БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 193 від 21.06.96
   м.Київ

 vd960621 vn193


    Про затвердження типових форм первинних облікових
      документів з обліку сировини та матеріалів


   На виконання заходів по  реалізації  Державної  програми
переходу  України  на   міжнародну  систему  обліку  і
статистики Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити типові форми з обліку сировини та матеріалів і
ввести їх в дію з липня 1996 року:
   М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли";
   М-2а "Акт списання бланків довіреностей";
   М-3 "Журнал реєстрації довіреностей";
   М-4 "Прибутковий ордер";
   М-7 "Акт про приймання матеріалів";
   М-8 "Лімітно-забірна картка";
   М-9 "Лімітно-забірна картка";
   М-10 "Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів";
   М-11 "Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення)
матеріалів";
   М-12 "Картка N ______ складського обліку матеріалів".
   М-13 "Реєстр N ______ приймання - здачі документів";
   М-14 "Відомість обліку залишків матеріалів на складі";
   М-15 "Акт про приймання устаткування";
   М-15а "Акт приймання - передачі устаткування до монтажу";
   М-16 "Матеріальний ярлик";
   М-17 "Акт N _______ про виявлені дефекти устаткування";
   М-18 "Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку
матеріалів від установлених норм запасу";
   М-19 "Матеріальний звіт";
   М-21 "Інвентаризаційний опис N ______ ";
   М-23 "Акт N _____ про витрату давальницьких матеріалів";
   М-26 "Картка обліку устаткування для установлення";
   М-28 "Лімітно-забірна картка N ________";
   М-28а "Лімітно-забірна картка N _______";
   2. Управлінню  статистичних  стандартів,  класифікацій та
реєстрів (Чекменьов А.О.):
   2.1. У місячний термін надіслати Держкомстату Автономної
Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським
управлінням    статистики,  підприємствам   "Бланковидаву",
міністерствам, відомствам,  державним комітетам,  корпораціям,
концернам зразки  затверджених  форм  первинної  облікової
документації;
   2.2. Забезпечити організацію контролю за ходом впровадження
типових форм первинного обліку, затверджених Мінстатом України, в
облікову практику підприємств, організацій та установ України.
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Перший заступник Міністра              О.Г.Осауленко


               Журнал
          обліку вантажів, що надійшли
             (форма N М-1)
   Застосовується для обліку та контролю за надходженням та
оприбуткуванням матеріальних цінностей.
   Записи в  журналі  виконуються відділом постачання в міру
надходження матеріальних цінностей на склад підприємства на основі
товарно-транспортних документів,  прибуткових  ордерів,  актів
приймання матеріалів. У журналі також роблять  відмітки  про
запитання, що пов'язані з розшуком вантажів, які не надійшли.
   У графі "Примітка" записують дані про оплату  рахунків,
відмову від акцепту або суми часткового акцепту та інш.

                Акт
         списання бланків довіреностей
             (форма N М-2а)
   Складається не рідше одного разу на квартал із зазначенням їх
нумерації і кількості. Затверджується керівником  підприємства
(організації).

               Журнал
           реєстрації довіреностей
             (форма N М-3)
Застосовується для реєстрації виданих довіреностей та розписки про
їх одержання.


            Прибутковий ордер
             (форма N М-4)
   Застосовується для обліку матеріалів, які  надходять  на
підприємство від постачальників чи з переробки. Прибутковий ордер
в одному примірнику складається матеріально відповідальною особою
у день надходження цінностей на склад.
   Графа "Номер  паспорта"  заповнюється  при  оформленні
господарських операцій щодо матеріальних цінностей, які містять
дорогоцінні матеріали та каміння.
   Реквізит "Синтетичний  рахунок"  для  віднесення  зносу
малоцінних та швидкозношуваних предметів заповнюється тільки по
придбанні малоцінних та швидкозношуваних предметів за рахунок
фондів економічного стимулювання, фондів спеціального призначення,
коштів цільового фінансування та цільових надходжень.

                Акт
           про приймання матеріалів
             (форма N М-7)
   Застосовується для  оформлення  приймання  матеріальних
цінностей, які мають кількісні та якісні розбіжності з даними
супровідних документів  постачальника;  складається  також при
прийманні матеріалів, які прибули без документів. Після приймання
цінностей акти з прикладанням документів (товарно-транспортних
накладних) передаються: один до бухгалтерії підприємства  для
обліку переміщення (руху) матеріальних цінностей, а другий -
відділу постачання або  юридичному  відділу  для  направлення
листа-претензії постачальнику.
   Необхідні додаткові дані, які не відокремлені  у  формі
окремими рядками, записуються у розділі "Інші дані".
   Акт у 2-х примірниках складається приймальною комісією з
обов'язковою  участю  матеріально  відповідальної  особи  та
представника  відправника  (постачальника)  або  представника
незацікавленої організації.
   Акт затверджується керівником піприємства (організації) чи
особою, яка на те уповноважена.

           Лімітно-забірна картка
        (форми N М-8 та М-9, М-28 та М-28а)
   Використовуються для оформлення відпуску  матеріалів,  що
систематично витрачаються при виготовленні продукції, а також для
поточного контролю за додержанням встановлених лімітів відпуску
матеріалів на виробничі потреби та є виправдувальним документом
для списання матеріальних цінностей зі складу.
   Лімітно-забірні картки виписуються відділом постачання або
плановим відділом на одне або декілька найменувань матеріалів
(номенклатурних номерів)  у  двох примірників. Один примірник
до початку місяця передається  цеху  (дільниці)  -  споживачу
матеріалів, другий - складу або кладовій цеху (дільниці). Відпуск
матеріалів у виробництво здійснюється складом при пред'явленні
представником цеху  свого  примірника лімітно-забірної картки.
Комірник відмічає в обох примірниках дату та кількість відпущеного
матеріалу, після  чого  визначає  залишок  ліміту  за кожним
номенклатурним номером матеріалів. В лімітно-забірній картці цеху
(дільниці) розписується комірник, а в лімітно-забірній картці
складу - представник цеху (дільниці).
   Для скорочення кількості первинних документів, там, де це
доцільно, рекомендується   оформляти   відпуск   матеріалів
безпосередньо в  картках складського обліку. В цьому випадку
видаткові документи на відпуск матеріалів не оформлюються, а сама
операція здійснюється на основі лімітних карток, які виписуються в
одному примірнику та не мають характер бухгалтерських документів.
Ліміт відпуску можна вказати і в самій картці. Представник цеху
при одержанні матеріалів розписується безпосередньо в картках
складського обліку,  а в лімітно-забірній картці розписується
комірник.
   По лімітно-забірній картці ведеться також облік матеріалів,
що не були використані у виробництві (повернення). При цьому інших
додаткових документів не складається.
   Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна  одних  видів
матеріалів іншими  допускається  тільки  з  дозволу керівника
підприємства (організації), головного інженера або осіб, ними на
те уповноважених.
   При цьому виписується акт-вимога (форма N М-10).
   Зміна ліміту здійснюється тими ж особами, яким надано право
його встановлення.
   Відпуск матеріальних цінностей здійснюється з тих складів,
які позначені в лімітно-забірній картці. Комірник відмічає в
лімітно-забірній картці дату та кількість відпущеного матеріалу,
після чого визначає залишок ліміту з кожного номенклатурного
номера  матеріалів.  Здача складом лімітно-забірних карток в
бухгалтерію здійснюється після використання ліміту.
   Бланк лімітно-забірної  картки  з  частковим  заповненням
реквізитів може бути складено за допомогою засобів обчислювальної
техніки.
   Лімітно-забірна картка призначена:
   Форма N  М-8  -  для  багаторазового  відпуску  одного
номенклатурного номера матеріалів на один місяць.
   Форма N М-9 - для чотирьохразового відпуску лімітованих
матеріалів, що відносяться на один вид витрат (замовлення на один
місяць та на різноманітні види витрат (замовлень). В останньому
випадку заповнюється графа "Кореспондуючий рахунок".
   Форма N М-28 для відпуску матеріалів на будівельні об'єкти
ведеться протягом усього періоду будівництва і знаходиться у
виконавця робіт. Одночасно складається щомісячна лімітно-забірна
картка за формою N М-28а, що знаходиться на складі. При відпуску
матеріалів зі складу комірник розписується в лімітно-забірній
картці форми N М-28, а одержувач - в лімітно-забірній картці форми
N М-28а.
   Наприкінці місяця  виконавець  робіт  за  результатами
інвентарізації заповнює графу 14 форми N М-28. Фактична витрата
матеріалів за місяць визначається шляхом підрахунку по кожному
рядку (за відрахуванням повернення та залишку на об'єкті на кінець
місяця).
   Оформлені лімітно-забірні  картки  разом  з  первинними
документами подаються до  матеріального  звіту  та  здаються
комірником і виробником робіт в бухгалтерію. В бухгалтерії згідно
зі звітом складу перевіряється правильність списання матеріалів на
виробництво по кожному об'єкту та ділянці в цілому і одночасно
визначаються дані про витрату матеріалів в лімітно-забірній картці
форми  N  М-28  з  початку  будівництва  кожного  об'єкту.
Лімітно-забірні картки з незакінчених (що переходять на наступний
місяць) об'єктів повертаються виконавцю робіт.
   Форма N М-28 - для обліку відпуску матеріалів будівельним
об'єктам з центрального складу чи складу ділянки. Лімітно-забірна
картка виписується на кожний об'єкт на один місяць.

              Акт-вимога
      на заміну (додатковий відпуск) матеріалів
             (форма N М-10)
   Використовується для  обліку  відпуску  матеріалів  понад
встановленого ліміту або при заміні матеріалів і є основою для
списання матеріалів зі складу.
   Акт-вимога виписується на один вид матеріалів  та  його
багаторазовий відпуск у межах ліміту у двох примірниках: один
примірник для одержувача (цеху, дільниці та т.п.), другий - для
складу.
   Комірник відмічає в обох примірниках акту-вимоги дату та
кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок.
   В акті-вимозі  одержувача  (цеху,  дільниці  та  т.п.)
розписується завідуючий складом (комірник), в акті-вимозі складу -
представник одержувача (цеху, дільниці).
   Здача актів-вимог до бухгалтерії або на обробку засобами
обчислювальної техніки здійснюється після видачі всієї кількості
матеріалу, що вимагається.
   Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна  одних  видів
матеріалу іншими  допускається  тільки  з  дозволу  директора
підприємства (організації), головного інженера або осіб, на те
уповноважених, і  після  погодження  з відповідними відділами
підприємства.

