наталія Миколаївна, |канд. екон. наук, проф., декан   |
|  |голова секції т.р. (044)  |факультету економіки, менеджменту |
|  |544-39-85          |та права Київського національного |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|39.|Лігоненко Лариса      |д-р. екон. наук, проф., зав.    |
|  |Олександрівна, заступник  |кафедри економіки підприємництва  |
|  |голови секції т.р. (044)  |Київського національного      |
|  |531-47-69          |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|40.|Височин Ірина Володимирівна,|канд. екон. наук, ст. викладач   |
|  |секретар секції       |кафедри економіки підприємництва  |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|41.|Азарян Олена Михайлівна,  |д-р. екон. наук, проф., зав.    |
|  |              |кафедри маркетингу і комерційної  |
|  |              |справи Донецького національного  |
|  |              |університету економіки та торгівлі |
|  |              |ім. Туган-Барановського      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|42.|Андросова Тетяна Василівна, |канд. екон. наук, доцент, декан  |
|  |              |економічного факультету      |
|  |              |Харківського державного      |
|  |              |університету харчування і торгівлі |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|43.|Апопій Віктор Володимирович,|канд. екон. наук, проф., проректор |
|  |              |з наукової роботи, зав. кафедри  |
|  |              |комерційної діяльності Львівської |
|  |              |комерційної академії;       |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|44.|Балабан Петро Юрійович   |канд. екон. наук, доцент, проректор|
|  |              |з навчально-виробничої роботи, зав.|
|  |              |кафедри комерційної діяльності та |
|  |              |підприємництва Полтавського    |
|  |              |університету споживчої кооперації |
|  |              |України              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|45.|Баширов Іслам Халідович,  |канд. екон. наук, проф., декан   |
|  |т.р. (0622) 95-34-84;    |факультету маркетингу, торгівлі та |
|  |95-34-34          |митної справи Донецького      |
|  |              |національного університету     |
|  |              |економіки та торгівлі       |
|  |              |ім. Туган-Барановського      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|46.|Березін Олександр      |д-р екон. наук, проф., зав. кафедри|
|  |Вікторович,         |економіки підприємства Полтавського|
|  |              |університету споживчої кооперації |
|  |              |України              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|47.|Вахтін Сергій Ростиславович,|канд. техн. наук, проф., декан   |
|  |              |факультету економіки та менеджменту|
|  |              |Полтавського університету споживчої|
|  |              |кооперації України         |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|48.|Власова Наталія Олексіївна, |канд. екон. наук, проф., зав.   |
|  |              |кафедри економіки підприємств   |
|  |              |харчування і торгівлі Харківського |
|  |              |державного університету харчування |
|  |              |та торгівлі            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|49.|Дайновський Юрій      |д-р. екон. наук, проф., зав.    |
|  |Анатолійович,        |кафедри маркетингу Львівської   |
|  |              |комерційної академії        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|50.|Іванова Лілія Омелянівна,  |канд. екон. наук, доцент кафедри  |
|  |              |маркетингу Львівської комерційної |
|  |              |академії              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|51.|Карпенко Наталія      |канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |Володимирівна,       |кафедри маркетингу Полтавського  |
|  |              |університету споживчої кооперації |
|  |              |України              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|52.|Лошенюк Ірина Романівна,  |канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри маркетингу Чернівецького  |
|  |              |торговельно-економічного інституту |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|53.|Міщенко Наталія Григорівна, |канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри економіки підприємства   |
|  |              |Львівської комерційної академії  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|54.|Омельянович Лідія      |д-р. екон. наук, проф., перший   |
|  |Олександрівна, т.р. (062)  |проректор Донецького національного |
|  |305-45-38          |університету економіки та торгівлі |
|  |              |ім. Туган-Барановського      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|55.|Ортинська Валентина     |канд. екон. наук, проф., зав.   |
|  |Василівна,         |кафедри маркетингу та комерційної |
|  |              |діяльності Київського національного|
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|56.|Полянко Валентина Василівна,|канд. екон. наук, доцент, заст.  |
|  |              |директора Чернівецького      |
|  |              |торговельно-економічного інституту |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|57.|Попова Людмила Олексіївна, |канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри маркетингу та комерційної |
|  |              |діяльності Харківського державного |
|  |              |університету харчування та торгівлі|
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|58.|Садеков Алімжан Абдуллович, |д-р. екон. наук, проф., проректор з|
|  |              |наукової роботи Донецького     |
|  |              |національного університету     |
|  |              |економіки та торгівлі       |
|  |              |ім. Туган-Барановського      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|59.|Фролова Лариса       |д-р екон. наук, доцент, заст. зав. |
|  |Володимирівна,       |кафедри економіки підприємства   |
|  |              |Донецького національного      |
|  |              |університету економіки та торгівлі |
|  |              |ім. Туган-Барановського      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|60.|Чорна Людмила Олександрівна,|канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри економіки підприємства та |
