БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

               Угода
     між Урядом України і Урядом Російської Федерації
   про співробітництво в галузі культури, науки і освіти


   Уряд України і Уряд Російської Федерації, далі "Сторони",
   прагнучи до подальшого розвитку і зміцнення дружніх зв'язків
і співробітництва між Україною і Російською Федерацією в галузі
культури, науки і освіти,
   беручи до уваги близькість культур і традиції культурного
спілкування своїх народів,
   будучи переконаними, що зв'язки в галузі культури, науки і
освіти відповідають докорінним інтересам народів обох держав і
сприятимуть подальшому розвитку відносин дружби, добросусідства і
взаємовигідного співробітництва,
   діючи в дусі положень Хельсінкського Заключного акта Наради з
безпеки та співробітництва в Європі ( 994_055 ), а також інших
документів НБСЄ,
   відповідно до Угоди про Співдружність Незалежних Держав
( 997_077 ) від 8 грудня 1991 року, Алма-Атинської декларації
( 997_189 ) від 21 грудня 1991 року,
   керуючись Договором  про основи відносин між Українською
Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською
Федеративною  Соціалістичною Республікою ( 643_011 ) від 19
листопада 1990 року,
   погодилися про таке:

               Стаття 1

   Сторони сприятимуть:
   розвитку співробітництва в галузі культури, науки, освіти,
інформації і спорту, в тому числі між громадськими організаціями,
творчими спілками, асоціаціями і фондами;
   ознайомленню з культурою іншої Сторони і, зокрема, з великими
зібраннями і колекціями культурних  цінностей,  що  склалися
історично;
   взаємному доступу до державних бібліотечних, архівних  і
музейних фондів України і Російської Федерації для громадян обох
держав на однакових умовах і використанню цих фондів в культурних,
наукових і освітніх цілях.

               Стаття 2

   Сторони сприятимуть розвитку співробітництва в підготовці
кадрів у галузі культури, обміну досвідом між заінтересованими
відомствами і організаціями, проведенню симпозіумів і "круглих
столів", встановленню, розширенню і поглибленню безпосереднього
співробітництва і прямих зв'язків між державними установами і
громадськими організаціями у сфері культури, науки,  освіти,
інформації і спорту, в тому числі на рівні регіонів, областей і
міст.

               Стаття 3

   Сторони гарантують вільний і рівноправний розвиток культур
української  національної  меншини  в Російській Федерації і
російської національної меншини в Україні.
   Сторони створюватимуть сприятливі умови з метою збереження їх
національної самобутності, культур, мови, реалізації духовних і
релігійних потреб.

               Стаття 4

   Сторони сприятимуть проведенню художніх фестивалів, гастролей
колективів і солістів, постановці на сцені музичних і драматичних
творів  авторів  іншої  країни, обміну делегаціями, а також
літературою, художніми виставками, в тому числі з колекцій, які
мають всесвітнє значення.

               Стаття 5

   Сторони співробітничатимуть  в  галузі  збереження їхньої
історико-культурної спадщини.
   Сторони вирішуватимуть питання, пов'язані з втраченими або
незаконно вивезеними культурними цінностями, які опинилися на
території  іншої  Сторони,  шляхом  переговорів  на  основі
національного законодавства і норм міжнародного права.

               Стаття 6

   Сторони сприятимуть співробітництву в галузі кінематографії:
проведенню  національних кінофестивалів та урочистих прем'єр,
обміну делегаціями і окремими фахівцями, здійсненню спільних
вистав,  співробітництву  кіноархівів,  обміну  кінофільмами,
літературою і матеріалами.

               Стаття 7

   Сторони заохочуватимуть обміни в  галузі  книговидавничої
справи і сприятимуть розповсюдженню на території своїх держав
друкованої продукції, що видається другою Стороною.
   Кожна із  Сторін всебічно сприятиме перекладу і виданню
літературних  творів,  міжбібліотечним  зв'язкам,   обміну
письменниками і журналістами, матеріалами між видавництвами і
редакціями, опублікуванню матеріалів про політичне, економічне,
культурне і наукове життя, виданню газет і журналів мовами народів
другої держави.

               Стаття 8

   Сторони сприятимуть розвитку співробітництва між відповідними
організаціями двох країн для забезпечення захисту авторських прав.

               Стаття 9

   Сторони співробітничатимуть  в  галузі  телебачення  і
радіомовлення.
   Конкретні питання  такого співробітництва регулюватимуться
угодами між заінтересованими відомствами і організаціями Сторін.

              Стаття 10

   В міру необхідності Сторони проводитимуть консультації по
визначенню пріоритетних напрямків науково-дослідницьких робіт в
галузі культури, науки та освіти, взаємне інформування  про
результати наукових досліджень, організовуватимуть з цією метою
спільні наукові та науково-практичні конференції, семінари і
симпозіуми, вестимуть видавничу діяльність та використовуватимуть
інші форми наукового обміну і співробітництва.
   Предметом консультацій можуть бути також пошуки нових галузей
і форм співробітництва, питання забезпечення прав і  свобод
громадян  у  сфері  культури,  науки  і  освіти, правове і
соціально-економічне регулювання діяльності культурних, наукових і
освітніх установ, захист інтересів діячів культури, науки і
освіти, розробка погоджених принципів статистики культури, науки і
освіти.

              Стаття 11

   Сторони співробітничатимуть   у   питаннях   розвитку
матеріально-технічної бази культури,  обмінюватимуться  новими
технологіями, здійснюватимуть на взаємовигідній основі постачання
обладнання та технічних засобів для установ культури і мистецтва.