             Накладна-вимога
     на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
             (форма N М-11)
   Використовується для обліку руху матеріальних цінностей в
середині підприємства та  їх  відпуску  господарствам  свого
підприємства, що розташовані за межами його території, а також
стороннім організаціям.
   Накладна-вимога виписується в двох примірниках і підписується
головним бухгалтером або особою, на те уповноваженою.
   У випадку  відпуску  матеріалів  господарствам  свого
підприємства один примірник  передається  одержувачам  (цеху,
дільниці та т.п.), другий - складу, який потім передається до
бухгалтерії.
   У випадку внутрішнього переміщення матеріалів накладну-вимогу
складає матеріально відповідальна особа складу (цеху), що здає
цінності. Один примірник служить складу (цеху), що здає, основою
для списання цінностей, а другий - складу (цеху), що приймає для
оприбуткування цінностей. Графа 9 "Інвентарний номер" заповнюється
в тому випадку, якщо облік  малоцінних  та  швидкозношуваних
предметів ведеться за інвентарними номерами.
   У випадку відпуску матеріальних цінностей господарствам свого
підприємства, що  розташовані  за межами його території, або
стороннім організаціям  накладну-вимогу  виписують  на  основі
договорів, нарядів  і  інших  відповідних  документів. Перший
примірник передають складу як основу для відпуску матеріалів,
другий -  одержувачеві  матеріалів.  При  відпуску матеріалів
самовивозом накладну-вимогу  підписану  одержувачем,  комірник
передає в  бухгалтерію  для  виписки  розрахунково-платіжних
документів, якщо матеріали відпускалися із наступною оплатою.

        Картка складського обліку матеріалів
             (форма N М-12)
   Застосовується для обліку руху матеріалів на складі за кожним
сортом, видом та розміром, заповнюється на кожний номенклатурний
номер матеріалу і ведеться матеріально відповідальною  особою
(комірником, зав. складом). Записи у картці виконують на підставі
первинних прибутково-видаткових  документів  у  день,  коли
відбувається операція.

               Реєстр
          приймання-здачі документів
             (форма N М-13)
   Застосовується   для  реєстрації  прибутково-видаткових
документів, які здаються до бухгалтерії.
   Реєстр складається  в  одному  примірнику  матеріально
відповідальною особою та здається до бухгалтерії підприємства
(організації) разом з первинними документами  та  необхідними
додатками.

             Відомість обліку
         залишків матеріалів на складі
             (форма N М-14)
   Ведеться на підприємствах (в організаціях), які обліковують
матеріали за оперативно-бухгалтерським методом. Відомість обліку
залишків заповнюють  за  данними  карток  складського обліку,
перевірених бухгалтерією. Вірогідність перенесення залишків до
відомості підтверджується підписом особи, яка перевіряє.

         Акт про приймання устаткування
             (форма N М-15)
   Форма N М-15 використовується для оформлення устаткування, що
надійшло на склад для встановлення.
   При здійсненні монтажних робіт підрядним способом до складу
приймальної комісії входить також представник підрядної монтажної
організації. В цьому випадку складається окремий акт на передачу
устаткування на   відповідальне   збереження,  уповноважений
представник монтажної організації розписується безпосередньо в
акті, і йому передається копія акту.
   У випадку  неможливості  забезпечити  якісне  приймання
устаткування при його надходженні на склад, "Акт про приймання
устаткування" (форма N М-15) є попереднім, що складається за
зовнішнім оглядом.

     Акт приймання-передачі устаткування до монтажу
             (форма N М-15а)
   Якщо в момент надходження устаткування монтажу організація ще
не намічена або не приступила до роботи, наступна передача їй
обладнання офомляється "Актом приймання-передачі обладнання до
монтажу" (форма N М-15а).

            Матеріальний ярлик
             (форма N М-16)
   Матеріальний ярлик призначений для характеристики матеріалів
кожного номенклатурного  номера,  що  знаходиться  в  місцях
зберігання.
   Бланк ярлика   заповнюється   зав.складом  на  кожний
номенклатурний номер матеріальних цінностей. Заповнений усіма
необхідними  даними ярлик прикріплюється до місця зберігання
матеріальних цінностей та служить для них паспортом.

        Акт про виявлені дефекти устаткування
             (форма N М-17)
   На дефекти, що виявляються в процесі ревізії, монтажу або
випробування устаткування, складається "Акт про виявлені дефекти
устаткування" (форма N М-17).

            Сигнальна довідка
      про відхилення фактичного залишку матеріалів
          від встановлених норм запасу
             (форма N М-18)

   Використовується для контролю за  відхиленням  фактичного
залишку матеріалів від встановлених норм запасу і для контролю
залишків матеріалів, що знаходяться без руху.
   Довідка складається в одному примірнику завідуючим складом
(комірником), який повинен своєчасно повідомити відділу постачання
про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановленої
норми запасу та про залишки матеріалів, що знаходяться без руху.
   Довідка заповнюється на підставі даних складського обліку
матеріалів (типова форма N М-18).
   Критерій для вкючення даних у довідку встановлює відділ
матеріально-технічного постачання підприємства (організації).

            Матеріальний звіт
             (форма N М-19)
   Застосовується в будівельних організаціях у тих випадках,
коли матеріально  відповідальною  особою є начальник дільниці
(виконавець робіт).
   Матеріальні звіти  складаються матеріально відповідальними
особами тільки у кількісному виразі та в одному примірнику і
подаються до  бухгалтерії  по  закінченню  місяця.  Розцінка
надходження та використання матеріалів проводиться бухгалтерією
безпосередьо у матеріальному звіті.
   До матеріальних звітів, як правило, повинні включатися усі
матеріали, які були та є у наявності на складі (коморі), незалежно
від того був чи не був рух цих матеріалів за звітний місяць.
   Разом із матеріальним звітом до бухгалтерії подаються усі
первинні документи на прибуток та видаток матеріалів з вказівками
про кількість документів та їх номерів окремо за прибутком та
видатком.

      Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних
              цінностей
             (форма N М-21)
   Складається при   знятті   натуральних   залишків   в
товарно-матеріальних цінностей  по  кожному  окремому  складу,
дільниці, об'єкту, які знаходяться у матеріально-відповідальних
осіб.
   В опису вказуються: найменування матеріалів, їх номенклатурні
номери, тип, сорт, розмір  та інші ознаки відмінності. В кінці
інвентаризаційного опису підписуються усі  члени  комісії  та
матеріально-відповідальні особи.

       Акт про витрату давальницьких матеріалів
             (форма N М-23)
   Застосовується для оформлення витрат матеріалів відкритого
зберігання, які належать замовнику, але витрачаються будівельною
або монтажною організацією, яка виконує роботи.

      Картка обліку устаткування для установлення
             (форма N М-26)

   Картку складають  у відділі обладнання  або  бухгалтерії
підприємства, яке  будується  (або  у  відділі  капітального
будівництва діючого підприємства).

     За данним зразком друкувати всі сторінки журналу
 ---- -- ---- ------ ------------- ----- --------- ---------- --- 
|Реєс|Да|Пост|Трансп|Товарний доку|Розпи|Прибутко-|Запитання |При|
|тра-|та|ача-|ортний|мент     |ска |вий ордер|про розшук|міт|
|цій-| |льн-|докуме|-- --- --- --|про |чи акт  |вантажу  |ка |
|ний | |ик |нт  |да|ном|рід|су|одер-|про прийн|---- -----|  |
|но- | |  |-- ---|та|ер |ван|ма|жання|яття ван-|дата|номер|  |
|мер | |  |да|ном| |  |та-| |доку-|тажу   |  |   |  |
|  | |  |та|ер | |  |жу | |мента|---- ----|  |   |  |
|  | |  | |  | |  |  | |   |дата|ном-|  |   |  |
|  | |  | |  | |  |  | |   |  |ер |  |   |  |
|----|--|----|--|---|--|---|---|--|-----|----|----|----|-----|---|
| 1 |2 | 3 |4 | 5 |6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15|
|----|--|----|--|---|--|---|---|--|-----|----|----|----|-----|---|
|----|--|----|--|---|--|---|---|--|-----|----|----|----|-----|---|
|----|--|----|--|---|--|---|---|--|-----|----|----|----|-----|---|
|----|--|----|--|---|--|---|---|--|-----|----|----|----|-----|---|
 ---- -- ---- -- --- -- --- --- -- ----- ---- ---- ---- ----- --- 

 ________________________            Зразок обкладинки
 підприємство, оранізація           Типова форма N М-1
                        Затверджена наказом
 Ідентифікаційний код             Мінстату  України
 ЄДРПОУ ----------              21.06.1996 р. N 193
     ----------              Код за УКУД ----- 
     Журнал                       ----- 
 обліку вантажів, що надійшли
 за _______________ 199_ р.

   Формат 4.4
                        Типова форма N М-2а
                        Затверджена наказом
                        Мінстату  Україну
                        21.06.1996 р. N 193
                        Код за УКУД ----- 
                              ----- 
                          Затверджую
                       Керівник підприємства
 ___________________________         _____________________
 (підприємство, організація)            (підпис)
 Ідентифікаційний              _____________________
 код ЄДРПОУ -------------             (дата)
       ------------- 

                Акт
         списання бланків довіреностей
         по __________________________
          (найменування підприємства)
 _____________                _____________________
  (дата)                   (місце складання)
 Комісія у складі ________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові членів комісії)
 _________________________________________________________________

 провели перевірку виданих бланків довіреностей за період
 з ________ по _________ Згідно з журналом реєстрації довіреностей
   Встановлено:
 --- ---------------- ------------------------------------------- 
| N | Усього видано |         З них           |
|п/п|        |---------------------- --------------------|
|  |        |використані (отримані |повернуті як невико-|
|  |        |цінності та подані зві|ристані       |
|  |        |ти)          |          | 
|---|--- ------ -----|------- ------ -------|------ ------ ------|
|  |Се-|З номе|Кіль-|Серія |Номер |Кількі-|Серія |Номер |Кіль- |
|  |рія|ра по |кість|    |   |сть  |   |   |кість |
|  |  |номер |   |    |   |    |   |   |   |
|---|---|------|-----|-------|------|-------|------|------|------|
|---|---|------|-----|-------|------|-------|------|------|------|
|---|---|------|-----|-------|------|-------|------|------|------|
 --- --- ------ ----- ------- ------ ------- ------ ------ ------ 

   Наявність повернутих  довіреностей  і  документів  про
використання довіреностей перевірено.
   Бланки довіреностей  у  кількості ______ штук  підлягають
списанню з підзвіту за вартістю:
   а) придбання (виготовлення) -
   б) номінальною -