|  |              |менеджменту Вінницького      |
|  |              |торговельно-економічного інституту |
|  |              |КНТЕУ               |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|61.|Шаповалова Тетяна Юріївна, |канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри менеджменту і       |
|  |              |підприємництва Міжгалузевого    |
|  |              |інституту післядипломної освіти при|
|  |              |Національному технічному      |
|  |              |університеті "ХПІ"         |
----------------------------------------------------------------------
ПІДКОМІСІЯ З БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ
----------------------------------------------------------------------
|1. |Соболь Сергій Миколайович,  |к.е.н., професор, завідувач    |
|  |голова підкомісії т.р.    |кафедри менеджменту Київського  |
|  |458-00-71; 459-61-80     |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|2. |Афанасьєв Микола Васильович, |к.е.н., професор, проректор,   |
|  |заступник голови підкомісії |завідувач кафедри економіки    |
|  |т.р. (057) 715-50-38;    |підприємств та менеджменту    |
|  |702-18-34; 702-18-35     |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|3. |Шершньова Зоя Євгеніївна,  |к.е.н., доцент, заступник     |
|  |секретар підкомісії т.р.   |завідувача кафедри менеджменту  |
|  |459-61-80          |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|  |Члени підкомісії       |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|4. |Жиляєв Ігор Борисович, т.р. |к.е.н., заступник завідуючого   |
|  |255-31-62; 255-33-49     |секретаріатом комітету Верховної |
|  |               |Ради України з питань науки і   |
|  |               |освіти              |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|5. |Будзан Богдан Павлович, т.р. |к.т.н., ректор Міжнародного    |
|  |290-04-95          |інституту менеджменту (м. Київ)  |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|6. |Гвоздьов Сергій       |к.е.н., заступник декана     |
|  |Станіславович, т.р. 490-66-35|Києво-Могилянської бізнес-школи  |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|7. |Дорофієнко В'ячеслав     |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |Володимирович, т.р. (062)  |кафедри менеджменту Донецької   |
|  |304-64-42 т.ф. (062)     |державної академії управління   |
|  |304-12-97          |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|8. |Козлова Галина Миколаївна,  |к.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0482) 23-02-82 т.ф.  |кафедри менеджменту Одеського   |
|  |(0482) 32-04-46       |державного економічного      |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|9. |Кузьмін Олег Євгенович, т.р. |д.е.н., професор, директор    |
|  |(0322) 39-82-10; 72-88-69  |Навчально-наукового інституту   |
|  |               |економіки і менеджменту      |
|  |               |Національного університету    |
|  |               |"Львівська політехніка"      |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|10.|Крікунов Михайло Вікторович, |к.т.н., доцент, ректор      |
|  |т.р. 456-37-00        |Міжнародного інституту бізнесу  |
|  |               |(м. Київ)             |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|11.|Панченко Євген Григорович,  |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 456-24-47; 456-61-46  |міжнародного менеджменту     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|12.|Сохацька Олена Миколаївна,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.ф. (0352) 43-60-74     |кафедри фінансового інжинірингу  |
|  |               |Тернопільського національного   |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|13.|Яницький Петро Степанович,  |к.е.н., ректор Львівського    |
|  |т.р (0322) 41-90-50     |інституту менеджменту       |
----------------------------------------------------------------------
Секція молодшого спеціаліста
----------------------------------------------------------------------
|1. |Марушевська Валентина    |директор Київського економічного  |
|  |Іларіонівна, голова секції |коледжу Київського національного  |
|  |т.р. 403-04-47       |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|2. |Шевченко Тетяна Миколаївна, |заступник директора з       |
|  |заступник голови секції т.р.|навчально-методичної роботи    |
|  |206-07-20 (129)       |Київського коледжу нерухомості   |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|  |Члени секції        |                  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|3. |Андрійченко Ніна Кирилівна, |заступник директора Київського   |
|  |т.р. 528-63-93 т. ф.    |технікуму легкої промисловості,  |
|  |529-01-62          |голова міського об'єднання     |
|  |              |викладачів економічних дисциплін  |
|  |              |(м. Київ)             |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|4. |Бич Юрій Романович, т.р. 8 |завідувач відділенням Самбірського |
|  |(03236) 34-088; 62-253   |технікуму економіки та інформатики |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|5. |Войнаш Лідія Герасимівна,  |директор Навчально-методичного   |
|  |т.р. 278-53-24       |центру "Укоопосвіта"        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|6. |Дударь Анатолій Павлович,  |директор Сімферопольського коледжу |
|  |т.р. 8(0652) 27-49-35    |Київського національного      |
|  |              |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|7. |Дудник Тетяна Павлівна, моб.|заступник директора        |
|  |8.067. 784-61-35      |Науково-методичного центру по   |
|  |              |підготовці молодших спеціалістів  |
|  |              |аграрної освіти          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|8. |Греченкова Людмила     |директор Київського        |
|  |Миколаївна, т.р. 424-70-49 |торговельно-економічного коледжу  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|9. |Зайцев Олександр Філіпович, |голова Ради директорів вузів I-II |
|  |т.р. 8 (0622) 77-13-14   |рівня акредитації м. Донецька,   |
|  |              |директор Донецького гірничого   |
