БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 132 від 18.05.2001


      Про затвердження Методичних рекомендацій з
        планування, обліку і калькулювання
       собівартості продукції (робіт, послуг)
        сільськогосподарських підприємств

  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінагрополітики
   N 355 ( v0355555-01 ) від 06.12.2001 
   N 362 ( v0362555-02 ) від 25.11.2002 
   N 589 ( v0589555-05 ) від 31.10.2005 )   Відповідно до пункту шостого статті 6 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
та протоколу N 2 засідання Науково-методичної ради (Центру)
"Облік, звітність та аудит в галузях агропромислового виробництва"
від 2 лютого 2001 року, з метою забезпечення єдності в складі і
класифікації витрат, застосування методики планування та обліку і
визначення  собівартості  продукції  (робіт,  послуг)  в
сільськогосподарських підприємствах Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Методичні рекомендації з планування, обліку і
калькулювання   собівартості   продукції  (робіт,  послуг)
сільськогосподарських підприємств (далі - Методичні рекомендації),
що додаються.

   2. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства  обласних  державних  адміністрацій,  управлінню
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації забезпечити доведення вказаних Методичних
рекомендацій до відома підприємств,  установ  і  організацій
агропромислового виробництва.

   3. Управлінню  організації  і методології бухгалтерського
обліку та фінансової звітності (Лавріненко Л.І.), Управлінню
бухгалтерського  обліку,  фінансів  та  контролю  Державного
департаменту продовольства (Загоруй Г.І.), Управлінню фінансів,
валютного  регулювання  та  бухгалтерського обліку Державного
департаменту рибного господарства  (Кожухова  Н.П.)  надавати
роз'яснення щодо застосування Методичних рекомендацій.

   4. Управлінню  організації  і методології бухгалтерського
обліку та фінансової звітності забезпечити публікацію Методичних
рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств в
газеті "Сільський час".

   5. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Лузана Ю.Я.

 Міністр                        І.Кириленко

                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                    Наказ Міністерства аграрної
                    політики України
                    від 18 травня 2001 р. N 132

           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
    з планування, обліку і калькулювання собівартості
     продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських
              підприємств

            1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

   1.1. Методичні  рекомендації  з  планування,  обліку  і
калькулювання   собівартості   продукції  (робіт,  послуг)
сільськогосподарських підприємств (далі - Методичні рекомендації)
розроблені відповідно до Закону України від 16 липня 1999 р. N 996
( 996-14 ) "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" (зі змінами та доповненнями), Закону України від 22
травня 1997 р. N 283 ( 283/97-ВР ) "Про оподаткування прибутку
підприємств" (зі змінами та доповненнями) та національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдності в
складі і класифікації витрат, застосування методики їх планування
та обліку і визначення собівартості продукції (робіт, послуг) в
сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових
форм і форм власності, включаючи їх допоміжні  і  підсобні
підрозділи (далі - підприємства).
   Дія Методичних  рекомендацій  поширюється  на  структурні
підрозділи  несільськогосподарських підприємств, що займаються
виробництвом сільськогосподарської продукції.
   1.2. Собівартість продукції (робіт, послуг) - це витрати
підприємства, пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт
та наданням послуг.
   1.3. Планування (нормування) собівартості продукції (робіт,
послуг)   передбачає   найбільш   ефективне   використання
матеріально-технічних і грошових ресурсів на основі нормативів та
забезпечення  дії  противитратного  механізму  відповідно  до
технологічних умов та вимог охорони навколишнього середовища.
   1.4. Метою обліку витрат та визначення собівартості продукції
(робіт, послуг) є документоване, своєчасне, повне і достовірне
відображення  фактичних  витрат на виробництво продукції для
забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів.
   1.5. Калькулювання собівартості одиниці продукції (робіт,
послуг) здійснюється для визначення ефективності запланованих і
фактично здійснених агротехнічних, технологічних, організаційних і
економічних заходів, спрямованих на розвиток і вдосконалення
виробництва та для обгрунтування цінової політики підприємства.
   1.6. Витрати, проведені в іноземній валюті, перераховуються у
грошову одиницю України за курсом Національного банку на момент
здійснення операцій.

            2. ПОНЯТТЯ ВИТРАТ

   2.1. Витрати  відображаються  у  бухгалтерському  обліку
одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
   2.2. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення
активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення
власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що
ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
   2.3. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з
визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
   Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного
періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в
якому вони були здійснені.
   2.4. Якщо  актив  забезпечує одержання економічних вигод
протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом
систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді
амортизації) між відповідними звітними періодами.
   2.5. Не визнаються витратами звітного періоду:
   а) платежі за договорами комісії, агентськими угодами та
іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала
тощо;
   б) попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;
   в) погашення одержаних позик;
   г) зменшення  активів  або  збільшення  зобов'язань,  що
призводять до зменшення капіталу внаслідок його вилучення або
розподілу власниками.
   2.6. В плануванні і  бухгалтерському  обліку  визначають
собівартість реалізованої продукції та виробничу собівартість.
   2.7. Собівартість реалізованої продукції (робіт,  послуг)
складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг),
яка була реалізована протягом звітного періоду, розподілених
загальновиробничих та наднормативних виробничих витрат.
   До виробничої  собівартості  продукції  (робіт,  послуг)
включаються:
   а) прямі матеріальні витрати;
   б) прямі витрати на оплату праці;
   в) інші прямі витрати;
   г) загальновиробничі витрати.
   2.8. Прямими  вважаються  витрати,  які  можна  віднести
безпосередньо на відповідний об'єкт витрат або які розподіляються
між об'єктами витрат пропорційно до бази, з якою ці витрати
знаходяться в близькій залежності, зокрема витрати мастильних
матеріалів розподіляються пропорційно вартості основного пального;
амортизація і витрати на поточний ремонт приміщення - пропорційно
площі, що використовується при виробництві окремих продуктів тощо.
   2.9. Прямі  матеріальні  витрати - це витрати цінностей
(матеріалів),  використаних  безпосередньо  на  виробництво
конкретного виду продукції, включаючи ті, що пов'язані з:
   а) підготовкою та освоєнням випуску продукції (суми цих
витрат  відносяться  на собівартість продукції з початку її
виробництва);
   б) виконанням технологічного процесу з виробництва продукції,
виконання робіт і надання послуг (сировина, насіння, паливо,
енергія, добрива, засоби захисту рослин, ліки, корми, інструмент,
пристрої та інші засоби і предмети праці, а також матеріали);
   в) проведенням  поточного  ремонту,  технічного огляду і
технічного обслуговування основних виробничих засобів, у тому
числі взятих у тимчасове користування за угодами операційної
оренди, за винятком їх реконструкції і модернізації;
   г) забезпеченням працівників спеціальним одягом і взуттям,
захисними  пристроями та спеціальним харчуванням у випадках,
передбачених законодавством, коли ці суми можна віднести на
відповідний об'єкт.
   2.10. Матеріальні  ресурси  та  послуги,  що входять до
"Матеріальних витрат", оцінюються за первісною вартістю.
   Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, визнається
собівартість, до складу якої входять такі фактичні витрати:
   а) суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику
(продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
   б) суми ввізного мита;
   в) суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, що
не відшкодовуються підприємству;
   г) транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю
запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні
роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця
їх  використання,  включаючи  витрати зі страхування ризиків
транспортування  запасів).  Транспортно-заготівельні  витрати
включаються до собівартості придбаних запасів або загальною сумою
та відображаються на окремому субрахунку рахунків обліку запасів.
Сума  транспортно-заготівельних  витрат, що узагальнюється на
окремому  субрахунку  рахунків  обліку  запасів,  щомісячно
розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця
і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно
передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних
витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як
добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і
вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих
рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих
запасів. Середній  відсоток  транспортно-заготівельних  витрат
визначається  діленням суми залишків транспортно-заготівельних
витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних
витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця
і запасів, що надійшли за звітний місяць;
   д) інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням
запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для
використання у запланованих цілях.
   2.11. Первісною вартістю запасів (кормів, насіння тощо), що
виготовляються власними силами підприємства, визнається протягом
року планова (нормативна) собівартість їх виробництва, яка в кінці
року доводиться до рівня фактичних витрат.
   2.12. Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного
капіталу  підприємства,  визнається  погоджена  засновниками
(учасниками) підприємства їх справедлива вартість.
   2.13. Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством
безоплатно, визнається їх справедлива вартість.
   2.14. Первісна  вартість  одиниці  запасів,  придбаних у
результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості
переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів
перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих
запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і
справедливою вартістю переданих запасів включається до складу
витрат звітного періоду.
   Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні
запаси,  визнається  справедлива  вартість  отриманих запасів
(вартість за звичайними цінами).
   Первісна вартість  запасів після дати балансу вважається
найменша з двох оцінок: первісна вартість або чиста вартість
реалізації.
   2.15. Не включаються до первісної вартості  запасів,  а
належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені
(встановлені):
   а) понаднормативні втрати і нестачі запасів;
   б) проценти за користування позиками;
   в) витрати на збут;
   г) адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо
не пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до
стану, в якому вони придатні для використання у запланованих
цілях.
   2.16. До вартості матеріальних запасів включаються також
витрати  підприємств  на придбання тари, крім дерев'яної та
картонної.
   У разі включення до ціни матеріальних запасів вартості тари
із загальної суми витрат на їх придбання вираховується можлива
вартість використання або реалізації тари (без витрат на придбання
матеріалів для її ремонту).
   2.17. Вартість  матеріальних запасів, які відносяться до
собівартості продукції,  зменшується  на  вартість  зворотних
відходів.  Зворотні відходи - це залишки сировини та інших
матеріальних ресурсів, які відповідно до встановленої технології
передаються до інших цехів і підрозділів як повноцінний матеріал
для виробництва інших видів продукції (виконання робіт, надання
послуг).
   2.18. Ціни на зворотні відходи встановлюються підприємством:
   а) на рівні договірної ціни того матеріалу, на заміну якого
вони використовуються  (за  вирахуванням  додаткових  витрат,
пов'язаних з підготовкою їх до використання), чи в залежності від
коефіцієнта використання матеріалу;
   б) за  договірними (тут і далі - на момент здійснення
операцій) цінами на відходи, за вирахуванням витрат на їх збирання
та  обробку,  якщо  вони призначені для переробки всередині
підприємства чи передані стороннім організаціям (тут і далі -
договірні ціни приймаються на момент здійснення операції (в
поточному місяці);
   в) за повною ціною вхідної сировини чи матеріалу, якщо
відходи реалізуються для використання як повноцінний (повномірний)
матеріал;
   г) зворотні відходи оцінюються за зниженою ціною вхідних
матеріалів (напівфабрикатів), якщо відходи можуть бути використані
в основному (промисловому) виробництві, але з підвищенням витрат
(зниженням виходу готової продукції), для потреб допоміжного
виробництва, виготовлення предметів широкого вжитку  (товарів
культурно-побутового і господарського призначення) або реалізовані
стороннім підприємствам і організаціям.
   2.19. Прямі витрати на оплату праці включають суми основної і
додаткової  оплати,  які  нараховані  згідно  із  прийнятою
підприємством  системою  оплати  праці і які відносяться на
конкретний об'єкт обліку витрат. При нарахуванні оплати праці
натурою продукція оцінюється в порядку, передбаченому податковим
законодавством.
   2.20. До інших прямих витрат відносяться:
   а) платежі зі страхування майна підприємства та цивільної
відповідальності власників транспортних засобів, а також окремих
категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів
продукції (виконанні робіт, наданні послуг), безпосередньо на
роботах з підвищеною  небезпекою  для  життя  та  здоров'я,
передбачених законодавством;
   б) плата за оренду основних засобів, що може бути віднесена
на конкретний об'єкт;
   в) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт необоротних
активів, що використовуються в конкретному виробничому процесі,
зокрема  їх  амортизацію,  витрати  на освітлення, опалення,
водопостачання, електропостачання тощо; ( Підпункт "в" пункту 2.20
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики N 355
( v0355555-01 ) від 06.12.2001 )
   г) податки і збори (обов'язкові  платежі),  які  згідно
законодавства відносяться на витрати виробництва;
   д) інші витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до
конкретного об'єкту витрат.
   2.21. До   складу   загальновиробничих   витрат   (в
сільськогосподарських підприємствах вони не діляться на постійні і
змінні) включаються:
   а) витрати  на  управління  виробництвом  (оплата праці,
відрахування на соціальні заходи й медичне страхування та витрати
на оплату службових відряджень апарату управління та спеціалістів
галузей (цехів), дільниць, підрозділів тощо);
   б) амортизація  необоротних  активів  загальновиробничого
(цехового, дільничого, бригадного) призначення;
   в) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування,
операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів
загальновиробничого призначення;
   г) витрати на  вдосконалення  технології  й  організації
виробництва (оплата праці, включаючи відрахування на соціальні
заходи, працівників,  зайнятих  удосконаленням  технології  й
організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням
її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик
у виробничому процесі; оплата послуг сторонніх організацій тощо);
   д) витрати  на  опалення,  освітлення,  водопостачання,
водовідведення та інше утримання загальних приміщень виробничого
призначення;
   е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата
праці та інші витрати на здійснення технологічного контролю за
виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг тощо);
   є) витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону
навколишнього природного середовища;
   ж) інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо);
   з) плата за оренду землі і майна виробничого призначення;
   і) сума    нарахованого   (внесеного)   фіксованого
сільськогосподарського податку. В кінці звітного періоду (року) цю
суму  розподіляють  між  об'єктами  обліку  витрат продукції
рослинництва пропорційно до площ сільськогосподарських  угідь
(ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень та перелогів),
зайнятих відповідними культурами, а в рибницьких, рибальських та
риболовецьких господарствах - відповідно до площ земель водного
фонду, які використовуються такими господарствами для розведення,
вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках
та водосховищах). ( Пункт 2.21 доповнено підпунктом "і" згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 362 ( v0362555-02 ) від
25.11.2002, в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 589
( v0589555-05 ) від 31.10.2005 )
   До складу загальновиробничих витрат входять окремі  види
витрат, що стосуються всіх напрямків діяльності господарства,
зокрема витрати на утримання основних засобів (включаючи орендну
плату), які обслуговують виробничі процеси в різних напрямках
діяльності господарства; витрати на  утримання  складів  для
зберігання  виробничих  запасів (крім складів для зберігання
продукції та витрат на реалізацію); витрат на пожежну охорону;
поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією засобів
природоохоронного призначення  (очисних  споруд,  уловлювачів,
фільтрів тощо); витрати на захоронення екологічно небезпечних
відходів; оплата послуг сторонніх організацій щодо приймання,
зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів та очищення
стічних вод; інші види поточних витрат на збереження природи;
витрати,  пов'язані  з добуванням та використанням природної
сировини, в частині відрахувань для покриття витрат на геологічну
розвідку та пошуки корисних копалин, на рекультивацію земель;
плата за воду, що забирається з водогосподарських систем у межах
затверджених лімітів, а також платежі за використання інших
природних ресурсів; за викиди і скиди забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище; розміщення відходів та інших видів
шкідливого впливу в межах лімітів.
   Ці витрати обліковуються на окремому субрахунку рахунку 91 і
розподіляються між основними галузями  та  об'єктами  витрат
пропорційно до суми прямих витрат (без витрат основних матеріалів:
кормів, насіння, сировини).
   2.22. Не  відносяться  на  собівартість  виробленої  і
реалізованої продукції і покриваються за рахунок інших джерел:
   а) адміністративні витрати;
   б) витрати на збут;
   в) інші витрати операційної діяльності;
   г) фінансові витрати;
   д) втрати від участі в капіталі;
   е) втрати від надзвичайних подій;
   є) витрати внаслідок вилучення капіталу власниками.
   2.23. До адміністративних витрат відносяться витрати  на
управління підприємством:
   а) загальні корпоративні витрати (організаційні  витрати,
витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
   б) витрати на службові відрядження і утримання  апарату
управління підприємством та іншого адміністративного персоналу;
   в) витрати на утримання основних засобів та необоротних
активів  адміністративного  призначення  (операційна  оренда,
страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення, охорона тощо);
   г) винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з
оцінки майна тощо);
   д) витрати на зв'язок (поштові,  телеграфні,  телефонні,
телекс, факс тощо);
   е) витрати на вирішення судових спорів;
   є) податки,  збори  та  інші  передбачені законодавством
обов'язкові платежі (крім податків, зборів  та  обов'язкових
платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції,
робіт, послуг);
   ж) плата  за  розрахунково-касове обслуговування та інші
послуги банків;
   з) інші витрати адміністративного призначення.
   2.24. Витрати на збут включають  витрати,  пов'язані  з
реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):
   а) витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової
продукції на складах;
   б) витрати на ремонт тари для зберігання продукції;
   в) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим
агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
   г) витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
   д) витрати на передпродажну підготовку товарів;
   е) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
   є) витрати на утримання необоротних активів, пов'язаних зі
збутом продукції, товарів, робіт, послуг (оперативна оренда,
страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
   ж) витрати  на  транспортування, перевалку і страхування
готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші
послуги;
   з) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
   і) інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів,
робіт, послуг.
   До складу витрат на збут не відносяться витрати, які згідно
договору поставки виконуються постачальником за окрему плату
(вартість тари, відпускна ціна доставки цінностей до споживача
тощо).
   Адміністративні витрати та витрати на збут в кінці року
списують на результати діяльності підприємства.
   2.25. До інших витрат операційної діяльності включаються:
   а) витрати на дослідження та розробки;
   б) собівартість реалізованої іноземної валюти;
   в) собівартість реалізованих виробничих запасів;
   г) сума  безнадійної  дебіторської  заборгованості  та
відрахування до резерву сумнівних боргів;
   д) втрати від операційної курсової різниці;
   е) втрати від знецінення запасів;
   є) нестачі та втрати від псування цінностей;
   ж) визнані штрафи, пені та неустойки;
   з) витрати  на  утримання  об'єктів соціально-культурного
призначення;
   і) інші витрати операційної діяльності.
   2.26. До фінансових витрат відносяться витрати на відсотки
(за користування отриманими кредитами, за випущеними облігаціями,
за фінансовою орендою тощо) та інші  витрати  підприємства,
пов'язані із залученням позикового капіталу.
   2.27. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій
в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, що обліковуються
методом участі в капіталі.
   2.28. До  складу  інших витрат включаються витрати, які
виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат),
але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією
продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:
   а) собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова
вартість та  витрати,  пов'язані  з  реалізацією  фінансових
інвестицій);
   б) собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова
вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);
   в) собівартість реалізованих майнових комплексів;
   г) втрати від неопераційних курсових різниць;
   д) сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;
   е) витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання,
демонтаж тощо);
   є) залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних
активів;
   ж) інші витрати звичайної діяльності.
   2.29. В  сільськогосподарських  підприємствах   витрати
операційної діяльності (рослинництва, тваринництва і промислового
виробництва) групуються за такими економічними елементами:
   а) матеріальні затрати;
   б) витрати на оплату праці;
   в) відрахування на соціальні заходи;
   г) амортизація;
   д) інші операційні витрати.
   2.30. До складу елемента "Матеріальні затрати" включається
вартість  витрачених  у  виробництві (крім продукту власного
виробництва):
   а) сировини й основних матеріалів;
   б) насіння;
   в) корми;
   г) паливо і мастильні матеріали;
   д) купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
   е) палива й енергії;
   є) будівельних матеріалів;
   ж) запасних частин;
   з) тари й тарних матеріалів;
   і) допоміжних та інших матеріалів.
   2.31. До  складу  елемента  "Витрати  на  оплату праці"
включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та
заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого
невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
   2.32. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи"
включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування
на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття,
відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства,
відрахування на інші соціальні заходи.
   2.33. До складу елемента "Амортизація" включається  сума
нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів
та інших необоротних матеріальних активів.
   2.34. До  складу  елемента  "Інші  операційні  витрати"
включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до
складу елементів, наведених в пунктах 2.30 - 2.33 цих Методичних
рекомендацій, зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку,
плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