   Підписи членів комісії:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 Підпис особи, що відповідає за реєстрацію довіреностей

     За даним зразком друкувати всі сторінки журналу
 ---- ---- ------ -------- ------- ---------- -------- ---------- 
| N |Дата|Строк |Посада і|Наймену|N і дата |Розписка|Відмітка |
|дові|вида|дії до|прізвище|вання |контракту,|особи, |про викори|
|рено|чі |вірено|особи, |постача|наряду, ра|що одер-|стання до-|
|сті |  |сті  |якій ви-|льника |хунку, спе|жала дов|віреності |
|  |  |   |дано дов|    |цифікації |іреність|(N 1 і да-|
|  |  |   |іреність|    |та іншого |    |та докумен|
|  |  |   |    |    |документа |    |та)    |
|  |  |   |    |    |або повідо|    |     |
|  |  |   |    |    |млення  |    |     |
|----|----|------|--------|-------|----------|--------|----------|
| 1 | 2 | 3  |  4  | 5  |  6   |  7  |  8   |
|----|----|------|--------|-------|----------|--------|----------|
|----|----|------|--------|-------|----------|--------|----------|
|----|----|------|--------|-------|----------|--------|----------|
|----|----|------|--------|-------|----------|--------|----------|
 ---- ---- ------ -------- ------- ---------- -------- ---------- 

                        Зразок обкладинки
                        Типова форма N М-3
                        Затверджена наказом
                        Мінстату  України
                        21.06.1996 р. N 193
 _______________________
   підприємство               Код за УКУД ----- 
 Ідентифікаційний                      ----- 
 код ЄДРПОУ ----------              Журнал
       ----------          реєстрації довіреностей

 ___________________________          Типова форма N М-4
 підприємство, організація          Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату  України
 код ЄДРПОУ --------             21.06.1996 р. N 193
       --------             Код за УКУД ----- 
                              ----- 

          Прибутковий ордер N _______
 ------ ------ ----- --- ------------ ------------- --------- --- 
|Номер |Дата |Код |Скл|Постачальник|Кореспондую- |Номер суп|  |
|докуме|склада|виду |ад |----- ------|чий рахунок |ровідного|  |
|нта  |ння  |опера|  |найме| код |------ ------|документа|  |
|   |   |ції |  |нуван|   |рахун-|код ан|     |  |
|   |   |   |  |ня  |   |ок, су|алітич|     |  |
|   |   |   |  |   |   |брахун|ного |     |  |
|   |   |   |  |   |   |ок  |обліку|     |  |
|------|------|-----|---|-----|------|------|------|---------|---|
|------ ------|----- ---|----- ------|--- -- ----- -- ------ ---|
|Матеріальні |Одиниця |Кількість  |Ці-|Су-|Номер  |Порядковий|
|цінності   |виміру  |      |на |ма |паспорта|номер запи|
|------ ------|--- -----|----- ------|  |  |    |су за скла|
|наймен|номенк|код|найме|за до|прийня|  |  |    |дською кар|
|уван- |латур-|  |нуван|кумен|то фак|  |  |    |тотекою  |
|ня, со|ний но|  |ня  |том |тично |  |  |    |     |
|рт, ро|мер  |  |   |   |   |  |  |    |     |
|змір, |   |  |   |   |   |  |  |    |     |
|марка |   |  |   |   |   |  |  |    |     |
|------|------|---|-----|-----|------|---|---|--------|----------|
| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 |  9  |  10   |
|------|------|---|-----|-----|------|---|---|--------|----------|
|   |   |  |   |   |   |  |  |    |     |
|   |   |  |   |   |   |  |  |    |     |
 ------ ------ --- ----- ----- ------ --- --- -------- ---------- 
                       -------------------- 
 Синтетичний рахунок для          | код        |
 віднесення зносу до МШП          |--------------------|
             ------------------- -------------------- 
   Прийняв                 Здав

   Друкувати із зворотом без заголовка. Підписи та текст під
таблицею друкувати на звороті.
   Формат 1/12

                        Типова форма N М-7
 ________________________________       Затверджена наказом
 підприємство, організація          Мінстату  України
 Ідентифікаційний               21.06.1996 р. N 193
 код ЄДРПОУ --------             Код за УКУД ----- 
       --------                    ----- 
                          Затверджую
                       Керівник підприємства
               _________ ___________________________
               підпис  прізвище, ім'я, по батькові
               "___" _______________________ 199_ р.

   Акт N ------      ------------------- --------------- 
      ------      |Номер документа  |Дата складання |
  Про приймання матеріалів |-------------------|---------------|
               ------------------- --------------- 
 Місце складання акта ____________________________________________
 Початок прийняття ________ год. _____ хв.
 Закінчення прийняття _____ год. _____ хв.
 Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком N ____ 19__ р.
 Посвідчення про якість (сертифікат) N: ____ із станції (пристані)
 _________________________________________________________________
 за супровідним транспортним документом N _____ "___" ____ 19__ р.
 у вагонах N ________________
 Відправник ______________________________________________________
           найменування та адреса
 Одержувач _______________________________________________________
           найменування та адреса
 Постачальник ____________________________________________________
           найменування та адреса
 Дата відправлення продукції зі станції (пристані, порту) чи зі
 складу відправника _________ Договір N ___ від "___" ____ 19__ р.
 на поставку продукції.
 Дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик відправника
 (заготівельника) ________________________________________________
    За супровідними транспортними документами значилося:
 ------ ----- ---- -------------- ---------------- -------------- 
|Знак, |Кільк|Вид |Найменування | Маса вантажу  |Особливі відмі|
|марка,|ість |упак|продукції, то-|-------- -------|тки відправни-|
|пломба|місць|овки|вару (вантажу)|відправ-|дороги,|ка за наклад- |
|   |   |  |чи номера конт|ника  |приста-|ною      |
|   |   |  |ейнерів    |    |ні   |       |
|------|-----|----|--------------|--------|-------|--------------|
| 1  | 2 | 3 |   4    |  5  |  6  |    7   |
|------|-----|----|--------------|--------|-------|--------------|
|------|-----|----|--------------|--------|-------|--------------|
|------|-----|----|--------------|--------|-------|--------------|
 ------ ----- ---- -------------- -------- ------- -------------- 

           Дата та час (год., хв.)
 --------------- -------------- ----------------- --------------- 
|Прибуття на ста|Видачі вантажу|Розкриття вагона |Доставлення на |
|нцію (пристань,|органом транс-|та інших транспор|склад одержува-|
|порт) призначен|порту     |тних засобів   |ча       |
|ня       |       |         |        |
|---------------|--------------|-----------------|---------------|
|   1     |   2    |    3     |    4    |
|---------------|--------------|-----------------|---------------|
|---------------|--------------|-----------------|---------------|
|---------------|--------------|-----------------|---------------|
 --------------- -------------- ----------------- --------------- 
   Формат 2а4

          2-га сторінка форми N М-7
   Умови зберігання продукції на складі одержувача ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Стан тари та упаковки на момент огляду продукції ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Кількість продукції, що не вистачає, визначено ______________
__________________________________________________________________
      зважуванням, рахунком місць, обміром та інш.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Інші дані ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

           3-я сторінка форми N М-7
 -------- ----- ------ ---------------- ------------------ ------ 
|Код виду|Склад|Код по|Кореспондуючий |Номер супровідного|   |
|операції|   |стача-|  рахунок   |документа     |   |
|    |   |льника|------- --------|         |   |
|    |   |   |рахунок|код анал|         |   |
|    |   |   |субраху|ітичного|         |   |
|    |   |   |нок  |обліку |         |   |
|--------|-----|------|-------|--------|------------------|------|
 -------- ----- ------ ------- -------- ------------------ ------ 
 --------- ------ ------- --------- ----- ------ ----- ------ --- 
|Матеріаль|Одини-|За доку|Фактично |Поряд|Брак |Неста|Надлиш|Но-|
|ні ціннос|ця вим|ментами|виявлено |ковий|та бій|ча  |ки  |мер|
|ті    |іру  |    |     |номер|   |   |   |пас|
|---- ----|- ----|- - - -|- --- - -|запи-|--- --|-- --|--- --|пор|
|най-|номе|к|най-|с|к|ц|с|с|кіл|ц|с|су за|кіл|су|кі|су|кіл|су|та |
|мену|нкла|о|мену|о|і|і|у|о|ькі|і|у|склад|ькі|ма|ль|ма|ькі|ма|  |
|ван-|турн|д|ван-|р|л|н|м|р|сть|н|м|ською|сть| |кі| |сть| |  |
|ня, |ий | |ня |т|ь|а|а|т|  |а|а|карто|  | |ст| |  | |  |
|со- |ном-| |  | |к| | | |  | | |текою|  | |ь | |  | |  |
|рт, |ер | |  | |і| | | |  | | |   |  | | | |  | |  |
|роз-|  | |  | |с| | | |  | | |   |  | | | |  | |  |
|мір,|  | |  | |т| | | |  | | |   |  | | | |  | |  |
|мар-|  | |  | |ь| | | |  | | |   |  | | | |  | |  |
|ка |  | |  | | | | | |  | | |   |  | | | |  | |  |
|----|----|-|----|-|-|-|-|-|---|-|-|-----|---|--|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 |3| 4 |5|6|7|8|9|10 |1|1| 13 |14 |15|16|17|18 |19|20 |
|  |  | |  | | | | | |  |1|2|   |  | | | |  | |  |
|----|----|-|----|-|-|-|-|-|---|-|-|-----|---|--|--|--|---|--|---|
|----|----|-|----|-|-|-|-|-|---|-|-|-----|---|--|--|--|---|--|---|
 ---- ---- - ---- - - - - - --- - - ----- --- -- -- -- --- -- --- 
             і т.д. до кінця
           4-а сторінка форми N М-7
   Висновок комісії ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Додаток. Перелік документів, що додаються ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   З правилами прийняття матеріальних цінностей за кількістю,
якістю та  комплектністю  всі  члени  комісії ознайомлені та
попереджені про те, що вони несуть відповідальність за підписання
акту, який містить дані, що не відповідають дійсності.
________ ________ ___________ ____________________________________
 посада  підпис  прізвище,  номер та дата видачі документа про
          ім'я, по  повноваження та назва організації,
          батькові  яка видала документ
________ ________ ___________ ____________________________________
 посада  підпис  прізвище,  номер та дата видачі документа про
          ім'я, по  повноваження та назва організації,
          батькові  яка видала документ
________ ________ ___________ ____________________________________
 посада  підпис  прізвище,  номер та дата видачі документа про
          ім'я, по  повноваження та назва організації,
          батькові  яка видала документ

 Матеріальні цінності прийняті та оприбутковані "___" ___ 19__ р.
 Комерційний акт N _________ від "___" ___________________ 19__ р.