|  |              |технікуму імені Абакумова     |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|10.|Левочко Марія Теодоріївна, |канд. пед. наук, завідувач     |
|  |т.р. 408-61-48 т.д.     |відділенням Київського       |
|  |543-18-68 моб. 8.067.    |промислово-економічного коледжу  |
|  |723-18-79          |Національного авіаційного     |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|11.|Мамрич Степан Миколайович, |канд. пед. наук, директор     |
|  |т.р. 8 (0322) 70-20-50   |Львівського технічного коледжу   |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|12.|Оверченко Валентина     |голова циклової комісії      |
|  |Іванівна, т.р. 236-11-11  |загально-економічних дисциплін   |
|  |т.д. 402-88-68       |професійно-педагогічного коледжу  |
|  |              |імені Макаренка          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|13.|Пашковський Анатолій    |директор Київського коледжу    |
|  |Іванович, т.р. 272-00-44  |інформаційних систем та технологій |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|14.|Паренюк Наталія Леонідівна, |директор Київського коледжу    |
|  |т.р. 269-30-61       |міжнародної торгівлі        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|15.|Рудь Ніна Андріївна, т.р. 8 |директор Роменського коледжу    |
|  |(054) 487-20-37       |Київського національного      |
|  |              |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|16.|Суслова Лілія Станіславівна,|голова циклової комісії економічних|
|  |т.р. 501-79-13 т.д.     |дисциплін Київського        |
|  |573-69-61          |оптико-механічного технікуму    |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|17.|Черненька Людмила Борисівна,|завідувач відділу з підготовки   |
|  |т.р. 8 (297) 62-007     |молодших спеціалістів Ірпінського |
|  |              |економічного коледжу Національного |
|  |              |аграрного університету       |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|18.|Філевич Леонід Григорович, |директор Криворізького коледжу   |
|  |т.р. 8 (0564) 53-59-92   |економіки та управління Київського |
|  |              |національного економічного     |
|  |              |університету імені Вадима Гетьмана |
----------------------------------------------------------------------
Комісія з менеджменту і адміністрування (0306)
Президія
----------------------------------------------------------------------
|1. |МАЗАРАКІ Анатолій    |Академік НАН України, д.е.н., ректор |
|  |Антонович, голова, (044) |Київського національного       |
|  |531-49-49        |торговельно-економічного університету |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|2. |ГЕРАСИМЧУК Зоряна    |д.е.н., проф., проректор з      |
|  |Вікторівна, заст. голови,|науково-педагогічної та методичної  |
|  |(044) 531-49-32     |роботи Київського національного    |
|  |             |торговельно-економічного університету |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|3. |ГУЛЯЄВА Наталія     |к.е.н., проф., декан факультету    |
|  |Миколаївна, заст. голови,|економіки, менеджменту та права    |
|  |(044) 531-47-06     |Київського національного       |
|  |             |торговельно-економічного університету |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|4. |ГРАЧЕВА Людмила Іванівна,|методист вищої кваліфікаційної    |
|  |(044) 417-84-70     |категорії відділу           |
|  |             |соціально-гуманітарної, мистецької та |
|  |             |освіти з бізнесу та права Інституту  |
|  |             |інноваційних технологій та змісту   |
|  |             |освіти МОН України          |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|5. |МИХАЙЛІЧЕНКО Ганна    |к.е.н., доцент кафедри        |
|  |Іванівна, вчений     |готельно-ресторанного та туристичного |
|  |секретар, (044) 531-48-28|бізнесу Київського національного   |
|  |             |торговельно-економічного університету |
|--------------------------------------------------------------------|
|               Члени президії             |
|--------------------------------------------------------------------|
|6. |БАБАК Віталій Павлович  |д.т.н., проф., ректор Національного  |
|  |             |авіаційного університету       |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|7. |БАЛАБАНОВ Костянтин   |д.політ.н., проф., ректор       |
|  |Васильович        |Маріупольського державного      |
|  |             |гуманітарного університету      |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|8. |БАЛАБАНОВА Людмила    |д.е.н., проф., зав.кафедри      |
|  |Веніамінівна       |маркетингового менеджменту Донецького |
|  |             |державного університету економіки і  |
|  |             |торгівлі ім. Туган-Барановського   |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|9. |БОЖИДАРНІК Віктор    |д.т.н., проф., ректор Луцького    |
|  |Володимирович      |державного технічного університету  |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|10.|ГАЛУШКО Валерій     |д.е.н., проф., директор Інститут   |
|  |Павлович         |бізнесу Національного аграрного    |
|  |             |університету (м. Київ)        |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|11.|ГЕРАСИМЧУК Василь    |д.е.н., проф. , декан факультету   |
|  |Гнатович         |менеджменту та маркетингу       |
|  |             |Національного технічного університету |
|  |             |України "Київський політехнічний   |
|  |             |інститут"               |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|12.|ГОЛУБЕНКО Олександр   |д.т.н., проф., член-кор. АПНУ, ректор |
|  |Леонідович        |Східноукраїнського національного   |
|  |             |університету ім. В.Даля (Луганськ)  |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|13.|ГРИГОРАК Марія      |к.е.н., доц., зав. кафедри логістики |
|  |Юріївна         |Національного авіаційного       |
|  |             |університету, м. Київ         |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|14.|ЗВЄРЯКОВ Михайло     |д.е.н., проф., ректор Одеського    |
|  |Іванович         |національного економічного      |