      3. ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ОБ'ЄКТАМИ І СТАТТЯМИ

   3.1. Витрати  на  виробництво  продукції (робіт, послуг)
формуються за центрами відповідальності та об'єктами обліку,
планування  та  калькулювання  собівартості продукції (робіт,
послуг).    Центрами    відповідальності    виступають
внутрішньогосподарські підрозділи, що функціонують на засадах
госпрозрахунку. Їх склад визначається з урахуванням виробничої та
організаційної побудови підприємства, порядку закріплення засобів
виробництва тощо.
   3.2. Залежно  від конкретних умов виробництва, структури
управління, системи оплати праці,  визначення  та  розподілу
госпрозрахункового доходу, бухгалтерія підприємства облік витрат
може вести в цілому по конкретних виробничих підрозділах без
деталізації за окремими об'єктами (видами і групами худоби та
птиці,  видами  виробництв).  Фактичні  витрати  підрозділу
розподіляють між окремими культурами, видами і групами худоби та
птиці пропорційно до планових витрат, а за їх відсутності - до
нормативних витрат згідно з технологічними картами чи укрупненими
нормативами.
   Собівартість одержаної продукції (робіт, послуг) визначається
у загальноприйнятому порядку.
   3.3. Залежно від характеру участі в процесі виробництва
витрати поділяються на основні та накладні.
   Основні витрати  пов'язані  з  безпосереднім  виконанням
технологічних операцій по виробництву продукції (робіт, послуг), а
накладні - з управління та обслуговування діяльності підрозділу
(бригади, цеху, ферми, внутрігосподарського кооперативу тощо),
галузі чи господарства в цілому.
   3.4. Витрати на заходи з підвищення родючості земель (зокрема
на гіпсування та вапнування грунтів), плануються та обліковуються
як витрати майбутніх періодів і відносяться на собівартість
сільськогосподарської  продукції  рівними  частинами  протягом
сівозміни.
   3.5. Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) в
плануванні та обліку групуються за статтями, які господарство
визначає самостійно, виділяючи в окремі статті змінні і постійні
витрати.
   Змінні витрати  діляться  на  пропорційні, величина яких
визначається обсягом одержаної продукції,  та  непропорційні,
величина яких залежить від обсягу виконаних робіт чи поголів'я
тварин; до постійних відносяться витрати, величина яких  не
залежить ні від кількості продукції, ні від поголів'я чи обсягу
виконаних робіт.

   3.6. Примірний перелік статей витрат:

-----------------------------------------------------------------------
| Статті витрат  |У      |У      |У      |У      |
|         |рослинництві|тваринництві|допоміжних |підсобних  |
|         |      |      |виробництвах|промислових |
|         |      |      |      |виробництвах|
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Витрати на    |  +    |  +    |  +    |  +    |
|оплату праці   |      |      |      |      |
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Насіння та    |  +    |      |      |      |
|посадковий    |      |      |      |      |
|матеріал     |      |      |      |      |
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Паливо та    |  +    |  +    |  +    |  +    |
|мастильні    |      |      |      |      |
|матеріали    |      |      |      |      |
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Добрива     |  +    |      |      |      |
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Засоби захисту  |  +    |  +    |      |      |
|рослин та    |      |      |      |      |
|тварин      |      |      |      |      |
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Корми      |      |  +    |  +    |      |
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Сировина та   |      |      |  +    |  +    |
|матеріали (без  |      |      |      |      |
|зворотних    |      |      |      |      |
|відходів)    |      |      |      |      |
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Роботи та    |  +    |  +    |  +    |  +    |
|послуги     |      |      |      |      |
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Витрати на    |  +    |  +    |  +    |  +    |
|ремонт      |      |      |      |      |
|необоротних   |      |      |      |      |
|активів     |      |      |      |      |
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Інші витрати на |  +    |  +    |  +    |  +    |
|утримання    |      |      |      |      |
|основних     |      |      |      |      |
|засобів     |      |      |      |      |
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Інші витрати   |  +    |  +    |  +    |  +    |
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Непродуктивні  |  +    |  +    |  +    |  +    |
|витрати (в    |      |      |      |      |
|обліку)     |      |      |      |      |
|-----------------+------------+------------+------------+------------|
|Загальновиробничі|  +    |  +    |  +    |  +    |
|витрати     |      |      |      |      |
-----------------------------------------------------------------------