 Завідуючий складом

 -------------------------           Типова форма N М-8
 підприємство, організація           Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату  України
 код ЄДРПОУ ------------           21.06.1996 р. N 193
       ------------           Код за УКУД ----- 
                              ----- 
           Лімітно-забірна картка
 ------ ------- ------------------- ----------------------------- 
|Номер |Місяць,|   Код     |  Кореспондуючий рахунок  |
|докуме|рік  |----- ----- -------|--------------- -------------|
|нта  |    |виду |відпр|одержув|рахунок, субрах|код аналітичн|
|   |    |опера|авни-|ача  |унок      |ого обліку  |
|   |    |ції |ка  |    |        |       |
|------|-------|-----|-----|-------|---------------|-------------|
|------ ------- ----- ----- -------|--------------- -------------|
| Матеріальні цінності       |   Одиниця виміру     |
|-------------- -------------------|--------------- -------------|
|найменування, |номенклатурний но- |  Код    |Найменування |
|сорт, розмір, |мер        |        |       |
|марка     |          |        |       |
|--------------|-------------------|---------------|-------------|
|--------------|-------------------|--------------- ------ -----|
|  Ліміт   |Порядковий номер за|Всього відпущено| Ціна | Сума|
|       |пису за складською |з урахуванням по|   |   |
|       |картотекою     |вернення    |   |   |
|--------------|-------------------|----------------|------|-----|
|--- ---- ----- --- ---------------|---------------- ------ -----|
|  |Дата|Кількість| Залишок ліміту|Підпис завідуючого складом  |
|  |  |     |        |або одержувача        |
|---|----|---------|---------------|-----------------------------|
|Від|----|---------|---------------|-----------------------------|
|пущ|----|---------|---------------|-----------------------------|
|ено|----|---------|---------------|-----------------------------|
 --- ---- --------- --------------- ----------------------------- 
               і т.д.
   Формат А 5

          Зворотна сторона форми N 8
 ------ ------ ---------- ------------ -------------------------- 
|   | Дата |Кількість |Залишок лімі|Підпис завідуючого складом|
|   |   |     |ту     |або одержувача      |
|------|------ ---------- ------------ --------------------------|
|Відпу-|---------------------------------------------------------|
|щено |---------------------------------------------------------|
|   |---------------------------------------------------------|
|------|            і т.д.              |
|Поверн|---------------------------------------------------------|
|ено  |---------------------------------------------------------|
|   |---------------------------------------------------------|
 ------ --------------------------------------------------------- 

   Начальник відділу, який
   встановив ліміт

   Начальник підрозділу, який
   одержав матнріальні цінності

   Завідуючий складом

 ____________________________         Типова форма N М-9
 підприємство, організація          Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату  України
 код ЄДРПОУ ---------------          21.06.1996 р. N 193
       ---------------          Код за УКУД ----- 
                              ----- 
           Лімітно-забірна картка
 ------ ------- ------------------- -------------------------- -- 
|Номер |Місяць,|    Код     |Кореспондуючий рахунок  | |
|докуме|рік  |----- ------ ------|------------- ------------| |
|нта  |    |виду |відпра|одержу|рахунок, суб-|код аналітич| |
|   |    |опера|вника |вача |рахунок   |ного обліку | |
|   |    |ції |   |   |       |      | |
|------|-------|-----|------|------|-------------|------------|--|
 ------ ------- ----- ------ ------ ------------- ------------ -- 
 -- ----- ----- --- - --------------------------- ---- -- - - --- 
|Но|Корес|Матер|Оди|Л|    Відпущено      |Пове|Вс|Ц|С|Пор|
|ме|понду|іальн|ниц|і|---- - ---- - ---- - ---- -|рнен|ьо|і|у|ядк|
|р |ючий |і цін|ця |м|кіль|З|Кіль|З|Кіль|З|Кіль|З|о кі|го|н|м|ови|
|за|рахун|ності|вим|і|кіс-|а|кіс-|а|кіс-|а|кіс-|а|лькі|ві|а|а|й н|
|по|ок  |   |іру|т|ть |л|ть |л|ть |л|ть |л|сть |дп| | |оме|
|ря|-- --|-- --|- -| |- --|и|- --|и|- --|и|- --|и|- --|ущ| | |р з|
|дк|Ра|Ко|На|Но|К|Н| |Д|Пі|ш|Д|Пі|ш|Д|Пі|ш|Д|Пі|ш|Д|Пі|ен| | |апи|
|ом|ху|д |йм|ме|о|а| |а|дп|о|а|дп|о|а|дп|о|а|дп|о|а|дп|о | | |су |
| |но|ан|ен|нк|д|й| |т|ис|к|т|ис|к|т|ис|к|т|ис|к|т|ис|з | | |за |
| |к,|ал|ув|ла| |м| |а|за| |а|за| |а|за| |а|за| |а|за|ур| | |скл|
| |су|іт|ан|ту| |е| | |ві|л| |ві|л| |ві|л| |ві|л| |ві|ах| | |адс|
| |бр|ич|н-|рн| |н| | |ду|і| |ду|і| |ду|і| |ду|і| |ду|ув| | |ько|
| |ах|но|я,|ий| |у| | |юч|м| |юч|м| |юч|м| |юч|м| |юч|ан| | |ю к|
| |ун|го|со|но| |в| | |ог|і| |ог|і| |ог|і| |ог|і| |ог|ня| | |арт|
| |ок|об|р-|ме| |а| | |о |т| |о |т| |о |т| |о |т| |о |м | | |оте|
| | |лі|т,|р | |н| | |ск|у| |ск|у| |ск|у| |ск|у| |ск|по| | |кою|
| | |ку|ро| | |н| | |ла| | |ла| | |ла| | |ла| | |ла|ве| | |  |
| | | |зм| | |я| | |до| | |до| | |до| | |до| | |до|рн| | |  |
| | | |і-| | | | | |м | | |м | | |м | | |м | | |м |ен| | |  |
| | | |р,| | | | | |чи| | |чи| | |чи| | |чи| | |чи|ня| | |  |
| | | |ма| | | | | |од| | |од| | |од| | |од| | |од| | | |  |
| | | |рк| | | | | |ер| | |ер| | |ер| | |ер| | |ер| | | |  |
| | | |а | | | | | |жу| | |жу| | |жу| | |жу| | |жу| | | |  |
| | | | | | | | | |ва| | |ва| | |ва| | |ва| | |ва| | | |  |
| | | | | | | | | |ча| | |ча| | |ча| | |ча| | |ча| | | |  |
|--|--|--|--|--|-|-|-|- --|-|- --|-|- --|-|- --|-|- --|--|-|-|---|
|1 |2 |3 | 4|5 |6|7|8| 9 |1| 11 |1| 13 |1| 15 |1| 17 |18|1|2|21 |
| | | | | | | | |  |0|  |2|  |4|  |6|  | |9|0|  |
|--|--|--|--|--|-|-|-|----|-|----|-|----|-|----|-|----|--|-|-|---|
|--|--|--|--|--|-|-|-|- --| |- --| |- --| |- --| |- --| | | |  |
 -- -- -- -- -- - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- -- - - --- 
               і т.д.
 Всього записів за лімітно-забірною карткою
   Начальник відділу,         Начальник підрозділу, який
   який встановив ліміт       одержав матеріальні цінності

 Друкувати із зворотом без заголовочної частини.    Завідуючий
 Текст під таблицею та підписи друкувати на звороті.  складом

   Формат а3
                        Типова форма N М-10
 ___________________________          Затверджена наказом
 підприємство, організація          Мінстату  України
 Ідентифікаційний               21.06.1996 р. N 193
 код ЄДРПОУ --------------          Код за УКУД ----- 
       --------------                 ----- 
                           Дозволяю
           ________ ________ ___________________________
            посада підпис прізвище, ім'я, по батькові

              Акт-вимога
      на заміну (додатковий відпуск) матеріалів
 ----------------- ---------------- 
| Номер документа | Дата складання |
|-----------------|----------------|
 ----------------- ---------------- 
 ------------------ ---------------------- ------ ------------ -- 
|   Код     |Кореспондуючий рахунок|Номенк|  Код   | |
|----- ------ -----|---------- -----------|латурн|--- ---- ---| |
|виду |відпра|одерж|рахунок, |код аналіти|ий ном|вир|прич|вин| |
|опера|вника |увача|субрахунок|чного облі-|ер  |обу|ини |ува| |
|ції |   |   |     |ку     |   |  |  |тця| |
|-----|------|-----|----------|-----------|------|---|----|---|--|
 ----- ------ ----- ---------- ----------- ------ --- ---- --- -- 

Через кого __________ Затребував _________ Дозволив ______________
 ------------ ----------- ---------- --- ---- ------ ------------ 
|Матеріальні |Одиниця вим|Кількість |Ці-|Сума|Номер |Порядковий |
|цінності (на|іру    |---- -----|на |  |паспор|номер запису|
|йменування, |--- -------|Затр|відпу|  |  |та  |за складськ-|
|сорт, розм- |код|наймену|ебув|щено |  |  |   |ою картотек-|
|ір, марка) |  |вання |ано |   |  |  |   |ою     |
|------------|---|-------|----|-----|---|----|------|------------|
|  1    | 2 |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 |   9   |
|------------|---|-------|----|-----|---|----|------|------------|
|      |---|    |  |-----|---|----|   |      |
 ------------ --- ------- ---- ----- --- ---- ------ ------------ 
 Причина заміни (додаткового відпуску) __________________________
 Заміна (додатковий відпуск) узгоджена __________________________

 _________ _________ _____________________________________________
 посада  підпис      прізвище, ім'я, по батькові
 _________ _________ _____________________________________________
 посада  підпис      прізвище, ім'я, по батькові
 _________ _________ _____________________________________________
 посада  підпис      прізвище, ім'я, по батькові

   Формат а1/12

         Зворотна сторона форми N М-10
 ------------ ----------------------- --------------------------- 
|  Дата  |   Кількість    |Підпис завідуючого складом |
|      |------- ---------------|або одержувача       |
|      |відпуще|залишок до вида|              |
|      |но   |чі (одержання) |              |
|------------|-------|---------------|---------------------------|
|------------|-------|---------------|---------------------------|
 ------------ ------- --------------- --------------------------- 
               і т.д.