|  |             |університету             |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|15.|КОПИЧ Іван Михайлович  |к.ф.-м.н., проф., ректор Львівської  |
|  |             |комерційної академії         |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|16.|КОЛОТ Анатолій      |д.е.н., проф., проректор з      |
|  |Михайлович        |науково-педагогічної роботи Київського|
|  |             |національного економічного      |
|  |             |університету             |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|17.|КРИВЦОВ Володимир    |д.т.н., проф., ректор Національного  |
|  |Станіславович      |аероосмічного університету      |
|  |             |ім. М.Є.Жуковського          |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|18.|КРІКУНОВ Михайло     |к.т.н., академічний віце-президент  |
|  |Вікторович        |Міжнародного інституту бізнесу    |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|19.|КУЗЬМІН Олег       |д.е.н., проф., директор        |
|  |Євгенович        |навчально-наукового Інституту     |
|  |             |економіки і менеджменту Національного |
|  |             |університету "Львівська політехніка" |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|20.|МОРОЗОВА Ірина      |д.е.н., проф., ректор Одеського    |
|  |Володимирівна      |національного морського університету |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|21.|ОНИЩЕНКО Володимир    |д.е.н., проф., ректор Полтавського  |
|  |Олександрович      |національного технічного університету |
|  |             |ім. Ю.Кондратюка           |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|22.|ПОВАЖНИЙ Станіслав    |д.е.н., проф., ректор Донецького   |
|  |Федорович        |державного університету управління  |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|23.|ПОНОМАРЕНКО Володимир  |д.е.н., проф., ректор Харківського  |
|  |Степанович        |національного економічного      |
|  |             |університету             |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|24.|ПОПОВИЧ Сергій      |к.іст.н., проректор Інституту туризму |
|  |Іванович         |Федерації профспілок України, м. Київ |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|25.|СКИБА Микола Єгорович  |д.т.н., проф., ректор Хмельницького  |
|  |             |національного університету      |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|26.|СТЕПАНЕНКО Сергій    |к.е.н., проф., проректор з      |
|  |Васильович        |науково-педагогічної роботи Київського|
|  |             |національного економічного      |
|  |             |університету             |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|27.|ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід   |д.т.н., проф., ректор Національного  |
|  |Леонідович        |технічного університету "ХПІ"     |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|28.|ТКАЧЕНКО Тетяна     |д.е.н., професор кафедри       |
|  |Іванівна         |готельно-ресторанного та туристичного |
|  |             |бізнесу Київського національного   |
|  |             |торговельно-економічного університету |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|29.|ШУБІН Олександр     |д.е.н., проф., ректор Донецького   |
|  |Олександрович      |державного університету економіки і  |
|  |             |торгівлі ім. Туган-Барановського   |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|30.|ЧЕРНОВОЛ Михайло     |д.т.н., ректор Кіровоградського    |
|  |Іванович         |національного технічного університету |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|31.|Шинкарук Лідія      |к.е.н., доц., заст. нач. відділу   |
|  |Василівна        |Інституту економіки та прогнозування |
|  |             |НАН України              |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|32.|ЧУМАЧЕНКО Ігор      |д.т.н., проф., декан факультету    |
|  |Володимирович      |економіки та менеджменту, зав.    |
|  |             |кафедрою менеджменту Національного  |
|  |             |аерокосмічного університету      |
|  |             |ім. М.Є.Жуковського (м. Харків)    |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|33.|ЮРІЙ Сергій Ілліч    |д.е.н., професор, ректор       |
|  |             |Тернопільського національного     |
|  |             |економічного університету       |
----------------------------------------------------------------------
Секція "Менеджмент у виробничій сфері"
------------------------------------------------------------------
|ГЕРАСИМЧУК Василь     |д.е.н.,проф., декан факультету    |
|Гнатович, голова секції  |менеджменту та маркетингу, зав.   |
|             |кафедри міжнародної економіки    |
|             |Національного технічного університету|
|             |України "КПІ"            |
|--------------------------+-------------------------------------|
|БРИЧ Василь Ярославович, |д.е.н., проф., зав. кафедри     |
|заст. голови секції    |менеджменту Тернопільського     |
|             |державного економічного університету |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ВОЙТКО Сергій Васильович, |к.е.н., доцент кафедри міжнародної  |
|секретар секції      |економіки, заступник декана     |
|             |факультету менеджменту та маркетингу |
|             |з навчально-методичної роботи    |
|             |Національного технічного університету|
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"              |
|--------------------------+-------------------------------------|
|АНДРЕЄВА Тетяна Євгенівна |к.е.н., проф., зав. кафедри     |
|             |менеджменту Харківського державного |
|             |технічного університету будівництва |
|             |та архітектури            |
|--------------------------+-------------------------------------|
|АНІН Віктор Іванович   |д.е.н., проф., зав. кафедри     |
|             |менеджменту у будівництві Київського |
|             |національного університету у     |
|             |будівництві та архітектурі      |
|--------------------------+-------------------------------------|
|АФАНАСЬЄВ Микола     |к.е.н., проф., проректор з навчальної|
|Васильович        |роботи і післядипломної освіти, зав. |
|             |кафедри економіки підприємства і   |
|             |менеджменту Харківського       |