   3.7. До статті "Витрати на оплату праці" включається основна
і додаткова оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих в
технологічному   процесі   виробництва   (в  тому  числі
трактористів-машиністів).
   3.8. До статті "Насіння та посадковий матеріал" включається
вартість насіння та посадкового матеріалу власного виробництва і
придбаного,  що використані для посіву (посадки) відповідних
сільськогосподарських  культур  та  насаджень,  крім  молодих
багаторічних насаджень. Витрати на підготовку насіння до посіву
(протруювання, сортування тощо), навантаження та транспортування
його до місця посіву не включаються у вартість насіння, а
відносяться на виробництво певної сільськогосподарської культури
(групи культур) за відповідними статтями витрат.
   3.9. За статтею "Паливо і мастильні матеріали" відображають
комплексну ціну палива, в яку входять його вартість на виконання
технологічних операцій, а також вартість мастил тощо.
   3.10. До статті "Добрива" включаються витрати на внесені в
грунт під сільськогосподарські культури органічні (гній, торф,
компост, сидеральні добрива тощо), мінеральні, бактеріальні, інші
добрива та мікродобрива.
   Витрати на підготовку добрив, навантаження їх в транспортні
засоби і розкидачі, вивезення в поле та внесення в  грунт
списуються  на конкретну сільськогосподарську культуру (групу
культур) за відповідними статтями витрат і в дану статтю не
включаються.
   3.11. До статті "Засоби захисту рослин та тварин" включаються
вартість пестицидів, засобів протруювання, гербіцидів, дефоліантів
та інших хімічних і біологічних засобів, які використані для
боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських
рослин, а також біопрепаратів та дезінфікуючих засобів, які
застосовуються у тваринництві.
   Витрати, пов'язані з обробітком посівів сільськогосподарських
культур та багаторічних насаджень зазначеними засобами (крім
вартості використаних матеріалів), відносяться на  відповідні
культури (групи культур) або на багаторічні насадження за певними
статтями витрат (пальне, оплата праці тощо).
   3.12. У  статті  "Корми"  відображаються вартість кормів
власного  виробництва  та  придбаних,  витрати  на  їх
внутрішньогосподарське  переміщення з поля на постійне місце
зберігання. На цю статтю відносяться також витрати на приготування
кормів  в  кормоцехах  і  кормокухнях.  Ці  суми списуються
безпосередньо на відповідні види і групи тварин прямо  або
розподіляються  між ними пропорційно масі згодованих кормів.
Частина витрат на утримання кормоцехів відноситься на вартість
кормів, які передані на склад для зберігання.
   Витрати з  транспортування  кормів  з  місць  постійного
зберігання до кормоцехів (кормокухонь) або безпосередньо на ферму
відносяться на відповідні статті витрат (пальне і мастильні
матеріали, оплата праці тощо).
   У допоміжних виробництвах на цю статтю списуються корми,
використані на годівлю дорослої робочої худоби.
   3.13. До статті "Сировина та матеріали" включається вартість
сировини  та матеріалів, які є необхідними компонентами або
утворюють основу виготовленої продукції:
   а) у цехах з виробництва комбікормів - вартість зерна,
зерносумішей, трав'яного борошна, жому, кормових дріжджів, сухого
перегону,  м'ясо-кісткового  та  рибного борошна, мінеральної
сировини, мікродобавок та інших компонентів;
   б) у млині, крупорушці - вартість зерна;
   в) у пункті первинної обробки льону та продукції інших
луб'яних культур - вартість соломки, трести;
   г) у цехах з переробки овочів, фруктів та картоплі - вартість
овочів, фруктів і картоплі, бобових, спецій, консервантів та інших
продуктів;
   д) у виноробних цехах - вартість винограду, плодів та ягід,
виноматеріалів,  сокоматеріалів,  спирту-ректифікату,  цукру,
вакуум-сусла, коньячного спирту, лимонної кислоти тощо;
   е) у цехах забою худоби - вартість худоби, птиці, звірів,
кролів, каракульських ягнят;
   є) у підрозділах з переробки молока - вартість молока,
молочних продуктів, цукру, ваніліну та інших продуктів.
   У допоміжних виробництвах до цієї статті включаються вартість
матеріалів, палива, запасних частин, використаних для виробничих
потреб.
   3.14. Вартість використаних сировини і матеріалів зменшується
на вартість зворотних відходів, що виникли в процесі виготовлення
готової продукції, якщо вихідні матеріали повністю чи частково
втратили  початкові  споживчі  якості  (хімічні  чи  фізичні
властивості, в тому числі повномірність, конфігурацію тощо) і
внаслідок цього не можуть бути використані за прямим призначенням.
   Відходи, які не використовуються - не оцінюються.
   3.15. У статті "Роботи та послуги" відображаються витрати на
роботи та послуги власних допоміжних виробництв, які забезпечують
виробничі потреби, та вартість послуг виробничого характеру,
наданих сторонніми підприємствами, включаючи плату за воду для
зрошення та інші послуги, надані водогосподарськими організаціями
(крім робіт та послуг, витрати на які включаються до інших
статей).
   До складу цієї статті включають вартість послуг власного та
залученого автомобільного, тракторного та гужового транспорту (на
переміщення виробничих запасів з центральних складів, складів
виробничих підрозділів підприємства та інших місць постійного
зберігання на поля, ферми, польові стани, місця заправлення
тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин під час
їх роботи в полі, вивезення сільськогосподарської продукції з поля
в місця зберігання та використання). Витрати відносяться на окремі
об'єкти планування та обліку виходячи з обсягів робіт, пов'язаних
з перевезенням вантажів (в тонно-кілометрах, умовних еталонних
гектарах тощо).
   Вартість послуг електро-, тепло-, водо- та газопостачання
визначається  з  включенням  вартості відповідно електричної,
теплової енергії, води, газу, одержаних із сторони та вироблених у
власному підприємстві.
   Сума плати за воду для зрошення визначається виходячи з
тарифів,  затверджених  у  встановленому порядку, та обсягів
водопостачання для поливу певних сільськогосподарських культур та
угідь, а також для інших виробничих потреб.
   У вартість послуг з агрохімічного обслуговування та внесення
добрив, що на надані сторонніми підприємствами і організаціями
послуги не включається вартість отрутохімікатів та добрив.
   До цієї  статті  включаються  також  витрати холодильних
установок і камер на замороження, охолодження та зберігання
продукції. Витрати, пов'язані із зберіганням в них м'яса, овочів,
плодів та інших продуктів, призначених для переробки, відносяться
на  вартість  відповідних  видів  сировини,  використаних  у
виробництві.
   3.16. До  складу  статті "Витрати на ремонт необоротних
активів" включають:
   а) суми на оплату праці працівників, зайнятих на ремонтних
операціях, вартість запасних частин, ремонтно-будівельних та інших
матеріалів,  витрачених на поточний ремонт основних засобів,
включаючи вартість пального та мастильних матеріалів, використаних
на ремонт та обкатку машин після ремонту;
   б) вартість  послуг  сторонніх  організацій  та  власних
майстерень  з  технічного обслуговування і поточного ремонту
тракторів, сільськогосподарських машин та обладнання;
   в) витрати на ремонт плівкових теплиць і парників, а також
витрати на ремонт і заміну гусениць та гумових шин тракторів і
сільськогосподарських машин (вартість плівки, яка використовується
для ремонту теплиць і парників, а також гуми включаються у витрати
на поточний ремонт без вартості зношеної плівки чи гуми за цінами
їх можливої реалізації (використання).
   3.17. До  статті "Інші витрати на утримання необоротних
активів" включаються суми, використані їх утримання безпосередньо
в конкретному виробництві.
   До складу цих витрат відносяться:
   а) витрати на оплату  праці  персоналу,  що  обслуговує
необоротні  активи  (крім  трактористів-машиністів  та  інших
працівників, зайнятих в  технологічному  процесі  виробництва
сільськогосподарської продукції тощо), механіків, сторожів, місць
зберігання техніки тощо;
   б) вартість пального та мастильних матеріалів на переїзд
тракторів та самохідних машин з однієї ділянки на іншу;
   в) амортизаційні відрахування, які прямо не відносяться на
певні об'єкти обліку витрат (сільськогосподарські культури або
види тварин).
   Витрати на утримання основних засобів, включаючи орендну
плату, обліковуються на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" і
відносяться на собівартість продукції окремих культур та видів
незавершеного виробництва таким чином:
   а) тракторів  -  пропорційно  обсягу  виконаних  ними
механізованих тракторних та будівельних робіт (в умовних еталонних
гектарах);
   б) грунтообробних машин - пропорційно обробленим площам,
зайнятим певними культурами;
   в) сівалок - пропорційно площі посіву культур;
   г) технічних  засобів  для збирання врожаю - прямо або
пропорційно зібраній площі певних культур;
   е) машин для внесення в грунт добрив - пропорційно фізичній
масі внесених добрив;
   є) меліоративних споруд - пропорційно меліорованим площам;
   ж) приміщень для зберігання продукції - пропорційно кількості
та тривалості зберігання продукції протягом звітного періоду.
   Витрати на утримання меліоративних споруд підприємства, що
плануються та обліковуються за статтею "Інші витрати на утримання
необоротних  активів",  відносяться  на  сільськогосподарські
культури, які вирощуються на зрошуваних та окремо осушених землях.
Витрати на зрошення, якщо вони не можуть бути безпосередньо
віднесені на певні культури, розподіляються між ними, а також
пасовищами та сіножатями пропорційно площі поливних земель.
   Витрати на  догляд  за  полезахисними  лісовими  смугами
включаються без вартості одержаних з цих смуг дров, хмизу, плодів
(за цінами їх можливої реалізації чи використання). Ці витрати
відносяться на багаторічні насадження  та  посіяні  культури
пропорційно площам, до яких лісові смуги прилягають.
   Витрати на утримання тваринницького приміщення де розміщено
декілька видів худоби розподіляються пропорційно зайнятій площі.
   До складу цієї статті входить різниця між первісною вартістю
та виручкою від вибракуваних тварин основного стада з наступним
віднесенням цієї суми на витрати виробництва відповідної продукції
(молоко, приплід, вовна тощо).
   Витрати на утримання допоміжних та підсобних (промислових)
виробництв відносяться на кожне з виробництв безпосередньо або
розподіляються між окремими об'єктами обліку витрат пропорційно
зайнятій площі, обсягу виконаних робіт чи сумі витрат на оплату
праці працівників, зайнятих виконанням виробничих операцій.
   3.18. У статті "Інші витрати" відображаються витрати, що
безпосередньо пов'язані з виробництвом певної продукції і не
включені і до однієї з вищенаведених статей, а саме:
   а) вартість  спецодягу  та  спецвзуття,  що  видаються
працівникам,  зайнятим доглядом за худобою, птицею тощо (за
винятком вартості спецодягу, який видається ветпрацівникам і
сторожам), а також інших малоцінних і швидкозношуваних предметів;
   б) вартість підстилки для тварин (соломи, торфу, тирси);
   в) витрати на штучне осіменіння тварин (утримання пункту,
вартість сперми, оплата праці техніка штучного осіменіння тощо);
   г) витрати  на будівництво та утримання літніх таборів,
загонів, навісів та інших споруд некапітального характеру для
тварин.  Ці витрати обліковуються у складі витрат майбутніх
періодів, а на собівартість відносяться рівними частками протягом
терміну  використання  зазначених споруд, який встановлюється
комісією з прийняття відповідного об'єкта в експлуатацію;
   д) платежі  за  страхування  майна,  тварин,  урожаю
сільськогосподарських  культур,  а  також  окремих  категорій
працівників,  зайнятих безпосередньо на роботах з підвищеною
небезпекою для життя і здоров'я  у  випадках,  передбачених
законодавством;
   е) інші витрати, що включаються у собівартість продукції
(робіт, послуг) і не віднесені до цієї та інших статей витрат. Ці
витрати, як правило, безпосередньо відносяться на відповідні
сільськогосподарські культури (групи культур), види тварин і
продукцію підсобних промислових та інших виробництв.
   3.19. До складу статті "Непродуктивні витрати" (в обліку)
включають втрати від падежу молодняка та дорослої худоби на
відгодівлі, птиці, звірів, кролів, а також бджолиних сімей, за
винятком втрат, які сталися внаслідок стихійного лиха, сум, що
підлягають відшкодуванню винними особами, та вартості одержаної
сировини (шкур, технічного м'яса тощо) за  цінами  можливої
реалізації.
   На цю статтю відноситься брак у виробництві, яким вважаються
вироби,  напівфабрикати,  деталі,  вузли  та роботи, які не
відповідають встановленим стандартам чи технічним умовам і не
можуть бути використаними за своїм прямим призначенням чи можуть
бути використаними лише після виправлення.
   За місцем виявлення брак поділяється на внутрішній, виявлений
на підприємстві до  відправлення  продукції  споживачам,  та
зовнішній, виявлений у споживачів в процесі збирання, монтажу чи
експлуатації виробу.
   У собівартість внутрішнього остаточного браку включаються
фактичні витрати за всіма статтями витрат.
   До вартості остаточного браку додаються витрати на його
виправлення і з цієї суми вираховується (віднімається) вартість
забракованої продукції за ціною можливого використання і суми
відшкодування, фактично утримані з осіб, з вини яких стався брак,
та суми, які за рішенням суду мають відшкодувати постачальники за
поставку недоброякісних матеріалів, напівфабрикатів тощо.
   Вартість браку відноситься на собівартість продукції, під час
виробництва якої він допущений.
   3.20. У статті "Загальновиробничі витрати" відображаються
бригадні, фермські, цехові та загальновиробничі витрати.
   3.21. До бригадних, фермських, цехових та загальновиробничих
витрат відносяться витрати на оплату праці працівників апарату
управління; орендна плата; амортизаційні відрахування і витрати на
утримання та поточний ремонт необоротних активів  загального
призначення; витрати на заходи з охорони праці та техніки безпеки;
витрати на перевезення працівників до місця безпосередньої роботи;
на  утримання  польових  станів;  інші витрати, пов'язані з
управлінням та обслуговуванням виробництва окремих підрозділів та
галузей.
   Бригадні, фермські, цехові  і  загальновиробничі  витрати
рослинництва,   тваринництва   та  промислових  виробництв
розподіляються між об'єктами планування і обліку пропорційно
загальній сумі витрат, за винятком вартості насіння, кормів,
сировини,  матеріалів  та  напівфабрикатів  відносяться  на
собівартість тільки тієї продукції, яка виробляється в даній
бригаді, фермі, цеху чи у відповідній галузі.

   4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
             (РОБІТ, ПОСЛУГ)

   4.1. Планування собівартості продукції (робіт, послуг) є
важливою складовою частиною розроблення економічно обгрунтованих
бізнес-планів.
   4.2. Плануванню собівартості продукції передує аналіз витрат
за елементами та статтями в попередньому періоді. Для аналізу
беруться дані обліку і звітності,  нормативно-правові  акти,
матеріали  спостережень,  вивчення  та  узагальнення  досвіду
господарств. Одержані результати використовуються для розробки
заходів  щодо  економії  витрат  та  підвищення ефективності
виробництва в плановому періоді.
   4.3. Основою для визначення планової собівартості продукції
окремих  сільськогосподарських  культур  і  видів  тварин  є
технологічні карти, де за статтями витрат на підставі переліку
передбачених в технології робіт,  грунтово-кліматичних  умов,
встановлених норм виробітку, нормативів витрат праці, матеріальних
та інших ресурсів і з урахуванням раціонального використання
землі,   основних   засобів,   застосування   прогресивних
агрозоотехнічних і організаційних заходів визначається загальна
сума витрат виробництва.
   4.4. У собівартість продукції включаються накладні витрати
(крім адміністративних витрат і витрат на збут).
   4.5. В процесі планування собівартості продукції враховується
вплив основних техніко-економічних факторів, таких як підвищення
рівня  механізації  виробництва,  впровадження  прогресивних
технологій, проведення заходів щодо покращання родючості грунтів,
впровадження   високопродуктивних   сортів   і   гібридів
сільськогосподарських  культур,  порід  тварин,  раціональне
використання матеріальних і фінансових ресурсів, застосування
прогресивних форм організації та оплати праці.

   5. ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

   5.1. Облік  витрат  у  сільськогосподарському виробництві
повинен забезпечувати оперативне, достовірне та повне надходження
інформації  щодо  кількості  та вартості одержаної продукції
(виконаних робіт і наданих послуг), трудових, матеріальних та
грошових витрат на виробництво продукції по підприємству в цілому
та окремих його структурних підрозділах (бригадах, цехах, фермах
тощо).
   Облік витрат та виходу продукції здійснюється в розрізі
окремих об'єктів (виробництв, видів або груп культур чи тварин).
   5.2. Оплата праці нараховується виходячи з обсягів виконаних
робіт чи виходу продукції або відпрацьованого часу на підставі
відповідних первинних документів і відноситься на відповідні
об'єкти витрат.
   5.3. Товарно-матеріальні  цінності  власного  виробництва
минулих років відносяться на витрати за їх первісною вартістю
(відповідно пункту 2.14), а продукція  власного  виробництва
поточного року - за плановою собівартістю з коригуванням її в
кінці року до рівня фактичних витрат, а покупні - за первісною
вартістю з врахуванням слідуючих методів її уточнення:
   а) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
   б) середньозваженої собівартості;
   в) собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
   г) собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);
   д) нормативних затрат;
   е) ціни продажу, що, як правило, характерно для використання
товарів для виробничих потреб.
   Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають
однакове  призначення  та  однакові  умови  використання,
застосовується тільки один із наведених методів.
   5.4. Запаси, які відпускаються, та послуги, що виконуються
для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не
замінюють одне одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю.
   5.5. Оцінка за середньозваженою собівартістю визначається по
кожній одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких
запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному
місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного
місяця і одержаних у звітному місяці запасів.
   5.6. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні,
що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони
надходили на підприємство (відображені у бухгалтерському обліку),
тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та
інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших  за  часом
надходження запасів.
   5.7. Оцінка запасів за методом ЛІФО базується на припущенні,
що запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх
надходженню на підприємство  (зарахуванню  у  бухгалтерському
обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво
(продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю останніх за
часом надходження запасів.
   5.8. Оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні
норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені
підприємством з урахуванням  нормальних  рівнів  використання
запасів,  праці,  виробничих  потужностей і діючих цін. Для
забезпечення максимального наближення нормативних  затрат  до
фактичних у нормативній базі повинні регулярно перевірятися і
переглядатися норми затрат і ціни на матеріали та послуги.
   5.9. Малоцінні  та швидкозношувані предмети списуються з
балансу при передачі в експлуатацію; їх виключають зі складу
активів з наступною організацією оперативного кількісного обліку
за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх
фактичного використання.
   5.10. Роботи та послуги допоміжних виробництв списуються на
відповідні об'єкти обліку виходячи з виконаного обсягу робіт та
фактичної собівартості, яку визначають щомісяця (крім транспортних
робіт тракторів і живої тяглової сили).
   5.11. Прямі витрати на ремонт кожного складного об'єкта
(трактора, машини та обладнання) групуються в журналі обліку
витрат ремонтної майстерні на аналітичних рахунках, відкритих за
видами ремонтів (робіт), де роблять записи на підставі відомостей
дефектів машин, лімітно-забірних карток, накладних, нарядів та ін.
Витрати на ремонт інших сільськогосподарських машин та роботи,
пов'язані з виготовленням виробів та інвентарю, обліковують в
розрізі видів (груп) робіт.
   В журналі  обліку  витрат  ремонтної  майстерні  можуть
обліковуватися і витрати з ремонту та технічного обслуговування,
проведених безпосередньо в бригадах.
   На окремому  аналітичному  рахунку  у  розрізі  статей
обліковуються цехові витрати ремонтної майстерні.
   Собівартість закінчених робіт майстерні складається з прямих
витрат на виконання робіт та суми цехових витрат у встановленому
відсотку.
   5.12. Витрати на експлуатацію  вантажного  автотранспорту
групуються в накопичувальній відомості, записи в якій здійснюються
на підставі дорожніх листів, товарно-транспортних накладних тощо.
Витрати відносяться на споживачів послуг автотранспорту виходячи з
обсягу виконаних робіт в тонно-кілометрах та  їх  фактичної
собівартості. При цьому витрати на перевезення людей та на роботу
спеціальних машин списуються на відповідні об'єкти на підставі
даних про кількість машино-годин (днів).
   У разі ведення окремого обліку витрат на  вантажні  та
пасажирські перевезення і на роботу спеціальних машин виникають
цехові витрати автотранспорту, які розподіляються пропорційно
машино-дням роботи.
   5.13. Вартість транспортних робіт, виконаних тракторами, до
складу  якої входить оплата праці, пальне та інші витрати,
відноситься на відповідні об'єкти обліку виходячи з  обсягу
перевезень та планової собівартості одного еталонного гектара
роботи з коригуванням її в кінці року до рівня фактичних витрат.
   5.14. Облік витрат на утримання сільськогосподарської техніки
ведуть протягом року на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати".
Аналітичні рахунки відкривають в розрізі видів машин (трактори,
зернові комбайни, спеціальні комбайни, грунтообробні, посівні
машини тощо). До складу витрат відносять оплату праці працівників,
що займаються обслуговуванням конкретних машин (без оплати праці
трактористів, які працюють на цих машинах), амортизацію, витрати
на ремонт тощо. В кінці року ці витрати відносять на окремі
об'єкти витрат прямо (по спеціальних машинах) або розподіляють
пропорційно обсягу виконаних робіт у фізичних обсягах, а по
тракторах   -   в   умовних  еталонних  гектарах  (між
сільськогосподарськими, транспортними та будівельними роботами).