 ___________________________          Типова форма N М-11
 підприємство, організація          Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату  України
 код ЄДРПОУ --------------          21.06.1996 р. N 193
       --------------          Код за УКУД ----- 
                              ----- 

             Накладна-вимога
     На відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
 ---------- ---------- ----------------------------------- -- --- 
|Номер доку|Дата склад|        Код        | |  |
|мента   |ання   |-------------- ---------- ---------| |  |
|     |     |по виду операц|відправни-|одержува-| |  |
|     |     |ії      |ка    |ча    | |  |
|----------|----------|--------------|----------|---------|--|---|
 ---------- ---------- -------------- ---------- --------- -- --- 
   Підстава ____________________________________________________
   Кому _____________ Через кого _______________________________

 ---------- ----------- ----- ----------- -- -- ------ --- ------ 
|Кореспонду|Матеріальні|Одини|Кількість |Ці|Су|Інвент|Ном|Порядк|
|ючий рахун|цінності  |ця ви|------ ----|на|ма|арний |ер |овий |
|ок    |      |міру |відпра|прий| | |номер |пас|номер |
|---- -----|----- -----|- ---|влено |нято| | |   |пор|запису|
|раху|код |найме|номен|к|най|(належ|(від| | |   |та |за скл|
|нок,|аналі|нуван|клату|о|мен|ить ві|пуще| | |   |  |адськ-|
|субр|тично|ня, |рний |д|ува|дпусти|но) | | |   |  |ою кар|
|ахун|го об|сорт,|номер| |ння|ти, за|  | | |   |  |тотек-|
|ок |ліку |розмі|   | |  |требув|  | | |   |  |ою  |
|  |   |р, ма|   | |  |ано) |  | | |   |  |   |
|  |   |рка |   | |  |   |  | | |   |  |   |
|----|-----|-----|-----|-|---|------|----|--|--|------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |5| 6 | 7  | 8 |9 |10| 11 |12 | 13 |
|----|-----|-----|-----|-|---|------|----|--|--|------|---|------|
|----|-----|-----|-----|-|---|------|----|--|--|------|---|------|
 ---- ----- ----- ----- - --- ------ ---- -- -- ------ --- ------ 

 Всього відпущено __________ найменувань, на суму крб. ___________
          прописом               прописом
 Відпуск дозволив _____________________________ Головний бухгалтер
 Здав (відпустив) _____________________________ Прийняв (одержав)

   Друкувати із зворотом без заголовочної частини.
   Підписи друкувати на звороті.

   Формат а 1/12

 __________________________          Типова форма N М-12
 підприємство, організація           Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату  України
 код ЄДРПОУ -------------           21.06.1996 р. N 193
       -------------           Код за УКУД ----- 
                              ----- 

    Картка N ___________ Складського обліку матеріалів
 ---- ------------ --- ---- ---- ---- ------ -------- ---- ------ 
|Скл-|Місце зберіг|Мар|Сорт|Проф|Роз-|Номенк|Одиниця |Ціна|Норма |
|ад |ання    |ка |  |іль |мір |латурн|виміру |  |запасу|
|  |---- -------|  |  |  |  |ий ном|--- ----|  |   |
|  |стел|ячейка |  |  |  |  |ер  |код|найм|  |   |
|  |аж |    |  |  |  |  |   |  |енув|  |   |
|  |  |    |  |  |  |  |   |  |ання|  |   |
|----|----|-------|---|----|----|----|------|---|----|----|------|
| 1 | 2 |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12  |
|----|  |    |  |  |  |  |------|---|  |----|   |
 ---- ---- ------- --- ---- ---- ---- ------ --- ---- ---- ------ 
 -------- ------------------------------------ ------------------ 
|Найменув|    Дорогоцінний метал     |Номер рядка    |
|ання мат|------- ------- -------- -----------|Ф.N 2-ДМ, дод до |
|еріалу |Наймену| Вид |Маса, г.|Номер паспо|Ф.Ф.N 2-ДМ і N 4- |
|    |вання |    |    |рта    |ДМ 17       |
|--------|-------|-------|--------|-----------|         |
|    | 13  | 14  |  15  |  16   |         |
|--------|-------|-------|--------|-----------|------------------|
|    |-------|-------|--------|-----------|------------------|
|---- --- - -----|------- - ------|------- --- --- --------------|
|Дата|Номер|Номер|Від кого |Прибут|Видаток|Залишок|Контроль (підп|
|запи|докум|за по|одержано |ок  |    |    |ис, дата)   |
|су |ента |рядк-|чи кому |   |    |    |       |
|  |   |ом  |відпущено|   |    |    |       |
|----|-----|-----|---------|------|-------|-------|--------------|
| 16 | 19 | 20 |  21  | 22 |  23 | 24  |   25    |
|  |   |   |     |   |    |-------|       |
|----|-----|-----|---------|------|-------|-------|--------------|
|----|-----|-----|---------|------|-------|-------|--------------|
 ---- ----- ----- --------- ------ ------- ------- -------------- 
               і т.д.
   Формат а 1/12

         Зворотна сторона форми N М-12
 ---- ----- -------- ------------- ----- ----- ----- ------------ 
|Дата|Номер|Номер за|Від кого одер|Прибу|Видат|Залиш|Контроль (пі|
|запи|докум|порядком|ржано чи кому|ток |ок  |ок  |дпис, дата) |
|су |ента |    |відпущено  |   |   |   |      |
|----|-----|--------|-------------|-----|-----|-----|------------|
| 18 | 19 |  20  |   21   | 22 | 23 | 24 |   25   |
|  |   |    |       |   |   |-----|      |
|----|-----|--------|-------------|-----|-----|-----|------------|
|----|-----|--------|-------------|-----|-----|-----|------------|
 ---- ----- -------- ------------- ----- ----- ----- ------------ 
               і т.д.

 _______________________            Типова форма N М-13
   підприємство               Затверджена наказом
 _______________________            Мінстату  України
 структурний підрозділ            21.06.1996 р. N 193
 Ідентифікаційний               Код за УКУД ----- 
 код ЄДРПОУ ----------                   ----- 
       ---------- 

               Реєстр N
          Приймання-здачі документів
 _________________________ від ___________________________ 19__ р.
  прибуток або видаток
 -------------------------- ---------------- -------------------- 
|Номер групи матеріалу або |Кількість докуме|Номери первинних док|
|номенклатурний номер   |нтів      |ументів       |
|--------------------------|----------------|--------------------|
|--------------------------|----------------|--------------------|
 -------------------------- ---------------- -------------------- 
             і т.д. до кінця
   Разом прийнято документів ___________________________________
                       прописом
 "___" _______ 19__ р. Здав ________ _____________________________
               підпис  прізвище, ім'я, по батькові
 "___" ____ 19__ р. Прийняв ________ _____________________________
               підпис  прізвище, ім'я, по батькові

   Друкувати із зворотом без заголовка.
   Підпис друкувати на звороті.

   Формат а4

          Зразок І-ої сторінки форми
 ___________________________          Типова форма N М-14
 підприємство, організація          Затверджена наказом
 ___________________________          Мінстату  України
   Склад (кладова)             21.06.1996 р. N 193
 Ідентифікаційний               Код за УКУД ----- 
 код ЄДРПОУ --------------                 ----- 
       -------------- 
              Відомість
        обліку залишків матеріалів на складі
              за 19__ р.
   Матеріально відповідальна особа _____________________________
                        посада
 -----------------------------------------------------------------
          прізвище, ім'я, по батькові

          2-га сторінка форми N М-14
 ----- ---------- ---------- -- ---- --------- --------- -------- 
|Номер|Матеріали |Одиниця ви|Ці|Нор-|Залишок |Залишок |Залишок |
|за по|----- ----|міру   |на|ма |на _____ |на _____ |на ____ |
|рядк-|найме|номе|------ ---| |запа|---- ----|------ --|----- --|
|ом  |нуван|нкла|наймен|Код| |су |кіль|сума|кількі|су|кільк|су|
|   |ня  |турн|ування|  | |  |кіс-|  |сть  |ма|ість |ма|
|   |   |ий |   |  | |  |ть |  |   | |   | |
|   |   |ном-|   |  | |  |  |  |   | |   | |
|   |   |ер |   |  | |  |  |  |   | |   | |
|-----|-----|----|------|---|--|----|----|----|------|--|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11| 12 |13|
|-----|-----|----|------|---|--|----|----|----|------|--|-----|--|
|-----|-----|----|------|---|--|----|----|----|------|--|-----|--|
 ----- ----- ---- ------ --- -- ---- ---- ---- ------ -- ----- -- 
             і т.д. до кінця
   Підпис матеріально відповідальної особи. Перевірив бухгалтер
   За зразками 2-ої та 3-ої сторінок друкувати вкладні аркуші

   Формат 2а4

     3-я сторінка форми N М-14 (4-а сторінка чиста)
 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- 
|Залишок на|Залишок на|Залишок на|Залишок на|Залишок на|Залишок |
| ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |на _____ |
|------ ---|------ ---|------ ---|----- ----|------- --|------ --|
|кількі|су-|кількі|су-|кількі|су-|кільк|сума|кількіс|су|кількі|су|
|сть  |ма |сть  |ма |сть  |ма |ість |  |ть   |ма|сть  |ма|
|------|---|------|---|------|---|-----|----|-------|--|------|--|
| 22 | 23| 24 |25 | 26 |27 | 28 | 29 | 30  |31| 32 |33|
|------|---|------|---|------|---|-----|----|-------|--|------|--|
|------|---|------|---|------|---|-----|----|-------|--|------|--|
 ------ --- ------ --- ------ --- ----- ---- ------- -- ------ -- 
             і т.д. до кінця

         Вкладний лист до форми N М-14
 -------------- --------------  ---------------- --------------- 
| Залишок на  | Залишок на  | | Залишок на   | Залишок на  |
| ____________ | ____________ | | ______________ | _____________ |
|--------- ----|--------- ----| |----------- ----|---------- ----|
|кількість|сума|кількість|сума| |кількість |сума|кількість |сума|
|---------|----|---------|----| |-----------|----|----------|----|
|  18  | 19 |  20  | 21 | |  14   | 15 |   16  | 17 |
|---------|----|---------|----| |-----------|----|----------|----|
 --------- ---- --------- ----  ----------- ---- ---------- ---- 
             і т.д. до кінця
   Друкувати із зворотом