|             |національного економічного      |
|             |університету             |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ВАЛЬЧУК Тетяна Леонідівна |к.е.н., доц., заст. директора    |
|             |Інституту гуманітарних технологій  |
|             |Державного університету       |
|             |інформаційно-комунікаційних     |
|             |технологій (м. Київ)         |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ВИГОВСЬКИЙ Георгій    |к.т.н., доцент, зав. каф. менеджменту|
|Миколайович        |і маркетингу Житомирського державного|
|             |технологічного університету     |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ГОНЧАРОВ Юрій Вікторович |д.е.н., проф, зав. каф. менеджменту |
|             |Київського університету технології та|
|             |дизайну               |
|--------------------------+-------------------------------------|
|КОЖУШКО Леонід Федорович |д.т.н., проф., зав. каф. менеджменту |
|             |Національного університету водного  |
|             |господарства та природокористування |
|             |(м. Рівне)              |
|--------------------------+-------------------------------------|
|КОВАЛЕНКО Геннадій    |к.т.н., зав. кафедри менеджменту   |
|Олександрович       |Донбаської державної машинобудівної |
|             |академії, м. Краматорськ       |
|--------------------------+-------------------------------------|
|КОЗАЧЕНКО Ганна      |д.е.н., проф., зав. кафедри     |
|Володимирівна       |менеджменту організацій       |
|             |Східноукраїнського національного   |
|             |університету ім. В.Даля, м. Луганськ |
|--------------------------+-------------------------------------|
|КОЗЛОВА Галина Миколаївна |к.е.н., проф., зав. кафедри     |
|             |менеджменту Одеського державного   |
|             |економічного університету      |
|--------------------------+-------------------------------------|
|МОМОТ Володимир Євгенович |д.е.н., перший проректор       |
|             |Дніпропетровського університету   |
|             |економіки і права          |
|--------------------------+-------------------------------------|
|МОРОХОВА Валентина    |к.е.н., зав. кафедри менеджменту   |
|Олександрівна       |Луцького державного технічного    |
|             |університету             |
|--------------------------+-------------------------------------|
|МОСТЕНСЬКА Тетяна     |д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту |
|Леонідівна        |Національного університету харчових |
|             |технологій, м. Київ         |
|--------------------------+-------------------------------------|
|НАЛИВАЙКО Анатолій    |д.е.н., проф., декан факультету   |
|Петрович         |економіки та управління Київського  |
|             |національного економічного      |
|             |університету             |
|--------------------------+-------------------------------------|
|САВІНА Галина Григорівна |д.е.н., зав. кафедри менеджменту та |
|             |маркетингу Херсонського національного|
|             |технічного університету       |
|--------------------------+-------------------------------------|
|САВЧЕНКО Анатолій     |д.е.н., проф., зав. кафедри     |
|Григорович        |макроекономіки та державного     |
|             |управління Київського національного |
|             |економічного університету      |
|--------------------------+-------------------------------------|
|СМОЛЯР Любов Гаврилівна  |к.е.н., доц., заст. зав. кафедри   |
|             |менеджменту Національного технічного |
|             |університету України "КПІ"      |
|--------------------------+-------------------------------------|
|СОБОЛЬ Сергій Миколайович |к.е.н., проф., зав. кафедри     |
|             |менеджменту Київського національного |
|             |економічного університету      |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ЦУКАНОВ Олександр     |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|Вікторович        |менеджменту та економіко-математичних|
|             |методів Севастопольського      |
|             |національного технічного університету|
|--------------------------+-------------------------------------|
|ШАРОВ Олександр Іванович |к.е.н., проф., директор Інституту  |
|             |економіки і менеджменту національного|
|             |гірничого університету,       |
|             |м. Дніпропетровськ          |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ШЕРШНЬОВА Зоя Євгенівна  |к.е.н., доц., заст. зав. кафедри   |
|             |менеджменту Київського національного |
|             |економічного університету      |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ШИНКАРЕНКО Раїса Василівна|к.е.н., доц., декан         |
|             |фінансово-економічного факультету  |
|             |Полтавського національного технічного|
|             |університету             |
|--------------------------+-------------------------------------|
|БУТКО Микола Петрович   |д.е.н., проф.., зав. каф. менеджменту|
|             |Чернігівського державного технічного |
|             |університету             |
------------------------------------------------------------------
Секція "Менеджмент у сфері послуг"
------------------------------------------------------------------
|БАЛАБАНОВА Людмила    |д.е.н., проф., зав. кафедри      |
|Веніамінівна, голова   |маркетингового менеджменту Донецького |
|секції          |державного університету економіки і  |
|             |торгівлі ім. Туган-Барановського   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|МЕЛЬНИК Алла Федорівна, |д.е.н., проректор з наукової роботи  |
|заст. Голови секції   |Тернопільського національного     |
|             |економічного університету       |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЖУКОВСЬКА Валентина   |к.е.н., доцент кафедри менеджменту  |
|Миколаївна, секретар   |Київського національного       |
|секції          |торговельно-економічного університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|АЛЕКСАНДРОВ Іван     |д.е.н., зав. кафедри менеджменту   |
|Олександрович      |Донецького національного університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|БАБ'ЯК Мирон Михайлович |к.т.н., доцент, декан факультету   |