   6. КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

   6.1. Точність та обгрунтованість калькуляційних розрахунків є
важливою  передумовою  об'єктивності  цілого  ряду  важливих
економічних показників.
   Собівартість окремих видів сільськогосподарської продукції
визначається виходячи з витрат, віднесених на відповідну культуру
(групу культур) чи вид (групу) тварин.
   Фактична собівартість  продукції  (робіт  та  послуг)  в
сільськогосподарських підприємствах розраховується в цілому за
рік, крім продукції (робіт, послуг)  допоміжних  виробництв,
фактична собівартість яких визначається щомісяця.
   Об'єктами калькуляції є конкретні види продукції, робіт та
послуг (додаток 1).
   У рослинництві,  крім  сільськогосподарської  продукції,
об'єктами обліку витрат можуть бути роботи, виконані в поточному
році під урожай майбутнього року.
   6.2. Розрахунок  собівартості  продукції  (робіт, послуг)
здійснюється в такій послідовності:
   а) розподіляються між окремими об'єктами планування та обліку
витрати з утримання необоротних активів;
   б) визначається  собівартість робіт та послуг допоміжних
виробництв;
   в) розподіляються загальні витрати: на зрошення та осушення
земель, включаючи витрати на утримання меліоративних споруд, на
вапнування та гіпсування грунтів та на утримання полезахисних
смуг;
   г) списується   частина   витрат   бджільництва   на
сільськогосподарські культури, що запилюються;
   д) списуються  з  витрат  основного  виробництва  суми
надзвичайних втрат;
   е) розподіляються   бригадні,   фермські,  цехові  та
загальновиробничі витрати;
   є) визначається загальна сума виробничих витрат по об'єктах
обліку;
   ж) визначається собівартість продукції рослинництва;
   з) визначається собівартість продукції підсобних промислових
виробництв з переробки рослинницької продукції;
   і) розподіляються витрати з утримання кормоцехів (за рішенням
власника, що має бути затверджено наказом про облікову політику
підприємства,  розподіл  витрат  може виконуватися щомісяця);
( Підпункт "і" пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінагрополітики N 355 ( v0355555-01 ) від 06.12.2001 )
   ї) визначається собівартість продукції тваринництва;
   й) визначається собівартість продукції інших  промислових
виробництв;
   к) визначається собівартість товарної продукції рослинництва,
тваринництва та підсобних промислових виробництв.

   7. КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
           ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ

   7.1. Собівартість  одиниці  продукції  (робіт,  послуг)
допоміжних виробництв визначається діленням суми витрат на обсяг
продукції (робіт та послуг).
   7.2. Фактична  собівартість  продукції,  робіт та послуг
допоміжних виробництв визначається щомісяця і за цією оцінкою
відноситься  на споживачів. Послуги, надані одним допоміжним
виробництвом іншому, оцінюються за плановою собівартістю і не
коригуються. Аналітичні рахунки закриваються в такій черговості:
газо-, тепло-, електро-, водопостачання, ремонтна  майстерня,
холодильні установки, вантажний автотранспорт, гужовий транспорт.
   Транспортні роботи тракторів і послуги живої тяглової сили
калькулюються раз в кінці року.
   7.3. Витрати на утримання газового господарства обліковуються
на одному аналітичному рахунку в розрізі окремих статей, включаючи
вартість одержаного газу. Обліковою і калькуляційною одиницею в
газопостачанні є 1 куб. метр. У підприємствах, де використовується
лише скраплений (балонний) газ, розраховується собівартість 1
кілограма газу.
   Для розрахунку фактичної собівартості 1 куб. метра газу
необхідно витрати на газопостачання, включаючи вартість придбаного
газу, поділити на його кількість і за цією оцінкою надані послуги
відносити на споживачів відповідно кількості відпущеного кожному з
них газу.
   7.4. Собівартість 10 ГКал теплоенергії визначається діленням
суми витрат на виробництво, придбання та передачу споживачам
теплоенергії на її загальну кількість без врахування енергії, що
використана на власні потреби котельні, та втрат її в мережі.
Собівартість теплоенергії відноситься щомісяця на користувачів
виходячи з її кількості, спожитої кожним з них.
   7.5. Для  розрахунку  собівартості  10  кіловат-годин
електроенергії потрібно всі витрати, пов'язані з її виробництвом
на власних електростанціях, вартість електроенергії, одержаної із
загальної мережі, і витрати на утримання електрогосподарства
поділити  на  загальну кількість спожитої електроенергії без
урахування електроенергії,  використаної  електрогосподарством.
Собівартість електроенергії щомісяця списується на споживачів
виходячи з її кількості, відпущеної кожному з них. Витрати на
утримання  електрогенераторів,  змонтованих  з  доїльними,
стригальними, зварювальними та іншими  агрегатами,  відносять
безпосередньо на відповідні виробництва.
   7.6. У водопостачанні визначається собівартість 1 куб. метра
води, добутої власною водокачкою і одержаної зі сторони. Для цього
витрати на водопостачання (витрати на  утримання  водокачки,
вартість  води,  одержаної зі сторони, витрати на утримання
внутрігосподарської водорозподільної мережі тощо) діляться на
загальну кількість використаної води. Щомісяця собівартість її
відноситься на споживачів виходячи з її кількості, відпущеної
кожному з них.
   Витрати на утримання насосних установок, які обслуговують
поля, ферми, ставки, пасовища, відносяться на витрати відповідного
об'єкту чи на загальновиробничі витрати.
   7.7. Фактична   собівартість   виконаних   робіт   в
ремонтно-механічній  майстерні  визначається  щомісяця.  В
бухгалтерському  обліку  витрати  відображаються  за окремими
замовленнями (групою однорідних замовлень), а загальновиробничі
витрати ремонтно-механічної майстерні розподіляються між окремими
замовленнями пропорційно до нарахованої прямої оплати праці. Зняті
з  відремонтованого  об'єкта  вузли  і деталі оцінюються за
справедливою вартістю  (вартістю  відновлення)  або  вартістю
придбання. На вартість знятих вузлів (деталей) зменшуються витрати
на ремонт об'єкта.
   Фактична собівартість закінчених ремонтних робіт щомісяця
списується на споживачів послуг.
   7.8. Облік витрат на утримання холодильних установок ведеться
на окремому аналітичному рахунку.
   На підставі журналу обліку руху та зберігання продукції в
холодильних камерах і спеціальних сховищах щомісяця розраховується
кількість  центнеро-днів  зберігання  кожного виду продукції.
Фактичну собівартість послуг холодильних камер відноситься на
споживачів, збільшення собівартості продукції, що зберігається або
на витрати збуту.
   7.9. Облік витрат на утримання вантажного автотранспорту
ведеться, як правило, на одному аналітичному рахунку незалежно від
кількості, видів, вантажопідйомності та характеристики кузова
машин. В окремих випадках ведуть облік  витрат  на  роботу
спеціальних машин (автокранів тощо).
   Перевезення вантажів обліковується в тонно-кілометрах,  а
робота спеціальних машин та обсяг перевезень людей вантажним
автотранспортом - в машино-годинах, кількість яких в  кінці
звітного періоду перераховується в машино-дні.
   Для визначення  собівартості  виконаних  робіт  спочатку
розраховується  собівартість  машино-дня  роботи  вантажного
автотранспорту, якщо ним виконувалися роботи на засадах погодинної
оплати. Для цього всі витрати на його утримання діляться на
кількість машино-днів, відпрацьованих на всіх видах робіт та
визначають витрати, пов'язані з роботами з погодинною оплатою.
Решта витрат становитиме собівартість  робіт  з  перевезення
вантажів, для визначення якої витрати на ці роботи ділять на обсяг
робіт у тонно-кілометрах (калькуляційною одиницею роботи є 10
тонно-кілометрів).  Щомісяця  фактичні  витрати списуються на
відповідні об'єкти.
   Витрати на утримання автокранів та інших спеціальних машин
відображають окремо і відносять на споживачів виходячи з обсягу
виконаних робіт та відпрацьованого часу на обслуговування кожного
з них.
   7.10. На собівартість послуг живої тяглової сили відноситься
вартість кормів, амортизація робочих тварин та інших необоротних
активів, оплата праці працівників, що доглядають за тваринами,
витрати на профілактичні ветеринарні заходи тощо.
   Собівартість однієї голови приплоду обчислюється за вартістю
60 кормо-днів утримання однієї голови дорослої рогатої худоби.
Собівартість одного кормо-дня (для оцінки вартості приплоду)
розраховується діленням всієї суми витрат з утримання робочої
худоби на кількість кормо-днів.
   Собівартість одного робочого  дня  визначається  діленням
загальної суми витрат на утримання робочої худоби (без вартості
приплоду, гною та іншої побічної  продукції)  на  кількість
відпрацьованих   робочих  днів  (без  днів  роботи  на
самообслуговуванні). При цьому робочий день коней  і  волів
прирівнюються один до одного.
   Визначена собівартість одиниці послуг живої тяглової сили є
підставою для віднесення витрат на споживачів виходячи з кількості
використаних ними робочих днів (коне-днів).