              Стаття 12

   Сторони сприятимуть розвитку прямих партнерських зв'язків між
установами  і  організаціями культури, художніми колективами,
кіноустановами, видавництвами, окремими діячами культури, а також
між  адміністративно-територіальними  одиницями,  пов'язаними
традиціями співробітництва.

              Стаття 13

   Сторони заохочуватимуть співробітництво між Академіями наук
та іншими науковими установами обох країн.

              Стаття 14

   Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі освіти.
   З цією метою вони:
   сприятимуть встановленню  і розвитку прямих зв'язків між
освітніми установами та організаціями на основі безпосередніх
домовленостей;
   сприятимуть обмінам  учнями,  студентами,  аспірантами,
фахівцями  і викладачами для навчання, наукового стажування,
читання лекцій, підвищення кваліфікації і викладацької роботи;
   сприятимуть участі у наукових і науково-методичних семінарах,
конференціях, симпозіумах та інших заходах, що проводяться в обох
країнах, а також співробітництву в спільних наукових проектах і
програмах;
   заохочуватимуть інші форми співробітництва в галузі вищої,
середньої, професійно-технічної освіти і дошкільного виховання.
   Конкретні форми і умови обмінів регулюватимуться відповідними
угодами (протоколами) між заінтересованими відомствами.

              Стаття 15

   Сторони сприятимуть створенню і діяльності освітніх закладів
з  викладанням  українською  мовою в Російській Федерації і
російською мовою  в  Україні,  підготовці  кадрів,  розвитку
матеріально-технічної бази, розробці і виданню підручників та
іншої учбово-методичної літератури для цих закладів.

              Стаття 16

   Сторони сприятимуть  взаємному  вивченню  мов,  історії,
літератури і культури обох країн. З цією метою вони сприятимуть
розвитку обміну викладачами, фахівцями в галузі української і
російської мов і літератур, а також учбово-методичними посібниками
і матеріалами.
   Сторони заохочуватимуть  проведення  мовних  країнознавчих
курсів  і  семінарів,  підвищення  кваліфікації  фахівців,
використовуватимуть можливості радіо і телебачення для вивчення
мови і культури другої країни.

              Стаття 17

   Сторони забезпечать  задоволення  загальноосвітніх  потреб
національних меншин, що проживають на території їх держав, перш за
все, шляхом створення умов для одержання освіти рідною мовою.
   Кожна із Сторін, згідно зі своїм законодавством, гарантує
громадянам другої держави, які постійно  проживають  на  її
території, рівні зі своїми громадянами права на освіту.
   Порядок і умови їх реалізації будуть визначені відповідними
угодами між міністерствами і відомствами України і Російської
Федерації.

              Стаття 18

   Сторони взаємно  визнають  еквівалентність   документів
державного  зразка  про  середню (повну) загальну і середню
професійну освіту, які дають право вступу до вищих і середніх
спеціальних навчальних закладів обох країн.
   Конкретні умови  взаємного  визнання  документів  будуть
визначені в Угоді про взаємне  визнання  і  еквівалентність
документів про освіту, вчені ступені і звання.

              Стаття 19

   Сторони сприятимуть співробітництву в галузі архівної справи
шляхом  проведення спільних заходів, обміну досвідом роботи,
архівними матеріалами, науково-методичною літературою, фахівцями.

              Стаття 20

   Сторони сприятимуть створенню і функціонуванню на території
своїх держав на умовах взаємності культурних центрів другої
Сторони, які займатимуться поширенням інформації про народи і
культуру своїх країн.

              Стаття 21

   Сторони сприятимуть  розвитку зв'язків в галузі фізичної
культури і спорту, насамперед, через безпосереднє співробітництво
між спортивними товариствами, проведення змагань і зустрічей,
обмін спортсменами та тренерами, науково-методичною інформацією і
спеціальною літературою, досвідом участі в міжнародних змаганнях.
   Конкретні форми і умови співробітництва  регулюватимуться
угодами між заінтересованими відомствами і організаціями Сторін.

              Стаття 22

   Сторони заохочуватимуть розвиток всіх видів туризму з метою
взаємного ознайомлення з досвідом в галузі соціально-економічного
розвитку,  науки  і  культури,  а  також  з  об'єктами
історико-культурної спадщини і пам'ятками природи, культурними та
історичними традиціями народів обох держав.
   Конкретні форми  співробітництва  та  умови   обмінів
регулюватимуться  угодами  між заінтересованими відомствами і
організаціями Сторін.

              Стаття 23

   Сторони заохочуватимуть співробітництво та обміни між молоддю
та молодіжними організаціями, використовуючи для цього традиційні
культурні, наукові, професійні та спортивні зв'язки.

              Стаття 24

   З метою  виконання  цієї  Угоди  розроблятимуться  і
підписуватимуться двосторонні програми обмінів і робочі плани
(протоколи) співробітництва між відповідними  відомствами  та
організаціями.
   За взаємною згодою Сторони можуть створити Змішану комісію
для здійснення цієї Угоди, підготовки рекомендацій, спрямованих на
плідну взаємодію Сторін.

              Стаття 25

   Ця Угода набуває чинності з дати останнього  письмового
повідомлення,   що   підтверджує   виконання   відповідних
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
   Ця Угода  укладається строком на 5 років і автоматично
продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із
Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Сторону не менше ніж
за шість місяців до закінчення відповідного строку про свій намір
припинити її дію.

   Вчинено в м.Москві 26 липня 1995 року, у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.

 За Уряд України           За Уряд Російської Федерації

  (підпис)                  (підпис)