|             |менеджменту та маркетингу       |
|             |Дрогобицького державного педагогічного|
|             |університету ім. І.Франка       |
|-------------------------+--------------------------------------|
|БАЙ Сергій Іванович   |к.е.н., доцент, зав. кафедри     |
|             |менеджменту Київського національного |
|             |торговельно-економічного університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ВИСОЦЬКА Галина Василівна|к.е.н., доцент, заст. зав. кафедри  |
|             |менеджменту та маркетингу у      |
|             |будівництві Харківської національної |
|             |академії міського господарства    |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ГУДЗЬ Петро Васильович  |д.е.н., проф., зав. каф. економіки та |
|             |менеджменту Академії управління та  |
|             |інформаційних технологій "АРІУ",   |
|             |м. Бердянськ             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ДОРОФІЄНКО В'ячеслав   |д.е.н., проф., зав. кафедри      |
|Володимирович      |менеджменту у невиробничій сфері   |
|             |Донецького державного університету  |
|             |управління              |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЗАКОРКО Олена Павлівна  |к.е.н., доцент, проректор з      |
|             |навчально-методичної роботи Державного|
|             |інституту управління та економіки   |
|             |водних ресурсів, м. Київ       |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ІВАНОВА Ірина      |к.е.н, проф. кафедри менеджменту   |
|В'ячеславівна      |Київського національного       |
|             |торговельно-економічного університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|КЛИМЕНЮК Микола     |д.е.н., проф., зав. кафедри      |
|Миколайович       |менеджменту Академії муніципального  |
|             |управління, м. Київ          |
|-------------------------+--------------------------------------|
|КАЧАЛА Тамара Миколаївна |Д.е.н., проректор, зав. кафедри    |
|             |менеджменту і права Черкаського    |
|             |державного технологічного університету|
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЛЮБОХІНЕЦЬ Лариса    |к.е.н., доц., декан факультету    |
|Сергіївна        |менеджменту Хмельницького       |
|             |національного університету      |
|-------------------------+--------------------------------------|
|МАКСИМОВИЧ Іван Федорович|к.е.н., проф., ректор Бучацького   |
|             |інституту менеджменту та аудиту    |
|             |(Тернопільська обл., м. Бучач)    |
|-------------------------+--------------------------------------|
|МЕРЕМИНСЬКИЙ Михайло   |к.т.н., доцент, декан факультету   |
|Артурович        |міжнародних економічних відносин і  |
|             |бізнесу Рівненського інституту    |
|             |слов'янознавства           |
|-------------------------+--------------------------------------|
|МАРКІНА Ірина Анатоліївна|д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту |
|             |організацій та ЗЕД Полтавського    |
|             |університету споживчої кооперації   |
|             |України                |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ПАСТУХОВА Валентина   |д.е.н., проф., проректор з наукової та|
|Володимирівна      |інноваційної діяльності Київського  |
|             |національного торговельно-економічного|
|             |університету             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|РОЖОК Володимир Давидович|д.т.н., професор, ректор Київського  |
|             |економічного інституту менеджменту  |
|             |"ЕКОМЕН"               |
|-------------------------+--------------------------------------|
|СКОРОХОДОВ Вадим     |к.т.н., доц., ректор         |
|Анатолійович       |Південнослов'янського інституту    |
|             |(м. Миколаїв) Київського славістичного|
|             |університету             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|СУПРУН Світлана Дмитрівна|к.е.н., декан факультету економіки та |
|             |менеджменту Вінницького        |
|             |торговельно-економічного інституту  |
|             |КНТЕУ                 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ХМІЛЬ Федір Іванович   |д.е н., проф. зав. кафедри менеджменту|
|             |Львівської комерційної академії    |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЯЦУРА Володимир     |д.е.н., проф., зав. кафедри      |
|Васильович        |менеджменту Львівського національного |
|             |університету ім. Івана Франка     |
------------------------------------------------------------------
Секція "Логістики та транспорту"
------------------------------------------------------------------
|ГРИГОРАК Марія    |к.е.н., доц., зав. кафедри логістики   |
|Юріївна, голова   |Національного авіаційного університету  |
|секції        |м. Київ                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ШИНКАРЕНКО Володимир |д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту  |
|Григорович, заст.  |Харківського національного        |
|голови секції    |автомобільно-дорожнього університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|МОСКВІТІНА Тетяна  |к.е.н., доцент кафедри маркетингу та   |
|Дмитрівна, секретар |комерційної діяльності Київського     |
|секції        |національного торговельно-економічного  |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|АЛЬКЕМА Віктор    |к.т.н., декан економічного факультету   |
|Григорович      |університету економіки та права "КРОК",  |
|           |м. Київ                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|БІДНЯК Михайло    |д.т.н., зав. кафедри менеджменту і    |
|Несторович      |підприємництва Національного транспортного|
|           |університету м. Київ           |
|---------------------+------------------------------------------|
|ГУБЕНКО Володимир  |д.т.н., проф., декан, зав. кафедри    |
|Костянтинович    |Приазовського державного технічного    |
|           |університету , м. Маріуполь Донецької   |