    8. КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

   8.1. Виробнича  собівартість  продукції   за   видами
сільськогосподарських культур визначається:
   а) зерна, насіння соняшнику -  франко-тік  (франко-місце
зберігання);
   б) соломи, сіна - франко-місце зберігання;
   в) цукрових буряків, картоплі, баштанних культур, овочів,
маточників  цукрових  буряків,  коренеплодів  -  франко-поле
(франко-місце зберігання);
   г) плодів,  ягід,  винограду,  листя  тютюну,  продукції
лікарських та ефіроолійних культур і квітництва, овочів закритого
грунту - франко-пункт приймання (зберігання);
   д) соломки  та  трести  льону,  конопель - франко-пункт
зберігання чи переробки (в підприємстві);
   е) насіння трав, льону, конопель, овочевих та інших культур -
франко-пункт зберігання;
   є) зеленої маси на корм - франко-місце споживання;
   ж) зеленої маси на силос, трав'яного борошна, сінажу, гранул
- франко-місце силосування, сінажування, виробництва борошна,
гранул.
   Всі послідуючі витрати на виконання операцій по підготовці
продукції до реалізації та її проведення відносяться на витрати зі
збуту.
   Якщо ці операції здійснюються за плату, їх розглядають як
виконання робіт на сторону з відображенням в складі доходів.
   8.2. Витрати на обробіток площ, на яких повністю загинув
урожай  внаслідок стихійного лиха, списуються як надзвичайні
втрати. При пересіві повністю загиблих посівів сума  витрат
становитиме вартість насіння, витрати на передпосівний обробіток
грунту, посів та інші роботи, які виконуються знову при пересіві
новою культурою (повторювані витрати). Всі інші суми витрат на
лущення стерні, підняття зябу і снігозатримання, вартість добрив
та витрачені на їх внесення суми тощо, тобто (неповторювані
витрати) списуються в розрізі статей на пересіяну культуру.
   Витрати на вирощування культур, які частково загинули або по
яких стався недобір  продукції  внаслідок  стихійного  лиха,
списуються на втрати від стихійного лиха чи від техногенних
катастроф і аварій тощо.
   Собівартість соломи, гички, стебел кукурудзи і соняшнику,
капустяного листя та іншої побічної  продукції  рослинництва
визначається  виходячи  із розрахунково-нормативних витрат на
збирання, транспортування, пресування, скиртування та інші роботи,
пов'язані із заготівлею побічної чи основної продукції. При
складанні звітної калькуляції із загальної суми  витрат  на
вирощування  певної  культури  виключається вартість побічної
продукції згідно з додатком 2.
   8.3. Витрати на вирощування і збирання зернових культур
(включаючи вартість з доробки зерна на току, що проводиться в
межах  календарного  року)  становлять  собівартість  зерна,
зерновідходів та соломи.
   Загальна сума витрат (без вартості соломи) розподіляється між
зерном і зерновідходами, при цьому зерно приймається за одиницю, а
зерновідходи  прирівнюються  до  нього за коефіцієнтом, який
розраховується за вмістом в них повноцінного зерна.
   Наприклад, в  підприємстві  зібрано  20000  центнерів
повноцінного зерна озимої пшениці та 1500 центнерів зерновідходів
із вмістом в них зерна 60 відсотків. Витрати на вирощування цієї
культури (без вартості соломи) становили 292600 грн. Розрахунок
собівартості  одержаної  продукції  виконується  таким чином.
Кількість повноцінного зерна у зерновідходах  становить  900
центнерів (1500 х 60/100). Загальна його кількість з урахуванням
зерновідходів дорівнюватиме 20900 центнерів (20000  +  900).
Собівартість центнера повноцінного зерна становитиме 14 грн.
(292600 грн. : 20900 центнерів),  а  собівартість  центнера
зерновідходів становитиме 8,4 грн. (14 х 900/1500).
   У разі вирощування насіння зернових культур загальна сума
витрат, включаючи додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з
одержанням насіннєвого зерна відповідних репродукцій (без вартості
рядового зерна та зерновідходів), розподіляється між цими класами
насіння (супереліта, еліта, I і II репродукції) пропорційно його
вартості за реалізаційними цінами. Собівартість центнера насіння
визначається діленням суми  витрат,  віднесених  на  насіння
відповідного класу, на його масу після доробки.
   Собівартість центнера зерна кукурудзи визначається шляхом
ділення витрат на вирощування і збирання продукції (без вартості
кукурудзиння) на масу сухого зерна повної стиглості. Перерахунок
качанів кукурудзи повної стиглості в сухе зерно здійснюється за
фактичним  виходом  зерна  з  качанів,  який  визначається
хлібоприймальними пунктами шляхом обмолоту середньодобових зразків
з врахуванням базової вологості зерна в качанах (базова вологість
зерна в качанах кукурудзи береться на рівні 14 відсотків).
Перерахунок качанів кукурудзи повної стиглості в сухе зерно,
залишених на кінець року в підприємстві, та перероблених для
внутрігосподарських потреб, виконується за середнім відсотком
виходу зерна базової вологості, який встановлюється за даними
реєстрів накладних на прийняте покупцями зерно.
   При потребі додатково розраховується фактична собівартість
центнера кукурудзи в качанах.
   8.4. Виробнича  собівартість  центнера  цукрових  буряків
(фабричних і маточних) визначається діленням загальної суми витрат
на їх вирощування і збирання (без вартості гички, оціненої за
нормативно-розрахунковими витратами) на фізичну масу буряків,
визначену шляхом зважування.
   Для розрахунку собівартості продукції буряків-маточників від
витрат,  віднесених на всю вироблену продукцію, віднімається
вартість гички і забракованих буряків та додаються витрати на
доочищення буряків, кагатування і догляд за кагатами в звітному
році. Поділивши цю суму на кількість центнерів буряків, закладених
в кагати, визначають собівартість одного центнера.
   Облік витрат на догляд за кагатами починаючи з січня та
витрат на розкриття кагатів, вибирання коренів, їх сортування та
інші роботи ведеться на окремому аналітичному рахунку, на який
списується після розкриття кагатів собівартість закладених на
зберігання коренів. У результаті сортування одержують буряки,
придатні для висадки та забраковані, які оцінюються за середньою
собівартістю кормових буряків з урахуванням їх  якості,  та
визначається  собівартість  центнера буряків-висадків діленням
витрат (без вартості забракованих буряків) на фізичну  масу
одержаних буряків-висадків.
   Вирощене насіння цукрових буряків  та  кормових  буряків
калькулюється в порядку, передбаченому для продукції зернових
культур.
   8.5. Для визначення собівартості продукції льону та конопель
витрати на їх вирощування розподіляються між насінням та соломкою
пропорційно  до  їх  вартості за діючими цінами реалізації.
Собівартість соломки визначається діленням витрат на фізичну масу.
Собівартість трести льону-довгунця чи конопель включає вартість
соломки і витрати на її розстилання, перегортання, підняття із
стелищ тощо. ( Пункт 8.5 в редакції Наказу Мінагрополітики N 355
( v0355555-01 ) від 06.12.2001 )
   8.6. Собівартість центнера насіння соняшнику визначається
діленням  загальної  суми витрат на вирощування та збирання
продукції (без вартості соняшничиння та кошиків у оцінці за
нормативно-розрахунковими цінами) на фізичну масу насіння після
його доробки.
   8.7. Для  визначення  собівартості  тютюнової  сировини,
продукції лікарських  та  ефіроолійних  культур  витрати  на
вирощування відповідних культур розподіляються між окремими видами
одержаної продукції пропорційно її вартості за реалізаційними
цінами.
   8.8. Для розрахунку собівартості  центнера  картоплі  із
загальної суми витрат на її вирощування та збирання виключається
вартість картоплі, яка згодована худобі, що  оцінюється  за
собівартістю кормових буряків з урахуванням поживності. Решта суми
витрат ділиться на кількість повноцінної продукції.
   8.9. Собівартість центнера продукції овочівництва відкритого
і закритого грунту визначається діленням витрат (без вартості
побічної продукції) на фізичну масу основної продукції. Побічною
вважається бадилля і продукція, яка не реалізована, згодована
худобі і оцінена за собівартістю кормових буряків з врахуванням
поживності.
   При веденні  обліку  витрат  по  групі овочевих культур
розраховується середня собівартість продукції цих культур. Для
визначення собівартості продукції окремої культури витрати на
групу культур розподіляються між окремими  видами  продукції
пропорційно її вартості за реалізаційними цінами.
   До собівартості продукції теплиць включаються і витрати на
утримання бджолиних сімей для запилення (без вартості одержаного
меду та іншої продукції бджільництва за реалізаційними цінами).
   Між окремими культурами, що вирощуються в теплицях, витрати
розподіляються пропорційно вартості  одержаної  продукції  за
реалізаційними цінами.
   8.10. Для  розрахунку  собівартості  центнера  продукції
баштанних культур всі витрати діляться на кількість оприбуткованої
продукції. При цьому фактичні витрати на вирощування баштанних
культур  розподіляються  між видами продукції пропорційно їх
вартості за реалізаційними цінами.
   8.11. Собівартість центнера насіння овочевих та баштанних
культур визначається діленням витрат на їх вирощування, збирання,
сушіння та сортування (без вартості відходів та побічної продукції
за цінами можливого  використання)  на  кількість  одержаної
продукції.
   8.12. Собівартість кормових буряків,  а  також  цукрових
буряків, вирощених для годівлі худоби, визначається діленням
витрат (без вартості гички за нормативно-розрахунковими витратами)
на кількість одержаної продукції.
   8.13. Витрати на вирощування та збирання кормових культур
становлять собівартість одержаної продукції (зеленої маси, сіна та
ін.).
   8.14. Витрати на вирощування і догляд за однорічними сіяними
травами,  поліпшеними  і  природними  сіножатями, культурними
пасовищами, які використовуються для одержання  одного  виду
продукції, повністю відносяться на її собівартість. При одержанні
кількох видів продукції (зеленої маси, включаючи і випас, та сіна)
витрати на їх вирощування розподіляються пропорційно площам,
використаним для одержання відповідного виду продукції, а витрати
на збирання, транспортування, доробку певного виду продукції
відносяться безпосередньо на її собівартість. ( Пункт 8.14 в
редакції  Наказу Мінагрополітики N 355 ( v0355555-01 ) від
06.12.2001 )
   8.15. Витрати   на   вирощування  багаторічних   трав
розподіляються на витрати минулих років та витрати поточного року.
   Витрати минулих років - це витрати на вартість насіння та
інші витрати; вони обліковуються на окремому аналітичному рахунку
і  рівномірно  розподіляються за роками залежно від терміну
експлуатації посівів. Ці витрати в розрізі статей додаються до
витрат поточною року. Якщо з окремих площ сіяних трав одержують
кілька видів продукції, то витрати, віднесені на цю площу,
розподіляються між видами продукції пропорційно кількості зібраної
зеленої маси.
   Витрати поточного року - це витрати на щорічний догляд за
посівами та збирання врожаю. Вони разом з певною часткою витрат
минулих років становлять собівартість отриманої продукції звітного
періоду.
   При збиранні з однієї і тієї площі кількох видів продукції
витрати минулого і поточного року розподіляються  між  ними
пропорційно площі збирання, до яких додають прямі витрати на
збирання, що і буде становити собівартість продукції.
   При збиранні сіяних однорічних і багаторічних трав на насіння
солома  оцінюється  за  нормативно-розрахунковою  вартістю  і
виключається  із загальних витрат, а решта суми становитиме
собівартість одержаного насіння.
( Пункт  8.15  в  редакції  Наказу  Мінагрополітики  N 355
( v0355555-01 ) від 06.12.2001 )
   8.16. Витрати на поліпшення природних сіножатей та створення
культурних пасовищ (дискування, підсів трав, вартість насіння
тощо) розглядаються як витрати майбутніх періодів і розподіляються
протягом періоду, тривалість якого, як правило, 4 - 9 років,
залежить  від  очікуваного  порядку  використання  площ  і
затверджується наказом про облікову політику підприємства. ( Пункт
8.16 в редакції Наказу Мінагрополітики N 355 ( v0355555-01 ) від
06.12.2001 )
   8.17. Собівартість  центнера  готового  силосу та сінажу
визначається вартістю закладеної зеленої маси і  витрат  на
транспортування,  закладання  в  силосну споруду, трамбування
(включаючи вартість використаної плівки, консервантів та інших
компонентів). Загальна сума витрат ділиться на фізичну вагу
одержаного готового силосу чи сінажу.
   Побічна продукція,  використана  для  силосування  чи
виготовлення сінажу (коренеплоди, солома, капустяне листя, кошики
соняшнику тощо), списується на виробництво силосу (сінажу) за їх
вартістю згідно додатку 2.
   8.18. Для визначення собівартості продукції садівництва та
ягідників із загальної суми витрат поточного року виключається
вартість  живців,  відсадків,  паростків, вусів, оцінених за
реалізаційними цінами, та падалиці, оціненої за цінами можливого
використання.
   Собівартість центнера плодів, ягід, винограду визначається
діленням загальної суми витрат на вирощування певної культури (а
при потребі - за її видами та сортами) на кількість одержаної
продукції.
   У неспеціалізованих підприємствах витрати обчислюються  в
цілому  по  садівництву і калькулюється середня собівартість
одержаної продукції. При потребі визначення собівартості кожного
виду  продукції  витрати розподіляються між видами продукції
пропорційно до вартості за реалізаційними цінами.
   8.19. Для  визначення  собівартості  вирощеного садивного
матеріалу (саджанців насіннячкових і кісточкових порід тощо)
загальна сума витрат на вирощування окремих культур чи груп з
кожного поля  (без  витрат  на  викопування)  розподіляється
пропорційно  кількості саджанців, викопаних для реалізації і
залишених в грунті для дорощування.
   Для визначення  собівартості  1000  викопаних  саджанців
необхідно до витрат, що припадають на їх вирощування, додати
витрати на викопування і загальну суму поділити на кількість
викопаних саджанців.
   8.20. Витрати на вирощування і збирання та доробку хмелю
розподіляються між одержаною продукцією пропорційно її вартості за
реалізаційними цінами.
   8.21. У спеціалізованих підприємствах  облік  витрат  на
вирощування  квітів  ведеться  за культурами, а собівартість
продукції розраховується діленням витрат на її кількість. У разі
вирощування кількох культур на одній площі (в одній теплиці) сума
витрат розподіляється між видами одержаної продукції пропорційно
її вартості за реалізаційними цінами.
   Неспеціалізовані підприємства облік витрат на вирощування
квітів ведуть в розрізі відкритого і закритого грунту; окремий
рахунок відкривають для обліку витрат на вирощування насіння. Між
видами  продукції  сума витрат розподіляється пропорційно її
вартості за реалізаційними цінами.
   8.22. На підприємствах, які вирощують гриби, виробництво
складається з двох переділів.
   Продукцією першого є компост, собівартість якого визначається
діленням загальної сум витрат на кількість отриманого компосту.
   Основною продукцією  другого  переділу  є товарний гриб,
собівартість  якого  визначається  сумою  витрат  включаючи
собівартість закладеного компосту за мінусом вартості використаної
побічної продукції, діленням на кількість отриманих грибів.
   Використаний компост  та корінці розглядають як побічний
продукт.
   Побічна продукція оцінюється згідно з додатком 2.