 ______________________________        Типова форма N М-15
  підприємство, організація         Затверджена наказом
 Ідентифікаційний код             Мінстату  України
 ЄДРПОУ ---------------------         21.06.1996 р. N 193
     ---------------------         Код за УКУД ----- 
                              ----- 

                Акт
          про приймання устаткування
 ----- ----- ----- ----- ------------ ---------------- -------- - 
|Номер|Дата |Код |Склад|  Код   |Кореспондуючий |Номер су| |
|докум|склад|виду |   |----- ------| рахунок    |проводно| |
|ента |ання |опера|   |відпр|постач|-------- -------|го докум| |
|   |   |ції |   |авни-|альни-|рахунок,|код ана|ента  | |
|   |   |   |   |ка  |ка  |субрахун|літично|    | |
|   |   |   |   |   |   |ок   |го облі|    | |
|   |   |   |   |   |   |    |ку   |    | |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|-------|--------|-|
 ----- ----- ----- ----- ----- ------ -------- ------- -------- - 
 Місце складання акту ____________________________________________
 Початок приймання __ год. __ хв.
 Закінчення приймання __ год. __ хв.
 Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув __ 19__ р. за рахунком N _
 від ______ 19__ р. зі станції (пристані) ________________________
 за супровідним транспортним документом N ___ ___" _______ 19__ р.
 у вагонах N _____________
 Відправник ______________________________________________________
              найменування та адреса
 Постачальник ____________________________________________________
              найменування та адреса
 Дата відправлення устаткування зі станції (пристані, порту) або
 зі складу відправника ___________________________________________

    За супровідним транспортним документом значилося:
 ------ ------- ----- ------------ --------------- -------------- 
|Знак, |Кількіс|Вид |Найменування| Маса вантажу |Особливі відмі|
|марка,|ть міс-|упако|устаткування|------ --------|тки відправни-|
|пломба|ць   |вки | (вантажу) |відпра|дороги, |ка за накладн-|
|   |    |   |      |вника |пристані|ою      |
|------|-------|-----|------------|------|--------|--------------|
| 1  |  2  | 3 |   4   | 5  |  6  |   7    |
|------|-------|-----|------------|------|--------|--------------|
|------|-------|-----|------------|------|--------|--------------|
 ------ ------- ----- ------------ ------ -------- -------------- 
   При огляді устаткування (вантажу) встановлено:
   1. Упаковка не пошкоджена (вказати, як пошкоджена) ________
         ---------------
          пошкоджена
   2. Устаткування доставлено комплектно (вказати, яка
                -------------
                некомплектно
некомплектність) _________________________________________________

   Формат а4

         Зворотна сторона форми N М-15
   З. При зовнішньому огляді устаткування виявлено:
 ------------ --------- ----- ---------- ----------- ----- ------ 
|Найменування|Номенклат|Тип, |Заводській| Кількість |Варті|Виявле|
|устаткування|урний ном|марка|номер або |------ ----|сть |ні деф|
|      |ер    |   |маркіровка|за док|факт|   |екти |
|      |     |   |     |умент-|ично|   |   |
|      |     |   |     |ом  |  |   |   |
|------------|---------|-----|----------|------|----|-----|------|
|   1   |  2  | 3 |  4   | 5  | 6 | 7 | 8  |
|      |---------|   |     |   |  |   |   |
|------------|---------|-----|----------|------|----|-----|------|
|------------|---------|-----|----------|------|----|-----|------|
 ------------ --------- ----- ---------- ------ ---- ----- ------ 
   Примітка. Дефекти, що виявлені при перевірці, монтажі та
випробуванні устаткування, оформляються актом про виявлені дефекти
устаткування (типова форма N М-17)
   Висновок комісії ____________________________________________
__________________________________________________________________
   Перелік документів, що додаються ___________________________
__________________________________________________________________

   З правилами приймання устаткування за кількістю, якістю та
комплектністю всі члени комісії ознайомлені:
 ________ __________ _____________________________________________
 посада  підпис       прізвище, ім'я, по батькові
 _________________________________________________________________
 номер та дата видачі документа про повноваження та найменування
 організації, яка видала документ
 ________ __________ _____________________________________________
 посада   підпис      прізвище, ім'я, по батькові
 _________________________________________________________________
 номер та дата видачі документа про повноваження та найменування
 організації, яка видала документ
 ________ __________ _____________________________________________
 посада   підпис      прізвище, ім'я, по батькові
 _________________________________________________________________
 номер та дата видачі документа про повноваження та найменування
 організації, яка видала документ

 Устаткування прийнято та оприбутковано "___"_____________ 19__ р.
 Комерційний акт N ____ від "___"________________ 19__ р.
 Завідуючий складом

 ___________________________         Типова форма N М-15а
 підприємство, організація          Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату   України
 код ЄДРПОУ --------------          21.06.1996 р. N 193
       --------------          Код за УКУД ------ 
                              ------ 
 --------------- --------------- ------------------ ------ ------ 
|Номер документа|Дата складання |Код виду операції |Склад |   |
|---------------|---------------|------------------|------|------|
 --------------- --------------- ------------------ ------ ------ 

                Акт
      приймання-передачі устаткування до монтажу
 Місце складання акту ____________________________________________
 Замовник ________________________________________________________
              найменування
 Передано ________________________________________________________
        найменування монтажної організації
 Перелічене нижче устаткування для монтажу в _____________________
 _________________________________________________________________
        найменування будинку, споруди, цеху
 ------- ------ ---- ------ ----- -------- ----------- ---- ----- 
|Наймену|Номенк|Тип,|Заводс|Завод|Номер по|Надходження|Кіль|Варті|
|вання |латурн|мар-|ький |вигот|зиції за|на склад за|кіс-|сть |
|обладна|ий ном|ка |номер |увач |технолог|мовника  |ть |   |
|ння  |ер  |  |або ма|   |ічною сх|-- --------|  |   |
|    |   |  |ркіров|   |емою  |да|номер ак|  |   |
|    |   |  |ка  |   |    |та|ту прийм|  |   |
|    |   |  |   |   |    | |ання  |  |   |
|-------|------|----|------|-----|--------|--|--------|----|-----|
|  1  | 2  | 3 | 4  | 5 |  6  |7 |  8  | 9 | 10 |
|-------|------|----|------|-----|--------|--|--------|----|-----|
|-------|------|----|------|-----|--------|--|--------|----|-----|
 ------- ------ ---- ------ ----- -------- -- -------- ---- ----- 

   Формат а4

____________________________          Типова форма N М-16
 підприємство, організація           Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату  України
 код ЄДРПОУ --------------          21.06.1996 р. N 193
       --------------          Код за УКУД ----- 
                              ----- 
                    ------------------------- 
                    |-------------------------|
                    | номенклатурний номер  |
                    ------------------------- 
            Матеріальний ярлик
 _________________________________________________________________
             Назва матеріалу
 _________________________________________________________________

 ------------------------ ------------------ -------------------- 
|  Марка (тип)     |   Розмір    |    Сорт    |
|------------------------|------------------|--------------------|
|------------------------|------------------|--------------------|
|  Одиниця виміру    | Норма запасу  |          |
|------------------------|------------------|--------------------|
 ------------------------ ------------------ -------------------- 

 _______________________________        Типова форма N М-17
 підприємство, організація          Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату  України
 код ЄДРПОУ ------------------        21.06.1996 р. N 193
       ------------------        Код за УКУД ----- 
                              ----- 

            Акт N ___________
        про виявлені дефекти устаткування
           "___"___________ 19__ р.

   Місце знаходження устаткування ______________________________
                    місто, селище і т.д.
   Підприємство (замовник) _____________________________________
                    найменування
   Будівля (споруда), цех ______________________________________
   У процесі  перевірки,  монтажу,  випробування  (потрібне
   підкреслити) нижче переліченого устаткування, виготовленого
 _________________________________________________________________
        найменування заводу-виготовлювача
   прийнято до монтажу згідно з актом N ___ від ________ 19__ р.
   виявлені такі дефекти:
 -------- ----- ------- ---------------- ------------------- ---- 
|Найменув|Тип, |Заводсь|Проектна організ|    Дата    |Вияв|
|ання уст|марка|кий но-|ація      |          |лені|
|аткуван-|   |мер чи |------- --------|---------- --------|дефе|
|ня   |   |маркіро|номер |найменув|виготовлен|надходже|кти |
|    |   |вка  |креслен|ання  |ня устатку|ня устат|  |
|    |   |    |ня   |    |вання   |кування |  |
|    |   |    |    |    |     |на склад|  |
|--------|-----|-------|-------|--------|----------|--------|----|
|  1  | 2 |  3  |  4  |  5  |   6  |  7  | 8 |
|--------|-----|-------|-------|--------|----------|--------|----|
|--------|-----|-------|-------|--------|----------|--------|----|
 -------- ----- ------- ------- -------- ---------- -------- ---- 

   Формат а4

          Зворотна сторона форми М-17
 ------- ---- ------- -------------------- ------------------ --- 
|Наймену|Тип,|Заводсь|Проектна організація|    Дата    |Вия|
|вання |мар-|кий ном|----------- --------|-------- ---------|вле|
|устатку|ка |ер чи |номер устат|найменув|виготовл|надходжен|ні |
|вання |  |маркіро|кування  |ання  |ення уст|ня устатк|деф|
|    |  |вка  |      |    |аткуван-|ування на|ек-|
|    |  |    |      |    |ня   |склад  |ти |
|-------|----|-------|-----------|--------|--------|---------|---|
|  1  | 2 |  3  |   4   |  5  |  6  |  7  | 8 |
|-------|----|-------|-----------|--------|--------|---------|---|
|    |  |    |      |    |    |     |  |
 ------- ---- ------- ----------- -------- -------- --------- --- 

   Для усунення виявлених дефектів необхідно:
 _________________________________________________________________
   докладно вказуються заходи або роботи для усунення дефектів,
 _________________________________________________________________
   виконавці і строки виконання
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

   М.П.
   Представник замовника         посада     підпис
   ім'я, по батькові, прізвище

   М.П.
   Представник підрядчика         посада     підпис
   ім'я, по батькові, прізвище

   М.П.
   Представник заводу виготовлювача    посада     підпис
   ім'я, по батькові, прізвище

 _________________________________       Типова форма N М-18
   підприємство, організація         Затверджена наказом
 _________________________________       Мінстату  України
   структурний підрозділ           21.06.1996 р. N 193
   Ідентифікаційний
   код ЄДРПОУ ----------------       Код за УКУД ----- 
         ----------------              ----- 

            Сигнальна довідка
      про відхилення фактичного залишку матеріалів
          від установлених норм запасу
          "___"_______________ 19__ р.