|           |області                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ДЕРЕЧИНСЬКИЙ Юлій  |к.т.н., доц., зав. кафедри менеджменту  |
|Наумович       |Горлівського автодорожнього інституту   |
|           |Донецького національного технічного    |
|           |університету, м. Горлівка         |
|---------------------+------------------------------------------|
|ДОЛЯ Віктор     |д.т.н., проф., декан факультету економіки |
|Костянтинович    |і менеджменту Харківської національної  |
|           |академії міського господарства      |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЗОРІНА Олена Іванівна|к.т.н., зав. кафедри менеджменту     |
|           |організацій на транспорті Української   |
|           |академії залізничного транспорту     |
|           |м. Харків)                |
|---------------------+------------------------------------------|
|КОРЖ Микола     |к.т.н., доц., проректор з         |
|Андрійович      |навчально-методичної роботи Міжнародного |
|           |університету фінансів НТУ "КПІ", м. Київ |
|---------------------+------------------------------------------|
|КРИКАВСЬКИЙ Євген  |д.е.н., проф., зав. кафедри маркетингу та |
|Васильович      |логістики Національного університету   |
|           |"Львівська політехніка"          |
|---------------------+------------------------------------------|
|МИХАЙЛІЧЕНКО Ганна  |к.е.н., доцент кафедри          |
|Іванівна       |готельно-ресторанного та туристичного   |
|           |бізнесу Київського національного     |
|           |торговельно-економічного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|МУРОМЕЦЬ Наталія   |к.е.н., зав. кафедри менеджменту та    |
|Євгенівна      |логістики Донецького інституту      |
|           |автомобільного транспорту         |
|---------------------+------------------------------------------|
|НЕЧАЄВ Григорій   |д.т.н., проф., директор          |
|Іванович       |навчально-наукового інституту транспортних|
|           |технологій, зав. кафедри транспортних   |
|           |технологій Східноукраїнського       |
|           |національного університету ім. В.Даля   |
|           |(м. Луганськ)               |
|---------------------+------------------------------------------|
|ПОЗДНЯКОВА Любов   |д.е.н., професор, зав. кафедри економіки |
|Олексіївна      |залізничного транспорту Української    |
|           |державної академії залізничного      |
|           |транспорту, м. Харків           |
|---------------------+------------------------------------------|
|ПОСТАН Михайло Якович|д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту  |
|           |Одеського національного морського     |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|ПОСИЛКІНА Ольга   |д.ф.н., к.е.н., зав. кафедри економіки  |
|Вікторівна      |підприємства Національного фармацевтичного|
|           |університету, м. Харків          |
|---------------------+------------------------------------------|
|СУМЕЦЬ Олександр   |к.т.н., доцент Харківської філії     |
|Михайлович      |Українського державного університету   |
|           |економіки і фінансів, науковий редактор  |
|           |журналу "Логистика: проблемы и решения"  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЧУХРАЙ Наталя    |д.е.н., професор кафедри логістики та   |
|Іванівна       |маркетингу Національного університету   |
|           |"Львівська політехніка"          |
------------------------------------------------------------------
Секція "Менеджмент зовнішньоекономічної і антимонопольної діяльності"
------------------------------------------------------------------
|КУЗЬМІН Олег     |д.е.н., проф., директор          |
|Євгенович, голова  |Навчально-наукового інституту економіки і |
|секції        |менеджменту Національного університету  |
|           |"Львівська політехніка"          |
|---------------------+------------------------------------------|
|ГРЕБЕЛЬНИК Олександр |д.е.н., професор кафедри менеджменту ЗЕД |
|Петрович, заст.   |Київського національного         |
|голови секції    |торговельно-економічного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|МЕЛЬНИК Ольга    |к.е.н., доцент кафедри менеджменту і   |
|Григорівна, секретар |міжнародного підприємництва Національного |
|секції        |університету "Львівська політехніка"   |
|---------------------+------------------------------------------|
|АНДРІЙЧУК Віктор   |д.е.н., проф., зав. кафедри міжнародної  |
|Григорович      |економіки Української академії зовнішньої |
|           |торгівлі, м. Київ             |
|---------------------+------------------------------------------|
|БАТЧЕНКО Людмила   |д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту  |
|Вікторівна      |ЗЕД Донецького державного університету  |
|           |управління, м. Донецьк          |
|---------------------+------------------------------------------|
|ВІЧЕВИЧ Алла     |к.е.н., доц., зав. кафедри менеджменту ЗЕД|
|Миколаївна      |Українського національного лісотехнічного |
|           |університету України, м. Львів      |
|---------------------+------------------------------------------|
|ВОРОНКОВА Алла    |д.е.н.,зав.кафедри менеджменту ЗЕД    |
|Еженівна       |Східноукраїнського національного     |
|           |університету, м. Луганськ         |
|---------------------+------------------------------------------|
|ГУБЕНКО Василь    |д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту  |
|Іванович       |ЗЕД АПК Білоцерківського державного    |
|           |аграрного університету, м. Біла Церква  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ДЕЙНЕКА Олександр  |д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту  |
|Георгійович     |ЗЕД на транспорті Української державної  |
|           |академії залізничного транспорту м. Харків|
|---------------------+------------------------------------------|
|КРАМАРЕНКО Валентина |д.е.н., зав. кафедри менеджменту ЗЕД   |
|Іллінічна      |Таврійського національного університету, |
|           |м. Сімферополь              |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЛАГУТІН Василь    |д.е.н., зав. кафедри економічної теорії  |
|Дмитрович      |Київського національного         |