    9. КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

   9.1. Витрати на утримання худоби і птиці (без витрат на
незавершене виробництво на кінець року та вартості побічної
продукції, методика оцінки якої наведена в додатку 2) становлять
собівартість продукції тваринництва, причому:
   а) вартість тварин, що загинули внаслідок стихійного лиха,
відноситься на надзвичайні витрати;
   б) вартість тварин, що загинули з інших причин (без сум,
віднесених на матеріально відповідальних осіб), відображається за
окремою статтею в складі витрат на утримання відповідних видів і
груп тварин.
   9.2. Вартість гною, одержаного від групи тварин, визначається
виходячи з нормативно-розрахункових витрат, витрат  на  його
прибирання та до ставки до місця зберігання вартості підстилки.
Собівартість тонни гною визначається діленням загальної суми
витрат на його фізичну масу. Кількість рідкого гною переводиться в
звичайний гній виходячи з вмісту сухих речовин.
   Інша побічна продукція, така як: вовна-линька, пух, перо,
міражні яйця, м'ясо півників яєчних курей, забитих в добовому
віці, м'ясо забитих звірів, шкури загиблих тварин, оцінюється за
цінами можливої реалізації чи іншого використання. Її вартість
відноситься на зменшення витрат на утримання відповідних видів і
груп худоби (птиці).
   9.3. Продукцією вирощування та відгодівлі худоби і птиці
(великої рогатої худоби, свиней, овець, кролів, птиці) є приріст
живої маси, одержаний в звітному періоді, та жива маса.
   Витрати на утримання молодняка тварин, який не зважується
(молодняк робочих коней, звірів тощо), відносяться на збільшення
вартості цих тварин виходячи з кількості кормоднів та собівартості
кормо-дня.
   9.4. Приріст живої маси молодняка тварин і  тварин  на
відгодівлі та птиці певного виду та групи визначається як різниця
між масою поголів'я, яке було на кінець року та яке вибуло
протягом року (включаючи загиблих), і масою тварин і птиці, які
надійшли в групу протягом року, включаючи приплід, та які були на
початок року.
   Собівартість центнера приросту  живої  маси  визначається
діленням загальної суми витрат на утримання відповідної групи
худоби чи птиці (без вартості побічної продукції) - кількість
центнерів приросту живої маси.
   9.5. Собівартість живої маси молодняка тварин і тварин на
відгодівлі та птиці всіх вікових груп визначається виходячи з
витрат на їх вирощування і відгодівлю в поточному році (без
вартості побічної продукції), вартості худоби і птиці, що були в
групі на початок року та надійшли з основного стада чи з інших
груп, ферм і підприємств, та вартості приплоду (без вартості
загиблих тварин).
   Кількість живої маси становитиме масу тварин, що реалізовані,
забиті, переведені в інші групи та залишені на кінець року.
   Собівартість центнера живої маси худоби і птиці визначається
діленням їх вартості на кількість центнерів живої маси (без маси
тварин, що загинули).
   На підставі розрахованої собівартості центнера живої маси
обчислюється  фактична  собівартість худоби, яка реалізована,
переведена в основне стадо, забита на м'ясо, а також та, що
залишилася в підприємстві на кінець року. Вартість худоби, що
загинула з різних причин, в кінці року не уточнюється.
   Сільськогосподарські підприємства  мають  право  визначати
собівартість живої маси тварин в розрізі партії (реалізованих,
переведених в старшу вікову групу, забитих тощо) на підставі даних
про вартість тварин, одержаних від приплоду, переведених  з
молодших груп, придбаних тощо, та вартість приросту маси тварин
цієї партії.
   9.6. У  молочному  скотарстві розраховується собівартість
центнера молока і однієї голови приплоду. Собівартість однієї
голови приплоду розраховується за вартістю 60 кормо-днів утримання
корови.
   Собівартість одного кормо-дня розраховується діленням всієї
суми витрат на утримання основного стада корів на кількість
кормо-днів.
   Для визначення  собівартості  центнера  молока  необхідно
загальну суму витрат на утримання корів (без вартості приплоду та
побічної продукції) розділити на кількість центнерів одержаного
молока.
   9.7. У підприємствах, які спеціалізуються на вирощуванні
призначених  для  реалізації  корів-первісток, витрати на їх
утримання до розтелення (без  вартості  побічної  продукції)
відносяться на приріст живої маси корів-первісток і живу масу
одержаного приплоду, а витрати на їх утримання з часу розтелення
до  реалізації становитимуть собівартість одержаного від них
молока.
   9.8. Собівартість приросту маси та живої маси молодняка
великої рогатої худоби і тварин, вибракуваних з основного стада, в
молочному скотарстві розраховується відповідно до пунктів 9.4 -
9.5 цих Рекомендацій.
   9.9. У м'ясному скотарстві собівартість приросту живої маси
телят до 8-місячного віку (включаючи масу одержаного приплоду)
складається із витрат на утримання корів і нетелів (останні за 2
місяці до розтелення переводяться в основне стадо) і телят до
8-місячного віку (без вартості побічної продукції та молока, яке
оцінюється за реалізаційними цінами).
   Собівартість центнера живої маси визначається діленням суми
витрат, віднесених на приплід і приріст живої маси телят до
8-місячного віку, і балансової вартості телят, що були в цій групі
на початок року та надійшли в групу протягом року, на загальну
живу масу телят до 8 місяців, відлучених від маток (без маси
тварин, що загинули), та тих, що залишилися під матками на кінець
року.  Розрахована собівартість центнера використовується для
оцінки телят, що залишилися під матками на кінець року та
переведені в старші групи.
   Собівартість приросту маси та живої маси молодняка старше 8
місяців та худоби на відгодівлі визначається відповідно до пунктів
9.4 і 9.5 цих Рекомендацій.
   9.10. Витрати на утримання основного стада свиней (свиноматок
з поросятами до  їх  відлучення  та  кнурів)  становитимуть
собівартість приросту живої маси і ділового приплоду.
   Собівартість приросту живої маси і однієї голови приплоду на
момент  його відлучення від свиноматок визначається діленням
загальної суми витрат на утримання основного стада (без вартості
побічної продукції) на кількість центнерів приросту живої маси при
відлученні (включаючи живу масу одержаного приплоду).
   Собівартість центнера  живої  маси поросят на момент їх
відлучення від свиноматок визначається діленням вартості поросят
під матками на початок року і витрат на основне стадо за поточний
рік на живу масу (без загиблих) поросят, які відлучені та які
залишилися під матками на кінець року.
   Собівартість центнера приросту маси та живої маси свиней
інших груп (на дорощуванні та відгодівлі) визначається відповідно
до пунктів 9.4 і 9.5 цих Рекомендацій.
   У неспеціалізованих  підприємствах  собівартість  валового
приросту живої маси свиней (включаючи живу  масу  приплоду)
визначається в цілому по галузі діленням витрат на утримання всіх
груп свиней на кількість приросту. Собівартість центнера живої
маси  свиней  визначається  відповідно  до  пункту  9.5 цих
Рекомендацій.
   9.11. Витрати на утримання дорослого поголів'я і молодняка
овець розподіляються між видами основної продукції  (вовною,
приростом живої маси, приплодом). Молоко, а також шкури загиблих
тварин  вважаються  побічною  продукцією  і  оцінюються  за
реалізаційними  цінами, а гній - за нормативно-розрахунковою
вартістю.
   9.12. На  собівартість  приплоду  ягнят  відноситься  в
романівському вівчарстві 12 відсотків, каракульському - 15, а в
усіх інших напрямах - 10 відсотків загальної суми на утримання
овець основного стада. В підприємствах, де вівці всіх груп
утримуються разом, на приплід відноситься частина (у зазначеному
розмірі) загальної суми витрат.
   9.13. Витрати на утримання овець  без вартості побічної
продукції та приплоду) розподіляються між вовною та приростом
живої маси пропорційно до вартості цієї продукції за цінами
реалізації вовни та живої маси овець у звітному періоді. ( Пункт
9.13 в редакції Наказу Мінагрополітики N 355 ( v0355555-01 ) від
06.12.2001 )
   9.14. Витрати  на утримання стригального пункту, стрижку
овець, класування, пакування, маркування вовни відносяться прямо
на собівартість вовни.
   9.15. Вартість ягнят на  момент  відлучення  від  маток
складається з собівартості приплоду та витрат на приріст їх живої
маси до відлучення.
   Собівартість центнера живої маси інших груп молодняка і овець
на відгодівлі визначається відповідно до пунктів 9.4 і 9.5 цих
Рекомендацій.
   9.16. Собівартість  продукції  птахівництва  визначається
діленням витрат на утримання чи вирощування відповідної групи
птиці (без вартості посліду та іншої продукції) на кількість
відповідної продукції. По основному стаду птиці калькулюється
собівартість 1 тис. яєць, а по молодняку птиці - 1 центнер
приросту живої маси та 1 центнер живої маси відповідно до пунктів
9.4 і 9.5 цих Рекомендацій (кількість приросту живої  маси
визначається розрахунково).
   9.17. Яйця батьківського стада птиці, не  придатні  для
інкубації, оцінюються за собівартістю яєць промислового стада, а
за його відсутності - за реалізаційними цінами. За цими ж цінами
оприбутковуються яйця, одержані від молодняка птиці.
   9.18. При інкубації може бути незавершене виробництво. Для
його оцінки планову собівартість однієї голови добового молодняка
птиці слід поділити на тривалість інкубації в днях і одержаний
результат помножити на кількість яєць, що залишилися в інкубаторах
на кінець року, та фактичний період їх інкубації в днях.
   Для визначення суми витрат, віднесених на одержану продукцію
інкубації, необхідно до вартості незавершеного виробництва на
початок  року  додати  витрати  за  рік і відняти вартість
незавершеного виробництва на кінець року. Розділивши цю суму (без
вартості яєць, вилучених при першому і другому міражі, шкаралупи,
тушок півників, забитих в добовому віці, за цінами можливого
використання) на кількість голів, визначають собівартість голови
ділового добового молодняка птиці.
   9.19. Витрати на утримання основного стада племінних коней
(без вартості гною за встановленою оцінкою, іншої продукції за
реалізаційними цінами та вартості виконаних робіт, оцінених за
нормативною або плановою собівартістю робочого дня робочих коней)
становитимуть собівартість приплоду на момент відлучення.
   Собівартість приплоду робочих коней визначається згідно п.
7.10.
   9.14. Витрати на утримання стригального пункту,  стрижку
овець, класування, пакування, маркування вовни відносяться прямо
на собівартість вовни.
   9.15. Вартість ягнят на  момент  відлучення  від  маток
складається з собівартості приплоду та витрат на приріст їх живої
маси до відлучення.
   Собівартість центнера живої маси інших груп молодняка і овець
на відгодівлі визначається відповідно до пунктів 9.4 і 9.5 цих
Рекомендацій.
   9.16. Собівартість  продукції  птахівництва  визначається
діленням витрат на утримання чи вирощування відповідної групи
птиці (без вартості посліду та іншої продукції) на кількість
відповідної продукції. По основному стаду птиці калькулюється
собівартість 1 тис. яєць, а по молодняку птиці - 1 центнер
приросту живої маси та 1 центнер живої маси відповідно до пунктів
9.4  і 9.5 цих Рекомендацій (кількість приросту живої маси
визначається розрахункове).
   9.17. Яйця  батьківського  стада птиці, не придатні для
інкубації, оцінюються за собівартістю яєць промислового стада, а
за його відсутності - за реалізаційними цінами. За цими ж цінами
оприбутковуються яйця, одержані від молодняка птиці.
   9.18. При інкубації може бути незавершене виробництво. Для
його оцінки планову собівартість однієї голови добового молодняка
птиці слід поділити на тривалість інкубації в днях і одержаний
результат помножити на кількість яєць, що залишилися в інкубаторах
на кінець року, та фактичний період їх інкубації в днях.
   Для визначення суми витрат, віднесених на одержану продукцію
інкубації, необхідно до вартості незавершеного виробництва на
початок року додати витрати  за  рік  і  відняти  вартість
незавершеного виробництва на кінець року. Розділивши цю суму (без
вартості яєць, вилучених при першому і другому міражі, шкаралупи,
тушок півників, забитих в добовому віці, за цінами можливого
використання) на кількість голів, визначають собівартість голови
ділового добового молодняка птиці.
   9.19. Витрати на утримання основного стада племінних коней
(без вартості гною за встановленою оцінкою, іншої продукції за
реалізаційними цінами та вартості виконаних робіт, оцінених за
нормативною або плановою собівартістю робочого дня робочих коней)
становитимуть собівартість приплоду на момент відлучення.
   Собівартість приплоду робочих коней визначається згідно п.
7.10.
   9.20. Річні витрати на вирощування молодняка коней (без
вартості побічної продукції) приєднуються до балансової вартості
молодняка, який був у групі на початок року та який надійшов в
поточному році, включаючи приплід.
   Собівартість молодняка коней, переведеного в основне стадо,
реалізованого і залишеного на кінець  року  для  подальшого
вирощування, визначається додаванням до його вартості на початок
року, в момент придбання чи відлучення від маток, витрат на
утримання  лошат у звітному році, розрахованих за кількістю
кормо-днів і середньою їх собівартістю.
   9.21. Собівартість однієї голови приплоду кролів визначається
в розмірі 50 відсотків планової собівартості однієї  голови
молодняка на момент його відлучення. При відлученні приплід
дооцінюється на 50 відсотків планової собівартості.
   Собівартість однієї голови ділового приплоду визначається
діленням загальної суми витрат на утримання дорослих кролів
основного стада та молодняка до відлучення (без вартості побічної
продукції - гною, шкурок забитих звірів) на кількість голів
ділового (відлученого) приплоду.
   Якщо в підприємстві на кінець  року  залишається  певна
кількість не відлученого молодняка, його вартість (на рівні 50
відсотків  планової  собівартості  голови  при  відлученні)
виключається із загальної суми витрат.
   Собівартість приросту маси та живої маси молодняка після
відлучення визначається відповідно до пунктів 9.4 і 9.5 цих
Рекомендацій.
   9.22. У звірівництві собівартість однієї голови приплоду
визначається в розмірі 50 відсотків планової собівартості однієї
голови  молодняка на час відлучення. При відлученні приплід
дооцінюється ще на 50 відсотків. Собівартість однієї голови
молодняка на час відлучення визначається діленням витрат на
утримання дорослих звірів з приплодом до відлучення (без вартості
шкурок загиблих тварин та м'яса забитих звірів за реалізаційними
цінами) на кількість відлученого молодняка. Загальна сума витрат
без вартості молодняка, що залишився під матками на кінець року,
становитиме собівартість ділового приплоду.
   Молодняк звірів після відлучення дооцінюється виходячи із
середніх витрат на утримання однієї голови протягом дня та
відповідної кількості кормо-днів.
   Вартість молодняка звірів приплоду минулих років (забитого на
шкурки, переведеного в основне стадо, реалізованого та залишеного
на кінець року) визначається на основі вартості молодняка на
початок року і витрат на його утримання, які розраховуються
виходячи із витрат на утримання голови протягом дня та кількості
кормо-днів.
   9.23. Собівартість товарної риби, що вирощується в ставках та
інших водоймах, складається із витрат на зариблення водоймищ
(включаючи вартість мальків), витрат на вирощування та вилов риби.
В  спеціалізованих  підприємствах  з  повносистемним  рибним
господарством (включаючи риборозведення) визначається собівартість
1 тис. мальків шляхом ділення суми витрат на утримання плідників,
що знаходяться протягом року в маточниках і нерестових ставках, на
кількість мальків, пересаджених з нерестових ставків. Собівартість
одного центнера цьоголіток  визначається  діленням  загальної
вартості мальків та витрат на вирощування риборозсадницького
матеріалу  (цьоголіток)  на  кількість  центнерів  обчисленої
продукції. При цьому середня маса цьоголітки приймається за 30
грамів.
   Вартість цьоголіток,  що залишилися в ставках-зимівниках,
розглядається як витрати на незавершене виробництво, що переходить
на майбутній рік. До витрат на утримання вигульних ставків
включається вартість випущених цьоголіток і витрати  на  їх
вирощування до вилову і реалізації. Собівартість центнера товарної
риби визначається діленням всіх витрат на її вирощування на
кількість одержаної товарної риби.
   У риболовецьких  підприємствах  визначається  собівартість
одного  центнера валової риби, що складається із витрат на
виловлення, транспортування та підготовки її  до  зберігання
(охолодження, підмороження та підсолення риби) та на утримання
суден і флоту, а також засобів виловлення.
   Витрати суден і флоту, які виконують функції транспортних або
пошукових, враховуються в загальних транспортних витратах.
   Крім того,  розраховується  собівартість  тонни  готової
рибопродукції, яка включає в себе вартість сирцю або мороженого
напівфабрикату  та витрати на обробку, починаючи з операцій
приймання риби до випуску готової продукції.
   9.24. Собівартість  окремих  видів продукції бджільництва
визначається  шляхом  розподілу  витрат,  включаючи  вартість
незавершеного виробництва на початок року, між видами продукції
пропорційно її вартості за реалізаційними цінами. Собівартість
приросту кількості сот розраховується за собівартістю топленого
кондиційного воску.
   Нові бджолині  сім'ї  оцінюються  за  цінами  продажу.
Собівартість кілограма бджіл прирівнюється до собівартості 10
кілограмів меду. У бджільництві калькулюється валовий вихід меду,
до складу якого входить товарний мед і мед, залишений у вуликах,
що розглядається як вартість незавершеного виробництва на кінець
календарного року.
   Певна частина  витрат  на  утримання бджіл повинна бути
віднесена на роботи із запилення сільськогосподарських культур.
Тому одним з перших етапів калькулювання собівартості продукції
бджільництва медово-запилювального напряму є розмежування витрат,
що відносяться на вироблену продукцію і на запилювальні культури
згідно затверджених нормативів.
   У разі використання на опилення більшої кількості бджолиних
сімей, ніж передбачено нормами, витрати бджільництва, віднесені на
запилювальні культури, не збільшуються.
   9.25. Собівартість грени складається з вартості племінних
коконів і витрат на приготування грени (без вартості гренажних
коконів з метеликами, що не  вийшли,  оцінених  за  цінами
реалізації).
   До собівартості сирих коконів включається вартість грени за
собівартістю її приготування або за ціною придбання, витрати на
інкубацію грени, вигодовування черв'яків і одержання коконів.
Собівартість центнера сирих коконів визначається діленням витрат
(без вартості побічної продукції) на масу вирощених сирих коконів.
   9.26. На підприємствах і в організаціях з племінної справи і
штучного осіменіння сільськогосподарських тварин  собівартість
сперми розраховується за видами плідників. Готовою продукцією є
вироблена і реалізована в звітному періоді спермопродукція.
   До собівартості розбавленої свіжоодержаної і реалізованої
сперми плідників включають витрати на їх утримання та технологічні
витрати (вартість хімікатів і азоту, оплата праці спеціалістів,
включаючи відрахування на соціальні заходи тощо). Для визначення
собівартості  сперми із загальної суми виключаються вартість
побічної продукції.
   Собівартість 1 дози розбавленої сперми визначається діленням
суми витрат поточного року на фактично реалізовану сперму певного
виду тварин.
   Собівартість 1 дози розбавленої сперми плідників власного
виробництва та придбаної визначається діленням загальної суми
витрат, що складаються із собівартості сперми власного виробництва
і вартості придбаної сперми, на загальну кількість реалізованої
розбавленої сперми.
   Повна собівартість  однієї  дози реалізованої замороженої
сперми визначається діленням загальної суми витрат поточного року
та вартості реалізованої придбаної сперми на кількість проданої в
поточному році продукції.
   Заморожена сперма  плідників, одержана в поточному році,
відображається в оперативному обліку на забалансовому рахунку за
кількістю (без вартісної оцінки).
   Облік витрат на заморожену сперму ведеться за  окремими
галузями тваринництва.
   Витрати на доставку рідкого азоту і сперми та вартості азоту,
що використовується для дозаправлення посудин Д'юара, на пунктах
штучного осіменіння щомісяця списуються на витрати з реалізації.