   Склад (кладова) _____________________________________________
 _________________________________________________________________
 прізвище, ім'я, по батькові, матеріально відповідальної особи
 ------------- ----------------------- -------- ----- ---- ------ 
|Номер картки |    Матеріал    |Одиниця |Норма|Є в |Приміт|
|складського |---------- ------------|виміру |запа-|наяв|ка  |
|обліку матері|номенклату|найменування|    |су  |нос-|   |
|алів     |рний номер|      |    |   |ті |   |
|-------------|----------|------------|--------|-----|----|------|
|   1   |  2   |   3   |  4  | 5 | 6 |  7 |
|-------------|----------|------------|--------|-----|----|------|
|-------------|----------|------------|--------|-----|----|------|
 ------------- ---------- ------------ -------- ----- ---- ------ 
             і т.п. до кінця

   Матеріально відповідальна особа
   Друкувати із зворотом без заголовочної частини.
   Підпис друкувати на звороті.

   Формат а5

 _____________________________         Типова форма N М-19
  підприємство, організація          Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату  України
 код ЄДРПОУ ---------------         21.06.1996 р. N 193
       ---------------         Код за УКУД ----- 
                              ----- 

            Матеріальний звіт
       за _______________________________ 199_ р.
              місяць

   На будівельній дільниці _____________________________________
   Матеріально підзвітна особа _________________________________
          Перелік додатків до звіту
 ----------------------------------- ---------------------------- 
|     По прибутку        |     По видатку     |
|------------- --------- -----------|---------- -------- --------|
|номер групи |кількість|номери перв|номер гру-|кількіс-|номери |
|матеріалу або|документ-|инних докум|пи матеріа|ть докум|первинн-|
|номенклатурн-|ів    |ентів   |лу або ном|ентів  |их докум|
|ий номер   |     |      |енклатурн-|    |ентів  |
|       |     |      |ий номер |    |    |
 ------------- --------- ----------- ---------- -------- -------- 
      і т.д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 Всього прийнято документів _______________ ______________________
                цифрами      прописом
 Документи здав                 Документи прийняв
 "___"_________ 199_ р.

          2-а сторінка форми N М-19
 -------- -------- ------- ------ ------- ----------- ----------- 
|Номенкла|Найменув|Одиниця|Ціна |Залишок| Надійшло |Витрачено |
|турний |ання мат|виміру |за оди|на поча|------ ----|-----------|
|номер  |еріалу |    |ницю |ток міс|кількі|сума|на виробниц|
|    |    |    |   |яця  |сть  |  |тво    |
|    |    |    |   |    |   |  |------ ----|
|    |    |    |   |    |   |  |кількі|сума|
|    |    |    |   |    |   |  |сть  |  |
|--------|--------|-------|------|-------|------|----|------|----|
|  1  |  2  |  3  |  4 |  5  |  6 | 7 |  8 | 9 |
 -------- -------- ------- ------ ------- ------ ---- ------ ---- 
__________________________________________________________________
      і т.д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)

          3-я сторінка форми N М-19
            (4-а сторінка чиста)
 ----------------------------------------------------- ---------- 
|           Відпущено            |Залишок на|
|------------------------------- ---------- ----------|кінець міс|
| у тому числі по об'єктах   |на інші ці| всього  |яця    |
|---------- --------- ----------|лі    |     |     |
|------- --|------ --|------- --|------- --|------- --|------- --|
|кількіс|су|кількі|су|кількіс|су|кількіс|су|кількіс|су|кількіс|су|
|ть   |ма|сть  |ма|ть   |ма|ть   |ма|ть   |ма|ть   |ма|
|-------|--|------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 10  |11| 12 |13| 14  |15| 16  |17|  18 |19|  20 |21|
 ------- -- ------ -- ------- -- ------- -- ------- -- ------- -- 
__________________________________________________________________
      і т.д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)

   За зразками 2 і 3-ї сторінок друкуються (із зворотом) вкладні
листи з надписом: "Вкладний лист до форми N М-19".


 -----------------------------         Типова форма N М-21
 підприємство, організація          Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату  України
 код ЄДРПОУ ----------------         21.06.1996 р. N 193
       ----------------         Код за УКУД ----- 
                              ----- 

     Інвентаризаційний опис N ____ на _____ 199_ р.
 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться __________________
                          склад, комора
 на відповідальному зберіганні ___________________________________
                посада, прізвище, ім'я, по батькові
 інвентаризація проведена на підставі наказу (розпорядження) від
 __________________________ 199_ р. N ____________________________
 --- -------- ------- ------- -------- ------- ------ ---- ------ 
|NN |номенкла|Наймену|Розмір |Сорт або|Одиниця|Фактич|Ціна|Приміт|
|п/п|турний N|вання |(тип) |марка  |виміру |на ная|  |ка  |
|  |    |матеріа|    |    |    |вність|  |   |
|  |    |лів  |    |    |    |   |  |   |
 --- -------- ------- ------- -------- ------- ------ ---- ------ 
      і т.д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

          Зворотній бік форми N М-21
 --- --------- --------- ------- ------ ------ ------- ---- ----- 
|NN |номенклат|Найменува|Розмір |Сорт |Одини-|Фактич-|Ціна|Примі|
|п/п|урний ном|ння матер| (тип) |або ма|ця вим|на наяв|  |тка |
|  |ер    |іалів  |    |рка  |іру  |ність |  |   |
 --- --------- --------- ------- ------ ------ ------- ---- ----- 
      і т.д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Всього за описом порядкових номерів ________ з N ____________
                     прописом
   по N _____________

   Голова комісії ______________________________________________
          посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис
   Члени комісії ______________________________________________
          посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис
          ______________________________________________
          посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис

   Усі цінності,  перелічені в інвентарному описі, комісією
перевірені і в моїй присутності  прийняті  на  відповідальне
зберігання.
   Підпис матеріально відповідальної особи "___"________ 199_ р.

 __________________________          Типова форма N М-23
 підприємство, організація          Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату  України
 код ЄДРПОУ ------------           21.06.1996 р. N 193
       ------------           Код за УКУД ----- 
                              ----- 
       Акт N _______ від "___"_________ 199_ р.
        про витрату давальницьких матеріалів

                 спеціалізованою
   Протягом _________ 19__ р. --------------------- організацією
                   монтажною
 _________________________________________________________________
           найменування організації
 через ___________________________________________________________
     посада, прізвище, ім'я, по батькові одержувача
 були одержані від _____________________________ та витрачені такі
           найменування організації
 матеріали:
 ---------- ------------ ------- --------- ----- ---- ----------- 
|Номенклату|Найменування|Одиниця|Кількість|Ціна |Сума|Відмітка в |
|рний номер|матеріалів |виміру |     |   |  |карточці ск|
|     |      |    |     |   |  |ладу    |
|----------|------------|-------|---------|-----|----|-----------|
|----------|------------|-------|---------|-----|----|-----------|
 ---------- ------------ ------- --------- ----- ---- ----------- 

   Формат а5

         Зворотна сторона форми N М-23
 ----------- ---------- ------- ------ ----- ----- -------------- 
|Номенклатур|Найменуван|Одиниця|Кількі|Ціна |Сума |Відмітка в кар|
|ний номер |ня матеріа|виміру |сть  |   |   |точці складу |
|      |лів    |    |   |   |   |       |
|-----------|----------|-------|------|-----|-----|--------------|
|-----------|----------|-------|------|-----|-----|--------------|
 ----------- ---------- ------- ------ ----- ----- -------------- 

   Цей акт на суму ________________________________ крб. служить
                 прописом
документом для обліку матеріалів та для розрахунку за відпущені
матеріали замість матеріальних вимог.
   Представник спеціалізованої
  ------------------------------ організації --------------------
       монтажної              посада, підпис

   Представник замовника _______________________________________
                   посада,  підпис


 _____________________________        Типова форма N М-26
  підприємство, організація         Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату України від
 код ЄДРПОУ ----------------         21.06.1996 р. N 193
       ----------------         Код за УКУД ------ 
                              ------ 

      Картка обліку устаткування для установлення

                        заводський N
 _______________________________ ____________ ____________________
 найменування машини, агрегата  тип, марка
 що належить встановлювати в _____________________________________
               найменування цеху, будинку (споруди)
 ---- ----- --- --------------------- --------------- ----------- 
|Номе|Найме|Оди|Прийнято на склад  |Передано монтаж|Передано в |
|нкла|нуван|ни-|---- ------- --- ----|ній організації|монтаж   |
|турн|ня ск|ця |N ск|акт при|кіл|варт|------- --- ---|-- -- -- --|
|ий |ладов|вим|ладу|ймання |ькі|ість|акт пер|кіл|вар|N |да|кі|ва|
|ном-|их ча|іру|(міс|---- --|сть|  |едачи |ькі|тіс|ви|та|ль|рт|
|ер |стин,|  |це |ном-|да|  |  |---- --|сть|ть |мо| |кі|іс|
|  |прила|  |збер|ер |та|  |  |ном-|да|  |  |ги| |ст|ть|
|  |ддя, |  |іган|  | |  |  |ер |та|  |  | | |ь | |
|  |прила|  |ня) |  | |  |  |  | |  |  | | | | |
|  |дів і|  |  |  | |  |  |  | |  |  | | | | |
|  |т.д. |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | | | |
|----|-----|---|----|----|--|---|----|----|--|---|---|--|--|--|--|
|----|-----|---|----|----|--|---|----|----|--|---|---|--|--|--|--|
 ---- ----- --- ---- ---- -- --- ---- ---- -- --- --- -- -- -- -- 
      і т.д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)
   Друкувати із зворотом без верхнього титульного текста

   Формат а4

 ____________________________         Типова форма N М-28
 підприємство, організація          Затверджена наказом
 ----------------------------         Мінстату  України
 Ідентифікаційний код             21.06.1996 р. N 193
 ЄДРПОУ -------------------          Код за УКУД ----- 
     -------------------                ----- 
                   Затверджую ліміт по об'єкту
                   Керівник підприємства
                   ____________________________
                         підпис
                   ____________________________
                    ім'я, по батькові, прізвище
                   "___"_______________ 199_ р.