|           |торговельно-економічного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЛУК'ЯНЕНКО Дмитро  |д.е.н., проф., зав. кафедри міжнародного |
|Григорович      |менеджменту Київського національного   |
|           |економічного університету         |
|---------------------+------------------------------------------|
|МАРЧЕНКО Валентина  |К.е.н., доцент, зав. кафедри менеджменту |
|Миколаївна      |ЗЕД Національного університету харчових  |
|           |технологій, м. Київ            |
|---------------------+------------------------------------------|
|МЕЛЬНИК Тетяна    |к.е.н., доц., заст. зав. кафедри     |
|Миколаївна      |менеджменту ЗЕД Київського національного |
|           |торговельно-економічного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|МІЗЮК Богдан     |д.е.н., проф., декан факультету      |
|Михайлович      |менеджменту Львівської комерційної    |
|           |академії, м. Львів            |
|---------------------+------------------------------------------|
|НЕЙКОВА Лідія    |д.е.н., проф., проректор з наукової роботи|
|Іванівна       |Київського університету ринкових відносин |
|---------------------+------------------------------------------|
|НОВАК Валентина   |к.е.н., декан факультету менеджменту і  |
|Олексіївна      |логістики, зав. кафедри менеджменту ЗЕД  |
|           |Національного авіаційного університету,  |
|           |м. Київ                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ПЕТРУНЯ Юрій     |д.е.н., проф, зав. каф. менеджменту ЗЕД  |
|Євгенович      |Академії митної служби України      |
|---------------------+------------------------------------------|
|ПІДДУБНИЙ Іван    |к.е.н., проф., декан фак-ту міжнародних  |
|Олександрович    |економічних відносин Харківського     |
|           |національного економічного університету  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ПОПЛАВСЬКА Жанна   |д.е.н., проф., зав. кафедри теоретичної та|
|Василівна      |прикладної економіки Національного    |
|           |університету "Львівська політехніка"   |
|---------------------+------------------------------------------|
|РЯБЕНКО Леонід    |к.т.н., доцент, директор Інституту    |
|Іванович       |менеджменту Донбаського державного    |
|           |технічного університету, м. Алчевськ   |
|---------------------+------------------------------------------|
|СОХАЦЬКА Ольга    |д.е.н., зав. кафедри фінансового     |
|Миколаївна      |інжинірингу Тернопільського державного  |
|           |економічного університету         |
|---------------------+------------------------------------------|
|ТЕРЕХОВ Віктор    |д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту|
|Іванович       |ЗЕД Університету економіки та права    |
|           |"КРОК", м. Київ              |
------------------------------------------------------------------
Секція "Аграрний менеджмент"
------------------------------------------------------------------
|ГАЛУШКО Валерій   |д.е.н., проф., директор Інститут бізнесу |
|Павлович, голова   |Національного аграрного університету   |
|секції        |(м. Київ)                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|ГУДЗИНСЬКИЙ Олексій |д.е.н., професор кафедри менеджменту   |
|Дмитрович,      |Національного аграрного університету   |
|заст.голови     |(м. Київ)                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|СОРОКА Петро     |к.е.н., доц. кафедри інформаційних систем |
|Миколайович, секретар|у менеджменті Національного аграрного   |
|секції        |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|БЕРЕЗІВСЬКИЙ Петро  |д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту   |
|Степанович      |Львівського аграрного університету    |
|---------------------+------------------------------------------|
|БЄСЄДІН Микола    |д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту  |
|Олександрович    |організацій Харківського національного  |
|           |аграрного університету ім. В.В.Докучаева |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЄРОХІНА Лариса    |к.е.н., доц., зав. кафедри менеджменту та |
|Василівна      |права Луганського національного аграрного |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЖМАЙЛОВ Валерій   |к.е.н., доцент, директора Інституту    |
|Миколайович     |економіки та менеджменту Сумського    |
|           |національного аграрного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|ІЛЬЄНКО Анатолій   |к.е.н., доцент, декан економічного фак-ту |
|Андрійович      |Білоцерківського державного аграрного   |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЛІТВІНЧУК Людмила  |фахівець Науково-методичного центру    |
|Йосипівна      |аграрної освіти Мінагрополітики України  |
|           |(м. Київ)                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|МАЗНЄВ Григорій   |к.т.н., проф., декан фак-ту менеджменту, |
|Євтійович      |зав. каф. організації виробництва, бізнесу|
|           |та менеджменту Харківського державного  |
|           |технічного університету сільського    |
|           |господарства ім. Петра Василенка     |
|---------------------+------------------------------------------|
|ДЕМ'ЯНЕНКО Сергій  |д.е.н., проф., зав. кафедри економіки   |
|Іванович       |агропромисловових формувань Київського  |
|           |національного економічного університету  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ОСОВСЬКА Галина   |к.е.н., доцент, зав. кафедри менеджменту |
|Володимиріна     |організацій Державного агроекологічного  |
|           |університету, м. Житомир         |
|---------------------+------------------------------------------|
|САМІЛИК Тамара    |к.е.н., доц. , декан факультету      |
|Миколаївна      |менеджменту і маркетингу         |
|           |Дніпропетровського державного аграрного  |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|КОВТУН Олена     |к.е.н., доцент, декан факультету аграрного|
|Анатоліївна     |менеджменту Національного аграрного    |
|           |університету, м. Київ           |
------------------------------------------------------------------
Секція "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу"
------------------------------------------------------------------