    10. КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДСОБНИХ
           (ПРОМИСЛОВИХ) ВИРОБНИЦТВ

   10.1. У підсобних (промислових) виробництвах собівартість
виробленої продукції визначається на умовах франко-склад.
   Собівартість продукції  підсобних  виробництв,  наприклад,
підприємств з переробки насіння соняшнику, що здійснюють переробку
сільськогосподарської продукції, розраховується діленням витрат на
переробку та вартості переробленої продукції за договірною ціною
(без  побічної  продукції)  на  кількість одержаної основної
продукції.
   У разі переробки власної і давальницької сировини калькуляція
собівартості продукції здійснюється в  два  етапи:  спочатку
обчислюється собівартість переробки одиниці сировини, для чого всі
витрати на переробку (без вартості побічної продукції) ділять на
кількість  переробленої  (власної  та давальницької) сировини
(переробка давальницької сировини розглядається як виконання робіт
на сторону), а потім визначається собівартість власної готової
продукції, для чого вартість сировини та суми витрат, пов'язаних з
її переробкою (без вартості використаних відходів та побічної
продукції за реалізаційними цінами), діляться на кількість власної
готової продукції.
   10.2. У плодоовочеконсервному  виробництві  розраховується
собівартість  кожного  виду  продукції.  Для  цього вартість
перероблених овочів і фруктів (без вартості відходів за цінами
можливого їх використання) та інших компонентів (оцту, спецій,
солі), оплата праці, відрахування на соціальні заходи працівників
прямо відносяться на відповідні види консервів. Витрати, які не
можуть бути прямо віднесені на певний вид продукції (непрямі
витрати),  розподіляються між окремими її видами пропорційно
кількості вироблених умовних банок.
   Аналогічним чином  розраховується  собівартість  продукції
пункту соління, однак між видами продукції вартість компонентів
(солі, спецій тощо) розподіляється за технологічними нормами,
передбаченими рецептурою, а непрямі  витрати  -  пропорційно
кількості виробленої продукції.
   Непрямі витрати в сушильному виробництві розподіляються між
видами продукції пропорційно центнеро-дням.
   10.3. Собівартість  продукції  виноробного  виробництва
визначається  діленням суми витрат на виготовлення продукції
включаючи сировину  і  допоміжні  матеріали,  використані  у
виробництві (без вартості відходів за реалізаційними цінами) на
кількість готової продукції. Непрямі витрати на виготовлення вина
та виноматеріалів розподіляються між видами продукції пропорційно
кількості, а при потребі враховується ще й  тривалість  її
зберігання.
   10.4. В підприємствах та  підрозділах  по  переробці  і
приготуванню  кормів розраховується собівартість кожного виду
одержаної продукції (вітамінно-трав'яного борошна, комбікормів,
гранульованих кормів, кормосумішей тощо). Для цього вартість
переробленої маси і добавок відноситься прямо на конкретний вид
продукції,  а  непрямі  витрати  на переробку розподіляються
пропорційно масі переробленої сировини.
   10.5. Собівартість виробленої продукції млинів і крупорушок
включає в себе вартість переробленої сировини  та  витрати,
пов'язані з її переробкою.
   Для визначення собівартості кожного виду продукції (борошна,
дерті)  вартість  переробленого зерна та інші прямі витрати
відносяться безпосередньо на конкретний вид продукції, а непрямі
витрати  на  переробку  розподіляються  між видами продукції
пропорційно  умовній  кількості  переробленої  сировини.  Для
розрахунку використовується показник продуктивності млина у разі
виготовлення  конкретного  виду  продукції.  Наприклад,  якщо
продуктивність млина при переробці зерна на дерть на 30 відсотків
вища, ніж при його розмелюванні на борошно, то зерно, перероблене
на борошно, перераховується в умовну продукцію із застосуванням
коефіцієнта 10, а на дерть - 0,7.
   10.6. У хлібопекарному виробництві витрати відносяться на
собівартість певного виду продукції, а суми, які не можуть бути
віднесені  безпосередньо, розподіляються між видами продукції
пропорційно виручці від реалізації.
   10.7. Собівартість окремих видів продукції переробки молока
(вершки, сметана, масло, сир тощо) визначається діленням витрат на
виробництво конкретного виду продукції на її масу. При цьому з
загальної суми витрат виключається вартість використаних відвійок
та іншої побічної продукції за цінами реалізації. Непрямі витрати
розподіляються між окремими видами продукції пропорційно виручці
від реалізації.
   10.8. Для обчислення собівартості продукцію забою тварин і
птицю оцінюють за фактичною собівартістю. Розраховується фактична
собівартість м'яса окремих видів тварин. Для цього до вартості
тварин додаються витрати на забій і виключається вартість побічної
продукції (шкур, субпродуктів першої та другої категорії тощо) за
встановленими цінами чи цінами можливої реалізації. Результат
ділиться на кількість одержаного м'яса.
   На птахозабійних цехах калькулюється собівартість 1 центнера
охолодженого м'яса. Побічну продукцію (пух, пір'я, підкрилок,
нестандартні тушки, субпродукти, кров, кишки) слід оцінювати за
цінами можливої реалізації.
   У разі  переробки декількох видів птиці непрямі витрати
птахозабійного цеху розподіляються з урахуванням продуктивності
конвеєрної  лінії  для переробки окремих видів птиці шляхом
розрахунку кількості умовних  голів  з  використанням  таких
коефіцієнтів: дорослі кури і курчата - 1,0, качки - 2,0, індики і
гуси - 4,0. На конкретний вид продукції відносять безпосередньо
вартість забитої птиці та використаних матеріалів.
   Для визначення собівартості продукції забою кролів (м'ясо і
шкурки) всі витрати на забій, включаючи вартість забитих кролів за
собівартістю (без вартості побічної продукції за цінами  її
можливої реалізації), розподіляються між цими видами продукції
пропорційно її вартості за реалізаційними цінами.
   10.9. Собівартість  шкурок  хутряних звірів калькулюється
окремо за їх видами. Витрати на забій розподіляються між ними
пропорційно  кількості забитих голів. Шкурки, які за своїми
розмірами чи якістю не відповідають діючим стандартам, вважаються
нестандартними. Витрати між стандартними і нестандартними шкурками
розподіляються за цінами можливої реалізації. Собівартість шкурок
складається з вартості забитих звірів, витрат на забій, первинну
обробку та зберіганню знежирених шкурок в холодильнику (без
вартості побічної продукції). При цьому витрати на зберігання
знежирених шкурок в холодильнику розподіляються між їх видами
пропорційно площі та тривалості зберігання.
   10.10. Собівартість 1 тонни трести складається з вартості
переробленої соломки і витрат, пов'язаних з її переробкою. У разі
переробки трести у волокно собівартість волокна складається з
вартості переробленої трести і витрат, пов'язаних з її переробкою
(без вартості побічної продукції).
   10.11. У  цегельному  виробництві  собівартість продукції
обчислюється за переділами: заготівля глини та піску, виготовлення
цегли-сирцю,  випалювання  цегли.  На  перших двох переділах
розраховуються витрати на одержання відповідно 1 куб. метра
заготовлених глини і піску та 1000 цеглин-сирцю. Собівартість
випаленої цегли складається із витрат на випалювання, включаючи
вартість сахару-сирцю без вартості побічної продукції (половинок
та битої цегли за реалізаційними цінами).
   При незначному обсязі цегельного виробництва переділи не
виділяються.  В  цьому  разі  собівартість  випаленої  цегли
обчислюється виходячи з витрат на заготівлю сировини, виготовлення
сирцю та випалювання цегли (без вартості побічної продукції).
   10.12. У разі заготівлі деревини з власних лісонасаджень
розраховується собівартість 1 куб. метра ділової деревини. Для
цього витрати, включаючи плату за деревину, реалізовану на пні
(без вартості побічної продукції, наприклад, дров за  ціною
можливого  використання),  діляться  на  кількість  одержаної
продукції.
   Окремо обчислюються витрати на виготовлення пиломатеріалів,
фактична собівартість яких складається з вартості розпиляної
деревини (колод), заготовленої власними силами та придбаної, а
також витрат на їх розпилювання, зменшених на вартість одержаної
побічної продукції (обаполку, обрізків, тирси), яка оцінюється за
цінами можливого використання.
   У разі  розпилювання  на  пилорамах сільськогосподарських
підприємств деревини інших юридичних та фізичних осіб обчислення
собівартості  здійснюється  відповідно  до  пункту  10.1 цих
Рекомендацій.
   10.13. Витрати сільськогосподарських підприємств на добування
торфу плануються і обліковуються в цілому по виробництву незалежно
від цільового призначення торфу. Готовою продукцією є заготовлений
торф, висушений до встановлених кондицій.
   У разі   потреби   розрахунок   собівартості   торфу
здійснюватиметься з урахуванням його вологості, яка береться на
рівні: торф для добрив - 55 відсотків, для підстилки - 40
відсотків, кусковий для палива - 33 відсотки, фрезерний для палива
- 40 відсотків. Це дає змогу визначити собівартість заготовленої
продукції в перерахунку на торф умовної вологості.
   Для визначення собівартості 1 тонни заготовленого для певного
призначення торфу необхідно витрати на торфорозробку розділити на
кількість торфу умовної вологості і помножити на кількість торфу
умовної вологості певного  призначення.  Одержаний  результат
ділиться на його фізичну масу. Виготовлення торфобрикетів слід
розглядати як  окремий  переділ  торфорозробок.  Собівартість
виготовлених брикетів складається з вартості використаного торфу
та інших компонентів і витрат на приготування маси, її формування
та сушіння.

 Начальник Управління
 організації і методології
 бухгалтерського обліку та
 фінансової звітності                Л.І.Лавріненко

                         Додаток 1
                    до Методичних рекомендацій
                    з планування, обліку і
                    калькулювання собівартості
                    продукції (робіт, послуг)
                    сільськогосподарських
                    підприємств

     Об'єкти планування та обліку виробничих витрат і
        визначення собівартості продукції