       Лімітно-забірна картка N ------------ 
                    ------------ 
   з ______________________ до _________________________ 199_ р.
 ------- ----- ------------------ ------------------------------- 
|Вид оп|Склад|   Одержувач  |   Кореспондуючий рахунок  |
|ерації |   |-- ---------- ----|----------------- -------------|
|    |   | |будівельна|об'є|рахунок, субрахун|код аналітичн|
|    |   | |ділянка  |кт |ок        |ого обліку  |
|-------|-----|--|----------|----|-----------------|-------------|
 ------- ----- -- ---------- ---- ----------------- ------------- 
 _________________________________________________________________
             назва об'єкта
 -----------------------------------------------------------------
 Начальник дільниці ______________________________________________
             Прізвище, ім'я, по батькові
 Виконавець робіт  ______________________________________________
             Прізвище, ім'я, по батькові
 Ліміт витрати матеріалів по об'єкту перевірив ________ __________
                        посада  підпис
 ----------------- --------------------------- ------------------ 
|   Посада   |Прізвище, ім'я, по батькові| Зразок підпису |
|-----------------|---------------------------|------------------|
|-----------------|---------------------------|------------------|
 ----------------- --------------------------- ------------------ 
 Переліченим особам довіряю одержання матеріалів та зразок їх
підписів
 Підтверджую
 Виконавець робіт _____________ _________________________________
           підпис     прізвище, ім'я, по батькові

 --- ---------------- ------------------- ----------------------- 
|Міс|Відпуск матеріал|Витрати матеріалів |Підрахунок підсумку вит|
|яць|ів підтверджую -|на виробництво та |рати матеріалів на виро|
|  |начальник дільни|залишок їх на об'єк|бництво перевірив - бух|
|  |ці (виконавець |ті на кінець місяця|галтер         |
|  |робіт)     |підтверджую - викон|            |
|  |        |авець робіт    |            |
|---|----------------|-------------------|-----------------------|
|  |  підпис   |   підпис    |    підпис     |
|---|----------------|-------------------|-----------------------|
|---|----------------|-------------------|-----------------------|
|---|----------------|-------------------|-----------------------|
 --- ---------------- ------------------- ----------------------- 

   2-а сторінка форми N М-28
 ---- --------------- ------ ------- ---------------------------- 
|Поря|Матеріальні цін|Одини-|Залишок|  Відпущено по датах   |
|дков|ності     |ця вим|матеріа|------ ------ ------ -------|
|ий |--------- -----|іру, |лу на |------|------|------|-------|
|ном-|найменува|код, |код од|початок|кількі|кількі|кількі|кількіс|
|ер |ння, со- |(номе|иниці |року  |сть  |сть  |сть  |ть   |
|запи|рт, розм-|нклат|виміру|    |------|------|------|-------|
|су |ір, марка|урний|   |    |підпис|підпис|підпис|підпис |
|  |     |ном- |   |    |комірн|комірн|комірн|комірни|
|  |     |ер) |   |    |ика  |ика  |ика  |ка   |
|----|---------|-----|------|-------|------|------|------|-------|
| 1 |  2  | 3 |  4 |  5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|----|---------|-----|------|-------|------|------|------|-------|
|  |     |   |------|    |------|------|------|-------|
|----|---------|-----|------|-------|------|------|------|-------|
|  |     |   |------|    |------|------|------|-------|
 ---- --------- ----- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 
             і т.д. до кінця

   За зразками 2-ої і 3-ої сторінок друкувати вкладні листи із
зворотом без змін.

     3-я сторінка форми N М-28 (4-а сторінка чиста)
 ----- ----- ----- ----- ------ --------- --- ------ ------------ 
|   |   |   |Повер|Залиш-|Всього ви|Лім|Всього| Результат |
|   |   |   |нено |ок на |трат за |іт |витрат|------ -----|
|   |   |   |   |об'єк-|місяць за|мат|матері|економ|перев|
|   |   |   |   |ті на |відрахува|ері|алів |ія  |итра |
|   |   |   |   |кінець|нням пове|ал-|з поча|   |та  |
|   |   |   |   |місяця|рнення за|ів |тку бу|------|-----|
|-----|-----|-----|-----|------|лишку на |на |дівниц|   |   |
|кільк|кільк|кільк|кільк|кількі|кінець мі|об'|тва  |   |   |
|ість |ість |ість |ість |сть  |сяця   |єкт|   |   |   |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|---|------|------|-----|
|підп-|підп-|підп-|підп-|підпис|кількість|кіл|кількі|кількі|кільк|
|ис ко|ис ко|ис ко|ис ко|виробн|     |ькі|сть  |сть  |ість |
|мірни|мірни|мірни|мірни|ика ро|     |сть|   |   |   |
|ка  |ка  |ка  |ка  |біт  |     |  |   |   |   |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|---|------|------|-----|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14  |  15  |16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|---|------|------|-----|
|-----|-----|-----|-----|------|     |  |   |   |   |
|-----|-----|-----|-----|------|---------|---|------|------|-----|
|-----|-----|-----|-----|------|     |  |   |   |   |
 ----- ----- ----- ----- ------ --------- --- ------ ------ ----- 
             і т.д. до кінця

   Над таблицею друкувати текст: "Вкладний лист до ф. N М-28"

         Вкладний лист до форми N М-28
 ------------------------------------ --------------------------- 
|       Відпущено       |     по датах     |
|-------- -------- -------- ---------|--------- -------- --------|
|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
|кількіс-|кількіс-|кількіс-|кількість|кількість|кількіс-|кількіс-|
|ть   |ть   |ть   |     |     |ть   |ть   |
|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
|підпис |підпис |підпис |підпис ко|підпис ко|підпис |підпис |
|комірни-|комірни-|комірни-|мірника |мірника |комірни-|комірни-|
|ка   |ка   |ка   |     |     |ка   |ка   |
|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
|  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |
|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
 -------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- 
      і т.д. до кінця           і т.д. до кінця

   Друкувати із зворотом без змін

   Формат 2а4

 ___________________________         Типова форма N М-28
 підприємство, організація          Затверджена наказом
 Ідентифікаційний               Мінстату України від
 код ЄДРПОУ --------------          21.06.1996 р. N 193
       --------------          Код за УКУД ------ 
                              ------ 

        Лімітно-забірна картка N ________
        на ______________________ 19__ р.

 -------- ----- ------------------------ ------------------------ 
|Вид опер|Склад|    Одержувач    |Кореспондуючий рахунок |
|ації  |   |--- ------------- ------|----------- ------------|
|    |   |  |будівельна ді|об'єкт|рахунок, су|код аналітич|
|    |   |  |льниця    |   |брахунок  |ного обліку |
|--------|-----|---|-------------|------|-----------|------------|
 -------- ----- --- ------------- ------ ----------- ------------ 
   _____________________________________________________________
            найменування об'єкта
   Начальник дільниці __________________________________________
              прізвище, ім'я, по батькові
   Виконавець робіт ____________________________________________
              прізвище, ім'я, по батькові
   Ліміт витрати матеріалу по об'єкту перевірив _______ ________
                          посада підпис
 ---------- ------------------------------ ---------------------- 
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові |  Зразок підпису   |
|----------|------------------------------|----------------------|
|----------|------------------------------|----------------------|
 ---------- ------------------------------ ---------------------- 
       і т.д. до кінця ліновка через 20 пунктів

   Переліченим особам довіряю одержання матеріалів та зразок їх
підписів підтверджую.
   Виконавець робіт __________ _________________________________
            підпис   прізвище, ім'я, по батькові
   Всього записів за лімітно-забірною карткою __________________
   Начальник ___________________________________________________
         найменування відділу, який встановив ліміт
   Виконавець робіт
   Завідуючий складом
   Фрмат 2а4

          2-а сторінка форми N М-28а
 ------ -------------------- ------- ----- ---------------------- 
|Порядк|Матеріальні цінності|Одиниця|Ліміт|    Відпущено   |
|овий |------------- ------|виміру,|   |------- ------- ------|
|номер |найменування,|код  |код оди|   |-------|-------|------|
|запису|сорт, розмір,|(номен|ниці ви|   |кількіс|кількіс|кількі|
|   |марка    |клатур|міру  |   |ть   |ть   |сть  |
|   |       |ний но|    |   |-------|-------|------|
|   |       |мер) |    |   |підпис |підпис |підпис|
|------|-------------|------|-------|-----|-------|-------|------|
| 1  |   2   | 3  |  4  | 5 |  6  |  7  |  8 |
|------|-------------|------|-------|-----|-------|-------|------|
|   |       |   |-------|   |-------|-------|------|
|------|-------------|------|-------|-----|-------|-------|------|
|   |       |   |-------|   |-------|-------|------|
 ------ ------------- ------ ------- ----- ------- ------- ------ 
             і т.д. до кінця
   За зразками 2-ої та 3-ої сторінок друкувати вкладні листи в
форматі 2а4 із зворотом без зміни.

     3-я сторінка форми N М-28а (4-а сторінка чиста)
 -------------------- --------------- ------------ -- -- -------- 
|   по датах    |Дата повернення|Всього відпу|Ці|Су|Порядков|
|------ ------ ------|        |щено із врах|на|ма|ий номер|
|------|------|------|------- -------|уванням пове| | |запису |
|кількі|кількі|кількі|кількіс|кількіс|рнення   | | |за склад|
|сть  |сть  |сть  |ть   |ть   |      | | |ською ка|
|------|------|------|-------|-------|      | | |ртотекою|
|підпис|підпис|підпис|підпис |підпис |      | | |    |
|------|------|------|-------|-------|------------|--|--|--------|
|  9 | 10 | 11 |  12 | 13  |  14   |15|16|  17  |
|------|------|------|-------|-------|      | | |    |
|------|------|------|-------|-------|------------|--|--|--------|
|------|------|------|-------|-------|      | | |    |
 ------ ------ ------ ------- ------- ------------ -- -- -------- 
             і т.д. до кінця
   Над таблицею друкувати текст "Вкладний лист до ф. N М-28а".
   Формат 2а4

          Вкладний лист до форми N М-28а
 -------------------------------- ------------------------------- 
|     Відпущено       |     по датах       |
|----------- --------- ----------|----------- --------- ---------|
|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------|
|кількість |кількість|кількість |кількість |кількість|кількість|
|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------|
| підпис  | підпис | підпис  | підпис  | підпис | підпис |
|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------|
|   6   |  7  |  8   |   9   |  10  |  11  |
|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------|
|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------|
 ----------- --------- ---------- ----------- --------- --------- 
             і т.д. до кінця

   Друкувати із зворотом без зміни

   Формат 1/12

 М.П.
   "___"_____ 199_ р.       В  книзі  пронумеровано  та
                  прошнуровано_ ____ сторінок та
                  опечатана сургучною печаткою.

 Керівник підприємства (організації)

 Головний (старший) бухгалтер