----------------------------------------------------------------
|Об'єкт планування та   |Об'єкти     |Одиниця     |
|обліку виробничих витрат |калькулювання  |калькулювання  |
|             |продукції    |         |
|--------------------------------------------------------------|
|             I. РОСЛИННИЦТВО           |
|--------------------------------------------------------------|
|        1. Зернові та зернобобові культури      |
|--------------------------------------------------------------|
|Пшениця озима       |Зерно, зернові  |1 центнер    |
|             |відходи     |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Жито озиме        |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Ячмінь озимий       |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Пшениця яра тверда    |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Пшениця яра м'яка, сильна |- " -      |- " -      |
|та інші види       |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Кукурудза на зерно    |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Ячмінь ярий        |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Овес           |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Жито яре, полба тощо   |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Просо           |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Рис            |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Гречка          |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Сорго           |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Чумиза          |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Горох           |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Квасоля          |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Сочевиця         |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Вика і викова суміш    |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Люпин кормовий      |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Соя            |- " -      |- " -      |
|--------------------------------------------------------------|
|            2. Технічні культури          |
|--------------------------------------------------------------|
|Соняшник на зерно     |Насіння     |1 центнер    |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Льон-довгунець      |Насіння, соломка |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Коноплі          |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Буряки цукрові (фабричні) |Коренеплоди   |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Буряки цукрові (маточні) |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Висадки-насінники буряків |Насіння     |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Тютюн           |Листя свіже,   |- " -      |
|             |насіння     |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Цикорій          |Коріння     |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Лікарські культури    |Листя свіже,   |- " -      |
|трав'янисті однорічні   |плоди, насіння  |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Лікарські культури    |Листя свіже,   |- " -      |
|трав'янисті багаторічні  |плоди, насіння, |         |
|             |коріння     |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Розсада     |1 тис. штук   |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Трава свіжа,   |1 центнер    |
|             |коріння     |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Ефіроолійні культури   |Насіння, плоди  |- " -      |
|трав'янисті однорічні   |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Ефіроолійні культури   |Насіння, листя  |- " -      |
|трав'янисті багаторічні  |-----------------+-----------------|
|             |Свіже,      |1 тис. штук   |
|             |кореневища,   |         |
|             |зелена маса,   |         |
|             |пагіння, саджанці|         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Суцвіття     |1 центнер    |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Ефіроолійні культури   |Насіння, суцвіття|1 центнер    |
|кущові          |-----------------+-----------------|
|             |Квіти, листя і  |1 тис. штук   |
|             |пагіння свіже,  |         |
|             |зелена маса,   |         |
|             |саджанці     |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Ефіроолійні культури   |Листя свіже,   |1 центнер    |
|деревоподібні       |квітки      |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Саджанці     |1 тис. штук   |
|--------------------------------------------------------------|
|       3. Картопля та овочеві культури         |
|--------------------------------------------------------------|
|Картопля         |Картопля     |1 центнер    |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Овочеві культури     |Овочі      |- " -      |
|відкритого грунту     |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Капуста          |Качани      |1 центнер    |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Коренеплодні овочеві   |Коренеплоди   |- " -      |
|культури (буряки, морква, |         |         |
|редиска, редька,     |         |         |
|петрушка)         |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Цибуля ріпчаста      |Цибуля      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Цибуля на перо      |Цибуля на перо  |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Часник          |Часник (головка) |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Помідори         |Плоди      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Перець солодкий, гіркий  |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Баклажани         |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Огірки          |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Патисони, кабачки     |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Зелений горошок      |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Кукурудза цукрова в    |Качани      |- " -      |
|качанах молочно-воскової |         |         |
|стиглості         |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Салат           |Салат      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Зелені овочеві культури  |Зелень      |- " -      |
|(кріп, шпинат, гірчиця  |         |         |
|листова та ін.)      |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Багаторічні овочеві    |Насіння, зелень, |- " -      |
|культури (ревінь, щавель, |кореневище    |         |
|хрін та ін.)       |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Насінництво овочевих   |Коренеплоди,   |- " -      |
|культур (окремо      |насіння     |         |
|маточники, висадки - за  |         |         |
|основними культурами)   |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Баштанні продовольчі   |Плоди, насіння  |- " -      |
|культури (кавуни, дині,  |         |         |
|гарбузи)         |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Овочеві культури     |Плоди,      | центнер    |
|закритого грунту (цибуля |коренеплоди,   |         |
|на перо, огірки,     |зелень      |         |
|помідори, салат, редиска, |(за видами)   |         |
|розсада)         |-----------------+-----------------|
|             |Розсада (за   |1 тис. штук   |
|             |видами)     |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Гриби           |Гриби      |1 центнер    |
|--------------------------------------------------------------|
|          4. Кормові культури            |
|--------------------------------------------------------------|
|Буряки кормові, морква  |Коренеплоди   |1 центнер    |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Буряки цукрові на корм  |Коренеплоди   |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Баштанні кормові культури |Плоди      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Насінники кормових    |Коренеплоди,   |- " -      |
|коренеплодів і баштанних |насіння     |         |
|культур          |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Кукурудза на силос і   |Зелена маса   |- " -      |
|зелений корм       |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Інші силосні культури   |   - " -    |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Однорічні сіяні трави   |Сіно, насіння,  |- " -      |
|             |зелена маса   |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Багаторічні сіяні трави  |   - " -    |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Сіножаті і пасовища    |Сіно, зелена   |- " -      |
|природні         |маса       |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Силосування        |Силос      |1 тонна     |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Сінажування        |Сінаж      |- " -      |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Багаторічні насадження (плодові, ягідні культури та    |
|           виноградники)              |
|--------------------------------------------------------------|
|Насіннячкові культури   |Плоди      |1 центнер    |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Живці      |1 тис. штук   |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Кісточкові культури    |Плоди      |1 центнер    |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Живці      |1 тис. штук   |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Ягідники         |Ягоди      |1 центнер    |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Виноградники       |Плоди      |- " -      |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Живці      |1 тис. штук   |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Плантації хмелю      |Плоди      |1 центнер    |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Живці, чубуки  |1 тис. штук   |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Шишки хмелю        |Шишки хмелю   |1 центнер    |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Живці      |1 тис. штук   |
|--------------------------------------------------------------|
|             6. Квітникарство           |
|--------------------------------------------------------------|
|Квітникарство відкритого |Квітки зрізані, |1 тис. штук   |
|грунту          |бульбоцибулини, |         |
|             |кореневище,   |         |
|             |живці, саджанці |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Квітникарство захищеного |Квітки зрізані, |- " -      |
|грунту          |квітки в     |         |
|             |горщиках,    |         |
|             |розсада     |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Насіння     |1 кілограм    |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Живці      |1 тис. штук   |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Насіння квітникових    |Насіння     |1 кілограм    |
|культур          |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Розсадники плодових і   |Сіянці,     |1 тис. штук   |
|декоративних культур   |саджанці     |         |
|(окремо за видами та   |         |         |
|сортами)         |         |         |
|--------------------------------------------------------------|
|      7. Незавершене виробництво у рослинництві     |
|       (витрати під урожай майбутнього року)      |
|--------------------------------------------------------------|
|Посів озимих зернових на |Виконані роботи |1 гектар     |
|зерно           |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Посів озимих зернових на |- " -      |- " -      |
|зелений корм і силос   |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Посів овочевих культур на |- " -      |- " -      |
|зиму           |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Підняття зябу       |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Лущіння стерні (без    |- " -      |- " -      |
|зяблевої оранки)     |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Внесення органічних    |- " -      |- " -      |
|добрив          |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Внесення мінеральних   |- " -      |- " -      |
|добрив          |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Снігозатримання (у IV   |- " -      |- " -      |
|кварталі)         |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Догляд за багаторічними  |- " -      |- " -      |
|травами посіву минулих  |         |         |
|років           |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Посів багаторічних трав  |- " -      |- " -      |
|весною та восени звітного |         |         |
|року           |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Догляд за парами під ярі |Виконані роботи |1 гектар     |
|культури врожаю      |         |         |
|майбутнього року     |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Роботи з докорінного   |- " -      |- " -      |
|поліпшення сіножатей і  |         |         |
|пасовищ          |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Вапнування та гіпсування |- " -      |- " -      |
|земель          |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Первинне окультурення   |- " -      |- " -      |
|меліоративних земель   |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Підготовка теплиць    |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Підготовка парників    |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Зрошення         |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Осушення         |- " -      |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Інші роботи незавершеного |- " -      |- " -      |
|виробництва        |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Витрати на утримання   |- " -      |- " -      |
|меліоративних споруд   |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Витрати на утримання   |- " -      |- " -      |
|полезахисних лісосмуг   |         |         |
|--------------------------------------------------------------|
|             II. ТВАРИННИЦТВО           |
|--------------------------------------------------------------|
|      1. Велика рогата худоба молочного напрямку    |
|--------------------------------------------------------------|
|Основне стадо (корови та |Молоко      |1 центнер    |
|бики-плідники)      |-----------------+-----------------|
|             |Приплід     |1 голова     |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Худоба на вирощуванні та |Приріст живої  |1 центнер    |
|відгодівлі (телиці і   |маси       |         |
|бички різного віку,    |-----------------+-----------------|
|корови, бики-плідники,  |Жива маса    |         |
|воли, вибракувані з    |         |         |
|основного стада,     |         |         |
|корови-годувальниці)   |         |         |
|--------------------------------------------------------------|
|      2. Велика рогата худоба м'ясного напрямку     |
|--------------------------------------------------------------|
|Основне стадо (корови,  |Приплід     |1 голова     |
|бики-плідники і телята  |-----------------+-----------------|
|віком до 8 місяців)    |Приріст живої  |1 центнер    |
|             |маси       |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Худоба на вирощуванні і  |Приріст живої  |- " -      |
|відгодівлі (телиці і   |маси       |         |
|бички старше 8 місяців,  |-----------------+-----------------|
|корови, бики-плідники і  |Жива маса    |- " -      |
|воли, вибракувані з    |         |         |
|основного стада)     |         |         |
|--------------------------------------------------------------|
|             3. Свинарство            |
|--------------------------------------------------------------|
|Основне стадо свиней   |Поросята     |1 голова     |
|(свиноматки,       |відлучені    |         |
|хряки-плідники і     |-----------------+-----------------|
|поросята до        |Приріст живої  |1 центнер    |
|відлучення)        |маси       |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Свині на вирощуванні   |Приріст живої  |- " -      |
|             |маси       |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Жива маса    |- " -      |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Свині на відгодівлі    |Приріст живої  |- " -      |
|             |маси       |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Жива маса    |- " -      |
|--------------------------------------------------------------|
|Примітка. Об'єкти планування та обліку виробничих витрат у  |
|свинарстві можуть уточнюватися відповідно до існуючої  |
|технології в конкретних підприємствах.            |
|--------------------------------------------------------------|
|    4. Вівчарство (козівництво) роздільно-тонкорунне,   |
|     напівтонкорунне, напівгрубошерстне, грубошерстне   |
|--------------------------------------------------------------|
|Основне стадо овець    |Ягнята на час  |1 голова     |
|(вівцематки з ягнятами  |відлучення    |         |
|до вилучення,       |-----------------+-----------------|
|барани-плідники,     |Вовна, пух,   |1 центнер    |
|барани-пробники, валухи) |молоко      |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Вівці на вирощуванні і  |Приріст живої  |- " -      |
|відгодівлі        |маси       |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Вовна      |- " -      |
|--------------------------------------------------------------|
|     5. Вівчарство каракульське і смушкове        |
|--------------------------------------------------------------|
|Основне стадо (вівцематки |Приплід     |1 голова     |
|з ягнятами до відлучення, |-----------------+-----------------|
|барани-плідники,     |Вовна, приріст  |1 центнер    |
|барани-пробники)     |живої маси    |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Вівці на вирощуванні і  |Приріст живої  |- " -      |
|відгодівлі        |маси       |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Вовна      |- " -      |
|--------------------------------------------------------------|
|             6. Птахівництво           |
|--------------------------------------------------------------|
|Доросле стадо       |Яйця       |1 тис. штук   |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Молодняк на вирощуванні  |Приріст живої  |1 центнер    |
|             |маси       |         |
|--------------------------------------------------------------|
|              7. Інкубація            |
|--------------------------------------------------------------|
|Інкубація яєць      |Добовий     |1 тис. голів   |
|             |молодняк     |         |
|--------------------------------------------------------------|
|Примітка. Об'єкти планування та обліку виробничих витрат   |
|у птахівництві можуть уточнюватися відповідно до існуючої   |
|технології, що використовується конкретним підприємством.   |
|--------------------------------------------------------------|
|              8. Конярство            |
|--------------------------------------------------------------|
|Основне стадо       |Приплід     |1 голова     |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Молоко      |1 центнер    |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Робота коней   |1 робочий день  |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Молодняк на вирощуванні  |Приріст     |1 кормо-день   |
|--------------------------------------------------------------|
|         9. Кролівництво і звірівництво       |
|--------------------------------------------------------------|
|Основне стадо       |Діловий молодняк |1 голова     |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Молодняк різного віку   |Приріст живої  |1 центнер    |
|             |маси       |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Приріст     |1 тис. кормо-днів|
|--------------------------------------------------------------|
|   10. Рибництво, бджільництво, штучне осіменіння тварин і |
|               птиці              |
|--------------------------------------------------------------|
|Рибництво         |Мальки      |1 тис. штук   |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Цьоголітки,   |1 центнер    |
|             |річники,     |         |
|             |ремонтний    |         |
|             |молодняк, риба  |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Бджільництво       |Неплідна матка, |1 штука     |
|(розплідне, медове,    |матка плідна,  |         |
|запилювально-медове,   |пакети із    |         |
|запилювальне)       |бджолами (рої), |         |
|             |соти бджолині  |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Мед, віск    |1 центнер    |
|             |бджолиний    |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Прополіс     |1 кілограм    |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Рій       |1 штука     |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Яд бджолиний   |1 грам      |
|             |(сирець), пилок |         |
|             |квітковий,    |         |
|             |маточне молоко  |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Соторамка    |1 штука     |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Запилення    |1 гектар     |
|             |культур     |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Шовківництво       |Кокони тутового |1 кілограм    |
|             |шовкопряда,   |         |
|             |грена      |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Одержання сперми (за   |Сперма      |1 спермо-доза  |
|видами тварин)      |         |         |
|--------------------------------------------------------------|
|    III. ПІДСОБНІ (ПРОМИСЛОВІ) ВИРОБНИЦТВА З ПЕРЕРОБКИ  |
|         СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ       |
|--------------------------------------------------------------|
|Виробництво комбікормів  |Комбікорм,    |1 центнер    |
|             |кормові суміші, |         |
|             |кормові добавки, |         |
|             |гранули,     |         |
|             |брикети     |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Переробка зерна      |Борошно, крупа, |- " -      |
|             |дроблене зерно, |         |
|             |дерть      |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Первинна обробка льону і |Треста, коноплі, |- " -      |
|луб'яних культур     |волокно     |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Переробка овочів, фруктів |Консерви     |1 тис.      |
|і картоплі        |         |умовних банок  |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Швидкозаморожена |1 центнер    |
|             |засолена,    |         |
|             |заквашена    |         |
|             |продукція,    |         |
|             |сушена картопля, |         |
|             |овочі,      |         |
|             |сухофрукти    |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Соки       |1 тис.      |
|             |         |умовних банок  |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Спирт      |1 декалітр    |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Переробка олійних     |Олія, шрот,   |1 центнер    |
|культур          |макуха      |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Виноробне виробництво   |Виноматеріал,  |1 декалітр    |
|             |сокоматеріал,  |         |
|             |вино, коньяк,  |         |
|             |вакуум-сусло,  |         |
|             |сік, спирт    |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Забій худоби і птиці,   |М'ясо,      |1 центнер    |
|кролів тощо        |субпродукти   |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Шкури, шкурки,  |1 штука     |
|             |смушки      |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Пір'я      |1 кілограм    |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Переробка молока     |Молочна     |1 центнер    |
|             |продукція (в   |         |
|             |перерахунку на  |         |
|             |молоко), вершки, |         |
|             |сметана, масло, |         |
|             |сир       |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Утилізація відходів    |Перо, пух (у   |- " -      |
|             |перерахунку на  |         |
|             |12 відсотків   |         |
|             |вологості)    |         |
|             |-----------------+-----------------|
|             |М'ясо-кісткове  |- " -      |
|             |борошно     |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Виробництво        |Трав'яне     |- " -      |
|вітамінно-трав'яного   |борошно, сінне  |         |
|борошна          |борошно     |         |
|--------------------------------------------------------------|
|        IV. ДОПОМІЖНІ ВИРОБНИЦТВА           |
|--------------------------------------------------------------|
|Ремонтна майстерня    |Відремонтований |1 штука     |
|             |об'єкт,     |(замовлення)   |
|             |виготовлений   |         |
|             |виріб      |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Автомобільний транспорт  |Обсяг роботи   |10 тонно-    |
|             |         |кілометрів,   |
|             |         |1 машино-день,  |
|             |         |1 машино-година |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Жива тяглова сила     |Робочий день   |1 робочий    |
|             |         |день коней    |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Приплід     |1 голова     |
|             |         |приплоду     |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Електропостачання     |Електроенергія  |10 кВт.год.   |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Теплопостачання      |Теплоенергія   |10 Гкал     |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Водопостачання      |Вода       |1 куб. метр   |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Газопостачання      |Газ       |1 куб. метр   |
|             |-----------------+-----------------|
|             |Газ скраплений  |1 кілограм    |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Холодильні установки   |Послуги з    |1 центнеро-день |
|             |охолодження   |         |
|--------------------------------------------------------------|
|     V. ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ МАШИН І   |
|              ОБЛАДНАННЯ            |
|--------------------------------------------------------------|
|Утримання і використання |Обсяги роботи  |1 умовний    |
|машинно-тракторного    |         | гектар     |
|парку           |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Утримання і експлуатація |   - " -    |1 фізичний    |
|комбайнів та інших    |         | гектар     |
|самохідних машин     |         |         |
|--------------------------+-----------------+-----------------|
|Поточний ремонт будівель |Об'єкт ремонту  |1 одиниця    |
|і споруд         |         |         |
----------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 організації і методології
 бухгалтерського обліку та
 фінансової звітності                Л.І.Лавріненко

                         Додаток 2
                    до Методичних рекомендацій
                    з планування, обліку і
                    калькулювання собівартості
                    продукції (робіт, послуг)
                    сільськогосподарських
                    підприємств

     Оцінка побічної продукції сільськогосподарських
              підприємств

---------------------------------------------------------------
|Види побічної     |Методика оцінки побічної       |
|продукції та одиниця |продукції               |
|калькулювання     |                   |
|----------------------+--------------------------------------|
|Солома і полова    |Нормативні витрати на виконання    |
|зернових та      |робіт зі збирання, транспортування  |
|зернобобових культур, |та скиртування соломи,        |
|кукурудзиння,     |кукурудзиння, соняшничиння      |
|соняшничиння, солома |стосовно кількості продукції, що   |
|сіяних трав      |використана або буде використана в  |
|(центнер)       |підприємстві             |
|----------------------+--------------------------------------|
|Гичка цукрових і   |Нормативні витрати на збирання та   |
|кормових буряків   |транспортування гички з поля до    |
|(центнер)       |пункту використання          |
|----------------------+--------------------------------------|
|Цукрові буряки,    |За собівартістю коренів кормових   |
|забраковані при    |буряків (з урахуванням якості)    |
|кагатуванні та    |                   |
|розкритті кагатів   |                   |
|(центнер)       |                   |
|----------------------+--------------------------------------|
|Насіння льону і    |Нормативні витрати на підготовку і  |
|конопель (центнер)  |обмолот стебел, транспортування та  |
|           |оброблення насіння          |
|----------------------+--------------------------------------|
|Дрібна і пошкоджена  |За собівартістю коренів кормових   |
|картопля та овочі,  |буряків (з урахуванням якості)    |
|використані для    |                   |
|годівлі тварин    |                   |
|(центнер)       |                   |
|----------------------+--------------------------------------|
|Мед від бджолосімей, |За реалізаційними цінами на момент  |
|які використовувалися |обчислення собівартості        |
|для запилення культур |                   |
|в теплицях (центнер) |                   |
|----------------------+--------------------------------------|
|Відходи, одержані на |За реалізаційними цінами, а у разі  |
|збиранні насіння   |згодовування тваринам - за цінами   |
|баштанних та овочевих |на корені кормових буряків      |
|культур (центнер)   |                   |
|----------------------+--------------------------------------|
|Падалиця (центнер)  |За реалізаційними цінами чи цінами  |
|           |їх використання            |
|----------------------+--------------------------------------|
|Живці, відсадки,   |За цінами можливої реалізації     |
|вуси, паростки (1   |                   |
|тис. штук)      |                   |
|----------------------+--------------------------------------|
|Гній (тонна)     |Вартість підстилки та         |
|           |нормативно-розрахункові витрати, які |
|           |включають амортизацію та поточний   |
|           |ремонт пристроїв для видалення    |
|           |гною з тваринницьких приміщень, та  |
|           |транспортування витрати на      |
|           |зберігання гною та сечі в       |
|           |гноєсховищах             |
|----------------------+--------------------------------------|
|Вовна-линька     |За реалізаційними цінами чи цінами  |
|(центнер), пух    |їх використання            |
|(центнер), перо    |                   |
|(центнер), міражні  |                   |
|яйця (штук), м'ясо  |                   |
|півників яєчних    |                   |
|курей, забитих в   |                   |
|дорослому віці, і   |                   |
|м'ясо забитих звірів |                   |
|(центнер), шкури   |                   |
|загиблих тварин    |                   |
|(штук), молоко овець |                   |
|(центнер), шкарлупа  |                   |
|(при інкубації,    |                   |
|кілограм), гренажні  |                   |
|кокони, з яких не   |                   |
|вийшли метелики    |                   |
|(центнер)       |                   |
|----------------------+--------------------------------------|
|Вартість робіт,    |За собівартістю коне-днів робочих   |
|виконаних племінних  |коней                 |
|кіньми та молодняком |                   |
|коней (коне-день)   |                   |
|----------------------+--------------------------------------|
|Пташиний послід    |Нормативно-розрахункові витрати на  |
|(центнер)       |видалення посліду з приміщень та   |
|           |його сушіння і зберігання,      |
|           |вартість тари             |
|----------------------+--------------------------------------|
|Відходи, що      |За реалізаційними цінами або     |
|використовуються в  |цінами їх можливого використання   |
|промислових      |(допускається використання цін на   |
|виробництвах і    |аналогічні продукти на        |
|промислах       |м'ясокомбінатах, молоко- і      |
|           |сирзаводах, птахозабійних       |
|           |підприємствах тощо). Відходи, що   |
|           |не використовуються, не оцінюють.   |
---------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 організації і методології
 бухгалтерського обліку та
 фінансової звітності                Л.І.Лавріненко